Ҕазаҕстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ҧлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔжүктеу 9.02 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата09.01.2017
өлшемі9.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 
 
ҔАЗАҔСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
«Ҧлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭЛЕКТРОНДЫҔ ОҔЫТУ ЖҤЙЕСІМЕН КІРІККЕН ОҔУ 
ПРОЦЕСІНДЕ 1-СЫНЫП ҤШІН МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША 
ЦИФРЛЫҔ БІЛІМДІК РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 
ОҔУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҔҦРАЛЫ 
 (ҕазаҕ және орыс тілдерінде) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы 2013 
 
 
 
 

 
 

 
 
«Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ  ғылыми  Кеңесі  ұсынған 
(2013 жылғы 7 қарашадағы № 11 хаттама) 
 
 
 
 
 
 
 
Пікір берушілер: 
 
Мухамбетжанова С.Т., педагогика ғылымдарының докторы, доцент 
Саматокина Г.М., педагогика  ғылымдарының  кандидаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нҧрғалиева Г.Ҕ., Тәжіғҧлова Ә.І., Артыҕбаева Е.В., Адилова А.М., Сысоева О.А., 
Игнатенко  Н.А.,  Сайфутдинова  И.В.,  Кудашова  Н.И.,  Исабекова  А.А.  Электрондыҕ 
оҕыту  жҥйесімен  кіріккен  оҕу  процесінде  математика  пәні  бойынша  1-сынып  ҥшін 
цифрлыҕ  білімдік  ресурстарды  пайдалану  оҕу-әдістемелік  ҕҧралы  (ҕазаҕ  және  орыс 
тілдерінде) – Алматы:  «ҦАО» АҔ, 2013. – 174 б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы  сараптамалыҕ  шолу  «Білім  беру  жҥйесін  әдіснамалыҕ  жасаҕтау»  -  «Білім  беруді  аҕпараттандыру 
саласындағы оҕу-әдістемелік ҕҧралдарды дайындау бойынша ҕызметтер кӛрсету» 008 бағдарламасы бойынша 
ҔР БжҒМ-нің мемлекеттік тапсырысына сәйкес әзірленген. 
Оҕу-әдістемелік  ҕҧралда  сӛздік,  электрондыҕ  оҕыту  жҥйесімен  кіріккен  оҕу  процесіндегі  цифрлыҕ 
білімдік ресурстарды пайдалануда мҧғалімдерге кӛмек кӛрсететін  математика пәні бойынша 1-сынып ҥшін 29 
сабаҕтың  конспектісі  (ҕазаҕ  тілінде  10  конспект  және  орыс  тілінде  19  конспект)  бар.  Оҕу-әдістемелік  ҕҧрал 
цифрлыҕ білімдік ресурстарды сынаҕтан ӛткізу сараптамасы ескеріліп дайындалынған.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
МАЗМҦНЫ 
 
Кіріспе............................................................................................................................................. 

Глоссарий .............................................................................................................................................. 

Математика пәні бойынша 1-сынып ҥшін ҕазаҕ тіліндегі цифрлыҕ білім беру ресурстарының 
тізімі ....................................................................................................................................................... 
 
10 
Математика пәні бойынша 1-сынып ҥшін электрондыҕ оҕыту жҥйесінің мазмҧны (контенті) 
ретінде ЦБР-ды ҕҧрастыру технологиясы ..........….......................................................................... 
 
12 
1-сыныптағы «Математика» пәнінен цифрлыҕ білім беру ресурстарын пайдаланып ӛткізілетін 
сабаҕ жоспарлары (ҕазаҕ тілінде)........................................................................................................ 
 
15 
«4 саны және цифры» таҕырыбына №19 ЦБР-ды пайдаланып ӛткізілетін сабаҕ жоспары.......... 
15 
«
9 санының ҕҧрамы
» таҕырыбына есептер шығаруда № 42 ЦБР-дың пайдаланып ӛткізілетін 
сабаҕ жоспары....................................................................................................................................... 
 
19 
«Заттарды әртҥрлі белгілері бойынша салыстыру. Бірдей. Әртҥрлі.» таҕырыбына №3 ЦБР-ды 
пайдаланып ӛткізілетін сабаҕ жоспары............................................................................................... 
 
25 
«3 саны және цифры» таҕырыбына №18 ЦБР-ды пайдаланып ӛткізілетін сабаҕ жоспары.......... 
31 
«7 саны және цифры» таҕырыбына №22 ЦБР-ды пайдаланып  ӛткізілетін сабаҕ жоспары......... 
36 
 «Есеппен танысу» таҕырыбына №10 ЦБР-ды пайдаланып ӛткізілетін  сабаҕ жоспары ............. 
43 
«Ҧзындыҕты ӛлшеу» таҕырыбына №4 ЦБР-ды пайдаланып ӛткізілетін сабаҕ жоспары...............  47 
«Ҧзын-ҕысҕа. Биік-аласа. Кең-тар» таҕырыбына №2 ЦБР-ды пайдаланып ӛткізілетін сабаҕ 
жоспары.................................................................................................................................................... 
 
53 
«Артыҕ. Кем. Сонша. Тең.» таҕырыбына №5 ЦБР-ды пайдаланып ӛткізілетін сабаҕ жоспары...                                                                                  
58 
«Заттарды санау.» таҕырыбына №1 ЦБР-ды пайдаланып ӛткізілетін сабаҕ жоспары....................  66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
КІРІСПЕ 
 
Цифрлы білім беру ресурстарын (ЦБР) пайдалану тиімділігіне жалпы тоҕталып ӛтсек, 
ҕазіргі  кезеңдерде  негізгі  мәселелердің  бірі  –  оҕыту  ҥдерісінде  білім,  тәрбие  берудің 
пәрменділігін, білімнің тәрбиелік, тәрбиенің білімдік мәнін жоғары дәрежеге жеткізу болып 
табылады.  Білім  берудің  кез  келген  саласында  Цифрлы  білім  беру  ресурстарын  (ЦБР) 
пайдалану  оҕушылардың  танымдыҕ  белсенділіктерін  арттырып  ҕана  ҕоймай,  логикалыҕ 
ойлау  жҥйесін  ҕалыптастыруға  шығармашылыҕпен  еңбек  етуіне  жағдай  жасайды.  Әлі  де 
білім беру саласында тек мҧғалімнің айтҕандарын немесе оҕулыҕты пайдалану ҕазіргі заман 
талабын ҕанағаттандырмайды. Сондыҕтан ҕазіргі аҕпараттандыру ҕоғамында цифрлы білім 
беру  ресурстарын  пайдаланбай  алға  жылжу  мҥмкін  емес.  Оҕушы  ӛзін  ҕоршаған  ортаны 
барлыҕ  сезім  мҥшелері  арҕылы  танып,  біледі,  алайда  олардың  ҕабылдауы  әр  тҥрлі. 
Аҕпаттарды  ҕабылдаудың  негізгі  арналары:  есту,  кӛру  және  сезу  болып  табылады.  Ӛзін 
ҕоршаған ортадан ҕабылдайтын мәліметтердің 90 пайызын кӛру жҥйесі арҕылы, 9 пайызын 
есту жҥйесі арҕылы, тек 1 пайызын сезім мҥшелерінің кӛмегімен ҕабылдайды. Кӛру жҥйесі – 
 есте саҕтаудың тҥрлері ішінде жетік, ҥздік дамығаны. Педагог – психологтардың зерттеулері 
бойынша  берілетін  білім  оҕушының  ішкі  мҧҕтаждығымен   сәйкес  келмесе,  онда  оҕу 
процесінде ҕиындыҕ туындайды. 
Бҥгінгі  кҥннің  басты  ерекшелігі  оҕу  процесінде  жетілдіру  жолында  ең  озыҕ 
әдістемелер іздестіріліп, оҕу орындары әртҥрлі оҕу бағдарламамен жҧмыс істеуде. Солардың 
ішінде оқушы үшін цифрлы білім беру ресурстарын  пайдалану арқылы: 
- оҕу материалдары туралы оҕушыларға дәл және толыҕ аҕпарат беру арҕылы оҕыту 
сапасын  арттырады.  Оҕытудың  кӛрнектілігін  арттырып,  оҕу  материалын  саналы  игеруге 
жеткізеді; 
-  абстрактылы  оҕу  материалдарын  наҕтылыҕҕа  жеткізіп,  оҕытудың  тиімділігін 
жетілдіреді; 
-  оҕу  материалының  маңызын  арттырып,  уаҕыттан  ҧтып,  есте  саҕтау  ҕабілеттерін 
жетілдіруге  ҕол  жеткізеді.  Есте  саҕтаудың  әсер  алу,  ҕайталау  ассоциация  арҕылы  оҕу 
материалдарын терең игеруге жеткізеді; 
- мҧғалім мен оҕушы еңбектерін жеңілдетіп, пікір алысып, байланыстарын арттырады.  
Цифрлыҕ  білім  беру  ресурстары  (ЦБР)  –  электрондыҕ  оҕыту  жҥйесінің  негізгі  бір 
ҕҧрамды  бӛлігі.  Олар,  әр  оҕылатын  пәндердің  әр  таҕырыбындағы  жаңа  материалдарды 
мультимедиялыҕ  кӛріністермен  тҥсіндіріп,  интербелсенді  тапсырмалар  мен  тестер  арҕылы 
бекітеді.  ЦБР  пайдалану  оҕушының  әр  таҕырыпты  есте  саҕтап,  оны  терең  тҥсінуіне 
мҥмкіндік береді. 
Оҕу-әдістемелік  ҕҧралдың  маҕсаты  –  электрондыҕ  оҕыту  жҥйесімен  кіріккен  оҕу 
процесіндегі  цифрлыҕ  білімдік  ресурстарды  пайдалануда  мҧғалімдерге  кӛмек  кӛрсету, 
сабаҕтың  әрбір  типінің  немесе  кезеңінің:  жаңа  материалды  тҥсіндіру  кезінде,  материалды 
бекіту немесе оның меңгерілу дәрежесін тексеру кезінде наҕты дидактикалыҕ міндеттерінен 
шыға  отырып,  наҕты  сабаҕтарда  цифрлыҕ  білімдік  ресурстарды  пайдалану  тәжірибесімен 
таныстыру.  
Осы  оҕу-әдістемелік  ҕҧралда  ҕазаҕ  тілінде  және  орыс  тілінде  1-сынып  ҥшін  сӛздік 
(глоссарий),  математика  пәні  бойынша  10  сабаҕтың  ҕысҕаша  жазбашасы  (конспектісі)  бар 
және химия бойынша электрондыҕ оҕыту жҥйесі мазмҧнының (контентін) цифрлыҕ білімдік 
ресурстарын  ҕҧрастыру  технологиясын  ашады,  цифрлыҕ  білімдік  ресурстарды  сынаҕтан 
ӛткізу сараптамасының нәтижелерімен таныстырады. 
 
 

 
 

 
 
ГЛОССАРИЙ 
Автоматтандыру  –  адамзат  еңбегінің  формасын  ығыстыру  мен  жеңілдету,  процестердің 
ӛнімділігі мен мӛлдірлігін арттыру маҕсатымен  аҕпаратты ӛңдеу, жҥйелеу, саҕтау мен беру 
ҥшін аҕпараттыҕ ҕатынастыҕ технологияларды ҕолдану.  
 
Авторландыру –  кӛрсетілген рӛлге сәйкес белгілі бір әрекеттерді орындауға белгілі бір 
тҧлғаға немесе тҧлғалар тобына ҕҧҕыҕ беру, сондай-аҕ осы әрекеттерді орындауға талаптану 
кезінде осы ҕҧҕыҕтарды тексеру (растау) процесі. 
 
 
Азайту таңбасы – «-» (минус). 
Азайту – ҕосуға кері амал. 
Азайғыш – азайған сан. 
Азайтҕыш азайтҕан сан. 
Айырманың мәні – азайту нәтижесі. 
Әріпті ӛрнек – әріптер мен сандар амалдар таңбаларымен байланысып тҧрған жазу. 
Білім берудің біртҧтас аҕпараттыҕ жҥйесі (ББАЖ) – 2011-жылдың 1- желтоҕсанынан № 503 
 «Білім  берудің  біртҧтас  жҥйесін  ҧйымдастыру  мен  жҧмыс  істеу  Ережесін  бекіту  туралы» 
Ҕазаҕстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  м.а.Бҧйрығымен  бекітілген 
Ҕазаҕстан Республикасының білім беру сферасын аҕпараттандыру жобасы. ББАЖ мектепке 
дейінгі,  негізгі  орта,  жалпы  орта,  орта  кәсіптік,  жоғары  және  жоо-нан  кейінгі  білім  беруді 
аҕпараттандыру бойынша ӛзіне әр тҥрлі жобаларды ҕамтиды. 
 
Бӛлу – белгілі кӛбейтінді мен кӛбейткіш арҕылы белгісіз кӛбейткішті табуға арналған 
математикалыҕ амал. 
Бӛлу – кӛбейтуге кері амал. 
Бӛлінгіш – бӛлінетін сан. 
Бӛлгіш – бӛлетін сан. 
Бӛлу – таңбасы  :   /  -. 
Бӛліндінің мәні – бӛлу нәтижесінде пайда болған сан. 
Бӛлінді – 8/ 4 тҥріндегі ӛрнек. 
Бҧрыш  бір нҥктеден тараған екі сәуледен тҧратын фигура. 
Бӛлшек – бҥтіннің (геометриялыҕ фигура, зат, есептеу бірлігі, ҧзындыҕ бірліктері т.б.) бір 
немесе бірнеш тең бӛліктері. 

 
 

 
Бӛлшектің алымы – сызыҕтың ҥстіндегі сан. 
Бӛлшектің бӛлімі – сызыҕтың астындағы сан. 
Дҧрыс бӛлшек –  алымы бӛлімінен кіші. 
Бҧрыс бӛлшек – алымы бӛліміне тең немесе алымы артыҕ.  
Баға – заттың бағасы. 
Виртуальдыҕ зертхана – оҕу-зерттеушілік жабдыҕтың компьютерлік симуляторы.  
 
Геометрия – геометриялыҕ фигуралар мен олардың ҕасиеттерін оҕып, ҥйрену.  
Диаметр – шеңбердің центрі арҕылы ӛтетін және шеңбердің екі нҥктесін ҕосатын кесінді. 
Доғал бҧрыш – шамасы тік бҧрыштың шамасынан ҥлкен, біраҕ жазыңҕы бҧрыштың 
шамасынан кіші.  
Доғал бҧрышты ҥшбҧрыш – бір бҧрышы доғал. 
Диаметр – шеңбердің центрі арҕылы ӛтетін және шеңбердің екі нҥктесін ҕосатын кесінді. 
 
е-Learning (электрондыҕ оҕыту жҥйесі - ЭОЖ) жобасы – 2020-жылға дейін электрондыҕ 
оҕыту жҥйесін енгізу бойынша Мемлекеттік жоба. Басымдыҕ тҥрде жалпы орта, техникалыҕ 
және  кәсіптік  орта  білім  беру  ҥшін  Ҕазаҕстан  Республикасы  білім  беру  сферасының  оҕу-
педагогикалыҕ іс-әрекетінің міндеттерін ҕамтиды. 
 
Жазыңҕы бҧрыш – ҕосымша сәулелермен ҕҧрылған бҧрыш. 
Жай теңдеу – белгісіз санды табу ҥшін тек бір арифметикалыҕ амал орындау. 
Интерактивтік тапсырма – тапсырманы орындау кезінде оҕушының іс-әрекеттерін және 
кері байланысын автоматтыҕ тексеруді ҕамтамасыз ететін баҕыланатын жаттығу іс-
әрекетінің алуан тҥрлілігі есебінен оҕушылардың іс-әрекеттерін ҧйымдастыруға бағытталған 
тапсырма. 
 
Кӛбейту – бірдей ҕосылғыштарды ҕосу. 
Кӛбейту таңбасы  «.» немесе «х». 
Бірінші кӛбейткіш – ҕосылатын сан. 
Екінші кӛбейткіш – бірдей ҕосылғыштарды неше рет ҕосу керек екенін кӛрсететін сан. 
Кӛбейтіндінің мәні – кӛбейту нәтижесінде алынған сан.  
Кҥрделі теңдеу – белгісіз санды табу ҥшін бернеше арифметикалыҕ амал орындау. 
Кесінді – екі нҥктемен шектелген тҥзудің бӛлігі. 
Кесіндіні ӛлшеу – оның ҧзындығын табу. 

 
 

 
Ҕҧрама есеп – бірнеше жай есептен тҧратын есеп. 
Ҕҧнды табуға берілген есептердегі ҥш шама – Ҕ. ҕҧны . Б. бағасы .С. саны. 
Ҕҧны барлыҕ сатып алынған затҕа тӛленген аҕша.  
Ҕосылғыш – бір біріне ҕосылатын сандар. 
Ҕосынды – шыҕҕан нәтиже. 
Мультимедиа – мәтін, дыбыс, кескін, анимация, бейне және интерактивтік ӛзара әрекеттесу 
амалдары сияҕты аҕпаратты ҧсыну мен берудің әр тҥрлі формаларын біріктіретін аҕпаратты 
беру амалдары және/немесе аҕпаратты беру тәсілдері мен аҕпарат. 
 
Мультимедиалыҕ  тҥсіндіру  –  білімдерді  кӛрінерлік  етуге  мҥмкіндік  туғызатын 
анимацияланған  оҕиғалар  желісі,  безендірулер,  тарихи  карталар,  мҧрағаттыҕ  ҕҧжаттар, 
виртуальдыҕ тәжірибелер және т.б. кӛмегімен сабаҕ таҕырыбының мазмҧнын кӛрнекі тҥрде 
деменстрациялайтын дыбысталған таныстырылым. 
 
Пайдаланушы  –  лауазымдыҕ  міндеттерді  орындау  ҥшін  аҕпараттыҕ  ресурстарды 
пайдаланатын білім беру ҧйымының ҕызметкері, оҕушылары және олардың ата-аналары. 
 
Периметр – кӛпжаҕтың барлыҕ жаҕтарының ҧзындыҕтарының ҕосындысы. 
Перпендикуляр тҥзу – ҕилысҕан уаҕытта тік бҧрыш жасайды. 
Параллель тҥзу – жазыҕтыҕтағы екі ҕиылыспайтын тҥзу. 
Разрядтыҕ ҕосылғыштардың ҕосындысы  натурал сандар оның бірліктер, ондыҕтар, 
жҥздіктер, мыңдыҕтар т.б. разрядтарының ҕосындысы. 
Радиус – шеңбердің кез келген нҥктесін шеңбердің центірмен ҕосатын кесінді. 
Саны – заттың саны.  
Сҥйір бҧрышты ҥшбҧрыш – барлыҕ бҧрыштары сҥйір. 
Сҥйір бҧрыш – шамасы тік бҧрыштың шамасынан кем. 
Тік бҧрыш – шамасы жазыңҕы бҧрыш шамасының жартысына тең . 
Теңдеу – белгісіз саны бар теңдік. 
Теңдеу шешу – теңдеуді дҧрыс сандыҕ теңдеуге айналдыратындай  белгісіз санның мәнін 
табу. 
Теңдеудің шешуі  немесе теңдеудің тҥбірі белгісіз санның мәні. 
Теңсіздік – «>» ( артыҕ) немесе « <» ( кем) таңбаларымен біріктірілген санды ӛрнек. 
Теңсіздікті шешу – барлыҕ әріптердің сандыҕ мәндерін табу. 

 
 

 
Тіктӛртбҧрыш – барлыҕ бҧрыштары тік тӛртбҧрыш. 
Тікбҧрышты ҥшбҧрыш – бір бҧрышы тік. 
Ҧлттыҕ  біртҧтас  тестілеу  –  ортадан  кейінгі  немесе  жоғары  білім  беретін  білім  беру 
ҧйымдарына оҕуға тҥсу емтихандарымен ҥйлестірілген жалпы орта білім беру ҧйымдарында 
оҕитындарды ҕорытынды аттестаттау формаларының бірі
 
Ҧлттыҕ білімдік желі – Ҕазаҕстан Республикасының білім беретін және оҕытатын барлыҕ 
деңгейлері  мен  бағыттарының  білімдік  мекемелер  жҥйесінде  білімдік  пен  аҕпараттыҕ 
ҕызметтер кӛрсетуді ҧсынатын мемлекеттік және мемлекеттік емес жҥйелердің кешені 
 
Ҥлес – бҥтіннің бірнеше тең бӛліктері. 
Ҥшбҧрыш – бір сызыҕтың бойында жатпайтын ҥш нҥктені кесінділермен ҕосу арҕылы 
пайда болатын геометриялыҕ фигура. 
Ҥшбҧрыштың периметрі – ҕабырғаларының ҧзындыҕтарының ҕосындысы. 
Ҥшбҧрыштың биіктігі – ҥшбҧрыштың тӛбесінен тура ортасына тҥскен кесінді. 
Ҥшбҧрыштың табаны – биіктігі тҥсірілген ҕабырғасы. 
Цифрлыҕ  білімдік  контент  –  оҕу-танымдыҕ  процесті  және  білімдік  процесс 
субъектілерінің  ара  ҕашыҕтыҕ  ӛзара  әрекеттесуін  автоматтандаруды  ҕамтамасыз  ететін 
педагогикалыҕ  пен  аҕпарҕатынастыҕ  технологиялардың  кірігуі  негізінде  ҕолданбалы 
компьютерлік  бағдарламалар  формасында  ҧйымдастырылған  электрондыҕ  оҕытудың 
мазмҧндыҕ ҕҧрауышы. 
 
Цифрлыҕ білімдік ресурстар – ҕолданбалы компьютерлік бағдарламалар: мультимедиалыҕ 
таңыстырылымдар,  интерактивтік  тапсырмалар  мен  тестілейтін  бағдарламалар  формасында 
мемлекеттік  оҕу  бағдарламаларына  сәйкес  оҕу  пәндерінің  әрбір  таҕырыбы  бойынша 
дайындалынған, әлденеше рет пайдаланудың виртуальдыҕ оҕу нысандары болып табылатын 
оҕытудың  сыныптыҕ-сабаҕтыҕ  жҥйесі  ҥшін  цифрлыҕ  форматтағы  дидактикалыҕ 
материалдар. 
 
Шаршы – барлыҕ ҕабырғалары тең тік тӛртбҧрыш. 
Шеңбердің доғасы – екі нҥктенің арасындағы шеңбердің бӛлігі. 
V – ӛнімділік ( жҧмысты орындау жылдамдығы) бҧл уаҕыт ӛлшем бірлігінде орындалған 
жҧмыс. 
t – барлыҕ жҧмыстың орындалған уаҕыты. 
А – орындалған жҧмыс. 
S  ҕашыҕтыҕ. 
t  ҕашыҕтыҕты жҥріп ӛткен уаҕыт. 
V  ҕозғалыс жылдамдығы. 

 
 

 
 
Электрондыҕ оҕытудың аҕпараттыҕ жҥйесінің басҕарушысы –  электрондыҕ оҕытудың 
аҕпараттыҕ жҥйесіндегі (ары ҕарай – ЭО АЖ) есепке алу жазбаларын әзірлеу мен жоюға, ЭО 
АЖ-ндегі модульге ҕатынас ҕҧру ҥшін ӛкілеттікті ӛзгертуге жауап беретін тҧлға. 
 
Электрондыҕ  оҕытудың  аҕпараттыҕ  жҥйесі  –  Ҕазаҕстан  Республикасының  орта  білім 
беру жҥйесінде (жалпы орта білім беру жҥйесінде де, техникалыҕ және кәсіптік орта білім 
беру жҥйесінде де) e-Learning жобасы ауҕымында дайындалынатын кіріккен бағдарламалар 
жҥйесінің кешені.    
 
Электрондыҕ  кітапхана  –  мәліметтер  берілісінің  ауҕымды  желілері  арҕылы  электрондыҕ 
ҕҧжаттардың  алуан  тҥрлі  жинаҕтарында  аҕпаратты  саҕтауға,  ӛңдеуге,  таратуға,  талдауға, 
сондай-аҕ іздестіруге мҥмкіндік беретін ҥлестірілген каталогтандырылған аҕпараттыҕ жҥйе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 
 
 
 
МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША 1-СЫНЫП ҤШІН 
ЦИФРЛЫҔ БІЛІМДІК РЕСУРСТАР ТІЗІМІ 
( ҕазаҕ тілінде) 
 
 
ЦБР 
№ 
Цифрлыҕ білім беру ресурстарының атауы 
1.
 
 Заттарды санау  
2.
 
 Заттарды салыстыру 
3.
 
 Заттарды ҧзындығына ҕарай салыстыру 
4.
 
 Ҧзындыҕты ӛлшеу 
5.
 
 Заттардың екі тобын салыстыру (артыҕ кем, сонша) 
6.
 
 Кеңістік  туралы  тҥсінік  (жоғарыда,  тӛменде,  сол  жакта,  оң  жаҕта,  астында,  ҥстінде, 
арасында, ҕатар, алдында, артында) 
7.
 
 Ҕозғалыс бағыты (солдан оңға ҕарай, оңнан солға ҕарай, жоғарыдан тӛмен ҕарай, тӛменнен 
жоғары ҕарай) 
8.
 
 Уаҕыт аралығы туралы тҥсінік (бҧрын, кейін, алдымен, содан кейін, сонан соң, соған дейін) 
9.
 
 Заттарды санау (нeшінші?) 
10.
 
 Есеппен танысу 
11.
 
 Сызыҕтар (тҥзу, ҕисыҕ сызыҕ, тҧйыҕталған ҕисыҕ сызыҕ тҧйыҕталмаған ҕисыҕ сызыҕ) 
12.
 
 Сәуле 
13.
 
 Бҧрыш 
14.
 
 Keciнді 
15.
 
 Кесіндінің ҧзындығын ӛлшеу 
16.
 
 Бір саны мен оныңжазылуы 
17.
 
 Екі саны мен оныңжазылуы 
18.
 
 Ҥш саны мен оныңжазылуы 
19.
 
 Тӛрт саны мен оныңжазылуы 
20.
 
 Бес саны мен оныңжазылуы 
21.
 
 Алты саны мен оныңжазылуы 
22.
 
 Жеті саны мен оныңжазылуы 
23.
 
 Сегіз саны мен оныңжазылуы 
24.
 
 Тоғыз саны мен оныңжазылуы 
25.
 
 Нӛл саны мен оныңжазылуы 
26.
 
 Он – екі таңбалы сан 
27.
 
 Ҕосужәнеазайту 
28.
 
 Санды теңдіктер мен теңсіздіктер 
29.
 
 Ҕосудыңауыстырымдылыҕҕасиеті 
30.
 
 Ҕосуменазайтуӛзаракepiамалдар 
31.
 
 Сандыжәне әріптіӛрнектер 
32.
 
 Есептер шығару 
33.
 
 Ҕосылғышты табуға тендеулерҕҧружәнешешу 
34.
 
 Азайтҕышты табуға тендеулерҕҧружәнешешу 
35.
 
 Азайғышты табуға тендеулерҕҧружәнешешу 
36.
 
 2 және 3 сандарының ҕҧрамы және олардың әркайсысының сәйкес ҕҧрамдарға жіктелуі 
37.
 
 4 саныныңҕҧрамыжәне оныңсәйкесҕҧрамдарға жіктелуі 
38.
 
 5 санының ҕҧрамы және оның сәйкес ҕҧрамдарға жіктелуі 

 
 
11 
 
39.
 
 6 саныныңҕҧрамыжәне оныңсәйкесҕҧрамдарға жіктелуі 
40.
 
 7саныныңҕҧрамыжәне оныңсәйкесҕҧрамдарға жіктелуі 
41.
 
 8саныныңҕҧрамыжәне оныңсәйкесҕҧрамдарға жіктелуі 
42.
 
  9   саныныңҕҧрамыжәне оныңсәйкесҕҧрамдарға жіктелуі 
43.
 
  10 саныныңҕҧрамыжәне оныңсәйкесҕҧрамдарға жіктелуі 
44.
 
  Ҕосу кестесі және азайтудың оған сәйкес жағдайлары: + - 1 
45.
 
 Ҕосу кестесі және азайтудың оған сәйкес жағдайлары: + - 2 
46.
 
 Ҕосу кестесі және азайтудың оған сәйкес жағдайлары: + - 3 
47.
 
 Ҕосу кестесі және азайтудың оған сәйкес жағдайлары: + - 4 
48.
 
 Ҕосу кестесі және азайтудың оған сәйкес жағдайлары:  + - 5 
49.
 
 Ҕосу кестесі және азайтудың оған сәйкес жағдайлары: +- 6 
50.
 
 3-3; 0+3; 3+0; 3-0 тҥріндегі ҕосу және азайту 
51.
 
 Геометриялыҕ фигуралар 
52.
 
 Уаҕыт 
53.
 
 Ондыҕты шығарып алу 
54.
 
 Ондыҕтармен санау 
55.
 
 Ондыҕтардың атаулары, peтi, оҕылуы, жазылуы 
56.
 
 Ҕосу мен азайтуға есептер шығару 
57.
 
 Ондыҕтарды ҕосу және азайту 
58.
 
 Дециметр  
59.
 
 Жҥз – ҥш таңбалы сан 

Каталог: sites -> default -> files -> zip rar pdf doc -> ump
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
ump -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ
ump -> Ҕазаҕстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ҧлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ
zip rar pdf doc -> Ҕазаҕстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттыҕ аҕпараттандыру орталығы» АҔ
zip rar pdf doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ
ump -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» АҚ


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет