Байтұрсынов оқулары халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдары


ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІжүктеу 5.13 Mb.
Pdf просмотр
бет49/50
Дата28.12.2016
өлшемі5.13 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
249 
 
Кез  келген  мәтін,  соның  ішінде  көркем  мәтін  материалдық  мәдениет  нысаны  бола  тұрып,  оны 
жасаушы  автормен де, мәтіннің  жазылған  уақытымен,  орнымен,  жағдайымен де  тікелей  байланысты 
болады. Бұл ерекшелік көркем мәтіндерді талдауда экстралингвистикалық факторларды басшылыққа 
алуды талап етеді.  
Көркем мәтін мазмұны жазылу ортасына, дәуірі мен уақытына, ұлттық-мәдени және түрлі діни, 
философиялық түсініктерге, шығарма авторының психологиясына, белгілі бір әдеби мектепке, бағытқа 
тәуелді  болады.  Мәтіннің  денотаттық,  референттік,  ситуативтік  қасиет-сапалары  осыларға 
байланысты  қалыптасады.  Кез  келген  көркем  мәтін  шынайы  өмірдің  эстетикалық  бейнесі  секілді 
болады.  Сол  себепті  көркем  мәтінге  тілдік  жүйенің  эстетикалық  қызметі  барысында  қалыптасатын 
метаморфтық қасиет тән болып келеді. Ол әрі функционалды, әрі эстетикалық жүйе болып табылады.  
Л.Г.Бабенко  мен  Ю.В.Казарин  шынайы  көркем  мәтін  келесі  сапалардан  тұратынын  көрсетеді: 
антропоцентрлік,  әлеуметтік, дилогтық,  толыққандылық  әрі  бірізіділік,  статикалық  және динамикалық, 
әсерлілік, эстетикалық, бейнелілік және  түсіндіріліп-талдануы.  
Е.А.Гончарованың  ойынша,  көркем  мәтіннің  антропоцентрлігі  оған  ұйытқы  болған  үш 
орталықтан  көрінеді:  автор  –  көркем  шығарма  иесі;  кейіпкерлер;  оқырман  –  «туындының  жасалуына 
қатысушы  жанама  тұлғалар»  [Гончарова  Е.А.  Интерпретация  художественного  текста.  М,  1983  б.  3-
беттен].  Демек,  көркем  шығарманы  жасаушы  да  адам,  оның  бейнелейтіні  де  адам  және  оның  өмірі 
мен  қоршаған  ортасы,  оны  оқитын  да  адам,  ол  адамға  арналып  жазылады.  Оның  антропоцентрлігін 
осыдан-ақ көруге болады.  
Көркем  мәтіннің  әлеуметтік  қасиет-сапасы  оның  әлеуметтік  қызметті  жүзеге  асыруымен 
байланысты түсіндіріледжі. М.М.Бахтиннің ойынша, кез келген әдеби туынды іштей әлеуметтік шартты 
болып құрылады. Онда шынайы өмірдің әлеуметтік сырлары беріледі. Сондай-ақ, көркем мәтін белгілі 
бір уақыттың, дәуірдің, әлеуметтік қоғамның туындысы болып табылады.  
Көркем мәтіннің диалогтық қасиет-сапасын М.М.Бахтин оның мазмұнының тек бір ғана дәуірмен 
шектелмей,  ашық,  көпқабатты  болып  құрылуымен  түсіндіреді.  Шынайы  мәтіннің  мағынасы  терең 
болып келеді, осының салдарынан қанша уақыт өтсе де өзінің өзектілігін жоғалтпайды.  
Көркем мәтіннің толыққандылығы және бірізділігі (немесе қисындылығы) оның мазмұны арқылы 
да,  пішіні  арқылы  да  қалыптасады.  Толыққандылық  басты  тақырып  пен  шағын  тақырыптардың 
арасындағы байланыстан көрінеді.  
Статикалық  пен  динамикалық  мәтіннің  зерттелу  аспектісіне  қарай  анықталады.  Егер  мәтін 
сөйлеу  әрекетінің  жемісі  ретінде  қарастырылса,  ол  статикалық  қырынан  танылады.  Ал  егер  ол 
жасалуы, қабылдануы, түсінілуі тұрғысынан қарастырылса, динамикалық қырынан қарастырылады.  
Мәтін  әсіресе  құрылымдық-семантикалық  талдауда  статикалық  тұрғыдан  талданады.  Ал 
психолингвистикалық, 
деривациялық, 
қатысымдық 
лингвистикалық 
тұрғыдан 
талдауда 
ол 
динамикалық  қырынан  талданады.  Жалпы  көркем  мәтінді  зерттеуде  бұл  екі  аспектінің  екеуін  де 
назарға алған дұрыс.  
Көркем  мәтіннің  әсерлілігі  В.Г.Адмонидің  зерттеулерінде  терең  қарастырылды.  Оның  ойынша, 
«көркем  мәтін  алғашқы  жолдарды  оқығаннан-ақ  оқырманды  баурап  алатындай  болып,  оның 
қызығушылығын  бірте-бірте  күтпеген  жерден  күшейтуі  керек...  ».  Сол  кезде  оқырман  шығарма 
соңының қалай бітетініне құмарта түседі.  
Көркем  мәтіннің  эстетикалылығы  оның  өзіне  тән  ерекшелігінен  туындайды.  Н.С.Болотнованың 
ойынша,  эстетикалық  қызметтен  туындайтын    прагматизм    көркем  мәтіннің  эстетикалық  әсерін 
күшейтеді; эстетикалық бағдарланған концептуалдық сапа – автордың шығармашылық дара тұлғасын, 
оның шынайы өмірге деген өзіндік қатынасын көрсетеді.  
Бейнелілік – мәтіннің көркем бейнелер жүйесін айқын суреттей алуынан көрінеді.  
Көркем  мәтін  мазмұнының  тереңдігі  және  психологиялық,  философиялық  көпқабатты  болып 
келуі  және  оның  көркем  шығарма  болумен  қатар,  жеке  автордың  дүниетаным,  табиғатымен  бірге 
өрілуі оны түсіндірудің сан алуан жолдарын қалыптастырады.  
Ал  Валгина  өз  зерттеулерінде  көркем  мәтінді  өзге  мәтін  түрлерімен  салыстыра  келіп,  оның 
артықшылықтары  мен  айырмашылықтарын  жинақтап  көрсетеді.  Оның  ойынша  көркем  мәтіндердің 
өзге мәтіндерден басты айырмашылығы келесі белгілеріне қарап ажыратылады:  
1) қарым-қатынас пен адам өмірінің арасында тікелей қатынастың болу-болмауы, оның міндетті 
немесе адамның өз еркімен болуы;  
2) эстетикалық қызмет атқару/атқармауы;  
3) мазмұнының астарлы/ашық берілуі (мәтін астарының болу/болмауы); 
4) көпмағыналылықтың болу/болмауы;  
 
 
 
 
 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
250 
 
Көркем мәтін 
Көркем мәтіннен басқа мәтіндер 
Тектік-жанрлық  белгілеріне  қарай 
ұйымдасады 
Публицистикалық,  ғылыми,  ресми  мәтіндер  бо-
лып, типтік белгілеріне қарай ұйымдасады 
Ассоциативтік-бейнелі 
ойлау 
заңдылықтарына негізделеді 
Логикалық ойлау заңдылықтарына бағынады 
Өмірлік 
материал 
автордың 
көзқарасымен,  дүниетанымымен  беріледі, 
сол  себепті  шығармада  бейнеленген  өмір 
астарлы мағынаға ие болып келеді. 
Мәтіндердің  мағынасына  бір  жақтылық  және 
объективтілік  тән  болады,  сол  себепті  мәтін  мазмұны 
түсінікті, объективті болып келеді.  
Адамның 
эмоционалдық 
ішкі 
дүниесі 
мен 
интеллектуалдық 
сана-
сезіміне 
қатысымдық-эстетикалық 
тұрғыдан әсер етеді 
Адамның 
эмоционалдық 
ішкі 
дүниесі 
мен 
интеллектуалдық 
сана-сезіміне 
қатысымдық-
ақпараттық тұрғыдан әсер етеді  
Ассоциативтік-образды 
құралдар 
молынан  қолданылып,  ол  суретшінің 
эстетикалық  идеясына,  қиялына  қызмет 
етеді 
Ассоциативтік-образды 
құралдар 
қолданылмайды,  болса  да  тек  ақпаратты  жеткізу 
мақсатында жұмсалады 
Образды-эмоционалды 
және 
субъективті деректерге құрылады  
Логикалық-ұғымдық,  барынша  объективті  дерек-
тер беріледі 
Сөйлемдер 
эмоционалды-
риторикалық құрылымды болып келеді 
Сөйлемдер  рационалды-логикалық  құрылымды 
болып келеді  
 
Кестеде  көрсетілгендей,  көркем  мәтіндер  өзге  мәтіндерден  мазмұны  мен  құрылымы  жағынан 
өзгеше  ұйымдасады.  Көркем  мәтіндерде  ассоциативтік-бейнелі,  эмоционалды  образдардың  басым 
болуы  оның  көркемдік  таным  табиғатына  сай  ұйымдасу  ерекшеліктеріне  байланысты.  Көркем 
мәтіндер мен басқа мәтіндер танымның екі қабатын қамтиды: теориялық және эмпирикалық. Филосо-
фияда  танымның  бұл  екі  сатысы  дүниені  қабылдаудың  екі  қайнар  көзі  болса,  психологияда  бұл  екі 
түрлі қабылдау үдерісі, ал логикада екі түрлі ойлау амалдары мен тәсілдері арқылы түсіндіріледі. Сол 
себепті  бұл  екі  типтегі  мәтіндердің  арасындағы  айырмашылықтар  олардың  жалпы  табиғи  болмысын 
сипаттайды.  
Осы  ерекшеліктеріне  орай,  аталған  екі  мәтін  типтері  құрылымы  жағынан  да  бір-біріне 
ұқсамайды. Рационалды, яки байыпты ойлауға құрылған мәтіндер шынайы өмірдің шындығын тікелей 
сипаттауға  құрылса,  эмоционалды-логикалық  құрылымдар  шынайы  өмір  шындығын  бейнелеуге 
қызмет етеді.  
Көркем  мәтіндегі  ассоциативтік  байланыстар  әр  жазушыда,  ақында  әр  түрлі  бейне  туғызады. 
Көркем  мәтін  үшін  заттық-ұғымдық  түсініктердің  өзі  емес,  заттың  санадағы,  қиялдағы  көркем  бейнесі 
маңызды.  
Көркем  мәтінде шынайы  өмірдегі материалдық  заттардың  өзі  әр  автордың  санасында  әр  түрлі 
образдар  қалыптастырады.  Мысалы,  М.Мақатаевтың  шығармаларындағы  ақ  қайың  бейнесі  түрлі  об-
раздар тудырып, түрлі ассоциациялар әкелген:  
1)   Ақ қайың, сырлы қайың, арман қайың, 
Сырыңды айт, құр бекерге алданбайын. 
Айналып неге саған келе берем, 
Аяңда бір асылым қалғандайын. 
Ақ қайың, арман қайың, ару қайың, 
Сыр айтшы жанымменен қабылдайын. 
Айтшы сен, махаббатым қайда кетті? 
Көктемде самал қуған сағымдайын. 
Арманың әлі менің жүр есімде, 
Бар санам сағынышпен күресуде. 
Апырау, қайда менің махаббатым, 
Ақ қайың, айтшы маған білесің бе?  (М.Мақатаев) 
 
2)   Жапырақ жүрек жас қайың! 
Жанымды айырбастайын.  
Сен адам бола бастасаң,  
Мен қайың бола бастайын,  
Келісесің бе, ақ қайың?  
Жапырақ жүрек жас қайың!  
Жанымызды айырбастайық? 
Адам боп жүрсең қасқайып,  

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
251 
 
Қайың боп тұрсам қасқайып,  
Тәуекел, айырбастайық!  
Өмірге өмір жалғасып,  
Анамыз жерге жармасып,  
Бірде адам, бірде қайың боп,  
Сүрейік өмір алмасып... (М.Мақатаев) 
 
1-мәтін  сөзінде  ақ  қайың  сырлас  достың  бейнесінде  алынса,  2-мәтінде  ол  табиғаттың  мәңгілік 
бейнесі,  шексіз  өмірдің  образын  алмастырған.  Алғашқы  мәтінде  автор  «ақ  қайың,  «сырлы  қайың», 
«арман  қайың»,  «ару  қайың»  эпитеттері  әдемі  ару  қызға  тән  эпитеттермен  айшықталса,  соңғы 
мәтіндегі  қайың  бейнесі  тек  «ақ»,  «жас»  сөздерімен  ғана  шектелген.  Сол  себепті  1-мәтіндегі  қайың 
бейнесі тек сырлас достың ғана емес, өткен өмірдің естелігі, сүйген қыздың естелігі ретінде сипатта-
лады.  Өлеңге  арқау  болған  махаббат  тақырыбының  ашылуына  да  осы  себеп  болған.  Ал  екінші 
мәтіннің философиясы мен тақырыбы бөлек, сондықтан ондағы «жас, ақ қайың» мен «өмір» ұғымдары 
ассоциативтік өрістері бір, іргелес образдар, ұғымдар болып табылады. 
 
Әдебиеттер: 
1. 
Н.Ә.Назарбаев.  Инновациялар  мен  оқу-білімді  жетілдіру  арқылы  білім  экономикасына  // 
Егемен Қазақстан. – 2006. – 27 мамыр. 
2. 
Сулейменова  Э.Д.  Актуальные  проблемы  казахстанской  лингвистики:  1991-2001.  А,  2001. 
84с. 
3. 
Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. Алматы, 2005. 440б. 
4. 
Николаева  Т.М.  Лингвистика  текста:  Современное  состояние,  синтаксис  и  перспективы 
//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М, 1978.  
5. 
Валгина Н.С. Теория текста.М: Логос, 2003.-280-б. 
 
 
 
 
 
 
 

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ 
251 
 
ВАЛИЕВ Х.Х. 
ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ  
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО                                                                                    
.
 
 

 
ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 
АБИШЕВА С.К. 
 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫК                                                                    
.
 5 
АКБУЖУРОВА С.Ж. 
 
ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ «ӨНЕР» В  
ВОСПИТАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ВУЗЕ                         
.
 7 
 
БАЗАРБАЕВА Г.А. 
ДЖУМАБЕКОВА Г.С. 
БАЙДАЛЫ Р.Ж. 
ИОНЕНКО А.В. 
 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О КУЛЬТУРЕ САКОВ ТУРГАЯ                                                
.
 
 
10 
БАЯХМЕТОВА А.А. 
 
ПРОИЗВОДНЫЕ С ДИМИНУТИВНЫМИ СУФФИКСАМИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИИ ЭМОТИВНОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ          
.
 14 
ГАЛАКТИОНОВА Н.А. 
 
МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМК: 
МИФОТВОРЧЕСТВО И ПРОПАГАНДА                                                                  
.
 17 
БАЙЕШОВ Д.А.  
 
СУЩНОСТЬПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА                                                      
.
 
21 
ALPYSPAEVA S.T. 
 
ZUR BEDEUTUNG DER KONVERSATIONSÜBUNGEN BEI 
DER ENTWICKLUNG DER DISKURSKOMPETENZ 
IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT                                                                      
.
 
25 
 
САМАМБЕТ М.К.. 
САМАМБЕТ М.М. 
 
ЖАНР ДНЕВНИКОВ 
И РОМАН ДЭВИДА МИТЧЕЛЛА «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»                                      
.
 29 
 
САМАМБЕТ М.К.. 
САМАМБЕТ М.М. 
ЖАНР ТРИЛЛЕРА И РОМАН ДЭВИДА МИТЧЕЛЛА 
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»                                                                                             
.
 
 
33 
 
САМАМБЕТ М.К.. 
САМАМБЕТ М.М. 
 
РОМАН ДЭВИДА МИТЧЕЛЛА «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
И ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР                                                                                     
.
 
36 
АЙТМУХАМБЕТОВ А.A. 
 
ДЕТСКИЕ ДОМА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ                                                     
.
 
40 
 
А.ҚАЙЫПБАЕВА 
А.БЕКЕНОВА 
М.ЕСЕНҒҰЛ 
 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ ТАҒДЫРЫ                                                                          
.
 
 
43 
ЖАБАЕВА С.С.  
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ                                                                                          
.
 
45 
КАНДАЛИНА Е.М. 
 
SOCIOCULTURAL ASPECTS OF DEVELOPING MASTER PROGRAMS 
WITHIN INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECTS                                         
.
 48 
 
МОНГИЛЕВА Н.В. 
 
О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА                        

 
51 
 
МҰХАНБЕТЖАНОВА А. 
 
ЕКІТІЛДІ ИДЕОГРАФИЯЛЫҚ СӨЗДІКТІҢ ҒЫЛЫМИ –  
ТЕОРИЯЛЫҚ СИПАТЫ                                                                                            
.
 
53 
 
НАЗАРЕНКО О. С. 
 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ                   
.
 
58 
 
НИЯЗБАЕВА Н.Н. 
 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ: 
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЖИЗНИ                                                                         
.
 
61 
ОРАЗБАЕВА А. С. 
 
МАМАНДАР ДАЯРЛАУДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ 
ӘДІСТЕМЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ                                                                                    
.
 64 
ОСПАНБЕКОВА М.Н. 
БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЯРЛАУДАҒЫ 
 

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ 
252 
 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ                                          
.
 
70 
 
ВАСИЛЬЕВА М.И. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ  
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ                                                         
.
 73 
 
ЧУДАЕВА Н. Л. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ  
ЯЗЫКУ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В НОРМАТИВНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ В X‒XI КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ 
ШКОЛЫ И В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ                        
.
 
 
 
 
 
77 
 
ПОПОВА М. А. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ В  
ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ                                                                   
.
 
 
 
 
81 
 
НАГОВСКАЯ Ф.Ш. 
 
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ                                                                 
.
 
 
 
 
85 
САПИЕВА М.С.  
 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА            
.
 89 
 
ТАБУЛДЕНОВА Г.Б. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАКУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ                     
.
 
 
93 
ПАНИЯЗ Т.П. 
 
АКАДЕМИК М.ҚОЗЫБАЕВ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  
МЕМЛЕКЕТТІЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                              
.
 
98 
 
ТУЛЕГЕНОВА Ш.И. 
ҚАЛИЕВ Б.Н. 
 
ҚАЗІРГІ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ КЕНЕСАРЫ ТУРАЛЫ ТАРИХИ  
ШЫНДЫҚ ПЕН КӨРКЕМ ШЫНДЫҚ                                                                        
.
 101 
 
АКМУРЗИНА Г.М.  
 
ПРАГМАЛИНГВИСТИКА                                                                                           
.
 
105 
 
МАГАУОВА А.Т. 
 
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ- ДУХОВНЫЕ СОКРОВИЩА НАРОДА                   
.
 
108 
 
ИСАҒАЛИЕВ С.Т. 
 
ИМАНДЫЛЫҚ – АДАМГЕРШІЛІК ТІРЕГІ                                                                
.
 109 
 
ТКИШЕВА Н.Е. 
 
ПУТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ                                                                                       
.
 111 
ТЮЛЯПОВА Г.Д. 
 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ                                                  
.
 
113 
 
ХАСАНОВА М.Ж. 
 
ҚАЗАҚТА БЕСІК ҚАСИЕТТІ МҮЛІК                                                                          
.
 
115 
БАБАШЕВА А.К. 
 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСТАВОК 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ И РУССКОЯЗЫЧНОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ                       
.
 118 
 
ҚАЗЕТОВА Ә.Х. 
 
СТУДЕНТТЕРДІ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ НЕГІЗДЕРІ                        
.
 
121 
 
ҚАЙЫРЖАНОВ Қ.Б. 
 
ҚОҒАМДЫ РУХАНИ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ИСЛАМНЫҢ РӨЛІ                                   
.
 123 
 
ТЛЕСОВА Д.Т. 
 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ                      
.
 
126 
 
УРДАБАЕВА Л.Е.  
САТКАНГУЛОВА Г.Ж. 
КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ                                                        
.
 
 
128 
УРДАБАЕВА Л.Е. 
 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР АРҚЫЛЫ ҚАРЫМ – ҚАТЫНАС 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАСТАР ҮШІН ӘСЕРІ                                                                   
.
 
 
 
131 
КРУТИЛИНА М.А. 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ С 
РАЗНЫМ ТИПОМ ЛОКУС КОНТРОЛЯ                                                                  
.
 134 
ДОРОХИНА Е.А. 
МАКАРЧУК Я.В. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ                                                                       
.
 136 
МАМЫШЕВА К.А. 
ПРОБЛЕМА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ И 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ                                                                                
.
 
139 
 
 
142 

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ 
253 
 
МОЧАЛОВА Л.К. 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
В МЕЖЛИЧНОСТОНОМ ОБЩЕНИИ                                                                       
.
 
НАГАЕВА С.К. 
 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ                                                                                         
.
    
144 
 
САМОЙЛОВА Л.Б. 
 
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МЕТОДИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ УЧИТЕЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      
.
 
 
 
 
 
148 
 
РЫСБЕКОВА С.Т. 
РЫСБЕКОВ Т.З. 
 
БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІН ГУМАНИЗАЦИЯЛАУ –  
ҚОҒАМНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ                                                                              
.
 153 
 
ШОЛПАНБАЕВА Г.А. 
ЛОВЦОВА Д.П.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ                               
.
 
156 
 
АХМЕТОВА Л. С. 
 
ТАРИХТАҒЫ ТҰЛҒА РӨЛІНІҢ МӘСЕЛЕСІ ХАҚЫНДА                                            
.
 
159 
БЕЗАУБЕКОВА А.Д. 
 
ӨЗГЕ ҰЛТ ӨКІЛДЕРІНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
МҮМКІНДІКТЕРІН ПАЙДАЛАНЫП МЕҢГЕРТУ                                                        
.
 
161 
 
ДОСОВА А.Т. 
 
КӨРКЕМ МӘТІНДЕГІ КЕЙБІР КӨРІКТЕУ  
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ                                                                 
.
 164 
ИБРАЕВ Е.Е. 
 
ОБРАЗ «СОЛДАТА БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ» 
В АНГЛИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ                                                                     
.
 169 
КАРАБУЛАТОВА И.С. 
 
МЕГАКОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В  
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МИГРАЦИЙ                                                        
.
 172 
 
КОЛДЫБАЕВ С.А. 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЦИИ                                                               
.
      
175 
 
N. MANASBAYEVA 
 
INTERACTIVE WHITEBOARD IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM               
.
                                                                                   
182 
 
СОЗИНА Т.Н. 
 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РОМАНА Ф. ДОСТОЕВСКОГО 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»                                                                       
.
 184 
 
АЙҚЫНБАЕВА Г.Қ 
ҚАБАСОВА А. Д.  
 
СТУДЕНТ ОҚУ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ СУБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ                                          
.
 
187 
ТАРАСОВ С.А. 
 
КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ  
ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСТАНСКОГО ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ НА  
ЗАНЯТИЯХ В КОЛЛЕДЖЕ                                                                                       
.
 
190 
 
ТІЛЕУОВА А.З. 
 
Ғ.ҚҰЛАХМЕТТІҢ «ҮЙІРІ ЖОҚ КӨКЖАЛ» РОМАНЫНДАҒЫ 
УАҚЫТ ПЕН КЕҢІСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ                                                                    
.
      
192 
 
ТАРАСОВ С.А. 
ТЕПЕРИК Е.В.  
КАЗАХСТАН В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСКОГО КИНО                     
.
 196 
 
САБЫРБЕКОВ Ж. А. 
ТУРСУМБАЕВА Н.Ж. 
 
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫН ТИІМДІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ                                         
.
 
 
199 
 
ШАУКЕНОВ Ж.А. 
 
ЕРКІН РУХТЫ АҢСАҒАН ТОРҒАЙ ДАЛАСЫ                                                         
.
 201 
 
ҚОСКЕЕВА Ә.М. 
 
ХХ ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚСТАНДА ЖҮРГІЗІЛГЕН ҰЛТ САЯСАТЫ                                                       
.
            
 
207 
КОЛДЫБАЕВ С.А. 
КАКЕНОВ М.К. 
О ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЯХ ИБРАЯ АЛТЫНСАРИНА                                           
.
 211 
 
САМЕТОВА Г.С. 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГРАДОФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННЫХ 
КРЕПОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА В XVIII – НАЧ. XIX ВВ              
.
Каталог: files -> nauka
nauka -> Ә о ж 378: 34(574) Қазақстан республикасының
nauka -> Влияние солнечной радиации на продуктивность животных
nauka -> Организация противоэпидемиологических мероприятий в очагах
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Әож 619: 613. 287. 5 СҮТ Өнімдерінің антибиотиктермен ластануы
nauka -> Творчества в данной статье раскрыты основные вопросы о музыкальном наследии Абая Кунанбаева и рассмотрено их значение в учебно-воспитательном процессе
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Өскемен, 2016 Әож 94(574) (063)
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
nauka -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ахмет Байтұрсыноватындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет