«ҚазаҚтелеком» аҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы 2012 жылға есебі АлмАты 2013 «Қазақтелеком»жүктеу 6.12 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата03.03.2017
өлшемі6.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

«ҚазаҚтелеком» аҚ  

корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілік саласындағы 

2012 жылға есебі 

АлмАты  2013«Қазақтелеком» АҚ

2


3

Компания туралы

Компания туралы мәлімет

Жарғы капиталы және бағалы қағаздар 

Акционерлер құрылымы

Компания миссиясы, пайымы және стратегиялық міндеттері 

Қоғамның Басқармасы төрағасының үндеуі

  

2012 жылы Компания бизнесін дамыту

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті түсіну 

Мүдделі тараптармен (стейкхолдерлермен) өзара іс-қимыл

Акционерлермен өзара іс-қимыл 

Кредиторлар және инвесторлармен өзара іс-қимыл

Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл

Клиенттермен өзара іс-қимыл

Жеткізушілермен өзара іс-қимыл

Бәсекелестермен өзара іс-қимыл 

Қызметкерлермен өзара іс-қимыл

Кәсіби одақтармен өзара іс-қимыл

БАҚ өзара іс-қимыл2012 жылғы корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік көрсеткіштері 

Экономикалық көрсеткіштер

Экологиялық көрсеткіштер

Әлеуметтік көрсеткіштерГлоссарий

МАЗМҰНЫ

4

4

66

7

11 

12

14

17

18

1920

21

2223

23

2627

28

29

3235

54

«Қазақтелеком» АҚ

4

2012 жЫл Нәтижелері БойЫНшА КоМпАНия 

4,047  МлН.

 АсА БеКітілГеН 

БАйлАНЫс АБоНеНттеріНе  ҚЫЗМет 

Көрсетеді. 

«ҚАЗАҚтелеКоМ» АҚ иНтерНетКе ҚАтЫНАу 

ҚЫЗМеттеріН пАйдАлАНушЫлАрЫНЫң 

сАНЫ 2012 жЫлдЫң АяғЫНА  ҚАрАй  

3,2 МлН. АдАМНАН АстЫ. оНЫң ішіНде 

иНтерНетКе КеңжолАҚтЫ ҚАтЫНАудЫ 

пАйдАлАНушЫлАр сАНЫ 3 МлН. АдАМдЫ 

ҚҰрАдЫ. 

КоМпАНияНЫң телеКоММуНиКАция 

желісіНе ҚАЗАҚстАН респуБлиКАсЫНЫң 

120 АстАМ БАйлАНЫс оперАторЫНЫң 

желісі ҚосЫлғАН. соНдАй-АҚ 

«ҚАЗАҚтелеКоМ» АҚ АлЫс жәНе тАяу 

шетелдеГі 40 АстАМ оперАторлАрМеН 

ЫНтЫМАҚтАсЫп, өЗАрА іс-ҚиМЫл 

жАсАйдЫ.  

Компания туралы мәлімет

 

ресми толық атауы: 

 

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамыорналасқан мекенжайы: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, 

Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 31.

Мемлекеттік тіркеу күні және тіркеу нөмірі

«Қазақтелеком» ұлттық акционерлік компаниясы 

«Қазақтелеком» ұлттық акционерлік компания-

сын құру туралы» Қазақстан Республикасы Ми-

нистрлер кабинетінің 1994 жылғы 17 маусымдағы 

№ 666 қаулысына сәйкес республиканың барлық 

аумағында байланыс қызметтерінің кең көлемін 

көрсететін, құрылып отырған ұлттық ауқымдағы 

акционерлік қоғамның жарғы қорына мемлекеттік 

кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдар мен 

ұйымдардың  мүлкін беру жолымен құрылды.   

1996 жылғы наурызда көлемі 12,1 млрд. теңгені 

құраған жарғы қоры шамасына акциялардың   

бастапқы эмиссиясы тіркелді.                                                        

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар 

туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына 

сәйкес «Қазақтелеком» акционерлік қоғамын 

(«Қазақтелеком» АҚ) қайта тіркеу жүргізілді.

 

Компания туралы

жалпы ақпарат

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – 

Қоғам, Компания) – кең көлемде инфокоммуникация 

қызметтерін көрсететін Қазақстанның ірі байланыс  

операторы. 

Компания Қазақстан Республикасы Байланыс 

және ақпарат министрлігінің Байланыс және 

ақпараттандыру комитеті 2011 жылғы 6 мамырда 

берген № 11000766 Бас лицензия негізінде іс-қимыл 

жасайды. Қоғам құрылтай құжаттарына сәйкес 

(«Қазақтелеком» АҚ Жарғысы, 18.01.13 АКТЖ 

бекіткен) Қазақстан Республикасының байланыс 

операторы ретінде жалпы пайдаланымдағы телеком-

муникация желісін және жекеменшік телекоммуни-

кация жүйелерін құру, монтаждау, пайдалану және 

техникалық күтім жасау үшін өз қызметін атқарады, 

жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі 

операторы, соның ішінде, өзге мемлекеттердің байла-

ныс әкімшіліктерімен, компаниялармен, пайдалану-

шылармен, халықаралық ұйымдармен Халықаралық 

электр байланысы Одағы тәртіптемесі және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес өзара есеп 

айырысулар жүргізу құқығымен қалааралық және 

халықаралық байланыс операторы функцияларын 

атқарады.

«Қазақтелеком» АҚ – орталықтан басқарылатын заңды 

тұлға, өзінің құрамында 23 филиалы, сондай-ақ Ресей 

Федерациясында және Қытай Халық Республикасында 

өкілдіктері бар.  

Компанияның орталық офисі Қазақстанның астанасы 

– Астана  қаласында орналасқан.  Қоғамның еліміздің 

әрбір облысында өңірлік бөлімшелері бар және 

оның барлық аумағы бойынша байланыс қызметтерін 

көрсетуді қамтамасыз етеді.5

АКциоНерлердің жАлпЫ жиНАлЫсЫ

диреКторлАр Кеңесі

БАсҚАрМА

ортАлЫҚ АппАрАт

ФилиАлдАр

«Қазақтелеком» АҚ ресей ФедерАциясЫНдАғЫ өКілдіГі (МәсКеу Қ.)

«Қазақтелеком» АҚ ҚЫтАй ХАлЫҚ респуБлиКАсЫНдАғЫ өКілдіГі

еНшілес жәНе тәуелді ҰйЫМдАр

«Алтел» АҚ, «НҰрсАт» АҚ, «ВостоКтелеКоМ» жшс, «Кт Cloud Lab» жшс, 

«Radio Tell» жшс, «сигнум» жшҚ, «Online kg» жшҚ

«Астанателеком» Қто

АҚМолА оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

АлМАтЫ оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

АҚтөБе оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

АтЫрАу оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

шЫғЫс ҚАЗАҚстАН оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

БАтЫс ҚАЗАҚстАН оБлЫстЫҚ

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

жАМБЫл оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

ҚАрАғАНдЫ оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

ҚостАНАй оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

ҚЫЗЫлордА оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

МАңғЫстАу оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

пАВлодАр оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

солтүстіК ҚАЗАҚстАН оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

оңтүстіК ҚАЗАҚстАН оБлЫстЫҚ 

телеКоММуНиКАция диреКциясЫ

КорпорАтиВтіК сАту диреКциясЫ

АҚпАрАттЫҚ жүйелер диреКциясЫ

«телеком-жинақтау» диреКциясЫ

телеКоММуНиКАция желілеріН 

БАсҚАру БАс ортАлЫғЫ

«Алыспен байланыс» БірлестіГі

телеКоММуНиКАция жәНе иНФрАҚҰрЫлЫМ 

оБъеКтілері ҚҰрЫлЫсЫ диреКциясЫ

«инфокоммуникациялық технологиялар  

академиясы» диреКциясЫ

«Алматытелеком» Қто

Компания құрылымы  

«Казахтелеком» АҚ ұйымдық құрылымы

оБлЫстЫҚ телеКоММуНиКАция диреКциялАрЫ

«Қазақтелеком» АҚ

6

«Қазақтелеком» АҚ жарияланғанжарғылық капиталы, мың теңге

Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің 

құрылымы, 31.12.2012 ж.

Қ

оғамның жарғылық капиталы 12 136 529 мың теңгені құрайды және  10 922 876 жай акция-

дан және 1 213 653 артықшылықты акциядан 

тұрады. Әрбір акцияның атаулы құны – 1 000 теңге. 

«Қазақтелеком» АҚ артықшылықты акцияларының 

үлесі эмитет акциялардың жалпы санының 10% 

құрайды. 

«Қазақтелеком» АҚ  жай және артықшылықты ак-

циялары 1997 жылғы 16 қазаннан бастап «А» сана-

тында «Қазақстандық қор биржасы» АҚ (бұдан әрі 

– биржа) ресми тізіміне кіргізілген, 2008 жылғы 1 

қыркүйектен бастап биржаның ресми тізімінің бірінші 

санатына көшірілді. 2009 жылғы 30 қазаннан бастап 

«Қазақтелеком» АҚ облигациялары «Рейтингілік 

бағамы бар қарыздық бағалы қағаздар» санаты бойын-

ша биржаның ресми тізіміне кіргізілген.

ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 23 ақпандағы № 117 

қаулысына сәйкес «Самұрық» мемлекеттік активтерді 

басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ 

құрылуына байланысты «Қазақтелеком» АҚ 

акцияларының мемлекеттік пакеті аталған холдинг-

ке мемлекеттік үлесті тиімді басқару үшін берілген 

болатын. 

«Қазақстан Республикасы Президентінің  2008 жылғы 

13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру жөніндегі 

шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысымен 

«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі 

2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

«Самұрық-Қазына» АҚ жай акциялардың жалпы 

санының 51% тиесілі болды. Акциялардың 16,87% 

BODAM B.V. компаниясына, 9,61% акция Deran Services 

B.V. компаниясына тиесілі, акциялардың 11,10% BNY 

Mellon атаулы ұсталымында. 11,42% – басқа да дауыс 

беруші акционерлердің үлесі.10 922 876

1 213 653

«самұрық-Қазына» АҚ

BODAM B.V.

BNY Mellon (атаулы ұстаушы)

Deran Services B.V.

үлесі 5% кем өзге 

акционерлер

51%

16,87%

11,10%

9,61%

11,42%

қазақстандық холдингі» және «Қазына» тұрақты даму 

қоры» акционерлік қоғамдарын біріктіру жолымен 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (бұдан 

әрі – «Самұрық-Қазына» АҚ, Қор) құрылды. Бүгінгі 

таңда Қор Қоғамның ең ірі акционері болып табылады.жарғы капиталы және бағалы қағаздар

Акционерлердің құрылымы

жай акциялар

Артықшылықты акциялар

7

Т

елекоммуникация және байланыс секторы қазақстандық экономиканың өспелі әрі жүйелі 

сегменті болып табылады. Инфокоммуникациялық 

технологияларды кеңінен енгізу еңбек өнімділігін 

арттырудың және отандық кәсіпорындардың қарқынды 

дамуы мен оларды әлемдік экономикаға біріктіру үшін 

жағдайлар жасаудың міндетті шарты болып саналады. 

«Қазақтелеком» АҚ қызметі базалық 

қызметтер қолжетімділігін және ұлттық 

экономиканы әртараптандыру және жаңғыртуды 

инфокоммуникациялық  жағынан демеуді қамтамасыз 

ететін тиімді әрі сапалы телекоммуникация жүйесін 

құруға бағытталған.«Қазақтелеком» АҚ компаниялары 

тобының миссиясы (Топ):

Миссияның түйінді ұғымдары:

өзгере

технологиялар мен нарықтың, 

сұраныс пен бәсекелестік 

жағдайдың өзгеруіне уақытында 

әрі оңтайлы әрекет жасауға 

бағытталған компанияның 

құрылымы мен үдерістері;

ТАңдАндырА

бірегей клиенттік тәжірибеге қол 

жеткізу;

үміТ еТкеннен 

де Асып Түсіп

инновациядағы қажеттілікті 

қалыптастыру және қағаттандыру

инновацияда көшбасшы болу;әрбір АдАмның 

барлық сегменттер, саралап 

жағдай жасау; 

ҚАйТАлАнбАс

инновациядағы көшбасшылық, 

баға, география және қызметтер 

кешені есебінен нарықтағы бірегей 

ұсынысты қамтамасыз ету арқылы 

бәсекелесу;әдеТТегі

қолайлылық, қолжетімділік, 

тұрақтылық;

өмір бөлшегі

қатынасу ортасын құру, ақпарат 

алу және онымен алмасу, білімді 

басқару, көңіл көтеру және 

әлеуметтілік;

болу

Топтың стратегиясына сәйкес 

Топ трансформациясының негізін 

қалау.


өЗГере, тАңдАНдЫрА жәНе үМіт 

етКеННеН де АсЫп түсіп, әрБір 

АдАМНЫң ҚАйтАлАНБАс әрі 

әдеттеГі өМіріНің БөлшеГі Болу!

Компанияның миссиясы, пайымы, стратегиялық міндеттері 

«Қазақтелеком» АҚ

8

стратегиялық мақсаттар мен даму бағыттарытоп стрАтеГиясЫНЫң  

НеГіЗГі МАҚсАтЫ топ ҚҰНЫН ҰЗАҚ 

МерЗіМді АрттЫру  

БолЫп тАБЫлАдЫ. 

Қ

Р инфокоммуникациялық нарықтарының синергиясы әлеуетін іске асыруда өзара 

келісілген және дәйектелген осы нарықтарда 

жетекші орынды алу және нығайтуды дамытудың 

стратегиялық бағыттары мен жетекші орынды 

қалыптастыру Топтың негізгі мақсатына қол жеткізуге 

айтарлықтай үлес қосады.

1) тіркелген байланыс нарығында даму; 

2) ұтқыр байланыс нарығында нығаю;

3) көтерме телекоммуникация нарығында нығаю; 

4) контент және қосымшалар ұсыну нарығында 

көшбасшылықты иелену;

5) корпоративтік  инфокоммуникациялық қызметтер 

нарығында даму.

«Қазақтелеком» АҚ компаниялары тобының пайымы

«Қазақтелеком» АҚ компанияларының тобы – өз 

акционерлері үшін Қазақстан нарығында және шетел-

де мынадай жолдар арқылы құн түзетін инфокомму-

никация нарығындағы ірі өңірлік ықпалдастырылған 

оператор:

•  Қазақстанның инфокоммуникация нарығының барлық 

басты сегменттерінде жетекші ұстанымдарды нығайту 

мен қалыптастыру;

•  өнімдер жиынтығын кеңейту; 

•  бизнес географиясын кеңейту және табан тіреген 

елдердің телекоммуникация нарығында жетекші 

ұстанымдарға қол жеткізу;

•  іркіліссіз өсу мен көшбасшылықтың кепілі ретінде 

инфокоммуникация және бизнес-үдерістер саласында 

жаңа әлемдік технологияларды енгізу;

•   Компанияның клиенттік топтарының байла-

ныс қызметтеріне деген барлық қажетсінуін 

қанағаттандыратын толық инфокоммуникациялық 

шешімді ұсынудың арқасында ҚР телекоммуникация 

нарығында көшбасшылық ұстанымдарға қол жеткізу 

және сақтап қалу; 

•  өзінің еншілес компаниялары үшін Топ құратын қосымша 

құнды пайдалану, әсіресе, қызмет тиімділігін көтеру мен 

корпоративтік басқаруды жетілдіру саласында

•  өзгере, таңдандыра және үміт еткеннен де асып түсіп, 

әрбір адамның қайталанбас әрі әдеттегі өмірінің 

бөлшегі болу.9

стрАтеГиялЫҚ 

дАМу 

БАғЫттАрЫ

ҰтҚ

Ыр 

БАй

лАН

Ыс 

НА

рЫ

ғЫ

НдА

 НЫ

ғАю

тір

Ке

лГ

еН

 БА

йл

АН

Ыс 

НА

рЫ

ғЫ

Нд

А д

АМ

у

КорпорАтиВтіК  

иНФоКоММуНиКАциялЫҚ  

ҚЫЗМеттер НАрЫғЫНдА дАМу

Ко

Н

те

Н

т ж

әН

е 

Қо

сЫ

М

ш

А

лА

р 

 

Ұс

Ы

Н

у НА

рЫ

ғЫ

Н

дА

 

 К

өш

БА

сш

Ы

лЫҚ

тЫ

 ие

ле

Н

у

Кө

те

рМ

е 

 

те

ле

Ко

М

М

уН

и

КА

ц

и

ял

Ы

Қ 

 

НА

рЫ

Қт

А 

Н

Ы

ғА

ю

стратегиялық даму

«Қазақтелеком» АҚ

10


11

Құрметті оқырман!

С

іздер қолдарыңызға ұстап отырған «Қазақтелеком» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы екінші есебі. Қызметтің бұл бағытында жұмыс істейтін біздің компания қызметкерлері үшін 2012 жыл жемісті 

жыл  болды.  Солардың  бастыларына  тоқталып  өтейін.  Үдерістік  әдіс  негізінде  әзірленген  жаңа  кадрлық 

саясат, «Қазақтелеком» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы 2012-2020 жылдарға арналған 

стратегиясы  бекітілді.  «Самұрық-Қазына»  ҰӘҚ»  АҚ  жанындағы  Әлеуметтік  әріптестік  орталығымен  бірлесе 

отырып,қызметкерлерді медиация және келіссөздер бойынша дайындау жұмысы басталды, туындайтын жеке еңбек 

дауларын  қарау  мақсатында  Орталық  аппараттың  Келісім  комиссиясы  құрылды.  Елбасының  елдің  инновациялық 

экономикасын құру бойынша тапсырмасын орындау мақсатында еңбек ресурстарын жоспарлау және дуалды оқыту 

жүйесін дамыту саласында үлкен жұмыс жүргізілді. Біз алғашқылардың бірі болып «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ  

компаниялары  тобында  дуалды  оқыту  жүйесін  енгізу  бойынша  пилоттық  жоба  аясында  Әлеуметтік  әріптестік 

туралы  үшжақты  шартқа  қол  қойдық.  «Адами  ресурстарды  басқару»  VII  халықаралық  конференциясы  аясында 

«Қазақтелеком»  АҚ  өзінің  корпоративтік  университетін  –  «Инфокоммуникациялық  технологиялар  академиясы» 

дирекциясын таныстырды.

Ж

астардың  «Қазақтелеком»  АҚ  стратегиялық  және  бірегей  активі,  оның  болашағының  негізі  болып табылатынын  түсіне  отырып,  Қоғам  жыл  бойы  Компанияның  жастар  саясатын  қалыптастыру  мақсатты 

жұмыстарын жүргізді. Аз жұмыс жүргізілген жоқ, атап айтқанда: «Жастелеком» жастар  ұйымы құрылды, 

«Қазақтелеком» АҚ жастар кеңесі сайланды, бірқатар түбегейлі шешімдер қабылданды. Алғашқы жастар форумы 

барлық  филиалдар  мен  Орталық  аппараттың  өндірістік  жетістіктерімен  қатар,  белсенді  өмірлік  ұстанымы  және 

көшбасшылық  қасиеттерімен  ерекшелене  білген  жастар  өкілдерінің  басын  қосты.  Жастар  кеңесінің  мейлінше 

перспективалы мүшелері басты лауазымдарға сайлау үшін кадрлық резерв дайындауға «ТОП-50» бағдарламасына 

кіргізілді.

  

Жас қызметкерлер біздің my.telecom.kz корпоративішілік порталымыздың белсенді келермендері болып табылатын атап  көрсетуге  болады.    Бүгінгі  таңда  онда  13  мыңнан  астам  қызметкер  тіркелген.  2012  жылы  my.telecom.kz  

порталында  инновациялық  ойлау  мен  қызметкерлерді  жұмылдыру  деңгейін  көтеру  құралдарының  бірі  –  Білім 

орталығы  құрылды.  Бұл  топ-менеджмент,  еңбек  ардагерлері,  ТМД  елдерінің  телекоммуникация  саласындағы  

жетекші  сарапшыларының  бірлескен  еңбегінің  жемісі.  Білім  орталығы  корпоративтік  ақпаратқа,  корпоративтік 

қосымшаларға және оқыту мен даму бойынша өзге де ақпарат көздеріне қатынаудың бірыңғай ықпалдастырылған 

алаңы, әрі білімді басқару мен бірыңғай ақпараттық білім ортасын құрудың белсенді құралы болып табылады.

К

омпаниямыздың  болашағының  зор  екеніне  сенімім  мол,  өйткені  біз  өз  клиенттерімізге  ғана  емес,  әрбір қызметкерімізге қамқорлық білдіріп отырмыз. Бұл «Қазақтелеком» АҚ ұйымшыл ұжымын ерекшелеп тұратын 

қасиеттердің бірі. Біз жеке өсу мақсатында ғана емес, Компаниямыздың толықтай дамуы үшін жаңа білімге 

ұмтыламыз!

2013 жыл «Қазақтелеком» АҚ қызметінде конструктивті кезеңнің тағы бірі болып есте қаларына күмәнім жоқ!«Қазақтелеком» АҚ басқармасының  төрағасы

Қ. есекеев

Қоғам Басқармасы  

төрағасының үндеуі

«Қазақтелеком» АҚ

12

2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ еліміздің инфокоммуникациялық инфрақұрылымын одан 

әрі дамытуға бағытталған бірқатар маңызды 

инфрақұрылымдық және инновациялық жобаларды 

іске асырды. Өткен жыл Қазақстан Республикасының 

жетекші инфокоммуникациялық операторы ретінде 

«Қазақтелеком» АҚ ұстанымдарын бекіте түскен 

айтарлықтай жетістіктерімен және көрсеткіштерімен 

есте қалды.

Ж

ылдың ең басты оқиғаларының бірі – Павло-дар қаласында ТМД-дағы ірі деректер өңдеу 

орталығын іске қосу болды. Біздің компа-

ниямыз «Индустриализация картасы» жобаларының 

таныстырылымдары бойынша жалпы ұлттық телекөпір 

аясында TIER III класының сенімділік деңгейіне сай 

инновациялық жобасын ұсынды. «Қазақтелеком» АҚ 

аталған жобаны дата орталықтар салудағы әлемдік 

көшбасшы Hewlett-Packard компаниясымен бірлесіп 

әзірледі. Сонымен қатар, 2012 жылы Астана және 

Алматы қалаларында коммерциялық пайдалануға 

берілді. Бүгінгі таңда «Қазақтелеком» АҚ дата 

орталықтарының желісі бүкіл республиканы қамтып, 

олардың саны 14 объектіні құрайды.

2012 жылғы 31 қарашадағы деректер бойынша 

«Қазақтелеком» АҚ дата орталықтарында орнатылған 

жабдықтың жалпы көлемі 1755 Units құрады. 

Компанияның дата орталықтарында виртуалды 

хостинг, VPS, Colocation, Dedicated, сынды дәстүрлі 

қызметтермен қатар, мынадай инновациялық серви-

стер ұсынылады: бейнеконференцбайланыс жүйесі, 

Microsoft Hosted Exchange және Microsoft Hosted 

SharePoint. «Қазақтелеком» АҚ дата орталықтарының 

клиенттері  8 мыңнан аса заңды және жеке тұлағалар 

болып табылады.

Стратегиялық маңызды ұтқыр байланыс нарығында 

тұрақтау үшін 2012 жылы LTE (Long Term Evolution) 

технологиясы негізінде 4 буын желісін енгізу 

ірі стратегиялық жобасын іске асыру басталды. 

2012 жылдың осы бағыттағы маңызды оқиғасына 

Астана және Алматы қалаларында LTE желісінің 

коммерциялық пайдалануға енгізілуі жатады. 

Қазақстанда төртінші буын желісінің пайда болуы 

мобильді желілерде деректерді жоғары жылдамдықта 

беру мүмкіндігі есебінен интерактивті сервистерді 

дамыту және экономиканың барлық салаларында жаңа 

технологияларды енгізу үшін серпіліс болады.

2012 жылы «Қазақтелеком» АҚ TeliaSonera A.B 

еуропалық телекоммуникациялық холдингімен 

жасалған мәміле аясында «GSM Қазақстан 

«Қазақтелеком» ААҚ» ЖШС-ға 49% қатысу үлесін 

сатты. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының бірыңғай жүйелік интеграторы ретінде «Қазақтелеком» АҚ 

Қор компаниялар тобы үшін біртұтас порталды 

электронды сатып алудың ақпараттық жүйесін енгізді. 

SAP-жүйелер енгізіліп, оларға демеу жүргізіледі 

және «Самұрық-Қазына» АҚ ЕТҰ-да корпоративтік 

ақпараттық жүйеге техникалық қолдау көрсетіледі.Каталог: media -> upload
upload -> Болат Боранбай Қазақ тіл білімінің Қалыптасуы мен дамуы
upload -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
upload -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
upload -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
upload -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
upload -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
upload -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
upload -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов
upload -> Ж. Е. Жаппасов XVI-XVIII ғҒ. ҚАзақ-орыс
upload -> Жоба бакалавриаттың тарихшы емес мамандықтары үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет