Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасыжүктеу 235.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.01.2017
өлшемі235.23 Kb.

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды облысының білім басқармасы 

Кӛпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

Пән атауы    Қазақстан тарихы Оқытушы     Сейтқали Жанар Дидарқызы 

Типтік оқу бағдарлама негізінде жасалған         №«411» 19.11.2009ж. 

Мамандығы  0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» 

Біліктілігі     0103023 Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі 

Оқу жұмыс жоспары негізінде №  ______________________ж.___________________ 

 

 Оқу уақытын үлестіру 

 

курс 

Барлық сағаттар 

 

Теор.сағ 

 

Зертханалық 

жұмыстары 

 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

 

Курстық 

жұмыста

ры 

 

Бақылау 

жұмысы 

Сынақ 

 

Емтиха

ндар 

 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с  1с 

2с 

34 18 

   


 

 

 16 

 

  

 

  

 

34  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

Бекітемін 

Колледж директоры 

___________________ Волкова Л.В. 

«__»___________________20 ___ж. Келісілді 

Директордың оқу ісіжӛніндегі орынбасары 

___________________ Казкенова Б.М. 

«__» ________________ 20___ж. Оқу жұмыс бағдарламасыныңқолданылуы 

 

 

Оқу жылы  

Топтар 

 

2014-2015 

1ФК-1кс 

 

  

 

       «Экономикалы-құқықтық және гуманитарлық» бӛлімі кеңесініңотырысында қабылданды 

      «Экономикалы-құқықтық және гуманитарлық»бӛлімінің меңгерушісі __________________Садық Ж.Т.  

       Хаттама    №  ____________________ 

      «___» ________________20_____ж. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Мазмұны 

1. 


Түсіндірме жазба 

2. 


Пәнді оқытудың жоспарланған нәтижелері 

3.1 


Пәннің тақырыптық жоспары 

3.2 


Пәнді оқыту бағдарламасының мазмұны  

4. 


Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

5. 


Әдебиеттер және оқу құралдары 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

1.Түсіндірме жазба 

 

     Осы үлгілік оку бағдарламасы ҚР 4.05-2008 «Орта білім. Техникалық жэне кэсіптік білім. Негізгі ережелері» мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандартына жэне 10-11сыныптарға арналған «Қазакстан тарихы» оқу бағдарламасына (12.05.2007 хаттама№9) негізделіп эзірленген. 

 Дене  тәрбиесі  және  спорт  мамандықтары  бойынша  жалпы  кӛлемі-  34  сағат  берілген.  I  семестрге  19  теориялық  сағат,  II  семестрге  15 

тәжірибелік сағат  бӛлінген. 

Қазақстан  тарихы  пәні  Отан  тарихның  түйінді  мәселелерін  ашып  кӛрсетуге,  және  тарихи  объективтілік,  нақтылык  және  деректілік  негізінде 

жалпы  адамзаттық  кұндылықтарға  сүйене  отырып,  тарихи  оқиғаларды  салыстырып  оған  баға  бере  білуге,  бүрынғы  ӛткен  жэне  кдзіргі 

фактілерді талдауға мүмкіндік беруге үлкен рӛл атқаруы тиіс. «Қазақстан тарихы» курсының негізгі міндеттері: 

адамзаттың тарихи дамуының негізгі кезеңдері және оның әлеуметгік, рухани , адамгершілік тәжірибелері туралы білімді меңгеруге. жеке  тарихи  проблемаларды  және  оны  зерттеушілердің  түрлі  кӛзкдрастарын  талдау  арқылы  тарихи  деректермен  түрлі  ақпараттарды 

зерттеуге, оларға сыни қарап және ӛз бетінше жауап іздей білуге деген ынтасын арттыру; 

ӛз елінің тарихы мен мәдениетін білу арқылы жанашыры, саналы азаматы 

болуға баулу. 

     Жұмыс  оқу  бағдарламасын  әзірлеу  барысында,  білім  беру  үйымы  үлгілік  оқу  бағдарламасындағы  пәнді  оқыту  уақытының  жалпы  келемін 

сақтай келе, айналымға бӛлінген сағат кӛлемін қазіргі заманғы окыту технологиясын пайдалана отырып  мазмүнын 10-20% ӛзгертуге кұкылы. 

(Қ.Р. МЖБС 4.05-2008  «Орта білім. Техникалык  және кэсіптік білім. Негізгі  ережелері».) Қазақстан тарихын оқыту  барысында белімдер  мен 

тақырыптар  жүйесі  бойынша  кәсіптік  білім  беру  бағдарламасымен  тығыз  байланыс  орнату  қажет;  экономика  негіздері,  саясаттану  жэне 

социология, мәдениеттану, қүқық негіздері. 

     Үлгілік  оку  бағдарламасын  меңгеру  барысында  білім  алушылардын  танымдық  белсенділігін  жэне  шығармашылық  қабылетін  дамыту 

мақсатында  сабақтың  тӛмендегі  түрлері:  лекция,  семинар,  практикалық  сабақ,  үйірме,  факультатив,  конференция,  экскурсия,  компьютер 

сыныбындағы тест сабактары карастырылады. 

Оку  материалының  мазмүнының  ерекшелігіне  байланысты  баяндау,  әңгіме,  пікір-талас,  дебат,  күрделі  мэселелерді  шешу,  ез  бетінше  іздену, 

рольдік және іскерлік ойындар тәсілдері қолданылады. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пәнді оқытудың жоспарланған нәтижелері 

 

Стандарт бойынша білім нәтижесі 

Үлгілік оқу бағдарламасы бойынша білім нәтижесі 

Пәнді  оқу  барысында  білім  алушылар  бекітілген  базалық  нақты 

білімді білуі қажет: 

-Қазақстан тарихының негізгі хронологиялық уақыт шеңберін; 

-Қазақ хандығы және оның кӛрші елдермен карым-қатынасын; 

-Ресейдің Қазақстанды отарлау саясатын; 

-1931-1932 жылдардағы ашаршылықтың жэне 1930 жы лдардағы жаппай 

саяси репрессияның себептері мен зардаптарын 

-КСРО-дағы дағдарыс жэне оның күйреу себебін; 

-Тәуелсіз Қазақстанның саяси реформаларын жэне оның нәтижелерін; 

- «Қазакстан-2030» стратегиялық бағдарламасының даму барысын; 

біліктілігі: 

-қысқаша тарихи әңгімелер құрастыру; 

-картамен жүмыс; 

-кӛшпелі мал шаруашылығының даму барысын ашу; 

-Қазақстан аумағындағы мемлекеттік бірлестіктерге сипаттама беру; 

-қазақ халқының этникалық тарихының даму барысына және 

қалыптасуына сипаттама беру, қазақ диаспорасының қалыптасу негізін 

ашу; 


-Қазақстандыктардың ¥лы Отан соғысы жеңісіне қоскан үлесін; 

-XXғ. басындағы саяси партиялардың маңызын аша білу. Пәндімеңгерубарысында білім алушылардың білетіні: 

-Қазақстанның 

ерте  заманнан  осы  күнге  дейінгі  казақ 

тарихындағы  кӛрнекті  қоғам  кайраткерлер  туралы  мэліметтерді 

білуге; 

-тарихи даму барысындағы калыптасқан     мэдени     құндылықтар 

жүйесін; 

білігі: 

-жылдардың      уақытын      ғасырларға сэйкестендіре білу; 

-оқиғаның мерзімін, кӛлемін анықтай білу; 

-   жауап   кезінде   тарихи   деректердің мэтінін қолдануға; 

-картадан  тайпалардың,  жүздердің,  мемлекеттердің  шекараларын, 

қалалардың  орналасу  аудандарын,  белгілі  тарихи  оқиғалардың 

орындарын дәл анықтауға; 

-тарихи  фактілерді,  кезеңдерді  кӛрсете  отырып  маңызды  тарихи 

оқиғаларды баяндау; 

-меңгерген білімдерін шығармашылықпен үштастыру; 

-тарихи оқиғаларға талдау жасай отырып ӛзіндік кӛзқарас 

қалыптастыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пәннің мазмұны және тақырыптық жоспары 

 

3.1. Пәннің тақырыптық жоспары 

 

 

№ р/н 

 

Күндізгі оқыту нысаны кезіндегі оқу уақытының саны (сағат) 

 

Тақырыптар мен бӛлімдер атауы 

 

Б

екіт

ілген


 де

ңге


й 

 

Жоға

ры де


ңге

й 

 

Орта буын маманы 

Не

гізгі орт

а 

ілім

 

 

Ж

алп


ы орта 

біл


ім

 

  

I бөлім Ерте дэуірдсгі Қазақстаи 

 

10 

 

 

 

Тақырып 1.1.Тас дэуіріндегі Қазақстан. Мезолит. Неолит. Энеолит.  

 

 

Тақырып 1.2.Қола дэуіріне сипаттама жэне археологиялық ескерткіштер.  

 

 

 Тақырып 1.3.Қола дэуіріндегі тайпалардьщ қоғамдық қүрлысы, түрмысы,шаруашылығы.  

 

 

Тақырып 1.4. Ерте темір дәуірінің ерекшеліктері. 

 

 

 

Тақырып 1.5.Ғүндар, үйсіндер, қаңлылар мемлекеттері. 

 

 

 

 

II бөлім Қазакстан тарихындағы түрік дәуірі кезеңі. 

  

 

 

Такырып 2.1.Түрік қағанаты. Батыс түрік қағанаты. Түркештер, Қарлүқгар ,Оғыздар жэне Қимақтар қағанаттары. 

  

 

 

Тақырып 2.2.Қарахан мемлекеті. Қарақытайлар. Наймандар мен керейлер, кыпшактар.  

 

 

 

III бөлім Қазақстан монғол шапқыншылығы дәуірінде. 

 

 

 

Тақырып 3.1.Моңғол мемлекетінің қүрылуы жэне оның қазақ жеріне шапқыншылығы. 

  

 

 

Тақырып 3.2. Қазақстан Алтын орданық кұрамында. Ноғай ордасы. Дешті-Қыпшақ.  

 

 

10 


Тақырып 3.3. Қазақ халқының калыптасуы. Жүздердің пайда  

 

 


 

 

 

3.2. Пәннің үлгілік оқыту бағдарламасының мазмұны 

I Бөлім. Ерте дәуірдегі Қазакстан. 

1.1 Тас дәуіріндегі Қазакстан. Мезолит. Неолит. Энеолит. 

Алғашқы адамның пайда болуы. Қазақстан аумағындағы ежелгі дэуірлер кезеңі — оны археологиялық жэне антропологиялық дэуірлеу. 

Палеолит дәуіріндегі табиғат жағдайларына және адам   тұрмысына   сипаттама. Алғашқы     адамдардың     еңбек     қуралдары.     Матриархат.     

Тас     дэуірінің хронологиялық   дэуірлері. Палеолит пен мезолиттегі    шаруашылық, баспана, мәдени ӛмір. 

Неолит.   Тас   индустриясының      гүлденуі.   Неолит   қорғандары,   тұрақтары, археологиялық      ескерткіштері,   жер   ӛңдеу.   Қоғамның   

элеуметтік   ӛміріне сипаттама. Ӛнер, діни наным-сенімдер. 1.2.Қола   дәуіріне   сипаттама   және   археологиялық   ескерткіштер.   Қола дәуірінің   кезеңдері,   ерекшеліктері.   Археологиялық   

ескерткіштер,   қоныстар, қорымдар,   кұрбандық   шалу   орындары.   Андронов   мәдениеті   жэне   оның кезеңдері. І.З.Қола дәуіріндегі  тайпалардың  коғамдық қүрылысы,  шаруашылығы. 

Андроновтықтардың    шаруашылығы    жэне    тұрмысы.    Беғазы    -   Дэндібай мәдениеті. Ә. Марғұлан. Металургияның дамуы. 1.4.Ерте темір дәуірінің ерекшеліктері. 

Темір дэуірінің  ерекшеліктері.  Сақтардың тайпалық одақтары – мекендеген аудандары. Шаруашылығы, қоғамдық қүрылысы, саяси 

тарихы, мәдениеті және мифологиясы. Сарматтардың тайпалық одақтары - саяси тарихы, археологиялық ескерткіштері. 

болуы. 


 

IV бөлім Көшпелілер өркениеті.  

 

 

11 


Тақырып 4.1. Қазақстандағы кӛшпелілер ӛркениетінің 

ерекшеліктері.   

 

 

12 

Тақырып 4.2. Кӛшпелілердің рухани мәдениеті 

 

 

 

 

V. Бөлім Қазақ хандығы  

 

 

13 


Тақырып 5.1.Қазақхандығының қалыптасуы мен нығаюы. 

Деректер  

 

 

14 

Тақырып 5.2.Қазақ хандары. Хронологисяы. 

 

 

 

15 

Тақырып 5.3.Қазақ хандығының саяси жэне элеуметтік қүрылымы.  

 

 

 

УІ.Бөлім Қазақстан Ресей империясынын күрамыида. 

 

 

 

16 


Тақырып 6.1.Ресейдің қол астына ӛткенге дейінгі қазақ 

елініқ жағдайы.  

 

 

17 

Тақырып 6.2.КІШІ жүздін Ресейге бодандығы. Әбілқайыр ханнық саясаты. Патшалық Ресейдің отарлық саясаты  

 

 

 

Пән бойынша барлығы 34 

 

 

 

1.5.Ғұндар, үйсіндер, қацлылар мемлекеттері. Үйсіндер - орналасу аудандары, саяси    тарихы,    қоғамдық    құрылымы,    шаруашылығы,    

мәдениеті.    Қаңлы тайпаларының бірлестігі, қоғамдық құрылымы, этностық дамуы, саяси тарихы. Ғұндардың этникалық сипаты - Еуропаға 

жорық. 

 

IIБөлім. Қазақстан тарыхындағы түрік дәуірі кезещ. 2.1.Түрік қағанаты. Батыс түрік қаганаты. 

Түрік қағанатының құрылуы, ішкі ӛмірі. Батыс - Түрік қағанаты, Түркештер, Қарлүқтар, Оғыз мемлекеті, Қимақ кағанаттарының 

қалыптасуы,  саяси тарихы, шаруашылығы. 

2.2. Қарахан мемлекеті. Қарақытайлар, наймандар, керейлер,қыпшақтар. 

Этникалық қүрамы, мемлекеттік құрылысы. Ішкі және сыртқы жағдайлары, шаруашылығы. Қыпшақтар, наймандар мен керейлердің саяси 

тарихы. Экономикалық, сауда, мэдени байланыстары. Түрік дәуіріндегі мемлекеттердін материалдық рухани мәдениеті. Тіл мен жазу.Діни 

наным-сенімдері. IIIБөлім. Қазақстан моңгол шапқыншылығы дәуірінде. 

З.І.Моңғол      мемлекетінің     қүрылуы.     Моңғолдардың     қазақ     жеріне шапқыншылығы. 

Шыңғысхан империясының қүрылуы жэне оның қүрылысы. Шыңғыс ханның Яса заңы — оның тарихи маңызы. Моңғолдардың 

Қазақстанға жэне Орта Азияға басып кіруі - Отырардың күйреуі. ¥лыстардың күрылуы. Моңғол шапқыншылығының зардаптары. 

3.2. Қазақстан Алтын Орда қүрамымда. Әбілқайыр хандығы. Ноғай ордасы. Дешті - Қыпшақ. 

Қазақстан Алтын Орда кұрамында. Ақ Орда мемлекеті — саяси тарихы, қоғамдық кұрылысы. Моғолстан - саяси кұрылысы, күйреуі. 

Әбілқайыр хандығы. Ноғай ордасы. Батыс Сібір хандығы. Дешті - Қыпшақ. 

3.3.Қазақ халқының қалыптасуы. Жүздердің пайда болуы. 

Қазақ халқының қалыптасуының кезеңдері. «Қазақ» атауы туралы деректер. Қазақ жүздерінің пайда болуы мен уақыты, күрамы. Қазақ 

жүздерінің билері. 

IVБөлім. Көшпелілер өркениеті. 

4.1.Қазақ жеріндегі көшпелілер өркениетініц ерекшеліктері. 

Кӛшпеліліктің эволюциясы. Қазақстан аумағындағы кӛшпелі мал шаруашылығының дамуы. Кӛшплілердегі қоғамдық қатынастар. 

Кӛшпелі жэне отырықшылық мэдениеттерінің ӛзара байланысы. 

4.2.Көшпелілердің рухани мәдениеті. 

Қазақстан аумағындағы орта ғасырлардағы даналар. Ауыз әдебиеті.Кене жазулар. Музыка және ӛнер. Орта ғасырлардағы діни 

идеологиялық ахуал. Ислам діні. 

V Бөлім. Қазақ хандығы. 

5.1.Қазақ хандығының қалыптасуы мен нығайуы. Деректер. 

Хандықтың қалыптасуының алғы шарттары, барысы. Аумағы. Қазақ жүртының 

езбек үлысынан бӛлінуі. Тарихи деректер. Қазақ хандығының нығаюы. 

5.2. Қазақ хандары. Хронологиясы. 

Қазақ хандары. Қасым хан саясаты. Хақназар хан - қазақ-қырғыз ханы. Есім 

ханның ескі жолы. Тэуке ханның «Жеті жарғысы». 

5.3. Қазақ хандығының саяси- әлеуметтік қүрылымы. 


Қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Қазақ коғамындағы мүліктік және элеуметтік айырмашылықтар. Мүліктік 

қатынастар. Билер институты. Салықтар және тӛлемдер. VIБөлім. Қазақстан Ресей империясынын қүрамында. 

          6.1. Қазақстанның Ресей қол астына өткенге дейінгі қазақ елінің жағдайы. 

Қазақ-жоңғар соғыстары.Ұлы апат жылдары. Жоңғар шапқыншылығына қарсы күрес үйымдастыру. Қазақстанның Ресейге қосылуының 

алғышарттары. Ресейдің отарлау шаралары. Әбілқайыр ханның саясаты. 

6.2.Кіші жүздің Ресейге бодандыққа өтуі. 

А.И. Тевкелев елшілігі. Кіші жүздің Ресейге ӛтуі. Абылай ханның ішкі-сыртқы саясаты. 1758 жылғы Жоңғар хандығының 

жойылуы.Патшалық Ресейдің отарлық саясаты.XIX ғасырдағы патшалық Ресейдің реформалау саясаты: «Сібір қырғыздары туралы Жарғы» 1822 

ж., «Орынбор қырғыздары туралы Жарғы» 1824 ж. Хандық биліктің жойылуы.  

 

4. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

 

Рефераттар мен баяндама тақыраптары 

 

1.

 Қазақстанның кӛне археологиялық ескерткіштері: Қара үңгір, Дүзбай 

2.

 Андронов мәдениеті 

3.

 Томирис-сақтар патшасы 

4.

 Ғұн тайпалық одағы 

5.

 Түрік қағанаты 

6.

 Ислам дінінің таралуы 

7.

 Жібек жолы 

8.

 Оғыс мемлекеті 

9.

 Қыпшақ хандығы 

10.


 

Шыңғыс хан 

11.

 

Алтын Орда мемлекеті 12.

 

Қазақ хандығының қурылуы 13.

 

Қазақ халқының қалыптасуы 14.

 

Қазақ жүздері 15.

 

Қазақ халықының әйгілі билері 16.

 

«Жеті жарғы» 17.

 

Қазақ-жоңғар соғыстары 18.

 

Қазақ батырлары 19.

 

Бӛкей ордасы 20.

 

Абылай хан 21.

 

Әбілқайыр хан 22.

 

Кіші жүздің Ресейге қосылуы 23.

 

Ресейдің Қазақстандағы 1822 – 1824 ж.ж. реформалары 24.

 

С. Датов басқарған Кіші жүз қазақтарының кӛтерілісі 25.

 

И. Тайманов, М. Ӛтеміс басқарған кӛтеріліс 26.

 

Кенесары хан 27.

 

Ресей империясының Қазақстандағы отарлау саясаты 28.

 

1867 – 1868ж. Ресейдің Қазақстандағы әкімшілік рефориалары 29.

 

ХІХ ғас. Қазақ ағартушылары: Абай, Ыбырай, Шоқан 30.

 

«Алаш» партиясының құрылуы 31.

 

1916ж. Ұлт – азаттық кӛтеріліс 32.

 

Ә. Бӛкейханов 33.

 

А. Байтұрсынов 34.

 

Қазақстандағы азамат соғысы 35.

 

Қазақстандағы ӛндіріс 36.

 

Карлаг, Алжир, Степлаг 37.

 

Отан соғысы майданындағы Қазақстандықтар 38.

 

Қарағанды кӛмір бассейн» соғыс жылдарында 39.

 

Қазақстандағы тың жерлерді игеру 40.

 

Семей полигоны 41.

 

Арал трагедиясы 42.

 

Д. А. Қонаев. 43.

 

1986 ж. Желтоқсан кӛтерілісі. 44.

 

Қазақстанның мемлекеттік рәміздері 45.

 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты 46.

 

«Қазақстан 2030» стратегиялық бағдарламасы 47.

 

Теміртау оқиғасы 48.

 

«Еуропаға жол» бағдарламасы 49.

 

Н. Назарбаевтің Тарих толқынында кітабы 50.

 

Қазақстанның мәдени мұра бағдарламасы  

Жиынтық бақылауда ұсынылған сұрақтардың үлгі тізімі 

«Қазақстан тарихы» пәнінен сынақ сұрақтары 

 

1. 

Кіші жүздің Ресейге қосылуы 

2.

 

И.Тайманов пен М.Ӛтемісовтың кӛтерілісі 3.

 

Ұлы Отан соғысы (1941-1945ж.ж.) 4.

 

ХVІІІ ғ. Қазақ хандығының жағдайы      5. К.Қасымов бастаған ұлт-азаттық кӛтерілісі 

     6. 1867-1868 жж. реформалар 

     7. 1916ж. Ұлт-азаттық (революция себебі,салдары) қозғалысы 

     8. Игельстром реформасы 

     9. Қазақстан егеменді мемлекет, Тәуелсіздік алуы. Алғашқы реформалар 

     10.Қазақ-жоңғар соғыстарының аяқталуы, Абылай хандығы 

     11.ХVІІІ ғ. Қазақ хандығының жағдайы.Сауданың дамуы. Жер-су  мәселесі 

     12.Қазақстандағы мәдени революция, Сауатсыздықты жою 

    13.Қазақ-жоңғар қатынастары 

     14.Кіші жүздегі С.Датұлының кӛтерілісі 

     15.«Ақтабан шұбырынды» оқиғасы 

     16.Қазақстанның 50- жылдарындағы қазақтардың саяси ӛмірі 

     17.ХХ ғ. Басындағы Қазақстанның әлеуметтік- экономикалық жағдайы 

     18.Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру және оның тигізген әсері 

     19.1960-1970жж Қазақстанның дамуы 

     20.Экономиканың дағдарыстан шығу жолдары 

     21.1986ж. Желтоқсан оқиғасы 

     22.Қазақстандағы индустрияландыру саясаты 

     23.Қазақстанның Ресей империясына қосыла бастауы 

     24.1822ж, 1824 жылдағы Сібір, орынбор қырғыздарының жарғысы. Хандық биліктің жойылуы 

     25.Сырдария қазақтарының кӛтерілісі. Ұлы жүздің Ресейге қосылуы 

     26.Қазақстан ЖЭС-жылдарында.Жер-су реформасы 

     27.Соғыстан кейінгі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы 

     28.1953-56 жж. Ауыл шаруашылығының дамуы. Тың жерлерді игеру 

     29.Нарықтық экономикаға кӛшу.Экономикалық реформалар 

     30.1980 ж Қазақстанның әлеуметтік- экономикалық жағдайы. Қайта құру саясаты 

     31.КСРО-ның ыдырауы.ТМД елдерінің құрылуы.Егемендік Декларациясы 

     32.Қазақстанда құқықтық демократиялық  мемлекетті құруға бағытталуы 

     33.1993 жылғы және 1995 жылғы конституциялар 

     34.Ұлттық-демократиялық қозғалысының ӛрлеуі.Қазақ интеллигенциясы  (Ә.Бӛкейханов, А.Байтұрсынов т.б.) 

     35.Қазақстан азамат соғысы жылдарында. Қаз АКСР құрылуы 

     36.1917ж ақпан революциясы және оның Қазақстандағы ықпалы 

     37.Отан соғысының басталуы, маңызы 

     38.Соғыстың (Ұлы Отан соғыстың) қарсаныңдағы Қазақстанның экономикалық дамуыҚазақ КСР-інің  құрылуы 

    39.1917 ж Қазан революциясы 

     40.Алаш партиясы және Алаш Ордасы 

     41.Қазақстандағы мәдени революция. Сауатсыздықты жою 


     42.Сырдария қазақтарының кӛтерілісі. Ұлы жүздің Ресейге қосылуы 

     43.Бӛкей ордасы И.Тайманов пен М.Ӛтемісовтың кӛтерілісі 

     44.ҚР-сының сыртқы саясаты 

45.1953 жылдағы тың және тыңайған жерлерді игеру 

46.Ғасырлар тоғысындағы  Қазақстан 

47.Нарықтық экономикаға кӛшу. Экономикалық реформалар 

48.Ұлы Отан соғысы қарсаңындағы Қазақстан эканомикалық дамуы 

49.Қазақ КСР-інің құрылуы 

50.Қазақстанда құқықтық –демократиялық мемлекет құруға бағытталуы 

 

5. Әдебиеттер және оқу құралдар  

Негізгі 

1.

 К. Рысбай .Қазақстан Республикасының тарихы. А. 2005 

2.

 Х.К. Ермуханова .Қазақстан тарихы. А.: Шың кітабы ,2007 

3.

 Н.Р Күнқожаева. Тәуелсіз Қазақстан тарихы. А. 2006 

4.

 Г.Қ. Кәдірқұлова .Қазақстан тарихы.А.:ҚАЗақпарат,2005 

5.

 Г.В. Кан. Қазақстан тарихы .А.:Дэуір, 2002 

6.

 Анықтама.Қазақстан тарихы. А.:Ӛнер, 2001 

7.

 Асфендияров С.Д. История Казахстана. А., 1993 

8.

 Ежелгі Қазақстан. Энциклопедия А.: Аруана, 2005 

9.

 История Казахстана: Белые пятна. Сост. Ж.Б. Абылхожин. А., 1991 . 

10.


 

Қазақстан тарихы (ежелгі заманнан осы уақытқа дейін) 5 томдық А.: Атамұра. 

11.

 

 Қосымша 

 

1.

 Т.Т. Тұрлығүл .Мектепте Қазақстан тарихын оқытудың теориясы мен эдістемесі. А.:Ғылым, 2003 

2.

 Д. Қонаев Ақиқаттан аттауға болмайды. А.:Санат, 1994 

3.

 Е. Бекмаханов.Казахстан в 20-40 годы XIXвека.А.:Қазақ Университеті, 1992 

4.

 Б. Тӛлепберген. Біз білмейтін желтоқсан.А. :ҚАЗақпарат, 2006 

5.

 М.Мағауин. Қазақ хандығы дәуіріндегі эдебиет. А.:Ана тілі, 1992 

 

Оқытуға қосымша ұсынылатын материалдар 

 

1.

 Пәнге,  тақырыптарға  байланысты  слайдтар,  презентациялар,  плакаттар,  үлгілер,  үлестірмелі  таратпа  құралдары,  кестелер,  басылым 

материалдары, тест сұрақтары, әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар.   

 

 

Каталог: Disyt obych -> FK kaz -> 1kurs -> History of Kz
1kurs -> Тақырып: Адамның шығу тегі
1kurs -> Реферат тақырыптары
1kurs -> Тақырып №1 Кіріспе. Пәннің мақсат, міндеті мен зерттеу объектісі
1kurs -> Бірінші дүниежүзілік соғыс (1914-1918 жж)
1kurs -> Литература начала XIX века. Декабристское движение в России
History of Kz -> «Ұлт-азаттық қозғалыс» ұғымының жалпы сипаттамасы
1kurs -> Информатика
1kurs -> Ж. Т. Садық С. Г. Смагулов 2015ж
1kurs -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет