Байтұрсынов оқулары халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдарыжүктеу 5.13 Mb.
Pdf просмотр
бет23/50
Дата28.12.2016
өлшемі5.13 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   50

АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
117 
 
Баланың  ұйқысы  тыныш  болу  үшін  және  жын  –  шайтанды  қуу  мақсатымен  адыраспанды  отқа 
жағып,  түтетіп,  баланы  бесікке  бөлерден  бұрын  бесікті  айналдыра  ырымдайды.  Кейде  бесіктің  бел 
ағашына қыздырылған темір тигізіп, те ырымдайды. 
3. «Тыштыртыма» ырымын жасау 
Баланы  бесікке  бөлерден  бұрын  тыштырма  ырымы  жасалады.  Бесіктің  түбек  тесігі  арқылы 
бауырсақ, кәмпит және басқа тәтті дәмдер жапа тарамағай астына тосылған алақандарға тасталады. 
Басқарушы әйел, «тышты ма» дегенде, қасындағы әйелдер іле – шала «тыштым» деп шу ете түседі. 
Әрбір  жақсылықты  үнемі  шашу  шашумен  қарсы  алатын  халқымыздың  бұл  дәстүрі  балаға  бесік  құт 
дарытсын деген ниетпен туған рәсім. 
4. Бала бөленген бесіктің үстіне жеті нәрсе жабу. 
1 – бесік көрпе, одан кейін шапан, кебенек, тон жабу, жүген және қамшы сияқты бұйымдармен 
жабады.  Тон,  шапан  жабу  ержеткенде  халықшыл  болуына,  жүген  тез  өсіп,  ат  үстіне  ойнақ  салсын. 
Кебенек пен қамшы – ел қорғайтын ер болсын деген тілек. 
Бесікке қатысты тыйымдар мен ырымдар: 
1. Бос бесікті тербетуге болмайды. 
2. Бесікті сатуға болмайды. Бесікті саудаламайды. Айтқан бағасына сатып алу керек. 
3. Кез келген адамға беруге болмайды. 
4. Аяқ астына тастауға болмайды. 
5. Бесіктің өзін отпен аластап қояды. 
6.  Бос  бесікті  еш  уақытта  жабусыз  қалдырмау  керек.  Үстіне  ақ  мата  жауып,  ең  болмағанда 
ұршығына орамал байлап қою қажет. 
7. Бесіктің теріс жағына отырмайды. 
9. Бесік жасайтын шеберлер ынсапты болуы тиіс. Киелі дүниенің бағасын аспандатпауы керек. 
Хадистегі бесік жайында ілімдер 
Жатырдағы  бала  бұл  құбылыстардың  барлығын  анасының  денесі  арқылы  қабылдайды.  Ал 
туғаннан  соң  аяғы  шығып,  өздігінше  жүріп  бейімделгенге  дейін,  оның  денесі  табиғи  түрде  қажетті 
тербеліске түсіп отыруға тиіс. Мұны іске асыратын нәрсе – тек қана бесік. Сондықтан бесікті орысша 
«колыбель»  (тербелетін  құрылғы)  деп  атайды.  Отырықшы  халықтарда,  мысалы,  орыстарда  аспалы 
бесік  (люлька)  болған.  Олар  оны  төбеге  ілмектей  бекітіп,  тербетіп  отырған.  Ал  көшпелі  халықтарда, 
мысалы,  қазақта  көшіп-қонып  жүруге  ыңғайлы  етіп тал  бесік  жасалған.Емшектегі бала  бесікте  жатса, 
оны қоршаған кіші кеңістікте (микроортада) өсіп-жетілуіне керек барлық физикалық жағдайлар, соның 
ішінде,  ең  негізгісі  –  жылу  тұрақтылығы  сақталып,  заттар  алмасу  үдерісі  қалыпты  деңгейде  өтеді. 
Сондықтан, дені-қары сау болуы үшін бөбек бесікке бөленуі қажет. Бұл туралы Құранда мынадай сөз 
бар:  «Мәриям  баланы  көрсетті.  Олар:  «Бесіктегі  бір  бөбекпен  қайтып  сөйлесеміз?»,  –  деді». 
(«Мәриям» сүресі, А-29). Аятта Иса пайғамбардың анасы Мәриям пайғамбарды бесікте тәрбиелегені 
анық айтылған. Бұл мысал – бөбекті бесікке өсіру керек екенінің бір дәлелі. 
Бәрін  айтпай  –ақ  қояйық,  төл  теңгемізде  бейнесі  бар  әлемдегі  екінші  ұстаз,  екінші  Аристотель 
атанған Әл Фараби де бесікте жатқан: 
Сөздің пірі Сүйінбай .. мен аққан жұлдыздай жарқ еткен ғұлама Шоқан да  бесікке бөленген; 
Қазақтың  қамын  жеп,  қартаймастан  қайғы  ойлаған  қайран  Абай  да  әжесінің  ертегісі  мен 
апасының әлдиін естіп бесікте жатқан; 
Ұлт  басына  туатын  әбігердің  қайда  жатқанын  әріден  ойлаған  Әбілхайыр  хан  да  бесікке 
таңылған; 
Қазаққа  қорған  болған  айбынды  ер  Абылай  хан  да  шүмек  пен  түбектің  түбінен  шыққан.  Сәби 
санасына  ұлттық  тәрбиені,  халықтың  дүниетанымы  мен  салт-дәстүрін  сіңіртуге  таптырмас  құрал 
болып табылатын бесіктің халыққа берері мол. 
 
Әдебиеттер: 
1.  Қазақстан  тарихы:  Аса  маңызды  кезеңдері  мен  ғылыми  мәселелері.  Жалпы  білім  беретін 
мектептің  қоғамдык-  гуманитарлык  бағытындағы  11-сыныбына  арналған  оқулық  /  М.Қойгелдиев, 
Ә.Төлеубаев, Ж.Қасымбаев, т.б. — Алматы: «Мектеп» баспасы, 
2.  Қасиманов С. Қазақ халқының қолөнері – Алматы, Қазақстан, 
3.  Көкшеева З. Бесік жырлары – эстетикалық мәдениетті қалыптастыруы 
4.  Өмешұлы Ә. Бесіккее бөлеу зиян ба? Парасат, №7 
5.  Әмірғазин Қ. Қазақ қолөнері, Алматы, 2004 ж.  
 
 
 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
118 
 
УДК  81"25 
 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСТАВОК  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ И РУССКОЯЗЫЧНОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ 
 
Бабашева  А.К.  -    старший  преподаватель  кафедры  ОГД,  магистр  педагогических  наук,  Ка-
захстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем 
 
В  данной  статье  рассматривается  раскрытие  понятия  "вставка",  выявлением  его  специ-
фических  черт  в  значительной  степени.  Указанная  проблема  относится  к  числу  наиболее  слож-
ных  прежде  всего  потому,  что  приемы  исследования  и  описания  соответствующего  явления  не 
всегда оказываются достаточными для непосредственного ее решения.  
 
В  составе  проблем,  формирующих  современное синтаксическое учение,  проблема  вставок  от-
носится  к  числу  тех,  которые  в  последнее  время  привлекают  пристальное  внимание лингвистов.  С 
содержательным раскрытием понятия "вставка", выявлением его специфических черт в значительной 
степени связаны общие вопросы определения соотношения таких понятий, как 
- простое предложение - осложненное предложение; 
-  осложненное  предложение  -  вставка  и  соответственно  рассмотрение  вставки  как  особой 
функциональной единицы, стоящей вне связи с понятием "осложненное предложение". 
Это положение подтверждается и тем, что понятие "вставка" выходит за пределы традиционно-
го синтаксиса, поскольку представляет собой реализацию плана высказывания, связанного со специ-
фикой определенного стиля и даже определенного автора. 
Указанная  проблема  относится  к  числу  наиболее  сложных  прежде  всего  потому,  что  приемы 
исследования и описания соответствующего явления не всегда оказываются достаточными для непо-
средственного ее решения. В частности, определения "вставка", приложимые к понятию каждого кон-
кретного типа, не имеют прямого выхода к общему - инвариантному - ее определению как научному 
понятию. 
Исследование  особенностей  вставок  строится  в  абсолютном  большинстве  работ,  рассматри-
вающих  данные синтаксические единицы,  на  материале  художественных  произведений  или  текстов 
научного  стиля.  Почти  нет  работ,  в  которых  особенности  вставки  изучались  бы  на  материа-
ле газетных текстов.  Эта  функционально-стилистическая  разновидность  письменной  речи  кажется 
нам незаслуженно обойденной вниманием, так как реальный языковой опыт позволяет сделать пред-
положение, что на современном этапе развития русского литературного языка именно газетный текст, 
более чем какой-либо другой, насыщен вставками. 
Язык современной газеты отличается интенсивным использованием такого синтаксического яв-
ления,  как  вставка.    Вставочность  -  это  самостоятельная  универсальная  синтаксическая  категория. 
Вставки отличает от вводных конструкций основная функция - передача дополнительного сообщения, 
а также структурное и семантическое разнообразие. Высказывание со вставкой является двухъярус-
ной, а иногда и трехъярусной структурой, которая отражает в речи неабсолютную линейность мысли.  
Структурное  выражение  вставок  может  быть  разнообразно.  В  качестве  вставок  могут употреб-
ляться:  
1) знаки препинания (! или ?), а также их сочетание (?! или !!!);  
2) минимальная номинативная единица "слово-словоформа";  
3) словосочетание;  
4) простое предложение;  
5) осложненное предложение;  
6) фрагмент осложненного предложения;  
7) сложное предложение;  
8) фрагмент сложного предложения;  
9) сложное синтаксическое целое;  
10) форма передачи чужой речи;  
11) структура, включающая в себя другую вставку.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве вставок может быть употреблена любая 
единица языка, обладающая достаточным "коммуникативным весом", то есть способная нести опре-
деленное содержание и, функционируя в тексте, оказывать определенное воздействие на адресата.  
Высокая активность употребления вставок на газетной полосе (до 12 вставок на одну страницу) 
объясняется тем, что эта синтаксическая единица является эффективным средством реализации ос-
новных  функций  газеты  -  информативной  и  воздействующей.  Вставка  -  это  стилистический  прием, 
используя  который  автор  вводит  в  основное  высказывание  дополнительное  сообщение,  тем  самым 
усиливая информативность газеты; вводит это сообщение экономно, что отвечает требованию огра-

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
119 
 
ниченного объема газетного текста; информация, введенная посредством вставки, всегда выделена, 
актуализирована,  как  правило,  содержит  авторское  отношение  к  сообщаемому,  поэтому  она  воздей-
ствует на читателя, вынуждая его воспринимать передаваемую информацию в соответствии с целя-
ми и намерениями автора.  
При введении вставки в основное высказывание автор преследует определенные цели: 1) рас-
ширить информативный объем высказывания; 2) уравнять фоновые знания адресата и адресанта; 3) 
выразить свое отношение к сообщаемому; 4) актуализировать определенный отрезок информации.  
Вставки функционируют в речи в соответствии с целями и намерениями автора. В зависимости 
от того, какая цель превалирует и посредством каких речевых интенций автора эта цель достигается, 
выделены три основных типа коммуникативных функций вставок:  
I тип - функция дополнительного сообщения ;  
II тип - уточняюще-поясняющая функция;  
III тип - экспрессивно-оценочная функция.  
Функция  дополнительного  сообщения  является  основной  коммуникативной  функцией  вставок
Каждая вставка несет в себе дополнительную информацию, однако эта информация неодинакова по 
цели  ее  введения  в  основное  высказывание.  Вставка,  выполняющая  функцию  дополнительного  со-
общения, включается в основное высказывание с  целью расширения его информативного объема и 
способствует  реализации  авторских  намерений  сообщить  дополнительную  информацию,  необходи-
мую  для  успешности  коммуникативного  акта,  а  также  прокомментировать  сообщаемое  в  основном 
высказывании. Дополнительная информация, вводимая посредством подобных вставок, разнообраз-
на.  По  характеру  вводимой  информации  выделяются  следующие  подтипы  вставок,  выполняющих 
функцию дополнительного сообщения:  
1) вставки, содержащие дополнительную информацию обстоятельственного характера. Вставки 
данного функционального подтипа вводят в основное высказывание дополнительную информацию о 
разнообразных обстоятельствах действий и явлений, описываемых в основном высказывании;  
Приводим несколько примеров: 
1.  Вставки,  указывающие  на  конкретную  календарную  дату:    Для  новой  «Вдовы»  взят  первый 
русский перевод (1907) («Известия»,  2009, №224);  Однако в этот раз (5 декабря вечером) в голосе 
бравого генерала чувствовалась усталость и скорбь («Аргументы и факты», 2004, №49) 
2.  Вставки,  указывающиенавременнойотрезоксуществованияявления:  The  three  one-act  ballets 
they bring to Moscow audiences are biped (premiered in 1999,   duration 45 minutes); Xover (premiered in 
2007,  duration  21  minutes)  with  music  by  John  Cage  and  décor  and  costumes  by  Robert  Rauschenberg. 
(10-14 June  2011, The Moscow News, №43) 
2) 
вставки, 
содержащие 
дополнительную 
информацию 
присоединительно-
распространительного  характера.  Вставки  этого  функционального  подтипа  распространяют  инфор-
мацию основного высказывания, присоединяя к ней новую, дополнительную. Это попутные замечания 
автора,  нередко  вызванные  его  ассоциацией  с  сообщением  основного  высказывания.  Они  разнооб-
разны по семантике к основному сообщению: 
1.  Дополнительнуюинформациюоколичестве:  НапостахГАИ  –  ихбылотриилидва  –  скоростьс-
бавляли,  можетбыть,  до  80  километров  («Совершенносекретно»,    1998,  №10);  However  as  Russians, 
become  more  wealthy,  more  Internet-connected  (Russians  become  the  largest  community  of  users  in  Eu-
rope, reaching 50.8 million in September), they will become more vulnerable themselves.  (22-24  November  
2011, The Moscow News, №90) 
3)  вставки,  содержащие  атрибутивно-характеризующую  дополнительную  информацию.  Такие 
вставки могут содержать информацию о лице, фигурирующем в основном высказывании,  или о раз-
личных предметах и объектах окружающего мира, которые описываются автором;  
Например,  вставки,  содержащие  атрибутивно-характеризующую  информации  о  лице,  в  том 
числе вставки, содержащие информацию о профессиональной деятельности: Thecriteriontakesintoac-
countseveralmajorfactors, includingthenumbersofstaff (doctorsandotherpersonnel), theirworkload, as well as 
the availability of infrastructure. 
4) вставки, содержащие указание на источник информации. Автор газетного текста нередко ис-
пользует  в  своих  сообщениях  информацию,  взятую  из  разнообразных  источников.  Для  сообщения 
адресату об этих источниках автор использует вставки рассматриваемого функционального подтипа; 
Такие вставки могут содержать прямое указание на источник информации, содержащийся в основном 
высказывании, указание на источник цитаты, использованной в основном высказывании, отсылку чи-
тающего  в  уже  известной    информации  (тем  самым  автор  называет  ее  источник):  Thep-
lan’smostcontroversialclause 
(onpaperaleast), 
toreplacegovernmentministersontheboardsofstate-
runcompanieswithindependentdirectors, hasalreadycomeintoeffect. 
5)  вставки,  содержащие  авторские  ремарки.  Подобные  вставки  вводятся  в  основное  высказы-
вание с целью помочь адресату воспринять информацию более полно, представить, как происходило 
описываемое  событие,  какими  звуками,  движениями,  жестами,  мимикой  героя  событий  сопровожда-
лась его речь. Вставки, содержащие ремарки автора, относятся к прямой речи лица, описываемого в 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
120 
 
основном  высказывании,  и  могут  передавать  либо  реакцию  говорящего,  либо  реакцию  аудитории.  К 
примеру вставки, содержащие ремарки автора, передающие реакцию говорящего через чувств гово-
рящего: - Почему вы решили, что это озлобленные  люди? (сильно удивился) («Аргументы и факты»,  
2011, №46);  отсылку  читающего к уже известной информации (тем самым автор называет ее источ-
ник):  JamesBrooke  (Twitter:  @VOAMoscow)  istheMoscowbureauchiefforVoiceofAmerica.  Таким  образом, 
посредством  вставок,  выполняющих  функцию  дополнительного  сообщения,  пишущий  информирует 
читателя о том новом, что не передано в основном высказывании, но необходимо автору для более 
адекватного восприятия его сообщения адресатом.  
 
Потребность  во  вставках,  выполняющих  уточняюще-поясняющую  функцию,  возникает  у  пи-
шущего в том случае, когда он, учитывая характер восприятия своего высказывания читающим, пре-
дугадывает  возможные  вопросы  или  затруднения  и  снимает  их  посредством  уточняющей  или  пояс-
няющей  информации,  введенной  через  вставку.  Подобные  вставки  отвечают  авторским  интенциям 
уточнить, разъяснить информацию, переданную всем основным высказыванием или его фрагментом, 
представить  содержание  основного  высказыванием  или  его  фрагментом,  представить  содержание 
основным высказыванием в более лаконичной или более развернутой форме. Выделяются подтипы:  
1)  вставки,  уточняющие  информацию  основного  высказывания.  Вставки,  названного  функцио-
нального  подтипа  широко  представлены  в  языке  газеты.    Отмечено  несколько  функционально-
семантических  групп  вставок:  а)  уточняющие  путем  перечисления  составных  элементов  целого;  б) 
уточняющие  путем  расширения  информации;  в)  уточняющие  путем  сужения  информации;  г)  уточ-
няющие  путем  приведения  примера; д)  уточняющие  путем  цитации;  е) уточняющие  путем  обозначе-
ния возможной альтернативной ситуации (предмета, явления, действия); ж) уточняющие через опре-
деленный маркированный смысл (временной, пространственный, атрибутивный, количественный).  
2)  вставки,  поясняющие  информацию  основного  высказывания  можно  выделить  следующие 
функционально-семантические  группы:  а)  вставки,  содержащие  прямое  логическое  пояснение;  б) 
вставки,  содержащие пояснение  имен  собственных;  в)  вставки,  вводящие  пояснение  способом  экви-
валентного замещения; г) вставки, содержащие пояснения-толкования.  
 
К  примеру,  вставки,  уточняющие  информацию  основного  высказывания  путем  сужения  об-
щего понятия путем более конкретного высказывания или его элемента:  ThewininMoscowimprovedE-
melianeko’sprofessionalmixedmartialartsrecordto  32  wins    (ofwhichninearebyknockout)  againstfourlosses. 
Вставки,  содержащиеколичественноеуточнениеколичестваденежныхмасс:  Former  Finance  Minister 
Alexei Kudrin has warned that the pension fund deficit could hit 1 trillion rubles  ($ 32 billion) next year if no 
action is taken. 
Таким  образом,  вставки,  выполняющие  уточняюще-поясняюшую  функцию,  разнообразны  и  по 
смысловому наполнению и по способам введения информации. Вводя уточняющую или поясняющую 
вставку, автор адаптирует передаваемую информацию и может рассчитывать на ее адекватное вос-
приятие.  Особый  и  чрезвычайно  интересный  функциональный  тип  представляют  собой  вставки,  вы-
полняющие  экспрессивно-оценочную функцию. В  отличие  от  рассмотренных  ранее  функциональных 
типов  вставок,  в  которых  отношение  автора  высказывания  к  сообщаемому  передавалось  косвенно  - 
через  отбор  информации  и  способ  ее  передачи,  основной  функцией  вставок  данного  типа  является 
передача эмоциональной оценки высказывания, прямое выражение субъективного отношения автора 
высказывания к сообщаемому.  
Посредством  вставок,  выполняющих  экспрессивно-оценочную функцию  автор  воздействует  на 
адресата напрямую, давая оценку определенной информации основного высказывания, комментируя 
ее со своей точки зрения, привлекая к ней внимание читателя, тем самым побуждая его к определен-
ному, необходимому автору, восприятию этой информации, а также к конкретным интеллектуальным 
действиям. Введение вставок, выполняющих экспрессивно-оценочную функцию, в газетный текст по-
зволяет сделать его более авторским, точными, ярким и выразительным.   
В следующем примере содержится эмоционально окрашенное дополнительное сообщение, со-
держащее следственный характер по отношению к описываемому в основном высказывании. Автор-
ские  эмоции  передаются  посредством  употребления  вставки  с  восклицательной  интонацией:  Решил 
наконец уволиться, уехать к матери во Владивосток, где в юности морячил на каком-то плавсредстве  
(вот  откуда  любовь  к  морской  форме!)  и  где  его  завербовали  наши  славные  органы  («Совершенно 
секретно», 1998, №9) 
Вставки,  на  наш  взгляд,  следует  рассматривать  как  стилевую  черту  языка  газеты,  так  как  по-
добные  синтаксические  единицы  участвуют  в  реализации  ведущих  дифференцирующих  признаков 
данной  функционально-стилистической  разновидности.  Так,  вставка  вносит  во  включающее  его  вы-
сказывание  дополнительное  сообщение,  тем  самым  усиливает  информативность  газетного  текста. 
Введенная посредством вставки информация передается экономно, что позволяет, учитывая ограни-
ченный  объем  газетного  текста,  добиться  его  информативной  насыщенности  и  компрессии.  Вставки 
являются средством воздействия на читателя, так как нередко посредством этих синтаксических еди-
ниц эксплицитно или имплицитно выражается субъективное отношение автора высказывания к сооб-

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
121 
 
щаемому,  тем  самым  у  читателя  формируется  определенная,  необходимая  автору  точка  зрения  на 
передаваемую информацию.  
 
Литература: 
1.  Абакумов С. И. Методика пунктуации. - М., 1947. - 89 с.  
2.  Аверкина  Л.  А.  Информация  и  прагматика  высказывания  //  Освоение  семантического  про-
странства  русского  языка  иностранцами.  Тезисы  докладов  международной  конференции.  Н.  Новго-
род: Изд-во НГЛУ им. Добролюбова, 1997.-С. 56.  
3.  Акимова Г. Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. -М.: Высш. шк., 1990. 166 с.  
4.  Акимова Г. Н. Новые явления в синтаксическом строе современного русского языка. Л.: Изд-
во ЛГУ, 1982. - 130 с.  
5.  Акимова Г. Н. Современное употребление скобок (в связи с новыми лингвистическими явле-
ниями) // Русский язык в школе. 1980. - № 3. -С. 99-103.  
6.  Акимова Г. Н., Иванова Ю. Н. Вставные конструкции с экспрессивным значением в русском 
языке // Вестник Ленинград, ун-та. Серия 2. История, языкознание, лит-вед. 1990. - № 3. - С. 65 - 72.  
7.  Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: Монография. Волгоград: Перемена, 1999.-
274 с.  
8.  Аникин А. И. Вводные единицы в речи // Русская речь. 1970. - № 2. -С. 60 - 62.  
9.  Аникин А. И. Видо-временные формы глагола-сказуемого основного предложения и вставно-
го предложения // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. -Вып. 423.-М., 1971.-С. 380-396.  
10. Аникин А. И. Вставная конструкция как компонент предложения // Уч. зап. МОПИ, т. 197. Рус-
ский язык в вузе. Вып. 13. - М., 1967. - С.247 - 258.  
 
 
 
 
УДК:159.923:378 
 
СТУДЕНТТЕРДІ  АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ  НЕГІЗДЕРІ 
 
Қазетова Ә.Х. - педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, Қазақстан инновация-
лық және телекоммуникациялық жүйелер университеті 
 
Бұл  мақалада  жоғары  оқу  орнында  студенттердің  рухани-адамгершілік  тәрбиесі  жөнінде 
көптеген  мәселелер  талқылануда.  Бұл  мақаланың  негізгі  мақсаты  –  студент  жастардың 
тәрбиесінде  кездесіп  жатқан  кемшіліктерді  жойып,  рухани-адамгершілік  қасиетке  бай  тұлғаны 
тәрбиелеудің маңыздылығы жайлы айтылады. 
 
Біздің  егеменді  еліміздің  білім  беру  жүйесі  қоғам  талабына  сәйкес  қайта  құрылып,  оқыту  мен 
тәрбиелеу  мазмұнын  жаңартуда  көптеген  жұмыстар  жүргізіліп,  жас  ұрпаққа  жаңа  оқу  құралдары, 
әдістемелік құралдары жасалынып, білім беру мекемелеріне енгізілуде. Мұндағы алға қойылған басты 
мақсат  –  бүгінгі  таңдағы  жастардың  білімі  мен  тәрбиесінде  кездесіп  жатқан  кемшіліктерді  жойып, 
тәуелсіз мемлекет құруда еліміздің әрбір аза матын, әсіресе студент жастарды өзінің қоғамдағы орнын 
саналы  түсінетін  және  ел  экономикасының  бүгінгі  сұранысына  жауап  беретін,  жан-жақты  дамыған, 
білімді,  сауатты,  рухани-адамгершілік  қасиеттерге  бай,  өнегелі  тұлға  ретінде  қалыптастыру.  Бұл 
мәселелер  Қазақстан  Республикасының  Конституциясында:  «Жеке  тұлғаның  рухани  және  жан-жақты 
дамуының  қайнар  көзі  білім  мен  ғылымды  қоғам  талабына  сай  дамыта  отырып,  жастардың  бойында 
имандылық, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру» [1], Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 
Заңында:  «Жеке  адамның  шығармашылық,  рухани  дене  мүмкіндіктерін  дамыту  адамгершілік  пен 
салауатты  өмір  салтының  берік  негіздерін  қалыптастыру,  жеке  басының  дамуы  үшін  жағдай  жасау 
арқылы интеллектілігін байыту – қазіргі білім беру жүйесіндегі басты міндеттердің бірі» [2], «Қазақстан-
2030»  бағдарламасында  «Білім  беру  жүйесінің  басты  міндеті  –  ұлттық  және  жалпы  адамзаттық 
құндылықтар, ғылым мен практиканың жетісіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту 
үшін қажетті жағдайлар жасау» [3] деп нақты көр сетілген. 
«Білім  алушы  жастарды  тәрбиелеудің  2013-2020  жылдарға  арналған  кешенді  бағдарламасы» 
мен  «Білім  алушы  жастарды  тәрбиелеуде  2013-2020  жылдар  аралығында  өтетін  іс-шаралар»  атты 
мемлекеттік  бағдарламаның  негізгі  тәрбие  бағыты  –  рухани-адамгершілік  тәрбиесі  болып  табылады. 
Қазіргі  заман  сұранысына  сай  студенттерді  рухани-адамгершілікке  тәрбиелеуде,  тәрбиенің 
парадигмаларына, мақсатына, мазмұнына, формалары мен әдістеріне өзгерістер енгізу керек екендігі 
анықталды. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін білім берудің мазмұны студенттерге тек белгілі бір білім, 
іскерлік,  дағдылар  жиынтығын  меңгертіп  қана  қоймай,  студент  тұлғасын  дамытып,  өмірлік 
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   50


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет