Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»жүктеу 268.14 Kb.
Pdf просмотр
Дата31.12.2016
өлшемі268.14 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 КОММЕРЦИАЛЫҚ ЕМЕС АҚ «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 

БАЙЛАНЫС УНИВЕРИТЕТІ» 

«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» ФАКУЛЬТЕТІ 

 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»  КАФЕДРАСЫ 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

«БЕКІТЕМІН»   АТФ деканы___________ С.С.Табултаев 

 

  «_____»__________________2012 ж.    

 

  

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (Силлабус) 

«Информатика» пәні бойынша   

5В100200 – «Ақпараттық қауіпсіздендіру жүйесі»,  

5В071600 – «Аспап жасау» 

 мамандықтарының студенттеріне арналған 

 

 

 

  

 

 Курс – 1 

Семестр – 1 

Барлығы 3 кредит 

Жалпы сағат саны – 135 

Дәрістер – 2 кредит 

Зертханалық сабақ – 1кредит 

СӨЖ – 75 сағат 

СОӨЖ –30 сағат 

3ЕГЖ–1семестр 

Емтихан -1 

 

 

  

 

 Алматы, 2012 

 

 Курс бағдарламасын (Силлабус) «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға 

оқытушысы    Набиева  Гүлназ  Социалқызы  ГОСО  РК  3.08.317-2006.  негізінде 

жасады. 

Курс  бағдарламасы  (Силлабус)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының 

2012  жылғы  26  маусым  күнгі  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды,  

№20 хаттамасы. 

 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Иманғалиев Ш.И.  

 

 Курс бағдарламасы (Силлабус) «Ақпараттық технологиялар» факультетінің оқу-

әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды 

(28.06.2012ж. № 5-шы хаттамадан) 

 

  

 

Пәнің аты: Информатика 

оқытушы: Набиева Гүлназ Социалқызы АУЭС, аға оқытушы  

«Ақпараттық    технологиялар»  факультеті,  «Ақпараттық    жүйелер»  кафедраcы,  каб. 

Б331.  

 

  

 

 Пән жөніндегі мәліметтер  

Сабақ    өткізу  орны:    А401, А  402, А  404,  А  336,    Б230.,  А  және  Б  корпустары, 

компьютерлік және дәрістік аудиториялар сабақ  кестесіне сәйкес; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

Пәннің оқу жұмыс жоспарына (ОЖЖ) сәйкес параметрлері 

Таблица 1 

Ку

рс 

Се

мес

тр

 кр

ед

ит 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі 

Д

әріс

 

Зертх

ан

алы

қ 

жұм

ы

с   П

ра

ктика

лы

қ   

  

жұм

ы

с *  

СӨЖ 

* ОЖСӨ

Ж  

Барлы

қ 

сағатт

ар              

Қорытын

ды 

бақылау 

үлгісі 

  1 

  3 


 11 Экзамен 

 

 Сабақ  жоспары.  Пәнді  оқу  үшін  барлығы  (15  апта  01.09.2011  по 

11.12.2012)  Есептік-графикалық  жұмыс  (ЕГЖ)  -  3  жұмыс,  оқытушының 

жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) -  30 сағат, студенттердің 

өзіндік жұмысы (СӨЖ) - 75 сағат. Аудиториялық уақыт көлемінде 30 сағаттарды 

құрастыратын:  дәрістер  –  2  кредит,  зертханалық  сабақтар  –  1  кредит. 

Студенттердің  білімдерін  бақылау  қорытынды  нысаны  (семестрлік):  1-ші  курс, 

1-ші семестр емтихан, (1 кесте). 

 

Дәрістер. 

Дәріс/ 


апта. 

Күні  Тақырып 

Әдебиетт

ер 


 

1/I 


 

Негізгі  түсініктер:  сигналдар  мен  деректер, 

деректер  мен  әдістер,  аппараттық  қамтама, 

программалық  қамтама,  ақпарат,    ақпарат  саны, 

ақпаратты 

өңдеу,  файлдар  мен  файлдық 

құрылым. Информатика пәні мен есептері. Дерек 

тасымалдағыштар. 

Деректермен 

жүргізілетін 

операциялар. Ақпаратты кодтау. Санау жұйелері. 

Екілік  кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір 

санау  жүиесінен  екінші  санау  жүиесіне  ауысу. 

Ақпарат  және  информатика.  Компьютердің 

операциялық жүиесі: керектігі, құрамы, жүктелуі. 

Жұмыс  режимі.  ОЖ  эволюциясы.  Операциялық 

жұйе UNIX. 

Конспект


Л.1,2  


2/II 

 

Құрудың  магистральды-модульдік  принципі. Архитектура  түсінігі.  Компьютер  құрылымы. 

Сырқы 


құрылғылар. 

Ақпаратты 

сақтау 

принциптері.  Компьютер  жадысының  негізгі сипаттамалары  мен  ұйымдастырылуы.  Жедел 

жады.  Фон  Неймана  принципі.  Иерархия  жады. 

Обзор 

современного Логикалық 

жады. 


Дефрагментация. 

Конспект 

Л. 3,4 


 

 3/III 

 

Сандық ақпаратты өңдеу. Кестелік процессорлар. EXCEL-де электронды кесте құру. Электронды 

кестелерді редакторлау. 

 

4/IV 


 

Сандық ақпаратты өңдеу. Кестелік процессорлар. 

EXCEL-де электронды кесте құру. Электронды 

кестелерді редакторлау. 

Конспект 

Л.5,6 


5/V 

 

Құжаттарды  дайындау  және  редакторлау  жүиесі. Формулалар  және  мәтіндер  редакторлары.Word-

та 


мәтінді 

форматтау. 

Кестемен 

жұмыс. 


Құжаттағы безендірулер. Макростар. 

Конспект 

Л.7,8,9 

6/VI 


 

ДҚБЖ. Деректер қорын басқару жүиесі. Деректер 

қорының  құрылымдық  элементтерінің  негізгі  

түсінігі. 

Деректер 

моделдерінің 

түрі. 

Инфологиялық  модель  құрудың  реляциялық әдістемесі. 

Конспект 

Л.10,11 

7/VII 


                                         

 

ДҚБЖ Microsoft Access. ДҚБЖ кестелерінің  функ-циональды  мүмкіндіктері.  ДҚБЖ  –мен  жұмыс 

істеудің негізгі технологиялары.  

Конспект 

Л.12,13 


8/VIII 

 

 Компьютерлік  графика  негіздері.  Графикалық 

редакторлар.    Wіndows-тағы  бейнелермен  жұмыс.  

Paіnt  графикалық  редакторы.  Компьютерлік 

графика  CorelDraw.  Растрлық  графика  векторлық 

графика. 

Конспект 

Л.14,15,1

9/IX  

Программалау тілі. Алгоритм, программа үғымы. 

Алгоритм  қасиеттері.  Алгоритмнің  өрнектелу 

жолдары.  Сызықтық  алгоритмдер.  Тармақталу 

алгоритмдері. 

Жалпы 


түсініктер. 

Тілдің 


қарапайым объектілері. 

Конспект 

Л.14,15,1

10/X  

Программалау 

тілі 

Объектілік бағыттағы 

программалау. 

Мәліметтерді 

өңдеудің 

реляциялық  тілдері.  Программалау  тілдеріндегі 

мәліметтер  типтері  мен  құрылымдары.  Програм-

малау  технологиясы  ерекшеліктері.  Процессор-

дың  машиналық  коды.  Компиляторлар  және 

интерпретаторлар. 

Конспект 

Л.14,15,1

11/XI  

Гипермәтіндік  технология.  HTML  тілі.  Web-

документ  құру.  HTML-тілі.  Гипертекстік  ссылка. 

Web-графика. 

Конспект 

Л.14,15,1

12/XII   Сырғымалы жолдар. HTML тілі. Internet Explorer. 

Мәтіндік  ақпаратты  тег  арқылы    өңдеу  және 

көркемдеу. 

Интерактивті 

Web-беттер. 

Гипермәтіндік технология. 

Конспект 

Л.14,15,1

13/XII


 

Компьютерлік  қауіпсіздіктің  негізгі  үғымдары. Компьютерлік 

вирустар. 

Программалық 

вирустар. 

Макровирустар. 

Компьютерлік 

вирустардан 

қорғау 


әдістері. 

Антивирус. 

Конспект 

Л.17,18,1 

 Ақпаратты  сығу  ZIP,  ARJ,  RAR,  LZH,  LH,  CAB 

құралдары.  

14/XI Ақпараттық  қауiпсiздiк  үғымы.  Ақпараттық 

қауiпсiздiк.  Қауiпсiздiктiң  торлық  сервистерi. 

Әкiмдiк 

ету. 


Қауiпсiздiктiң 

класстары. 

Ақпараттық 

қауiпсiздiктің 

негізгі 

құрамы. 


Парольдік аутентификация. Шифрлау әдісі. 

Конспект 

Л.17,18,1

15/XV   Жұйелер 

туралы 


жалпы 

мәліметтер, 

компьютерлердің өзара жұйелі жұмыс істеу алғы 

шарттары  мен  қажеттілігі.  Глобальді  және 

локальді  жұйелер.  Локальді  жұйелердің  негізгі 

технологиялары,  протокол  және  стандарттары. 

Байланыс 

жүиесінің 

аппаратуралары 

және 


сипаттамалары.  Мәлімметтердіберу  тәсілдері 

(асинхронды, синхронды, симплексті, дуплексті). 

Локальды 

жұйенің 


негізгі 

технологиясы, 

протоколдары  мен  стандарттары.  Жұйені  бас-

қарудың  бағдарламалық  компонентері  World 

Wide Web  

Конспект 

Л.17,18,1

 Зертханалық жұмыс. 

Зерт. 


жұм. 

/апта.  


күні 

Тақырып 


Әдебиетт

ер 


 

1/I 


 

Зертханалық  жұмыс  1/2.  Санау  жүйелері.  Екілік 

кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау 

жүиесінен екінші санау жүиесіне ауысу. 

1,2 

2/ II 


 

Зертханалық 

жұмыс 

3/4. 


Компьютердің 

операциялық жүиесі Windows: керектігі, құрамы, 

жүктелуі. Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы..  

3,4 


3/III 

 

Зертханалық  жұмыс  5/6.  Работа  с  табличным процессором  MS  Excel.  Освоение  приемов 

работы с электронными таблицами. 

 

4/ IV 


 

Зертханалық  жұмыс  7/8.  Сандық  ақпаратты 

өңдеу. 

Кестелік процессорлар. 

EXCEL-де 

электронды  кесте  құру.  MS  Excel  Электронды 

кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік  есептер»  

шығарып диаграмма графиктер түрғызу. 

 

5/V  

Зертханалық  жұмыс  9/10.  MS  Excel  Электронды 

кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік  есептер»  

шығарып диаграмма графиктер түрғызу. 

 

6/VI 


 

Зертханалық 

жұмыс 

11/12. 


Компьютерлік 

графика  негіздері.  Графикалық  редакторлар.  

Wіndows-тағы  бейнелермен  жұмыс.    Paіnt 

графикалық  редакторы.  Компьютерлік  графика 

5,6 


 

 CorelDraw. Растрлық графика векторлық графика. 

7/VII 


 

Лабораторная работа 13/14. Құжаттарды дайындау 

және  редакторлау  жүиесі.  Формулалар  және 

мәтіндер 

редакторлары.Word-та 

мәтінді 


форматтау. 

Кестемен 

жұмыс. 

Құжаттағы безендірулер. Макростар. 

7,8 


8/VIII 

 

Зертханалық жұмыс 15/16. ДҚБЖ. Деректер қорын басқару  жүиесі.  Деректер  қорының  құрылымдық 

элементтерінің  негізгі    түсінігі.  Деректер 

моделдерінің түрі.  

9,10 


9/IX 

 

Зертханалық  жұмыс  17/18.  ДҚБЖ.  Деректер қорын  басқару  жүиесі.  Деректер  қорының 

құрылымдық  элементтерінің  негізгі    түсінігі. 

Деректер  моделдерінің  түрі.  Инфологиялық 

модель құрудың реляциялық әдістемесі. 

11,12 

10/X 


 

Зертханалық  жұмыс  19/20.  Алгоритм.  негізгі 

блок-схема. 

Программалау  тілі.  Алгоритм, 

программа 

үғымы. 


Алгоритм 

қасиеттері. 

Алгоритмнің  өрнектелу  жолдары.  Сызықтық 

алгоритмдер.  Тармақталу  алгоритмдері.  Жалпы 

түсініктер. Тілдің қарапайым объектілері. 

13,14 


11/XI 

 

Зертханалық жұмыс 

21/22. 


Алгоритмдер 

қасиеттері.  Алгоритмерді  жазу  және  бейнелеу 

тәсілдері.  Программалау  технологиясы  ерекшел-

іктері. 


Процессордың 

машиналық 

коды. 

Компиляторлар және интерпретаторлар. 15,16 

12/XII 


 

Зертханалық  жұмыс  23/24.  Объектілік  бағыттағы 

программалау.  Мәліметтерді  өңдеудің  реляциялық 

тілдері.    Программалау  тілдеріндегі  мәліметтер 

типтері мен құрылымдары. 

17,18 


13/XIII   

Зертханалық жұмыс 25/26. Объектілік бағыттағы 

программалау. 

Мәліметтерді 

өңдеудің 

реляциялық  тілдері.  Программалау  тілдеріндегі 

мәліметтер типтері мен құрылымдары. 

18,19 


14/XIV   

Зертханалық  жұмыс  27/28.  HTML  тілі.  Internet 

Explorer.  Мәтіндік  ақпаратты  тег  арқылы    өңдеу 

және көркемдеу. Гипермәтіндік технология. 

20,21 

15/XV 


 

Зертханалық  жұмыс  29/30.  Сырғымалы  жолдар. 

HTML  тілі.  Мәтіндік  ақпаратты  тег  арқылы  

өңдеу және көркемдеу. Интерактивті Web-беттер.  

22,23 

 

Графикалық есеп жұмысы: 

РГР/ 


апта 

Өткізу 


уақыты 

(аптас


ы) 

 

Тақырып Әдебиетт

ер 


 

 1/III 

Графикалық-есеп жұмыс 

№1. 


Кестелік 

процессор 

интерфейсі. 

Электронды 

кестелердегі  мәндер  түрлері.  Салыстырмалы, 

абсолютті  және  аралас  сілтемелер.    Кестелік 

процессорлардың 

функционалдық 

және 

графикалық  мүмкіндіктері.  Олармен  жұмыс жасау технологиясы. 

Конспект


Л.10, 11 

2/VII Графикалық-есеп  жұмыс  №2.  Мәліметтер базасын  басқару  жұйелері  және  олармен 

жұмыс жасау технологиясы. Негізгі түсініктер. 

Мәліметтер  моделі.  МББЖ.  Мәліметтер  база-

сын  құрудағы  реляциялық  көз  қарас.  МББЖ 

функционалдық  мүмкіндіктері.  МББЖ  жұмыс 

жасаудың негізгі технологиялары. 

17,18,19

 

3/ X 


13 

Графикалық-есеп  жұмыс  №3.  Алгоритмдер 

қасиеттері.  Алгоритмерді  жазу  және  бейнелеу 

тәсілдері. Программалау технологиясы ерекшел-

іктері. 

Процессордың 

машиналық 

коды. 


Компиляторлар 

және 


интерпретаторлар. 

Объектілік  бағыттағы  программалау.  Мәлімет-терді 

өңдеудің 

реляциялық 

тілдері. 

Программалау  тілдеріндегі  мәліметтер  типтері 

мен құрылымдары. 

14,15,16,1

7

  

 

Сабақ жоспары бойынша студенттің мүғаліммен өзіндік жұмысы (30 сағ): 

 

1.

 

Санау  жұйелері.  Екілік  кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау 

жүиесінен екінші санау жүиесіне ауысу. 

2.

 

Компьютердің операциялық жүиесі Windows: керектігі, құрамы, жүктелуі. 

Жұмыс режимі. ОЖ эволюциясы. 

3.

 

 Работа  с  табличным  процессором  MS  Excel.  Освоение  приемов  работы  с 

электронными таблицами. 

4.

 

  Сандық  ақпаратты  өңдеу.  Кестелік  процессорлар.  EXCEL-де  электронды 

кесте  құру.  MS  Excel  Электронды  кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік 

есептер»  шығарып диаграмма графиктер түрғызу. 5.

 

MS  Excel  Электронды  кестелерді  редакторлау.  «Инженерлік  есептер»  

шығарып  диаграмма  графиктер  түрғызу.  Ввод  и  редактирование  текста. 

Создание  формул,  названий,  перекрестных  ссылок  и  списка  иллюстраций. 

Работа  с  таблицами  и  диаграммами.  Использование  полей  и  стилей. 

Форматирование документа. 6.

 

Компьютерлік графика негіздері. Графикалық редакторлар.  Wіndows-тағы 

бейнелермен  жұмыс.   Paіnt  графикалық  редакторы.  Компьютерлік  графика 

CorelDraw. Растрлық графика векторлық графика.  

 7.

 

Құжаттарды  дайындау  және  редакторлау  жүиесі.  Формулалар  және 

мәтіндер  редакторлары.Word-та  мәтінді  форматтау.  Кестемен  жұмыс. 

Құжаттағы безендірулер. Макростар. 8.

 

ДҚБЖ.  Деректер  қорын  басқару  жүиесі.  Деректер  қорының  құрылымдық 

элементтерінің негізгі  түсінігі. Деректер моделдерінің түрі.  

9.

 

ДҚБЖ.  Деректер  қорын  басқару  жүиесі.  Деректер  қорының  құрылымдық 

элементтерінің негізгі  түсінігі. Деректер моделдерінің түрі. Инфологиялық 

модель құрудың реляциялық әдістемесі. 10.

 

Алгоритм.  негізгі  блок-схема.  Программалау  тілі.  Алгоритм,  программа 

үғымы.  Алгоритм  қасиеттері.  Алгоритмнің  өрнектелу  жолдары.  Сызықтық 

алгоритмдер.  Тармақталу  алгоритмдері.  Жалпы  түсініктер.  Тілдің 

қарапайым объектілері. 

11.

 

Алгоритмдер  қасиеттері.  Алгоритмерді  жазу  және  бейнелеу  тәсілдері. 

Программалау технологиясы ерекшеліктері. Процессордың  машиналық ко-

ды. Компиляторлар және интерпретаторлар. 12.

 

Объектілік бағыттағы программалау. Мәліметтерді өңдеудің реляциялық 

тілдері.  Программалау тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары. 

13.

 

Объектілік бағыттағы программалау. Мәліметтерді өңдеудің реляциялық 

тілдері. Программалау тілдеріндегі мәліметтер типтері мен құрылымдары. 

14.

 

HTML тілі. Internet Explorer. Мәтіндік ақпаратты тег арқылы  өңдеу және 

көркемдеу. Гипермәтіндік технология. 

15.

 

Сырғымалы жолдар. HTML тілі. Мәтіндік ақпаратты тег арқылы  өңдеу 

және көркемдеу. Интерактивті Web-беттер. 

 

    Студенттердің өзіндік жұмыстарының графигі (75 сағат): № 

п/п 


Сабақтың 

түрі 


            

           СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ 

 өткізу 


жұмыста

ры 


Әдебиетте

р  

 

  

  

 

3   

Дәріс 


 

 

 Зертхана 

 

  

Есеп-


графикалы

қ жұмыс 


 Өткен дәріс материалдарымен 

жұмыс 


 

 

Алдағы өтілетін зертханалық жұмыстарға дайындық 

 

 Есеп-графикалық  жұмыстарын 

оқып дайындалу 

 

Әр апта 


сайын 

 

 Әр апта 

сайын 


 

 

4,8,13 апта 

 

Оқу-әдістемелі

к кешен  

 

Оқу-


әдістемелі

к кешен  

 

Оқу-


әдістемелі

к кешен 


 

    Аралық бақылау (АБ): 

АБ 


сан

ы 

Уақыты 

(апта) 


Тақырыбы 

№  


әдебиетте

р 

Тақырып бойынша тестілеу: Аралық бақылау  Конспект

 

 №1.  Тестілеу  тақырыптарының  сүрақтары: 

Информатика  пәні  мен  есептері.  Дерек  тасымал-

дағыштар.  Деректермен  жүргізілетін  операция-

лар.  Ақпаратты  кодтау.  Санау  жұйелері.  Екілік 

кодтармен  жүргізілетін  операциялар.  Бір  санау 

жүиесінен екінші санау жүиесіне ауысу. Ақпарат 

және  информатика.  Компьютердің  операциялық 

жүиесі: 


Архитектура 

түсінігі. 

Компьютер 

құрылымы.  Сырқы  құрылғылар.  Ақпаратты 

сақтау  принциптері.  Дефрагментация.  Сандық 

ақпаратты өңдеу. Кестелік процессорлар. EXCEL-

де  электронды  кесте  құру.  .    Paіnt  графикалық 

редакторы.  Компьютерлік  графика  CorelDraw. 

Растрлық  графика  векторлық  графика.  Word-та 

мәтінді форматтау. 

Л.1,2, 


3,4,6,9 

14 Тақырып бойынша тестілеу: Аралық бақылау 

№ә.  Тестілеу  тақырыптарының  сүрақтары: 

ДҚБЖ. Деректер қорын басқару жүиесі. Деректер 

қорының  құрылымдық  элементтерінің  негізгі  

түсінігі. 

Деректер 

моделдерінің 

түрі. 

Инфологиялық  модель  құрудың  реляциялық әдістемесі. Гипермәтіндік технология. HTML тілі. 

Web-документ  құру.  HTML-тілі.  Гипертекстік 

ссылка. 

Web-графика. 

Жұйені 

басқарудың бағдарламалық  компонентері  World  Wide  Web. 

Антивирус  қорғау  құралдары  ZIP,  ARJ,  RAR, 

LZH,  LH,  CAB.  Алгоритм,  программа  үғымы. 

Алгоритм  қасиеттері.  Алгоритмнің  өрнектелу 

жолдары 

Программалау 

тілі 

Объектілік бағыттағы программалау. 

Конспект


Л.3,9,10,1 

Әдебиеттер 

Негізгі:  

1.  Макарова  Н.  В.,  Матвеев  Л.  А.,  Бройдо  В.  Л.  и  др.  Информатика  /  Подред. 

Макаровой Н. В. М., 2003. 

2. Информатика / Под ред. С. В. Симоновича. – СПб., 2004. 

3. Моисеев А.В. Информатика. – М.: Академия, 1998. 

4.  Аветисян  Р.Д.,  Аветисян  Д.Д.,  Теоретические  основы  информатики.  –М.: 

Наука, 1997. 

5. Аладьев В.З. и др. Основы информатики. – М.: Филин, 1999. 

6.  Балапанов  Е.К.  Новые  информационные  технологии:  30  уроков  по 

информатике. Алматы, 2001. 

7.  Воройский  Ф.С.  Информатика.  Новый  систематизированный  толковый 

словарь-справочник. – М., 2001. 

8.  Рекомендации  по  преподаванию  информатики  в  университетах.  //Санкт-

Петербургский университет, 2002. – 372с.  

10 


 

9.  Рекомендации  по  преподаванию  программной  инженерии  и  информатики  в 

университетах. // Интернет-Университет Информационных технологий. Москва, 

2007. 


10. Романовский И.В. Дискретный анализ.  – 3-е изд.  – СПб.: Невский Диалект; 

БХВ Петербург, 2003. 

11.Асанов  М.О.,  Баранский  В.А.,  Расин  В.В.  Дискретная  математика:  графы, 

матроиды,  алгоритмы.  –  Ижевск:  НИЦ  «Регулярная  и  хаотическая  динамика», 

2001. 

12.Ахо  А.,  Хопкрофт  Д.,  Ульман  Д.  Структуры  данных  и  алгоритмы.  –  М.: Вильямс, 2001. 

13.Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2002. 

14.Столингс У. Структурная  организация и архитектура компьютерных систем

М.: Вильямс, 2002. 

15.Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб: Невский диалог, 2001. 

16.Бондарев  В.М.,  Рублинецкий  В.И.,  Качко  Е.Г.  Основы  программирования.– 

Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. 

17.Кнут Д. Искусство программирования, 3-е изд. – М.: Вильямс, 2001. 

18.Бадд  Тимоти  Объектно-ориентированное  программирование  в  действии.  –

СПб.: Питер, 1997. 

19.Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2002. 

20.Столлингс  У.  Операционные  системы.  Внутреннее  устройство  и  принципы 

проектирования. М.: Вильямс, 2002. 

21.Олифер  В.Г.,  Олифер  Н.А.  Компьютерные  сети.  Принципы,  технологии, 

протоколы. СПб.: Питер, 2002. 

22.Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2002. 

23.Воронцов П.Г. Компьютерная графика. СПб., 2000. 

24.Порев В. Компьютерная графика. СПб., 2002. 

25.Практикум  по  экономической  информатике.  Учебное  пособие.  /  Под  ред. 

Шуремова Е.Л., Тимаковой Н.А., Мамонтовой Е.А. – М.: Перспектива, 2000.  

26. Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику компьютерной безопасности.- 

М., 2001.  

Қосымша: 

2. Атовмян И.О. Архитектура вычислительных систем. М.: МИФИ, 2002. 

3.  Гуров  В.В.,  Ленский  О.Д.,  Соловьев  Г.Н.,  Чуканов  В.О.  Архитектура,  

структура  и  организация  вычислительного  процесса  в  ЭВМ  типа  IBM  PC  М.: 

МИФИ, 2002. 

4. Таха Х. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001. 

5. Йордон Э., Аргила Карл. Структурные модели в объектно- ориентированном 

анализе и проектировании. – М.:ЛОРИ,1999. 

6. 

Гуськов 


А. 

Спецификация 

объектно-ориентированных 

языков 


программирования. – М., 2004. – 464 с. 

7.  Смит  С.  Методы  объектно-ориентированного  анализа  и  проектирования.  – 

СПб., 2005.–532 с. 

8. Федосеев Л. Основы программирования в объектно-ориентированной среде. – 

М., 2005. – 378 с. 


 

11 


 

9. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика. М.: Горячая линия 

- Телеком, 2001. 

 

Студент білімін қорытындылап бағалау  

Студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  жалпы  ереже  бойынша 

бағаланады. (см. кесте 1).    

 

Қорытынды бағалардың жалпы жүйесі                                     1 –кесте 

Әріптік 

эквивалент 

  GPI  

Баллы 


       %-тік 

үлесі  


Дәстүрлі 

бағалау 


жүйесі 

        А 

  4,0 


   9 

        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 

   8 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


   7 

           85-89 

Жақсы 

        В 

  3,0 


   6 

           80-84 

Жақсы 

        В- 

  2,67 


   5 

           75-79 

Жақсы 

        С+ 

  2,33 


   4 

           70-74 

Қанағаттанарлық 

        С 

  2,0 


   3 

           65-69 

Қанағаттанарлық 

        С- 

  1,67 


   2 

           60-64 

Қанағаттанарлық 

        Д+ 

  1,33 


   1 

           55-59 

Қанағаттанарлық 

        Д- 

  1,0 


   0 

           50-54 

Қанағаттанарлық 

        F 

  0 


   0 

             0-49 

Қанағаттанарлық емес 

 

Студенттердің  білім  игеру  сапасын  әр  жұмыс  бойынша  келесі  түрде 

бағалайды: 2 –кесте 

Параметрі 

%-тік үлесі 

Баллдар 


Зертханалық практикумды орындау 

25 


25 

Есептеу-графикалық жұмыстар 

45 

45 


Қорытынды 

рубеждік 

аттестация 

(тестілеу) 

15 

15 


Дәрістік сабақтарға қатысу 

15 


15 

Қорытынды:  

100 

100 


 

Баллдардың қойылу саясаты:  

1.

 

Әр-бір жұмыстың тапсырылуы мен орындалуы (Зж). 

Орындалған зертханалық жұмыстың бағалануы (ЗжБ) -100%  (9 балл) 

Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжТ) – Қорғау бағасы = максимально 100% (9 

балл) 


Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжК) –  1% күнделікті уақытында 

2.

 

Есеп графикалық жұмыс жұмысы (ЕГЖ): 

 

12 


 

Есеп графикалық жұмыс жұмысының бағалануы  (ЕГЖБ):-100%  (9 балл) 

Есеп  графикалық  жұмыс  жұмысының  бағалануы    (ЕГЖБ):-  жұмысты  қорғау= 

максимально 100% (9 балл) 3.

 

Дәріс сабақтарына қатысу (Дәр): 

Дәріс сабақтарына қатысуды бағалау  (ДәрБ) – 100% 

Дәріс сабақтарына қатыспаған жағдайда  (ДәрҚ)– 100/барлығы * % 

1дәріске кешігу (ДәрК) – 100/барлығы * % 

 

Таким образом: Дәр=ДәрБ-ДәрҚ*сабаққа қатыспаған белгі саны (ж)-ДәрК* сабаққа кешіккен белгі саны. 

Студенттердің өзіндік жұмысы  багалануы 

Студенттердің өзіндік жұмысы  багалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

Студенттердің өзіндік жұмысы  багалануы  

Рұқсаттың рейтингі. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы      3 -кесте 

                      Параметрі 

%-тік үлесі 

Зертханалық жұмысты орындау 

48 


Курстық  жұмыс 

35 


Студенттердің өзіндік жұмысы  

Дәрістік сабақтарға қатысу 10 

Қорытынды:      ∑  рұқсат 

100 

 

Студенттердің өзіндік жұмысы  багалануы  

Студенттердің өзіндік жұмысы  багалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

 

4.

 

Аралық бақылау (аттестация) (АБ): 

Аралық  бақылауға  тест  бойынша  –30  сурақ  берілген:  16  сураққа  жауап  берген 

студент  аттестациядан  өткен  болып  есептелінеді.  Мундай  жағдайда  аралық 

бакылаудың бағалануы томендегі кестеде көрсетілген: 

 

Емтиханға жіберу рейтингі. Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу                

4-кесте 

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар  

сан 


Балл, % 

16 


50 

21 


67 

26 


83 

17 


53 

22 


70 

27 


87 

18 


57 

23 


73 

28 


90 

19 


60 

24 


77 

29 


95 

20 


63 

25 


80 

30 


100 

 

Аттестациядан    өтпей  қалған  жағдайда  (дұрыс  жауабы  16  аз  болса)  студент аралық  бақылауды  екинші  рет    кайта  тапсырады.  Мұндай  жағдайда  аралық 

бақылаудын бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген:   

 

 

13 


 

Дурыс жауаптар саны 

Балл, % 

Дурыс 


жауаптар 

саны 


Балл, % 

1-5 


10 

21-22 


60 

6-9 


20 

23-24 


65 

10-15 


30 

25-26 


70 

16-18 


40 

27-28 


75 

19-20 


50 

29-30 


80 

 

Семестрдегі қорытынды баға:                                                                                     

∑ емт.жіберу CPO

Ра

Лек

РГР

Лр

2

,0

1

,0

1

,0

3

3,

0

93

,

03

1

91

                                                                           

     5 – кесте. 

                      Параметрі 

   %-тік үлесі  

           Баллдар  

Емтиханға жіберу рейтингі  

60 

5,4 

Финалдық емтихан  40 

3,6 

Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑емт

ихан 

100 

 

Курстың саясаты мен процедурасы 

Студенттер сабаққа міндетті түрде қатысуы қажет. Егер студент сабаққа келмесе, 

онда  ол  жіберген  сабағын  оқудан  тыс  тапсырады.  Алдыңғы  зертханалық 

жұмысты  тапсырғаннан  кейін  ғана  студент  келесі  зертханалық  жұмысты 

орындауға  жіберіледі.  Қорытынды  бақылауды  тапсыру  үшін  студент  барлық 

бақылау түрлерін тапсыруы қажет.  

Келесі шарт орындалғанда ғана емтиханға жіберу рейтингі есептеледі: 

-

 

пәннің бағдарламасы толығымен орындалғанда; -

 

жұмыстардың барлық түрлері бойынша толық есептемелер берілгенде; -

 

емтиханға  өту  үшін  тест  сұрақтарына  ең  кемі  60%  дұрыс  жауап бергенде. 

Егер  осы  шарттардың  біреуі  орындалмаған  болса  студентке  «қанағаттанарлық 

емес»  деген  баға  қойылады.  Емтиханға  екінші  рет  өту  рұқсаты  пән  келесі 

академиялық кезеңде төлем негізінде қайта оқылғаннан кейін және шарттардың 

бәрі орындалғаннан кейін беріледі. 

         Оқытушының талаптары   

 Студенттердің  өзіндік  жұмыстарының  бағалары  негізгі  бағаны  шығарғанда 

ескеріледі. 

Барлық  тапсырмалардың  электрондық  нұсқалары  кесте  бойынша  зертханалық жұмыстар өткізетін компьютерлік кластарда орналастырылады. 

 

Каталог: student -> sillabus 2012 -> is kz
sillabus 2012 -> Профессоры, т.ѓ. к. Бекмаѓамбетова Ќ. Х. және доцент Күзембаева Р. М
sillabus 2012 -> Барлығы –3 кредит Курс 2 1 семестр Практикалық сабақтар – 3 кредит
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
sillabus 2012 -> Би Джи табиғатты ғылыми пайдалану әдіснамасы кафедрасы
sillabus 2012 -> Силлабус химия
sillabus 2012 -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Коммерциялық емес
sillabus 2012 -> Радиотехника кафедрасы
sillabus 2012 -> Программа курса (syllabus) по дисциплине «Организация вычислительных систем и сетей»


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет