Қазақстан республикасы бiлiм және ғылым министрлiгi еуразия гуманитарлық институтыжүктеу 5.18 Mb.
Pdf просмотр
бет62/68
Дата11.01.2017
өлшемі5.18 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   68

М. Қ. Тузубекова  

А. Е. Байсагатова  

Астана қ. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Қазақстан экономикасында ақырғы он жылда өткізілген нарықтық реформалар өндіріс пен басқару үдеріміне қатысушылардың арасындағы, мемлекеттік органдар мен шаруашылық 

субъектілердің  және  іскерлік  серіктестіктердің  арасындағы  өзара  қатынастың  мәні  мен 

түрлерінде елеулі өзгерістерді туғызды. 


 

462 


Қазақстанда  инновациялық  серпіліс  стратегиялық  бағдарламасы  әзірленді.  Қазақстан 

әлемдік  нарықта  ойдағыдай  бәсекеге  қабілетті  болу  үшін  өзінің  ұлттық  менеджерінің 

абыройын  көтеруі  керек.  Олар  кәсіби  тұрғыдан  алғанда  сапалы  және  бейстандартты 

шешімдер  қабылдауға  бейім  болуы  қажет.  Мемлекеттің  инновациялық  саясатының  негізгі 

мақсаты  –    12-15  жылдың  ішінде  экономиканың  экспорттық  мүмкіндігін  арттыру  арқылы 

елдің  өндірістік  әлеуетін  күрделі  өсіру  болды.  Сондықтан  бұл  мәселе  инновациялық 

басқарудың өзекті проблемасы. 

Индустриялық-  инновациялық  даму  стратегиясын  іске  асыру  тетігі  мен  кезеңдері 

әртүрлі.  Бұл  стратегия  жалпы  «Қазақстан  –  2030»  стратегиясының  нақты  бір  бөлігі  болып 

табылады.  Оны    әзірлеудегі  мақсат  экономиканы  әртараптандыру  мен  жаңарту  негізінде 

өндірістің бәсекеге бейімделген өнім түрлері мен экспортты дамытуға жағдай жасау. 

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, экономиканың құрылымын қайта құру үшін 30 

жылға  таяу  уақыт  керек.  Менеджмент  деңгейінің  жоғары  болуы,  еңбек  өнімінің  өсуі  және 

өндірісте  материал  мен  энергияны  жұмсаудың  төмендеуі  –  бәсекелікті  көтерудің  басты 

проблемалары. 

Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  Стратегияны  іске  асыру  процесін  және  оның 

тиімділігін  әрдайым  қадағалап  отыру  арқылы  жоспарлы  шаралардың  орындалуын 

бақылайды. Стратегияның жоспарлы көрсеткіштеріне қалай қол жеткізілгені бақыланады. 

2009–2011  жылдарға  арналған  барлық  министрліктер  мен  ведомстволардың 

стратегиялық  жоспарлары  дәлел  бола  алады.  Олардың  барлығын  келтіріп  жатудың  қажеті 

жоқ.  Мысалы  үшін,  Қазақстан  Республикасы  Экономика  және  бюджеттік  жоспарлау 

министрлігінің      2009–2011  жылдарға  арналған  стратегиялық  жоспарынан  қысқаша 

мәліметтер келтіре кетуге болады. Аталмыш жоспарда мынадай негізгі жағдайлар қамтылған. 

Қазақстан  Республикасы  Экономика  және  бюджеттік  жоспарлау  министрлігінің 

миссиясы – бұл экономикалық саясатты қалыптастыру, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау мен 

басқару жүйесін дамыту. 

Қазақстанның  2030  жылға  дейінгі  даму  стратегиясының  келесі  кезеңін  іске  асыру 

мақсатында  және  Қазақстанның  2010  жылға  дейінгі  стратегиялық  даму  жоспарын  іске 

асырудың  аяқтауына  байланысты  Қазақстан  Республикасының  2020  жылға  дейінгі 

әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясының жобасы әзірленетін болады. 

Жоспарда бірнеше стратегия белгіленген. Бірінші стратегиялық   бағыт – экономикалық 

бәсекеге қабілеттілікті арттыру және жаңғырту. Оған осындай міндеттер кіреді: 

1.

 

Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру; 2.

 

Экономиканы  сауықтыруға  және  тұрақтандыруға  бағытталған  шаралардың  іске асырылуын қамтамасыз ету; 

3.

 Салық-бюджет саясатын жетілдіру; 

4.

 Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау; 

5.

 Бәсекеге  қабілетті,  оның  ішінде  Қазақстанның  егеменді  кредиттік  рейтингтерін 

арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу және талдау жүйесін жетілдіру. 

Екінші стратегиялық бағыт – мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру. 

Оған  осындай  мақсаттар  қойылған:  мемлекеттік,  оның  ішінде  стратегиялық  жоспарлау 

жүйесін  қалыптастыру,  нәтижеге  бағдарланған  үш  жылдық  бюджеттік  жоспарлауды  енгізу, 

мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру және т.б.  [1. 7б.]; [2. 36-38 б.];       [3. 15-

17 б.] 

 

Әдебиеттер 1.

 

Карбетова  З.  Р.,  Карбетова  Ш.  Р.  Стратегический  менеджмент:  Учебное  пособие.  – Астана: Изд.КазУЭФМТ, 2009. – 225 с. 

2.

 Бердалиев К. Б., Сатқалиева Т. С., Сейітқазиева А., Өмірзақов С. Ы., Есенғазиев Б. К., 

Шахманова Г. Т.,          Абдулина Г. А., Ерғалиев Қ. Р., Омарқожаева А. Н. Инновациялық 

менеджмент: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2010. – 326 бет. 


 

463 


3.

 

Кулешова С. Т. Инновациялық менеджмент: Алматы – 2011, «Дәуір» баспасы. – 256 бет. 

 

М. Т. Жумажанова Н. Е. Цукан  

 г. Астана 

 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Одним  из  основных  механизмов,  позволяющих  государству  исполнять экономическую  и  социальную  политику,  является  бюджетная  система.  Через  нее 

привлекаются  финансовые  ресурсы,  которые  в  дальнейшем  перераспределяются  и 

используются для решения экономических и социальных проблем общества, обеспечения 

выполнения государством возложенных на него функций и задач. 

Бюджет 

государства является 

важнейшим 

инструментом 

проведения 

общенациональной  политики.  В  проблемах  бюджета  отражаются  главные  проблемы 

жизнедеятельности  общества.  Поэтому  своевременное  определение  стратегических 

направлений  бюджетной  политики  имеет  важнейшее  значение  для  общей  стратегии 

развития страны. 

Можно  выделить  три  основные  стратегические  задачи,  решение  которых  позволит 

усовершенствовать бюджетную систему: 

 

превращение бюджета в реальный инструмент развития страны;  

построение современной бюджетной системы;  

достижение прозрачности всего бюджетного процесса. Государственный  бюджет  играет  важную  роль  в  решении  этих    проблем.  В 

перспективе  роль  государственного  бюджета  в  социальных  процессах  должна 

усиливаться.  Так, проанализировав исполнение бюджета за 10 месяцев 2013 года, можно 

констатировать,  что  53,8  %  от  общего  объема  финансирования  затрат  приходится  на 

социальный блок [1]. 

Исполнение бюджета в соответствии с нормами Бюджетного Кодекса в предыдущий 

трехлетний  период  позволило  достичь  определенного  уровня  прозрачности, 

подотчетности  формирования  и  исполнения  бюджета,  а  также  оперативности  и 

достоверности бюджетной отчетности. 

В  предстоящий  трехлетний  период  планируется  направлять  мероприятия 

проводимой  административной  реформы,  заключающиеся  в  создании  эффективной 

системы 


государственного 

управления 

бюджетными 

ресурсами, 

устойчивой 

заинтересованности  и  стимулов  всех  участников  бюджетного  процесса,  в  достижение 

конкретных,  измеримых,  общественно  значимых  результатов.  Будет  предоставлена 

большая независимость администраторам в распределении и использовании финансовых 

ресурсов,  выделенных  из  бюджета  под  определенные  результаты,  и  усиление 

персональной  ответственности  государственных  органов  за  достижение  данных 

результатов.  Планирование  и  исполнение  бюджета  будет  сопровождаться  полной 

информацией  о  направлениях  и  результатах  использования  бюджетных  средств,  на 

основании  которой  будут  приниматься  решения  об  изменении  бюджетной  политики,  а 

государственные  органы  -  нести  ответственность  за  качественное  исполнение  своих 

функций. 

Меры  по  совершенствованию  процедур  планирования  и  исполнения  бюджета 

основываются на следующих принципах: 

 гармонизации  со  стратегическими,  среднесрочными  целями,  задачами  социально-

экономического  развития  республики  и  устойчивого  роста  конкурентоспособности 

экономики; 


 

464 


 

достижения  конечных  результатов  и  целевых  индикаторов,  соответствующих индикаторам  стратегических,  среднесрочных  задач  социально-экономического  развития 

республики и устойчивого роста конкурентоспособности экономики; 

 

достижения  объективности  формирования  текущих  и  капитальных  расходов государственных органов и организаций; 

 интеграции процедур по разработке и исполнению бюджета; 

 исключения  дублирующих  действий  в  процедурах  исполнения  бюджета  внутри 

государственного органа, между ними; 

 

повышения  производительности  труда  на  этапах  планирования  и  исполнения бюджета с оптимальным использованием информационных систем [2]. 

В  результате  изучения  роли  государственного  бюджета  в  управлении  экономикой 

страны были выявлены следующие основные моменты: 

1.  Государственный  бюджет  является  инструментом  воздействия  на  развитие 

экономики,  т.е.  с  его  помощью  государство  осуществляет  перераспределение 

национального  дохода  и  тем  самым  изменяет  структуру  общественного  производства, 

влияет на социальные преобразования.  

2.  За  счет  средств  государственного  бюджета  осуществляется  выравнивание 

экономического развития регионов страны путем бюджетного финансирования.  

Таким образом, основное назначение роли бюджета состоит в том, что он ежегодно 

мобилизует  и  концентрирует  денежные  накопления  предприятий,  организаций  и 

населения  в  централизованном  государственном  фонде  для  финансирования  народного 

хозяйства, социально-культурных мероприятий, укрепления обороноспособности страны, 

на содержание органов государственной власти и образования резервов. 

Такой  вывод  подтверждается  данными  республиканского  бюджета,  который 

является основной составляющей государственного бюджета[3]. 

(тыс. тенге) 

№ 

Характеристики 

2013 (план) 

2014 (план) 

Изменения (+, -) 

1  доходы,  

в том числе

- налоговые поступления 

- неналоговые поступления 

- поступления от продажи основного 

капитала 

- поступления трансфертов 

5 331 517 063 

 

3 736 035 959 58 833 042 

 

19 450 000 1 517 198 062 

5 697 392 812 

 

3 938 400 348 62 094 992 

 

15 954 370 1 680 943 102

 

355 875 749  

202 364 389 

3 261 950 

 

- 3 495 630 163 745 040 

2  затраты 

6 034 815 563 

6 423 364 693

 

388 549 130 3  чистое бюджетное кредитование, в 

том числе: 

-бюджетные кредиты 

-погашение бюджетных кредитов 

27 322 863 

 

116 487 080 89 164 217 

43 692 659 

 

118 050 140 74 357 481

 

16 369 796  

1 563 060 

- 14 806 736 

4  сальдо по операциям с финансовыми 

активами,  

в том числе: 

- приобретение финансовых активов 

-поступление от продажи 

финансовых активов государства 

 

65 615 194  

89 164 217 

 

14 437 500  

172 732 370 

 

173 982 370  

1 250 000

 

 

107 117 176  

84 818 153 

 

13 187 500 5  дефицит 

796 236 557 

942 396 910

 

146 160 353 6  финансирование дефицита бюджета  796 236 557 

942 396 910

 

146 160 353 Источник: 

Официальный 

сайт 

Национального Банка 

Республики 

Казахстан 

http://www.nationalbank.kz    

 

Как  видно  из  данных  таблицы,  в  2014  году  планируется  увеличение  и    доходов,  и затрат  бюджета  на  7%,  что  свидетельствует  о  преемственности  политики  бюджетного 

 

465 


финансирования.  Тем  более,  если  учесть  еще  объем  бюджетных  кредитов,  то  можно 

заметить  значительный  рост  величины  расходов  бюджета  на  социально-экономические 

цели.    

На  сегодняшний  день  одобрен  Проект  республиканского  бюджета  на  предстоящий 

трехлетний  период  (2014-2016  годы)  и  Прогноз  социально-экономического  развития 

страны  на  (2014-2018)  годы.  Этим  законопроектом  предусмотрены  дальнейшая 

реализация  ГПФИИР  (Государственная  программа  по  форсированному  индустриально-

инновационному  развитию),  Дорожной  карты  бизнеса,  Дорожной  карты  занятости, 

"Агробизнес-2020"[4]. 

Вместе  с  тем,  с  целью  обеспечения  социальной  стабильности  предусматривается 

финансирование  всех  принятых  обязательств  государства  и  продолжен  переход  к 

прозрачной схеме субсидирования сфер здравоохранения и образования. 

Законопроектом  предусматривается  также  внесение  изменений  и  дополнений  в 

Бюджетный кодекс, в частности: 

1. В связи с передачей в базу расходов местного бюджета трансфертов постоянного 

характера,  предлагается  введение  минимальных  объемов  финансирования  из  местного 

бюджета  отдельных  социально-значимых  сфер,  которые  будут  определяться  законом  об 

объемах трансфертов общего характера. 

2.  В  целях повышения  финансовой  дисциплины  при  подготовке  бюджетных  заявок 

на  стадии  планирования  бюджета  вводятся  лимиты  по  расходам  администраторов 

бюджетных  программ  и  лимиты  на  новые  инициативы,  которые  будут  определяться 

Министерством  экономики  и  бюджетного  планирования  при  формировании 

республиканского бюджета с 2015 года. 

3.  В  целях  обеспечения  обязательного  участия  местных  бюджетов  в  реализации 

местных  бюджетных  инвестиций  предусматривается  выделение  из  вышестоящего 

бюджета  целевых  трансфертов  на  развитие  нижестоящим  бюджетам  при  условии 

софинансирования бюджетных инвестиций из нижестоящего местного 

бюджета. 

4.  Предлагается  ввести  ответственность  первого  руководителя  администратора 

бюджетных  программ  за  не  достижение  результатов  бюджетных  программ  при  полном 

освоении бюджетных средств. 

5.  В  связи  с  усилением  ответственности  администраторов  бюджетных  программ  за 

реализацию  бюджетных  инвестиций  службы  внутреннего  контроля  центральных 

исполнительных  органов  наделяются  дополнительными  полномочиями  по  контролю 

реализаций бюджетных инвестиционных проектов с правом выезда на объект. 

 

Литература 1. Официальный сайт http://www.budget.kz

2. Утибаев Б.С. «Государственный бюджет»: учебник. Алматы, Экономика, 2006. 3. 

Официальный 

сайт 

Национального Банка 

Республики 

Казахстан 

http://www.nationalbank.kz    

4. Информационный портал http://www.zakon.kz

  

 

 Г. М. Жусупова 

М. Уразов  

г. Астана 

 

ХЕДЖ ФОНДЫ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 


 

466 


Хедж-фонд  (англ.  hedge  fund)  —  это  частный,  не  ограниченный  нормативным 

регулированием,  либо  подверженный  более  слабому  регулированию  инвестиционный 

фонд,  недоступный  широкому  кругу  лиц  и  управляемый  профессиональным 

инвестиционным  управляющим.  Отличаются  особой  структурой  вознаграждения  за 

управление активами, а также наличием собственного капитала управляющего в активах 

фонда. 


Американские  хедж-фонды  по  закону  имеют  право  обслуживать  только 

профессиональных  инвесторов  (англ.  qualified  investors)  Профессиональные  фонды  в 

оффшорных  юрисдикциях  предлагают  более  упрощённые  условия  (капитал  для 

инвестирования  от  100  000  долларов  и  нет  ограничения  по  собственному  капиталу 

управляющей компании).[1] 

Согласно  п.п.2  -  инвестиционный фонд  –  это  акционерный  или  паевый 

фонд,  созданный  в  соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  «Об 

инвестиционных фондах». [2] 

Следовательно,  инвестиционный  фонд,  это,  прежде  всего,  фонд,  который  может 

быть акционерным или паевым. 

Хедж-фонды  по сравнению с ПИФами могут использовать фьючерсы и опционы, а 

значит  —  и  формировать  агрессивную  инвестиционную  стратегию.  Также  некоторую 

схожесть  с  хедж-фондами  имеет  частное  доверительное  управление,  при  котором 

управляющий  (частное  лицо  или  представитель  инвестиционной компании или  брокера) 

может использовать сколь угодно агрессивные инвестиционные стратегии. При условии, 

что непосредственно инвестор полностью контролирует свой счёт и все сделки абсолютно 

прозрачны, это не противоречит существующей нормативной базе. 

Данная тема, думаем, скоро станет актуальной и заслуживает обсуждения.  

Основные законы, которые могли бы регулировать хедж-фонды и их деятельность в 

Казахстане: 

1)

 

Закон  Республики  Казахстан  «Об  инвестиционных  фондах» от  7  июля  2004 

года № 576-II. 

2)

 

Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2013 г.) 

В  законодательстве  Казахстана  сравнительно  недавно  появилось  понятие 

квалифицированного  инвестора.  А  как  мы  знаем  для  создания  хедж-  фонда  нужны 

непосредственно  квалифицированные  инвесторы,  т.е.  для  кого  и  создаются  данные 

фонды.  Данный термин был принят лишь в 2011 году в законе РК от 2 июля 2003 года № 

461-II «О рынке ценных бумаг».  

Согласно закону РК статье 5 от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг», 

квалифицированными  инвесторами  являются  лица,  указанные  в  пункте  2  настоящей 

статьи,  а  также  лица,  признанные  квалифицированными  инвесторами  в  порядке, 

установленном настоящей статьей. 

Квалифицированными инвесторами являются: 

1) финансовые организации; 

2)  юридические  лица,  осуществляющие  профессиональную  деятельность  на  рынке 

ценных  бумаг  без  наличия  соответствующей  лицензии  уполномоченного  органа  в 

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; 

3) национальный холдинг, национальный управляющий холдинг; 

4) международные финансовые организации. 

3.  Организациями,  осуществляющими  брокерскую  и  (или)  дилерскую  деятельность 

на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, 

могут  быть  признаны  квалифицированными  инвесторами  индивидуальные  и 

институциональные инвесторы, не указанные в пункте 2 настоящей статьи, в порядке и на 

условиях, определенных нормативным правовым актом уполномоченного органа.  

В России же к квалифицированным инвесторам относятся: 


 

467 


1) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

2) кредитные организации; 

3) акционерные инвестиционные фонды; 

4)  управляющие  компании  инвестиционных  фондов,  паевых  инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

5) страховые организации; 

6) негосударственные пенсионные фонды; 

7) Банк России; 

8)  государственная  корпорация  "Банк  развития  и  внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)"; 

9) Агентство по страхованию вкладов; 

10)  международные  финансовые  организации,  в  том  числе  Мировой  банк, 

Международный  валютный  фонд,  Европейский  центральный  банк,  Европейский 

инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 

11)  иные  лица,  отнесенные  к  квалифицированным  инвесторам  федеральными 

законами. 

12)  Физическое  лицо  может  быть  признано  квалифицированным  инвестором,  если 

оно  отвечает  любым  двум  требованиям  из  указанных:  общая  стоимость  ценных  бумаг, 

которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся 

производными  финансовыми  инструментами  и  заключенных  за  счет  этого  лица, 

соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Банка России.  

13). Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если 

оно  является  коммерческой  организацией  и  отвечает  любым  двум  требованиям  из 

указанных: имеет собственный капитал в размере,  установленном нормативными актами 

Банка  России;  совершило  сделки  с  ценными  бумагами  и  (или)  заключило  договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, 

которые  установлены  нормативными  актами  Банка  России;    имеет  оборот  (выручку)  от 

реализации  товаров  (работ,  услуг)  в  размере  и  за  период,  которые  установлены 

нормативными  актами  Банка  России;  имеет  сумму  активов  по  данным  бухгалтерского 

учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка 

России. [4] 

С  самого  начала  своего  становления  в  Республике  Казахстан  рынок  срочных 

инструментов не развивался в достаточной мере. 

Существует  множество  предпосылок  и  причин  подобного  замедленного  пути 

развития  казахстанского  рынка  производных  инструментов.  Во-первых,  это  слабая 

законодательная  база,  данный  институт  вообще  не  регулируется  законодательством 

Республики Казахстан, во-вторых, это нестабильное состояние казахстанской экономики, 

в  целом,  и  финансовой  системы,  в  частности,  а  также  непредсказуемость  тенденций 

рынка. 

Тем не менее, для Республики Казахстан очень важно развитие данного института, так  как,  несомненно,  инвесторы  заинтересованы  в  ограничении  рисков,  связанных  с 

работой  их  активов.  Соответственно  по  мере  развития  реального  рынка,  рынок  срочных 

инструментов также будет развиваться. В целом по мере очевидного развития экономики 

республики,  при  условии  развития  законодательной  базы  по  вопросам  регулирования 

финансовых  рынков,  необходимость  в  применении  и  законодательном  регулировании 

института будет возрастать. 

Хедж-фонд  является  интересным  каналом  размещения  ресурсов,  особенно  с  точки 

зрения рядового инвестора, не желающего обременять себя заботами о принятии решений. 

Законным  образом  созданный  хедж-фонд  способен  решить  многие  проблемы

контролируя  все  операции,  что  может  существенно  повысить  способность  основного 

бизнеса  к  продуктивному  функционированию.  Создание  хедж-фонда  при  условии 

формирования  его  структур  как  полноценного  предприятия  —  очень  перспективное  

468 


направление,  особенно,  когда  оно  вписывается  в  сам  контекст  бизнеса,  тем  более,  что 

хедж-фонд свободен в выборе инвестиционного стиля. [5] 

Деятельность  хедж-фондов  не регулируется  в полной  мере  законодательством 

Республики  Казахстан  как  отдельный  институт.  Тем  не менее,  существует  небольшое 

количество  законодательных  и подзаконных  актов,  косвенно  затрагивающих  этот 

институт либо некоторые аспекты, связанные в той или иной мере.  

В Правилах  осуществления  инвестиционных  операций  Национального  фонда 

Республики  Казахстан,  утвержденных  Постановлением  Правления  Национального  банка 

от 20 июня  2001 г. № 237  дается  понятие  хеджирования  портфеля  против  валюты —  как 

обеспечение  независимости  рыночной  стоимости  портфеля,  т.е.  набора  финансовых 

инструментов, от изменений обменного курса валюты. [6] 

На сегодняшний  день  в Республике  Казахстан  существует  АО  «Казахстанская 

фондовая  биржа»  (KASE),  которая  по сути  представляет  собой  универсальный 

финансовый  рынок,  условно  подразделенный  на четыре  основных  сектора:  рынок 

иностранных валют, рынок государственных ценных бумаг, в том числе и международных 

ценных  бумаг  Республики  Казахстан,  рынок  акций  и корпоративных  облигаций  и рынок 

деривативов.  Основными  торгуемыми  финансовыми  инструментами  являются 

негосударственные  эмиссионные  ценные  бумаги,  государственные  ценные  бумаги, 

инструменты рынка репо, иностранные валюты и срочные контракты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определенные предпосылки для развития 

хедж-фонда  в Республике  Казахстан  на сегодняшний  день  существуют,  и более 

углубленное  изучение  целесообразности  их появления  наряду  с общим  развитием  рынка 

финансовых инструментов вполне может привести к тому, что хедж-фонд  станет частью 

финансовой системы в Республике Казахстан. 

 

Литература 1.

 

Вадим  Котиков,  Джеймс  Нейл. Хедж-фонды:  Игра  на  рынке  по  новым  правилам. —

 М

., 2006. 2.

 

Закон Республики 

Казахстан 

от июля 2004 

года 


№ 

576-II  


«Об инвестиционных фондах» 

3.

 Закон  Республики  Казахстан  от  2  июля  2003  года  №  461-II  «О  рынке  ценных 

бумаг» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2013 

4.

 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О рынке ценных бумаг" Российская Федерация 

5.

 http://www.europe-finance.ru 

6.

 Правила  осуществления  инвестиционных  операций  Национального  фонда 

Республики Казахстан 

 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   68


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет