Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ақмола облысының Әкімдігіжүктеу 5.97 Mb.
Pdf просмотр
бет12/28
Дата15.03.2017
өлшемі5.97 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

 

 
129 
Әдебиеттер
 
1.
 
Серопян Г.Б., Хачатрян В.А. Диагностика и лечение скрытого мастита у 
коров. //Ветеринария. 2005. №10. с. 36.
 
2.
 
Карташова  О.Л.,  Киргизова  С.Б.,  Исайкина  Е.Ю.    Диагностика  скрытых 
форм мастита у коров. - // Ветеринария. - №10. - 2004. - С. 32-34. 
3.
 
Соколова  Т.П.,  Ельцова  Н.С.,  Степанова  О.В.  и  др.  К  диагностике 
субклинических маститов у коров по биохимическому составу молозива. //ИЛ 
№337. Ростовский ЦНТИ. – Ростов, 1990. с.2.
 
4.
 
Никитин  В.Я.  К  вопросу  диагностики  субклинических  маститов  у  коров 
//Тр.Ставропольского с.-х.института.-1997.-С.262-365. 
 
 
 
КРАХМАЛ МЕН СИНТЕТИКАЛЫҚ ПОЛИМЕРЛЕРДІ ІРІКТЕУ 
АРҚЫЛЫ ҚҦРАМЫ ӘР ТҤРЛІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ 
БИОПОЛИМЕРЛЕРДІ АЛУ  
 
Тоймбаева Д.Б., Омарова Г.М., Оспанкулова Г.Х. (б.ғ.к.) 
Қазақ ауыл шаруашылығы ӛнімдерін қайта ӛңдеу ғылыми зерттеу институты, 
Астана қ.  
bio.dana@mail.ru 
 
Полимерлі  қаптау  материалдарын  ӛндіру  және  пайдалану  жоғары 
қарқында  ӛсуіне  байланысты,  қоршаған  ортаны  қорғау  саласында  маңызды 
мәселелер  туындауда,  оның  ішінде  ең  әуелі  полимер  қалдығын  кәдеге  жарату 
және  жою  болып  табылады.  Бүкіл  әлемде  қаптау  материалдарымен  жұмыс 
жасайтын  ғалымдар  қоршаған  ортаны  шексіз  ластайтын,  полимер  қалдықтар 
кӛлемін  қысқартудың  жаңа  әдістерін  үнемі  іздестіру  үстінде.  Бұл  мәселенің 
тиімді  шешімі,  экологиялық  қауіпсіздік  пен  экономикалық  тиімділік  жағынан 
биоыдырағыш полимерлерді құру болып табылады [1: 30, 2: 23 ]. 
Биоыдырағыш  полимерлердің  негізгі  түрлерінің  бірі  крахмал,  целлюлоза 
және  т.б.  сияқты  табиғи  полимерлер  мен  синтетикалық  полимерлердің 
қоспасының негізінде алынған материал болып табылады [3: 29-32]. 
Полиолефиндер  мен  крахмал,  сондай-ақ  әр  түрлі  технологиялық 
қоспалардың негізінде биоыдырағыш биополимер материалдарын алу бойынша  
зерттеу жұмыстары жүргізілуде.  
Қоспада  синтетикалық  полимермен  (жоғары  қысымды  полиэтилен  - 
ЖҚПЭ) бірге 10-50% дейін полисахаритті (крахмал) құрайтын композициялық 
құрам  зерттелінді.  Крахмалмен  гидрофобты  полимердің  үйлесімділігін 
жақсарту  үшін  және  композицияның  қайта  ӛңдеу  температурасын  тӛмендету 
үшін  кейбір  композицияларда  агент  ретінде  10%  сополимер  этилені  мен 
винилацетаттың  12  массалық  үлесі  (СЭВА)  қолданылды.  Барлық 
композицияларда пластификатор мен жұмсартқыш ретінде 1% стеарат магния, 

 
130 
10%  глицерин,  1%  пальма  майы  және  3%  диацетин  қолданылды. 
Қомпозицияларға  қосылатын  қоспалар,  яғни    глицерин  мен  диацетин  крахмал 
үшін ең қолайлы пластификаторлар болып табылады. Пальма майы мен магния 
стеараты  жұмсартқыштар  болып  табылады.  Жұмсартқыш  компонент  ретінде 
және  композицияның  ӛңделу  қабілетін  жақсарту  үшін  олардың  құрамына 
пластификатор функциясына ие магния стеараты қосылды [4: 26]. 
Композиция  келесідей  дайындалды:  араластырғышка  гранула  түрінде  
полиэтилен (ПЭ) салынды, одан кейін пластификаторлармен бірге крахмалдың 
қажетті мӛлшері енгізілді. Масса 10 мин бойы араластырылып, қоспа әр түрлі 
температурада SJ-M сериялы үлдірлі экструдерден ӛткізілді.  
Зерттеу  нәтижесінде  ЖҚПЭ+крахмал  және  ЖҚПЭ+крахмал+СЭВА  әр 
түрлі  концентрациясында  композицияның  30  варианты  алынды.  130-140-140-
130-120
о
С  температурада  алынған  композицияда  синтетикалық  полимер 
крахмалмен  толық  араласпады,  арасында  түйірлер  түзілді.  Тӛменгі 
температурада  композициялардың  араласуы  әлсіз  ӛтті,  бұл  тұтқырлығының 
артуымен байланысты. Крахмалдың концентрациясын арттыру композицияның 
тұтқырлық  кӛрсеткішін  (1-кесте)  арттырды  және  сәйкесінше  ӛнімнің  сапасын 
тӛмендетуге әкелді.  
 
1-кесте  –  Қрахмал  мӛлшерінің  полимерлі  композиция  балқымасының 
аққыштығы мен тиімді тұтқырлық кӛрсеткіштеріне әсері. 
Композицияд
ағы крахмал 
мӛлшері,% 
ПТР, 
г/10мин, 
190
о
С 
Тұтқырлық 
кӛрсеткішінің 
мәні, Па 
ПТР, 
г/10мин, 
190
о
С 
Тұтқырлық 
кӛрсеткішінің мәні, 
Па 
ЖҚПЭ+крахмал 
ЖҚПЭ+крахмал+СЭВА 


360 

420 
10 
1,5 
823 
1,92 
512 
20 

1122 
1,8 
734 
30 
0,7 
1556 
1,65 
1125 
40 
0,5 
1984 
1,4 
1523 
50 
0,4 
2289 
1,2 
1868 
 
Температураны ұлғайту ағу қарқындылығының ӛсуіне әкеледі. Сондықтан 
температура  тәртібі  170-190-190-180-160
о
С-  қа  кӛтерілді,  алайда  жоғары 
температурада  крахмал  полисахаридтерінің  деполимеризациясымен  қатар 
крахмал  дәндері  бүлінді.  Сол  себепті,  алдағы  зерттеу  жұмыстарында 
синтетикалық  полимер  –  крахмал  қосындысын  150-170-170-160-140
о
С 
температура аралығында алған жӛн. 10-50% дейін крахмал мӛлшерін құрайтын 
композиция  балқымасының  ағу  кӛрсеткішінің  (ПТР)  10% CЭВА  тәуелділігі 1-
суретте келтірілген.  
Осы мәліметтерге сүйене отырып, 10% СЭВА мӛлшерінде композицияның 
ПТР кӛрсеткіші таза ЖҚПЭ-нің ПТР-мен теңестіріледі, яғни СЭВА қосқаннан 
кейін  балқыманың  ағу  кӛрсеткіші  артты.  Үлдір  композициясының  сапасы 
жақсарды.  

 
131 
Сондай-ақ  крахмал  мӛлшерін  арттырған  сайын  иірмектің  алға  жылжу 
қозғалысы тӛмендеп, ағыстың жүруін қиындаттты.  
Композицияның  реологиялық  қасиетін  зерттеу  барысында  крахмал 
мӛлшері  30%  артық  болғанда  иірмектің  алға  жылжу  жылдамдығында  қауіпті 
кернеу туындайды, бұл тұрақсыз ағу тәртібіне әкеледі.  
 
 
А 
 
  
Б 
А – СЭВА қосылмаған, Б – СЭВА қосылған 
1-сурет – г/10мин ЖҚПЭ балқымасының ағу кӛрсеткіші  
 
Тұрақсыз  ағу  тәртібі  экструдат  бетінің  сыртқы  акауларына  әкеледі.  Сол 
себепті  20%  және  30%  крахмалды  құрайтын  құрамында  СЭВА  бар 
композициялар  таңдалды,  сондай-ақ  150-170-170-160-140
о
С  температура 
аралығындағы экструзия алынды.  
 
Әдебиеттер:  
 
1  Минь  Т.Т.  Биоразрушаемые  композиции  на  основе  полиэтилена 
высокого  давления  и  промышленных  отходов  полиамида-6,  полученного 
анионной  полимеризацией  ε-капролактама:  автореф.  дис...канд.  техн.  наук: 
05.17.06. - Казань, 2013.- 30 с.  

 
132 
2
 
 Во 
Тхи 
Хоай 
Тху. 
Модифицированные 
биоразлагаемые 
композиционные материалы на основе полиэтилена: Автореф. дис. ...канд. техн. 
наук: 05.17.06.  – М, 2009.- 23 с. 
3
 
Сычугова  О.В.,  Колесникова  Н.Н.,  Лихачев  А.Н.,  Попов  А.А.. 
Пластические массы. - 2004. - № 9.- С.29-32.  
4
 
 Пат.  201290246  Евразийское  патентное  ведомство.  Биоразлагаемый 
полимер на основе крахмала, способ получения и изделия из него / Ван Хемст 
Я. Й., Зант Э., Схеннинк Г. Г. Й., Роденбург Я. А., Роденбург Й., Роденбург Т. 
(NL); - № 09174637.0; заявл. 26.10.2010; опубл. 28.12.2012, – 26 с. 
 
 
 
КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ҤЛДІР ҤЛГІЛЕРІНІҢ  ҚҦРЫЛЫМЫ МЕН 
ТЕРМОТҦРАҚТЫЛЫҒЫ  
 
Тоймбаева Д.Б., Омарова Г.М., Оспанкулова Г.Х. 
Қазақ ауыл шаруашылығы ӛнімдерін қайта ӛңдеу ғылыми зерттеу институты, 
Астана қ.,   
bio.dana@mail.ru 
 
Қазіргі  таңда  қоршаған  ортаны  қорғау  мәселесі  жаһандық  сипатқа  ие. 
Әсіресе  экономиканың  кӛптеген  салаларында  қалдықтардың  кенет  артуына 
әкелетін, синтетикалық пластмассаларды тұтынудың тез және басқарылмайтын 
ӛсімі қатты алаңдатады [1: 23].  
Бүкіл  әлемде  қаптау  материалдарымен  жұмыс  жасайтын  ғалымдар 
қоршаған  ортаны  шексіз  ластайтын  полимер  қалдықтарының  кӛлемін 
қысқартудың жаңа әдістерін үнемі іздеуде  [2: 30].  
Соның  салдарынан  олардан  алынған  ӛнімнің  дәйектілігі  мен  тӛзімділігі, 
сапасын  арттыруға  байланысты,  сондай-ақ  оларды  пайдалану  мерзімінің 
ӛтуінен  кейін  утилизацияға  жіберу  жӛніндегі  сұрақтар  үлкен  мәселеге  ие. 
Осындай маңызды сұрақтарды шешудің ең қолайлы жолдарының бірі құрамына 
бактерия  мен  саңырауқұлақтарға  қуат  кӛзі  бола  алатын  толықтырғыштарды 
еңгізу арқылы биоыдырағыш композицияларды құру болып табылады.  
Соңғы  жылдары  табиғи  полимер,  яғни  крахмал  мен  хитин  негізіндегі 
материалдарға  қызығушылық  туындады,  бұл  материалдардың  құрылымы  зат 
айналымына  қатысуға  мүмкіндік  береді  және  экология  жағынан  қауіпсіз 
болады [3: 494-504].  
Крахмал  полисахарид  болып  табылады,  оларды  ӛндірістік  деңгейде 
картоптан,  жүгеріден,  бидайдан,  күріштен  алады,  сондықтан  ӛндірістік 
биополимер ӛндірісін ұйымдастыру үшін ең арзан шикізат түрі болып саналады 
[4:  1].  Сол  себепті,  композициялық  материалдарды  алу  үшін  толықтырғыш 
ретінде нативті крахмалды пайдалану мүмкіндігі зерттелінді.   
Тәжірибеге  20%  және  30%  құрайтын  крахмалмен  жоғары  қысымды 
полиэтиленнен  (ЖҚПЭ)  композициялық  үлдірлер  дайындалды.    Алынған 

 
133 
үлгілердің  құрылымы  мен  қасиеттерін  анықтау  үшін  бірқатар  сынақтардан 
ӛткізілді.  
 
 
                           А                                                        Б 
1-сурет – ЖҚПЭ + крахмал композицияларының микроқұрылымы  
(А - 20%,  Б - 30%)  
 
Композициялық 
материалдардың 
құрылымын 
зерттеудегі 
негізгі 
әдістерінің  бірі  оптикалық  микроскоп  болып  табылады.  Жұмыста  бір 
толықтырғыш  қолданылғандықтан,  полимер  матрицасында  толықтырғыш 
бӛлшектерінің біркелкі жайылу дәрежесін, бӛлшектің формасы мен ӛлшемінің 
материалдың  басқа  да  сипаттамаларымен  бірге  байланысын  анықтау  маңызды 
болды (1- сурет). ЖҚПЭ полимерінде ісінген крахмал гранулалары байқалды. 
Термотұрақтылықты 30 мин бойы 180
о
С, 300
о
С, 400
о
С термоӛңдеу арқылы 
массасын  жоғалту  бойынша  бағалады,  себебі  деструкцияның  ұшқыш 
ӛнімдерінің  құрамында  жанғыш  және  уытты  заттар  болуы  мүмкін,  олардың 
мӛлшері азайған сайын материалдың ӛртке қауіптілігін тӛмендетуге әкеледі [5: 
67-71] (1-кесте).  
 
1-кесте – Композицияның термотұрақтылық кӛрсеткіштері  
Үлгілер  
Массасыны
ң мӛлшері, 
г 
Δm
180, %
 
Δm
300, %
 
Δm
400, %
 
ЖҚПЭ 
10  
1,5 
12,0 
53,45 
№27 композиция  
1,6 
16,0 
55,23 
№28 композиция  
1,8 
21,0 
58,57 
 
Кестеде  кӛрсетілгендей  20  және  30%  крахмалды  енгізгенде  180
о
С,  300
о
С, 
400
о
С  температурада  массасын  жоғалту  кӛрстекіші  болмашы  артты:  яғни 
ЖҚПЭ – 1,5% болса, №27 композицияда – 1,6%, №28 композицияда – 1,8%.  
Зерттеу  барысында  үлдірдің  композициялық  құрылымын  зерттеу 
барысында  жүгері  крахмалының  крахмал  дәндері  үлдірдің  беткі  қабатында 
біркелкі  толық  жайылғандығы  белгілі  болды.  Бұл  биодеградация  кезінде 
микроағзалар  максималды  тиімді  түрде  алынған  биополимерді  гидролиздей 
алатындығына дәлел бола алады. Композицияның термотұрақтылығын зерттеу 
барысында  массасын  жоғалту  кӛрсеткіші  болмашы  ӛзгереді,  бұл  құрамында  
жанғыш және уытты заттардың аз екендігіне дәлел бола алады.  

 
134 
Әдебиеттер: 
 
1
 
Во 
Тхи 
Хоай 
Тху. 
Модифицированные 
биоразлагаемые 
композиционные  материалы  на  основе  полиэтилена:  автореф.  ...канд.  техн. 
наук: 05.17.06. – М, 2009.- 23 с. 
2
 
Минь  Т.Т.,  Биоразрушаемые  композиции  на  основе  полиэтилена 
высокого  давления  и  промышленных  отходов  полиамида-6,  полученного 
анионной  полимеризацией  ε-капролактама:  автореф.  дис...канд.  техн.  наук: 
05.17.06.-Казань, 2013.- 30 с.  
3
 
Суворова,  А.И.,  Тюкова,  И.С.  Турфанова  Е.И.,  Биоразлагаемые 
полимерные материалы на основе крахмала// Успехи химии. – 2000. – 69 (5). – 
С. 494-504 
4
 
Белик  Е.С.  Оценка  эффективности  деструкции  композиций  из 
полиэтилена и крахмала. - URL: vestnik.pstu.ru. 
5
 
Черноусова  Н.В.,  Матюшина  В.В.,  Андрианова  Г.П.  Влияние 
интумесцентных 
систем 
на 
характеристики 
пожароопасности 
полиэфируретановых  покрытий  искусственных  кож  //  Известия  ЮФУ. 
«Технические науки» - №8 (145). - 2013. - С.67-71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
135 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ» секциясы 
Секция «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 
 
A MODEL OFCURRICULUM IMPROVEMENT AND MODERNIZATION  
Neycheva M., Monova-Zheleva, M., Zhelev, Y. 
Burgas Free University 
marian@bfu.bg

mariaj@bfu.bg

jelev@bfu.bg
 
 
International context 
We  are  living  in  a  constantly  evolving  digital  world.  ICT  has  an  impact  on 
nearly  every  aspect  of  our  lives. For  every  individual  -  the  worker, the  learner,  and 
the citizen - the natural consequence of technological innovation is the quest for new 
types  of  skills.  The  European  Commission  launched  the  Opening  up  Education 
initiative
1
in September 2013. The main goal of this initiative is to stimulate ways of 
learning and teaching through ICT and digital content,  mainly through development 
and dissemination of open educational resources.  
According  the  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural 
Organization  (UNESCO
2
)  OER  ―provide  a  strategic  opportunity  to  improve  the 
quality  of  education  as  well  as  facilitate  policy  dialogue,  knowledge  sharing  and 
capacity building.‖
3
  The  education  landscape  is  changing  dramatically,  from  school 
to  university  and  beyond:  open  technology-based  education  will  soon  be  a  'must 
have', not just a 'good-to-have', for all ages. We need to do more to ensure that young 
people  especially  are  equipped  with  the  digital  skills  they  need  for  their  future... 
Opening  up  Education  is  about  opening  minds  to  new  learning  methods  so  that  our 
people  are  more  employable,  creative,  innovative  and  entrepreneurial,"  said 
Androulla  Vassiliou,  Commissioner  for  Education,  Culture,  Multilingualism  and 
Youth  [1]. Opening up  Education proposes  actions towards  innovative  teaching  and 
learning  for  all  through  new  technologies  and  open  educational  resources  to  deliver 
education  of  higher  quality  and  efficacy  and  thus  contributing  to  the  Europe  2020
4
 
goals  of  boosting  competitiveness  and  growth  through  better  skilled  workforce  and 
more employment. The Digital Agenda
5
, which is one of the seven flagship initiatives 
of  the  Europe  2020  strategy,  proposes  to  better  exploit  the  potential  of  Information 
and  Communication  Technologies  (ICTs)  in  order  to  foster  innovation,  economic 
growth and progress.  
The  online  world  is  changing  how  education  is  resourced,  delivered  and 
enjoyed.  Digital  technologies  are  fully  embedded  in  the  way  people  interact,  work 
and  trade;  yet, they  are  not  being  fully  exploited  in  education  and  training  systems. 
                                                           
1
http://www.openeducationeuropa.eu/en/initiative
 
2
http://en.unesco.org

 
3
http://www.col.org

 
4
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
 
5
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy
 

 
136 
By  this  reason  the  changing  of  the  higher  education  /HE/  pedagogical  landscape 
through  embedding  new  methods  of  teaching  and  learning  based  on  contemporary 
ICT  and  OERs  [2]  is  considered  as  a  task  of  highest  priority  [3].  In  order  for  the 
potential of the open and online educational tools to be exploited by Universities all 
HE  institutions  need  to  improve  their  capacity  to  adapt  and  promote  these 
innovations.  In  line  with  this  necessity  critical  mass  of  good  quality  educational 
content  and  applications  in  specific  subjects  and  multiple  languages  should  be 
created,  also  connected  devices  for  all  students  and  lecturers  should  be  provided. 
Addressing  this  challenge  States,  regional  authorities  and  education  and  training 
institutions  need  to  revisit  performance  evaluation  schemes  to  create  the  right 
stimulus  for  teachers  and  academic  staff  to  introduce  and  embed  innovative 
educational  methodologies.  The  key  for  success  depends  on  the  efforts  of  the 
educational  institutions  to  change  the  framework  conditions  in  which  they  operate. 
Open learning environments require the leaders of educational institutions to play an 
active  role  in  the  process  of  the  organizational  change  by  providing  institutional 
development  plans  and  a  strategic  vision  for  transforming  the  institutions  in 
connected  learning  communities.  The  Europe  2020  strategy,  the  Open  Method  of 
Coordination in Education and Training 2020 as well as the EU programmes such as 
Erasmus+
6
,  Horizon  2020  and  the  Structural  and  Investment  Funds,  provide 
incentives  and  create  framework  conditions  for  the  education  paradigm 
transformation (online, open and flexible education) to happen. 
The  key  action  2  /KA2/  of  the  Erasmus  +  programme  make  it  possible  for 
organisations  from  different  participating  countries  to  work  together,  to  develop, 
share and transfer best practices and innovative approaches in the fields of education, 
training and youth. Capacity Building in Higher Education /CBHE/ is an integral part 
of  the  Erasmus  +  KA2.  The  main  aim  of  CBHE  is  to  support  the  cooperation  with 
Partner Countries in terms of modernisation, accessibility and internationalisation of 
higher  education  in  the  Partner  Countries  as  well  as  promoting  the  cooperation 
between  Programme  Countries  and  eligible  Partner  Countries,  the  voluntary 
convergence  with  EU  developments  in  higher  education,  and  people-to-people 
contacts, intercultural awareness and understanding.  
A  key  issue  in  the  university  education  in  times  of  rapidly  changing  business 
and  technological  environment  is  the  permanent  curriculum  (syllabus)  upgrade  in 
response  to  the  labor  market  requirements.  Regarding  boththe  content  and  the 
teaching methods, it becomes an important factor for competitiveness not only of the 
educational institution itself but also the graduates. The data shows that the long-term 
unemploymentin  the  EU  over  the  last  three  years  (2013  -2015)  ranges  between  4.5 
and  5.1%  of  the  active  population;  in  Bulgaria,  specifically,  it  averages6.6%  [4]. 
These  figures  reflect  the  structural  unemployment  resulting  from  the  discrepancies 
between the employers’ requirements for the education and qualification of the hired 
and  the  employees’  real  profile.  The  upgrade  of  university  curriculum  allows  for 
                                                           
6
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
 

 
137 
bringing  the students’  knowledge  and  skills nearer  to  the  requirements  of the  labor 
market. 
ACADEMICA Project aims to contribute to improvement of higher education 
in  the  Partner  countries  from  Central  Asia  by  curricula  upgrade,  scientific 
cooperation and knowledge transfer.With regard to that, this paper proposes a model 
for upgrade of the teaching programs in a broad range of studies taking into account 
the  results  of  a  national  project  aiming  at  modernization  of  Bulgaria’s  higher 
education [5].  
 
Figure 1.  University curriculum upgrade and modernization: a model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOAL 
Bringing the curriculum and 
the teaching programs closer 
to the labor market 
requirements 
MAIN TASKS 
1.Studying  the  labor  market  demand  of  skills 
and competencies 
2Improving  existent  and  establishing  new 
competencies  and  skillsthrough  changes  in  the 
curriculum 
ACTIVITIES 
-
 
changes of the course content and student in class and off class 
activities 
-
 
changes of the teaching methods  
-
 
changes of the methods for assessment: form and content 
-
 
upgrade of suggested readings
 
OUTCOME 
MODERNIZED SYLLABUS 

 
138 
Curriculum improvement and modernization: main stages and issues 
Figure  1  summarizes  the  goal,  main  tasks  and  activities  of  the  process  of 
curriculum modernization. The following main phases might be outlined: 
1. Research  on the labor  market  requirements regarding  the knowledge, skills 
and  competencies  in  the  respective  field  of  professional  realization  i.e.  engineering, 
business and management, humanities, etc.   
2.  An  assessment  of  the  extent  to  which  the  current  curriculum  and  teaching 
programs reflect the demand for specific knowledge and skills. 
3.  Corresponding  changes  in  the  teaching  content,  methods  and  examination 
aiming to diminish the discrepancies between the demand and supply of knowledge 
and skills.  
The survey on employers’ opinion on the theoretical knowledge and practical skills 
which the job applicants must possess is a crucial starting point of the process.  The 
following outcomes emerge from the study [6]: 

 
Mathematical  competencies  and  skills  for  data  analysis  are  crucial  for  the 
business.  In  terms  of  that,  it  is  recommended  that  in  all  fields  of  study  a  special 
emphasis  on  analysis  of  the  real  data  analysis  and  case  studies  should  be  placed 
during the classes.  

 
Employers appreciate the foreign language proficiency and computer skills as 
well. 

 
The  most  striking  differences  between  the  demand  and  supply  of  skills 
concern  data  processing  and  analysis,  decision  making  skills,  responsibility  and 
willingness to work, time management, working under pressure.  
As  a  result  of  the  outcome  of  the  survey  the  new  modernized  curriculum 
concentrated  on  development  of  the  following  skills:mathematical  competencies; 
working  with  data  –  research,  gathering,  systematization,  computer  processing; 
analytical skills – analysis of data and real life information; application of theoretical 
models  and  instruments  to  real  processes  and  phenomena;  (auto)presentation  skills, 
communication  skills, foreign  language  skills  (English); team  work  and  work under 
time constraints. 
The tasks mentioned above were accomplished by the following activities: 1). 
changes of the course content; 2). changes of the teaching methods; 3). changes of the 
methods for assessment: form and content; 4). upgrade of suggested readings 
Changes  in the course  content  and  student  activities  should  refer  rather to the 
practical  aspectof  the  disciplines  than  to  the  theoretical  one  especially  in  case  of 
applied disciplines or studies such as engineering, economic, computer studies. Such 
changes are expected to move the student’s focus from ―memorization‖ to ―analysis‖ 
of  theoretical  concepts,  models,  ideas.Case  studies,  numerical  problems 
requiringusage  of  software  applications(eg.  Excel,  SPSS,  MATLAB),  open 
discussions,  experiments,  coursework  development  and  presentations,  literature 
research, joint work on a specific problemareamong the in- and out of-class activities 
which might grab students’ attention while at the same timenourishing their problem 
solving and analytical skills. According to the relevant studies, it is ―general‖ rather 

 
139 
than  ―specific‖  education  which  determines  the  professional  advance  in  times  of 
frequent technological changes [7]. 
The second aspect of the curriculum upgrade refers to the methods of teaching. 
The  main  strategy  of  modern  education  should  focus  on  the  student's  independent 
activity,  the  organization  of  self-learning  environments  and  experimental  and 
practical training, where students have a choice of actions and can use initiative—as 
well as flexible training programs where students can work in a comfortable rhythm 
[8]. An  emphasis should  be placed on the  active  and interactive  methods  which put 
the student not the teacher in the center of the learning process. Such methods allow 
for  an  active  utilization  of  digital  technologies,  promote  the  efficientacquisition  of 
knowledge, provide high motivation, team spirit and freedom of expression, and not 
insignificantly,  they  contribute  to  the  complex  competences  of  future 
specialists.Examples  of  contemporary  styles  of  teaching  are:  blackboard  and  e-
resources,business  games,  cases  study  methods,  paper  feedback,  behavioral 
modelling, experiments, mind maps, brainstorming. 
The  format  and  content  of  examination  is  the  next,  not  less  important,  point. 
The  main  purpose  shouldbetoassessboth  the  theoretical  knowledge  and  the  practical 
skills acquired during the classes. In terms of this, a mix of exam methods would be 
helpful.  Traditional  method  such  as  multiple  choice  questions,  theoretical  topic 
presentation  might  be  effectively  combined  with  coursework presentations, problem 
solving,  analysis  of  real  data  and  studies.  Last,  butnotleast,thereferencesshould  be 
upgraded appropriately. The focus must be not only the new editions of the textbooks 
or  workbooks  but  also  on  electronic  resources  such  as  statistical  databases, 
company’s websites and sources of information, periodicals, etc. 
 
Conclusion 
Today’s  dynamic  labor  market  reflecting  the  rapidly  changing  and  strongly 
competitive  business  environment  all  over  the  world  determines  the  need  for  closer 
links  between  business  and  academia.  The  development  and  modernization  of  the 
university  curriculum  in  compliance  with  the  labor  market  requirements  is  an 
important aspect of this relationship. Moreover, the updated teaching content and the 
modern  teaching  methods  and  approaches  are  crucial  for  competitiveness  of  every 
higher educational institution and its graduates. This paper tries to draw attention on a 
number  of  issues  regarding  the  process  of  curriculum  upgrade.  For  preserving  the 
quality of higher education that should be a continuous repeating processbeyond the 
time  span  of  a  single  project  which,  although  teacher’s  responsibility,  should  be 
based on the active feedback from students and employers as well.   
 
Literature 
 
1.A. Vassiliou (2013). Speech, European Commission, April 25, 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-368_en.htm?locale=en 

 
140 
2.Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new 
Technologies and Open Educational Resources http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0654 
3. What is OER?: https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER%3F 
4. Eurostat, ec.europa.eu/eurostat. 
5. Ministry of Education and Science of Republic of Bulgaria,  BG051PO001-
3.1.07  ―Updating  curricula  in  higher  education  in  accordance  with  the  requirements 
of the labour market‖,sf.mon.bg 
6.  Anastassova,  L.,  A.  Luizov,  Analytical  Report:  Results  of  survey  on 
employers’ opinion regarding the necessary knowledge, skills and competencies for 
job applicants in different professional fields, Burgas Free Univeristy, 2013.  
7. Krueger, D., K. Kumar, Skill-specific rather than general education: a reason 
for US-Europe growth differences?. Journal of Economic Growth, vol. 9, 2004, 167-
207.  
8. Yakovleva, N., E. Yakovlev, Interactive teaching methods in contemporary 
higher education. Pacific Science Review, vol. 16, issue 2, 2014, p. 75-80.
 
 
 
 
A TRAINING PATH FOR INNOVATION AND MODERNIZATION OF 
HIGHER EDUCATION CURRICULUM IN CENTRAL ASIA 
 
Martini, M. 
Università degli Studi ―Guglielmo Marconi‖, Italy 
m.martini@unimarconi.it
 
Tramonti, M. 
Università degli Studi ―Guglielmo Marconi‖, Italy 
m.tramonti@unimarconi.it
 
 
 
Abstract 
In  the  framework  of  ERASMUS  Plus  Programme,  the  European  Commission 
has funded the three years project ACADEMICA – Accessibility and Harmonization 
of  Higher  Education  in  Central  Asia  through  curriculum  modernization  and 
development involving 15 partners coming from Europe (Bulgaria, Italy, Austria and 
Spain) and Central Asia countries (Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan). 
The project intends to support HE lecturers in Central Asia in the improvement 
and  the  modernization  of  scientific  curriculum  through  the  introduction  of 
technology, digital support and distance learning.  
This  paper  will  describe  and  explain  the  main  idea  and  concepts  behind  the 
project  phases  that  has  conducted  to  the  design  of  the  ACADEMICA  e-course    for 
lecturers. 
 
 

 
141 
1. Introduction  
Current  education  systems  are  changing  following  the  rapid  development  of 
innovative digital technologies applied to learning environments and the labor market 
requiring  more  advanced  digital  skills  from  learners  [1].  This  assumption  is  fully 
justified  by  the  Grand  Coalition  for  Digital  Jobs  according  to  which  more  than 
900.000 professionals will be required in ICT sector supporting the economic growth 
[2]. To satisfy this request, modern approaches will be usedin delivering knowledge, 
ensuring quality standard, especially, in Higher Education System.   
In this context, ACADEMICA project [3] aims to support the improvement and 
modernization  of  Higher  Education  curriculum  in  central  Asia  countries.  This  is 
athree-year  project  co-funded  by  the  European  Commission  under  ERASMUS  Plus 
Programme  and  involving  15  organisations  –  academic  institutions,  ministries  of 
education,  associations    –  from    seven  European  and  Central  Asian  (Region  7) 
countries  –  Bulgaria,  Austria,  Italy,  Spain,  Kazakhstan,  Turkmenistan,  and 
Uzbekistan. 
The  main  objective  of  ACADEMICA  is  to  bring  together  European  HEIs 
which  possess  and  supply  cutting-edge  developments,  innovative  learning  practices 
and  extensive  international  experience  and  HEIs  from  partner  countries  in  Central 
Asia/CA/ which need and demand the same developments, practices and experience, 
in particular, in Engineering Studies. 
2. Development of the project 
The  final  aim  of  ACADEMICA  has  been  started  with  the  construction  of      a  
common      body      of      knowledge    for  harmonization  and  for  strengthening    the  
accessibility  of  higher  education  (especially    Engineering  domain)  in  the  three 
countries  from  Central  Asia  (CA)    in    line    with    the    objectives    defined  by    the  
Bologna  Process [4] and  Lisbon  Strategy[5]. To implement this, eachpartner   has 
developed  institutional   reports  concerning   the Engineering  Sciences  education  
at    their    Universities  -  educational    degrees    and    qualifications;  quality  assurance 
procedures  –  internal  and  external;  current  state  of    the    ICT-based    services  
addressed  to  the  students;  employability and  realization of  the  graduates  in  the  
labor    market;    opportunities    for    students    and    teaching    staff    mobility,  and  the 
lifelong learning, LLL, policy of the institution. 
On  the  base  of  the  results  achieved  during  the  need  analysis  phase  and 
summarized  in  the  national  reports,  the  educational  experts  team,  involved  in  the 
project,  has  designed  and  developed  the  ACADEMICA  e-course  aiming  to  support 
lecturers in the introduction of innovative teaching methods and contemporary ICT-
based  pedagogical  tools  which  are  in  compliance  with  the  European  educational 
standards  and  best  practices  in  Higher  Education.  This  will  allow  key  factors  for 
modernization  of  the  Higher  Education  /HE/,  such  as  the  deployment  of  digital 
educational  technologies  and  the  development  and  availability  of  open  educational 
resources. 
3. The ACEDEMICA e-course 
The objective of the lectures course is to provide to the faculties involved with 
the  necessary  know-how  to  modernize  traditional  face-to-face  lessons  transforming 

 
142 
them  into  pure  distance  or  blended  courses.  This  is  a  mandatory  step  of  the  project 
since the partner sample is not only composed by universities offering pure distance 
or  blended  courses.  Moreover,  lectureswill  be  equipped  with  transversal  and  key 
competences  and  skills  necessary  for  their  active  inclusion  in  the  global  digital 
teaching  and  learning  space.  At  the  end  of  the  course,  the  lecturers  will  be  able  to 
develop or find autonomously technological learning materials and open educational 
resources,  to  define  an  appropriate  standard  for  lessons  and  contents  and  to  exploit 
tools offered by  WEB  2.0.  Thanks  to this  preliminary  course, lectures  will  not  only 
know the present situation and technology behind distance learning but they will be 
able  to  define  their  better  strategy  for  the  modernization  of  the  courses  depending, 
just  to  give  some  examples:  on  type  of  courses,  type  of  students,  country, 
technological tools available, etc.  
Going in detail, at the end of the course lectures will be able to: 
 
Understand Distance Learning evolution; 
 
Define custom lessons layouts; 
 
Exploit  social  network  to  increase  learning  process  and  optimize  students 
interactions; 
 
Find license-free learning materials;  
 
Develop learning materials in responsive technology;  
 
Use  the  most  recent  pedagogical  techniques  both  for  traditional  and  distance 
learning. 
4. E-Course platform  
The ACADEMICA e-course will be delivered through a virtual learning environment 
based on the Moodle E-Learning Platform[6] as described in the figure no.1. 
 
 
Fig.1 – ACADEMICA Virtual Environment 
 
The  learning  content  will  be  developed  in  form  of  the  multimedia  learning 
objectsincluding: 
 
Multimedia Lessons - delivered through the e-learning platform built up by an 
audio  explanation  synchronized  with  a  slide  presentation  and  provided  with  a 
hypertextual index allowing the user freely to navigate the lesson; 
 
Slides realised by the subject domain experts converted; 

 
143 
 
Lecture Notes – textual documents presenting in detail the lesson’s topics and 
/or different perspective of the contents already explained. 
 
The  lecturers  can  access  platform  and  attend  multimedia  lessons  everytime  and 
everywhere  exploiting  modern  e-learning  solutions.  During  course,  with  the  precise 
aim  to  discuss  arguments,  create  a  community  and  reinforce  collaboration  between 
partners, some virtual classes will be organized. The strictly didactical part consist of 
36  e-hours  of  theoretical  knowledge  and  lectures  during  which  European  partners 
offers their support like tutors to follow progress and to answer to any doubt.  
In  Fig.2  the  cover  page  of  a  lesson  is  reported  together  with  the  index  permitting 
navigation among single arguments.  
 
 
Fig.2 – Example of a multimedia lesson 
 
 
5. Conclusion  
ACADEMICA  is  a  three  years  project  including  15  partners  coming  from 
Europe  and  Central  Asia  countries.  The  final  aim  of  the  project  is  to  modernize 
scientific  curriculum  in  these  last  countries  through  the  inclusion  of  technology, 
digital support and distance learning. As discussed in this paper one of the first step 
of  this  project  is  to  deliver  an  online  course  to  explain  current  trends  and  solutions 
used for distance and blended learning.  
The innovation in the training path can be summarized as follows: 
1.  Innovative  methodology:  ACADEMICA  training  path  integrates 
methodology  and  content  that  would  equip  lecturers  with  transversal  and  key 
competences  and  skills  necessary  for  their  active  inclusion  in  the  global  digital 
teaching and learning space. 
2.  ICT-based  educational  opportunities:  Provision  of  a  more  flexible 
accessibility to training opportunities thanks to ICT-based approaches; 
3.  Modernized  University  curricula  in  Engineering  Sciences  where  the 
contemporary technology-based approaches and contents are integrated. 
4.  Establishment  of  a  transnational  co-operation  system  among  Universities 
and business organizations in order to improve the capacity of HEIs in Region 7 thus 
achieving excellence by linking education, innovation and business. 

 
144 
The  expected  impact  is  to  create  short-  and  long-term  benefits  for  Higher 
Education, business and society generating European Added Value through: 
-
 
the  acknowledgment  of  European  educational  standards  beyond  the  European 
borders; 
-
 
fostering the link: education-business-society; 
-
 
enhancement of the inter-cultural dialog among the participating countries; 
-
 
inspiring  the supply of open accessible and free of cost educational resources.  
-
 
provision  of  a  common  framework  stimulating    the  exchange  and  synthesis  of 
experiences and best practices gained through collaboration of experts from different 
sectors of European and Central Asia. 
 
References 
 
[1] Ernst & Young, University of the future, 2012 available at 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/University_of_the_future/$FILE/Univer
sity_of_the_future_2012.pdf 
[2]  European  Union,  Digital  Single  Market,  https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/grand-coalition-digital-jobs, link consulted on September 2016.  
[3] ACADEMICA project official website, http://www.academicaproject.eu 
[4]  B.Reinalda  and  E.Kulesza,  "The  Bologna  process,  harmonizing  Europe's  higher 
education", Barbara Budrich Publisher, 2005.  
[5]H.C.Jones,  "Lifelong  Learning  in  the  European  Union:  whither  the  Lisbon 
Strategy?", European Journal of Education vol.40 issue 3, 247-260, 2005.   
[6]  M. De  Raadt, "MOODLE:  using learning  communities  to  create  an open  source 
course management system", conference paper presented at EDMEDIA 2003.  
 
 
 
ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
НАГРУЗКАХ 
 
Абылкалыкова Р. Б., Сатимбекова А.Б., Куандык А.Д.,   
Шевчук Е.П., Жаппарова М.С. 
Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 
г. Усть-Каменогорск 
rabylkalykova@mail.ru
 
 
Исследование  физико-химических  процессов,  происходящих  в  зоне 
контакта  железо-алюминий  при  интенсивных  динамических  нагрузках 
представляет  существенный  интерес.  Сплавы  железа  с  алюминием  могут 
применяться в термически сильно нагруженных и подверженных окисляющим 
или  корродирующим  воздействиям  деталях  термических  машин.  Там  во  все 
возрастающей  мере  они  должны  заменить  специальные  стали,  а  также 

 
145 
суперсплавы на основе никеля. 
В соответствии с диаграммой состояний «железо-алюминий» образование 
твердых  растворов  или  промежуточных  фаз  при  температурах  до  450 °С 
невозможно  [1].  В  представленной  работе  обнаружены  соединения  железа  с 
алюминием,  полученные  под  действием  динамических  нагрузок  при 
температурах, не превышающих 450°С.  
В работах Болдырева [2] формирование новых фаз объясняется в рамках 
представлений  о  взаимодействии  в  решетке  кристаллов  пластических  волн, 
вызванных  напряжениями.  Это  приводит  к  образованию  возбужденных 
неравновесных  состояний  в  кристаллах  и  дефектов,  облегчающих  разрушение 
кристалла по определенным направлениям. 
Панин  [3]  вопрос  о  волнах  пластической  деформации  рассматривает  на 
разных  масштабных  уровнях.  При  многократном  возвратно-поступательном 
движении  фронта  первичных  поверхностных  сдвигов  вдоль  оси  нагружения 
образец  испытывает  поперечные  автоколебания  подобно  струне  скрипки. 
Подобный  процесс  автор  классифицирует  как  движение  бегущего  импульса  в 
возбудимой  среде.  Рождающийся  при  этом  полосы  локализованной 
деформации последовательно охватывают весь объем образца. Основной объем 
образца при циклическом нагружении испытывает только упругое нагружение, 
а его поверхностные слои – знакопеременную деформацию растяжение-сжатие 
в  пластической  области.  Автор  убедительно  показывает,  что  любой  сдвиг  в 
нагруженном  твердом  теле,  рассматриваемый  как  элементарный  акт 
пластического  течения,  сопровождается  поворотными  модами  деформации. 
Сдвиг  на  любом  масштабном  уровне  может  зарождаться  только  в  локальной 
зоне концентратора напряжений.  
Целью данной работы явилось исследование продуктов механохимических 
реакций 
в 
зоне 
контакта 
образцов 
алюминия 
и 
железа, 
при 
структурообразовании в различных условиях динамического нагружения. 
В эксперименте брали пластину из стали 08Х18Н10 размерами (30×10) мм 
и  толщиной  2 мм,  который  был  соединен  с  аналогичным  алюминиевой 
пластинкой 
и 
подвергнут 
совместному 
ударному 
нагружению 
в 
гидравлическом прессе. Деформация осадки составила 50 %.  
Поверхности  и  состав  разделенных  стальной  и  алюминиевой  пластинок  
сканирующем  электронном  микроскопе  JSM-6390LV  с  микроанализатором. 
Фазовый состав всех перечисленных образцов определяли методом дифракции 
рентгеновских лучей в дифрактометре «Bruker».   
При  совместной  пластической  деформации  медной  и  алюминиевой 
пластиной с осадкой 50 % возникли зоны точечного контакта со значительным 
удельным  давлением.  Зоны  точечного  контакта  сформировались  за  счет 
микрошероховатости образцов. 
На  рис. 1  приведены  изображения,  полученные  в  сканирующем 
электронном  микроскопе  от поверхности  железной  и  алюминиевой  пластиной 
соответственно.  Перед  началом  осадки  пластинки  были  отполированы.  После 
прохождения  твердофазного  взаимодействия  поверхности  обоих  дисков  стали 

 
146 
шероховатыми и неоднородными, что видно на изображениях, приведенных на 
рис. 1. 
 
 
 
а) 
б) 
Рис. 1 Изображение в сканирующем электронном микроскопе поверхности 
железной (а) и алюминиевой (б) пластиной после твердофазного 
взаимодействия 
 
Неоднородности 
были 
проанализированы 
с 
помощью 
энергодисперсионного 
метода. 
Спектр, 
снятый 
с 
неоднородности, 
обнаруженной  на  железном  диске,  представлен  на  рис.2.  Видно,  что  в  зоне 
неоднородности  кроме  элементов,  содержавшихся  в  стали,  присутствует 
алюминий.  Это  может  свидетельствовать  о  твердофазной  реакции  прошедшей 
между  сталью  и  алюминием.  Химический  состав  неоднородности, 
изображенной на рис.1, а, представлен в табл.1.  
 
 
 
Рис 2 Энергодисперсионный спектр, полученный в сканирующем 
электронном микроскопе от железной пластинки после твердофазного 
взаимодействия 
 
Таблица 1. Химический состав, полученный в сканирующем электронном 
микроскопе от неоднородности на поверхности железной пластинки  
 
Элемент 
Si 
Cr 
Fe 
Ni 
Al 
Содержание, % 
0.3 
6.2 
28.6 
3.3 
60.5 

 
147 
Из  табл.1  следует,  что  исследованная  неоднородность  содержит 
значительное  количество  алюминия.  Результаты  исследований  химического 
состава поверхности алюминиевой пластинки показали, что неоднородности на 
его поверхности значительно обогащены железом и другими компонентами из 
стального образца. 
С  целью  выяснения  возможности  прохождения  твердофазной  реакции 
между  медным  и  стальным  образцами  обе  поверхности  подверглись 
рентгеновскому фазовому анализу.  
Анализ  интенсивностей  рефлексов  дифракции  рентгеновских  лучей  что 
наряду  с  ГЦК  решеткой,  соответствующей  алюминию,  появились  рефлексы 
новых фаз, не зафиксированных в таблицах ASTM.  
На  рисунках,  приведенных  в  работе  мы  видим  островки  новой 
интерметаллидной  фазы  с  характерной  кристаллической  решеткой.  Любая 
кристаллическая  структура  имеет  дискретные  межатомные  расстояния  и  углы 
между направлениями  химических связей, характерные только для этой фазы. 
Новую  фазу  наблюдали  на  контактирующих  поверхностях  дисков.  Согласно 
Панину [3] наименьшую сдвиговую устойчивость в нагруженном твердом теле 
имеет  его  поверхностный  слой.  Поэтому  первичные  сдвиги  зарождаются  на 
поверхности,  генерируя  в  объем  материала  все  виды  деформационных 
дефектов.  
Примером  твердофазного  превращения  может  служить  мартенситный 
переход,  когда  исходная  и  конечные  фазы  когерентно  связаны  между  собой. 
Для  получения  новой  фазы  необходимы  небольшие  изменения  межатомных 
расстояний,  а  так  же  углов  между  ними,  что  обеспечивает  минимальную 
энергию образования мартенсита. Такие изменения межатомных расстояний и 
углов,  могут  быть  реализованы  по  схеме  «сдвиг-поворот»  [6].  Поэтому,  для 
образования новой фазы необходима пластическая деформация, проходящая по 
схеме  «сдвиг-поворот».  Возникшая  при  этом  комбинация  атомов  может  стать 
зародышем  новой  фазы,  если  она  хорошо  геометрически  адаптирована  к 
исходной  матрице.  Все  другие  возможности  не  реализуются  в  продукте 
реакции. 
Томпсон Л.М. [4] предложил модель «сдвиг-поворот» на атомистическом 
уровне.  Он  рассматривает  плотноупакованный  кристалл  в  декартовой  системе 
координат.   
Кристалл  растягивают  вдоль  оси,  при  этом  допускается,  что  атомы  при 
деформации остаются в одной и той же плоскости. 
В плоскости плотноупакованных атомов приложенное к ней напряжение 
стремится  раздвинуть  плотноупакованные  цепочки  атомов.  При  достаточно 
большом  значении  удлинения  эти  цепочки  становятся  неустойчивыми  по 
отношению  к  вращению,  так  что  может  возникнуть  сдвиговое  напряжение 
приводящие к повороту. 
Вариантом схемы «сдвиг-поворот» в мезоскопическом масштабе является 
т.н. «вращательная диффузия» [5]. 

 
148 
Следует отметить, что из всех перечисленных моделей, только в работах 
Томпсона  и  Панина  рассматривается  металл  как  кристаллическое,  а  не  как 
изотропное твердое тело.  
Заключение.  В  работе  исследованы  процессы  структурообразования  на 
границе раздела практически нерастворимых друг в друге компонентов железа 
и  алюминия  при  условиях  приложения  динамической  нагрузки.  Обнаружено, 
что  при  взаимодействии  твердофазных  образцов  стали  и  алюминия, 
подвергнутых 
совместной 
осадке, 
могут 
формироваться 
продукты 
механохимических  реакций,  имеющих  структуру,  отличную  от  структуры 
исходных  компонентов.  Анализ  условий,  необходимых  для  переключения 
химических  связей  является  общим  для  микро-,  мезо-  и  макромасштабных 
уровней.  
 
Литература:  
 
1. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Т2 / под ред. Н.П. 
Лякишева, – М.: Машиностроение, 1997 – 1024 с. 
2.  Болдырев  В.В.  Фазообразование  и  эволюция  микроструктуры  при 
механохимическом получении метастабильных твердых растворов / Григорьева 
Т.Ф., Цыбуля С.В., Черепанова С.В., Крюкова Г.Н., Баринова А.П., Белых В.Д. 
// Неорган. материалы. - 2000. - Т.36, N 2. - С.194-200.  
3.  Панин  В.Е.  Поверхностные  слои  нагруженных  твердых  тел  как 
мезоскопический 
структурный 
уровень 
деформации/ 
Физическая 
мезомеханика, т.4, №3, с.5-22. 
4. Томпсон Д.М. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике, М. Мир, 
1985, 289 
5. Joshi S.P., Ramesh K.T. Rotational diffusion and grain size dependent shear 
instability in nanostructured materials/Acta Materialia, 2007. –№4.-Р.242-249.  
 
 
 
КАЛЬЦИЙМЕН БАЙЫТЫЛҒАН ЙОГУРТ ӚНІМІН АЛУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚАРАСТЫУ 
 
Алибекова А.Т., Кабдулина А. Т.  
Кӛкшетау қ., Ш. Уәлиханов атындағы Кӛкшетау мемлекеттік университеті 
guardian_angel02@mail.ru 
 
 
Йогурт  қазіргі  танда  тұтынатын  сүтқышқылды  ӛнімдердің  ішінде  кең 
таралған  түрлерінің  бірі.  Ӛнімнің  химиялық  құрамы  оның  потенциалды 
тағамдық  құндылығының  ең  негізгі  кӛрсеткіші  болып  табылады.  Қарапайым 
табиғи  және  жеміс-жидекті  йогурттардың  негізгі  компоненттік  құрамы  Д 
қосымшасында кӛрсетілген. Йогурттың адам ағзасына әсері, оның қандай түрлі 
екендігіне  байланысты.  Дегенмен,  йогурттың  химиялық  құрамындағы 

 
149 
кӛрсеткіштер  адам  ағзасына  деңгейлік  әсерін,  алуан  түрлі  азға  ӛзгеруін 
ескермейді.  Ӛйткені  әсер  тигізетін  кейбір  аспектілер  химиялық  анализдердің 
кӛмегімен табылмауы әбден мүмкін. 
Жұмыртқа қабығы оңай қортылатын,  ағзамызға пайдалы —     таптырмас 
кальций    кӛзі.Рахит,  балалардың  тістерінің  дұрыс  ӛспеуі,  омыртқалардың 
қисаюы  мен  осал  тістер,  кәрі  адамдардың  сүйектерінің  тез  шытынағыштығы 
мен  сынғыштығы  —  сүйектердегі  кальцийдің  жетіспеушілігінің  салдары. 
Ағзадағы  кальций  алмасудың  бұзылуы  қаннның  аздығына,  тез  салқын 
тигіштікке, аллергияға, еріндегі герпестерге душар етеді. Әйелдерде ақ етеккір 
бӛлінгіш болып, түсік тастағыштық, толғақ кезіндегі әлсіздікке, жатыр бұлшық 
еттерінің әлсіз болуына да кальцийдің аздығы себеп. Тауық жұмыртқаларының 
(бӛдененікі  айтпасада)  қабығы  90%  кальций  карбонатынан  тұрады 
(кӛмірқышқылдық  кальций)  да  оңай  қортылады.  Оның  құрамында  ағзаға 
қажетті  барлық  микроэлементтер:  мыс,  фтор,  темір,  марганец,  молибден, 
фофор,  күкірт,  цинк,  кремний  және  басқалары  —  барлығы  27  элемент 
табылады!  Тамаққа  қосылатын  ұнтақталған  қабықтардың  —  ағзаға  пайдалы 
жоғары  терапевтік  белсенділігі  мен  бактериалық  немесе  басқа  зиянды 
нәрселердің жоқтығын кӛрсетті. Бір жастан бастап сәбилерге берудің пайдасы 
айтарлықтай. 
Венгриялық  доктор  Кромпехер  тӛмендегідей  кеңестер  береді: 
— 
профилактикалық 
мақсатта 
жүкті 
әйелдерге 
(міндетті 
түрде); 
—  1  жаспен  6  жас  аралығындағы  балаларға  берілуі  аса  маңызды; 
— 
(19—20) 
жасқа 
дейінгі 
жастарғада 
артықтығы 
жоқ; 
—  ересектерге  жылына  екі  рет  жасалған  алдын  алу  шарты(профилактика) 
пайдалы. 
 
Күнжiт 
  
Бұл Sesamum indicumнiң масленица татымды ӛсiмдiгiнiң тропиялық шӛп 
тектес ӛсiмдiктерi. 2, 5 5 айларға (1—2, 5 моларға дейiн биiктiгiмен) болды ендi 
iрi ӛсiмталы вегетациялайтын мерзiмнiң ұзақтығымен. 
Жабулы темiршi шаштармен тiк тұратын сабақ, онда ланцет немесе тiлулi 
жапырақтардың еншiлерiнде орналасады.  
Күнжiттiң  бiр  қананың  бiр  бӛлiгiнен  тәттi  препараты  даярлауға  болады, 
1/2  дәм  бойынша  Сахара  тазартылған  емес  зiмбiрдiң  қосымшасымен  1/2 
шатаваридың бiр бӛлiгi, ол егер болса.  
 
Осы    араластырылған  қоспа  Бойынша  күніне  30  г  қабылдауға  болады. 
Сонымен  бiрге  (паста  түрде)  тыс  қана  ұнтағы  жаратуға  болады.  Май  қан 
тоқтататын, қасиет iш ӛткiзетiн ауруға қарсы ие болады қан жасауға мүмкiндiк 
туғызады. Күнжiт майы тура тұқымдар сияқтылар қолдануға болады. Зәйтүнге 
шамасы ол қасиеттерге байланысты ұқсас. Лимон суы лимон суын тең санмен 
араластыр  -  лимон  шырын  ашытылған  су.  Сiрә,  бiртума  мәтiнде  лимон  емес 
кӛрсетiледi,  лимон  емес,  лайм,  бiрақ  лимон  жетiстiкпен  сол  қолдануға 
болғанында.  Лаймға  қарағанда  ол  )  оны  күйiктерге  үстiне  қоя  тыс  қолдануға 
боладуға  оңай  бiздiң  дүкендерде  табу,  шиқан  және  ойылым.  Егер  майға 

 
150 
камфора, кемпiршӛп және дәм қабық аздап қосылса, онда ол басқа мигреньлер 
немесе бас айналуларда қоса тiркеуге болады. 
 
Практика жүзінде, йогуртты «үздіксіз ӛндіру» дегеніміз, ашытылған сүтті 
бұзылған  немесе  бұзылмаған  күйінде  үздіксіз  ағыс  секілді  ӛндіруді  айтамыз, 
бұл 
жағдай, 
зауыттың 
жоспарына 
сәйкес 
жоғарғы 
дәрежедегі 
автоматтандыруды пайдаланып жүзеге асырылуы мүмкін. 
 
Кальциймен байытылған йогурттың технологиялық сұлбасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Майлылығы 6%-ға дейін сүтті нормалау  
Сүтті температурасы t= 85-87°C, 5-10 мин пастрелеу 
Сүтті температурасы t=55°C, 17,5МПа қысымда 
гомогендеу 
Сүтті  t=40-42°C температурасына дейін салқындату 
Сүтті t=40-45°C температурасында, 2,5-3 сағат ұйыту 
Ұнтақталған, ұсақ туралған  кальций қоспасын қосу 
(1% сүт көлемінен) 
Сүт көлемінен 1-3% мөлшерінде ашытқыны енгізу 
Жеміс-жидектер қоспасын қосу 
(10-12% мөлшерінде) 
Сүт шикізатын дайындау 

 
151 
 
 
 
 
 
 
Дайын ӛнімнің 250 мл-де кальцийдың мӛлшері 200 мг болады. Бұл адамға 
күнделікті керекті мӛлшердің 25% құрайды.  Ағза қалыпты ӛсіп, даму үшін 800-
900  мг  кальций  алуы  керек.  Ағзада  болатын  кальцийдың  жалпы  мӛлшерінің 
98,9% - сүйектерде, 0,51%  - тістерде және 0,51%  - тіндерде болады. Ал қалған 
0,08% - қан плазмасында және жасуша сыртылық сұйықтықтарда болады.  
Қалыпты  жағдайда  сау  адамның  қан  плазмасында  болатын  кальцийдың 
жалпы  концентрациясы  2,2-2,6  ммоль/л  (9,5-10,5мг/100мл),  ал  бос  немесе 
ионданған  кальций  концентрациясы  –  0,6-0,7  ммоль/л  аралықта  болады.  Осы 
кӛрсеткіштерді қанның биохимиялық зерттеуі кезінде анықтайды.  
Ұйытудан  кейін  алынған  ұнтақталған  күнжіт  қосылған  ӛнімнің  жалпы 
сипаттамасы: 
 
Түсі – сүтті-ақ 
 
Консистенциясы- қою, бірқалыпты, тығыз 
 
Иісі – жағымды, сүтқышқылды 
 
Дәмі – сүтқышқылды, біраз күнжіттің дәмі сезіледі 
 
Қойылтпақ тұрақты 
 
Араластыру жақсы 
 
Қышқылдығы 110°Т 
Барлық осы нәтижелерге сүйеніп функционалды тамақтану ӛнімі ретінде, 
қымбат  емес,  кальцийдің  керекті  мӛлшерімен  байытылған,  барлық  адамдарға, 
әсіресе  балалар  мен    қарт  адамдарға  арналған,  массалық  тұтыну  ӛнімін  – 
йогуртты ӛндіруге болады. Қазақстанда йогуртты шығару ӛндірісі даму үстінде. 
Кӛбінесе  біз  шетелден  әкеленетін  йогурт  ӛнімдерін  тұтынамыз.  Сүт  және 
сүтқышқылды  ӛнімдерді  ӛндіруде  дәстүрлі  емес  технологияларды  әзірлеу, 
қоспалар ретінде түрлі кӛкӛністер, астық тұқымдастарын, минералды заттарды 
қолдану  ӛнімдердің  тағамдық  және  биологиялық  құндылығын  жоғарлатады. 
Сонымен, осындай геродиеталық тамақтану нәтижесінде остеопороз бен оның 
даму  процесін  тоқтату,  денсаулық  жағдайын  жақсартуға  және  де  қарт 
адамдардың  ұзақ  ӛмір  сүруге  күнжіт  пен  инжирді  пайдалану  нәтижесінде 
жетуге болады. 
 
 
 
 
 
 
 
Суыту 
Буып-түю, сақтау, тасымалдау 

 
152 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Аубакиров Р.К., Хан С.И. 
КГУ им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау, Республика Казахстан 
rasul_10.10@mail.ru
  
 
1. Маскировка — метод защиты процесса переработки информации путем 
ее  криптографического  закрытия.  Этот  метод  защиты  широко  применяется  за 
рубежом, как при обработке, так и при хранении информации, в том числе на 
дискетах. При передаче информации по каналам связи большой протяженности 
этот метод является единственно надежным. 
2.  Регламентация  —  метод  защиты  информации,  создающий  такие 
условия  автоматизированной  обработки,  хранения  и  передачи  защищаемой 
информации,  при  которых  возможности  несанкционированного  доступа  к  ней 
сводились бы к минимуму. 
3.  Принуждение  -  такой  метод  защиты,  при  котором  пользователи  и 
персонал  системы  вынуждены  соблюдать  правила  обработки,  передачи  и 
использования  защищаемой  информации  под  угрозой  материальной, 
административной или уголовной ответственности. 
4. Побуждение — такой метод защиты, который побуждает пользователя 
и персонал системы не разрушать установленные порядки за счет соблюдения 
сложившихся  моральных  и  этических  норм  (как  регламентированных,  так  и 
неписаных). 
Рассмотренные  методы  обеспечения  безопасности  реализуются  на 
практике  за  счет  применения  различных  средств  защиты,  таких,  как 
технические,  программные,  организационные,  законодательные  и  морально-
этические. 
Средства  обеспечения  безопасности  процессов  переработки  информации, 
используемые для создания механизма зашиты, подразделяются на: 
-  формальные  (выполняют  защитные  функции  по  заранее  предусмотренной 
процедуре без непосредственного участия человека); 
-  неформальные  (определяются  целенаправленной  деятельностью  человека 
либо регламентируют эту деятельность). 
К формальным средствам защиты относятся: 
1.Технические  средства  (электрические,  электромеханические  и 
электронные  устройства.  Вся  совокупность  указанных  средств  делится  на 
аппаратные и физические. 
Под  аппаратными  техническими  средствами  принято  понимать 
устройства,  встраиваемые  непосредственно  в  вычислительную  технику,  или 
устройства,  которые  сопрягаются  с  подобной  аппаратурой  по  стандартному 
интерфейсу. 
Физическими  средствами  являются  автономные  устройства  и  системы  (замки 
на  дверях,  где  размещена  аппаратура,  решетки  на  окнах,  электронно-
механическое оборудование охранной сигнализации и др.) 

 
153 
2.  Программные  средства  -  это  программное  обеспечение,  специально 
предназначенное для выполнения функций защиты информации
Если рассматривать неформальные средства защиты, можно выделить: 
–  организационные  (представляют  собой  организационно-технические  и 
организационно-правовые мероприятия, осуществляемые в процессе создания и 
эксплуатации  вычислительной  техники,  аппаратуры  телекоммуникаций  для 
обеспечения  защиты  обработки  информации).  Охватывают  все  структурные 
элементы  аппаратуры  на  всех  этапах  их  жизненного  цикла  (проектирование 
компьютерной  информационной  системы  банковской  деятельности,  монтаж  и 
наладка оборудования, испытание, эксплуатация); 
–  законодательные,  которые  определяются  законодательными  актами  страны, 
регламентирующими правила пользования, обработки и передачи информации 
ограниченного  доступа  и  устанавливающими  меры  ответственности  за 
нарушение этих правил; 
–  морально-этические,  которые  реализуются  в  виде  всевозможных  норм, 
сложившихся  традиционно  или  складывающихся  по  мере  распространения 
вычислительной техники и средств связи в обществ. Подобные нормы большей Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет