«ҚазМұнайГаз» Қайта өңдеу және МаркетинГ» аҚжүктеу 5.56 Mb.
Pdf просмотр
бет8/9
Дата03.03.2017
өлшемі5.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Резервтер

егер  топтың  өткен  оғиға  нәтижесінде  туындаған  ағымдағы  міндеттемесі  (заңды  немесе 

тәжірибеден  шығатын),  болса,  осы  міндеттемені  өтеу  үшін  қажетті  экономикалық  пайдалардың 

жылыстауы  ықтимал  болып  табылады  және  осындай  міндеттеме  сомасын  сенімді  бағасы  алынуы 

мүмкін.  егер  топ  резервтердің  кейбір  бөлігін  немесе  тегістей  өтеуді,  мысалы,  сақтандыру  шарты 

бойынша, өтемақысын алуды болжамдаса, өтеу өтемақысын алу күмәнді болмайтын жағдайда ғана 

жеке  актив  ретінде  танылады.  резервке  жататын  шығыс,  өтеуді  алып  тастағанда,  жиынтық  залал 

туралы есепте көрсетіледі.Кейінге қалдырылған салық бойынша активтер

кейінге  қалдырылған  салық  бойынша  активтер  барлық  резервтер  және  салық  салынатын 

уақытша  айырмалар  мен  мұндай  шығыстардың  коммерциялық  сипаты  негізделетіндігі  ықтимал 

болған дәрежеде кейінге шегерілген салық залалдары бойынша танылады. басшылықтың маңызды 

пайымдаулары  жоспарланатын  табыстылық  деңгейі  мен  уақыты  негізінде,  сондай-ақ  салықтық 

жоспарлау  стратегиясын  сәтті  қолдану  негізінде  танылуы  мүмкін  кейінге  қалдырылған  салық 

бойынша активтерді бағалау үшін талап етіледі. аса толық ақпарат 25-ескертпеде қамтылған.

Салық салу

салық тәуекелдерін бағалау кезінде, басшылық

 

топ дау айта алмайтын немесе, егер қосымша салықтар салық органдарымен есептелетін болса, ол ойдағыдай шағымдана алады деп есептемейтін 

салық  заңнамасын  сақтамайтын  мүмкін  салалар  ретінде  қарастырады.  Мұндай  анықтама  маңызды 

пайымдаулар  енгізуді  талап  етеді  және  салық  заңнамасындағы  және  нормативтік-құқықтық 

актілердегі өзгерістер, салық істерін қарауға күтілетін өз шешімі және салық органдарымен жүзеге 

асырылатын  сәйкестікке  тексеру  нәтижесін  анықтау  нәтижесінде  өзгертілуі  мүмкін.  17-ескертпеде 

ашылған салық тәуекелдері бойынша резерв, негізінен, топтың қазақстандық ағымдағы салық және 

бәсекелестік  туралы  заңнамасын  түсіндіруіне  жатады.  салық  салуға  жататын  қалған  белгісіздіктер 

29-ескертпеде ашып көрсетілген.Қаржылық емес активтердің құнсыздануы

егер активтің немесе ақша ағындарын түзетін бөлімшенің баланстық құны келесі шамалардың: 

сатуға  жұмсалған  шығындарды  алып  тастағандағы  әділ  құны  және  пайдаланудан  түскен  құндылық 

ішінде  ең  үлкені  болып  табылатын  оның  өтелетін  құнынан  артық  болса,  құнсыздану  орын  алады. 

сатуға  жұмсалатын  шығындарды  алып  тастағандағы  әділ  құнын  есептеу  ұқсас  активтерді  сатудың 

коммерциялық  мәмілелерінің  бар  міндетті  күші  бойынша  қолда  бар  ақпаратқа  немесе  активтің 

шығып  қалуына  байланысты  келтірілген  қосымша  шығындарды  алып  тастағанда  байқалатын 

нарықтық  бағаларға  негізделген.

 

Пайдаланудан  түскен  құндылықты  есептеу  дисконтталған  ақша ағындары модельдеріне негізделген. ақша ағындары келесі бес жылға арналған бюджеттен алынады 

және  оны  жүргізу  бойынша  топта  әлі  міндеттемелер  немесе  болашақта  ақша  ағындарын  түзетін 

бөлімшенің құнсыздану нысанына тексерілетін активтерінің нәтижелерін жақсартатын болашақтағы 

маңызды  инвестициялары  жоқ  қайта  құрылымдау  бойынша  қызметті  қамтымайды.  өтелетін  құны 

дисконтталатын  ақша  ағындарының  моделінде  пайдаланылатын  дисконттау  ставкасына,  сондай-

ақ  экстраполяция  мақсатында  пайдаланылған  күтілетін  ақша  ағындары  мен  өсу  қарқындарына 

аса  сезімтал.  сезімталдық  талдауын  қоса  алғанда,  ақша  ағындарын  түзетін  әртүрлі  бөлімшелердің 

өтелетін  құнын  анықтау  кезінде  пайдаланылатын  басты  жорамалдар  туралы  аса  толық  ақпарат 

9-ескертпеде берілген.

Қаржылық құралдардың әділ құны

Қаржылық  жағдай  туралы  есепте  танылған  қаржылық  құралдар  мен  қаржылық 

міндеттемелердің  әділ  құны  белсенді  нарықтар  деректері  негізінде  айқындала  алмаған  жағдайда,  

ол  дисконтталған  ақша  ағындары  моделін  қоса  алғанда  бағалау  әдістерін  қолдану  арқылы 

айқындалады.

 

Осы  модельдер  үшін  бастапқы  деректер  ретінде  мүмкіндігінше  бақыланатын нарықтардан  алынған  ақпарат  пайдаланылады,  алайда  бұны  іс  жүзінде  жүзеге  асыру  мүмкін 

жылдық есебі' 

2012 


64

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

болмаған  жағдайда,  әділ  құнын  белгілеу  үшін  белгілі  бір  пайымдау  үлесі  қажет  болады. 

Пайымдаулар  өтімділік  тәуекелі,  кредиттік  тәуекел  және  волатильділік  сияқты  бастапқы  деректерді 

есепке  алуды  қамтиды.  аталған  факторларға  қатысты  жорамалдардағы  өзгерістер  қаржылық 

құралдардың әділ құнына ықпал етуі мүмкін.

акционерден 2011 жылы алынған пайызсыз қарыздар операция жүргізілген күндегі ұқсас 

жағдайлары мен сипаттамалары бар құралдар үшін қолданылатын 6,9% -9% ставкасы бойынша 

дисконтталған  күтілетін  ақша  ағындары  негізінде  есептелді.

 

бұл  бағалау  топтың  болашақта күтілетін  ақша  ағындары  мен  дисконттау  ставкаларын  бағалауын  талап  етеді,  сәйкесінше  осы 

бағалауларға қатысты белгісіздік  орын алған. бұдан әрі ақпарат 16-ескертпеде қамтылған.

топ  күмәнді  дебиторлық  берешектің  құнсыздануы  және  өзге  де  ағымдағы  активтер 

бойынша  резервтерді  мойындайды.  күмәнді  қарыздарды  бағалау  үшін  топ  дебитордың  өткен 

және болжамды белсенділігін талдауға негізделетін пайымдауды қолданады.

 

экономикадағы, қызмет аясындағы  және  дебитор  қызмет  ететін  жағдайлардағы  жалпы  өзгерістер  шоғырландырылған 

қаржылық  есептілікте  көрсетілген  дебиторлық  берешектік  құнсыздануына  арналған  резервке 

түзетулер енгізуді талап етуі мүмкін. аса толық ақпарат 13-ескертпеде қамтылған.

5.  тОҚтатылған ҚызМет

2011  жылғы  22  желтоқсанда  топтың  директорлар  кеңесі  «KazMunaiGaz  PKOP  Investment  B.V.» 

(«KMG PKOP») 100 % жарғылық капиталын нөлдік құны бойынша акционерге сатуды құптады. сату 

2011 жылғы 29 желтоқсанда аяқталды.

KMG PKOP Rompetrol Group NV («TRG») аралық акционері болып табылады. TRG-дағы иелену 

үлесі KMG PKOP бірге сатылды.

2011  жылғы  31  желтоқсанда  аяқталған  есепті  кезең  ішінде  KMG  PKOP  қызметінің 

шоғырлардырылған нәтижелері төменде берілген:

Мың теңге

2011 ж. 31 желтоқсанға

сатылған өнім мен көрсетілген қызметтерден түскен түсім1.006.983.906

сатылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны(968.380.648)

Жалпы пайда

38.603.258

тасымалдау және сату бойынша шығыстар(43.972.970)

жалпы және әкімшілік шығыстар(31.868.867)

өзге де операциялық пайда2.049.752

өзге де операциялық залал(10.791.593)

Операциялық қызметтен келтірілген залал

(45.980.420)

бағамдық айырмадан түскен пайда, нетто1.649.738

Қаржылық пайда1.130.320

Қаржылық шығыстар(9.487.065)

бірлескен кәсіпорын пайдасындағы үлес(368.712)

Қауымдасқан компаниялар пайдасындағы үлес87.470

Салық салғанға дейін тоқтатылған қызметтен келтірілген залал

(52.968.669)

табыс салығы бойынша шығыстар2.791.201

Есепті жыл ішіндегі тоқтатылған қызметтен келтірілген залал 

(50.177.468)

KMG PKOP 2011 жылы шығу мерзіміне активтер мен міндеттемелердің негізгі жіктемелері:

Мың теңге

2011 ж. 31 желтоқсанғаАктивтер

негізгі қаражат (7-ескертпе)441.659.532

Гудвил (8-ескертпе)31.513.603

Материалдық емес активтер38.662.930

бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялар2.903.735

Қауымдасқан компанияларға салынған инвестициялар5.584.752

өзге де ұзақ мерзімді инвестициялар117.711

ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар1.354.514

туынды қаржы құралдары844.418

Ш

ОҒ

ыРЛ

ан

ДыРы

ЛҒ

ан Қа

РЖ

ыЛы

Қ 

ЕСЕПТІЛІК65

Мың теңге

2011 ж. 31 желтоқсанға

өзге де ұзақ мерзімді активтер2.116.040

тауар-материалдық қорлар81.143.820

сауда дебиторлық берешек83.540.405

төленген аванстар3.178.031

өтелуі тиіс ҚҚс1.305.127

табыс салығы бойынша алдын ала төлем556.888

өзге де ағымдағы активтер 9.731.384

ақша қаражаты және оның баламалары32.837.524

Активтер жиыны

737.050.414

Міндеттемелер

Қарыздар


70.797.065

кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелер50.771.579

резервтер (19-ескертпе)10.473.749

Қаржы лизингі бойынша міндеттемелер 1.411.565

өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер301.963

сауда кредиторлық берешек120.097.493

төленуі тиіс өзге де салықтар31.183.779

алынған аванстар1.677.386

төленуі тиіс табыс салығы93.624

туынды қаржы құралдары179.000

өзге де ағымдағы міндеттемелер6.115.367

Міндеттемелер жиыны

293.102.570

Таза активтер

443.947.844

6.  баҚылаМайтын Қатысу Үлестерін сатыП алу 2012 жылы «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС иелену үлесіндегі өзгеріс

2012  жылғы  31  желтоқсанда  аяқталатын  жыл  ішінде  топ  иелену  үлесін  99,53%  ұлғайтып, 

«атырау  мұнай  өңдеу  зауыты»  (бұдан  әрі  «аМөз»)  жШс  0,038%  мөлшеріндегі  қосымша  қатысу 

үлесін сатып алды.

 

Қатысу үлесі аМөз жарғылық капиталына жарна салу есебінен 18.407 мың теңге сомасына ұлғайтылды. сатып алынған қатысу үлесі бойынша таза активтердің баланстық құны мен 

18.407 мың теңге мөлшерінде төленген сыйақы арасындағы 8.081 мөлшеріндегі айырма 2012 жылғы 

31  желтоқсанда  аяқталған  жыл  ішіндегі  капиталдағы  өзгерістер  туралы  шоғырландырылған  есепте 

жинақталған залалға жатқызылды. 2011 жылы Refinery Company RT иелену үлесіндегі өзгеріс

2011 жылғы қарашада топ акционерден «Павлодар мұнайхимия зауыты» аҚ 42% мөлшерінде 

қосымша қатысу үлесін сатып алды. нәтижесінде өзінің «Павлодар мұнайхимия зауыты» аҚ иелену 

үлесін  100%  ұлғайтты.  Қатысу  үлесі  акционерге  акциялар  шығару  арқылы  төленді  (15-ескертпе). 

сатып  алынған  иелену  үлесіне  жататын  «Павлодар  мұнайхимия  зауыты»  аҚ  таза  активтерінің 

баланстық құны 7.306.983 мың теңгені құрады. сатып алынған қатысу үлесі мен 3.654.663 мың теңге 

мөлшерінде  төленген  сыйақы  арасындағы  3.652.320  мың  теңге  мөлшеріндегі  айырма  2011  жылғы 

31  желтоқсанда  аяқталған  жыл  ішіндегі  капиталдағы  өзгерістер  туралы  шоғырландырылған  есепте 

жинақталған залалға жатқызылды.

2011 жылы TRG еншілес ұйымдарын иелену үлестеріндегі өзгеріс

2011  жылғы  қарашада  топ  иелену  үлесін  99%  ұлғайтып,  Rompetrol  Georgia  1%  мөлшерінде 

қосымша қатысу үлесін сатып алды. Қосымша сатып алу нәтижесінде туындаған 1.778.407 мың теңге 

сомасындағы сатып алынған үлес бойынша таза активтердің баланстық құны мен 79.677 мың теңге 

сомасында  төленген  сыйақы  арасындағы  1.858.084  мың  теңге  сомасындағы  айырма  2012  жылғы 

31  желтоқсанда  аяқталған  жыл  ішіндегі  капиталдағы  өзгерістер  туралы  шоғырландырылған  есепте 

жинақталған залалға жатқызылды.

Жалғасы


жылдық есебі' 

2012 


66

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

7.  неГізГі Қаражат

Мың теңге

Қайта өңдеу 

бойынша 

активтер


жер, 

ғимараттар 

мен 

құрылыстарМашиналар 

мен 


жабдықтар

өзгелері  аяқталмаған 

құрылыс

жиыны


2010 жылғы  

31 желтоқсандағы 

қалдық құн

445.153.320 113.054.591

35.647.651 16.271.519

49.252.404 659.379.485

есептілік валютасын 

қайта есептеу

1.860.191

144.035

131.115


114.419

394.163


2.643.923

түсімдер


4.530.322

1.158.680

975.222

2.995.43764.202.025

73.861.686

Шегерімдердің 

бастапқы құны 

(1.539.477) (1.733.280)

(1.075.776) (3.784.099)

(838.270)(8.970.902)

тозу бойынша 

шығыстар 

(38.851.687) (8.612.892)

(5.102.332) (5.045.567)

– (57.612.478)

Шегерімдер 

бойынша 


жинақталған тозу 

929.090


720.285

631.897


2.471.1974.752.469

Құнсыздану резерві

(2.722.980) (1.743.837)

(2.588.756)

(3.288.825) (10.344.398)аудармалар мен 

қайта жіктеу

22.148.218

2.514.217

1.187.778

1.452.244 (27.302.457)тоқтатылған қызмет  (287.025.652) (72.673.502) (23.735.438) (9.370.190) (48.854.750) (441.659.532)2011 жылғы  

31 желтоқсандағы 

қалдық құн

144.481.345 32.828.297

6.071.361 5.104.960

33.564.290 222.050.253

есептілік валютасын 

қайта есептеу(13.202)
(13.202)

түсімдер


4.897.851

506.155


258.049

660.565


68.441.559

74.764.179

Шегерімдердің 

бастапқы құны 

(1.331.477)

(618.114)

(113.086)

(372.661)

(766.907)(3.202.245)

тозу бойынша 

шығыстар 

(18.241.993) (2.729.230)

(1.152.889) (1.428.803)

– (23.552.915)

Шегерімдер 

бойынша 


жинақталған тозу 

722.576


110.325

5.273


99.812937.986

Құнсыздану резерві

– (1.281.955)

(18.615)

29.917


12.292

(1.258.361)

аудармалар мен 

қайта жіктеу

4.831.961 11.802.389

46.239

(67.461) (16.613.128)сатуға арналған 

деп жіктелген 

активтерге аудару 

(274.973)(1.956.816)(2.231.789)

2012 жылғы  

31 желтоқсандағы 

қалдық құн

135.085.290 40.617.867

5.096.332 4.013.127

82.681.290 267.493.906

бастапқы құны

213.497.685 60.340.240

11.967.544 10.780.659

82.723.000 379.309.128

жинақталған тозу 

және құнсыздану

(78.412.395) (19.722.373)

(6.871.212) (6.767.532)

(41.710) (111.815.222)

2012 жылғы  

31 желтоқсандағы 

қалдық құн

135.085.290 40.617.867

5.096.332

4.013.127

82.681.290 267.493.906

бастапқы құны

205.374.325 47.676.253

11.584.068 10.388.014

33.564.290 308.586.950

жинақталған тозу 

және құнсыздану

(60.892.980) (14.847.956)

(5.512.707) (5.283.054)

– (86.536.697)2011 жылғы  

31 желтоқсандағы 

қалдық құн

144.481.345 32.828.297

6.071.361 5.104.960

33.564.290 222.050.253

Ш

ОҒ

ыРЛ

ан

ДыРы

ЛҒ

ан Қа

РЖ

ыЛы

Қ 

ЕСЕПТІЛІК67

2012  жылғы  31  желтоқсанда  қалдық  құны  131.081.946  мың  теңге  (2011  жылы:  83.107.697 

мың  теңге)  негізгі  қаражат  объектілерін  топ  «Қазақстанның  даму  банкі»  аҚ-нан  алынған  банктік 

қарыздар бойынша қамтамасыз ету ретінде салды качестве (16-ескертпе). 2012 жыл ішінде капиталға 

айналдырылған  қарыздар  бойынша  шығындар  5.613.073  мың  теңгені  (2011  жылы:  4.747.542  мың 

теңге) құрады. капиталға айналдыру ставкасы 9,5% (2011 жылы: 9,38%).

2012  жылғы  31  желтоқсанда  аяқталмаған  құрылыс  негізінен  2008  жылғы  қазанда  басталған 

хош  иісті  көмірсутектерін  өндіру  бойынша  кешен  құрылысына  жатады.  аталған  кешеннің 

құрылысын  2013  жылы  аяқтау  жоспарланып  отыр.  аяқталмаған  құрылыс  құрамына  енгізілген  хош 

иісті  көмірсутектерін  өндіру  бойынша  кешеннің  баланстық  құны    53.089.813  мың  теңгені  құрады 

(2011  жылы:  14.026.320  мың  теңге).  сондай-ақ  2009  жылы  аМөз  мұнайды  терең  өңдейтін  кешен 

құрылысы бойынша жобалау-зерттеу жұмыстарына кірісіп, оны 2012 жылы аяқтады. барлық жобаны 

2016 жылы аяқтау жоспарланып отыр. аяқталмаған құрылыс құрамынан енгізілген мұнайды терең 

өңдейтін кешеннің баланстық құны 2012 жылғы 31 желтоқсанда 6.047.102 мың теңгені (2011 жылы: 

5.463.037 мың теңге) құрады.

Сатуға арналғандар ретінде жіктелген активтер 

2012  жылы  тұрғын  үй  құрылысы  бойынша  капиталға  айналдырылған  шығындар  1.256.292  

мың  теңгені  (2011  жылы:  700.524  мың  теңгені)  құрады.  аталған  тұрғын  үйлер  2012  жылы  сатуға 

арналғандар  ретінде  жіктелген  активтерге  ауыстырылды.  сатуға  арналғандар  ретінде  жіктелген 

активтер танылған күнде олардың баланстық құны 1.956.816 мың теңгені, ал дисконтталған төлемдер 

әдісі бойынша есептелген әділ құны 859.218 мың теңгені құрады. 1.097.598 мың теңге мөлшеріндегі 

баланстық  және  әділ  құны  арасындағы  айырма  сәйкесінше  987.058  мың  теңге  (11-ескертпе)  және 

110.540  мың  теңге  сомасындағы  өзге  де  ұзақ  мерзімді  және  ағымдағы  активтер  құрамындағы 

болашақ кезендердің шығыстары ретінде танылды. 

Негізгі қаражаттардың құнсыздануы

2012  жылы  1.258.361  мың  теңге  сомасындағы  резервтің  құнсыздануының  жалпы  сомасы 

негізінен 1.399.788 мың теңге сомасына «жанар-жағармай құю станциялары» еГдП жеке активтеріне 

қатысты  танылған  құнсыздануға  жатады.  Құнсызданудан  келтірілген  залал  тасымалдау  және  сату 

бойынша шығыстар құрамында көрсетілді (22-ескертпе).

2011  жылы,  10.344.398  мың  теңге  сомасындағы  құнсызданудан  келтірілген  залал 

негізінен,  5  миллиард  теңге  сомасына    Rompetrol  Petrochemicals  SRL-ға  термиялық  крекинг 

қондырғысының өндірістік желісіне жататын активтерді қоса алғанда, топтың – TRG тоқтатылған 

қызметіне жатады. танылған құнсыздану нәтижесінде термиялық қондырғының баланстық құны 

нөлге тең.

8.  ГудВил 

Мың теңге

жиыны

2010 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық құн

121.257.021

тоқтатылған қызмет (31.513.603)

есептілік валютасын қайта есептеу260.221

2011 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық құн

90.003.639

2012 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық құн

90.003.639

бастапқы құны90.003.639

жинақталған құнсыздану

2012 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық құн

90.003.639

бастапқы құны90.003.639

жинақталған құнсыздану

2011 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық құн

90.003.639

Гудвилді құнсыздануға тестілеу

Гудвилдің  баланстық  құны  ақша  қаражаттарын  түзетін  бірліктердің  әрбір  тобы  бойынша 

былайша бөлінеді:


жылдық есебі' 

2012 


68

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

«эталон» өк аҚ сатып 

алынған ақша ағындарын 

түзетін бірліктер тобы 

Refinery сатып алынған 

ақша ағындарын түзетін 

бірліктер тобы

жиыны


2012 жылғы 31 желтоқсан

1.450.343

88.553.296

90.003.639

2011 жылғы 31 желтоқсан

1.450.343

88.553.296

90.003.639

«Refinery Company RT» («Refinery») ЖШС сатып алу кезіндегі гудвил 

2009 жылы Refinery бизнесін біріктіру кезінде сатып алынған гудвил ақша ағындарын түзетін бір 

бірлік ретінде есепке алынды.

Refinery  өтелетін  құны  басшылық  бесжылдық  мерзімге  бекіткен  қаржылық  жоспарларға 

негізделген дисконтталған ақша ағындарын қолдану арқылы сатуға жұмсалатын шығындарды алып 

тастағанда, әділ құны негізінде анықталды. болжанатын ақша ағындарына қолданылатын дисконттау 

ставкасы  11,8%  (2011  жылы:  12,8%),  ал  бес  жылдық  мерзімнен  тыс  ақша  ағындары  3,67%  (2011 

жылы: 3,3%) тең өсу қарқынын есепке ала отырып экстраполярланды. Қалдық құны үшін капиталға 

айналдыру ставкасы 8,1% (2011 жылы: 9.5%) құрады.

Құнсыздану нысанына талдау негізінде 2012 және 2011 жылдары құнсыздану анықталған жоқ. Сатуға жұмсалатын шығындарды алып тастағанда, әділ құнын есептеу кезінде қолданылған 

негізгі жорамалдар:

•  Шикі мұнайды өңдеу және мұнай өнімдерінің шығу көлемдері;

•  EBITDA жоспарланған мәні;

•  2013-2017 жылдардағы күрделі салымдар;

•  дисконттау ставкалары.

Шикі  мұнайды  өңдеу  және  мұнай  өнімдерінің  шығу  көлемдері  –  «Павлодар  Мұнайхимия 

зауыты» (бұдан әрі «ПМХз») аҚ жаңғыртуға дейін және кейін 1 тонна шикі мұнайды өңдеу кезінде 

мұнай өнімдерінің шығуына қатысты топтың болжамдарын ұсынады.

EBITDA  жоспарланған  мән  –  мұнай  өнімдерін  сатудан  түскен  түсім  2016  және  2017  жылдары 

ПМХз жаңғыртылған өндірістік қуаттарының іске қосылуы салдарынан арта түсетіндігін есепке ала 

отырып түзетілген өткен тәжірибе негізінде белгіленген EBITDA жоспарланған мән болып табылады. 

күрделі  шығындар  –  күрделі  шығындар  мыналар  бойынша:  а)  ПМХз  қайта  жаңғырту  және 

жаңарту бойынша; б) активтің ағымдағы жағдайын қолдау үшін қажетті шығындарды білдіреді.

дисконттау  ставкалары  –  ақша  қаражаттарын  түзетін  әрбір  бірлік  үшін  тән  тәуекелдердің 

нарықтық бағалануын көрсететін дисконттау ставкалары. дисконттау ставкасы саладағы капиталдың 

орташа  есептелген  құны  негізінде  есептеп  шығарылды.  Одан  әрі,  аталған  ставка  болашақ  бағалау 

ақша  ағындары  түзетілмеген  ақша  ағындарын  түзетін  бірлікке  жататын  қандай  да  бір  нақты 

тәуекелден берілген нарық бағасын көрсету үшін түзетілді.Жорамалдардағы өзгерістерге сезімталдық

Refinery  гудвилінің  өтелетін  құнын  бағалау  нәтижелері  негізіні  жорамалдардың,  оның 

ішінде,  WACC  дисконттау  ставкасын,  сондай-ақ  терминалды  кезеңде  жоспарланған    EBITDA    мәнін 

өзгертумен байланысты жорамалдарды өзгертуге сезімтал болып табылады. 

дисконттау  ставкасын  11,8%-дан  12,8%  дейін  1%  артуы  гудвилдің  баланстық  құны  өтелетін 

құннан 21.708 миллион теңгеге артуына әкеп соғады.

терминалды  кезеңде  жоспарланған  EBITDA  мәнінің  14,8%-дан  11,8%-ға  дейін  3%  төмендеуі 

гудвилдің баланстық құнының өтелетін құннан 107.810 миллион теңгеге артуына әкеп соғады.Ш

ОҒ

ыРЛ

ан

ДыРы

ЛҒ

ан Қа

РЖ

ыЛы

Қ 

ЕСЕПТІЛІК69

9.  бірлескен кәсіПОрынға салынған инВестиЦия

топ  «Valsera  Holdings  B.V.»  (бұдан  әрі  «Valsera»)  50%  үлесіне  ие.  Valsera  «Петроказахстан 

Ойл  Продактс»  (бұдан  әрі  «ПкОП»)  жШс  жарғылық  капиталының  99,43%  иеленген.  ПкОП 

жШс Қазақстанда орналасқан мұнай өңдеуші зауыт болып табылады. Valsera, түптеп келгенде, 

Қытай ұлттық Мұнагаз корпорациясымен бақыланатын, топпен және China National Petroleum 

Corporation and Development Company Ltd бірлесіп бақыланатын құрылым болып табылады. 

2012 және 2011 жылдардағы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша топтың 2012 және 2011 

жылдардағы  31  желтоқсанда  аяқталатын  жылдар  ішіндегі  бірлескен  кәсіпорындағы  активтері 

мен міндеттемелерінің және табыстары мен шығыстарының үлесі:

Мың теңге

2012


2011

бірлескен  кәсіпорынның  қаржылық  жағдайы  туралы  есептегі 

топтың үлесі:

ағымдағы активтерКаталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет