«ҚазМұнайГаз» Қайта өңдеу және МаркетинГ» аҚжүктеу 5.56 Mb.
Pdf просмотр
бет4/9
Дата03.03.2017
өлшемі5.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Құламбаев Серік Алтайұлы 

«ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ бас директоры (басқарма төрағасы) Қожабаев Ерболат Өмірсерікұлы

«ҚазМұнайГаз  -  қайта  өңдеу  және  маркетинг»  аҚ  бас  директорының  бірінші 

орынбасары

Ақышев Азамат Нұрдәулетұлы

«ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ коммерциялық директорыАққайсиева Айзада Үмбетқызы

«ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ қаржы директоры Мусин Марат Қалқаманұлы

 «ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг» аҚ аппаратының басшысы

басҚарМа ҚызМеті

басқарма  2011  жылы  функциясын  директорлар  кеңесінің  2008  жылғы  29  желтоқсандағы 

шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз – ҚМ» акционерлік қоғамының жарғысы мен басқарма туралы 

ережесі негізінде жүзеге асырды.37

жылды


Қ есебі' 2012 

басқарма  Қазақстан  республикасының  заңнамасымен  және  Қоғам  жарғысымен  Қоғамның 

басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің  кез 

келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. 

2011  жылы  барлығы  46  отырыс  өткізіліп  (оның  ішінде  2  шешім  сырттай  дауыс  беру 

арқылы  қабылданды),  оларда  220  мәселе  қаралды,  олардың  ішінде  сырттай  дауыс  беру  арқылы 

қабылданғаны – 6.

акЦиОнерлік каПитал

2012  жылғы  31  желтоқсандағы  жағдай  бойынша  ҚМГ  ҚМ  жарғылық  капиталының  мөлшері 

858 364 480 мың теңге, ол 660 280 750 акцияға бөлінген:

•  әрқайсысының есептелген құны 1000 теңгені құрайтын 610 759 817 акция,

•  әрқайсысының есептелген құны 5000 теңгені құрайтын 49 520 931 акция, 

•  есептелген құны 4804 теңгені құрайтын 1 акция,

•  есептелген құны 3000 теңгені құрайтын 1 акция.

«ҚазМұнайГаз – Қайта өңдеу және Маркетинг» аҚ 100% акциялары «ҚазМұнайГаз» ұк» аҚ-на 

тиесілі (жалғыз акционер).

іШкі баҚылау

ҚМГ  ҚМ  қаржы-шаруашылық  қызметін  бақылау  және  ішкі  бақылау  саласындағы  бағалауды 

«ҚазМұнайГаз»  ұк»  аҚ  орталықтандырылған  ішкі  аудит  қызметі  жүзеге  асырады,  ол  сондай-ақ 

ҚМГ  ҚМ  жоғары  басшылығына  және  «ҚазМұнайГаз»  ұк»  аҚ  директорлар  кеңесіне  тәуелсіз  және 

объективті  ақпарат,  ішкі  ресімдерді  жақсартуға  бағытталған  есептер  мен  ұсыныстар  беру  арқылы 

осы жүйелерді жетілдіруге жәрдемдеседі. 

тәуекелдерді басҚару

Қоғам  еншілес  және  тәуелді  ұйымдарды  есепке  ала  отырып,  тәуекелдерді  басқару  жүйесін 

(ERM)  құру  арқылы  шоғырландырылған  негізде  тәуекелдерді  басқару  жүйесін  енгізуді  жүзеге 

асырады.


ERM  әдістемесі  қабылданған  халықаралық  мұнайгаз  индустриясының  тәуекел-менеджмент 

тәжірибесіне  сәйкес  келеді,  COSO  (тредвей  комиссиясының  демеушілік  ұйымдар  комитеті  /The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) тұжырымдамасына негізделеді. 

айтарлықтай  тәуекелдерді  сәйкестендіруге,  болжамдауға  және  басқаруға  мүмкіндік  беретін  тиімді 

ERM  енгізу  іс-шаралардың  кезең-кезеңімен  орындалуын,  сондай-ақ  ERM  келесі  процестерінің 

тұрақты іске асырылуын болжамдайды:

•  ERM ішкі ортасын дамыту;

•  елеулі бизнес-процестерге тәуекелдерді басқаруды ықпалдастыру;

•  тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау;

•  тәуекелдерді басқару бойынша тиімді шаралар әзірлеу;

•  тәуекелдерді басқару бойынша шараларды іске асыру және тәуекелдер мониторингі;

•  ERM процедураларын ұдайы жетілдіріп отыру;

•  сақтандыру өтемақысын ұйымдастыру; 

•  дау-жанжалдарды анықтау және жою (BCI процедуралары);

•  ішкі бақылау процедураларының мониторингі;

Қоғам келесі тәуекел түрлерін басқаруды жүзеге асырады:

•  стратегиялық;

•  операциялық;

•  қаржылық;

•  сыртқы.

тәуекелдерді  басқару  бойынша  2012  жылда  атқарылған  жұмыс  нәтижесі  тәуекелдерді 

мейлінше  азайту  дәрежесі  бойынша  іс-шаралар  жоспарын  қамтитын  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ 

тәуекелдерін басқару бағдарламасы және 2015 жылға дейінгі кезеңдегі дзО».

корпоративтік  сақтандыру  бағдарламасы  шеңберінде  2012-2013  жж.  «ҚазМұнайГаз-ҚМ»  аҚ 

тобының  өндірістік  және  қаржы-өндірістік  қызметіне  қатысатын  барлық  негізгі  активтер:  ПМХз 

активтері, аМөз активтері, жжҚс, мұнай базалары сақтандырылды.жылдық есебі' 

2012 


38

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

БайЛаныС аҚПаРаТы

«ҚазМұнайГаз – қайта өңдеу және маркетинг» аҚ

010000, Қазақстан республикасы, астана қаласы, тұран даңғ., 1

тел: +7-7172-97-97-01

«атырау мұнай өңдеу зауыты» жШс

Қазақстан республикасы, атырау қаласы, Говоров  к-сі, 1

тел.: +7-7122-259-335

«ПетроказахстанОйлПродактс» жШс

Қазақстан республикасы, Шымкент қаласы, Қапал батыр к-сі, 5

тел.: +7- 7252-94-01-00

«Павлодар мұнайхимия зауыты» аҚ

Қазақстан республикасы, Павлодар қаласы, Химкомбинат к-сі, 1

тел.: +7- 7182-39-65-44

«ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ

010000, Қазақстан республикасы, астана қаласы, Қабанбай батыр к-сі 17, блок е

тел.: +7- 7172-97-44-52

«EMI» жШс

Қазақстан республикасы, Павлодар қаласы, Химкомбинат к-сі, 1

тел.: +7- 7182-396598жылдық есебі' 2012 

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

ҚОСымШаЛаР

ірі МәМілелер және жасалуында МҮдделілік бар  

МәМілелер тізбесі  ......................................................................................................... 40

ШОғырландырылған ҚаржылыҚ есеПтілік ................................................. 42

ҚаржылыҚ жағдай туралы  

ШОғырландырылған есеП ....................................................................42-43

жиынтыҚ табыс туралы  

ШОғарландырылған есеП ........................................................................... 44

аҚШа Қаражаттарының ҚОзғалысы туралы 

ШОғырландырылған есеП ....................................................................45-46

каПиталдағы өзГерістер туралы  

ШОғырландырылған есеП .......................................................................... 47

ШОғырландырылған ҚаржылыҚ  

есеПтілікке ескертПелер..........................................................................48-84


жылдық есебі' 

2012 


40

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

ІРІ мӘмІЛЕЛЕР ЖӘнЕ ЖаСаЛУынДа мҮДДЕЛІЛІК БаР мӘмІЛЕЛЕР ТІзБЕСІ 

1.  «ҚазМұнайГаз  өнімдері»  аҚ-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәміле 

жасасу  туралы  (мұнай  өнімдері  мен  газ  сату  желісі  объектілерін  мүліктік  жалдау  (жалға  алу) 

қызметтерін сатып алу туралы шартқа № 1 қосымша келісім).

2.   «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы 

(сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шарт).

3.  «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы 

(сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шарттар және сенімді өкілдің қызметтерін сатып 

алу туралы шартқа қосымша келісім).

4.  «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы 

(мұнай  өңдеу  және  мұнай  өнімдерін  тиеу  бойынша  қызметтер  көрсету  туралы  10.08.2011ж.  

№ 845-11/156-2011 шартқа № 5 қосымша келісім).

5.  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәмілелер  жасасу  туралы  (23.12.11ж.  

№ KS 01-11-24/395-2011 кредиттік желісін ұсыну туралы келісіммен байланысты).

6.  «семсер»  мамандандырылған  оқу  орталығы»  жШс-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ 

мүдделілігі  бар  мәміле  жасасу  туралы  (көшпелі  спорттық  іс-шара  өткізу  бойынша  қызметтерді 

сатып алу туралы шарт).

7.  «ҚМГ  –  сервис»  жШс-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәмілелер 

жасасу туралы.

8.  жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы («ҚазМұнайГаз» 

бө»  аҚ-мен  жасалған  мұнай  сатып  алу  туралы  шартты  бұзу  туралы  және  «өзенмұнайгаз»  аҚ-

мен мұнай сатып алу туралы шарт жасасу туралы келісім).

9.  «ҚазМұнайГаз  өнімдері»  аҚ-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәміле 

жасасу туралы (сұйытылған көмірсутекті газ сатып алу-сату шарттары).

10.  «ҚазМұнайГаз»  ұк  аҚ-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәміле  жасасу 

туралы (қаржылай көмек көрсету туралы шарт).

11.  «ҚазМұнайГаз  өнімдері»  аҚ-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәміле 

жасасу  туралы  (31.12.2011ж.  №  147-2012  автокөлік  құралдарын  мүліктік  жалдау  (жалға  алу) 

қызметтерін сатып алу туралы Шартқа № 1 қосымша келісім).

12.  «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы 

(қарыз беру туралы шарт).

13.  «ҚазМұнайГаз  өнімдері»  аҚ-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәміле 

жасасу туралы (сенімді өкілдің қызметтерін сатып алу туралы шартқа қосымша келісім).

14.  «ҚазМұнайГаз  өнімдері»  аҚ-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәміле 

жасасу  туралы  (27.12.2011ж.//30.12.2011ж.  №419-2011//44-2012  мұнай  өңдеу  өнімдерін  сатып 

алу-сату шартына қосымша келісім және айналымдағы тауарларды кепілге қою шарты).

15.  «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы 

(жарғылық капиталдағы үлесті сатып алу-сату шарты).

16.  «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле 

жасасу туралы (кезекші жүргізушінің қызметтерін сатып алу шарты және жүргізушілер берумен 

меншікті көлік құралдарына қызмет көрсету жөніндегі шарт).

17.    «семсер  –  өрт  сөндіруші»  жШс-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар 

мәміле  жасасу  туралы  («ҚазМұнайГаз  -  ҚМ»  аҚ  кеңсе  ғимаратындағы  адамдарды  эвакуация 

жүргізу  дағдыларына  машықтау  бойынша  өртке  қарсы  және  апатқа  қарсы  оқу  жаттығуларын 

өткізу бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт).

18.  «ҚазМұнайГаз  өнімдері»  аҚ-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәміле 

жасасу туралы (жаңа инвестициялық жобаны іске асыру бойынша сенімді өкілдің қызметтерін 

сатып алу туралы шарты және 24.04.2012ж. № 154-2012//545-2012 сенімді өкілдің қызметтерін 

сатып алу туралы шартқа қосымша келісім).

19.  «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы 

(қарыз беру туралы шарт).

20.  «аМөз» жШс-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәміле жасасу туралы.


Ш

ОҒ

ыРЛ

ан

ДыРы

ЛҒ

ан Қа

РЖ

ыЛы

Қ 

ЕСЕПТІЛІК41

21.  «ҚазМұнай  өнімдері»  аҚ-мен  жасалуында  «ҚазМұнайГаз  –  ҚМ»  аҚ  мүдделілігі  бар  мәміле 

жасасу  туралы  (27.12.2011ж.//30.12.2011ж.  №  419-2011/44-2012  мұнай  өңдеу  өнімдерін  сатып 

алу-сату шартына қосымша келісім).

22.  жалға алу қызметтерін сатып алу шарты:

- «ҚазМұнайГаз өнімдері» аҚ;

- «Semser security» жШс;

- «семсер – өрт сөндіруші» жШс.

23.  ҚҚс  қоса  есептегенде  73618  496  теңге  сомасына  «ҚазМұнайГаз  –  сервис»  жШс-мен 

«ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ кеңсе жайларына кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып 

алу туралы шарт («ресми қабылдаулар үйі» орталық аппараты).

24.  ҚҚс қоса есептегенде 6411446 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен «ҚазМұнайГаз 

–  ҚМ»  аҚ  кеңсе  жайларына  кешенді  қызмет  көрсету  бойынша  қызметтерді  сатып  алу  туралы 

шарт («ақ-бұлақ-2» ш.а., 3,4-үй).

25.  ҚҚс қоса есептегенде 21336896 теңге сомасына «Semser security» жШс-мен «ҚазМұнайГаз – ҚМ» 

аҚ кеңсе жайларын күзету бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт.

26.  ҚҚс қоса есептегенде 15753920 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен жолаушылар 

тасымалдайтын көлік құралдарын беру (беру және қызмет көрсету) бойынша қызметтерді сатып 

алу туралы шарт.

27.  ҚҚс қоса есептегенде 7488000 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен «ҚазМұнайГаз 

–  ҚМ»  аҚ  қызметкерлерін  тасымалдау  үшін  автобус  (әрқайсысы  24  орындық  2  автобус)  беру 

бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт.

28.  ҚҚс қоса есептегенде 43008 000 теңге сомасына «ҚазМұнайГаз – сервис» жШс-мен жүргізуші 

берумен  меншікті  көлік  құралдарына  қызмет  көрсету  бойынша  қызметтерді  сатып  алу  туралы 

шарт.

29.  ҚҚс  қоса  есептегенде  5539000  теңге  сомасына  «ҚазМұнайГаз»  -  сервис»  жШс-мен  меншікті көлік құралдарын жөндеу жұмыстарын сатып алу туралы шарт.

30.  «өзенмұнайгаз» аҚ-мен жасалуында «ҚазМұнайГаз – ҚМ» аҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасу 

туралы:

31.  «өзенмұнайгаз» аҚ-мен мұнай сатып алу туралы шарт;32.  «аМөз»  жШс-мен  10.08.2011ж.  №  845-11/156-2011  мұнай  өңдеу  және  мұнай  өнімдерін  тиеу 

бойынша қызметтер көрсету туралы шартқа қосымша келісім;

33.  «аМөз» жШс-мен мүлікті (резервуарларды) жалға алу қызметтерін сатып алу туралы шарт;

34.  «аМөз» жШс-мен үй-жайларды жалға алу қызметтерін сатып алу туралы шарт.жылдық есебі' 

2012 


42

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

ШОҒыРЛанДыРыЛҒан ҚаРЖыЛыҚ ЕСЕПТІЛІК

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп

31 желтоқсанға

Мың теңге

ескер.


2012

2011


АКТИВТЕР

Ұзақ мерзімді активтер

негізгі қаражат

7

267.493.906

222.050.253

Гудвил

8

90.003.63990.003.639

Материалдық емес активы2.091.696

1.797.100

бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестициялар

9

18.511.433

17.654.144

өзге де ұзақ мерзімді инвестициялар309.299

241.315


ұзақ мерзімді активтер үшін аванстар

10

71.812.079

44.270.326

кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша активтер

25

1.845.561

984.289


өзге де ұзақ мерзімді активтер

11

23.216.068

7.679.939

475.283.681

384.681.005Ағымдағы активтер

тауар-материалдық қорлар

12

33.480.342

63.364.314

сауда дебиторлық берешек

13

12.270.760

114.826.782

берілген аванстар15.478.837

31.880.849

өтелуі тиіс ҚҚс 

11.945.635

3.156.675

Қысқа мерзімді банк салымдары

15.414.800

табыс салығы бойынша алдын ала төлем4.080.936

1.489.312

өзге де ағымдағы активтер

1.818.614

2.803.692

ақша қаражаты және олардың баламалары

14

51.790.616

110.690.156

146.280.540

328.211.780

сатуға арналған деп жіктелген активтер

7

859.218147.139.758

328.211.780АКТИВТЕР ЖИЫНЫ

622.423.439

712.892.785Ш

ОҒ

ыРЛ

ан

ДыРы

ЛҒ

ан Қа

РЖ

ыЛы

Қ 

ЕСЕПТІЛІК43

Жалғасы

31 желтоқсанға

Мың теңге

ескер.


2012

2011


КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

Капитал

жарғылық капитал

15

858.364.480

849.188.923

жинақталған шығын

(496.164.540)

(508.264.037)

есептілік валютасын қайта есептеуден құралған 

резерв


5.051.793

5.136.602Компания акционеріне тиесілі

367.251.733

346.061.488Бақыламайтын қатысу үлесі

15

288.569

277.074

Капитал жиыны

367.540.302

346.338.562Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Қарыздар


16

127.101.235

60.357.021

кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша 

міндеттемелер 

25

16.080.231

18.141.891

резервтер

17

840.877

728.470

өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер4.071

202.705


144.026.414

79.430.087Ағымдағы міндеттемелер

Қарыздар


16

57.909.244

110.689.093

сауда кредиторлық берешек

18

15.975.756

128.176.760

төленуі тиіс өзге де салықтар

19

6.272.272

2.038.122

алынған аванстар    

13.909.731

32.191.818

резервтер

17

9.572.873

9.752.155

төленуі тиіс табыс салығы1.112.198

423.941


өзге де ағымдағы міндеттемелер

6.104.649

3.852.247110.856.723

287.124.136Міндеттемелер жиыны

254.883.137

366.554.223КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ

622.423.439

712.892.7857-48  беттердегі  есеп  саясаты  мен  ескертпелер  осы  шоғырландырылған  қаржылық  есептіліктің 

ажырамас бөлігі болып табылады.

жылдық есебі' 

2012 


44

«ҚазМұнайГ

аз» – қайта өңдеу және марк

етинг» 


аҚ

Жиынтық табыс туралы шоғарландырылған есеп

Мың теңге

ескер.


31 желтоқсанда  

аяқталған жылдарға

2012

2011


Жалғасатын қызмет

сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтен түскен 

түсім 

20

1.294.292.7991.194.822.636

сатылған өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік 

құны 

21

(1.162.938.919)(1.047.140.016)

Жалпы пайда

131.353.880

147.682.620

тасымалдау және сату бойынша шығыстар

22

(83.148.393)

(77.804.528)

жалпы және әкімшілік шығыстар

23

(16.694.545)

(22.602.778)

өзге де операциялық пайда

3.788.281

2.319.421

өзге де операциялық шығыстар

(6.615.864)

(2.707.465)Операциялық қызметтен түскен пайда 

28.683.359

46.887.270

теріс бағамдық айырмашылық, нетто

(680.212)

(446.221)

Қаржылық пайда

757.316

1.093.871

Қаржылық шығыстар

24

(10.100.128)

(23.736.309)

бірлескен кәсіпорын пайдасындағы үлес

9

857.289

1.614.415

салық салғанға дейінгі жалғасатын қызметтен түскен 

пайда


19.517.624

25.413.026

табыс салығы бойынша шығыстар

25

(5.126.166)

(10.042.105)

Бір жылғы жалғасатын қызметтен түскен пайда  

14.391.458

15.370.921Тоқтатылған қызмет

салық салғаннан кейін есепті жылдағы тоқтатылған 

қызметтен келтірілген залал 

5

(50.177.468)

Есепті жыл ішіндегі пайда / (залал) 

14.391.458

(34.806.547)

Мыналарға тиесілі:

компания акционеріне14.353.475

(12.609.848)

бақыламайтын қатысу үлесіне

37.983

(22.196.699)14.391.458

(34.806.547)Өзге де жиынтық пайда:

есептілік валютасын қайта есептеудегі бағамдық 

айырмашылық 

(84.809)

4.548.016Салықтарды шегергенде, есепті жылдағы жиынтық 

пайда / (залал) жиыны

14.306.649

(30.258.531)

Мыналарға тиесілі:

компания акционеріне14.268.666

(8.470.066)

бақыламайтын қатысу үлесіне

37.983

(21.788.465)14.306.649

(30.258.531)7-48  беттердегі  есеп  саясаты  мен  ескертпелер  осы  шоғырландырылған  қаржылық  есептіліктің  ажырамас 

бөлігі болып табылады

.

Ш

ОҒ

ыРЛ

ан

ДыРы

ЛҒ

ан Қа

РЖ

ыЛы

Қ 

ЕСЕПТІЛІК45

ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

 

Мың теңгеескер.

31 желтоқсанда  

аяқталған жылдарға

2012


2011

Операциялық қызметтен түскен ақша ағындары:

салық салғанға дейінгі жалғасатын қызметтен түскен 

пайда

19.517.624

25.413.026

салық салғанға дейінгі тоқтатылған қызметтен 

келтірілген залал

5

(52.968.669)

салық салғанға дейінгі пайда / (залал) 

19.517.624

(27.555.643)

түзетулер:

тозу және амортизацияға

21, 22, 23

24.240.933

23.967.614

бірлескен кәсіпорын пайдасындағы үлеске

9

(857.289)

(1.614.415)

Қаржылық шығындар 

24

10.100.128

23.736.309

Қаржылық табыс

(757.316)

(1.093.871)

негізгі қаражаттардың құнсыздануы

7

1.258.361

резервтерді ұлғайту17

1.267.185

4.299.119

күмәнді қарыздар бойынша резервті есептеу 

23

3.728.106

458.045

агенттік келісім бойынша тауар-материалдық қорлар үшін алдын ала төлемнің құнсыздануына резерв 

құру


11

2.565.284

ескірген тауар-материалдық қорларға резервті қалпына келтіру 

23


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет