Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 5.96 Mb.
Pdf просмотр
бет61/80
Дата22.12.2016
өлшемі5.96 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   80

  

1.  Айтаханов  К.  Кҿксарайды  салдырған  Елбасының  еңбегін  ерлікке           

балаймын. Оңтүстік Қазақстан 01.12.2012 ж 2-3 бет. 

2.  Таубаев  Т.Т  Флора  и  растительность  водоемов  Средней  Азий  и    их 

использование в народном хозяйстве. Ташкент, 1970г. 

3.  Золотова  З.К.  К  вопросу  избирательности  в  питание  белого  амура.  В 

книге  разведение  и  выращивание  растительноядных  рыб  в  прудах. 

Ташкент ХІХ. Москва,1966г. 

4. Келдибеков С.Е. Флора и растительность рыбоводных прудов Черчик  –

Ангренского бассейна. Ташкент, 1981г. 

5.  Аренкова  Р.Л.    Водная  растительность  рыбоводных  прудов  Западных 

частей Украинской ССР. В книге растительные ресурсы. Т-8.  

6.  Корзинкин  Т.С.    Удобрение  прудов  водной  растительностью. 

Москва,1955г. 

7.  Гаевская  Н.С.  Роль  высших  водных  растений  в  питаний  животных 

пресных водоемов. Москва,1966г. 

8. «Флора Спедней Азии» 1-10 том. Ташкент 1941-1960 гг. 

9. «Флора Казахстана» 1-6 том. Алматы 1960-1980 гг.   

УДК 621.321, 620.92 

 

Тҧрмыста қолданылатын энергия ҥнемдеуші технологияларды 

автоматтандыру 

 

Конусов Б.Р. 

магистрант МКТУ им. А. Ясави 

Аннотация 

Бұл мақалада адам тіршілігіндегі энергияның алатын орны жайында 

сҿз етіледі. Энергия шегі жоқ дүние емес, оны үнемдеу қажеттігі жҽне оны 

үнемдеу ҽлемнің экологиялық жағдайын жақсарту жолдарының бірі екені 

қарастырлып  отыр.  Энергияны  тиімді  пайдалану  үйден  басталатындығы 

жҽне  мысалға  ала  отырып  үйді  жарықтандыруға  пайдаланылатын 

шамдардың  түрлерін  салыстырып  шағын  есептеу  жасалынды.  Энергия 

үнемдеуші шамдарды пайдалудың оң жҽне теріс ҽсерлері қарастырылды. 

Кілт  сӛздер:  Энергия  үнемдеуші,  қыздыру  шамы,  люминесцентті 

шам, светодиодты шам. 598 

 

1992  жылы  Бразилияның  Рио-де-Жанейро  қаласында  Біріккен Ұлттар  Ұйымының  қоршаған  орта  жҽне  даму  тақырыбында  конференция 

ҿтті. 


Конференцияда ҽлемнің 197 елінің ҿкілдері бас қосты. Конференция 

нҽтижесінде 

«тұрақты 

даму 


бағдарламасы» 

қабылданды. 

Бұл 

бағдарламаның  мақсаты  қазіргі  заманда  қоғамның  мемлекетаралық, мемлекеттік,  жергілікті  жҽне  жеке  тұтынушылар  тарапынан  ҽлемдік 

экологиялық  апаттарды  болдырмау  шараларын  қолға  алуы  қажет.  Осы 

мақсатқа  жетудің  шешуші  факторларының  бірі  энергияны  үнемдеу 

мҽселесі болып табылады. [1] 

Энергия  сҿзі  латынның  «energeia»  сҿзінен  шыққан  -  ҽрекет, 

белсенділік  деген  мағына  береді.  Энергия  –  дененің  жұмыс  жасай  алу 

қабілетін сипаттайтын физикалық шама. 

Энергия  түсінігі  табиғаттың  барлық  құбылыстарын  бір-бірімен 

байланыстырады.  Энергияның  сақталу  заңы  бойынша,  ең  маңызды 

физикалық  шама  –  энергия  оқшауланған  жүйеде  сақталады.  Бізге  белгілі 

табиғаттағы үрдістердің барлығы осы заңдылыққа бағынады. 

Адамзат  қоғамының  дамуы  ҽрдайым  энергетикамен  байланысты: 

жердің  қойнауынан  руда  ҿндіру,  металл  балқыту,  үй  тұрғызу,  кез-келген 

бір  затты  жасау  үшін  энергия  жұмсауымыз  қажет.  Жер  тұрғындарының 

энергияға  деген  сұранысы  жыл  сайын  ҿсу  үстінде.  Ғалымдар  мен 

ҿнертапқыштар энергия ҿндірудің кҿптеген жолдарын ойлап тапты, соның 

ішінде электр энергиясын алудың кҿптеген жолдары бар. Алайда энергия 

жоқтан  пайда  болмайды,  ол  бір  түрден  екінші  түрге  ауысу  арқылы 

ҿндіріледі.  Электр  энергиясының  үлкен  бҿлігін  жылу  электр 

станцияларында  органикалық  отынды  жағу  есебінен  ҿндіріледі.  Отынды 

жағу барысында босайтын энергияның 1/3 бҿлігі ғана электр энергиясына 

түрленеді,  ал  қалған  бҿлігі  іске  аспайды  да  шығынға  ұшырайды  жҽне 

сонымен қоса қоршаған ортаны ластайды. 

Қазіргі  таңда  қолданылып  жүрген  дҽстүрлі  отын  түрлері  (кҿмір, 

мұнай,  табиғи  газ)  шексіз  емес,  миллиондаған  жылдар  бойы  жердің 

астында  жинақталып  түзілген  отын  қоры  сарқылудың  сҽл  алдында  тұр. 

Мамандардың  бағалауы  бойынша  барланған  отын  қорлары  175  жылға 

жетеді екен. Сол себепті қазірден бастап жаңа энергия кҿздерін іздестіріп, 

оны  қолдану  мүмкіншілігін  арттыруды  алдымызға  мақсат  етіп  қоюымыз 

қажет. Жаңа энергия кҿздеріне ең бірінші кезекте жаңғыртылатын энергия 

кҿздерін  айта  аламыз,  олар:  күн  энергиясы,  жел,  су  жҽне  геотермалды 

энергия. 

Жеке  тұтынушы,  мысалы  пҽтер  иесі  ай  сайын  коммуналдық 

қызметтер  үшін  түбіртектер  алып,  сол  бойынша  ақша  тҿлеуге  міндетті. 

Орташа есеппен бір отбасы табысының 10-12%  коммуналдық қызметтерді 

тҿлеуге жұмсалады жҽне бұл кҿрсеткіш жыл санап кҿбеймесе азаймайды. 

Пҽтерде  болатын  энергия  шығынын  келесідей  түрде  кҿрсетуге 

барады: 


- үйді жылыту; 

599 

 

- ыстық су; - электр энергиясы. 

Энергия  шығынын  азайтуға  болады,  оның  ең  бірінші  жҽне 

қарапайым  жолы  су  жҽне  жылулық  энергия  есептеуіштерін  пайдалану. 

Үйді жылытуға қолданылатын ескі қыздыру шамдарынан бас тартқанымыз 

жҿн. 

Тұрғын 


үйлердегі 

жарықтандырудың 

минималды 

мҿлшері 


санитарлық  норма  бойынша  50  люкс,  осыған  сҽйкес  энергия  тұтыну 

мҿлшері  шамамен  18  Вт/м

2

  болады.  Осылайша  ауданы  8  м2

  ас  үйді 

жарықтандыруға қуаты 144 Вт болатын шам қажет. 

Үйлерді жарықтандыру құралы қыздыру шамдары болып табылады, 

оның негізі кемшілігі жарық беруі аз, ал энергия тұтыну мҿлшері ҿте кҿп. 

Аз  энергия  тұтынатын    шамдарды  қолданатын  болсақ,  қажетті  жарық 

мҿлшерін сақтай отыра, тұтынылатын қуат мҿлшерін 5-6 есе азайтамыз. [2] 

Орташа  отбасында  пайдаланылатын  электр  энергиясының  25-30% 

жарықтандыруға  жұмсалады.  Жарықтандырудың  тиімділігін  жоғарылата 

отырып  электр  энергиясының  шығынын  кеміте  аламыз.  Үйді 

жарықтандыруда  пайдаланылатын  шамдардың  негізгі  түрлеріне  жҽне 

жұмыс жасау принципіне қысқаша тоқтала кетейік.  Қыздыру  шамы.  Қыздыру  шамының  жұмыс  істеу  принципі 

электр  энергиясының  жарық  энергиясына  түрленуі  принципіне 

негізделген.  қыздыру  шамының  ішіндегі  вольфрамнан  жасалынған, 

ваккумда  болмаса  арнайы  инертті  газды  ортада  тал  сымның  бойынан 

электр  тогының  ҿтіп  3000  °с  температураға  кҿтірлгенде  қоршаған 

ортаға жарық шашырата бастайды. Ваккум немесе инертті газ қыздыру 

шамының  вольфрам  тал  сымының  тотығуын  болдырмау  мақсатында 

қолданылады.  мұндай  принциппен  жұмыс  жасайтын  шамдар  жұмыс 

істеу барысында ҿте қатты қызады. 

Артықшылықтары: 

-  қазіргі  таңда  бағасы  ең  арзан  шам  болып  табылады,  оның  құны 

орташа есепен 50 теңге; 

-  сҽулені  шашырату  спектрі  кең,  табиғи  жарық  кҿздеріне  ұқсас 

келеді; 


- сыртқы температура жоғары жағдайда қолдану мүмкіншілігі бар. 

кешіліктері: 

-  жарық  берілісі  ҿте  аз,  10-15  лм/вт,  оның  себебі  энергияның 

негізгі бҿлігі жылулық энергияға трлену арқылы шығынға ұшырайды; 

-  қызмет  ету  мерзімінің  аздығы,  оның  себебі,  біріншіден  электр 

энергиясы  сапасының  нашарлығы,  екіншіден  электр  тогы  желілерінің 

қанағаттанарлықсыз жағдайда болуы; 

-  ҿрт  қауіпсіздігі  ережелеріне  сҽйкес,  қыздыру  шамдарын  сыртқы 

қаптамасыз  қолдануға  рұқсат  етілмейді  себебі  жұмыс  істеу  барысында 

шамдардың температурасы ҿте жоғары болады. Энергия  ҥнемдеуші  шам.  Энергия  үнемдеуші  шам  – 

люминесцентті шамның ықшамдалған түрлерінің бірі.  Мұндай шамдар 600 

 

ішкі  қабырғасы  люминоформен  ҿңделген  соның  арқасында  кҿзге кҿрінбейтін  электрлік  разрядтың  ультракүлгін  сҽулесі  жарық  таратады. 

Электрлік  разряд  түтікше  ішіне  толтырылған  аргонды-сынапты  будың 

ішінен  электрлік  токтың  ҿтуі  барысында  пайда  болады.  Разрядтың 

қуаттылығы шамға орнатылған стартер арқылы басқарылады. 

Артықшылықтары: 

-  ең  маңызды  артықшылығы  энергия  шығыны  ҿте  аз,  жарық 

берілісі  қыздыру  шамдарымен  салыстырғанда  5-6  есе  жоғары  жҽне  60-

80 лм/вт құрайды; 

-  жұмыс  жасауы  барысында  қызу  температурасы  80  °с  аспайды 

жҽне соның арқасында қорғаныш қаптамасының қажеттігі жоқ; 

- жұмыс жасау мерзімі 12000-15000 сағат кҿлемінде болады. 

Кемшіліктері: 

-  люминесценті  шамдардың  бағасы  200-350  теңгенің  кҿлемінде, 

салыстырмалы  түрде  қымбат  деп  айта  алмаймыз,  алайда  сапасыз 

жасалынған  люминсцентті  шамдардың  нарықты  жаулап  алуынан 

мұндай шамдарды қолдану қиындықтар тудырады; 

-  қолдану  аясының  тарлығы,  себебі  ауаның  ылғалды  болуы 

шамдарға кері ҽсерін береді, ауа температурасы тҿмен жерлерде жарық 

беруі  тҿмен  болады,  температура  жоғары  жерлерде  шамдардың  ішкі 

құрылысына кері ҽсер етіп жұмыс мерзімін кемітеді; 

-  люминесцентті  шамдардың  ең  басты  кемшілігі  оның  жұмыс 

жасауы түтікшенің ішінде сынап буының болуымен анықталады, сынап 

буы адам ағзасына жҽне қоршаған ортаға зиянды ҽсері кҿп. 

Светодиодты шам. Светодиодты шам – электр тогын бір бағытта 

ҿткізіп,  адам  кҿзі  кҿре  алатын  жарық  спектрін  тарататын  жартылай 

ҿткізгіш  элемент.  Светодиодты  шам  –    екі  түрлі  жартылай  ҿткізгіш 

пластинкадан,  жартылай  ҿткізгіш  элементтер  орналастырылатын 

корпустан,  жылу  сейілткіштен,  пласикалық  қораптан  жҽне  айнымалы 

токты  түзеткіш  блоктан  құрастырылады.  Мұндай  шамдардың  жұмыс 

жасау  принципі  ҿте  қарапайым.  Түзетілген  тұрақты  электр  тогы  диод 

арқылы ҿтеді жҽне жарық таратады. Мұндай шамдарға бойынан электр 

зарядтары  ҿткенде  жылу  емес,  фотондар  бҿлетін  жартылай  ҿткізгіш 

материалдар пайдаланылады. Алайда энергияның сақталу заңдылығына 

сҽйкес  диодтан  ҿтетін  ток  энергиясының  жарыққа  айналған  бҿлігінен 

қалған  энергия  мҿлшері  жылу  түрінде  бҿлінеді.  Ол  жылудың  ҽсерінен 

шам зақымданбауы мақсатында жылу сейілткіштер пайдаланылады. 

Артықшылықтары: 

- тиімділігі ҿте жоғары, жарық беруі 100-150 лм/вт аралығында; 

- жұмыс жасау мерзімі ҿте жоғары, 50000 сағат шамасында; 

- қызу температурасының тҿмен болуы; 

-  қоршаған  орта  температурасы  тҿмен  жағдайда  да  қолдана 

аламыз,  алайда  ылғалдылығы  жоғары  жерлерде  қолдану  шам  үшін 

зиянды; 


601 

 

-  механикалық  беріктілігі  жҽне  дірілге  тҿзімділігі  ҿте  жоғары, себебі оңай сынып қалуы мүмкін бҿлшектері жоқ; 

-  светодиодты  шамдар  жарықты  шашыратып  жҽне  бір  бағытпен 

тарататын  етіп  екі  түрлі  пішінде  құрастырылады,  сонымен  қатар 

жарығының түсі алуан түрлі болады. 

Кемшіліктері: 

-  светодиодты  шамдардың  ең  тҿменгі  бағасы  2000  теңгедеен 

басталып,  4500  теңге  аралығында,  мұндай  шамдарды  қолданудағы  ең 

бірінші қиындық бағасы болып табылады; 

-температурасы  жоғары,  жҽне  шаң-тозаңды  жерлерде  қолдана 

алмаймыз,  себебі  светодиодтың  негізгі  жарық  таратушы  элементі 

жартылай ҿткізгіш материалдан жасалынады, температураға тҽуелділігі 

осындай  себеппен  түсіндіріледі,  ал  шаң-тозаңның  болуы  жұмыс  жасау 

барысында  қызған  диодтың  жылу  сейілтетін  бҿлігін  толтырып  тастап, 

ауа алмасуын болдырмай қояды. [3] 

Осы  аталған  шам  түрлерінің  жалпы  сипаттамалары  ескеріле 

отырып жасалынған есептеулер нҽтижесі (кесте 1) кҿрсетілген. Кесте  1.  Энергия  үнемдеуші  шамдарды  қолданған  жағдайда  электр 

энергиясы  мен  қаржы  шығынын  есептеу  (шамдар  тҽулігіне  6  сағат 

қосылады деген шартпен). 

Атауы 

Қызмет мерзімі 

Электр 

энергиясының 

шығыны 

Жҧмсалатын 

қаржы кӛлемі 

Қыздыру  шамы 

(95  Вт),  бағасы 

75 теңге 

1000 сағат 

1000/6=166 күн 

Шамамен 

0,5 


жыл 

95 Вт=0,095 кВт 

0,095 

· 

12000=1140 кВт·сағ 

1140  кВт·сағ  · 

11,87 

теңге=13532 теңге 

Энергия 


үнемдеуші 

люминесцентті 

шам  (20  Вт), 

бағасы 350 теңге 

12000 сағат 

12000/6=2000күн 

Шамамен 

5,5 


жыл 

20 Вт=0,02 кВт 

0,02 · 12000=240 

кВт·сағ 


240  кВт·сағ  · 

11,87 


теңге=2849 

теңге 


Светодиодты 

шам(12 


Вт), 

бағасы 


2500 

теңге 


50000 сағат 

50000/6=8333күн 

Шамамен 

20 


жыл 

12 Вт=0,012 кВт 

0,012 

· 

12000=144 кВт·сағ 

144  кВт·сағ  · 

11,87 

теңге=1710 теңге 

 

Осылайша  шамамен  6  жылда  12  дана  қыздыру  шамын  қолданады екенбіз  (12  ·  75  теңге  =  900  теңге)  немесе  1  дана  энергия  үнемдеуші 

люминесцентті шам қолданамыз (200 - 350 теңге), ал светодиодты шаның 

шамамен  алғандағы  қызмет  ету  мерзімі  20  жылды  құрайды  (2000  -  4500 

теңге).  Осылайша  жалпы  қаржы  шығыны  осы  уақыт  ішінде  келесідей 

болады: 


602 

 

13532  теңге  +  900  теңге  =  14432  теңге  (қыздыру  шамын  қолданған жағдайда); 

2849  теңге  +  350  теңге  =  3200  теңге  (энергия  үнемдеуші 

люминесцентті шам қолданған жағдайда); 

1710  теңге  +  2500  теңге  =  4210  теңге  (светодиодты  шам  қолданған 

жағдайда). 

Жоғарыда  келтірілген  есептеулерді  қорытындылай  келе  энергия 

үнемдеуші  люминесцентті  шам,  бағасының  қымбаттығы  мен  электр 

энергиясының  жоғары  тарифпен  болуына  қарамастан,  қыздыру  шамынан 

тиімді болып келеді екен. 

Энергияны  үнемдеу  мақсатында  қандай  шара  қолданатынымызды 

жан-жақты  қарастырып  алмайынша  үйдегі  қыздыру  шамын,  энергия 

үнемдеуші лминесцентті шамдарға ауыстыру арқылы проблеманы шештік 

деп  айтуға  болмайды.  Оның  себебі  люминесцентті  шамдардың 

құрылысында  қолданылатын  сынап буының  ауаға  кҿп  мҿлшерде  таралып 

экологиялық  жағдайды  күрт  қиындатып  жіберуі  мүмкін.  Егер  елімізде 

мұндай  шамдарды  жаппай  қолдануды  жолға  қойған  соң,  ол  шамдардың 

жұмыс жасау мерзімі біткен кезінде оларды жоятын арнайы қызмет орнын 

қарастырмасақ  экологиялық  қиындыққа  тірелеміз.  Үнемдеуді  үйдегі 

шамдарды ауыстырудан емес, электр станцияларында, электр желілерінде 

кешенді шараларды қолданып энергияның шығынын азайтамыз.  

 

Ҽдебиетер  

1.  Возобновляемые    источники    энергии:    монография    /    С.  П. 

Кундас,  С.  С.  Позняк,  Л.  В.  Шенец;  Мгэу  им.  А.  Д.  сахарова.  –  Минск  : 

Мгэу им. а. Д. сахарова, 2009. – 315 с. 

2. Тлеуов А. Нетрадиционные источники энергии: учебное пособие. 

Астана: Фолиант, 2009, 248с. 

3. В. Б. Козловская, В. Н. Радкевич, В. Н. Сацукевич. Электрическое 

освещение:  справочник  –  2-е  изд.  –  Минск:  Техноперспектива,  2008.  – 

271с.: ил. 

 

УДК 519.7  

К вопросу пространственного моделирования психики человека

 

                            

Кукиев Д.С

1)

., Жуманова Р1)

., Рустамов Е.Н

2)1) Университет Сырдария, 

2)

Соискатель Ташкентского Государственного Педагогического  университета 

 

Введение.  В  повседневной  жизни  психологические  взаимодействия 

человека друг с другом имеет очень большое значение. Так как, на основе 

этих  взаимодействий  формируется  психология  социума.  А,  оценка 

формирования  такой  психологии  нам  дает  эффективно  управлять 


603 

 

процессами  происходящие  в  социуме.  С  другой  стороны,  до  сих  пор  до конца  не  изучена  вопрос  связанной  оценки  психологической  энергии 

психики человека.   В плане  психологического  изучения личности, очень 

большой интерес имеет оценка потенциала психики человека. Прикладная 

сторона  этого  вопроса  непосредственно  связано  с  прогнозированием 

поведения человека и о ее самосознании, о личности  как «Я», которое  в 

качестве  субъекта сознательно присваивает  себе все исходящие  от него  

дела и поступки и сознательно принимает на себя за них ответственность в 

качестве  их  автора  и  творца.  Проблема  оценки  психологического 

потенциала  личности  не  заканчивается  на  изучении  психических  свойств 

личности  ее    способностей,  темперамента    и  характера;  она  завершается 

раскрытием    самосознания  личности,  имеющий  практические    следствия 

[1,2].  


Так 

воздействием 

человеческих 

 

условий, в 

которых 


удовлетворяются    потребности  ребенка,  его  поведение  начинает 

определятся  не биологическим значением. Это в корне изменяет и то, что 

выделяет  ребенок  в  вещах,  и  то,  как  он  на  них  реагирует.  Активность  

человека    уже  с  самых  ранних    лет  регулируется  опытом  всего 

человечества  и  требованиями  общества.  Этот  тип  поведения  настолько 

специфичен,  что  для  него  обозначения  в  психологии  употребляется  

особый термин-деятельность.  

Деятельность  -  это  внутренняя  (психическая)  и  внешняя 

(физическая)  активность  человека,  регулируемая  сознаваемой  целью.  Для 

того  чтобы  можно  было  говорить  о  деятельности,  необходимо  выявить  в 

активности  человека  наличие  сознаваемой  цели.  Именно,  в  цели 

отражается социальность человека и формируется его «Я». Все остальные 

стороны  деятельности  -  ее      мотивы,  способы  выполнения,  отбор  и 

переработка  необходимой информации - могут осознаваться, а могут и не 

осознаваться,  они  могут  осознаваться  не  полностью  даже  не  верно.  Все 

зависит  от  того,  как  развита  у  него  фантазия.  Каков  бы  ни  был  этот 

уровень  осознанности  деятельности,  познавание  цели  всегда  остается 

необходимым  ее признаком. Этот психологический процесс регулируется силой  воли  человека.  С  другой  стороны  числовая  оценка  описанных 

параметров психики человека тесно связано процессом воспитания.  Демократ(460—370 гг. до н.э.),  одним из первых высказал мысль о 

необходимости сообразовать воспитание с природой ребенка. Сопоставляя 

важность  сообщения  детям  разнообразных  знаний  и  развития  у  них 

мышления,  он  отдает  предпочтение  второму.  Ему  принадлежит  высокая 

оценка 

роли 


упражнения 

в 

воспитании и 

обучении. 

Считая  фантазия  и  любознательности  детей  главной  пружиной  обучения, 

он все же считал, что нельзя обойтись и без элементов принуждения.  Его 

крылатые  афоризмы,  пережившие  века,  полны  глубокого  смысла: 

«Природа  и  воспитание  подобны.  А  именно,  воспитание  перестраивает 

человека и, преобразуя, создает природу», «Хорошими людьми становятся 


604 

 

больше  от  упражнения,  чем  от  природы»,  «Учение  вырабатывает   прекрасные вещи только на основе труда».  

Цель  работы.  Создать  модель  для  оценки  психологического 

потенциала  человека  на  основе  косвенных  параметров  характеризующих 

психическое  состояния  человека,  являющийся  основой  воспитания 

индивида. Метод  решение.  Определения  направленности  деятельности 

человека  решает  много  прикладных  вопросов  связанные  с  социальными 

проблемами.  Все  это  связано  определением  взаимосвязи    «Я»-концепции, 

фантазии  и  сила  воли  человека  [1,2].    В  тех  случаях,  когда  такой  связи 

отсутствует,  нет  и  деятельности  в  человеческом  смысле  слова,  а  имеет 

место импульсивное поведения. В отличие от деятельности импульсивное 

поведения  управляется  непосредственно  потребностями  и эмоциями.  Оно 

выражает    лишь  аффекты  и  влечения  индивиды.  Так,  импульсивно 

действует человек, ослепленный гневом  или непреодолимой страстью. Но, 

при этим сознается и регулирует поведение только его личный мотив, а не 

его общественное  содержание, воплощенное в цели.  

В  теории  и  практике  педагогического  воспитания  широко 

распространена точка зрения, согласно котрой всякое одобрение, похвала, 

выражение  доверие  и  тому  подобное  педагогическое  воздействие, 

расчитанное  на  стимулирование  положительных  эмоций  воспитинника, 

приняты  называть  поощрением.  С  другой  стороны,  к  наказаниям  часто 

относят любое осуждение, угрозу, порицания.  Воспитания становится той 

силой,  которая  способна  наиболее  полно  обеспечить  совпадение 

отдельного  частного  интереса  отдельного  спортсмена  с  общественным 

интересам.  Воспитания  приспосабливая  спортсмена  к  существующей 

системе  социальных  отношений,  является  необходимым  компонентом 

функционирования  и  цельного  развития  его  жизнидеятельности.  Но  не 

значить,  что  она  представляет  некое  сопровождение  к  другим  видам 

деятельности,  ведь  воспитание  есть  одновременно  ни  что  иное  как 

самоизменение  спортмена,  совпадающее  с  изменением  внешних  по 

отношению к нему  обстоятельств.     Такое введение проблемы позволяет 

рассмотреть  спортсмена  и  его  развитие  в  контексте  общего  движения 

социальной  действительности.  С  одной  стороны,  воспитание  выступает 

как  посылка  этого  движения,  а  с  другой  его  результатом.  Это  дает 

основания  пологать,  что  формирование  личности  не  сводимо  к  системе 

различного 

рода 

воспитательных воздействий, 

а 

представляет одновременно процесс реализации сущностных сил индивида. 

Деятельность-  это  целесообразное  приобретение  объекта  субъектом 

для получения продукта, удовлетворяющего некоторую потребность. Это 

взаимодействие  субъекта    с  объектом,  в  процессе  которого  объект 

приобретает  субъективную    форму  образов,  ориентирующих  на  его 

преобразование. 

Продукты 

деятельности, 

удовлетворяющие 

соответствующие    потребности,  представляют  собой  ее  мотив. 

Превращение 

исходного 

 

предмета в 

продукт 


сложный 

и 


605 

 

многоступенчатый    процесс,  разделяемый  во  времени.  Поэтому  в  нем выделяются  промежуточные  продукты.  Получение  каждого  из  них 

выступает  как  цель.  Система  целей  определяет  общие  направления 

деятельности,  последовательность  действий  и  последовательность 

преобразования  исходного  объекта  в  продукт. 

 

Ход  этого  процесса регулируется с помощью силы воли.                                                                                    

Цель  -  это  личностная  категория.  Она  формируется  на  фундаменте 

потребностно  -  мотивационной  сферы.    В  процессе  развития  личности 

каждая  новая    цель,  которую    она  себе  ставит  и  реализует,  приводит  к 

изменению  и  ее  мотивационной  сферы,  что  в  свою  очередь,  создает 

возможность  постановки  новой  цели.  В  процессе  формирование  цели  и 

порождается  психологический потенциал человека(рис.1.).    

Одним  из  внутренних  факторов,  регулирующих  уровень  активности 

человека,  является  образ  «Я»,  т.е.  представление  личности  о  себе  своих 

возможности  в  частности.  В  основе  образа  «Я»  лежат  оценки 

окружающими результатов деятельности этого «Я», его успехов и неудач. 

Каждый  человек  имеет  множеств,  образов  своего  «Я»  существующих, 

причем  он  может  быть  таким  каким  воспринимает  себя  сам  человек  в 

настоящий  момент  ;  или  каким    каким  он  мыслит  идеал  своего  «Я»  или 

каким «Я» станет если все задуманное сбудиться: или как она выглядит в 

глазах  других  людей  и  т.д(рис.1,в).  При  этом  фантазия  играет 

существенную  роль(рис.1,б)[3].  Будучи  субъект  образ    «Я»  не  просто 

представление  или  понятие  человека  о  самом  себе,  а  определенная 

предрасположенность или как говорять социальная установка, отношение 

личности  к  самой  себе.  Тем  самым  она  выражает  психологическую  силу 

челолвека.  Така  как,    и  в  любой  установке,  в  образе  «Я»  психологии 

выделяют при компонента: 

познавательный (или когнитивный) –значение себя, самосознание; 

эмоционально-оценочный- ценностное отношение к себе 

поведенческий – особенности регуляции поведения.

  


606 

 

  

 

 Рис.1. Пространственная представления потенциал психики индивида 

 

Сила воля - способность человека, проявляющаяся в самодетерминации 

и  саморегуляции  им  своей  деятельности  и  различных  психических 

процессов.              Понятие «сила воли» было первоначально введено для 

объяснения  побуждений  к  действиям,  осуществляемым  по  собственным 

решениям  человека,  но  не  отвечающим  его  желаниям.  Затем  оно  стало 

использоваться  для  объяснения  возможности  свободного  выбора  при 

конфликте  желаний  человека,  связанного  с  постановкой  проблемы 

«свободы воли». Как социальное новообразование психики, обусловленное 

развитием трудовой деятельности,  может быть представлена как система 

c

Ô

â

C

~

 c

ß

c

Ô

 

а)

0

)0

)

))

)

) 

c

ß

â

C

~

 c

Ô

 

б)

)

0)

0

))

)

0)

 

 â

C

~

 c

ß

в) 


607 

 

различных  психических  процессов  или  как  особое  внутреннее  действие, включающее различные внешние и внутренние средства. 

Волевая  регуляция  поведения  и  действий  является  произвольной 

регуляцией  активности  человека  (рис.1,а).  Она  формируется  и 

развивается  под  воздействием  контроля  над  его  поведением  со  стороны 

общества,  а  затем  самоконтроля  личности.  Волевая  регуляция 

проявляется  как  личностный  уровень  произвольной  регуляции, 

отличающиеся  тем,  что  решение  о  волевой  регуляции  исходит  от 

личности и при регуляции используются личностные средства. Одним из 

таких  средств  является  изменение  смысла  действий.  Намеренное 

изменение  смысла  действия,  приводящее  к  изменению  побуждения, 

может  достигаться  через  переоценку  значимости  мотива,  через 

привлечение дополнительных мотивов, через предвидение и переживание 

последствий  действия,  через  актуализацию  мотивов  посредством 

воображаемой  ситуации  и  т.д.  Развитие  волевой  регуляции  связано 

прежде  всего  с  формированием  богатой  мотивационно-  смысловой 

сферы,  стойкого  мировоззрения  и  убеждений  человека,  а  также 

способности к  волевым  усилиям  в особых  ситуациях  действия. Развитие 

этой  способности  связано  с  переходом  от  внешних  способов  изменения 

смысла действия к внутренним. 

Фантазия - 1) синоним воображения: 2) продукт воображения. Фантазия 

изменяет  облик  действительности,  отраженной  в  сознании,  для  нее 

характерна  транспозиция(перестановка)  элементов  реальности.  Фантазия 

позволяет  найти  новую  точку  зрения    на  уже  известные  факты  и  в  силу 

этого  обладает  огромной  художественной  и  научно-познавательной 

ценностью.  Творческая  активность,  порождающая  фантазия,  в 

значительной  мере  спонтанна,  связана  с  личной  одаренностью  и 

индивидуальным  опытом  человека,  складывающимся  в  процессе 

деятельности.  Всякая  фантазия  порождает  что-то  новое,  изменяет, 

преобразует  то,  что  нам  дано  в  восприятии(рис.1,б).  Это  изменение, 

преобразование,  отклонение  от  данного  может  выразиться,  в  –  первых,  в 

том,  что  человек,  исходя  из  знаний  и  опираясь  на  опыт,  вообразит,  т.е. 

создаст,  себе  картину  того,  чего  в  действительности  сам  он  никогда  не 

видел.  Фантазия  может,  далее,  предвосхищая  будущее,  создать  образ, 

картину  того,  чего  вообще  не  было.  И  фантазия  тем  плодотворнее  и 

ценнее, чем в большей мере  она, преобразуя действительность, отклоняясь 

от  нее,  при  этом  все  же  учитывает  ее  существенные  стороны  и  наиболее 

значимые черты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Анализируя выше приведенные рисунки психики индивида можно 

математически представит потенциал психики индивида[]: 

                                       U( ) = Я

с

 × (


Ф

с

)                       (1)

 

Здесь  сила  воля  умноженный  на  фантазию  выражает  сопротивляемость психики индивида, «Я» -концепция выражает силу психики индивида. Тем 

самым    потенциал  психики  индивида  оценивается  умножением  «Я»-608 

 

концепции  на  силу  волю  и  фантазии  индивида.  Так,  как  общественное содержание индивида выражается в целях индивида, то в «Я» -концепции 

сосредоточена содержание цели индивида. Несомненно, это выражает силу 

психики  человека.  С  этой  точки  зрения  появляется  возможность 

математически  описать  психическое  влияние  индивида  на  другого 

индивида.  Естественно,  психика  индивида  вокруг  себя  создает    свою 

психическую потенциальное поле. Такая поле имеет свою напряженность, 

формирующий  ,психическую  силу  индивида.  Именно,  напряженность 

(изменения потенциала психики во времени) предопределяет психическую 

мощь  индивида.  Конечно,  сфера  влияния  такой  мощи  зависит  от 

содержания потенциала 

U( ) индивида.

 

Выводы.  Численная  оценка  формулы  (1)  нам  дает  возможность 

классифицировать  и  прогнозировать  деятельность  человека.  Если 

Я

с

 

определяет силу психики, то (Ф

с

) оценивает сопротивляемость 

психики человека.  Сопротивляемость и сила психики человека порождает 

психологическое  поле  (аура),  с  которым  он  будет  жить.  Что  интересно, 

такой  подход  к  оценке  психики  индивида  является  путеводителем  в 

процессе педагогического воспитания. 

Из  формулы  (1)  видно,  что  потенциал  психики  человека  всегда 

ориентирован  на  что  то.  Направление  ориентации  определяет  сила 

психики,  т.е.  его  «Я»  -концепция.  Действительно,  «Я»  -концепция 

воплощает  в  себе    содержание  цели.  Уровень  цели  зависит  от  фантазии 

человека.  Чем,  развита  у  человека  воображения,  тем  высокие  цели 

порождается у него. Фантазия генетический психологический параметр, а 

сила воля приобретаемый психологический параметр. 

                                 

                                                        Түйін 

 

Жұмыста адам психикасын кеңістік бойынша модельдеу қарастырылған. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   80


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет