Бакалавриатжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет5/9
Дата08.02.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

А Қосымшасы  

 

Типтік оқу жоспары 

 

Мамандығы: 051101 – «Мейірбике ісі» 

Оқу мерзiмi: 4 жыл 

Академиялық дəрежесі: мейірбике ісі бакалавры 

Біліктілігі: медициналық мейірбике-менеджер 

Пəн 

циклы 

Пəннің коды 

Пəн аталуы 

Сағат 

көлемі 

Несие 

саны 

Семе-

стр 

Бақы-

лау түрі 4 5 6 7 


Жалпы білім беру пəні 1440 

32 

 

 ЖБП 

Міндетті компонент 1350 

30 

 

 ЖБП 01  KT 1101 

Қазақстан 

тарихы 

135 3 1-2 Емтихан  

ЖБП 02  Fil 2102 

Философия 135 3 3 

Емтихан 


ЖБП 03  SHT1(2)103 

Шет тілі 270 

1-4 


Емтихан  

ЖБП 04  K(O)T 1104 

Қазақ (орыс) 

тілі 


270 6 1-2 

Емтихан  

ЖБП 05  Inf 1105 

Информатика 135  3  1-2 

Емтихан 

ЖБП 06  Eko 1106 

Экология 45 

1,2 Емтихан  

ЖБП 07  Sai 1107 

Саясаттану 90 2 

1,2 


Емтихан  

ЖБП 08  Ele 1208 

Əлеуметтану 90  2 3,4 

Емтихан  

ЖБП 09  CN 1109 

Кұкық 


негіздері 

90 2 


1,2 

Емтихан 


ЖБП 10  OTN 1310 

Экономика-

лық теория 

негіздері 

90 2 

5,6 


Емтихан 

ЖБП 


Таңдау бойынша компонент  

90 2 

3,4 

Емтихан 

Базалық пəндер  

2880 64  

 

БП Міндетті компонент 2160 

48 

 

 БП 01 

GMB 1201 

Медициналық 

биология 

жəне генетика 

90 2 


1,2 

Емтихан  

БП 02 

Ana 1202 Анатомия 180 Емтихан 

БП 03 


Fiz 1203 

Физиология 90 2 2 

Емтихан  

БП 04 


РF 2204 

Патологиялық    

физиология 

90 2 3 


Емтихан 

 

38ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 4 5 6 7 БП 05 

PА 2205 


Патология-

лық анатомия 

90 2 3 

Емтихан 


БП 06 

Mic 2206 

Микробиоло-

гия 


90 2 3,4 

Емтихан 


БП 07 

РN 1207 


Психология 

негізі 


45 1 1,2 

Емтихан  

БП 08 

JG 2208 


Жалпы 

гигиена 


45 1 4 

Емтихан 


БП 09 

FN 2209 


Фармаколо-

гия негіздері 

90 2 3 

Емтихан 


БП 10 

MIN1(2)2010 

Мейірбике ісі 

негіздері 

180 4 1-4 

Емтихан 


БП 11 

IAPTM 2211 

Ішкі аурулар 

пропедевтика

сы жəне 

терапиядағы 

мейірбике ісі 

180 4 4 


Емтихан 

БП 12 


PMI 3212 

Педиатрияда-

ғы мейірбике 

ісі 


180 4 5,6 

Емтихан 


БП 13 

HRMI 3213 

Хирургия 

жəне 


реанимацияда

ғы мейірбике 

ісі 

135 3 5,6 Емтихан 

БП 14 


AGMI 3214 

Акушерлік 

жəне 

гинекология-дағы 

мейірбике ісі 

180 4 5,6 

Емтихан 


БП 15 

JAMI 2215 

Жұқпалы 

аурулардағы 

мейірбике ісі 

90 2 4 


Емтихан 

БП 16 


NMI 2216 

Неврологияда

ғы мейірбике 

ісі 


45 1 4 

Емтихан  

БП 17 

GG 3217 


Геронтология 

жəне 


гериартрия 

90 2 5,6 

Емтихан 

 

39ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 4 5 6 7 БП 18 

JShMKShMK3218  Шұғыл 

медицина 

курсымен 

жедел жəне 

шұғыл 


медициналық 

көмек  


90 2 

5-6 


Емтихан 

БП  19 


KF 3220 

Клиникалық 

фармакология 

45 1 4 


Емтихан 

БП 20 


MP 2219 

Медициналық 

психология  

45 1 4 


Емтихан 

БП 21 


DJB 3221 

Денсаулық 

жағдайын 

бағалау 


90 2 5 

Емтихан 


БП 

Таңдау бойынша компонент 

720 16 1-6 

Емтихан 

Кəсіптендіру пəндері (КП)   

1440 32  

 

КП  Міндетті компонент  

990 22  

 

КП 01 PON 4301 

Педагогика-

лық білім 

негіздері 

180 4 7,8 

Емтихан 


КП 02 

DCIEМZ4302 

Денсаулық 

сақтау эконо-

микасымен 

маркетингі 

180 4 7,8 

Емтихан 


КП 03 

DCMSUEM 4303  Денсаулық 

сақтау ұжы-

мымен жəне 

денсаулық 

сақтаудағы 

заңдар негізі-

мен əлеумет-

тік медицина, 

медициналық 

статистика  

180 4 7,8 

Емтихан  

КП 04 


MIAUMD 4304 

Мейірбикелік 

қызметтегі 

əкімшілік 

үрдіс жəне 

менеджмент  

180 4 7,8 

Емтихан  

 

40


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 4 5 6 7 КП 05 

EAM IC  4305 

ЕAM 

инфекциялық қадағалау 

180 4 7,8 

Емтихан 

КП 06 


MB 4306 

Медициналық 

биоэтика 

90 2 7 


Емтихан 

ТКП  


Таңдау бойынша компонент 

450 10 7,8  Емтихан 

 

Барлығы 5760  

 

 

ОҚТ 00 Оқытудың қосымша түрлері 

 

  

 

ОҚТ 01 Дене шынықтыру

 

тəрбиесі 

 

  

 

Оқу өндірістік практика «Клиникаға кіріспе» 

15 1 2 


Д/сынақ 

 

Оқу өндірістік медициналық мейірбикелік практика 

60 4 4 


Д/сынақ 

 

«Жалпы практикадегі медициналық мейірбике» 

өндірістік практика (клиникалық) 

75 1 6 

Д/сынақ 


 

«Мейірбике ісі бакалавры» 

өндірістік практикасы 

300 4 8 


Д/сынақ 

 

Мемлекеттік аралық бақылау 

 

 

  

ОҚТ 02 

Практика-

лар 

Мемлекеттік қорытынды 

аттестация:  

Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан жəне немесе дипломдық 

жұмыс қорғау 180 

4 8   


 

Барлығы 450 

10  


 

 

БАРЛЫҒЫ 6390 

142  

 

Ескерту: 1  Оқыту  пəндерінің  көлемі  тізбесін  білім  деңгейін  кредитте  реттейтін 

жəне оларды оқыту тəртібін оқу жоспарында қарастыратын негізгі құжат. 

2  Оқыту  жоспарларында  əр  оқыту  пəніне  оқыту  жоспарының  əріптен 

(латын)  алфавитының 3-4 бас  əрпі)  немесе  саннан  (бірінші  саны  оқитын 

курсын  көрсететін 3-4 таңбалы  сан)  тұратын  сəйкес  коды  тағайындалуын 

пайдалануды ұсынады. 

 

41


ҚР МЖМБС 3.08.388-2006

 

ƏОЖ   614:378:006.354 (47+57)  

   СХЖ   03.180   Т 50 

 

Түйiндi  сөздер:  мемлекеттiк  жалпыға  міндетті  бiлiм  беру  стандарты, 

мамандандырылған  жоғары  білім,  бакалавр,  мейiрбике  iсі,  мейірбике  ісі 

менеджменті,  əкімшілік  үрдіс,  фармакология  негіздері,  қалыпты 

анатомия, жалпы гигиена.  

42


ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÙÅÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÛÑØÅÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ

ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

Èçäàíèå îôèöèàëüíîå

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí

Àñòàíà

ÌÀÌÀÍÄÛҒÛ 

051101 – «ÌÅÉIÐÁÈÊÅ IÑІ» 

 

ÑÏÅЦÈÀËÜÍÎÑÒÜ 

051101 – «ÑÅÑÒÐÈÍÑÊÎÅ ÄÅËλ 

 

SPECIALITY 

051101 – «NURSING» 

 

ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

Ïðåäèñëîâèå

ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ È ÂÍÅÑÅÍ Ìåäèöèíñêèì öåíòðîì «Ýìèëè» - èíñòèòó-

òîì ñåñòðèíñêîãî äåëà

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ È ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ Ïðèêàçîì Ìèíèñòðà çäðàâî-

îõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 1 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 582

3 ÂÂÅÄÅÍ ÂÏÅÐÂÛÅ

4 Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ðåàëèçîâàíû íîðìû çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõ-

ñòàí «Îá îáðàçîâàíèè» îò 07.06.1999 ã. ¹ 389-1 è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-

òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è

ñðîêîâ äåéñòâèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáÿçàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ îá-

ðàçîâàíèÿ» îò 02.09.1999 ã. ¹ 1290

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò íå ìîæåò áûòü òèðàæèðîâàí è ðàñïðîñòðàíåí áåç

ðàçðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.

II


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ................................................................................

2 Íîðìàòèâíûå ññûëêè..............................................................................

3 Îïðåäåëåíèÿ è ñîêðàùåíèÿ..................................................................

4 Ïåðå÷åíü îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ ñïåöèàëüíîñòè.....

5 Ïåðå÷åíü êâàëèôèêàöèé è äîëæíîñòåé.............................................

6 Êâàëèôèêàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà âûïóñêíèêà ïî ñïåöèàëü-

íîñòè 051101 - «Ñåñòðèíñêîå äåëî»....................................................

7 Îñíîâíûå îáùåíàöèîíàëüíûå öåëè îáðàçîâàíèÿ è èåðàðõèÿ

öåëåé (öåëè ïî öèêëàì äèñöèïëèí)....................................................

8 Òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ îáðàçîâàííîñòè âûïóñêíèêîâ...................

9 Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñïåöèàëüíîñòè 051101

- «Ñåñòðèíñêîå äåëî»..............................................................................

10 Òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêà

ïî ñïåöèàëüíîñòè 051101 - «Ñåñòðèíñêîå äåëî»...............................

11 Òðåáîâàíèÿ ê ðàçðàáîòêå, îáíîâëåíèþ (èçìåíåíèþ, êîððåê-

òèðîâêå) ãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáÿçàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ

îáðàçîâàíèÿ.............................................................................................

Ïðèëîæåíèå À..........................................................................................

1

12

2

23

8

912

33

3639

III


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÙÅÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

Îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå

Ñïåöèàëüíîñòü 051101 – «ÑÅÑÒÐÈÍÑÊÎÅ ÄÅËλ

Äàòà ââåäåíèÿ 2007.09.01

1  Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàçðàáîòàí íà îñíîâå ÃÎÑÎ ÐÊ 5.03.001-2004 «Îáðà-

çîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå. Áàêàëàâðèàò. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ» è

óñòàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ ê ñòðóêòóðå è ñîäåðæàíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ è óðîâíþ ïîäãîòîâêè áàêàëàâðîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè 051101 – «Ñåñ-

òðèíñêîå äåëî».

Ïîëîæåíèÿ ñòàíäàðòà îáÿçàòåëüíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ è ñîáëþäåíèÿ âûñøè-

ìè ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, îñóùåñòâëÿþùèìè ïîäãî-

òîâêó áàêàëàâðîâ ïî óêàçàííîé ñïåöèàëüíîñòè, íåçàâèñèìî îò èõ âåäîìñòâåí-

íîé ïîä÷èíåííîñòè è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì.2  Íîðìàòèâíûå ññûëêè

 íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå èñïîëüçîâàíû ññûëêè íà ÃÎÑÎ ÐÊ 5.03.001-2004

«Îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (áàêàëàâðèàò) Îñíîâíûå ïî-

ëîæåíèÿ» ñ èçìåíåíèÿìè ¹ 1 ê ÃÎÑÎ ÐÊ 5.03.001-2004 «Îáðàçîâàíèå

âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå. Áàêàëàâðèàò. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ» è ¹ 2 ê

ÃÎÑÎ ÐÊ 5.03.001-2004 «Îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå. Áàêà-

ëàâðèàò. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ», Çàêîí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí «Îá îáðà-

çîâàíèè» îò 7 èþíÿ 1999 ãîäà, Çàêîí ÐÊ «Î ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ» îò

4 èþíÿ 2003 ãîäà, Çàêîí ÐÊ «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí» îò 7 èþëÿ 2006

ãîäà, Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ îò 24.04.06 ã. ¹ 317 «Î Êîíöåïöèè

ðåôîðìèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêîãî è ôàðìàöåâòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ Ðåñ-

ïóáëèêè Êàçàõñòàí».Èçäàíèå îôèöèàëüíîå

1


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

3  Îïðåäåëåíèÿ è ñîêðàùåíèÿ

 íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ïðèìåíÿþòñÿ òåðìèíû, îïðåäåëåíèÿ è ñîêðàùå-

íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí «Îá îáðàçîâàíèè» è

ÃÎÑÎ ÐÊ 5. 03.001-2004.

 íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ïðèìåíÿåòñÿ ñëåäóþùèå ñîêðàùåíèÿ:

ÎÎÄ – îáùåîáÿçàòåëüíûå äèñöèïëèíû;

ÁÄ – áàçîâûå äèñöèïëèíû;

ÏÄ – ïðîôèëèðóþùèå äèñöèïëèíû;

ÐÏÑ – ðàáîòà ïðåïîäàâàòåëÿ ñî ñòóäåíòàìè;

ÑÐÑ – ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ;

ÑÐÑÏ – ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ñòóäåíòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ;

ËÏÎ – ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè;

ÏÌÑÏ – ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü.

4  Ïåðå÷åíü îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ ñïåöèàëüíîñòè

Ïåðå÷åíü îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ðàìêàõ ñïåöèàëüíîñòè óñòàíàâëè-

âàåòñÿ Ñîâåòîì âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ íà îñíîâå íàñòîÿùåãî Ãîñóäàð-

ñòâåííîãî îáùåîáÿçàòåëüíîãî ñòàíäàðòà îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè 050909

– «Ñåñòðèíñêîå äåëî» â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâûì ó÷åáíûì ïëàíîì.

5  Ïåðå÷åíü êâàëèôèêàöèé è äîëæíîñòåé

Êâàëèôèêàöèè è äîëæíîñòè îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ “Êâàëèôèêà-

öèîííûì ñïðàâî÷íèêîì äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è äðóãèõ

ñëóæàùèõ”, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-

ùèòû îò 22.11.2002 ã., ¹ 273-Ï è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè.

Âûïóñêíèêàì ïî ñïåöèàëüíîñòè 051101 – «Ñåñòðèíñêîå äåëî» ïðèñóæäà-

åòñÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ñòåïåíü – «áàêàëàâð ñåñòðèíñêîãî äåëà», âûäàþòñÿ äèï-

ëîì î âûñøåì áàçîâîì îáðàçîâàíèè ñ ïðèñâîåíèåì êâàëèôèêàöèè – «ìåäè-

öèíñêàÿ ñåñòðà-ìåíåäæåð» è àêàäåìè÷åñêàÿ ñïðàâêà (òðàíñêðèïò), êîòîðàÿ

ñîäåðæèò ïåðå÷åíü èçó÷åííûõ äèñöèïëèí ñ îöåíêàìè, ÷èñëîì îñâîåííûõ

êðåäèòîâ è îáúåìîì àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñîâ ñîãëàñíî ó÷åáíîìó ïëàíó.

Îáðàçöû äîêóìåíòîâ î ïîëó÷åíèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, âûäàâàåìûõ

âûïóñêíèêàì, óòâåðæäàþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.

Âûïóñêíèê ïî ñïåöèàëüíîñòè 051101 - «Ñåñòðèíñêîå äåëî» äîïóñêàåòñÿ

ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-

2


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

òåëüñòâîì ïîðÿäêå çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à ïî ñåñòðèíñêîìó äåëó, ãëàâ-

íîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé, çàâåäóþùåé áîëüíèöåé ñåñòðèíñêîãî óõîäà, õîñ-

ïèñîì, çäðàâïóíêòîì, ñòàðøåé ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé îòäåëåíèÿ ËÏÎ, ïðå-

ïîäàâàòåëåì ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ ñåñòðèíñêîãî äåëà â ìåäèöèíñ-

êèõ êîëëåäæàõ.

Áàêàëàâð ñåñòðèíñêîãî äåëà èìååò ïðàâî ïðîäîëæèòü äàëüíåéøåå îáó÷å-

íèå â ìàãèñòðàòóðå.6  Êâàëèôèêàöèîííàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàêàëàâðà ñåñòðèíñêîãî äåëà

6.1 Ñôåðà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ñôåðîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûïóñêíèêà ïî ñïåöèàëüíîñòè

051101 – «Ñåñòðèíñêîå äåëî» ÿâëÿþòñÿ: çäðàâîîõðàíåíèå, ìåäèöèíà, íàóêà,

îáðàçîâàíèå, ñîöèàëüíàÿ çàùèòà.

6.2 Îáúåêòû ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Îáúåêòàìè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûïóñêíèêîâ ïî ñïåöèàëü-

íîñòè 051101 – «Ñåñòðèíñêîå äåëî» ÿâëÿþòñÿ âçðîñëîå è äåòñêîå íàñåëåíèå.

Îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ:

- îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì;

- îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ;

- îðãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ;

- îðãàíèçàöèè íàóêè;

- îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîé çàùèòû.

6.3 Ïðåäìåòû ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ïðåäìåòîì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûïóñêíèêîâ ÿâëÿåòñÿ:

- îêàçàíèå êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âçðîñëîìó è äåòñ-

êîìó íàñåëåíèþ;

- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîé è ïðîòèâîýïèäåìè-

÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;

- ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ýôôåêòèâíûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïàöèåíòîì,

ðîäñòâåííèêàìè ïàöèåíòîâ, êîëëåãàìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîöèàëüíûõ ñëóæá;

- ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;

- îñóùåñòâëåíèå è ðàçâèòèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé è óïðàâëåí-

÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ;

- ðàçâèòèå è ïðèìåíåíèå ïðèíöèïîâ íàó÷íîé ìåòîäîëîãèè è äîêàçàòåëü-

íîé ìåäèöèíû;

- ïëàíèðîâàíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêèõ íàâûêîâ;

- îáó÷åíèå íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè è èñïîëüçîâàíèå íîâûõ çíàíèé è

òåõíîëîãèé â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

3


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

6.4 Âèäû ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Áàêàëàâðû ñåñòðèíñêîãî äåëà ìîãóò âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå âèäû ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

- ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ è äèàãíîñòè÷åñêàÿ;

- ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêàÿ, ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêàÿ;

- îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêàÿ;

- íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ;

- ïåäàãîãè÷åñêàÿ;

- êîíñóëüòàòèâíàÿ;

- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ;

- ìàðêåòèíãîâàÿ;

- èííîâàöèîííàÿ.

6.5 Ôóíêöèè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ôóíêöèÿìè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè áàêàëàâðîâ ñåñòðèíñêîãî

äåëà ÿâëÿþòñÿ:

- ðóêîâîäñòâî ñåñòðèíñêèì ïåðñîíàëîì, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå óïðàâ-

ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû îðãàíèçàöèè;

- îñóùåñòâëåíèå ñåñòðèíñêîãî ïðîöåññà, îðèåíòèðîâàííîãî íà èíäèâèäó-

àëüíûå ïîòðåáíîñòè ïàöèåíòà;

- àíàëèç ðàáîòû è îöåíêà ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ðàçâèòèÿ ñåñòðèí-

ñêîé ñëóæáû;

- ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ïàöèåíòîì, ðîäñòâåííèêàìè ïàöèåíòà,

êîëëåãàìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîöèàëüíûõ ñëóæá ñ ñîáëþäåíèåì ïðèíöèïîâ

ìåäèöèíñêîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè;

- îñóùåñòâëåíèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â êîëëåêòèâå;

- ïëàíèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ñåñòðèíñ-

êîãî äåëà;

- ïðîâåäåíèå àíàëèç è îöåíêè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ;

- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ, ëå÷åáíûõ è îçäîðîâèòåëü-

íûõ ìåðîïðèÿòèé;

- îðãàíèçàöèÿ è îêàçàíèå ñêîðîé è íåîòëîæíîé ïîìîùè;

- ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-

íîëîãèé äëÿ äîñòóïà ê äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, ðåøåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ïðî-

áëåì, îêàçàíèÿ ïîìîùè íàñåëåíèþ, ðàáîòû â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñåòè

ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáó÷åíèÿ;

- îñóùåñòâëåíèå ïåäàãîãè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

6.6 Òèïîâûå çàäà÷è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Òèïîâûìè çàäà÷àìè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè áàêàëàâðîâ ñåñòðèí-

ñêîãî äåëà ÿâëÿþòñÿ:

4


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

- îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ó÷èòûâàÿ ôèçè÷åñêèå, ïñè-

õîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå ôàêòîðû è ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè-

÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé;

- àíàëèç è îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ñåñòðèíñêîãî äåëà â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ;

- ðàçðàáîòêà ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ñåñòðèíñêîé ñëóæáû â óñëîâèÿõ ðûíî÷-

íîé ýêîíîìèêè;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ

íà îñíîâå íàó÷íûõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ;

- ðàçðàáîòêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðà-

áîòû ñåñòðèíñêèõ ñëóæá;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñåñòðèíñêîãî äåëà;

- ïðèìåíåíèå ïðèíöèïîâ ìåíåäæìåíòà ê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ.

6.7 Íàïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

- ðóêîâîäñòâî ñåñòðèíñêèì ïåðñîíàëîì, ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå óïðàâ-

ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû îðãàíèçàöèè;

- îñóùåñòâëåíèå ñåñòðèíñêîãî ïðîöåññà, îðèåíòèðîâàííîãî íà èíäèâèäó-

àëüíûå ïîòðåáíîñòè ïàöèåíòà;

- àíàëèç ðàáîòû è îöåíêà ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ðàçâèòèÿ ñåñòðèí-

ñêîé ñëóæáû.

6.8 Ñîäåðæàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ñîäåðæàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè áàêàëàâðîâ ñåñòðèíñêîãî äåëà:

- îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêàÿ: ïîèñê, ðàçðàáîòêà, îðãàíèçàöèÿ îïåðà-

òèâíîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ; âûáîð óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, íà-

ïðàâëåííûõ íà ýôôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî

êà÷åñòâåííîìó îêàçàíèþ ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ;

- ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ: ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå íîâûõ ýêîíî-

ìè÷åñêè âûãîäíûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, ñïîñîáñòâóþùèõ óëó÷øåíèþ

êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

- ïåäàãîãè÷åñêàÿ: ðàçðàáîòêà ñîäåðæàíèÿ, ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ

ñåñòðèíñêîìó äåëó; èñïîëüçîâàíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ çíàíèé â îáðàçîâàòåëü-

íîì ïðîöåññå ñî ñòóäåíòàìè, â ðàáîòå ñ ìåäèöèíñêèìè êàäðàìè, à òàêæå ñ

ïàöèåíòàìè è èõ ðîäñòâåííèêàìè;

- íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ: îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-

êèõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ñåñòðèíñêîãî äåëà;

- êîíñóëüòàòèâíàÿ: îñóùåñòâëåíèå ðàçúÿñíåíèé â ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèÿõ â

ðåøåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ âîïðîñîâ;

- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ: âëàäåíèå ìåòîäàìè ñáîðà (â òîì ÷èñëå

êîìïüþòåðíûìè), õðàíåíèÿ è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, ïðèìåíÿåìûõ â ñôåðå

îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

5


ÃÎÑÎ ÐÊ 3.08.388-2006

- ìàðêåòèíãîâàÿ: óïðàâëåíèå ìàðêåòèíãîì â çäðàâîîõðàíåíèè â ðåàëèçà-

öèè ìåäèöèíñêèõ óñëóã íàñåëåíèþ;

- èííîâàöèîííàÿ: ðàçðàáîòêà íîâûõ òåõíîëîãèé ïî îðãàíèçàöèè è îêàçà-

íèþ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé è ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ;

- êëèíè÷åñêàÿ: âëàäåíèå îñíîâíûìè àëãîðèòìàìè ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàê-

òè÷åñêèõ, ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèõ è ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, ýêñò-

ðåííîé ïîìîùè ïðè íåîòëîæíûõ ñîñòîÿíèÿõ, ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè; îáó÷å-

íèå ïàöèåíòà è ïåðñîíàëà; ïëàíèðîâàíèå, îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíåíèå è àíàëèç

ýôôåêòèâíîñòè ñåñòðèíñêîé ïîìîùè; èñïîëüçîâàíèå ïðèíöèïîâ ñåñòðèíñêî-

ãî ïðîöåññà â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ è óñëîâèÿõ;

- ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ: ïðîâåäåíèå öåëåíàïðàâëåííûõ ìåðîïðèÿòèé

ïî ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé, óêðåïëåíèþ, âîññòàíîâëåíèþ çäîðîâüÿ èíäè-

âèäà è ãðóïïû íàñåëåíèÿ.

6.9 Òðåáîâàíèÿ ê êëþ÷åâûì êîìïåòåíöèÿì áàêàëàâðà ñåñòðèíñêîãî äåëà

Áàêàëàâð ñåñòðèíñêîãî äåëà äîëæåí:

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет