«Қазпошта», «Эврикапресс», Подписной индекс по каталогамжүктеу 2.54 Mb.
Pdf просмотр
бет1/37
Дата02.01.2017
өлшемі2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
№4 (59) 2010
Жылына 4 рет шығады
   Выходит 4 раза в год
ББЖ КБАРИ ақпараттық-  
Информационно-методический 
әдістемелік хабаршысы       
вестник РИПК СО издается
1996 жылдан бастап  шығады           
с 1996 года
ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ:                
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Білім беру жүйесінің басшы   
Республиканский институт повышения
және ғылыми-педагогикалық         
квалификации руководящих
кадрлары біліктілігін арттыратын     
и научно-педагогических кадров
республикалық  институт                   
системы образования
Басылымның №476 тіркеу куәлігі      
Регистрационное свидетельство  
Қазақстан Республикасы                    
издания №476. Выдано
Бұқаралық ақпарат және баспа ісі      
Национальным агентством по делам
жөніндегі Ұлттық агенттігінен             печати и массовой информации
берілген                                       
Республики Казахстан
«Қазпошта», «Эврикапресс»,       
Подписной индекс  по каталогам
«Евразияпресс» агенттіктерінің 
агентств «Казпочта», «Эврика 
каталогтары бойынша жазылу    
пресс»,   «Евразия пресс» 
индексі  
- 75 756                
- 75 756

3
2
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ
Редакциялық кеңес  мүшелері:
Члены редакционного  совета:
Ү.Б. Жексенбаева   
ҚР Білім және ғылым министрлігі 
 
Мектепке дейінгі және орта білім  
 
департаментінің директор міндетін
 
атқарушы.
Г.К. Ахметова    
ББЖ КБАРИ директоры, педагогика    
 
ғылымдарының  докторы, профессор.
Т.О. Балықбаев   
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім                                                              
 
академиясының президенті, педагогика  
 
ғылымдарының докторы, профессор.
Б.И. Иманбекова 
ББЖ КБАРИ  директорының оқу  
 
 
– әдістемелік жұмыстар жөніндегі  
 
орынбасары, педагогика ғылымдарының   
 
кандидаты, доцент.
Н.О. Қойлық 
ББЖ КБАРИ  директорының ғылыми   
 
жұмыстар жөніндегі орынбасары, физика- 
 
математика ғылымдарының кандидаты. 
Л.А. Дорожкина       
ББЖ КБАРИ директорының тәрбие     
 
жұмыстар жөніндегі орынбасары, доцент
К.С. Құдайбергенева  
ББЖ КБАРИ оқытудың әдістері мен білім  
 
мазмұны кафедрасының меңгерушісі, 
 
педагогика ғылымдарының кандидаты, 
 
доцент.
Б.Ө. Сманов 
Педагогика ғылымдарының  докторы, 
 
профессор.
Т.М. Баймолдаев  
Абай атындағы Қаз ҰПУ профессоры, 
 
педагогика ғылымдарының докторы.
Б.А. Әлмұхамбетов 
Абай атындағы Қаз ҰПУ деканы,
 
педагогика  ғылымдарының докторы, 
 
профессор.
                                                                                   
Мнение авторов публикаций в журнале может не совпадать с мнением ре-
дакции.
При  цитировании  ссылка  на  журнал  «Менеджмент  в  образовании»  обяза-
тельна.
Журналдың  мұқабасында  «Білім  берудегі  менеджмент»;  журналының 
негізгі айдарлары
Мұқабаның ішкі беттерінде Білім беру саласындағы іс-шаралардан хабар
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ   
БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
БІЛІМ САПАСЫН БАҚЫЛАУ
Мемлекеттік бақылаудың негізгі түрлері:
• білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестатmay,
• мемлекеттік аралық бақылау,
•  Қазақстан  Республикасының  білім  туралы  заңнамасын  және 
білім беру қызметін лицензиялау ережелерінің сақталуын бақылау
Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау және тексеру
Білім  беру  ұйымдарын  мемлекеттік  аттестаттау  мемлекеттік 
бақылаудың бір түрі болып табылады және бес жылда бір рет міндетті 
түрде өткізіледі. Мемлекеттік аттестаттау білім беру ұйымдар қызметінің 
мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарттарының  (МЖМБС) 
талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі.
2007  жылғы  қабылданған  «Білім  туралы»  Қазақстан  Республикасы 
Заңына  сәйкес  білім  беру  ұйымдарын  мемлекеттік  аттестаттау  рәсімін 
реттейтін тиісті нормативтік құқықтық актілер жасалып бекітілді.
Білім  беру  ұйымдарын  мемлекеттік  аттестаттау  рәсімін  әрі  қарай 
жетілдіру  мақсатында  «Білім  беру  ұйымдарын  мемлекеттік  аттестаттау 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 
24 желтоқсандағы № 1270 қаулысымен қабылданды.
Осы  қаулының  негізінде  және  ҚР  БҒМ  жұмыс  жоспарына  сәйкес 
ҚР  Білім  және  ғылым  министрі  міндетін  атқарушының  2008  жылғы  5 
наурыздағы № 109 бұйрығымен білім беру ұйымдарын мемлекеттік атте-
статтауды ұйымдастыру және жүргізу туралы ереже бекітілді.
«Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 59 бабына сәйкес 
білім  беру  ұйымдарының  ҚР  білім  туралы  заңнамасының  және  білім 
беру қызметін лицензиялау ережесінің сақталуын бақылау мемлекеттік 
бақылаудың бір түрі болып табылады және тексерудің бір түрі болып та-
былады.
2009  жылда  мемлекеттік  аттестаттау  және  ҚР  білім  туралы 
заңнамасының  және  лицензия  ережесінің  сақталуын  тексеру  кесте-
ге сәйкес 40 жоғары оқу орындарында, 1 колледжде және б мектепте 1 
республикалық орталықта жүргізілді. Сонымен қатар жеке тұлғалардың 
өтініші бойынша 7 жоғары оқу орындарында, оңтайландыру шеңберінде 
31 жоғары оқу орындарында өткізілді.
Мемлекеттік аттестаттау және ҚР білім туралы заңнамасының және 
лицензиялау  ережесінің  сақталуын  тексеру  нәтижесінде  жоғары  оқу 
орындары 489 мамандықтар бойынша аттестатталды, 237 мамандықтар 
бойынша  аттестатталмады,  129  жоғары  білім  беру  мамандықтары  бой-
ынша лицензияның қолданысы жандандырылды, 92 мамандықтар бой-

5
4
ынша  және  1  жоғары  оқу  орнының  бас  лицензиялары  қайтарылды, 
135  мамандықтар  бойынша  және  20  жоғары  оқу  орындарының  бас 
лицензияларының қолданысы тоқтатылды.
өте алмаған білім беру ұйымдары кезектен тыс мемлекеттік аттестаттауға 
жатады.
МАБ-тың мақсаты білім берудің тиісті деңгейлері мен сатыларының 
білім беретін оқу бағдарламаларын білім алушылардың меңгеру деңгейін 
анықтау болып табылады. МАБ жалпы білім беретін мектептердің 4 және 
9-сыныптарының оқушылары үшін және жоғары оқу орындарының 2 (3) 
курс студенттері үшін өткізіледі.
9-сыныптарда  МАБ  рәсіміне  орыс  тілінде  оқытатын  мектептердің 
оқушылары  үшін  –  қазақ  тілі,  қазақ  тілінде  оқытатын  мектептердің 
оқушылары  үшін  –  орыс  тілі  және  шет  тілінің  біреуі  міндетті  пәндер 
ретінде енгізілген.
Жыл сайын үшінші пәнді Министрлік белгілейді.
4-сыныптарда МАБ жыл сайын Министрлік белгілейтін бір пән бой-
ынша  өткізіледі.  2  (3)  курс  студенттері  үшін  МАБ  пәндерінің  тізбесін 
Министрлік белгілейді. МАБ-тан өте алмаған білім алушылардың саны 
Министрлік белгілеген шекті саннан артық болған білім беру ұйымдары 
кезектен тыс мемлекеттік аттестаттауға жатады. МАБ-тың орташа балы 
мен шекті деңгейінің динамикасы қосымшада көрсетілген.
Білім беру ұйымдарын аккредиттеу
Білім  беру  бағдарламаларын  халықаралық  мамандырылған  аккре-
диттеуден өткізу мақсатында 5 ұлттық жоғары оқу орындары: әл-Фараби 
атындағы Қазақұлттықуниверситеті, Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті,  Л.Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университеті  және 
Қазақ ұлттық аграрлықуниверситеті мынадай шетелдіктанылған аккре-
диттеу агентстволарымен: ASIIN и ACQUIN (Германия), ABET (АҚШ), 
АИОР (Ресей) қарым-қатынас жасауда.
Сонымен қатар, халықаралық аккредиттеуден мынадай жоғары оқу 
орындары:
- 2007 жылы ҚазБСҚА 1 білім беру бағдарламалары бойынша;
- 2008 жылы М. Әуезов атындағы ОҚМУ 7 білім беру бағдарламалары 
бойынша;
-  2009  жылы  ҚБТУ  4  білім  беру  бағдарламалары  бойынша  өз 
беттерімен өтті.
Танылған  шетелдік  аккредиттеу  агенттіктерінен  аккредиттеуден 
өту  Қазақстан  білімінің  халықаралық  имиджінің  күшеюіне  ықпалын 
тигізетін болады және Болон процесіне сәйкес Қазақстанның еуропалық 
білім кеңістігіне кіру процесін жеделдететін болады.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бастама-
сы бойынша 2009 жылы 15-16 маусымда Астана қаласында халықаралық 
сараптама тобының рейтингтер жөніндегі 4-ші Конференциясы өткізілді 
(IREG-4).
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ
Тексерулер бұдан әрі тәуекел дәрежесіне байланысты іске асырыла-
ды, яғни білім беру қызметінің сапасына байланысты. Тәуекел дәрежесіне 
байланысты  жоспарлы  тексерулер  жүргізудің  мерзімі  анықталады: 
тәуекелдің жоғары дәрежесінде – жылына 1 рет, орташа дәрежесінде – 3 
жылда 1 рет, шамалы дәрежесінде – 5 жылда 1 рет.
Мемлекеттік аралық бақылау
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес меншік 
нысаны  мен  ведомстволық  бағыныстылығына  қарамастан,  Қазақстан 
Республикасының  жоғары  оқу  орындарында  мамандарды  даярлау  мен 
оқытудың барлық нысанындағы студенттердің оқу жетістіктерін бағалау 
сапасын анықтайтын мемлекеттік бақылау нысанының бірі -мемлекеттік 
аралық бақылау болып табылады.
Ол  оқытудың  белгілі  бір  кезеңін  аяқтау  бойынша  студенттердің 
жетістіктерін  анықтау  мақсатында  жүзеге  асырылады  және  жалпы 
орта және кәсіптік жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандартына  сәйкес  әзірленген  бақылау-өлшеуіш  материалдарының, 
стандартталған  бағалау  құралдарының  базасында  студенттерді 
орталықтандырылған тестілеу нысанында жүзеге асырылады.
МАБ-тың  негізгі  рәсімдерінің  нәтижелері  бойынша  7  %  білім  алу-
шылары 25 % және одан да көп мамандықтар бойынша шекті деңгейден 

7
6
Конференцияда әр елдерден 60-тан аса сарапшылар, еліміздің жоғары 
оқу орындарының жетекшілері қатысты. Онда халықаралық деңгейдегі 
ғаламдық  рейтингінің  мәселелері,  жоғары  оқу  орындарынын,  ұлттық 
рейтинг мәселелері қаралды.
Қазіргі  кезде  ҚР  БҒМ  Ұлттық  аккредиттеу  орталығына  (бұдан 
әрі  -  ҰАО)  Қазақстан  Республикасының  64  жоғары  оқу  орындарынан 
институционалдық  аккредиттеуден  өтуі  туралы  өтініштері  келіп  түсті. 
Оның ішінде 26 жоғары оқу орындарымен келісім жасалды (5 ұлттық, 4 
медициналық және 17 азаматтық жоғары оқу орындары).
Қазақстан 
Республикасы 
Парламентінің 
депутаттарының, 
Министрліктің,  жұмыс  берушілердің,  қоғамдық  және  студенттік 
бірлестіктердің  өкілдерінің  қатысуымен  ҚР  БҒМ  ҰАО  Аккредиттеу 
кеңесінің отырысында 2009 жылы 24 желтоқсанда 9 жоғары оқу орнын-
дарын 5 жыл мерзімге аккредиттеу туралы шешімі қабылданды.
Ұлттық бірыңғай тестілеу
2004  жылдан  бастап  елімізде  мектеп  бітірушілердің  қорытынды 
мемлекеттік  аттестат-тауы  мен  республикамыздың  жоғары  оқу  орын-
дары мен колледждеріне түсу емтиханда-рын біріктіретін рәсім ұлттық 
бірыңғай тестілеу (ҰБТ) өткізіліп келеді. ҰБТ-ны өткізу «Білім туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңымен бекітілген және жалпы орта білім 
беру ұйымдарын бітірушілер үшін қорытынды мемлекеттік аттестаттау 
нысандарының бірі болып табылады.
ҰБТ-ны  енгізу  білім  беру  ұйымдарының  қызметін  объективті 
бағалауға,  олардың  нақты  рейтингісін  анықтауға,  оқытудың  жақсы 
нәтижесінде  мұғалімдер  мен  оқушылардың  уәждемелерін  арттыруға 
мүмкіндік  берді,  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  бағалау  кезіндегі 
субъективизмді жоюға ықпал етті.
2009 жылы республикада 132 461 оқушы мектеп бітірді, оның ішінде 
108  576  (82  %)  мектеп  бітіруші  ҰБТ-ы  тапсыруға  ниет  білдірді,  оның 
ішінде 65 184-і қазақ тілінде оқытатын мектептердің бітірушілері, ал 43 
392-сі орыс тілінде оқытатын мектептердің бітірушілері.
Талдау көрсеткендей, жылдар бойынша орташа балдардың ұдайы өсу 
тенденциясы байқалады: 2004 жылы - 52,3; 2005 жылы - 60,4; 2006 жылы 
- 63,2; 2007 жылы - 71,12; 2008 жылы - 68 балл; 2009 жылы - 74,9 балл.
«Алтын  белгі»  белгісін  алуға  үміткер  2  938  мектеп  бітірушінің 
тестілеуге 2 845-і қатысып, 1550-і (54,5 %) (2008 жылы 36 %) өздерінің 
үздік білімдерін растады.
¥БТ-ы - орта білім туралы аттестат алу мен жоғары оқу орындарына 
және колледждерге түсуді біріктіреді. Жалпы орта білім туралы «Алтын 
белгі»  аттестаты  мен  жалпы  орта  білім  туралы  үздік  аттестатын  алуға 
үміткерлер міндетті түрде ҰБТ-ы тапсырады. ҰБТ-ға қатысқысы келме-
ген  мектеп  бітірушілер  мектепте  дәстүрлі  қорытынды  емтихандар  тап-
сырады. Бұл жағдайда, мектеп бітіруші ағымдағы жылы Қазақстанның 
жоғары оқу орындарына түсу құқығынан айырылады.
Тестілеу 5 пән бойынша өткізіледі: оқыту тілі, математика, Қазақстан 
тарихы, мемлекеттік тілде оқытпайтын мектептер үшін - қазақ тілі, қазақ 
тілінде оқытатын мектептер үшін – орыс тілі және жоғары оқу орнына 
түсу  кезінде  таңдаған  болашақ  мамандығына  байланысты  таңдау  пәні 
бойынша өткізіледі. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына 
сәйкес  мемлекеттік  тіл  мен  орыс  тілі  ҰБТ-ға  міндетті  пәндер  ретінде 
енгізілген.
Әрбір  пән  бойынша  тест  тапсырмаларының  саны  -  25,  тестілеу 
нәтижелері 125 балдық жүйе бойынша бағаланады. 2009 жылы тестілеу 
уақыты 30 минутқа ұзартылды, яғни ҰБТ-ны өткізуге 3,5 астрономиялық 
сағат (210 минут) бөлінеді.
ҰБТ нәтижелеріне қарап, білім сапасын сырттай бағалау рәсіміне ҰБТ-
ны ендіру арқылы білім сапасын басқару үрдісінің тиімділігін арттыруға 
үлкен  мүмкіндіктер  ашылғанын  байқаймыз.  ҰБТ-ның  нәтижелерін 
түсіндіру арқылы білімді басқарудың әр түрлі деңгейіндегі басқарушылық 
шешімдер қабылдауға, білім сапасын арттыратын мәселелерді тиімді ше-
шуге мүмкіндік аламыз.
ҰБТ-ның басты мақсаттарының бірі халықтың барлық жіктері үшін 
жоғары  білім  алуға  деген  бірдей  қол  жетімді  жағдайлар  жасау  болып 
табылады,  бұған  29  қала  мен  82  аудан  орталықтарында  құрылған  154 
тестілеу пункттерінде ҰБТ-ны өткізу ықпал ететін бола-ды. Көрсетілген 
орталықтар 51 жоғары оқу орны мен 103 аудандық жалпы білім беретін 
мектептердің базасында жұмыс істейді.
Білім беру қызметін лицензиялау
Жоғары,  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  беру  кәсіптік  оқу 
бағдарламаларын,  республикалық  бюджеттен  қаржыландырылатын 
білім беру бағдарламаларын, діни білім беру бағдарламаларын іске асы-
ратын заңды тұлғаларды, сондай-ақ халықаралық және шетелдік заңды 
тұлғаларды лицензиялауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі жүзеге асырады.
Білім  беру  қызметін  лицензиялау  қызметтің  әр  кіші  түрі  үшін 
белгіленген біліктілік та-лаптарына сәйкес орындалады.
Құжаттарды  қарастыруда  тыңғылықтылықты  арттыружәне  алдын 
ала  сараптау  процесін  қатаң  регламенттеу,  сондай-ақ  әр  оқу  орнының 
профессор-оқытушылар  құрамының  саны  мен  сапасы  туралы  дәл 
мәлімет  алуға  мүмкіндік  беретін  автоматтандырылған  «ПОҚ-ЖОО» 
бағдарламасын  құру  арқылы  лицензиялаудың  сапасын  көтеруге  қол 
жеткізілді.
Лицензия беру, кері қайтарып алу немесе қолданысын тоқтата тұру 
мәселелерін  жа-риялы  және  алқалы  қарастыру  үшін  консултациялық-
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ

9
8
кеңес органы-Білім беру қызметін лицензиялау жөніндегі республикалық 
комиссиясы  құрылды.  Комиссияның  құрамына  Қазақстан  Республи-
касы  Парламенті  Сенатының,  Мәжілісінің  депутаттары  және  мүдделі 
министрліктер мен ведомстволардың уәкілдері кіреді.
Қазақстан Республикасында рұқсат беру жүйесін жетілдіру жөніндегі 
тұжырымдаманы іске асыру мақсатында Министрлік тарапынан рұқсат 
беру құжаттары түгенделді және тізбесі қайта қарасытырылды.
Қазақстан  Республикасы  Экономика  және  бюджеттік  жоспар-
лау  министрлігінің  са-раптама  тобының  лицензияланатын  білім  беру 
қызметінің  кіші  түрлерін  қайта  қарау  және  оңтайландыру  мәселелері 
жөніндегі ұсынысы бойынша «Лицензиялау мәселелері бойынша кейбір 
заң  актілеріне  өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізу  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  Заң  жобасына  білім  беру  қызметінің  кейбір  кіші 
түрлерін:  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту,  балалар  үшін  қосымша 
білім беру, мамандандырылған және арнайы білім беру бағдарламаларын 
лицензияланатын  қызмет  түрлерінен  алып  тастау  туралы  ұсыныстар 
берілді.
2009  жылғы  5  желтоқсанда  «Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің 
2007 жылғы 2 маусымдағы қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу ту-
ралы»     
Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  №  2020  қаулысы  қабылданды. 
Көрсетілген қаулымен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына рұқсат 
берудегі материалдық және материалдық емес активтерді мүліктік жал-
дау (жалға алу) бөлігіне өзгеріс енгізілді.
Тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше-мемлекеттер Ассамблеясы 
Парламентаралық  кеңесінің  ұсынысына  сәйкес,  Министрлік  ТМД-ның 
білім беру мекемелерін/ұйымдарын лицензиялау, мемлекеттік аттестаттау 
және аккредиттеу туралы Модельдік Заңының жобасын әзірлеген еді.
Санкт-Петербург қаласында 2009 жылғы 3 желтоқсанда өткен ТМД-
ға  мүше-мемлекеттер  Ассамблеясы  Парламентаралық  кеңесінің  отыз 
үшінші пленарлық мәжілісінде сол Модельдік Заң жобасы қабылданды.
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ
КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
• государственная аттестация организации образования,
• промежуточный государственный контроль
• контроль за соблюдением законодательства Республики Казах-
стан об образовании и правил лицензирования образовательной дея-
тельности
Государственная аттестация и проверки организаций образова-
ния
Государственная  аттестация  организаций  образования  является  од-
ним  из  видов  государственного  контроля  и  проводится  в  обязательном 
плановом порядке один раз в пять лет.
ОБРАЗОВАНИЕ – Государственная аттестация проводится с целью 
определения  соответствия  деятельности  организаций  образования  тре-
бованиям  государственного  общеобязательного  стандарта  образования 
(далее - ГОСО).
В соответствии с принятым в 2007 году Законом Республики Казах-
стан  «Об  образовании»  были  разработаны  и  утверждены  необходимые 
нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  процедуру  государ-
ственной аттестации организаций образования. Принято постановление 
Правительства  Республики  Казахстан  от  24  декабря  2007  года  №  1270 
«Об утверждении Правил государственной аттестации организаций об-

11
10
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ
ХАБАРЛАР МЕН ДЕРЕКТЕР
ИНФОРМАЦИЯ И ФАКТЫ
разования».  На  основании  данного  постановления  и  в  соответствии  с 
планом работы МОН РК на 2008 год приказом и.о. Министра образова-
ния и науки РК от 5 марта 2008 года № 109 утверждена Инструкция по 
организации и проведению государственной аттестации организаций об-
разования.
В соответствии со статьей 59 Закона РК «Об образовании» контроль 
за соблюдением организациями образования законодательства РК об об-
разовании и правил лицензирования образовательной деятельности яв-
ляется видом государственного контроля и осуществляется в форме про-
верок.
В 2009 году проведены плановая государственная аттестация и про-
верки на соблюдение законодательства РК об образовании и лицензион-
ных правил, согласно графику, в 40 вузах, 1 колледже и б школах, в 1 цен-
тре республиканского значения. Также проведены внеплановые проверки 
в 7 вузах, по обращениям физических лиц в рамках оптимизации - в 31 
вузах.
По результатам государственной аттестации и проверки на соблюде-
ние законодательства РК об образовании и лицензионных правил атте-
стованы по 489 специальностям, не аттестованы по 237 специальностям, 
возобновлено  действие  лицензий  129  по  специальностям  высшего  об-
разования,  возвращены  лицензии  по  92  специальностям  и  генеральная 
лицензия 1 вуза, приостановлено действие лицензий по 135 специально-
стям и действия генеральных лицензий 20 вузов на определенный срок.
Дальнейшие проверки будут осуществляться в зависимости от сте-
пени риска, т.е. в зависимости от качества представляемых образователь-
ных услуг. В зависимости от степени риска определяется периодичность 
проведения плановых проверок: при высокой степени риска - 1 раз в год, 
средней - 1 раз в 3 года, незначительной - 1 раз 5 лет.
Промежуточный государственный контроль
В соответствии с Законом РК «Об образовании» одной из форм го-
сударственного  контроля  качества  подготовки  специалистов  и  оценки 
учебных достижений студентов всех форм обучения в высших учебных 
заведениях Республики Казахстан независимо от формы собственности 
и  ведомственной  принадлежности  является  промежуточный  государ-
ственный контроль. Он осуществляется в целях определения уровня до-
стижений  студентов  по  завершению  определённого  периода  обучения 
и  осуществляется  в  форме  централизованного  тестирования  студентов 
на базе контрольных измерительных материалов, стандартизированных 
оценочных средств, разрабатываемых в соответствии с государственны-
ми  общеобязательными  стандартами  общего  среднего  и  высшего  про-
фессионального  образования.  Организации  образования,  в  которых  7% 
обучающихся не преодолели по результаты процедуры ПГК, пороговый 
уровень по 25% и более специальностям, подлежат внеочередной госу-
дарственной аттестации.
Целью ПГК является контроль за качеством освоения обучающимися 
образовательных программ соответствующих уровней и ступеней обра-
зования. ПГК проводится для учащихся 4-х и 9-х классов общеобразо-
вательных школ и для студентов 2(3) курса обучения высших учебных 
заведений.
В  процедуру  ПГК  в  9  классах  обязательно  включаются  казахский 
язык для учащихся школ с русским языком обучения, русский язык - для 
учащихся школ с казахским языком обучения и один из иностранных язы-
ков.
Третий предмет устанавливается Министерством ежегодно.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет