Бақылау сұрақтары: 1 Көрсеткiш ұғымының түрлерін түсіндірДата21.02.2022
өлшемі23.55 Kb.
#26011

Бақылау сұрақтары:
1)  Көрсеткiш ұғымының түрлерін түсіндір.

2) Көрсеткiш айнымалы түрлері. Көрсеткiштермен жасалынатын операция түрлері.

3)  Статикалық және динамикалық объектiнiң ұғымы.

4) Жасау және динамикалық объектiнiң жойылуы. Динамикалықобъектiменжасалынатын  операция.

5) Тiзiмнiң ұғымы.

6) Сызықты бiр қисынды тiзiмiнiң ұғымы.

7) Бiрқисындытiзiмменжасалынатын операция.

8) Бiрқисындытiзiмiнiңтапсырмасы.Көрсеткіш – қызметтіңжекелегенжақтарының, экон. нысанныңқайсыбіререкшеліктерінің, процестіңнемесешешімніңсандықсипаттамасы. Абс. К. (жұмысістеушілерсаны, айналым, т.б.) жәнесалыстырмалыК. (меншіктіжәненесиекапиталының, негізгіжәнеайналымқорларының, т.б. арақатынасы) түрлерінебөлінеді. К-тердіңкөрнекілігінқамтамасызетужәнеөзарабайланыстарынайқындауүшінК. жүйесіжасалады. Экон. мазмұнынақарайК-терзаттай, құндық (ақшалай) К-тер, еңбекК-теріболуымүмкін. Есептеуіштік, матем. тұрғыдан: көлемдік, орташа, шектік, өспелі (сараланбалы), индекстікК-тергеажыратылуымүмкін. АқпараттыавтоматтандырылғанөңдеутеориясыменпрактикасындаК-термынадайқұрылымғабөлінеді: сандықмән (негіздеме) жәнеоныңмазмұндықбелгілерініңжиынтығы, мұныиндификатордепатайды. Деректердіиндификаторларменөңдеукезінделогик. операцияларжүргізіледі, алнегіздемелерменөңдеудеарифмет. операцияларжүргізіледі. К-тердіңнегізгітүрлері: айналымқаражатыайналымдылығыныңК-і – айналымқаражатыныңпайдаланутиімділігінсипаттайтынК. Оғанайналымқаражатыныңайналужылдамдығы, яғниавансыланғанқаражаттолықайналымжасайтынуақытпенайналымныңұзақтығыжатады; базистік (базалық) К. – басқаК-терменсалыстырунегізі, базасыретіндеқабылданғанэкон. шама. Олталдау, экон. зерттеулер, экон. шамалардыңсалыстырмалымәндерінанықтаукезіндеқажет. ИнтегралдықК. – тауардыңбесекелесугежарамдылығыныңсандықсипаттамасы. Тех. параметрлербойыншатоптықК-тіңэкон. параметрлербойыншатоптықК-кеқатынасыболыптабылады; бухгалтерлікесепК-і – шаруашылықжүргізушісубъектініңбухгалтерлікқұжаттарда (актілерде, талаптарда, кассалықшығысордерлерінде, лимиттіккарталарда, маршруттықпарақтарда, есептемелерде, тізімдемелерде, баланстарда) көрсетілгенмүлкінің, міндеттемелерінің, шаруашылықоперацияларыныңқұндықсипаттамасы. Олшаруашылықжүргізушісубъектініңшаруашылыққұрал-жабдығыныңауыспалыайналымын, шаруашылық-қаржықызметініңқорытындыларынсипаттайды; бюджеттікмекемелердіңК-тері – мектептердің, балабақшалардың, кітапханалардың, клубтардың, мемл. бюджеттенқаржыландырылатынбасқадабейөндірістіксаламекемелерініңсанытуралыдеректер; жоспарлыК. – кәсіпорынды, ұйымды, құрылымдықбөлімшеніжоспарлытүрдедамытудыңсандықжәнесапалықсипаттамалары, олардажоспарлытапсырмакөрсетіледі, ресурстарменқамтамасызетілу, жоспарлыкезеңдегіөндіріспентұтынупроцестерініңпараметрлері, соныңішіндеқұндықК-терідеайқындалады; инновациялыққызметнәтижелерініңК-і – жаңанемесежетілдірілгенөнімдерментехнол. процестердіенгізудіңнәтижелерінсипаттайтынК-тердіңжиынынакірді. Екітопқабөлінеді: біріншітопинновациялықөнімнің (соныңішіндеэкспорттықөнімнің), жаңаөнімнің (жаңаданенгізілгенөнімнің), жетілдірілгенөнімніңжалпыкөлеміндегіүлессалмағыныңК-терінқамтиды. ЕкіншітопинновациялардыңкәсіпорынқызметініңнәтижелерінеықпалынсипаттайтынК-тердіқамтиды, мұндайК-теринновациялықөнімдіөткізуденалынғанпайданыңсомасымен, оныңпайданыңжалпысомасындағыүлесімен, яғниинновациялықөнімдердіішкіжәнесыртқырыноктардасатукөлемімен, олардыңжалпысатукөлеміндегіүлесімен, жаңаөткізурыноктарынашығуымен, дәстүрліөткізурыноктарындағыүлесіменайқындалады. Бұғансондай-ақ, инновациялардыенгізунәтижесіндеөндірісшығынының (еңбекақыға, материалдарға, энергияға, т.б. жұмсалғаншығындардың) азаюын, қорқайтарымыныңартуын, т.б. сипаттайтынК-тердежатады; макроэкономикалықК. – өндіріспентұтынукөлемінің, кіріспеншығыстың, тиімділіктің, әл-ауқатдеңгейінің, экспортпенимпорттың, экон. өсуқарқынының, т.бжалпыэкономикабойыншажиынтықталған, жалпылама, ортаесеппеналынғанК-тері; қаржыК-і – кәсіпорындарда, ұйымдарда, мекемелерде, жалпыхалықш-ндаақшақорларының, қорланымдарыныңқұралуыменпайдалануынабайланыстықызметтіңтүрліжақтарынсипаттайтынжоспарлы, есептемелікнемесеесепайырысудеректері; өндірісК-і – басқарунысаныретіндегіөндірістіңжай-күйінің, жұмысістеуініңжәнедамуыныңсандықнемесесапалықсипаттамасы; салыстырмалыК. – абс. К-тіңбазистікмәнгеқатынасытүрінденемесеәртүрліекіК-тіңарасалмағытүріндеайқындалатынэкон. К; сандықК. – санменөлшенетінжәнезаттайнемесеақшалайбірлікте (дана, салмақ, көлем, аудан, ақшаөлшемімен) тұлғаланғанК. МұндайК-тергеөндірілгенөнімніңзаттайжәнеақшалайөлшемдегікөлемі, өндіріспенайналысшығыныныңшамасы, тауарлардыөткізуденжәнеқызметтеркөрсетуденалынғантүсім, халықтың (елдің, аймақтың, отбасының) пайдасы, кірісіменшығысы, экспортпенимпорттыңзаттайжәнеақшалайөлшемдегікөлемі, ішкіжәнесыртқықарыздың, борыштыңшамасы, шикізатқоры, осындайбасқадакөптегенК-тержатады; статистикалықК. – қоғамдағыәлеум.-экон. құбылыстарменпроцестердіңсандық-сапалықсипаттамасы. Олмынадайбелгілерібойыншатоптарғабөлінеді: 1) зерделенетінК-тердіңмәнділігінеқарай – зерделенетінжиынтықтардыңкөлемдік, сапалық, тұрпаттықерекшеліктері; 2) құбылыстардыңбіріктірілудәрежесінеқарай – жекелегенжәнежалпыламаерекшеліктер; 3) зерделенетінқұбылыстардыңсипатынақарай – құбылыстардыңуақытішіндедамуынкөрсететінуақытаралықерекшеліктержәнеқұбылыстыңбелгілібіркүнгіжай-күйінкөрсететінмезеттікерекшеліктер. ЭкономикасаласынқайсыбіржақтансипаттайтынК-терсалалықК-тер, жекелегенаумақтыққұрылымдардысипаттайтынК-тераумақтықнемесеаймақтықК-тердепаталады. Статистикалық К-тер абс.,салыстырмалы, орта шама, т.б. түріндекөріністабады. Статист. ақпаратты және зерделенетінқұбылысерекшеліктерінсипаттау үшін талдамалы К-тер – салыстырмалы және орта шамалар, түрленім мен серпіннің, байланыстығыздығының К-тері, т.б қолданылады; табыстылық К-і – компанияның соңғы жылдықкезеңде алған бүкілпайдасының 100 акцияғашаққандағышамасының олардың ағымдағыбағасына қатынасы ретіндеайқындалатыншарттысалыстырмалы К; төлемқабілеттілігі К-і, яғни капитал құрылымының К-і – компанияғаұзақмерзімдісалым салған несиегерлер мен инвесторлармүдделерініңқорғалуыдәрежесініңсипаттамасы. Ол кәсіпорынныңұзақмерзімдіберешектіөтеуқабілетінкөрсетеді; экономикалық К. – ел, аймақ, кәсіпорын, үй қожалығыэкономикасыныңжай-күйі, осы жай-күйдіңөзгеруі туралы, экон. даму, өсу, өрлеу немесе құлдырау туралы талдау, сараптау жасап пайымдауға мүмкіндік беретіншамалар, критерийлер (өлшемдер), деңгейлер, өлшеуіштер, индикаторлар.

1) Сызықтық құрылымда іздеу алгоритмдерінің алуан түрлілігін қалай түсіндіруге болады?


2) Кезекті іздеумен салыстырғанда шектеулі іздеудің ерекшелігі неде?
3) Сызықты жиында нешінші ретті элемент (бiрiншi, соңғы) тікелей іздеу алгоритмін кепiлдiк бередi? Осы жағдайда қарап шығу қалай орындалу керек?
4) Сызықты жиында нешінші ретті элемент (бiрiншi, соңғы) бинарлы іздеу алгоритмін кепiлдiк бередi? Жауабыңызды дәлелдеңіз.
5)Дискреттiжиындағыбинарлыiздеу алгоритмінің еңбек сыйымдылығы қалай жиынныңқуатынанбағыныштыболады?
6) Заттықжиындағыбинарлыiздеуiалгоритмінорындаууақытынелiктенэлементтерсанынабағыныштыболмайды?
7) Бинарлыіздеуалгоритмініңмәні?
8) Кезектііздеуалгоритмініңмәні?
9)Тізбектіліктердіөңдеудіңнегізгіалгоритмдері:көру,іздеу,сұрыптауерекшеліктері.
10)Реттелгентізбектердіңқосылуынатаңыз,мысалкелтіріңіз

1. Сызықтық іздеу дегеніміз – белгілі бір жиынтықта берілген элементті іздеудің қарапайым түрі, ол келесі мәндер сәйкес келгенше ізделетін мәнмен дәйекті түрде салыстыру арқылы жүзеге асырылады.

Бұл әдістің идеясы келесідей. Көптеген элементтер жиынтықтың барлық элементтерінің (мысалы, солдан оңға қарай) көрінуін қамтамасыз ететін ретпен ретпен қаралады. Егер жиынтықты қарау кезінде қажетті элемент табылса, қарау оң нәтижемен тоқтайды; егер барлық жиын қаралып, элемент табылмаса, алгоритм теріс нәтиже беруі керек.

2. Кезекті іздеу - бұл мәндер сәйкес келгенше келесі қарастырылатын мәнді іздеумен дәйекті салыстыру арқылы жүзеге асырылатын белгілі бір жиынтықта берілген элементті іздеудің қарапайым түрі.

Шектеулі іздеу - бұл жиынды екі бөлікке бірнеше рет бөлу арқылы жүзеге асырылатын реттелген жиынтықта берілген элементті іздеу, осылайша қалаған элемент осы бөліктердің біріне енеді. Екілік іздеу сұрыпталған жиындарға қолданылады.

3. Бинарлы іздеудің артықшылығы-екілік іздеумен салыстырғанда төмен еңбек сыйымдылығы. Бинарлы іздеудің кемшілігі-бұл тек сұрыпталған жиындарда қолданылады.

6. Бинарлық іздеу – сұрыпталған массивте белгілі бір мәні бар элементті табатын қарапайым іске асыруы бар өте жылдам алгоритм.Алгоритм тек сұрыпталған массивпен ғана дұрыс жұмыс істейді, сол себепті орындау уақыты элементтер санына тәуелді болмайды.

7. Бинарлық іздеу - ең қарапайым және пайдалы алгоритмдердің бірі. Оның идеясы - нақты қажетті мәнді қамтитын x мәндерінің белгілі бір ауқымын сақтау және оны бір элементке немесе қателік шегіне дейін біртіндеп азайту болып табылады.

8. Сызықтық іздеу немесе оны басқаша LOB іздеуі деп атайды, элементтер саны аз массивтерде тиімді және мұндай массивтердегі элементтер қандай да бір жолмен сұрыпталмайды немесе реттелмейді. Сызықтық іздеу алгоритмі массивтің барлық элементтерін дәйекті түрде тексереді және оларды негізгі мәнмен салыстырады. Орта есеппен іздеген мәнді табу үшін массивтегі мәндердің жартысын тексеру керек. Қажетті мәннің жоқтығына көз жеткізу үшін массивтің барлық элементтерін тексеру керек.

9. Сұрыптау мақсаты - берілген массивтің элементтерін кейінірек табуды жеңілдету үшін массивтерге тапсырыс беру. Жиым элементтерінің сандық мәндерін өсу ретімен сұрыптаудың негізгі алгоритмдерін қарастыру болып табылады. Массивтерді сұрыптаудың модификацияланған қарапайым таңдау әдісі және жұптық ауыстыру деген екі әдісі бар.Қорытынды
C++ (дауысталуы "си плас плас") 1983 жылы Bell Labs зертханасында Бьёрн Страустрап дамытқан бағдарламалау тілі. 2019 жылға қарай элемдегі таралуы бойынша үшінші бағдарламалау тілі болып келеді. C++ өзінің ұзақ тарихында көптеген өзгерістерден өтіп, бүгінгі күні өте жылдам, компиляцияланатын, көптеген кітапханаларға ие тілге айналды. C++ жоғарғы және төменгі деңгейдегі программалау тілдерінің қасиеттеріне ие.

Функция – ол операторларды тәуелсіз жариялаудың жиынтығы, әдетте айқын мақсатттарды орындауға арналған.

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет