Барлығы бір жердегі көз мәзірі 4 2 Жоғарғы таңдаулар 4 3 Медиа шолғыш 5 2 Орнатужүктеу 4.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата31.03.2017
өлшемі4.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Register your product and get support at
6501, 6521 series
www.philips.com/welcome
Нұсқаулық
43PUS6501
43PUS6501
49PUS6501
49PUS6501
55PUS6501
55PUS6501
65PUS6521
65PUS6521

Мазмұны
1  Жаңалықтар  4
1.1  Барлығы бір жердегі көз мәзірі
  
4
1.2  Жоғарғы таңдаулар
  
4
1.3  Медиа шолғыш
  
5
2  Орнату  6
2.1  Қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқу
  
6
2.2  ТД тірегі мен қабырғаға бекіту жақтауы
  
6
2.3  Орналастыру бойынша кеңестер
  
6
2.4  Қуат кабелі
  
6
2.5  Антенна кабелі
  
7
2.6  Жерсерік тарелкасы
  
7
3  Қашықтан басқару құралы  8
3.1  Түймелерге шолу
  
8
3.2  Дауыспен іздеу
  
9
3.3  Пернетақта
  
10
3.4  Инфрақызыл сенсор
  
11
3.5  Батареялар
  
11
3.6  Тазалау
  
11
4  Қосу және өшіру  12
4.1  Қосу немесе күту режимі
  
12
4.2  Теледидардағы түймелер
  
12
5  Арналар  13
5.1  Жерсерікті орнату
  
13
5.2  Антеннаны/Кабельді орнату
  
16
5.3  Арналар тізімін көшіру
  
18
5.4  Арналар туралы
  
19
6  Құрылғыларды қосу  25
6.1  Байланыстар туралы ақпарат
  
25
6.2  HDMI порттары
  
25
6.3  Y Pb Pr - Компоненттік
  
27
6.4  Scart
  
27
6.5  Дыбыс шығысы - оптикалық
  
27
6.6  Смарт карталы CAM - CI+
  
27
6.7  Қабылдағыш - теледидардың абоненттік қосымшасы
  
28
6.8  Үй кинотеатры жүйесі — HTS
  
29
6.9  Смартфондар және планшеттер
  
30
6.10  Blu-ray диск ойнатқышы
  
30
6.11  DVD ойнатқышы
  
30
6.12  Bluetooth - динамиктер және джойстиктер
  
30
6.13  Құлақаспап
  
32
6.14  Ойын консолі
  
32
6.15  Джойстик
  
33
6.16  USB қатты дискісі
  
33
6.17  USB пернетақтасы
  
34
6.18  USB жад құрылғысы
  
35
6.19  Фотокамера
  
35
6.20  Бейне камера
  
35
6.21  Компьютер
  
36
7  Android теледидарын қосу  37
7.1  Желі және интернет
  
37
7.2  Google тіркелгісі
  
40
7.3  Philips App Gallery (Philips қолданбалар галереясы)
  
40
7.4  Android параметрлері
  
41
7.5  Home (Басты) мәзір
  
41
8  Қолданбалар  43
8.1  Қолданбалар туралы
  
43
8.2  Google Play
  
43
8.3  Қолданбаны іске қосу немесе тоқтату
  
44
8.4  Қолданбаларды құлыптау
  
44
8.5  Қолданба, қолжетімді жад
  
46
8.6  Сақтау
  
46
9  Интернет  47
9.1  Интернетті ашу
  
47
9.2  Интернеттегі опциялар
  
47
10  Теледидар мәзірі  48
10.1  Теледидар мәзірі туралы ақпарат
  
48
10.2  Теледидар мәзірін ашу
  
48
11  Көздер  49
11.1  Құрылғыға ауысу
  
49
11.2  Теледидар кірісі опциялары
  
49
11.3  Құрылғы атауы және түрі
  
49
11.4  Компьютер
  
49
12  Параметрлер  51
12.1  Сурет
  
51
12.2  Дыбыс
  
56
12.3  Ambilight параметрлері
  
59
12.4  Эко параметрлері
  
61
12.5  Жалпы параметрлер
  
62
12.6  Сағат, аймақ және тіл
  
65
12.7  Әмбебап қол жеткізу
  
67
12.8  Балалардан қорғау құлпы
  
69
13  Бейнелер, фотосуреттер және музыка  70
13.1  USB қосылымынан
  
70
13.2  Компьютерден немесе NAS қоймасынан
  
70
13.3  Бұлтқа сақтау қызметінен
  
70
13.4  Таңдаулылар, Танымал, Соңғы рет ойнатылған мәзірі
  
70
13.5  Бейнелерді ойнату
  
71
13.6  Фотосуреттерді көру
  
71
13.7  Музыка ойнату
  
71
14  Теледидар нұсқаулығы  73
14.1  Сізге не қажет
  
73
14.2  Теледидар нұсқаулығының деректері
  
73
14.3  Теледидар нұсқаулығын пайдалану
  
73
15  Теледидарды жазу және кідірту  75
15.1  Жазу
  
75
15.2  Теледидарды кідірту
  
76
16  Смартфондар және планшеттер  78
16.1  Теледидарды қашықтан басқару қолданбасы
  
78
16.2  Google Cast
  
78
16.3  AirPlay
  
78
16.4  MHL
  
78
17  Games (Ойындар)  79
17.1  Сізге не қажет
  
79
17.2  Ойын ойнау
  
79
18  Ambilight  80
18.1  Ambilight мәнері
  
80
18.2  Ambilight өшірулі
  
80
18.3  Ambilight параметрлері
  
81
2

19  Жоғарғы таңдаулар  82
19.1  Жоғарғы таңдаулар туралы ақпарат
  
82
19.2  Бағдарламалар, ұсыныстар
  
82
19.3  TV on Demand
  
82
19.4  Тапсырыс бойынша бейне
  
83
20  Netflix  84
21  Бірнеше көрініс  85
21.1  Мәтін және теледидар
  
85
21.2  HDMI және теледидар
  
85
21.3  Nettv және ТД
  
85
21.4  Nettv және HDMI
  
85
22  Бағдарламалық құрал  86
22.1  Бағдарламалық құралды жаңарту
  
86
22.2  Бағдарламалық құрал нұсқасы
  
86
22.3  Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал
  
87
22.4  Бастапқы коды ашық лицензия
  
87
22.5  Хабарландырулар
  
87
23  Ерекшеліктер  88
23.1  Қоршаған ортаға қауіпсіз
  
88
23.2  Қуат
  
88
23.3  Операциялық жүйе
  
89
23.4  Қабылдау
  
89
23.5  Қабылдау
  
89
23.6  Дисплей түрі
  
89
23.7  Дисплейдің кіріс ажыратымдылығы
  
89
23.8  Өлшемдері және салмақтары
  
89
23.9  Байланыс мүмкіндігі
  
90
23.10  Дыбыс
  
90
23.11  Мультимедиа
  
90
24  Анықтама және қолдау  91
24.1  Теледидарды тіркеңіз
  
91
24.2  Анықтаманы пайдалану
  
91
24.3  Ақаулықтарды шешу
  
91
24.4  Онлайндық анықтама
  
93
24.5  Қолдау көрсету және жөндеу
  
93
25  Қауіпсіздік және қызмет көрсету  94
25.1  Қауіпсіздік
  
94
25.2  Экран күтімі
  
95
26  Пайдалану шарттары  96
26.1  Пайдалану шарттары - Теледидар
  
96
26.2  Пайдалану шарттары - Philips қолданбалар галереясы
  
96
27  Авторлық құқықтар  97
27.1  MHL
  
97
27.2  Ultra HD
  
97
27.3  HDMI
  
97
27.4  Dolby Digital Plus
  
97
27.5  DTS Premium Sound ™
  
97
27.6  Microsoft
  
97
27.7  Wi-Fi Alliance
  
97
27.8  Kensington
  
98
27.9  Басқа сауда белгілері
  
98
Индекс  99
3

1
Жаңалықтар
1.1
Барлығы бір жердегі көз мәзірі
Барлығы бір жердегі көз мәзірі туралы
ақпарат

 SOURCES түймесін бірінші рет басқан кезде көз мәзірін
орнату нұсқауларын көруге болады.
Жетілдірілген көз мәзірінде қалыпты көз мәзірі бар, ТД
нұсқаулығын оңай ашып, еске салғыш орнату немесе ТД
нұсқаулығында жазбаны жоспарлау үшін  (қосу пернесі)
пайдалануға болады.
Тұтас Көздер мәзірі, қайта стильденген ТД нұсқаулығы
және жаңа оңай бағдарлама шолғышы.
Таңдаулы арналар тізімі  - енді  Көздер мәзірінің
бөлігі.  Антенна/кабель және  Жерсерік тюнерлерінің
арналар тізімдері. 
Жаңа Көздер мәзірінде барлық тізімге қосылған
құрылғылар және барлық тюнерлер болады, Көздер
мәзіріндегі пайдаланушы ТД барлық ықтимал «көздерін»
таба алады.
Тюнерден, арнадан және ТД
нұсқаулығынан ауыстыру
Тюнер көзін таңдап, арналар тізімін ашу үшін  түймесін
басыңыз.  түймесін жаңалықты көру үшін  ТД
нұсқаулығын ашу үшін қайта басыңыз. Арналар тізіміне
оралу үшін  түймесін басыңыз.
Жетілдірілген ТД нұсқаулығы
Анық және жақсы көрінетін ТД нұсқаулығы. Бағдарламаны
таңдап, бағдарлама ақпаратын оқыңыз немесе еске
салғыш орнату не жазбаны жоспарлау үшін  түймесін
басыңыз.
1.2
Жоғарғы таңдаулар

 TOP PICKS арқылы теледидар ағымдағы теледидар
бағдарламаларын, ең соңғы бейнелерді және онлайн
теледидар қызметтерін ұсынады.
1 -  TOP PICKS түймесін басыңыз.
2 - Бір бағдарламаны таңдап, жазбаны жоспарлау, еске
салғыш орнату немесе бағдарламаны қарау
мақсатында  (қосу пернесі) пайдаланыңыз.
3 - Экранның оң жақ жоғарғы бөлігінен 3 нүктені таңдау
үшін Көрсеткі/навигация пернелерін
пайдаланып, OK түймесін OPTIONS мәзірін ашу үшін
басыңыз.  
Жазу үшін 

 опциясын таңдаңыз немесе еске салғышты
орнату үшін  опциясын таңдаңыз
4

Таңдаулылар ретінде белгілеу үшін  опциясын таңдаңыз
1.3
Медиа шолғыш
Медианы қажетінше шолыңыз немесе арнаны, әнді
немесе фотосуретті таңдаулы ретінде белгілеңіз.
1 - Бейнені, әнді немесе фотосуретті таңдаулы ретінде
белгілеу үшін  (қосу пернесі) басыңыз.
2 - Тор көрінісінен немесе тізім көрінісінен бейнелер,
әндер және фотосуреттер көруге болады.
3 - Экранның оң жақ жоғарғы бөлігінен 3 нүктені таңдау
үшін Көрсеткі/навигация пернелерін
пайдаланып, OK түймесін OPTIONS мәзірін ашу үшін
басыңыз.
Тор көрінісі
Тізім көрінісі
4 - Ойнату кезінде экран астында қосымша басқару жолағы
болады, қажеттіні таңдау үшін көрсеткілер
немесе OK пернесін пайдаланыңыз. 
5

2
Орнату
2.1
Қауіпсіздік туралы нұсқауларды
оқу
Теледидарды бірінші рет пайдаланбай тұрып қауіпсіздік
туралы нұсқауларды оқып шығыңыз.
Қосымша ақпарат үшін Анықтама ішінен Кілтсөздер
опциясын таңдап, Қауіпсіздік нұсқаулары деп іздеңіз.
2.2
ТД тірегі мен қабырғаға бекіту
жақтауы
ТД тірегі
ТД тірегін орнату туралы нұсқауларды теледидармен бірге
берілген Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығынан
табуға болады. Осы нұсқаулықты жоғалтып алсаңыз, оны 
www.philips.com
 сайтынан жүктеп алуға болады.
Жүктеп алынатын Жұмысты бастаудың қысқаша
нұсқаулығын теледидардың үлгі нөмірі арқылы іздеңіз.
Қабырғаға орнату
Сондай-ақ, Теледидар VESA стандартымен үйлесімді
қабырға кронштейнімен (бөлек сатылады) қолдануға
дайын.
Қабырғаға орнатуды сатып алғанда келесі VESA кодын
пайдаланыңыз. . .
• 43PUS6501
VESA MIS-F 200x200, M6
• 49PUS6501, 49PUS6551, 49PUS6561 
VESA MIS-F 400x200, M6
• 55PUS6501, 55PUS6551, 55PUS6561, 55PUS6581 
VESA MIS-F 400x200, M6
• 65PUS6521
VESA MIS-F 400x200, M6
Дайындау
 
 
Алдымен, теледидардың артқы жағындағы резьбалы
тығындардан 4 пластик бұранда қалпақты алып тастаңыз.
Теледидарды VESA стандартымен үйлесімді кронштейнге
орнату үшін металл бұрандалардың теледидардың
резьбалы тығындарына шамамен 10 мм тереңдікке
енетінін тексеріңіз.
Абайлаңыз
 
 
Теледидарды қабырғаға орнату үшін, арнайы тәжірибе
қажет және оны тек білікті мамандар орындауы керек.
Теледидарды қабырғаға орнату олардың салмағына
сәйкес қауіпсіздік стандарттарына сай болуы керек.
Теледидарды орнатар алдында сақтық шараларын
оқыңыз.
TP Vision Europe B.V. дұрыс орнатпау, не болмаса
орнатудан туындайтын сәтсіз немесе жарақат алуға
әкелетін жағдайлар үшін жауапты емес. 
2.3
Орналастыру бойынша
кеңестер
• Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге
орналастырыңыз.
• Ambilight әсерін жақсарту үшін бөлмедегі жарықты
азайтыңыз.
• Теледидарды қабырғадан 15 см қашығырақ
орналастырыңыз.
• Теледидарды көрудің ең қолайлы қашықтығы экран
диагоналінің 3 еселік өлшеміне тең. Отырған кезде көз
экранның орта тұсымен бір деңгейде болуы тиіс. 
15
cm
2.4
Қуат кабелі
• Қуат кабелін теледидардың артындағы POWER
коннекторына қосыңыз.
• Қуат кабелінің коннекторға мықтап кіргізілгенін
тексеріңіз.
• Розеткадағы қуат ашасына кез келген уақытта қол
жеткізуге болатынын тексеріңіз.
• Қуат кабелін суырғанда әрқашан ашаны тартыңыз,
ешқашан кабельді тартпаңыз. 
6

Бұл теледидар күту режимінде электр қуатын өте аз
пайдаланғанымен, теледидарды ұзақ уақыт
пайдаланбайтын болсаңыз, қуат үнемдеу үшін электр
сымын ажыратып қойыңыз.
2.5
Антенна кабелі
Антенна ашасын теледидардың артындағы Antenna
ұясына мықтап қосыңыз.
Жеке антеннаңызды қосуға немесе антенна сигналына
антенна тарату жүйесінен қосылуға болады. IEC Coax 75
Ohm RF антенна қосқышын пайдаланыңыз.
Бұл антенна байланысын DVB-T және DVB-C кіріс
сигналдары үшін пайдаланыңыз.
2.6
Жерсерік тарелкасы
Теледидардың артындағы SAT спутник қосылымына
спутниктің F түріне жататын қосқышты бекітіңіз.
7

3
Қашықтан басқару
құралы
3.1
Түймелерге шолу
Үсті
1 - 

 Standby (Күту режимі) / On (Қосулы)
Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне
қайтарады.
2 -  AMBILIGHT
Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады.
3 -  TOP PICKS
Мәзірді ұсынылған бағдарламалармен ашу, Талап
бойынша бейне (Жалға берілетін бейнелер) немесе
Онлайн теледидар (Эфирден кейінгі теледидар).
Қолжетімді болса.
4 -  TV GUIDE
Теледидар нұсқаулығын ашады немесе жабады.
5 -  SOURCES
Ресурстар мәзірін ашу немесе жабу.
6 -  SETTINGS
Жиі пайдаланылатын параметрлер мәзірін ашады.
7 -  EXIT
Теледидарды қарауға кері ауысады. Интерактивті
теледидар қолданбасынан шығады.
8 -  SEARCH
Іздеулер бетін ашу.
9 -  LIST
Арналар тізімін ашады немесе жабады.
10 -   TV Menu (Теледидар мәзірі)
Теледидар мәзірін әдепкі теледидар функцияларымен
ашу.
Ортасы
1 - OK пернесі / Көрсеткі / шарлау пернелері
Таңдауды немесе параметрді растайды.
Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжытады.
2 -  BACK
Алдыңғы таңдалған арнаға қайта ауыстырады.
Алдыңғы мәзірге қайтады.
Алдыңғы App/Internet (Қолданба/интернет) бетіне
қайтарады.
3 - 
 
 
 
 
Colour keys (Түсті пернелер)
Параметрлерді тікелей таңдау.
4 -  OPTIONS
Options (Опциялар) мәзірін ашады немесе жабады.
5 -  HOME
Home (Басты) мәзірін ашады.
Асты
1 - 

Netflix қолданбасын тікелей ашу. Қосулы немесе күту
режиміндегі ТД.
2 -  Дыбыс деңгейі
Дыбыс деңгейін реттейді.
8

3 - Сан пернелері
Арнаны тікелей таңдайды.
4 - SUBTITLE
Субтитрлерді қосады, өшіреді немесе үнсіз күйде қосады.
5 - Ойнату және жазу
• Ойнату , ойнату үшін.
• Уақытша тоқтату , ойнатуды уақытша тоқтату үшін
• Тоқтату , ойнатуды тоқтату үшін
• Артқа айналдыру , артқа айналдыру үшін
• Жылдам алға айналдыру , жылдам алға айналдыру
үшін
• Жазу 

, жазуды бастау үшін
6 -  Channel (Арна)
Арналар тізіміндегі келесі не алдыңғы арнаға ауыстырады.
Мәтінде/телемәтінде келесі немесе алдыңғы бетті ашады.
Дискіде келесі немесе алдыңғы тарауды бастайды.
7 -  Дыбысты өшіру
Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.
8 - TEXT
Мәтінді/телемәтінді ашады немесе жабады. 
3.2
Дауыспен іздеу
Қолданбаны Google Play дүкенінен
жүктеп алу
Android смартфонын немесе планшетін Android
теледидары үшін қашықтан басқару құралы ретінде
пайдаланыңыз. Android теледидары құрылғысында
контентке өтіп, ойын ойнау үшін басқару құралы, сенсорлы
тақта мен джойстик режимдері арасында оңай ауысыңыз.
Дауыспен іздеуді бастау үшін микрофонды түртіңіз немесе
Android теледидарында мәтінді енгізу үшін пернетақтаны
пайдаланыңыз.
Іске кірісу үшін Android телефонын немесе планшетін
Android теледидары құрылғысының желісіне қосыңыз
немесе Bluetooth мүмкіндігі арқылы Android теледидарын
табыңыз.
Барлық Android теледидарларымен жұмыс істейді.
*Android теледидарының қашықтан басқару қолданбасын
пайдалану үшін Android 4.3 немесе одан жоғары нұсқасы
орнатылған Android телефоны немесе планшеті қажет.
Теледидармен жұптау
Қашықтан басқару құралында микрофон жоқ, егер
дауыспен іздеуді пайдаланғыңыз келсе, Android
смартфонына немесе планшетіне алдымен Android
теледидарын қашықтан басқару қолданбасын орнату
қажет.
1 - Android смартфонында немесе планшетіндегі Google
Play дүкенінде «Android теледидарының қашықтан
басқару құралы» деп іздеңіз.
2 - Android теледидарын қашықтан басқару
қолданбасын* Android смартфонына немесе планшетіне
жүктеп орнатыңыз.
3 - Android смартфонын немесе планшетін Android
теледидарының желісіне қосыңыз.
4 - Android смартфонында немесе планшетінде
«PhilipsTv»** параметрін таңдаңыз, содан соң Android
теледидары экранда кодты көрсетеді.
5 - Android теледидарымен жұптастыру үшін кодты Android
смартфонына немесе планшетіне енгізіңіз. 
*Android теледидарының қашықтан басқару қолданбасын
пайдалану үшін Android 4.3 немесе одан жоғары нұсқасы
орнатылған Android телефоны немесе планшеті қажет.
**Android теледидарының атауы «Теледидар желісінің
атауы» бөлімінде орнатқан атауға байланысты. Алдын ала
орнатылған атау осы теледидардың үлгі атауы болып
табылады.
.
Дауыспен іздеуді пайдалану
Негізгі мәзірдің жоғарғы жағындағы  белгішесі арқылы
интернетте бейнелерді, музыканы немесе басқа
элементтерді іздеуге болады. Дауыспен іздеуді кез келген
уақытта бастауға болады. Болмаса, мәтінді енгізуге
қашықтан басқару пернетақтасын пайдалануға болады. 
Дауыспен іздеуді пайдалану…
1 - Дауыспен іздеуді бастау үшін смартфондағы 
 белгішесін басыңыз.
2 - Егер  белгішесі экранда қызыл болып жанса,
микрофон қосылады.
3 - Іздеп жатқан затты анық айтыңыз. Нәтижелер көрсетілуі
үшін бірнеше уақыт кетуі мүмкін.
4 - Іздеу нәтижелері бар экранда қажетті элементті
таңдауға болады. 
Сондай-ақ, 
www.support.google.com/androidtv
 веб-сайтын
қараңыз
 
Дауыспен іздеу параметрлері
Voice Search (Дауыспен іздеу) мүмкіндігімен
пайдаланғыңыз келген тілді орнатуға болады.
Дауыспен іздеуге арналған тілді орнату…
1 -  түймесін басыңыз да, Барлық орнатулар опциясын
таңдап, OK түймесін басыңыз.
2 - Android Settings (Android параметрлері) тармағын
таңдап, OK түймесін басыңыз.
3 - Preferences (Параметрлер) >  Speech (Сөйлесу)
бөлімін таңдап, OK түймесін басыңыз.
4 - Пайдаланғыңыз келген тілді таңдап, OK түймесін
9

басыңыз.
5 - Бір қадам артқа оралу үшін  BACK түймесін басыңыз
не мәзірді жабу үшін  EXIT түймесін басыңыз.
3.3
Пернетақта
Шолу
Qwerty және Azerty
Qwerty/Azerty пернетақтасына шолу.*
1 - Azerty таңбасы
Пернетақта орналасуы Azerty деп орнатылған кездегі
таңбаның орны.
2 -  Ауыстыру
Жоғарғы регистрдегі таңбаларды теру.
3 - Fn пернесі
Санды немесе тыныс белгісін теру.
4 -  Бос орын
5 - Жылжу және OK
6 -  Осыны бөлісу
Қазір көріп жатқанда онлайн бөлісу. 
* Аймаққа байланысты қашықтан басқару құралында
Qwerty / Azerty немесе Qwerty / кириллица пернетақтасы
болады.
Qwerty және кириллица
Qwerty/кириллица пернетақтасын шолу.*
1 - Кириллица таңбалары
Пернетақта кириллицаға ауыстырылғандағы қол жетімді
таңбалар.
2 -  Кириллица пернетақтасына ауыстыру
Пернетақтаны кириллица таңбаларына немесе қайтадан
Qwerty орналасуына ауыстыру.
3 -  Ауыстыру
Жоғарғы регистрдегі таңбаларды теру.
4 - Fn пернесі
Санды немесе тыныс белгісін теру
5 -  Бос орын
6 -  Осыны бөлісу
Қазір көріп жатқанда онлайн бөлісу.
7 - Жылжу және OK
* Аймаққа байланысты қашықтан басқару құралында
Qwerty / Azerty немесе Qwerty / кириллица пернетақтасы
болады.
Мәтінді жазу
Қашықтан басқару құралының артқы жағындағы
пернетақтамен экрандағы кез келген мәтін жолағына
мәтін жазуға болады.
Мәтін жазу…
1 - Егер мәтін өрісі таңдалмаса, оны таңдаңыз.
2 - Пернетақта пернелерін іске қосу үшін қашықтан басқару
құралының пернетақтасын жоғары қаратыңыз. Қашықтан
басқару құралын екі қолыңызбен ұстап, бас
бармақтарыңызбен теріңіз.
3 - Экрандық пернетақтаны жасыру үшін  BACK түймесін
басыңыз.
Мәтінді растау үшін OK түймесін басыңыз.
Экрандағы пернетақта
 
 
Егер мәтін енгізу үшін экрандық пернетақтаны
пайдалансаңыз, ыңғайлы орынға пернетақта орналасуын
конфигурациялауға болады.
Осы параметрлерді ашу үшін…

 HOME түймесін басып, All Settings (Барлық
параметрлер) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет