Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігіжүктеу 349.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата31.12.2016
өлшемі349.49 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және  байланыс университеті» 

Радиотехника және байланыс факультеті 

Жоғары математика кафедрасы 

 

 

  

«БЕКІТЕМІН»               

РТжБ факультетінің 

деканының орынбасары 

 

___________________С.К.Оразалиева «25»  маусым 2015  ж.   

 

  

   MT 1202 «Математикалық талдау» пәні бойынша  

SYLLABUS   

5В070300  «Ақпараттық жүйелер» 

мамандығы  

 

 

  

 

Курс Семестр 


Кредиттер саны  

ECTS Кредиттер саны  Барлық сағат саны   

Оның ішінде 

135 

Дәрістер 22  

Машықтану сабағы 

23  

СӨЖ 


90    

СОӨЖ 


30 

ЕГЖ   


Емтихан 


 

 

  

 

 Алматы  2014 

 


 

5В070300    «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығының  жұмыс  бағдарламасы негізінде Syllabus құрастырған:  Байсалова М.Ж., доцент. 

 

Syllabus «Жоғары 

математика» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды.  8 маусым 2015 ж,  хаттама №8. 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Байсалова М.Ж.  

 

Syllabus  радиотехника  және  байланыс  факультетінің  оқу-әдістемелік комиссиясымен қаралып мақұлданған  (25 маусым   2015 ж, хаттама  № 4.) 

 1 Оқытушылар: 

№ 

Мұғалімдердің тізімі Қызметі  каб  тел 

email 


Астраханцева Людмила Николаевна 

Доцент 

Б 

222 92 99 71

 

v

m@ai

p

et.kz

 Ким Регина Евгеньевна 

Доцент 


Абдулланова Жанар Советкалиевна 

Аға оқыт 

 

  

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыш  және 

ақпараттық  технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  409)  және  ЖМ 

кафедрасының (Б 228) ақпарат тақталарында көрсетілген. 

 

3

 

 Оқу пәнінің сипаттамасы 

-

 3.1  Пәннің  мақсаты  –  классикалық  және  қазіргі  математикалық 

анализдің  негізгі  ұғымдарын,  заңдарын,    теорияларын,    сонымен    қатар  

нақты  есептердің  шешу  әдістерін меңгеру; 

-

 математикалық талдау курсының негізгі ұғымдарын және оның әртүрлі 

салаларда колданылуын оқып білу; 

-

 

игерілген математикалық әдістерді іскерлікпен қолдану; -

 

студенттердің математикалык интуициясын дамыту; -

 

студенттерді математикалық мәдениеттілікте тәрбиелеу; -  студенттерге    ғылыми    көзқарас    пен   логикалық    ойлау    қабілеттерін 

қалыптастыру. 

 

 3.2 Пәннің мәселесі  

-

 математикалык  аналіздің  аппараттарын қолдана  отырып  математикалық 

модельдерді құра білу; 

-

 

математикалык модельдерге арнап математикалық есептерді қоя білу; - қолайлы  математикалык  әдістер  мен  есептер  шешімінің  алгоритмін 

таңдап алу; 

-

 

есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдану; 

-

 сапалы математикалық зерттеулерді іске асыру; 

-  жүргізілген     математикалық     талдау     нәтижесінде     практикалық 

ұсыныстар беру. 

3.3

 

Пәнді сипаттау 

«Математикалық  талдау»  курсының  бағдарламасы  КЕАҚ  АЭжБУ 

5В070300    «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығына  арналған  оқу  жоспары 

негізінде  модулдер  түрінде  (пәннің  тараулары)  жасалды.  Студенттер  оқу 

жоспарындағы  жалпы  кредиттер  санына  сай  3  модуль  оқиды.  Әрбір 

модульдің    мазмұны  мен  көлемі  студенттердің  жас  ерекшелігін  және 

аттестация графигін ескере отырып жасалды.  

Пәнді зерделеу нәтижесінде студент:  

- математиканың даму перспективалық бағыттары мен заманауи үрдістері  

туралы түсінігі болуы тиіс; 


 

функцияның шегін 

тауып, 


үзіліссіздікке 

зерттеуді 

және туынды көмегімен функцияны зерттеп, оның графигін салуды, сонымен 

қатар интегралдардың қолдануларын өздігімен жасай білуі керек; 

 

 -  математикалык  талдау  пәнінің  негізгі  тарамдарын  дәлелдей  білу  және  осы 

пәнде  берілген  негізгі  түсініктерді  еркін  пайдалана  білу  дағдылары  болуы тиіс. 

 

 3.4 Пререквизиттері:  Алгебра және геометрия.  

3.5  Постреквизиттері:  Ықтималдық  теориясы  және  математикалық 

статистика,  Ақпараттық  қауіпсіздік  және  ақпаратты  қорғау,  Ақпаратты 

қорғау  әдістері  және  құралдары,  Ақпараттық  жүйелерді  жобалау  және 

оңайландыру, Ақпараттық жүйелерді жобалардың әдістері және құралдары. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық 

тақырып 


№ 

ДӘРІС ТАҚЫРЫБЫ 

әдеб 


№ 

МОДУЛЬ  1  Анализге  кіріспе.  Бір  айнымалы функциялардың  дифференциалдық  есептеулері. 

Анализге  кіріспе.  Жиындар  және  оларға  қолданылатын 

амалдар.  Функция.  Негізгі  элементар    функциялар  және 

оның қасиеттері. Функцияның нүктедегі шегі. Сан тізбегі,  

қасиеттері. Тамаша шектер. Эквивалент функциялар. 

(2 сағат) 

1- 6, 

29, 30 


Үзіліссіздік. Үзіліс нүктелерінің классификациясы.  

(2 сағат) 

1- 6, 


29, 30 

Функцияның  туындысы.  Дифференциалдау    ережелері. Дифференциал және оның қолданылуы. (2 сағат) 

1- 6, 


29, 30 

Аралықта  дифференциалданатын    функциялар  туралы теоремалар. Жоғары ретті туындылар. (2 сағат) 

1- 6, 


29, 30 МОДУЛЬ 2. 

Бір 

айнымалы 

функциялардың  

интегралдық  есептеулері.  

Анықталмаған 

интеграл 

және 


оның 

қасиеттері. 

Интегралдау  әдістері:  айнымал  ауыстыру,  бөліктеп 

интегралдау. 

Рационал, 

иррационал 

және 

тригонометриялык функцияларды интегралдау. (2 сағат) 1- 6, 

29, 30 


Анықталған  интеграл  және  оның  қасиеттері.  Ньютон  - 

Лейбниц 

формуласы. 

Анықталған 

интегралдарды 

интегралдау 

әдістері. 

Анықталған 

интегралдардың 

қолданылулары. (2 сағат)

 

1- 6, 29, 30 Көп  айнымалды  функциялар.  Үзілісіздігі.  Дербес 

туындылар.  Күрделі  функцияны  дифференциалдау.  Екі 

1- 6, 


29, 30 

 

айнымалды  функциялардың  аралас  туындыларынын  тең болу шарты. Екі айнымалды функцияның экстремумы бар 

болуының  қажетті  шарты.  Айкындалмаған  функцияның 

бар болуы мен дифференциалдануы туралы теорема. 

(2 сағат) Еселі интегралдар 

Екі  еселі  интеграл  және  оның  қасиеттері,  оларды 

есептеу.  Екі  еселі  интегралдарда  айнымалдарды 

ауыстыру.  Әртүрлі  координаттар  жүйесіндегі  екі  еселі    

интегралдар.        Үш        еселі        интегралдар,        олардың    

қасиеттері    және айнымалдарды ауыстыру. Екі және үш 

еселі интегралдардың қолданылулары.  (2 сағат) 

1- 6, 


29, 30 МОДУЛЬ 2.  Дифференциалдық  теңдеулер. Қатарлар. 

Айнымалдары 

ажыратылғаң 

және 

ажыратылатын дифференциалдық  теңдеулер,  біртекті  теңдеулер.  Коши 

есебі, оның шешімінің бар болуы туралы теорема. Біртекті 

жэне 

біртекті емес 

бірінші 


ретті 

сызықгық 

дифференциалдық  теңдеулер.  Реті  төмендетілетін 

жоғарғы 


ретті 

дифференциалдық 

теңдеулер. 

Коэффициенттері  тұрақты  біртекті  және  біртекті  емес  n-

ретті сызықтық теңдеулер. (2 сағат) 

1- 6, 


29, 30 

10 


Біртекті  емес  n-ретті  сызыктык  дифференциалдык 

теңдеудің  жалпы  шешімінің  құрылымы  туралы  теорема. 

Коэффициенттері  тұракты  біртекті  емес  (біртекті)  n-

ретті  сызықтык  дифференциалдық  теңдеудің  жалпы 

шешімін  табу  әдістері.  Тұрақтыларды  вариациялау 

(Лагранж) әдісі. (2 сағат) 

1- 6, 

29, 30 


11 

Сандық  қатарлар.  Мүшелері  теріс  емес  сандық 

қатарлардың  жинақтылық  белгілері.  Айнымал  таңбалы, 

таңба ауыспалы қатарлар. Лейбниц қатары.  

Функциялық  қатарлар,  олардың  жинақталу  түрлері. 

Қатарлардың 

біркалыпты 

жинақталу 

белгісі 

(Вейерштрасс 

теоремасы). 

Бірқалыпты 

жинақты 

катарлардың  қасиеттері.    Дәрежелік  қатарлар.  Абель 

теоремасы.  Дәрежелік қатарлардың жинақталу радиусі. 

Тейлор  қатары.  Фурье  қатары,  оның  жинықтылығы 

туралы  теорема.  Функцияларды  Фурье  қатарына  жіктеу. 

Жұп және тақ функциялардың Фурье катарлары. (2 сағат) 

1- 6, 

29, 30 


 

4.2  Машықтану дайындық 

4.2.1 Машықтану сабақтардың тақырыптары 

тақырып 


№ 

тақырып 


әдеб 

№ Сан тізбегінің шегі. Фуңкцияның нүктедегі шегі. 

17, 20, 


 

Функцияның үзілісіздігі. Тамаша шектер. (2 сағат) 

24, 25 


Функцияны дифференциалдау ережелері. 

17, 20, 

24, 25 


 Дифференциал және оның қолданылуы. (2 сағат) 

17, 20, 

24, 25 


Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар.  

(2 сағат) 

17, 20, 


24, 25 

Функцияның өсу және кему, ойыс және дөңес болу аралықтары.  

Функцияны зерттеудің жалпы схемасы. (2 сағат) 

17, 20, 

24, 25 


Дербес 


туындылар. 

Күрделі 


функцияны 

дифференциалдау.  (2 сағат) 

17, 20, 

24, 25 


Аңыкталмаған интегралдар және оларды есептеу. 

Бөлшек  -  рационал  және  иррационал  функцияларды 

интегралдау. Тригонометриялық өрнектерді интегралдау. 

(2 сағат) 

17, 20, 


24, 25 

Анықталған  интеграл.  Ньютон  -  Лейбниц  формуласы. Аныкталған 

интегралдарды 

интегралдау 

әдістері. 

Аныкталган интегралдардың қолданылулары. (2 сағат) 

17, 20, 


24, 25 

Екі және үш еселі интегралдардың қолданылулары.  17, 20, 

24, 25 


10 

Қарапайым 

дифференциалдық 

теңдеулердің 

қолданылулары. (2 сағат) 

18, 20, 


24, 25 

11 


Сандық  қатарлар.  Даламбер,  Кошидің  радикалдық  және 

интегралдық 

белгілері. 

Дәрежелік 

қатарлардың  

жинакталу радиусі және интервалы. (2 сағат) 

18, 20, 

24, 25 


12 

Кейбір функцияларды Тейлор қатарына 

жіктеу. Фурье қатары. (1 сағат) 

18, 20, 


24, 25 

 

4.3   Есептеу-сызба жұмыстарының тізімі: ЕСЖ 

№ 

1. 

Анализге 

кіріспе. 

Бір 

айнымалы 

функциялардың  

дифференциалдық    есептеулері.  Орындалуы  [26]  әдістемелік  нұсқамаға 

сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  бірінші  аптасында  беріледі, 

бесінші аптада тапсырылады. 

ЕСЖ № 2. Бір айнымалы функциялардың  интегралдық  есептеулері. 

 Орындалуы  [27]  әдістемелік  нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма 

семестрдің бесінші аптасында беріледі, оныншы аптада тапсырылады. ЕСЖ № 3. Дифференциалдық  теңдеулер. Қатарлар. 

Орындалуы  [28]  әдістемелік  нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма 

семестрдің оныншы аптасында беріледі, он бесінші аптада тапсырылады. 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары  

4.4.1.Сан тізбегінің шегі. 


 

4.4.2.Функцияның нүктедегі шегі. Функцияның үзілісіздігі.  4.4.4.Функцияны дифференциалдау ережелері.  

4.4.5. Дифференциал және оның қолданылуы. 

4.4.6. Жоғарғы ретті туындылар мен дифференциалдар. 

4.4.7. Функцияның өсу және кему, ойыс және дөңес болу аралықтары. 

4.4.8. Функцияны зерттеудің жалпы схемасы. 

4.4.9. Анықталмаған интегралдар және оларды есептеу. 

4.4.10. Бөлшек – рационал және иррационал функцияларды интегралдау. 

4.4.11. Тригонометриялық өрнектерді интегралдау. 

4.4.12. Анықталған интеграл. Ньютон – Лейбниц формуласы. 

4.4.1З. Анықталған интегралдарды интегралдау әдістері. 

4.4.14.  Анықталған интегралдардың қолданылулары. 

4.4.15. Қарапайым дифференциалдық теңдеулердің қолданылулары. 

4.4.16. Екі және үш еселі интегралдардың қолданылулары. 

4.4.17. Кейбір функцияларды Тейлор қатарына жіктеу.  

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

Әрбір студент өз нұсқасын орындау керек. 5.1 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ 1) 

 

1-6.  Шектерді есептеңіз: 

1. 

2

22

5

lim3

x

x

x

x; 2. 


20

1 cos 5


lim

ln 1 4


x

x

x; 3. 


3

2

62

lim


1 7

x

x

x

x



4. 

0

22

lim


7

x

x

tg x

 ; 5. 

2

31

lim


3

4

xx

x

x

;  


6. 2

lim


3

1

xx

x

x

 

 

7-8. 1

7

24 5

x

y функциясы берілген. 

7. Үзіліс нүктесін табыңыз. 

8. Нешінші текті үзіліс нүктесі?  

9-12. Бірінші ретті туындыларын табыңыз. 

9. 


sin 5

y

x

x

;   10. 

2

3sin 7

cos 2


x

t

t

y

t

t

t

 

11.  sin7

x

y

arctg x12. 

3

24

4

sin6

x

y

y

x 

13. 2

2

24

16

xy

x функциясының көлденең (тік) 

асимптотасын табыңыз. 

14-16. 


3

2

212

8

3x

y

x

x   функциясы берілген. 14. Өсу (кему) аралығын табыңыз. 

 

15. Максимум (минимум)  нүктесінің абсциссасын табыңыз. 16. Иілу нүктесін табыңыз. 

 

5.2 Екінші аралық бақылау үлгісі (АБ 2) 

1-3


 

Интегралдарды есептеңіз 

1. 

2

cosdx

x

     2. 7

6

xdx   3. 

4

20

cos


dx

x 

4. 


udv

uv

vdu бөліктеп интегр.формуласын   7

x

x

dx

  -ке қолданғанда, u

 

ретінде қандай бөлігін алу керек. 5. 32

4

1(

5)

xx

x x

 қарапайым бөлшектерге 

жіктегендегі түрін көрсетіңіз (коэф. есептемеңіз). 6

sin


7 cos

dx

x

x интегралын 

есептегенде алдымен қандай әдісті қолдану керек:  

А) бөліктеп интегралдау;  

В) толық квадратын бөліп алу; С) универсалды ауыстыру 

 

2

xtg

t

; Д) қарапайым бөлшектер-ге жіктеу; Е) өз әдісіңізді ұсыныңыз. 

7. 


1

4

40

2

2x

xdx

x

t

  айырбастаудан кейінгі жаңа түрін көрсетіңіз.  8. 7-гі   есептеңіз.  

9.  Меншіксіз  интегралын  есептеңіз  немесе  оның  жинақсыздығын  көрсетіңіз  

0

3

7(

7)

dxx 

10. : 1

1, 1


3

D

x

y

     

   облысы бойынша екі еселі интегралды 

есептеңізD

xydxdy



 11. Қайталама интегралды есептеңіз

1

22

0

xdx

xdy 

 

12 Дифференциал таңбасы астынан шығару керек ()

d ctgx

 

13-14.       25

4

,8

D

x

y dxdy

x

u

v y

u 

13. Түрлендірудің якобианы неге тең?  

14. Екі еселі интегралда айнымалы ауыстырыңыз  (есетемеңіз). 

15-16.  


4:0

; 0


1;

0

2y

z dxdydz

x

z

y

z  

 


 




 

15. Үш еселі интегралда  

 облысы  бойынша шекара-ларын қойыңыз.  16. Осы үш еселі интегралды есептеңіз. 

5.3 Емтихан сұрақтары 

1. Туынды. Геометриялық және механикалық мағынасы. Туындылар 

таблицасы. 

2. Күрделі функцияның туындысы. 

3. Айқын емес функцияның, кері  функцияның туындысы.  

4. Логарифмдік туынды, параметрлік түрде берілген функцияның туындысы.  

5. Жоғарғы ретті туындылар. 6. Функцияның графигіне жүргізілген жанама және нормаль теңдеулері. 

7. Дифференциал және оның қолданылуы. 

8. Жоғарғы ретті дифференциалдар.  

9. Лопиталь ережесі. 

10. Функцияның экстремумы, өсу, кему аралықтары. 

11. кесіндісіндегі  функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері. 

12. Функцияның ойыс, дөңес аралықтары. Иілу нүктелері. 

13. Қисық асимптоталары: көлбеу, вертикаль (тік),  көлденең. 

14. Функцияны зерттеудің жалпы жоспары. 

15. Алғашқы функция, анықталмаған интеграл. Интегралдар таблицасы. 

16. Интегралдау ережелері мен әдістері.  

17. Айнымылыны ауыстыру және бөліктеп интегралдау. 

18. Рационал, иррационал, тригонометриялық функцияларды интегралдау. 

19. Анықталған интеграл, негізгі қасиеттері. Ньютон-Лейбниц формуласы.  

Айнымылыны ауыстыру және бөліктеп интегралдау. 

20. Меншіксіз интегралдар (тектері, жинақтылығы). 

21. Еселі интегралдар. Екі және үш еселі интегралдар, қасиеттері. 

Айнымылыны ауыстыру.  

22. Дифференциалдық теңдеулер, негізгі ұғымдар. Бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулер. 

23. Жоғарғы ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. 

24. Тұрақты коэффициентті жоғарғы ретті сызықты дифференциалдық 

теңдеулер. 

25. Тұрақты коэффициентті жоғарғы ретті сызықты біртекті емес 

дифференциалдық теңдеулер. 

26. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған      курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

   


  1 – кесте 

Баға 


Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

 

10 


С- 

1,67 


60-64 

 

 D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы (орта арифметикалық мән)

 

 Параметрлер  

Зертханалық 

жұмыстары жоқ пәндер 

үшін коэффициент 

салмағы  

Зертханалық 

жұмыстары бар 

пәндер үшін 

коэффициент салмағы 

Есептік-сызба  жұмыстың 

машықтану 

бөлімін 


тексеру және қорғау 

0,4 


0,3 

Есептік-сызба  жұмыстың 

теориялық бөлімін қорғау 

0,4 


0,3 

Аудиториялық сабақтарға 

қатысуы 

0,2 


0,1 

Зертханалық 

жұмыстардың орындалуы 

– 

0,3 Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа бағасы (Ор) 

1,0 


1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор.

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 


 

11 


Әріптік  баға  және  оның  сандық  эквиваленті    балл  бойынша  дұрыс 

жауаптар  пайыздық  мазмұнымен,  төменде  көрсетілген  кестеге  сәйкес 

анықталады. 

     3 – кесте ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

3

  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес 

ECTS 


бойынша бағалар 

 

Әріптік системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS


 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады.  

7 Курс саясаты: 

 

12 


- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- ЕСЖ қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   

8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

          Әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

1.

 Айдос Е.Ж. Жоғары математика 2.-Алматы, 2010. 

2.

 Айдос Е.Ж. Жоғары математика 3.-Алматы,2010. 

3.

 Қасымов  К.Ә.  Қасымов  Е.А.  Жоғары  математика  курсы.  2  бөлім 

(Сызықты алгебра)- Алматы, 1997, 2004. 

4.

 

Әубәкір С.Б. Жоғары математика. 2 бөлім.-Алматы, 2000. 5.

 

Хасеинов К.А. Жоғары математика канондары.-Алматы,2010. 6.

 

Темірғалиев  Н.  Математикалық  анализ.1,2,3  том.-Алматы.  Мектеп. 1987. 

Қосымша: 

7.

 Бугров  Я.С.,  Никольский  С.М.  Дифференциальное  и  интегральное 

вычисление.-М: Наука, 1985, 2009. 

8.

 

Дифференциальные  уравнения.  Кратные  интегралы.  Ряды.  Функция комплексного переменного.-М:  Наука,1985. Пискунов  Н.С.,М.:  Наука, 

1985 г 


9.

 

Гусак А.А. Высшая математика.-Том 2.-Мн: Тетро Системс, 2001. 10.

 

Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа для втузов.-М.: Наука, 1971. 

11.


 

Ильин  в.А.,  Позняк    Э.Г.  Основы  математического  анализа.-М.: 

Наука,1982. 

12.


 

Пискунов  Н.С.  Дифференциальное  и  интегральное  исчисление  для 

втузов-Т.1.-М.: Наука,1985. 

13.


 

Пискунов  Н.С.  Дифференциальное  и  интегральное  исчисление  для 

втузов-Т.2.-М.: Наука,1985. 

14.


 

Берман  Г.Н.  Сборник  задач  по  курсу  математического  анализа.-М.: 

Наука, 1985. 


 

13 


15.

 

Берман  г.Н.  Сборник  задач  по  курсу  математического  анализа.-М.: Наука,1985. 

16.


 

Сборник  задач  по  математике  для  втузов:Линейная  алгебра  и  основы 

математического анализа. Под редакцией ефимова А.В. и Демидовича 

Б.Н.- Наука,1986. 

17.

 

Сборник  индивидуальных  заданий  по  высшей  математике.  Под редакцией Рябушко А.П.-Ч.1. –Минск.Вышейшая школа,2001. 

18.


 

Сборник  индивидуальных  заданий  по  высшей  математике.  Под 

редакцией Рябушко А.П.-Ч.2. –Минск.Вышейшая школа,2001. 

19.


 

Сборник  индивидуальных  заданий  по  высшей  математике.  Под 

редакцией Рябушко А.П.-Ч.3. –Минск.Вышейшая школа,2001. 

20.


 

 Данко  П.Е.,  Попов  А.Г.,  Кожевников  Т.Я.  Высшая  математика  в 

упражнениях и задачах.-Ч1,2-М.: Высшая школа,1986. 

21.


 

Кузнецов  Л.А.  Сборник  заданий  по  высшей  математике  (типовые 

расчеты).-М.: Высшая школа, 1983. 

22.


 

Крутицкая Н.Е., Шишков А.А. Линейная алгебра в вопросах и задачах.-

М.: Высшая школа, 1985. 

23.


 

 Жевняк  Р.М.,  карпук  А.А.  Высшая  математика.-Ч1,2.-Минск.  Высшая 

школа,1988г. 

24.  Байарыстанов  А.О.  Жоғары  математика  және  өзіндік  жұмыстар 

жинағы, Алматы. «Нұр-Принт» (электрон),  2011- 372 б. 

25.  Жоғары  математика  бойынша  жеке  тапсырмалар.  1,  2  бөлім. 

Құрастырған Рябушко А.П. (аударма Семқұл Б.М.) – Қарағанды, 2011-365 

б. 


 

Кафедраның әдістемелік нұсқаулары: 

26.  Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.  Математикалық  талдау.  050704  – 

Есептеу    техникасы  және  бағд.қамт.ету  мамандығы  б-ша  оқитын  барлық 

бөлім  студенттері  үшін  есептеу-  граф.  жұм.орынд.арн.  әдіс.  нұсқ..мен 

тапсырм. -1 бөлім.-Алматы: АЭжБИ, 2009. -34 б. 

27. Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж. 050704  –  «Есептеу    техникасы  және 

бағдарламалық  қамтамасыз  ету»,  050703  -«Ақпараттық  жүйелер» 

мамандықтары  бойынша  оқитын  барлық  бөлім  ст-тері  үшін  есептеу-  граф. 

жұм.орынд.арн. әдіс. нұсқ. мен тапсырм. -2 бөлім.-Алматы:АЭжБИ,2009.-33б 

28.  Ким  Р.Е.,  Масанова  А.Ж.  050704  –  «Есептеу    техникасы  және 

бағд.қамт.ету»,  050703  -«Ақпараттық  жүйелер»  мамандықтары  бойынша 

оқитын  барлық  бөлім  ст-тері  үшін  есептеу-  граф.  жұм.орынд.арн.  әдіс. 

нұсқ..мен тапсырм. -3 бөлім.-Алматы: АЭжБИ, 2009. -37 б 

29.  Мұстахишев  К.М.,  Ералиев  С.Е.,  Атабай  Б.Ж.  Математика  (толық  курс). 

Алматы,   2009. 358 бет.  

30.  Ким  Р.Е.,  Толеуова  Б.Ж.  Математикалық  талдау.  5В070400  –«  Есептеу  

техникасы  және  бағд.қамт.ету»,  5В070300  -«Ақпараттық  жүйелер» 

мамандықтары  бойынша  оқитын  барлық  бөлім  студенттеріне  арналған дәрістер жинағы.-Алматы: АЭжБУ, 2010. -59 б. 

 

Каталог: student -> sillabus 2015 -> vm kz
student -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
vm kz -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
student -> Дипломдық жұмыста жылу электр станциясындағы барабанды
sillabus 2015 -> Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus 2015 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
sillabus 2015 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
vm kz -> Mat(I) 1203 «Математика-1» пәні бойынша
sillabus 2015 -> 5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығына арналған


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет