Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 5.96 Mb.
Pdf просмотр
бет79/80
Дата22.12.2016
өлшемі5.96 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

771 

 

Мазмҧны  

Гуманитарлық ғылымдар секциясы 

Асылбек М-А.Х.................................................................................................................      

Отан тарихын зерделеудегі жаңа бетбұрыс  

 

 Абенова Л.У.……………………………………………………......................................    

Абайтану: ақын  шығармашылығын  тың танымда таныту 15 

Азимбаева У.Н………………………………………………..........................................   

Падеж как глубинное семантико-синтаксическое отношение 21 

Алтыбаева А.А..................................................................................................................   

К истории социально-экономического развития Южного Казахстана в конце ХІХ в 24 

Апашева С.Н., Ихласова М.Ж.…………………………………….............................. 

Ақпан революциясынан кейін қазақ зиялыларының қазақ автономиясын жүзеге   

асыру жолындағы қызметінің зерттелу деңгейі 

29 

Апашева С.Н., Жуманова У. .………………………………………............................ 

ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары: Жетісудағы ҿмірдегі қоғамдық-саяси рҿлі 33 

Ахметов  К.Н…………………………………………………………………………… 

Исторические вопросы и проблемы человека в эпоху нового времени 38 

Әбдіханова  Ғ.Т………………….……………………………………………………..... 

«Жаһаннаме» дастаны жҽне қазақ ҽдебиеті 43 

Байболова А.Ж…………………………………………………………..........................  

Концепт  жҽне  «ақындық»  концептісі 47 

Бекпенбетова К.Т………………………………………………………….....................  

How to teach foreign languages 52 

Березина Н.Н………………………………………………………………….................  

Современное образование – за ним наше будущее 55 

Ділдабек А.Қ………………………………………………………………….................   

Процесс развития творческих способностей 58 

Елшибаев С.К…………………………………………………………….......................    

Взаимоотношения южных казахов с  Кокандским  ханством в середине XVIII и   

начале ХIХ веков 

62 

Еркибаева Г.Г…………………………………………………………………………...     

Положение женщин в исламском мире 66 

Жаркимбекова Н.К., Сейсенбаева Г.М………………………………………………  

Word and Meaning 70 

 

Жидебаев Қ........................................................................................................................ 

Кейбір сҿздердің шығу тҿркіні 

75 

 

Иманбекова Г. М…………………………………………………………......................  

Тҽуелсіз Қазақстан жайлы шетел зиялы қауымның кҿзқарасы 

79 

Иманбердиев Д. А….. …………………………………………………..........................  

Бiлiм қоғамы жолындағы ортақ мақсат – жетiстiк кепiлi 81 

Иманчиев Ж. Е…………………………………………………………..........................   

Қазақстандағы  магистранттардың  кҽсіби  маман  ретінде  дамуының  қажетті 

сапалары 

86 

Ирсимбетова А.М.............................................................................................................  

Достояние национальной культурно-духовной жизни народа 91 

Исламова М.М..................................................................................................................  

Location and motivation of games in teaching English language        93 

Исмайлова К.Б…………………………………………………......................................  

Моңғолиядағы қазақтардың экономикалық проблемалары 99 

Исмаилов А.И., Молдадосова А.К.……………………………………........................   

Қазіргі заманғы дүниежүзілік дамудың ҿзекті мҽселелері 102 

772 

 

Кенжебаева Г..................................................................................................................... 

Жоғары оқу орындарында «Қазақ диалектологиясы» пҽнін оқытуда қолданылатын 

жаттығу түрлері 106 

Косанбаев С.К., Батырбекова А.К................................................................................   

Археологическое наследие А.Х.Маргулана 114 

Кошкарбаева Е.С..............................................................................................................   

Воспитание культуры общения 118 

Кҥмісбекова Д.А...............................................................................................................   

В.В. Радлов – қазақ фольклорын зерттеуші 122 

Қалыбаева Қ.С..................................................................................................................    

Қыпшақ-ноғай түркілерінің фразеологизмдері 125 

Қадырбаев Н.....................................................................................................................   

Тарихи роман-трилогиядағы арманшыл ақын тағдыры 129 

Қҧттыбаева М.Т...............................................................................................................   

Ҽл-Фарабидің музыкалық мұрасы 135 

Мамраимов С.Д................................................................................................................ 

Кенесары Қасымұлы кҿтерілісінің зерттелу тарихынан 138 

Мамраимов С.Д................................................................................................................ 

Дамыған  ғылым – ел ҽлеуетінің  кепілі 143 

Мейірбеков М.Б................................................................................................................   

Хан  Кене  жҽне  Тҽуелсіздік 147 

Мейірбеков М.Б. Менлибаева Ф.Б................................................................................   

Қазақ диаспорасы жҽне ирреденттері: қалыптасуы жҽне қазіргі хал-ахуалы 154 

Мынбаев Н.Ж. Пазылова А.А........................................................................................   

К проблеме происхождения этнической группы құрама (на материале казахских    

этнотопонимов) 

160 

Нҧрбек М.А........................................................................................................................  

Қазақ жҽне Ҿзбек тіліне ортақ лексика 167 

 

Ӛтепбергенова Г...............................................................................................................  

ХХ ғасыр басында Түркістан ҿлкесіндегі жҽдидтік білім беру жүйесінің кейбір    

мҽселелері 172 

Пазылова А.А., Токсанбаева Б.М., Каленова И.С.....................................................   

О вопросе формирования речевой деятельности в неязыковой среде 177 

Пҧшпанов Ӛ.П……………………………………………………..................................  

«Жетісай сазы» ұлт-аспаптар оркестрінің құрылуы, ҿсу жолы 183 

Рустемов С., Туребаева М.Ы.......................................................................................... 

«Қазақ» атауының шығу тегін зерттеулер негізінде ғылыми талдау 187 

Рысбеков Т.З.....................................................................................................................  

Бҿкей хандығының тарихтағы орны 192 

Рысбекова С.Т...................................................................................................................  

Эволюция  системы  общественных  организаций  как  инструмента  социальной   

консолидации 

национальных 

масе 

в 

условиях создания 

командно-

административной  системы 

196 

Сахова А.Т.........................................................................................................................  

Мҽтін құрастыру мен шығарма жаздыру ҽдістемесі 201 

Сапармҧратова Г.Т……………………………..............................................................  

Қазақстандағы оралмандар мҽселесі жҽне олардың  тарихи Отанға бейімделу  

үдерісі 

206 

Сейлиханова Н.К..............................................................................................................  

«Ҿзім» саяси концептісінің тілдік табиғаты 211 

Сейсенбаева Г.М...............................................................................................................  

Archaisms in literature 216 

773 

 

Сматова А.Е…………………………………………………….......................................   

Взаимопонимания коммуникантов в процессе межкультурной коммуникации 

222 

Тәжітаева Р.С....................................................................................................................   

Саяси реформалаудың қазақстандық стратегиялық бағдарламалары: бағыттары   

мен мазмұны 

225 

Таубаев С.С…………………………………………………….......................................   

1939-1941 ж.ж. Кеңес-түрік қатынастарының негізгі бағыттары 230 

Темирбаева Ж.Л...............................................................................................................  

Развитие навыков устной речи 235 

Педагогикалық ғылымдар секциясы 

 

Абдикаримова А.Қ……………………………………………………...........................   

Ұлттық  сҽндік  қол  ҿнерімізді  шыңдауда  кілем,  гобелен  тоқу  ҿнерінің  алатын           

орны 241 

Абдухаликов Қ.Д…………………………………………………..................................   

Оқушыларға тҽрбие беруде халық күйлері мен ҽндерінің алатын орны 244 

Абдірахманов М.А. Тастемір А.Ӛ…………………………………….........................   

Ҿңірлердің ҽлеуметтік – экономикалық дамуын статистикалық зерттеу 248 

Абиш Е.Т. Узахова А.С………………………………………………….......................   

Дене тҽрбиесі мен қазақтың ұлттық ойындарының ҿзара байланысы 252 

Августанович Т. С……………………………………………………………................   

Музыкальные способности учащихся и  их развитие на занятиях  фортепиано 256 

Акимбеков Е.Т. , Акимбекова А.Ф………………………………………...................   

Студенттердің  пҽнге  қызығушылығын  арттырудағы  ақпараттық  технологияның 

ролі 

261 

Алимова  А. Ш…………………………………………………………..........................   

Психолого – педагогические особенности  организации урока музыки в начальных   

классах  общеобразовательной  школы 

265 

Амиргазин Қ. Ж……………………………………………………................................   

Қазақ халқының сҽндік қолданбалы қол ҿнерінің негізінің ғылыми теориясы 269 

Асабаев Ж., Тотанов Н.Қ………………………………………………........................   

Үйлену  салтына  байланысты  кейбip  ҽдет-ғұрыптардың  тҽрбиелік  мҽні  мен 

сақталуы 

279 

Әбілбашаров Е………………………………………………………..............................   

Бастауыш мектепте музыка пҽнін оқытудың маңызы 282 

Байдуллаева О.Ж., Саттарова Ж.С…………………………………..........................   

Дамыту ойындары арқылы танымдық іс-ҽрекеттерін қалыптастыру 286 

Барболова Г.Ж………………………………………………………..............................   

Мектептегі музыка мұғалімі  іс-ҽрекетіндегі педагогикалық шеберлік мҽселесі 288 

Бердалиев Д.Т., Дайырбеков С.С………………………………………......................   

Физикалық есептерді компьютердің кҿмегімен шығару 293 

Бӛрі Иса……………………………………………………………..................................   

Мырзашҿл күйшілерінің ҿңірлік ерекшеліктері 297 

Бухарбаева С.К……………………………………………………….............................   

Психолого-педагогические  особенности  детей шестилетнего  возраста 301 

Дайырбеков С.С., Рахашев Б.Қ., Сансызбаева А.С., Рахашева З.И…...................  

Оқушыларға  экологиялық  тҽрбие  беруде  ұлттық  педагогика  элементтерін 

тиімдіпайдалану 

306 

Дайырбеков С.С., Рахашев Б.Қ., Сансызбаева А.С., Рахашева З.И……...............   

Жоғары сынып оқушыларына кҽсіби бағдар беру мҽселелері 310 

Дайырбеков С.С., Бердалиев Д.Т., Қазбекова Г.Қ………………….........................   

Орта мектепте элективті курстарды ұйымдастыру мҽселелері 314 

Дарменшеева А.А……………………………………………………….........................    319 

774 

 

Оқушыларды музыкаға баулу мен тҽрбиелеудің негізгі ҽдістемелері Дильдабекова Р. К………………………………………………………........................    

Работа над фортепианной  техникой в общем процессе занятий пианиста 323 

Досбағанбетова А.Т………………………………………………………......................    

Бастауыш мектеп жасындағы оқушыларға ұлттық  музыка құралдары арқылы  

тҽрбие беру мҽселесі жҽне оларды шешу жолдары 

326 

Досбағанбетова Р.Т……………………………………………………..........................     

Бастауыш сынып оқушыларына  қазақ халық фольклорын музыка сабағында  

қолдану ҽдістемесі 

330 

Егембердиев Н.А., Узахова А.С………………………………………….....................     

Дене тҽрбиесі арқылы жастардың жеке қабілеттерін жетілдіру 333 

Еркибаева Г.Ғ....................................................................................................................     

Н.П. Гузик, Ж. Қараев, Г.Ғ. Еркибаевалардың деңгейлеп оқыту технологиясы 338 

Еркибаева Г.Г , Дайырбекова Г………………………………………........................    

Формирование национального мировоззрения средствами изобразительного и  

декоартивно-прикладного искусства 

344 

Еркибаева Г.Ғ., Нҧрғалиева А……………………………...........................................     

Ұлттық    ҿнер    арқылы    жеткіншек    ұрпақтың    эстетикалық    танымын  

қалыптастыру мҽселесі 

347 

Еркибаева Г.Ғ., Дайырбекова Г.Б., Сарсенова А………..........................................     

Болашақ мұғалімді сапалы даярлаудағы

 ұлттық ҿнердің қажеттілігі 

352 

Жиенбекова А…………………………………………………………….......................    

Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуда жаңа технологияларды қолдану 356 

Имангаликова И.Б., Дюсенов С.М, Оразов Д.О………………………….................     

Сабақ үстінде  қолданатын сергіту сҽттері 360 

Исаева К.Ә…………………………………………………….........................................     

Педагогикалық ҽдеп жҽне кіші жастағы оқушылардың этикетін қалыптастырудың 

ҽдістері 

362 

Карабаев У. Б………………………………………………………................................     

К вопросу преодоления неуспеваемости и отставания учеников средней школы 366 

Кенжебекова Р.И., Сансызбаева А.С............................................................................     

Бастауыш мектеп математикасынан сыныптан тыс жұмыстар жүргізудің   

психологиялық ерекшеліктері 

372 

Кенжебекова Р.И., Жҥсіпова А......................................................................................     

Оқушыларды дамыта оқыту жолдары 375 

Коркбаева З.Т……………………………………………………....................................     

Педагог-психологтың жоғары сынып оқушыларының ҿзін-ҿзі жүзеге асыру  

қабілетін дамыту жұмысы 

378 

Космуратова М………………………………………………….....................................    

Жастарды халық педагогикасы арқылы отбасылық ҿмірге дайындаудың ҿткен  

заманғы үлгілері 

381 

Курбаналиев Б.У., Дуйсенбиева Г.А……………………………….............................     

Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы тҽлім-тҽрбие мҽселелері 387 

Кҥнпейіс Ж.Қ……………………………………………................................................     

Мектеп оқушыларының ептілік жҽне іскерлік қабілеттерін қалыптастырудың   

негізгі ерекшеліктері 

392 

Қаракҥшікова Г.Ж…………………………………………………...............................     

Мектептегі музыкалық іс-шараларды ҿткізу барысында музыка мұғалімінің хор   

ҿнері мен орындаушылықты  насихаттауы 

396 

Қҧланбаева Б. Б……………………………………………………………....................    

Халықтың  дҽстүрлі  ҿнер  түрлерін  жинақтап,  тҽлім  –  тҽрбие,  мол  тҽжірибе 

негізінде жасҿспірімдерді тҽрбиелеу қажеттілігі             

401 


775 

 

Қазкеев Е.Т., Тулеуова Ғ.А…………………………………………….........................     

Биология сабақтарындағы оқыту технологиясын тиімді қолдану 

404 

Қозғамбаева Г.Б…………………………………………………………………………      

Интербелсенді ҽдістер арқылы дҽріс,семинар сабақтарын жүргізу жолдары 407 

Қҧрманалиева А. Е…………………………………………………………...................      

Мектептегі музыканы оқытуды ұйымдастыру формалары 413 

Мелдеханова А.Ӛ…………………………………………………………......................      

Бейнелеу ҿнері сабағында кҿне мұраларды оқыту арқылы оқушыларға тҽрбие беру 417 

Молдабекова М.Қ…………………………………………………………….................     

Қаржы-экономикалық мамандарды даярлау информатика пҽнін оқытуды дамыту 420 

Молдабек Қ.  Таласбаева М…………………………………………………...............     

Бастауыш сыныптарда қазақ тілі пҽнінен ойын технологиясын меңгерту 423 

Молдабек Қ., Қҧттыбаева А………………………………………...............................     

Сауат ашу жүйесінде деңгейлеп дамыта оқытуда қолданылатын ҽдістер 426 

Мусабекова Г.Т.................................................................................................................    

Условия формирования профессиональной  компетентности учителя 429 

Мҧсабаева Г.Н...................................................................................................................    

Қазақ халқының қол ҿнері ою ҿрнек, жүн жҽне одан жасалынатын бұйымдар 433 

Назарбекова А.К………………………………………………………….......................    

Ағылшын тілін деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы арқылы оқытудың  

тиімділігі 

437 

Нышанбаева Ғ.С., Курбаналиев Б.У………………………………............................     

Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастырудың  

педагогикалық аспектілері 

442 

Ӛтегенова О.К., Шаманбетова Н………………………………………......................    

«Оқу жҽне жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау технологиясы» RWCT  

стратегиялары 

446 

Рабай К.Т., Жҧмасатова А.............................................................................................   

Мектеп жасына дейінгі бала тҽрбиесіндегі эмоциялық кҿңіл - күйінің дамуына    

ықпал ету жолдары                                                  

450 

Сапарбаева С.К………………………………………………………….........................   

Сыныптан  тыс  жұмыстар  арқылы  бастауыш  сынып  оқушыларына  патриоттық 

тҽрбие беру 

455 

Сапарбаева Ҧ. Ә…………………………………………………………........................     

 «Қолҿнер бұйымдарын үйретуде оқушылардың шеберлігін дамыту» 459 

Саттарова Ж.С., Байдуллаева О.Ж……………………………………......................    

Білім беру үрдісіндегі  экологиялық  тҽрбие 462 

Ташкенбаева С.М……………………………………………………….........................     

Жоғары  оқу  орындарында  болашақ  маманның  интеллектуалдық  ҽлеуетін 

дамытуда интерактивті оқытудың маңыздылығы 

465 

Таштауова Ж.Х……………………………………………………….............................      

Кіші мектеп жасындағы балалардың тынығу уақытын ұйымдастыру ерекшеліктері 471 

Тилеубаева А.А………………………………………………………….........................      

«Сыңсу мен қыз мұңы» ҽн-жырларының синкретизмі, жанрлық ерекшеліктері 475 

Тотанов Н. Қ………………………………………………………………......................     

Эпостың жырлардағы қалыңдық таңдау салтының ҿзіндік ерекшеліктері 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   80


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет