Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


фразеологизмдік тіркестержүктеу 5.96 Mb.
Pdf просмотр
бет24/80
Дата22.12.2016
өлшемі5.96 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   80

фразеологизмдік тіркестер. Фразеологизмдер оқиғаны, саяси құбылысты, 

тұлғаны  бейнелеп  жеткізудегі  ең  ұтымды  тҽсіл.  Сондай-ақ  мҽтінге 

эмоционалдық реңк тудыратын, халық тілінде дүние танумен қалыптасқан 

негізгі  тілдік  белгілер.  Еркін  тіркесті  сҿз  оралымдарына  нақты 

материалдар  арқылы  кҿз  жеткізелік.  Мысалы,  Сол  дәйектерді  тағы  бір 

жаңғыртып ӛтсек, жаңа Қазақстанның  жаңа тарихындағы  жасампаз 


226 

 

тұлға жарқырап шыға келді («Егемен Қазақстан», 07.01.11).  Ол – біздің жоспарларымыздың 

іске  асуының,  мемлекетіміздің 

нығаюының, 

тұрақтылығының,  бейбіт  ӛміріміздің,  отбасымыздың  бейбітшілігінің 

кепілі,  еліміздің  дамуының  басты  идеялық  демеушісі  («Егемен 

Қазақстан», 07.01.11). ЕХРО – 2017 кӛрмесін Қазақстанда ӛткізу туралы шешім – бұл тарихи оқиға, Елбасының әлемдік тұлға екендігінің тағы бір 

айшықты  дәлелі  («Егемен  Қазақстан,  1.12.12).    Ӛзі  кетсе  де  артында 

алтындай  сӛзі,  халқы  үшін  жасаған  еңбегі  қалды.  Алтыекең  –  біздің 

рухани  темірқазығымыз  («Дат»,  23.02.  11).  Жасампаз  тұлға,  идеялық 

демеуші,  рухани  темірқазық  сынды  фразалар  автор  тілдегі  дайын  сӛз 

тіркестері  қабатынан  алып,  ӛз  мақсатына  жеткен.    Сонымен  бірге 

тұрақты  сӛз  тіркестері  де  жиі  кӛрініс  тапқан.  Ӛзіңіз  бас-кӛз  болып 

тәрбиелеген,  ел  десе,  жер  десе  басын  бәйгеге  тігетін  мемлекетшіл 

тұлғалар,  шәкірттеріңіз  бар  («Жас  Алаш»,  11.01.11).  Ӛйткені үкіметті, 

Назарбаевты  мақтайтын  жазушылар  үшін  жыл  –  жұмақ,  ел 

саясатындағы  әсіре бояуға жаны төзбейтін тәуелсіз ойлы азаматтар 

үшін  қай  жылдың  да  әуре-сарсаңы  мол  болатыны  –  қалыпты  жағдай 

(«Дат», 12.01.11). Ал біз оны іске асыра алдық, себебі біздің кӛшбасшымыз – алысты болжай білетін данышпан.  («Дат», 09.03.11). 

Қоғам дамуындағы ҿзгерістер тілге ҽсер ететітні дҽлелденген аксиома. 

Ҽрбір  сҿз  ҿз  кезегінде  актив  қолданыста  немесе  керісінше  болатыны 

белгілі.  Мҽтіндегі  ақпараттың  ҽсерлілігі,  бейнелігігі  ондағы  сҿз  қолдану 

тҽсілдерімен  тікелей  байланысты.  Кез  келген  ақпараттық  мҽтіннің 

энергетикалық  сипаты  сҿз  ойнату,  логоэпистемалар,  антонимдік 

конструкциялар т.б. интенсификаторлардың қасуымен ерекшеленді.  

Логоэпистемалар  реципиентке  бұрыннан  таныс  мҽтіндерден  алынып, 

ҿзгеріссіз  немесе  трансформацияланған  дҽйексҿздер  мҽтінде  белгілі  бір 

астарлы мҽн тудырып, онда баяндалатын оқиғаға қандай да бір баға береді 

Ҽсіресе,  ҽдеби  шығармалардан  алынған  логоэпистемалар  қазіргі  қазақ 

газеттерінде  жиі  қолданады  деуге  болады.  Мысалы,  Қабдеш,  «қайда барасың»?  («Жас  Алаш»,  03.08.06).    Астарлы  мҽндегі  логоэпистемалар 

кҿбіне  тырнақшада  беріліп,  оқырманның  назарын,  пайымын  жасырын 

астарға  мҽн  беруге  бағдар  береді.  Жоғарыда  келтіріген  мысал  кҿркем 

ҽдебиеттегі  «Керей,  қайда  барасың?»  деген  толғаумен  сҽйкестендіріліп, 

трансформацияланған.  Оқырманға бұрыннан таныс ұғымдардың күтпеген 

жерден ҿзгеріп кетуі, газет мҽтінінің қабылдану қарқындылығын күшейте 

түседі.  

Қазіргі  таңда  газет  мҽтінінде  «ҿзім»  концептісін  танытатын  саяси 

клишелерден  бағамдауымызға  болады.  Саяси  клише  —  мҽтінде  саяси 

құбылысты, оқиғаны немесе саяси тұлғаны танудан, бағалаудан туындаған 

номинативті  тіркестер.  Саяси  клише  аз  сҿзге  кҿп  мағынаны  үстейді, яғни 

ақпараттың  қысқа  да,  нұсқа  түрін  береді.  Саяси  клишені  ұғыну  үшін 

мҽтіндегі  контекст  мазмұнын  бағамдау  қажет.  Кей  тұста  саяси  клишелер 

контексте  қолданулыуына  байланысты  түрлі  мағыналық  қабаттарға  ие.  

«Ҿзім»  концептісіндегі  саяси  клишелер  кҿшбасшы,  тұғыр,  лидер  т.б. 


227 

 

сҿздердің  байланысы  негізінде  құралады.  Мысалы,  Тәуелсіздіктің тұғырын  бекітіп,  еліміздің  даму  жолын  айқындап  берген  Ұлт 

көшбасшысы  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың  сарабдал  саясатын 

бүкіл  әлем  мойындады    («Егемен  Қазақстан»,  17.10.11).  Шенеуніктердің 

қазіргі  екпіні  мен  шабысына  қарасақ,  биылғы  жылдың  ең  басты 

тақырыбы  –  «Тәуелсіздіктің  тұғыры  –  Н.  Назарбаев»  деген  қағидаға 

тірелетін  секілді  («Жас  Алаш»,  11.01.11).  Ол  Тәуелсіз  Қазақстан 

мемлекетін  құрушы,  барлық  қазақстандықтарды  дініне,  діліне,  тіліне 

қарамастан  бір  тудың  астына  топтастыра  білген  нағыз  ұлт    лидері 

(«Егемен  Қазақстан»,  22.01.11).  Қазақстан  ұлттық  және  рухани  лидер бар. Ол – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  («Егемен Қазақстан», 26.01.11). 

Қазақстан Патриоттары  партиясының серкесі, сенатор Ғани Қасымов 

та Алматыда жиі болып, осындағы кӛптеген іс-шараларға қатысып жүр 

(«Егемен Қазақстан», 05.01.12) 

«Ҿзім»  концептісін  жинақтай  келген  мынадай  қорытынды 

тұжырымдар жасуға болады: 

 

 Газет  мҽтініндегі  «ҿзім»  саяси  концептісі  ҿзіндік  «менді»  бағалау негізінде қалыптасады жҽне «ҿзгеге» қарама қарсы позицияны ұстанады; 

  Бүгінгі  газет  мҽтіндеріндегі  «ҿзім»  концептісі  түрлі  тілдік  тҽсілдер 

арқылы беріліп, саяси ақпараттық ҽлемнің тілдік бейнесін анықтайды; 

 

 «Ҿзім»  концептісі  күрделі  тілдік  элемент  болғандықтан,  лексика-семантикалық  белгісін  бір  ғана  сҿздің  формасымен  нақтылау  қиын. 

Сондықтан  оның  семантикалық  элемнеттері  сҿйлемде,  мҽтінде  тұтас 

немесе жекелік күйде анықталады.  

«Ҿзім»  тілдік  бірлігін  концептуализациялау  белгілі  бір  тілдік 

ұстанымдарға  сүйеніп  жасалады,  сондай-ақ,  адамзат  санасында 

бейнеленген,  ҿңделген  саяси  ақпараттардың  тілдік  кешенді  жасауда 

маңызды рол атқарады. 

 

Резюме   

       В  данной  статье  рассматриваются    когнитивное    содержание  политических  

концептов и их особенности и использования в газетных статьях. 

 

Summary 


 

       In the article the cognitive content of political concepts and the peculiarities of their 

use are considered.   

 

Пайдаланылған ҽдебиеттер  

1.

Уҽли Н.  Қазақ тілінің орфоэпиялық анықтағышы. Алматы, 2004. — 198 б 2.  Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992, №1. С. 

35-67 


3.Қазақ тіл білімінің түсіндірме сҿздігі. — Алматы: Ғылым, 1976. — 673 б. 

4.  Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М, 2002. – 280 с. 228 

 

5. Есенова Қ.Ҿ. Қазіргі қазақ медиа-мҽтінінің прагматикасы. Алматы, 2007.- 450 

6.Қалиев Б. Қ, Жеребаева Л. Р Қазақ тіліндегі тілдік перифраздар. Алматы, 

2011. – 138 б. 

7.Қасым  Б.  Күрделі  аталым  жасалымы:  когнитивтік-дискурстық  ұстаным 

(Зерттеулер) – Алматы, 2010. – 383 б. 

8.Сыбанбаева  А.  С.  Қазақ  тіліндегі  концептуалдық  метафораның  қызметі. 

Алматы, 2004.  

       


ӘӚЖ- 81 373. 44 

Archaisms in literature 

 

Сейсенбаева Г.М. 

 Ғылым магистрі, «Сырдария» университетінің

 

аға оқытушысы  

 

         Words  change  their  meaning  and  sometimes  drop  out  of  the  language 

altogether. New words spring up and replace the old ones. Some words stay in 

the  language  a  very  long  time  and  do  not  lose  their  faculty  of  gaining  new 

meanings and becoming richer and richer polysemantically. 

         Other  words  live  but  a  short  time  and  are  like  bubbles  on  the  surface  of 

water — they disappear leaving no trace of their existence. In registering these 

processes  the  role  of  dictionaries  can  hardly  be  over-estimated.  Dictionaries 

serve to retain this or that word in a language either as a relic of ancient times, 

where it lived and circulated, or as a still living unit of the system, though it may 

have lost some of its meanings. They may also preserve certain nonce-creations, 

which were never intended for general use. In every period in the development 

of a literary language one can find words which will show more or less apparent 

changes in their meaning or usage, from full vigour, through a moribund state, to 

death, i. e. complete disappearance of the unit from the language. Usually we do 

not  notice  the  change  that  takes  place  during  our  own  time  because  it  happens 

quite  slowly.  But  if  we  take  a  look  back  over  a  considerable  span  of  time, 

language change becomes more obvious 

         If we touch the problem of historical development we can not pass over in 

silence  peculiarities  of  early  English  language,  and  comparison  between  initial 

and today‘s English. Such line of investigation considers diachronic approach to 

the  main  question  of  this  course  work  –  archaisms  in  literature.  It‘s  very 

important to reveal the notion of archaism, the sphere of usage, origin and many 

other essential components that are comprised by the word ―Archaism‖. 

         Besides the direct investigation of archaisms I included information about 

neologisms, as contrary notion, and also about retronyms. All the aspects stated 

above  will  be  carefully  investigated  in  this  work;  moreover  there  will  be 

included  olden  text  with  and  analysis  of  poetry.  1General  information  about 

archaisms Archaisms  are words which are no longer used in everyday  speech, 

which have been ousted by their synonyms. Archaisms remain in the language, 

but they are used as stylistic devices to express solemnity. Most of these words 

are  lexical  archaisms  and  they  are  stylistic  synonyms  of  words  which  ousted 229 

 

them from the neutral style. Some of them are: steed (horse), slay (kill), behold (see),  perchance  (perhaps),  woe  (sorrow)  etc.  An  archaism  can  be  a  word,  a 

phrase,  or  the  use  of  spelling,  letters,  or  syntax  that  have  passed  out  of  use. 

Because  they  are  both  uncommon  and  dated,  archaisms  draw  attention  to 

themselves when used in general communication. Writers of historical novels, as 

well as historians and film makers, for example, do their best to represent time 

and  culture  accurately  and  avoid  unintentional  archaisms.  Creating  a  fictional 

character from times past may require extensive research into and knowledge of 

archaisms.  An  example  of  a  fairly  common  archaism  involving  spelling  and 

letters is businesses that include Ye Olde in their name.  

          The word Ye does not actually start with a y, as it may appear; it begins  

with the letter thorn which has passed out of use. Thorn was a letter used to spell 

the sound we now spell with the consonant digraph th. Hence, Ye is pronounced 

as and means the. Olde reflects a spelling from Middle English of the word we 

now  write  as  old.  Businesses  may  use  such  archaisms  to  invoke  a  mood  or 

atmosphere — as in Ye Olde Tea Shoppe or The Publick  Theare; or to convey 

something  about  their  product  —  as  in  Olde  Musick  and  Cokery  Books,  an 

Australian  firm  specializing  in  sheet  music  and  recipes  from  the  past.  Certain 

phrases are associated with rituals and traditions, and though they would not be 

considered current if used in general speech or writing, they continue to be used 

in the venues or situations in which they are meaningful. For example, phrases 

such as ―thou shalt‖ and ―thou shalt not‖ are considered  archaic in general use, 

but  being  part  of  the  common  English  translation  of  the  Ten  Commandments, 

they continue to be repeated and used in that context without calling attention to 

themselves. Syntax falls into this category as well. Legal writs characteristically 

include lists of phrases beginning Whereas, followed by one beginning therefore 

— an archaic style and structure not typically found elsewhere. 

           Archaisms can also be put to good use when they are carefully chosen to 

create irony or humor. One could, for example, mock the triviality of an errand 

run by saying, ―Alas, I must away on my journey betimes. I must traverse the 

roads, journeying hither and yon in search of muffins.‖ Used seriously in general 

discourse, however, archaisms can seem affected or be misunderstood.  

          Sometimes  a  lexical  archaism  begins  a  new  life, getting  a  new  meaning, 

then the old meaning becomes a semantic archaism, e.g. ―fair‖ in the meaning 

―beautiful‖ is a semantic archaism, but in the meaning ―blond‖ it belongs to the 

neutral style. Sometimes the root of the word remains and the affix is changed, 

then the old affix is considered to be a morphemic archaism, e.g. ―beauteous‖ - 

ous  was  substituted  by  -  ful,  ―bepaint‖  -  be-  was  dropped,  ―darksome‖  -some 

was dropped, ―oft‖ -en was added etc. In language, an archaism is the use of a 

form of speech or writing that is no longer current. 

         This can either be done deliberately (to achieve a specific effect) or as part 

of  a  specific  jargon  (for  example  in  law)  or  formula  (for  example  in  religious 

contexts). Many nursery rhymes contain archaisms. Archaic elements that only 

occur  in  certain  fixed  expressions  (for  example  ―be  that  as  it  may‖)  are  not 


230 

 

considered  to  be  archaisms.  Usage  Archaisms  are  most  frequently  encountered in poetry, law, and ritual writing and speech. 

         Their deliberate use can be subdivided into literary archaisms, which seeks 

to evoke the style of older speech and writing; and lexical archaisms, the use of 

words  no  longer  in  common  use.  Archaisms  are  kept  alive  by  these  ritual  and 

literary uses and by the study of older literature. Should they remain recognised, 

they  can  be  revived, as  the  word  anent  was  in  the  past  century.  Some,  such  as 

academic and amateur philologists, enjoy learning and using archaisms either in 

speech  or  writing,  though  this  may  sometimes  be  misconstrued  as  pseudo-

intellectualism.  Archaisms  are  frequently  misunderstood, leading  to  changes  in 

usage.  One  example  is  the  use  of  the  archaic  familiar  second  person  singular 

pronoun  ―thou‖  to  refer  to  God  in  English  Christianity.  Although  originally  a 

familiar pronoun, it has been misinterpreted as a respectful one by many modern 

Christians.  

        Another  example  is  found  in  the  phrase  ―the  odd  man  out‖,  which 

originally came from the phrase ―to find the odd man out‖, where the verb ―to 

find  out‖  has  been  split  by  its  object  ―the  odd  man‖,  meaning  the  item  which 

does  not  fit.  The  compound  adverbs  and  prepositions  found  in  the  writing  of 

lawyers (e.g. heretofore, hereunto, thereof) are examples of archaisms as a form 

of  jargon.  Some  phraseologies,  especially  in  religious  contexts,  retain  archaic 

elements that are not used in ordinary speech in any other context: " 

           With  this  ring  I  thee  wed."  Archaisms  are  also  used  in  the  dialogue  of 

historical novels in order to evoke the flavour of the period. Some may count as 

inherently funny words and are used for humorous effect. The process of words 

aging  We  shall  distinguish  three  stages  in  the  aging  process  of  words:  The 

beginning of the aging process when the word becomes rarely used. Such words 

are  called  obsolescent,  i.e.  they  are  in  the  stage  of  gradually  passing  out  of 

general use. 

          To this category first of all belong morphological forms belonging to the 

earlier stages in the development of the language. In the English language these 

are the pronouns thou and its forms thee, thy and thine, the corresponding verbal 

ending  -est  and  the  verb-forms  art,  wilt  (thou  makest,  thou  wilt),  the  ending  -

(e)th  instead  of  -(e)s  (he  maketh)  and  the  pronoun  ye.  To  the  category  of 

obsolescent words belong many French borrowings which have been kept in the 

literary  language  as  a  means  of  preserving  the  spirit  of  earlier  periods,  e.  g.  a 

pallet  (a  straw  mattress);  a  palfrey  (a  small  horse);  garniture  (furniture);  to 

peplume (to adorn with feathers or plumes). The second group of archaic words 

are those that have already gone completely out of use but are still recognised by 

the  English-speaking  community:  e.  g.  methinks  (it  seems  to  me);  nay  (=no). 

These words are called obsolete. The third group, which may  be called archaic 

proper, are words which  

are  no  longer  recognizable  in  modern  English,  words  that  were  in  use  in  Old 

English  and  which  have  either  dropped  out  of  the  language  entirely  or  have 

changed in their appearance so much that they have become unrecognizable, e. 

g. troth  (=faith);  a losel  (=a  worthless, lazy  fellow).It  will  be  noted that on the 231 

 

diagram  the  small  circles  denoting  archaic  and  poetic  words  overlap  and  both extend beyond the large circle "special literary vocabulary". 

          This indicates that some of the words in these layers do not belong to the 

present-day  English  vocabulary.  The  borderlines  between  the  groups  are  not 

distinct  In  fact  they  interpenetrate.  It  is  especially  difficult  to  distinguish 

between  obsolete  and  obsolescent  words.  But  the  difference  is  important  when 

we come to deal with the stylistic aspect of an utterance in which the given word 

serves a certain stylistic purpose. 

          Obsolete and obsolescent words have separate functions, as we shall point 

oirt later. There is  still  another  class of  words, which  is  erroneously  classed  as 

archaic,  viz.  historical  words.  By-gone  periods  in  the  life  of  any  society  are 

marked by  historical events, and by  institutions, customs,  material  objects, etc. 

which are no longer in use, for example: -Thane, yeoman, goblet, baldric, mace. 

Words of this typeriever disappear from the language. 

             They are historical terms and remain as terms referring to definite stages 

in the development of society and cannot therefore be dispensed with though the 

things and phenomena to which they refer have long passed into oblivion. This, 

the main function of archaisms, finds different interpretation in- different novels 

.by different writers. Some writers overdo things in this respect, the result being 

that the reader finds all kinds of obstacles in his way. Others under-estimate the 

necessity  of  introducing  obsolete  or  obsolescent  elements  into  their  narration 

and  thus  fail  to  convey  what  is  called  "local  colour".  Alternative  meanings  In 

anthropological studies of culture, archaism is defined as the absence of writing 

and  subsistence  economy.  In  history,  archaism  is  used  to  connote  a  superior, 

albeit  mythical,  "golden  age."  Neologisms  New  words  and  expressions  or 

neologisms are created for new things irrespective of their scale of importance. 

They may be all-important and concern some social relationships, such as a new 

form  of  state,  e.  g.  People's  Republic,  or  something  threatening  the  very 

existence of humanity, like nuclear war. Or again they may be quite insignificant 

and  short-lived,  like  fashions  in  dancing,  clothing,  hair-do  or  footwear,  as  the 

already  outdated  jitterbug  and pony-tail. In  every  case  either  the old  words  are 

appropriately  changed  in  meaning  or  new  words  are  borrowed,  or  more  often 

coined out of the existing language material according to the patterns and ways 

productive  in  the  language  at  a  given  stage  of  its  development.  Retronym  A 

retronym  is  a  type  of  neologism  coined  for  an  old  object  or  concept  whose 

original name has come to be used for something else, is no longer unique, or is 

otherwise  inappropriate  or  misleading.  The  term  was  coined  by  Frank 

Mankiewicz and popularized by William Safire in 1980 in the New York Times. 

Many of these are created by advances in technology. 

        However, a  retronym  itself  is  a  neological  word  coinage  consisting  of  the 

original noun with a different adjective added, which emphasises the distinction 

to be made from the original form. In 2000, the American Heritage Dictionary, 

4th  edition  was  the  first  major  dictionary  to  include  the  word  retronym.  

Examples  of  retronyms  are  acoustic  guitar  (coined  when  electric  guitars 

appeared), or Parallel ATA (necessitated by the introduction of  Serial ATA) as 232 

 

a  term  for  the  original  Advanced  Technology  Attachment.  World  War  I  was called only the Great War until World War II. The advent of satellite radio has 

prompted  the  term  terrestrial  radio.  Posthumous  names  awarded  in  East  Asian 

cultures  to  royalty  after  their  death  can  be  considered  retronyms  too,  although 

their birth names will remain unambiguous. 

        Careless use of retronyms in historical fiction can cause anachronisms. For 

example,  referring  to  the  "First  World  War"  in  a  piece  set  in  1935  would  be 

incorrect  —  "The  Great  War"  and  "14-18  War"  were  commonly  employed 

descriptions.  Anachronistic  use  of  a  retronym  could  also  betray  a  modern 

document  forgery  (such  as  a  description  of  the  First  Battle  of  Bull  Run  before 

the second had taken place). 

           List of archaic English words and their modern equivalents This is a list 

of  archaic  English  words  and  their  modern  equivalents.  These  words  and 

spellings are now considered archaic or obsolescent within the current status of 

the English language. Given both the rapidity of change in modern English and 

the number of versions used by nations and cultures, it should be borne in mind 

that  dates  are  approximate  and  that  the  information  here  may  not  apply  to  all 

versions of English.  

         The  evolution  of  the  English  language  is  characterised  by  three  phases. 

The  first  period  dates  from  approximately  450  (the  settlement  of  the  Angles, 

Saxons and Jutes in England) to 1066 AD (the Norman Conquest). At this time 

the  language  made  use  of  almost  full  inflexion,  and  is  called  Anglo-Saxon,  or 

more exactly Old English. The second period dates from the Norman Conquest 

to probably c.1400 (though some books differ on when this period ends) and is 

called  Middle  English.  During  this  time  the  majority  of  the  inflections 

disappeared, and many Norman and French words joined the language because 

of  the  profound  influence  of  the  Anglo-Norman  ruling  class.  The  third  period 

dates from about 1400 to today (2006), and is known as Modern English, though 

until  recently  it  was  called  New  English.  During  the  Modern  English  period, 

thousands of words have been derived by scholars from the Classical languages. 

The impact of dictionaries in the definition of obsolescent or archaic forms has 

caused  the  standardisation  of  spelling,  hence  many  variant  forms  have  been 

consigned to the dustbin of history.  

         List of archaic English words and their modern equivalents Original word 

Origin  Meaning  Example  Comments  art  form  of  the  verb  'to  be  from  Old 

English  eart  present  second-person  singular  form  of  the  verb  be.  …Who  may 

stand 


in 

thy 


sight 

when 


once 

thou 


art 

angry? 


 

used 


in 

Biblical/Shakespearian/poetical  language  astonied  past  participle  of  'astony' 

from Middle English astonien < Old French estoner < Vulgar Latin *extonare = 

'to thunder' to stun, amaze, or astonish; astound or bewilder …and I sat astonied 

unitl  the  evening  sacrifice  used  in  Biblical/Shakespearian/poetical  language 

betwixt  from  Old  English  betweohs  or  dative  betweoxum  (between)  between 

…He 

shall 


lie 

all 


night 

betwixt 


my 

breasts. 

It 

used 


in 

Biblical/Shakespearian/poetical  language,  also  used  in  some  Southern  and 

Appalachian  dialects  of  the  United  States  during  the  19th  and  20th  centuries. 


233 

 

bilbo From Bilbao, Spain, the best known place of manufacture an obscure and seldom used word for a short sword Bilbo is the Basque word for Bilbao. (Bilbo 

Baggins  is  a fictional  character.) bobbish from  bob  move up  and  down, dance, 

rebound  +  -ish  brisk,  well  Used  in  1860s  Bouncable  unknown  by  smelliness  a 

swaggering  boaster  Used  in  1860s  Bridewell  from  the  London  prison  of  that 

name a prison Used in 1860s (and in common current use in Nottingham where 

the  police  station  attached  to  the  Magistrates'  Court  is  called  The  Bridewell) 

caddish from the noun cad wicked the noun 'cad' is dying out cag-mag unknown 

decaying meat Used in 1860s chalk scores unknown a reference to accounts of 

debt, recorded with chalk marks Used in 1860s coddleshell unknown codicil; a 

modification  to one's  legal  will  Used  in  1860s  Coiner unknown  a  counterfeiter 

Used  in  1860s  connexion    From  French  "Connexion"  variant  spelling  of 

connection  Imagination  could conceive  almost  anything in  connexion  with this 

place.  (At  the  Mountains  of  Madness,  by  H.P.  Lovecraft)  Used  in  the  19th 

century  costermonger  coster  comes  from  Costard,  a  type  of  cooking  apple, 

monger  means  trader  or  seller  a  greengrocer,  seller  of  fruit  and  vegetables 

fishmonger, ironmonger and warmonger are among the surviving words ending 

in -monger cove unknown a fellow or chap It's what a cove knows that counts, 

ain't it, Sybil? (The Difference Engine, by Bruce Sterling and William Gibson) 

Used  in  1860s  craze  Old  Norse,  through  Old  French  to  shatter  Used  in  14th 

Century.  A  remnant  survives  in  the  phrase  "cracked  and  crazed",  also  in 

ceramics where a glaze that has fine lines like cracks is called a craze. 

 

Түйін  

            Бұл мақала ағылшын тіліндегі архаизмдер жҽне ағылшын тіліндегі үш кезеңдегі 

тілдің ҿзгерулері жайында жазылған. 

 

Резюме  

        В  этой  статье  рассматриваются  архаизмы  в  английском  языке  и  три  периода 

изменения английского языка. 

   


Bibliography 

 

1.Позднякова  Н.  «  История  английской  и  американской  литературы», Ростов-на-Дону, 2002  

2.―English literary‖ Klimenko E., Egunova N., 1999  

3.―Readings in English Classics‖ Golitsynskiy U., M., 2002 

4.―Wonderful adventures‖ Home reading, S-Pt, 1999 

5.―Daniel Defoe‖ Anicst A., M.,2000 

6.―English poetry in Russian translations‖ M.,2006 

     
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   80


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет