Байтұрсынов оқулары халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдары


ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІжүктеу 5.13 Mb.
Pdf просмотр
бет9/50
Дата28.12.2016
өлшемі5.13 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
45 
 
алақаны    табиғатқа    аялылық    таныта    бермейтіні   де    анық. Мәселе  осында.   Тіл    тағдырына деген  
жеке    адам    ретінде    жанашырлығымыз    бен    немқұрайлығымыз  өз    ықпалын  қатты    тигізіп  отыр.  
Бүгінгі  күнгі  тікелей  жауапкершілігімізді  міндет-  мемлекеттік тіл  саясатын  қоғамымызда  жүргізіліп  
отырған  сындарлы  саясат  негізінде  одан  әрі  жалғастыру.  Жиырма  бірінші   ғасырдың  өзекті  де  
салмақты  мәселелерінің  бірі  тіл  ұғымы  аясындағы тақырыптар.  Қазіргі  кездегі  тілдің  жағдайына  
байланысты    мақсат  -тілді    қаралау    емес,    керісінше    тіл  мәртебесін  өсіру.  Ана    тіліне    құрмет  
көрсету- ұлт  тағдырының  болашақта биік белестердің шыңыңда тұруына мол септігін тигізеді.  Өскен,  
өрлеген    шағымызды    айта    отырып,   өзіміздің    өзекті    мәселемізге    мән   бермеуіміз    ендігі    уақытта  
үлкен  айып. Бұл  жолда кейін  кету емес, келешекке көз салуымыз әсіресе  қазіргі уақытта өте қажет. 
Қазіргі  жағдайда  қазақ  тілінің мәселесіне  байланысты түйінді сөзді айтқым келеді: « Қазақ қазақпен 
қазақша сөйлессін!».  Тілді сақтау, өсіру де өшіру де өз қолымызда! 
Қазіргі  айтылып  жүрген қазақстандық  ұлт  деген   дұрыс  емес.  Себебі бұл жерде  қазақтың 
жайы,қазақтың    тілі    бірінші    орында    тұруы    керек.      Қазақ  халқы    үшін  бірінші  мәселе  -    жері,    тілі,  
егемендігін   сақтау.     Қауіп    көбейіп   барады.    Кедендік    одаққа  ендік.   Орыстармен    құқымызды    тең 
қорғай    аламыз  ба  деген    қауіп    бар.    Исламдық  фундаментализм      бізге    қауіп    төңдіріп    тұр.  Бірі 
салафист,  бірі  уақабист.  Бірі-ата-бабаларымыз  алысып  келген Қытай. Түркі   тектес  мемлекеттер  
ыдырап    кетті.    Орыстар  мен      түріктердің    арасындағы    келіспеушілікке    біз    араша    бола    алмай 
отырмыз. Тағы  бір  мәселе – девальвация. Теңгенің  құны  төмендеп  жатса  да  еңбек  ақы   өскен  
жоқ.   Экономикалық  дағдарыстың  қарқыны  өсіп  келеді. Осы  уақытқа дейін  экономикамызды   өзін-
өзі    асырай    алатын    дәрежеге  жеткізе    алмадық.  Көршілес    өзбек    халқы    сол    дәрежеге  жетті.Әлі  
күнге    тамақты  шетелден    тасимыз.    Қала    халқы    әлі  күнге  орысша    сөйлейді.    Қазақ  теле  арнасы 
қазақтың  ұлттық  идеологиясы  үшін  толықтай жұмыс жасап  жатқан жоқ.  Орыс  тіліндегі арналарды  
шектеп,орыс    тілінде    қызықты  бағдарламаларды  ғана    ұсыну    керек.  Ұлтымызға    зияны  тиетін 
дүниелерді  экраннан аластату керек. [3,3] 
Қорыта    айтқанда,  ұлттық    идеологияның      тізгінің      басқаларға    ұстатпау    керек.  Ата-
бабаларымыздың    аттың  жалында,  түйенің    қомында  жүріп  істеген    ұлы    істері    жер    болмау  керек.  
Экономикалық  дағдарыстың  тілімізге зияны тимеуін  барлық қазақ қалайды. Мемлекеттік тіл тағдыры- 
барша қазақ халқының тағдыры. 
 
Әдебиеттер: 
1.  Ә.Қайдар.Қазақ тілінің өзекті мәселелері.Алматы.Ғылым баспасы.1998ж.302б. 
2.  Қазақ тілі және әдебиеті журналының 2014-2015 жылдардағы жинағы 
3.  Б.Әбдіғалиев «  Қазаққа қауіп  көп».Қазақ әдебиеті  №6[3484] 12-18  ақпан, 2016  жыл 
 
 
 
УДК 811.111:316.77 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ СОГЛАСИЯ  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Жабаева  С.С.  –  к.ф.н.,  доцент  кафедры  иностранной  филологии  Костанайского  государст-
венного университета им. А.Байтурсынова  
 
Статья посвящена проблемам функционирования форм согласия в английском языке, в том 
числе культурологическим, коммуникативным и переводческим аспектам. Особое внимание уделе-
но прагматике употребления различных форм согласия в рамках лингвокультурологии. 
 Ключевые слова: диалог, культура, формы согласия, прием перевода. 
 
В  современном  мире  необходимость  постоянного  взаимодействия  представителей  различных 
культур и наций делает особо актуальным исследование проблем межкультурной коммуникации. Для 
успешной коммуникации недостаточно ограничиться лишь знанием языка того или иного народа: не-
обходимо также понимание мировоззрения, национального характера и менталитета представителей 
культуры.  
А.А.  Зализняк,  И.Б. Левонтина,  А.Д. Шмелев  придерживаются мнения, что  «каждый  естествен-
ный  язык  отражает  определенный  способ  восприятия  и  устройства  мира,  то  есть  языковую  картину 
мира. Совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и выражений дан-
ного языка, складывается в некую единую систему взглядов и предписаний, которая навязывается в 
качестве  обязательной  всем  носителям  языка.  Владение  языком  предполагает  владение  концепту-
альной картиной мира, отраженной в этом языке» [1, с. 9]. 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
46 
 
С  точки  зрения  В.Н.Телия,  понятие  культурной  коннотации  является  базовым  для лингвокуль-
турологии  –  научной  дисциплины,  исследующей  воплощенные  в  живой  национальный  язык  матери-
альную  культуру  и  менталитет  и  проявляющиеся  в  языковых  процессах  в  их  действенной  преемст-
венности  с  языком  и  культурой  этноса.  Культура,  а  точнее  «общность  распредмеченных  культурных 
предметов и освоенных вербальных описаний культурных признаков (или деятельностей), определя-
ет общность сознаний коммуникантов» [2, с.17]. 
Способом  выражения  мыслей,  общения  является речь, диалог.  Именно диалог  напрямую  свя-
зан  с  культурой,  так  как  он  позволяет  людям  общаться, достигать  взаимопонимания,  именно  в  речи 
выражена информация об истории, этнографии, национальной психологии, национальном поведении, 
т.е. все, что составляет содержание культуры. В свою очередь, правила построения диалога зависят 
от  контекста  культуры,  в  котором  он  возникает.  Формы  согласий  и  отрицаний  являются  одними  из 
важных составляющих любого диалога. 
При  помощи  форм  согласий  можно  выразить  согласие  с  мнением  собеседника,  показать  свое 
восхищение, или же наоборот сомнение; разрешить что-либо или поддержать идею говорящего.Форм 
согласия в английском языке, в отличие от русского не так много. Но это  не означает, что они пред-
ставляют меньший интерес для переводчика. Распространенная форма согласия  “yes” может иметь 
огромное  множество  вариантов  перевода  на  русский  язык,  в  зависимости  от  контекста,  ситуации  го-
ворения и общих фоновых знаний переводчика, его словарного запаса. В качестве других форм могут 
выступать:  1.слова  и  выражения  :Certainly.  Most  certainly.  Sure.  Of  course.  Naturally.  Willingly.    With  
pleasure.  Allright.  Right.  Here  you  are.  Yes,  of  course.   (Most)certainly.    Sure.  All  right.  OK.  Verywell 
2.вспомогательные глаголы: Iwill 3.реплики согласий с мнением собеседника:Ohyes! You're right. Right 
you are!  That's right. I quite agree with you. I fully agree with you.  I certainly agree with you. That's just what 
I was going to say. No doubt whatever. Beyond all doubt. I can well believe it. I thought as much. Very sens-
ible.  Sure.  Certainly.  Exactly./Precisely  (so).  That's  it.  You  said  it.  OK.  Agreed.Settled.  Say  no  more.  I 
guessed as much. I'm afraid so.  I'm afraid it's just as you say. Looks like that. I suppose so. I should say so. 
Verylikely.Somuchthebetter! 
С формой согласия «ofcourse” для изучающих английский язык нужно быть аккуратным в упот-
реблении, так как для англоязычного общества эта фраза категоричная и имеет обидные оттенки: это 
так очевидно, неужели вы этого не понимаете и такой глупый и необразованный. Русский язык более 
прямолинеен  и  категоричен,  поэтому  изучающие  английский  язык  обычно  совершают  социокультур-
ную  ошибку,  регулярно  пользуясь  данным  словосочетанием.Социокультурные  ошибки  воспринима-
ются гораздо болееболезненно, чем собственно языковые. [3, c.297]. 
Безусловно,  наиболее  употребляемой формой  согласия  является  слово  “yes”,  как  в  отдельно-
сти, так и в сочетании с междометиями и эмоционально окрашенными словами, усиливающими воз-
действие на собеседника, в зависимости от желания и коммуникативных намерений говорящего.  
Применение синтаксического уподобления сопровождается некоторыми изменениями структур-
ных компонентов. При переводе с английского языка нарусский, например, могут опускаться артикли, 
глаголы-связки, иные служебные элементы, а также происходить изменения морфологических форм 
и некоторых лексических единиц.   
Для  придания  согласию  большей  эмоциональности  вместе  с  вполне  нейтральным  “yes”  могут 
употребляться такие слова, как fine, super,что можно наблюдать в следующих примерах: 
'Yes, super!  - Да, великолепно!; 'Yes! Fine!'  - Да! Замечательно!  
Из этих примеров ясно, что говорящий не только согласен с мнением собеседника, но и готов с 
энтузиазмом  поддержать  его  предложение.  Значения  добавленных  к  основному  согласию  слов  пол-
ностью  совпадают  в  обоих  языках,  что  так  же  делает  возможным  использование  синтаксического 
уподобления.  В  этих  примерах  стоит  также  обратить  внимание  на  наличие  таких  синтаксических 
средств, как восклицательные знаки. Они употребляются как в ИЯ так и в ПЯ, и опять же указывают 
на повышенную эмоциональность согласий. 
Употребление  междометия  “oh”  указывает  на  радостное  согласие  с  мнением  собеседника,  а 
наличие междометия “well” указывает скорее на сомнение, замешательство или неполное согласие с 
его мнением: 
1. 'Well yes, and . . . well, you know, the usual, er qualities.  - Ну да и... понимаешь, обычные, э-э-
э... качества. 
2. 'Well, yes - В общем, да.  
Наиболее  подходящим  вариантом  перевода  для  “well”  является  русское  междометие  “ну”,  так 
как  оно  выражает  согласие,  уступку,  примирение,  облегчение,  одобрение,  переход  к  выводу,  заклю-
чению, новой теме.  
  Так  как  русский  язык  гораздо  более  эмоциональный,  чем  английский,  то  зачастую  значения 
английского  “yes”  бывает  недостаточно,  для  передачи  полноты  чувств.  Вследствие  чего  переводчик 
вынужден прибегать к таким трансформациям, как лексико-семантические замены, то есть способам 
перевода лексических единиц оригинала путем использования в переводе единиц ПЯ, значение кото-
рых не совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с помощью опре-

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
47 
 
деленного типа логических преобразований. А именно путем использования модуляции (смыслового 
развития). Рассмотрим это на следующих примерах: 
1.  Harris  said:  -  Oh,  yes,  -  he  thought  George  and  I  could  sleep  in  one  bed  very  easily.                                                                                                  
Разумеется, - сказал Гаррис, считая, что мне и Джорджу одной кровати хватит за глаза. 
2. "Yes. I have yesterday's paper and I will read the baseball."  - Ладно. У меня есть вчерашняя га-
зета. Почитаю про бейсбол. 
3. “Yes,” Henrysaid. “Sortlikethat.”       — Да уж, — согласился Генри. — Приятного мало. 
4. Yes, - wasthereply. - Вот именно, - услышал он в ответ.  
Все вышесказанное указывает на то, что формы согласия, выраженные словом “yes” в англий-
ском языке: 
 -  являются  не  особо  эмоционально  окрашенными  и  в  большинстве  случаев  обозначают  спо-
койное согласие говорящего с мнением собеседника; 
 - могут сочетаться с междометиями и эмоционально окрашенными словами; 
 - при переводе данных форм на русский язык используются такие  способы  перевода как: до-
словный, эквивалентный переводы, а также такая переводческая трансформация, как модуляция или  
смысловое развитие; 
 -  особенности  характера  и  менталитета  нации  непосредственно  влияют  на  выражение  согла-
сия.  Так,  для перевода  односложного,  сухого  английского  “yes”  переводчиком  может  быть  подобран 
целый ряд гораздо более эмоциональных русских эквивалентов. 
Разговорными формами слова “yes” являются: yeah, yep, aye.  Формы yep и aye являются аме-
риканизмами,  разговорными  вариантами  слова  “yes”.  Переводятся  они  в  целом  так  же,  как  и  “yes”, 
иногда усиливаются междометиями “ну”, “да уж”, “хм” и так далее. Форма “yep” употребляется в крат-
кой форме, в односложных предложениях, в категоричном ответе. В то время, как “yeah” предполага-
ет некоторое продолжение. 
Например:  
1. “Yeah, sure, soundsgreat. - Ну да, конечно, здорово 
2.  “Yeah,  well,  I  definitely  agree  that  I  have  the  best  gig  around.-Ну  конечно,  я  согласна,  ничего 
лучшего сейчас не найти. 
3. Yep. No problem. It went very smoothly, and I dropped it all off a few minutes ago.  - Ну да. Все 
нормально. Все прошло как по маслу, я отдала вещи несколько минут назад. 
4. ''All in favor?''  Two or three  people  said, ''Aye.' - Единогласно?Послышалось два-три голоса: - 
Да-а... 
Довольно  часто  английские  формы  согласия  переводятся  на  русский язык    при помощи    анто-
нимического приема. Например:  
1.  No;  but  you  can  drink  some  of  it,  -  replied  the  old  fellow.    -  Пожалуй,  но  отпивать  по  глоточку 
вполне можете, - последовал ответ. 
2. You haven't injured the fish, have you? - I cried in alarm, rushing up. - I hope not, - said George, ris-
ing cautiously and looking about.   - Рыба цела? - в ужасе вскричал я, бросаясь к нему. - Надеюсь, что 
да, - ответил Джордж, осторожно поднимаясь на ноги и осматриваясь. 
3. "He does not like to work too far out.""No," theboysaid.  - Твой не любит уходить слишком далеко 
от берега.    - Да, - сказал мальчик. 
В  данном  случае  использование  антонимического  перевода  как  лексико-грамматической 
трансформации, при которой замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в 
переводе  или,  наоборот,  отрицательной  на  утвердительную  сопровождается  заменой  лексической 
единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением, объясняется тем фактом, что в англий-
ском языке на вопрос, содержащий отрицание дается отрицательный ответ для подтверждения мыс-
ли собеседника, в то время, как в русском языке наиболее часто используется утвердительная части-
ца “да”. 
Одной из распространенных форм согласия  в современном английском языке является фраза 
“yesno”.  Речь  пойдет  о фразах,  которые  переводятся  на  русский  язык  как  “да  нет”.   По  мнению лин-
гвистов, в последние годы выражение "yeah no" прочно укоренилось в повседневной речи англогово-
рящих и вряд ли исчезнет из употребления. Несмотря на то, что язык подвержен постоянным измене-
ниям, частота использования "yeah no", похоже, только возрастает.Фраза может обозначать, предпо-
ложительно,  различные  эмоциональные  оттенки  реакции  говорящего:  от  "да, я  понял,  но  давай  вер-
немся к предыдущему вопросу" до воодушевленного "да, я не могу в достаточной степени подкрепить 
аргументами этот тезис".Аналогичные высказывания можно найти практически в любом европейском 
языке.  В  то  время  как  британцы  используют  более  литературный  вариант  выражения,  означающий 
подтверждение,  немцы  тоже  нередко  говорят  "ja  nein",  африканцы  -  "ya  nay",  русские  -  "да  нет".  По 
мнению многих лингвистов, выражение настолько вжилось в повседневную английскую речь, что без 
него язык заметно обеднеет. Все эти небольшие фразы играют большую роль в диалоге: они показы-
вают нюансы отношений между говорящим и слушающим.Все значения выражения "yeah no" можно 
разделить на три контекстуальных группы: буквально оно означает согласие перед тем, как последует 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
48 
 
следующая  часть  высказывания,  или  дает  возможность  вернуться  к  предыдущей  теме  разговора;  в 
переносном значении - отвержение высказывания.Часто "yeah no" употребляется именно в своем пе-
реносном значении - для отрицания чего-либо. Например, нередко скромные люди используют фразу 
"yeah  no",  пытаясь  преуменьшить  похвалу,  если  совсем  отказаться  от  нее  не  удобно.Поэтому  лин-
гвисты  считают  выражение  "yeah  no"  важным  коммуникативным  приемом,  выполняющим  различные 
функции:  от  акцентирования  внимания  на  согласии  до  мягкого  отказа.Однако,  в  отличие  от  профес-
сиональных лингвистов, сами "юзеры", в большинстве своем, раздражаются, когда слышат этот двой-
ственный по смыслу речевой оборот, что, правда, нисколько не избавляет их от паразитической при-
вычки повторять его снова и снова.  
Рассмотрим следующие примеры: 
1. 'Yes, no. I was at a party in London last night. – Данет.Я была вчера на вечеринке в Лондоне. 
2.  “Yes,  no  I  liked  your  way  just  fine.  Name’sChristian.  -    Да  нет,  мне  нравится  ваша  манера  об-
щаться, правда. Меня зовут Кристиан. 
Исходя  из  этих  примеров,  можно  сделать  вывод,  что  фраза  “Yes.  No”  переводится  путем  до-
словного перевода, так как во многих культурах в целом, и в русском языке в частности существуют 
подобные  фразы.  Они  имеют  то  же  самое  значение,  что  делает  дословный  перевод  вполне  оправ-
данным. 
В заключение можно отметить, что культурная адаптация некоторых форм выражения согласия 
требует переводческих трансформаций, изменений согласно фоновым знаниям переводчика, а также 
исходя из структурных особенностей ИЯ и ПЯ. Некоторые формы выражения согласий имеют право 
на существование в нескольких культурах и их можно переводить без ущерба для смысла 
Преподавателям английского языка необходимо уделять особое внимание трем важным аспек-
там в обучении языку: 
1)  коммуникативному  –  т.е.  умению  применить  определенные  лексико-грамматические  конст-
рукции к конкретной ситуации языкового общения; 
2) культурологическому – знание культуры страны изучаемого языка; 
3)  социолингвистическому  –  определяющему характер  и  тип  коммуникативной  ситуации,  соци-
альный статус ее участников, социальные условия образования текстов оригинала перевода, гендер-
ные различия и т.п. При учете всех этих факторов большое место отводится обучению невербально-
му общению,адекватному речевому поведению, социальному общению с определенной культурой.  
 
Литература: 
1.  Зализняк  А.А.,  Левонтина  И.Б., Шмелев  А.Д.  Ключевые  идеи  русской  языковой  картины  ми-
ра.- М.: Языки славянской культуры, 2005. 
2.  Телия  В.Н.  Русская  фразеология.  Семантический,  прагматический  и  лингвокультурологиче-
ский аспекты.- М.:Школа «Языки русской культуры», 1996. 
3.  Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.- М.:Изд-во МГУ, 2004. 
 
 
 
УДК 378.22 
 
SOCIOCULTURAL ASPECTS OF DEVELOPING MASTER PROGRAMS 
WITHIN INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROJECTS. 
 
Кандалина  Е.М.,  к.п.н.,    начальник  отдела  международных  связей  Костанайского  государст-
венного университета имени А.Байтурсынова 
 
The article considers sociocultural aspects of developing master programs within international educa-
tional projects. The sociocultural approach makes the theoretical basis for the study. The case-study is per-
formed  within  project  544132-TEMPUS–1-2013-FR-Tempus-JPCR–  Development  and  implementation  of 
masters  programmes  in  food  safety  and  the  production  and  marketing  of  TRADitional  food  PROducts  in 
Russia and Kazakhstan. 
The key words: sociocultural approach, knowledge-based triangle, curriculum 
 
International  educational  projects  is  one  of  the  powerful  tools for  creating  common  understanding  of 
education via applying the accumulated knowledge and experience in the certain field to modify, change the 
conventional  concepts  or  methods  into  the  new  ones  which  will  shape  new  education,  preserving  and  ex-
ploiting the  previous values. Sociocultural approach makes the basis for implementation of the international 
educational projects. Lapin N.I (2000) describes sociocultural approach within several principles: homo acti-
vus; interaction, unity and balance of culture and sociality [1]. The structure of sociocultural interaction has 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ
 
ВОПРОСЫ
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
 
ОБРАЗОВАНИЯ
 
И
 
НАУКИ 
 
49 
 
three interdependent components: personality as the subject of interaction; society as a totality of interacting 
individuals with its socio-cultural relations and processes, and  culture as a set of values and norms that are 
owned by interacting individuals, and a plurality carriers that objectify, socialize and reveal these values[2] 
Sociocultural  approach  to  education  is  based  on  the  works  by  L.  Vygotsky,  a  Russian  psychologist, 
who  introduced  the  Sociocultural  Learning  Theory.  The  Sociocultural  Learning  Theory  is  based  upon  the 
idea  that  a  learner's  environment  plays  a  pivotal  role in  his/her  learning  development.  To  ensure  develop-
ment is not empty and hollow, Davydov states the necessity to create conditions to ensure personal mean-
ing[3]  
Analyzing the implementation of international educational projects it is evident to trace the strong in-
fluence of sociocultural approach.  If omitting the stage of project proposal writing, as each project is quite 
unique in its preparation, moreover, the role of each partner at this stage is usually far from being equal even 
if these partners belong to one country and have similar status; but analyzing the stages of the projects’ work 
provides us with vivid illustration of applying the sociocultural approach in the international projects. 
The described experience is based on the best practice of implementing the five projects of Tempus 
IV program and recent activities on four projects of Erasmus+ program at A.Baitursynov Kostanay State Uni-
versity. The Action of the program “Capacity Building in Higher Education” already implies the idea of devel-
opment.   
In this description the dialectical method is applied to study the process of change that took place in 
partner universities in Russia and Central Asia, and to encompass in research the process of a given thing's 
development in all its phases and changes.  
Thus as it has been already mentioned partner universities in Russia and Central Asia embody homo 
activus, personalities of the academic staff involved in the project become the subject of interaction and key 
actors of change. 
During the first stage of the project implementation the partners introduce themselves, they exchange 
information  about  universities,  educational  systems,  competencies  of  the  people  involved,  analyze the  cur-
rent  situation  and  needs  for  improvement  in  the  target field.  At  this  stage  the  coordinator  makes  sure  that 
each  partner  is  aware  and  agrees  on  the  rules  of  the  project.  It  is  the  period  for  the  presentation  and  ex-
change of social and cultural values representing partner and the country. 
During the next stage the partners are involved in the meaningful activity and learn from the interac-
tion: partner universities in Central Asia learn in several ways and topics:  
- Pedagogical methods to be used in the educational process; 
- Ways of exploiting the Bologna principles in the local contexts; 
- Professional development in the target field so that best EU practice could be used  by partner uni-
versities actors. 
To  provide  for  this  capacity  building  online  and  face-to-face  workshops  and  presentations  are  used; 
the environment is quite friendly and relaxed, common tasks involve every participant, thus communication 
between  project  participants  is  encouraged.  To  perform the  tasks  the  partners  often  have to  go  beyond  of 
their current ideas and concepts,  what is more valuable is that the participants have the opportunity to ob-
serve how each participant deals with the situation. The learning and shared objectives of the project create 
the project society uniting the individuals with their values and cultural processes. While each participant re-
cognizes each other’s uniqueness they easily detect the shared values and certain cultural aspects. 
The  final  stage  of  the  project  lifecycle  is  implementation  of  the  project  product  in  the  educational 
process of the partners. The project participants realize  what they have learnt during two or three years of 
the  joint  work,  they  share  it  with  the  students  and  peers,  thus  creating  new  shared  understanding  of  the 
global processes in education.  
Case  study  on  sociocultural  aspects  of  developing  master  programs  within  international  educational 
projects is performed  within project 544132- TEMPUS – 1-2013-FR-Tempus-JPCR –Development and im-
plementation of masters programmes in food safety and the production and marketing of TRADitional food 
PROducts in Russia and Kazakhstan. The wide objective of the project is to develop Kazakhstani and Rus-
sian universities’ capabilities to enhance employability of their graduates, leading to promotion and dissemi-
nation  of  cultural  food  traditions,  better  food  safety,  and  the  development  of  entrepreneurship  and  small 
businesses,  ultimately  leading  to  new  economic  opportunities  in  economically  underdeveloped  regions  of 
Russia and Kazakhstan. 
Каталог: files -> nauka
nauka -> Ә о ж 378: 34(574) Қазақстан республикасының
nauka -> Влияние солнечной радиации на продуктивность животных
nauka -> Организация противоэпидемиологических мероприятий в очагах
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Әож 619: 613. 287. 5 СҮТ Өнімдерінің антибиотиктермен ластануы
nauka -> Творчества в данной статье раскрыты основные вопросы о музыкальном наследии Абая Кунанбаева и рассмотрено их значение в учебно-воспитательном процессе
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Өскемен, 2016 Әож 94(574) (063)
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
nauka -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ахмет Байтұрсыноватындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет