Баршањызды ¦лыстыњ ±лы к‰ні Наурыз мейрамымен ќ±ттыќтаймыз!Pdf көрінісі
бет1/8
Дата15.03.2017
өлшемі0.74 Mb.
#9350
  1   2   3   4   5   6   7   8

 Баршањызды ¦лыстыњ ±лы к‰ні – Наурыз мейрамымен ќ±ттыќтаймыз!

Т‰ркі  д‰ниесіне  ортаќ  б±л  мейрам  -  к‰н  мен  т‰нніњ  тењесуін  єспеттейтін

мереке, игілік пен жаќсылыќтыњ, ырыс пен берекеніњ нышаны. Ана с‰тімен

бойѓа дарыѓан дєст‰ріміздіњ ажырамас бµлігіндей Наурыз - тарих ќатпарын-

даѓы бабаларымыздыњ асыл м±расы.

Еліміздегі салиќалы саясат халќымызды жања жетістіктерге, тыњ табыс-

тарѓа  жетелеуде.  Б‰гінде  барша  ќазаќстандыќтардыњ  ±ранына  айналѓан

«Мєњгілік ел» идеясы діліміз бен дініміз, тіліміз бен дєст‰ріміздіњ жандануы-

на, кењ етек жаюына ыќпал етуде. Демек, б±л мереке ќоѓамныњ ±йытќысына

айналып, бірлік пен берекеніњ нышаны іспетті рµл атќарар халќымыздыњ тµл

мейрамы.

¦лттыњ болмысын єспеттеп, дєст‰рін байытќан кµктемніњ шуаќты мере-

кесі ¦лыстыњ ¦лы к‰німен  барша талдыќорѓандыќтар мен ќала ќонаќтарын

ќ±ттыќтаймыз! Отбасыларыњызѓа ќ±т ќонып, дастархандарыњыз мол бол-

сын!

 Сердечно поздравляем Вас с главным весенним праздником – Наурыз!Этот праздник олицетворяет весеннее обновление и возрождение не

только природы, но и всего человечества. Не зря по традиции наших

предков в этот день, принято мириться и прощать старые обиды и

вздоры. Благодаря  мудрому и дальновидной политике страны мы

переняли главную особенность праздника призыв к сплоченнос-

ти  и  дружбе.  Ярким  примером  тому  является  Ассамблея

народа Казахстана, которое в нынешнем году отмеча-

ет свое 20-летие. Сегодня благодаря незыб-

лемому  принципу  дружбы  и  взаимоува-

жения в нашей стране под одним ша-

ныраком в мире и согласии прожива-

ют  более  ста  этносов,  которые  вно-

сят огромный вклад в развитие стра-

ны.


В этот светлый праздник желаем

каждой  семье  счастье,  добра  и  ра-

дости. Пусть Наурыз озарит каждого теп-

лым весенним лучом солнца, даря радость

и веселое настроение!

Ќ¦РМЕТТІ  ТАЛДЫЌОРЃАНДЫЌТАР  МЕН

ЌАЛА  ЌОНАЌТАРЫ!

 Ќалалыќ мєслихаттыњ хатшысы

 Марат БОПАЗОВ.

Талдыќорѓан ќаласыныњ єкімі

Ермек  АЛПЫСОВ.

Секретарь городского маслихата

Марат БОПАЗОВ.

Аким  города  Талдыкорган

Ермек  АЛПЫСОВ.

УВАЖАЕМЫЕ  ТАЛДЫКОРГАНЦЫ  И

ГОСТИ  ГОРОДА!

 Жиналѓан ќауым алдында сµз алѓан µњір басшысы  ел басына к‰н туѓан

ќиын-ќыстау кезењдерде толарсаќтан ќан кешіп,  кµптеген мемлекеттерді

азат  етуге  атсалысќан  жандардыњ    ерен  ерліктерін  айырыќша  атап  µтті.

“Жыл санап  ќауырсыны селдіреп, ќатары сиреп бара жатќан ќарт майдан-

герлердіњ  б‰гінде Жетісу жерінде небєрі 350-ден астамы ѓана т±рады. ¤мірі

µнегеге толы ќазыналы ќарттар ќандай да мадаќ пен  биік мєртебеге лайыќ”

деген Амандыќ Ѓаббас±лы ардагерлердіњ єрбірін  ќ±тты ќоныс ќуанышымен

ќ±ттыќтап, оларѓа  зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр тіледі. Шара соњында кµпшілік

майдангерлермен бірге суретке т‰сіп естелік ќалдырды. МАЙДАНГЕРЛЕРГЕ

БАСПАНА БЕРІЛДІ

¦лы  Отан  соѓысы  жењісініњ    70  жылдыѓына  орай,  наурыз

м е р е к е с і     ќ а р с а њ ы н д а     А л м а т ы   о б л ы с ы н ы њ   є к і м і

Амандыќ Баталов Талдыќорѓан ќаласындаѓы 50-ден астам со-

ѓыс ардагерлеріне  баспана кілтін табыс етті.

С о н ы м е н   ќ а т а р     ќ а л а   є к і м і

Ермек Алпысов мереке ќарсањында

¦ л ы   О т а н   с о ѓ ы с ы   а р д а г е р л е р і

Ќ ± р м а н т а й  

Б а ќ б е р г е н о в  

п е н

Михаил  Прядухинныњ  отбасындаболып, Наурыз мерекесімен ќ±ттыќ-

тап ќ±рмет кµрсетті.

Тоќсан  жастаѓы  Жењіс  сарбазы

Ќ±рмантай Баќбергенов 1942 жылы

соѓысќа аттанып, Кутузов атындаѓы

98-ші десанттыќ армиясыныњ ќ±ра-

мында болып, Ленинградты ќорѓауѓа

ќатысќан.  Польша,  Чехословакия,

Венгрия,  Австрия  мемлекеттерін

жаудан азат етсе, жаяу єскер ќ±ра-

мында  1946  жылѓа  дейін  соѓысып,

 ¦лы Жењістіњ - 70,  Ќазаќ

хандыѓыныњ  -  550,  Ата  зањ

мен Ќазаќ халќы Ассамблея-

сыныњ  20  жылдыѓына  орай

сєрсенбі к‰ні «Жастар» сая-

баѓында тал егу шарасы µтті.

Оѓан  Алматы  облысыныњ  єкімі

Амандыќ Баталов пен Талдыќорѓан

ќ а л а с ы н ы њ   є к і м і   Е р м е к   А л п ы с о в

жєне  облыстыќ,  ќалалыќ  мекеме

б а с ш ы л а р ы   м е н   ќ ы з м е т к е р л е р і ,

ќаладаѓы барлыќ оќу орындарыныњ

б і л і м г е р л е р і ,   м е к т е п   о ќ у ш ы л а р ы

жєне Ењбекшіќазаќ, Іле, Панфилов,

Райымбек, Талѓар, ¦йѓыр ауданда-

р ы  

м е н  


Ќ а п ш а ѓ а й  

ќ а л а с ы н ы њ

є к і м д е р і ,   т ‰ р л і   с а л а   б а с ш ы л а р ы

ќатысты.


  Ќ±рылыс нысаны тікелей облыс

басшысы  Амандыќ  Ѓаббас±лыныњ

назарында  болѓандыќтан,  саябаќ-

тыњ жобалау картасы да осы айту-

лы  к‰нде  таѓы  бір  мєрте  ќаралып,

к µ п ш і л і к   а л д ы н д а   т а л ќ ы л а н д ы .

Шара  барысында  400  аѓаш,  оныњ

ішінде 105 т‰п кµк шырша, 200 Тянь-

Шань шыршасы, ќалѓан 95 т‰бі ќара-

ѓай т±ќымдас жасыл желектер отыр-

ѓызылды.

¤з тілшіміз.

“ЖАСТАР”  САЯБАЃЫНДА

ЖЫЛ БАСЫ АЃАШ

ЕГУМЕН  БАСТАЛДЫ

АРМЫСЫЊ, ЄЗ - НАУРЫЗ!

АРМЫСЫЊ, ЄЗ - НАУРЫЗ!

АРМЫСЫЊ, ЄЗ - НАУРЫЗ!

АРМЫСЫЊ, ЄЗ - НАУРЫЗ!

АРМЫСЫЊ, ЄЗ - НАУРЫЗ!www.taldykorgangazeti.kz

Газет  1992  жылдыњ  2-ші  наурызынан    шыѓа  бастады

Біздіњ  сайт:

Т

ТТ

ТТАЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

Т

ТТТТ

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

 №14 (1324)

Ж±ма 20 наурыз 2015 жыл

ЌОЃАМДЫЌ-САЯСИ ГАЗЕТІ

  ***


М а н ч ж у р и я д а н   о р а л ѓ а н   М и х а и л

П р я д у х и н н і њ   е р л і к т е р і   ± р п а ќ ќ а

µшпес µнеге болып саќталары аныќ.

Ќария  µмірлік  жары,  тыл  ардагері

Галина Михайловнамен бірге баќыт-

т ы   µ м і р   с ‰ р у д е .   Ќ а л а   б а с ш ы с ы

Ермек Амантай±лы майдангерлерді

жыл басымен ќ±ттыќтап, дендеріне

саулыќ тілеп, мерекелік дастархан-

д а р ы н а   т є т т і   т а р т у - т а р а л ѓ ы с ы н

±сынды.

Ардагер ќариялар б‰гінгі ±рпаќќажайлы заман, ынтымаќ пен береке

тілеп, бата беріп, ардагерлерге ќам-

ќорлыќ танытќан  мемлекет, облыс,

ќала басшыларына µз ризашылыќ-

тарын білдірді.

Айдын КЄЛІМХАН.

Ењлік  БАУЫРЖАНЌЫЗЫ.


Ж.  Балапанов  кµшесі,  28.  Тел.:  41-10-82,  41-10-84,  41-10-83,  41-10-87

РЕСМИ АЌПАРАТ

e-mail: taldyk@bk.ru

20.03.2015

 2

Ќ¦РМЕТТІ  ЌАЛА  Т¦РЃЫНДАРЫ!

ЌАЛА ЄКІМІНІЊ АППАРАТЫ 2015 ЖЫЛДЫЊ 23 ЌАЊТАРЫ МЕН 11 АЌПАН АРАЛЫЃЫНДА  ЌАЛА ЄКІМІ Е. А. АЛПЫСОВТЫЊ

Т¦РЃЫНДАРМЕН  ¤ТКІЗГЕН  ЕСЕПТІК  КЕЗДЕСУЛЕРІНДЕ  АЙТЫЛЃАН  ЕСКЕРТУЛЕР  МЕН    ¦СЫНЫСТАРДЫЊ  ОРЫНДАЛУЫ

БОЙЫНША  АЌПАРАТТЫ  ЖАРИЯЛАУДЫ  БАСТАЙДЫ  (ЖАЛЃАСЫ  КЕЛЕСІ  ГАЗЕТКЕ  БЕРІЛЕДІ)

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА!

АППАРАТ АКИМА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН НАЧИНАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ  В ХОДЕ ОТЧЕТНЫХ ВСТРЕЧ АКИМА ГОРОДА АЛПЫСОВА Е. А.

С НАСЕЛЕНИЕМ В ПЕРИОД С 23 ЯНВАРЯ ПО 11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА  ¤тініш,  с±раќ  беруші,

ж±мыс  орны

Айтылѓан  ±сыныс,

ескертпе  мазм±ны

Орындалуы  бойынша

шаралар,  орындалу  мерзімі

Орындалуына

жауапты

Ескерту

23  ќањтар  2015  жыл  (¤тенай  ауылдыќ  округі,  1-єскери  ќалашыѓыныњ  т±рѓындары)

1.

Кµптлеуов  Байкал,Приго-родное  ауылыныњ  т±рѓы-

н ы


Пригородное  ауылыныњ  су

ќ±бырлары  ескі,  су  ќысымы

аз

Мєселе  зерттеліп,±сыныс  енгізілсін1

сєуірге  дейін

Булдыбаев  Ќ.Н.

Калиев М.М.

Ким В.Ф.

Ќалалыќ  Т‡КШ,  жолаушылар  кµлігі  жєне  автомобиль  жолдары  бµлімі  «Тал-

дыќорѓан ќаласы Пригородный ауылын сумен ќамтамасыз ету ж‰йесін ќайта

жањѓырту  жєне  ќ±рылысы»  нысаны  бойынша  жоба-сметалыќ  ќ±жаттаманы

дайындау    ж±мыстарына  конкурс  жариялады.

2.

И е с и е в а  Г ‰ л ш е к е р ,

¤ т е н а й  

а у ы л ы н ы њ

т±рѓыны


Ауылдаѓы  Мєдениет  ‰йініњ

ж а н ы н д а ѓ ы  

с а я б а ќ т ы

ж µ н д е у г е   ќ а р а ж а т   б µ л і н е

м е ?

С±раќтын  орындалуыбаќылауѓа  алынсын  1

мамырѓа  дейін

Єділ А.Ќ.

Жетібаев  Е.Н.

Калиев М.М.

Ќалалыќ  Т‡КШ,  жолаушылар  кµлігі  жєне  автомобиль  жолдары  бµлімі  «¤те-

най  ауылыныњ  Абжалиев  кµшесі  Бейбітшілік  кµшесініњ  б±рышындаѓы  ¦ОС

ардагерлер  шаѓын  баѓын  абаттандыру»  нысаны  бойынша  жоба-сметалыќ

ќ±жаттама  µнделуде.  ЖСЌ  µњделуі  аяќталѓан  соњ  ќ±рылыс-монтаж  ж±мыста-

ры ж‰ргізілетін болады.

3.

С‰лейменова  Ажар,Солт‰стік-Батыс  т±рѓын

массивініњ  т±рѓыны

«Жастар» ш. а. инженерлік-

коммуникациялыќ  желілер

тартыла  ма?

Ж±мыстыњ  басталуы  ќадаѓа-

лансын,  жоспар  бойынша

Булдыбаев Ќ.Н.

Калиев М. М.

2015  жылы  «Талдыќорѓан  ќаласындаѓы  жања  “Жастар-1”  т±рѓын  ауданында

сумен  ќамту  ж‰йесініњ  ќ±рылысы»  жєне  ««Талдыќорѓан  ќаласындаѓы  жања

Жастар-1  т±рѓын  ауданында  кєріз  ж‰йесініњ  ќ±рылысы»  нысандары  бойын-

ш а   ж о б а - с м е т а л ы ќ   ќ ± ж а т т а м а н ы   / Ж С Ќ /   µ њ д е у г е   ж є н е   ќ ± р ы л ы с - м о н т а ж

ж±мыс-тарына  /ЌМЖ/  бюджеттен  ќаржы  бµлінді.  Сонымен  ќатар  ќалалыќ

Т‡КШ,  жолаушылар  кµлігі  жєне  автомобиль  жолдары  бµлімі  «Талдыќорѓан

ќаласындаѓы  жања  “Жастар-1”  т±рѓын  ауданында  электрмен  ќамту  ж‰йесін

ќайта жањѓырту жєне ќ±рылысы» нысаны бойынша ЖСЌ µњдеп, ЌМЖ ж‰ргізуге

мердігер  мекемемен  келісім  шарт  жасады.

4.

З а п и с к а«Жастар»  ш.  а.  №24  ‰йдіњ

1  жєне  6  пєтерлері  суыќ.

Тексеріп,  жауабы  берілсін

Б±лдыбаев  Ќ.  Н.,

Оразалиев  М.  Ж.,

Ахымбеков  М.  Є.

«Талдыќорѓан ќаласыныњ т±рѓын ‰й инспекциясы бµлімі» ММ жєне «Талды-

ќорѓанжылусервис»  МЌКК-ныњ  мамандары  комиссиялыќ  т‰рде  «Жастар»

ш.а.№24 ‰йдіњ температуралыќ режимін тексерді. Тексеру барысында кµрсе-

тілген  №1  жєне  №6  пєтердіњ  бµлме  температурасы  +21,9-+23  гр.кµрсетті,

санитарлыќ  нормаѓа  сєйкес  екені  аныќталды.

5.

Раханова  Барќыт,  Ж ас-тар-1  ш.а.т±рѓыны

Жастар-1  ш.а.  жол,  жарыќ

жµнделе  ме?·

Кµшеде  бос  ж‰рген  ит  кµп

Ж±мыстыњ  басталуы  ќадаѓа-

лансын  жоспар  бойынша

Ќадаѓалансын  єрдайым

Б±лдыбаев  Ќ.  Н.

Калиев М. М.

Ќиялбеков  Н.  Т.

Жастар-1  ш.а.  жол    электржарыѓымен  ќамтамасыз  ету  мєселесі  инженерлік-

коммуникация  желілері  толыѓымен  ж‰ргізілген  кезде  жоспар  бойынша  жаса-

лады.  Аѓымдаѓы  жылы  ќалалыќ  Т‡КШ,  жолаушылар  кµлігі  жєне  автомобиль

жолдары бµлімі Талдыќорѓан ќаласындаѓы жања т±рѓын аудандары кµше жол-

дарыныњ  тµсемін  ќ±ру  ж±мыстары  бойынша  жоба-  сметалыќ  ќ±жаттаманы

єзірлеуде.  Аталѓан  жобаныњ  тізіміне  Жастар-1  шаѓын  ауданыныњ  кµшелері

енгізілген.

  Ќала  бойынша  2014  жылда  ќањѓыбас  жєне  бос  ж‰рген  иттерді  аулауѓа  838

с±раныс  т‰сіп,  2664  иттер  жєне  185  мысыќ  ауланды.  2015  жылдыњ  басынан

139  с±раныс  т‰сіп,  407  ит  жєне  34  мысыќ  ауланды.  Ќањѓыбас  иттер  мен  мы-

сыќтарды  аулауѓа  с±раныс  ветеринария  станциясыныњ  401263  телефонына

беріледі.

 6.

Искаков  Асан,  Ењбекауылыныњ  т±рѓыны

¤ткен  жылы  баќша  суара-

тын  су  аз  болды,  биыл  ќан-

дай шаралар ќолданылады?

Ќадаѓалансын  єрдайым

Жетібаев Е. Н.

Абдишев М. Ќ.

« Т а л д ы ќ о р ѓ а н и р р и г а ц и я »   с у   ш а р у а ш ы л ы ѓ ы   м е м л е к е т т і к   к о м м у н а л д ы ќ

кєсіпорныныњ  хабарлауы бойынша биылыѓы жылы ¤тенай ауылдыќ округіне

ќарасты  елді  мекендеріне  келісім-шарт  бойынша  жоспарланѓан  су  беріледі.

7.

Бекова  Г‰лмира,¤тенай  ауылыныњ

т±рѓыны


Абжалиев кµшесінде жарыќ

жоќ,  ой-ш±њќыры  кµп

Зерттеліп,  ±сыныс  енгізілсін

1  сєуірге  дейін

Жетібаев Е. Н.

Калиев М. М.

Абжалиев  кµшесіне  2013  жылы  14  дана  кµше  жарыѓы  орнатылѓан.  Биылѓы

жылѓа мектептен Бейбітшілік кµшесіне дейін 10 дана  жарыќ шамдарын орна-

ту  бойынша  жоба-сметалыќ  ќ±жаттаманы  дайындауѓа  ќаржы  бµлініп,    ќала-

лыќ  Т‡КШ,  жолаушылар  кµлігі  жєне  автомобиль  жолдары  бµлімінде    жоба

µњделуде.  Абжалиев  кµшесініњ  жол  тµсемін  аѓымды  жµндеу  ж±мыстары  2015

жылдыњ  ж±мыс  жоспарына  енгізілді.

8.

Слямов  Еркінбек,  шаруаќожалыѓыныњ  басшысы,

Ермек Бµрібаев – соќыр-

лар  ќоѓамы

Сынабы  бар  лампаларды

ќ о л д а н ы с ќ а   ж а р а м а й   ќ а л -

ѓан  соњ  µткізетін  пункт  бол-

с а ;

24 ќањтар 2015 жыл (ќоѓам-д ы ќ   б і р л е с т і к т е р   µ к і л д е р і -

мен  кездесуде)

Шешімін  тапсын1  сєуірге  дейін

Єділ А.Ќ.

Ќалиев М.М.

Ќазіргі кезде єр мекеме жарамаѓан сынабы бар лапмаларды жинап, Талды-

ќорѓан  ќаласындаѓы    Шыѓыс  µндірістік  аймаѓы,  Центральная  кµшесіндегі

«Интер-  Мед»  ЖШС-не  µткізеді.24 ќањтар 2015 жыл (Еркін ауылдыќ округініњ т±рѓындары)

1.

Г.  Жексембинова  -зейнеткер, ауыл т±рѓыны

Е р к і н   а у ы л ы н ы њ   ж а н -

ж а ѓ ы н а  

ќ а з б а  

ж ± м ы с т а р

ж‰ргізіліп  жатыр,  кім  р±ќсат

берген.

М є с е л е  т е к с е р і л і п ,  

ж а у а п

берілсін, бір ай ішінде

Б±лдыбаев  Ќ.  Н.

Жолдыханов  Ж.  Б.

Б±л  с±раќ  бойынша  Алматы  облыстыќ  табиѓатты  ќорѓау  прокуратурасы

тексеру  ж±мыстарын  ж‰ргізуде.

2.

Б.  Кулчумбаева-  кµп  ба-лалы  ана,  ауыл  т±рѓыны

Жол  аќысы  ќымбаттады,  I,

II топтаѓы м‰гедектерге ќан-

дай жењілдіктер ќарастыры-

лѓан

Есеп  жасалып,±сынысенгізілсінбір ай ішінде

Єділ А. Ќ.

Ќалиев М. М.

Ќанаев Д. Е.

Ќазаќстан  Республикасыныњ  «Автомобиль  кµлігі  туралы»  Зањыныњ  20  ба-

бына  сєйкес  7  жастан  15  жасќа  дейiнгi  балаларѓа  жол  ж‰ру  ќ±жатыныњ

( б и л е т i н i њ )   т о л ы ќ   ќ ± н ы н ы њ   е л у   п р о ц е н т i н   т µ л е п ,   ж о л   ж ‰ р у   ќ ± ж а т т а р ы н

(билеттерiн)  сатып  алуѓа ќ±ќылы,  ал басќа азаматтыќ  санаттарына  жењілдік-

тер  ќарастырылмаѓан.  Алайда  Талдыќорѓан  ќаласыныњ  тасымалдаушыла-

ры кµру жєне есту ќабілеті тµмен 1, 2 топ м‰гедектерін автобуста тегін тасы-

малдауын  µз  еріктерімен  міндеттеріне  алды.  Аталѓан  санаттаѓы  жолаушы-

лар  автобусќа  кіре  берісте  тиісті  тµлќ±жатын  ж‰ргізуші  не  болмаса  баќылау-

шыѓа  ±сынуы  тиіс.

3.

М . С е й т ќ а л и е в -   з е й н е т -кер,  ауыл  т±рѓыны

Бас  арыќќа  жµндеу  ж±мыс-

тары ж‰ргізіледі ме?

Ж µ н д е у   ж ± м ы с т а р ы   ж о с п а р

б о й ы н ш а   ж ‰ р г і з у л у і ,   а у ы л ѓ а

жаз  кезінде  судыњ  келуі  ќада-

ѓалансын  жоспар  бойынша

Єділ А.Ќ. Ќалиев М.М.

Жолдыханов  Ж.Б.

Аѓымдаѓы жылы «Талдыќорѓан ќаласындаѓы Еркін торапты каналын к‰рделі

жµндеу»  нысаны  бойынша  ќаржы  бµлінді.    Мердігер  мекеме  «Арман  АБК»

ЖШС-гімен  дайындыќ  ж±мыстары,  ќажетті  материалдар  сатып  алу  ж±мыс-

тары  ж‰ргізілуде.  Сонымен  ќатар,  «Талдыќорѓан  ќаласыныњ  «Шыѓыс»,  «Ке-

мерашы»,  «Ењбек»  ішкі  шаруашылыќ  каналдарын  к‰рделі  жµндеу»  жобасы

бойынша жартылай ќаржы бµлінді.

4.

Д.Ибрагимов-  м‰гедекПєтер алу кезегінде т±рмын,

кезегім  жылжымайды.

Тексеріп,  жауап  беріњіз  он  к‰н

ішінде


Калиев М.М.

Сіз  т±рѓын ‰йге м±ќтаж, “І, ІІ топтаѓы м‰гедек” санаты ретінде 2006 жылы 13

маусым  айында  есепке  алындыњыз,  ќазіргі  кезегіњіз  №205.

5.

М.Сергазин  -  зейнеткерАуылда  µткен  жылы  жарыќ

шамдары  толыѓымен  жан-

бады

Тексеру ж‰ргізіп, ќызмет кµрсе-тетін  мекемеге  шара  ќолданы-

њыз  єрдайым

Єділ А. Ќ. Калиев М.М.

Жолдыханов  Ж.Б.

Талдыќорѓан ќаласы, Еркін жєне ауылдыќ округтері бойынша т‰нгі кµше жарыќ

ж±мысына «Жигули» ЖШС-гі ќызмет кµрсетеді. Еркін ауылы бойынша жанба-

ѓан  кµшелер  тізімі  кµрсетіліп,  аталѓан  мекемеге  ш±ѓыл  шара  ќоюѓа  ќалалыќ

Т‡КШ, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолдары бµлімі атынан тапсырма

берілді. Ќазіргі уаќытта кµше жарыѓы ќалыпќа келтірілді.

6.

С.Мейрманова-  ауылт±рѓыны

Кµктал  ш.а.  ашылѓан  сая-

б а ќ т а  

ќ а н д а й  

д е м а л ы с

орындары  болады?

Ж о б а - с м е т а л ы ќ   ќ ± ж а т т а р ы

дайындалсын1  сєуірге  дейін

Єділ А.Ќ.

Жолдыханов  Ж.Б.

 Калиев М.М.

  2014  жылы  «Еркін  ауылыныњ  «Кµктал»  шаѓын  ауданында  ауылдыќтарѓа

арналѓан  демалыс  саябаѓын  абаттандыру»  нысаны  бойынша  жоба-  смета-

лыќ  ќ±жаттама  µњделді.  2015  жылѓа  ќ±рылыс-  монтаж  ж±мыстарын  ж‰ргізуге

бюджеттік  тапсырыс  берілді.  Жобада  аталѓан  демалыс  саябаѓында    1.  Жаяу

ж‰ргінші  жолдарына  бетонды  плитадан  жєне  а/бетонды  тµсемін  тµсеу,  по-

ребриктер,  жер  астындаѓы  арыќ  ж‰йелерін,  ќоѓамдыќ  дєретхана  орнату,  ба-

лаларѓа  арналѓан  спорт  алањын  орнату.  2.  Саябаќты  кµгалдандыру  кµгалањ

с ебу,   ќ ы л ќ а н   ж а п ы р а ќ т ы   а ѓ а ш та р   от ы р ѓ ы зу.   3 .   О р ы н д ы ќ та р   м е н   ќ о ќ ы с

жєшіктер,  ќоќыс  контейнерлеріне  арналѓан  алањ  орнату.  4.Саябаќты  жарыќ-

тандыру    ж±мыстары  ќарастырылѓан.

(Жалѓасы 3 - бетте).


Ж.  Балапанов  кµшесі,  28.  Тел.:  41-10-82,  41-10-84,  41-10-83,  41-10-87

РЕСМИ АЌПАРАТ

e-mail: taldyk@bk.ru

20.03.2015

 3  ¤тініш,  с±раќ  беруші,

ж±мыс  орны

Айтылѓан  ±сыныс,

ескертпе  мазм±ны

Орындалуы  бойынша

шаралар,  орындалу  мерзімі

Орындалуына

жауапты

Ескерту

24  ќањтар  2015  жыл  (ќоѓамдыќ  бірлестіктер  µкілдері)

1.

Р. Аќжаркенова- I топтаѓы

м‰гедек


-   М ‰ г е д е к т е р д і њ   а в т о б у с -

т а р ѓ а   о т ы р у ы   µ т е   ќ и ы н ѓ а

с о ѓ ы п   т ± р ,   с о н ы м е н   ќ а т а р

м‰гедектерге  жол  ж‰ру  би-

летін 50% жењілдікпен алуѓа

бола  ма?;

Тасымалдаушы  кєсіпорында-

р ы   б а с ш ы л а р ы м е н   ш е ш і м і н

тапсын,  есепті  жасап,  ±сыныс

жасалсын;  I  тоќсан

-  Д‰кендер,  банктер,  апте-

к а л а р ѓ а   к і р у   м ‰ м к і н   е м е с ,

пандустар  орнатылмаѓан;

¦сыныс  енгізілсін

I  тоќсан

Єділ А.Ќ. Ќалиев М.М.

Ќанаев Д.Е.

Сарыбаев  Ѓ.Т.

М±хаметжан  Ш.Б.

Ќазаќстан  Республикасыныњ  «Автомобиль  кµлігі  туралы»  Зањыныњ  20  ба-

бына  сєйкес  7  жастан  15  жасќа  дейiнгi  балаларѓа  жол  ж‰ру  ќ±жатыныњ

( б и л е т i н i њ )   т о л ы ќ   ќ ± н ы н ы њ   е л у   п р о ц е н т i н   т µ л е п ,   ж о л   ж ‰ р у   ќ ± ж а т т а р ы н

(билеттерiн)  сатып  алуѓа  ќ±ќылы,  ал  басќа  азаматтыќ  санаттарына  жењіл-

діктер  ќарастырылмаѓан.  Алайда  Талдыќорѓан  ќаласыныњ  тасымалдаушы-

лары  кµру  жєне  есту  ќабілеті  тµмен  1,  2  топ  м‰гедектерін  автобуста  тегін

тасымалдауын µз еріктерімен міндеттеріне алды. Аталѓан санаттаѓы жолау-

шылар автобусќа кіре берісте тиісті тµлќ±жатын ж‰ргізуші не болмаса баќы-

лаушыѓа  ±сынуы  тиіс.

2014 жылы м‰гедектердіњ объектілерге кедергісіз кіріп шыѓу маќсатында 40

объектілерге  паспортизациялау  ж±мыстары  ж‰ргізілді.  34  объектіге  /  оныњ

ішінде  4  -  денсаулыќ  саќтау,  18  –  денсаулыќ  саќтау,  8  –  мєдениет,  2  –  мем-

лекеттік,  т.б.  мекемелеріне/  пандустарды  жµндеу  ж±мыстарына  бюджеттен

24,2 млн.тењге бµлінді.  Б‰гінгі к‰нге ќалада єлеуметтік, кµліктік жєне рекре-

ациялыќ  инфраќ±рылым  нысандарына  пандустар  ќ±ру,  ќайта  ќ±ру  ж±мыс-

тары  жалѓасуда.

2.

С а м а л б а е в а   ¦ л б и к е   –соќырлар  ќоѓамы

 

« Г ‰ л д е р »  а я л д а м а с ы

м‰гедектер  ‰шін  ыњѓайсыз

Тексеріп,  жауабы  берілсін  бір

ай ішінде

Єділ А.Ќ. Ќалиев М.М.

Ќазіргі уаќытта ќалалыќ Т¦КШ, жолаушылар кµлігі жєне автомобиль жолда-

ры  бµлімінде  Талдыќорѓан  ќаласыныњ  аялдама  кешендерін  ќайта  ќ±ру  бой-

ынша  жоба-сметалыќ  ќ±жаттамасы  дайындалуда.

3.

Биболатов  Б.-ныњж±байы  /II  топтаѓы  м‰ге-

дек/


П є т е р   м є с е л е с і   / к е з е к т е

т±р/


Тексеріп,  жауап  беріњіз  он  к‰н

ішінде


Єділ А.Ќ. Ќалиев М.М.

Сіз    т±рѓын  ‰йге  м±ќтаж,  “Бала  кезінен  м‰гедек”  санаты  ретінде  2004  жылы

29  желтоќсан  айында  есепке  алындыњыз,  ќазіргі  кезегіњіз  №15.

4.

Єлеуметік  кµмекшіК ‰ н і н е   2 - 3   б а л а ѓ а   к µ м е к

к µ р с е т е м і н ,   ж о л   ж ‰ р у і м і з

ќиын

Шешімін тапсын бір ай ішіндеСарыбаев  Ѓ.Т.

Ќалиев М.М.

Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 28 ќазандаѓы №1222 ќаулы-

сымен  бекітілген  «Халыќты  єлеуметтік  ќызмет  кµрсету  жаѓдайында  арнау-

лы  єлеуметтік  ќызмет  кµрсету  стандартыныњ  7  бап  57  тармаќ  3  тармаќша-

сына сєйкес персоналды жол ж‰ру билеттерімен немесе жол ж‰ру билетініњ

ќ±ны  мµлшерінде  аќшалай  µтемаќымен  ќамтылсын  делінген.  Жыл  сайын

жергілікті  бюджет  есебінен  єлеуметтік  ќызмет  персоналдарына  жол  ж‰ру

билетініњ ќ±ны тµленеді. Биылѓы жылы да єлеуметтік ќызмет персоналы жол

ж‰ру  билеттерімен  ќамтылѓан.

5.

Садаќбаев Е. – 1 топтаѓым‰гедек

Єкімніњ  ресми  сайтына  ке-

зектегілердіњ тізімінен µзімді

таппадым


Жауап  берілсін  он  к‰н  ішінде

Єділ А.Ќ. Ќалиев А.Ќ.

Сіз  т±рѓын  ‰йге  м±ќтаж  «М‰гедек  балалары  бар  немесе  оларды  тєрбие

леуші  отбасылары»  санаты  ретінде  2007  жылы  08  тамыз  айында  есепке

алындыњыз, ќазіргі кезегіњіз №165 (¤тініш иесіне 2015 жылдыњ 17 аќпанын-

да жазбаша жауап берілді)

6.

Смаѓ±лов  Сєкен  –  сањы-рау  ќоѓамыныњ  µкілі

-  М‰гедектерді  шаѓын  фут-

болдан жарыстарѓа шаќыру-

да.


Ќаражатпен  кµмек  кµрсеті-

леді ме?


Жауап  берілсін  он  к‰н  ішінде

Сарыбаев  Ѓ.Т.

  Имандосов  Д.А.

Ќала дењгейінде µткізілетін  м‰гедектерден ќ±ралѓан командаѓа жарыстарѓа

ќатысу  ‰шін  ќалалыќ  дене  шыныќтыру  жєне  спорт  бµліміне  немесе  Талды-

ќорѓан  ќаласыныњ  футбол  ќоѓамдыќ  бірлестігіне  с±раныс  ±сыну  керек.  Об-

лыстыќ  жарыстарѓа  ќала  ќ±рама  командасын  іс-сапарѓа  жіберу  шыѓындары

жарыс  ережесіне  сєйкес  ќалалыќ  дене  шыныќтыру  жєне спорт бµлімі  есебі-

нен ж‰ргізіледі.

 Уникальность конкурса «Аяла-

ѓан  Астана-2015»  подчеркивается

поистине грандиозным масштабом-

участие в нем примут талантливые

дети  не  только  из  числа  жителей

мегаполисов,  но  даже  из  самых

маленьких городов и сел республи-

ки. Организаторы конкурса рассчи-

тывают найти в глубинке настоящих

«самородков» и при этом дать шанс

проявить себя во всем, кто достоин

выйти на большую сцену.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет