Бас редактор с. Ж. Пірәлиев ажүктеу 5.03 Mb.
Pdf просмотр
бет4/11
Дата15.03.2017
өлшемі5.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

«Мұсылмандықтың  тұтқасы»  (1889 

жы лы  жазылып  1991  жылы  жарық  көрген) 

де ген кiтабында Ыбырай Алтынсарин дiннiң 

тәр бие лiк мәнiн жоғары, «түсiнбей жаттау – кү-

нә» деп, дiни уағыздарды түсiнбей босқа жат-

тап алып, «молда» болу ел мәдениетiне, тәр-

бие iсiне жат екенiн ашына айтады. Ол қа зақ 

тарихында отқа табыну, пұтқа табыну, аллаға 

сыйыну  –  бәрi  де  тәрбие  құралы  бол ға нын, 

ал  ұрпақты  «сенiм»  деген  құдi рет тi  күшпен 

қаруландыру  үшiн  оның  сене тiн   нәрсесiне 

көзiн жеткiзу керек екенiн дә лел де дi.

Қазақ  халқының  ғақлиялық  мектеп те рiн 

әл Фарабиден соң және Жүсiп Баласағұниден 

кейiн қайта жалғастырып, ел мә дениетiн өр-

кендетудiң  құдiреттi  құралы  ретiнде  пай-

даланған  Ыбырай  Алтынсарин  мек теп-

тердегi  сынып  –  сабақ  жүйесiн  қалып тас-

тырып  оқу  мерзiмi  жетi  жарым  айға  бел гi-

ле нуiн  (қыркүйектен  бастап  келесi  майға 

дейiн) ұйымдастырды. Көшпелi мекендерде 

«болыстық мектептердiң» көшi-қонына жағ-

дай  жасады.

Қазақ халқының келешегi – қыз балалар-

ды  тәрбиелеуге  де  байланысты  деп  түйген 

ұс таз көзi тiрiсiнде қасында интернаты бар 

бiрнеше  қыздар  училищелерiн  ашты,  ол 

игiлiктi жұмыс кейiн жалғасын тапты. Ыбы-

рай  Алтынсарин  ашқан  мұғалiмдер  даяр-

лай тын  мектептiң  шәкiрттерi  (Спандияр 

Көбеев,  Әбiғали  Балғынбаев  т.б.)  кейiннен 

жа ңа  мектептер  ашып,  тарих,  арифметика, 

жаратылыстану  пәндерiне  қоса  қазақ  тiлi 

мен  әдебиетiн оқытуды қолға алып, ұлттық 

тәр бие ге ерекше көңiл бөлдi.

Ақ патшалық саясат пен бордай кемiрген 

бодандық кезiнде қазақ жерiне күн сәулесiндей 

мәдениет  жарықтарын  (мектептердi)  ашып, 

келешектiң кемелденуiнен үмiттенiп, кенеулi 

iстер атқарған ұлы ұстаздың ұлағатты iс те-

рiн  жалғастыруды  атақты  ақын  жазушылар 

Ахмет  Байтұрсынов,  Мағжан  Жұмабаев, 

Жүсiпбек Аймауытовтар жүзеге асырды. Ол 

қайтыс  болған  соң  Торғайда  (1891),  Қос та-25

ҰЛТТЫҚ ТҰЛҒА

най да (1893), Қарабұтақта (1895), Ақтөбеде 

(1896) жанында интернаты бар қазақ қыздар 

учи лищелерi ашылды.

Ақын педагог «Қазақ хрестоматиясы» (1879) 

«Қазақтарға  орыс  тiлiн  үйретудiң  бас тау ыш 

құралы»  (1879),  «Мәктубат»  (1896)  сияқ ты 

кiтаптармен қатар балдырғандар жаттап алатын 

«Кел, балалар, оқылық» сияқты өлең дер, бала-

ларды  еңбекке,  адамгершiлiкке  тәр биелейтiн 

«Бай мен жарлы баласы», «Қыпшақ Сейтқұл», 

«Таза бұлақ», т.б. әң гi ме лер жазды.

«Жақсы  мұғалiм  –  мектептiң  жүрегi»  дей-

дi   Ыбырай  Алтынсарин.  Ол  оқытуда  жүйе лi-

лiктi,  бiрiздiлiктi,  көрнекiлiк  пен  түсi нiк тi лiктi 

уағыздады. Түсiнбей жаттап алуға қар сы  болды.

Ұлы  педагогтың  атында  бiрнеше  инсти-

туттар мен ондаған мектептер бар, оның 150 

жыл дық  мерейтойы  республика  бойынша 

атап өтiлдi.

Ыбырай Алтынсарин дiннiң тәрбиелiк мә-

нiн жоғары бағалады. Дiн иелерi түсiнiп жат-

тап,  оның  тәрбиелiк  мәнiн  тыңдаушыларға 

аша  бiлу  –  парыз  деп  түсiндiредi.  Ол  дiни 

оқу лықтардың  мазмұнын  жете  түсiнбеген 

дүм ше  молдалар  дiн-шариғат  қағидаларын 

өзде рiн ше  бұрмалап  терiс  түсiнiктер  бере-

тi нiн  қатты  сынады.  ұлағатты  ұстаз  ислам 

дiнiнiң  аяттарындағы  адамгершiлiк  иман-

ды лық,  қайырымдылық,  мейiрiмдiлiк  қағи-

да ларын  өзiнiң  педагогикалық  көз қа рас та-

рына негiздей отырып түсiндiрдi. Дiн қағи-

да ларының тәрбиелiк мәнiн ашып көрсетудi 

мақ сат  еткен  ұстаз  шариғат  сүрелерiн  ана 

тiлiн де  түсiндiрiп,  дiни  терминдердiң  мән-

мағы на сын ашуға зер салды, оны өмiр тiр шi-

лi гi мен, адам тәрбиесiмен тығыз байланыс-

ты ра талдады.

Ұлы  педагог  адамның  не  нәрсеге  болса 

да  берiк сенiмi жүректен терең орын алмаса,  

ол әсерлiк-тәрбиелiк нәтиже бермейдi деген  

тұ жырым жасайды. Мысалы, намаз оқу мен  

ораза тұту парыздарының рухани да, тәр бие-

лiк те мәнi зор екенiн: «намаз iшiнде он екi  

парыз бар оның алтауы тысқары, алтауы iш-

ке рi парыз. Тысқары парыздың (дененi таза-

лау, намаз оқитын жердi пәк ету, дененi жабу, 

дене нi дұрыс қимылдату, қолды, аяқты, бас-

ты  қимылдату) бәрi тән тәрбиесiне арналады, 

ал   iшкi  парыздардың  ой-пиғылды  намазға 

ар нап, берiлiп оқуы – жан тәрбиесiне арнала-

ды»,  - дейдi.

Жазушы-ұстаз  «Қазақ  хрестоматиясы» 

ат ты  оқулығында  дүние  жүзi  әдебиетiнен 

уыт ты  әңгiмелердi  аударып,  оны  қазақ  ба-

лаларын тәрбиелеуге пайдаланды. Мысалы:  

«Си линшi  ханым»  деген  әңгiмесiнде  бұдан 

бес  мың жыл бұрын жiбек құртының қа сие-

тiн  танып,  пайдаға  асырған  қытай  елi нiң  

ханымы Силиншiнi, «Қанағат» атты әңгi ме-

сiн де  қанағаттылықты  дәрiптеушi  араб  ба-

ты ры Әзiрет Әлiнi жастарға үлгi-өнеге етiп  

көрсетедi.  Бұл  этнопедагогиканың  ұлт ара-

лық  бай ланысы екенiне дәлел.

Сон дай-ақ  ғұлама  ұстаз  халықтың  салт 

-дәстүрiндегi  кейбiр  қолдануға  зиянды  рә-

сiм дер мен жөн-жоралғыларды қатаң сынап, 

он дай мәдениетке кесiрiн тигiзетiн, ескiрген 

рәсiм дерден аулақ болуды уағыздайды.

«Жақсы мұғалім – мектептің жүрегі»Ы.Алтынсарин

26

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

УДК 37.013.42Л.В.Мардахаев

Почетный работник высшего профессионального образования РФ,

заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики РГСУ,

доктор педагогических наук, профессор.

СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ:

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В статье написано о социокультурном здоровье подрастающего поколения, о перспективе  

самореализации в социокультурной среде. Социально-педагогический подход к формирова-

нию социального здоровья подрастающего поколения – это понимать существо личности в 

раз личных возрастных этапах. В итоге образуется социально-здоровая личность. Социаль-

ное здоровье формируется в семье, в школе, на улице и других сферах. Рассмотрены вну-

тренняя и внешняя составляющие социально-здоровой личности.

Ключевые  слова:  социальное  здоровье,  социально-здоровая  личность,  виктимология, 

компонент, блок.

Мақалада  жеткіншектердің  әлеуметтік-мәдени  денсаулығы  жайлы,  әлеуметтік  –  мәде ни 

ортада  өзін-өзі  жетілдірудің  мүмкіндіктері  туралы  жазылған.  Жеткіншектердің  әлеу мет тік 

денсаулығын қалыптастырудағы әлеуметтік-мәдени тіл табу дегеніміз – әртүрлі жас  ерек шелік 

кезеңінде тұлғаның болмысын түсіну. Нәтижесінде әлеуметтік салауатты тұл ға қа лыптасады. 

Әлеуметтік  денсаулық  отбасында,  мектепте,  көшеде  және  басқа  ортада  қа лыптасады. 

Әлеуметтік салауатты тұлғаның ішкі және сыртқы құрама бөліктері қарас ты рыл ған.

Түйін  сөздер:  әлеуметтік  денсаулық,  әлеуметтік  салауатты  тұлға,  виктимология, 

компонент, блок.

In article written about the socio-cultural health of the younger generation, about the prospect 

of self-realization in the socio-cultural environment. Socio-pedagogical approach to the formation 

of the social health of the younger generation is to understand the essence of the person in different 

age stages. As a result a sociо - healthy person. Social health is formed in the family, at school, 

on the street and other areas. Considered internal and external components of the socio-healthy 

personality.

Keywords: social health, sociо - healthy person, victimology, a component, unit.

Формирование  и  развитие  личности  об-

условлено ее социальностью. При этом ста-

нов ление  личности  обусловлено  многочис-

лен ными факторами как позитивными (бла-

гоприятствующими),  так  и  негативными 

(дес труктивными). Характерно, что это влия-

ние во многом зависит от возраста ребенка, 

его нравственного формирования, которые и 

оп ре деляют способность противостоять не-

гативным факторам (факторам социального 

риска),  перспективы  самореализации  в  со-

циокультурной  среде.  Такая  способность 

ха рак теризует социальное здоровье ребенка, 

под рас тающего поколения.

Изучение существа социального здоровья 

че ло века, показало, что это понятие широко  

используется  в  научной  литературе,  про-

граммах развития, на практике. Системати-

зация представленных определений, напри-

мер, в Интернет сети показало, что под ним 

по ни мается:– 

состояние социальной активности, деятель-27

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

ного отношения человека к миру, его способно-

сти  устанавливать  и  поддерживать  социальные 

свя зи и отношения [2]

;

– 

осознание себя полноценной личностью 

в том слое общества, в котором человек на-

ходится [9]

;

  здоровье  общества,  а  также  окружаю-

щей среды для каждого человека [3]

;

–  состояние  организма,  определяющее способность  человека  контактировать  с  со-

циумом [10]

;

–  совокупность  потенциальных  и  реаль-ных  возможностей  человека  в  осуществле-

нии своих действий без ухудшения физиче-

ского  и  духовного  состояния,  без  потерь  в 

адап тации к жизненной среде [4].

Систематизация  изложенного  позволя-

ет  ут верждать,  что  социальное  здоровье 

высту па ет  комплексной  характеристикой 

личности  ребенка  (подрастающего  поколе-

ния), способной (способного) противостоять 

деструктивным  факторам  социокультурной 

сре ды жизнедеятельности, активно проявля-

ть  свою  нравственную  позицию.  От  соци-

ального  здоровья  подрастающего  поколения 

зави сит  будущее  российского  общества,  его 

устой чивость, способность динамично разви-

ваться, преодолевая, трудности и проблемы.Социально-педагогический подход к фор-

мированию  социального  здоровья  подрас-

тающего  поколения  представляет  собой 

понимание его существа, особенностей ста-

новления  различных  категорий  на  разных 

возрастных этапах, влияния на него различ-

ных  факторов  социокультурных  сред  жиз-

недеятельности  (семьи,  образовательных 

учреждений,  улицы  и  пр.),  возможности 

предупреждения рецидива, а также путей и 

способов стимулирования. Результатом фор-

мирования  социального  здоровья  конкрет-

ного ребенка  выс тупает социально-здоровая 

личность.  Ос новы  ее  закладываются  в  се-

мье,  утверждаю тся  в  образовательных  ор-

ганизациях (учреждениях) и находят повсе-

днев ное проявление.  

Исследования, проведенные Е.М.Гамовой 

[1] и Н.Ю.Падылиным [6, 7], показали, что социально-здоровая  личность  воспитанни-

ка  характеризуется  общественно  значимы-

ми  смыслами  и  ценностями,  которые  лежат 

в основе их повседневного социально ответ-

ственного поведения, позволяющим им про-

тивостоять негативным факторам социокуль-

турной среды, успешно адаптироваться в ней, 

активно реализовывать себя как личность. 

Анализ  представленного  существа  соци-

ально-здоровой личности ребенка позволяет 

выделить в нее внутреннюю и внешнюю со-

ставляющие.  Внутренняя  составляющая  – 

это  нравственно  духовная  основа личности 

и развитость волевых качеств, необходимых 

для противодействия негативным факторам 

среды  и  проявления  активности  в  самореа-

лизации,  достижении  общественно  важных 

целей. Внешняя – повседневность конструк-

тивного  проявления  человека  в  социокуль-

турной среде жизнедеятельности. 

Как качество личности социальное здоро-

вье, растущего человека, формируется в со-

циокультурной воспитательной среде семьи, 

школы,  улицы  и  других  сфер,  содержащей 

смыслы, ценности и традиции, способству-

ющие социальному становлению его лично-

сти [1, с. 12]. Оно непосредственно связано 

с предрасположенностью его к конструктив-

ному проявлению в деструктивной ситуации 

развития и предполагает осознанное прояв-

ление  ребенком  нравственно-активной  по-

зиции, эмоциональной устойчивости и раз-

витых волевых качеств. В основе его лежит его 

нрав ственно-волевая устойчивость. 

По  своей  сущности  социальное  здоровье 

представляет  собой  стабильно  проявляемую  

нравственную  позицию  воспитанника  к  пре-

одолению  внутренне-неустойчивого  состояния, 

противодействию  влияниям  различных  внеш-

них факторов деструктивного характера, а также 

способность  и  готовность  к  целе направленной 

эмоционально-волевой активности в жизненных 

ситуациях социального рис ка, устремленности к 

самосовершенствованию, достижению социаль-

но-значимых це лей. Такая позиция способствует 

предуп реж де нию  виктимизации  воспитанника 

в ситуациях социального риска. 28

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

Виктимология (от лат. victime – жертва и 

греч. logos – слово, понятие, учение) – уче-

ние  о  поведении  жертвы  насилия.  Термин 

был  введен  в  криминалогии  для  изучения 

чело века  как  жертвы  криминального  воз-

действия  и  причин  такого  воздействия.  В 

социа ль ной  педагогике  этот  термин  введен 

А.В. Мудриком, как раздел – социально-пе-

дагогическая виктимология. Он представля-

ет  собой  процесс  социально-психологичес-

ких измене ний личности человека под влия-

нием  совокупности  негатив ных  внешних 

ус ло вий  и  факторов,  способствующих  его 

прев ращ ению в тот или иной тип жертв не-

благоприятной социализации.

Следует  подчеркнуть,  что  социальное 

здо ро вье выступает как противоположность 

со циальной  деструктивности  воспитанника 

и характеризует его устойчивость к викти ми-

зации. Социальная деструктивность, в свою 

очередь,  –  характеризует  предрасполо жен-

ность  воспитанника  к  социальным  изме не-

ниям негативного характера в соответств ую-

щей  социокультурной  среде,  которые  сущ-

ественно сказываются на его социализа ции 

(социальном  развитии,  усвоении  социаль-

ных ролей, норм и правил, накоплении опыта 

социального поведения), социальном воспи-

тании и нравственном проявлении. Данный 

факт диктует необходимость формирования 

социального здоровья воспитанников и про-

филактики его социальной деструктивности.

Изучение существа социального здоровья 

воспитанников,  требований  предъявляемых 

к  нему  Н.Ю.Падылиным,  позволило  выде-

лить наиболее важные из них:

–  «развитость  духовно-нравственной  ос-

новы личности», определяющая обществен-

но значимые смыслы и ценности. Духовно-

нрав ственная основа личности – это, по сути, 

– стер жень, определяющий устойчивость ее 

пози ции  в  самопроявлении  и  основа  обще-

ственно-значимых  смыслов  и  ценностей 

вос пи тан ника.  Они  во  многом  определяют 

социа льную  ответственность  конкретного 

вос пи танника  в  повседневных  поступках  и 

по ведении; 

–  «сформированность  общественно  зна-

чимых  смыслов  и  ценностей».  Это  те  жиз-

ненные  ориентиры,  которые  и  определяют 

по ве дение воспитанника и перспективы его 

са моопределения; 

–  «повседневность  социально-ответствен-

но го поведения как в школе, так и вне ее». Оно 

характеризует зрелость воспитанника, его  по-

нимание того, что и почему он делает,  каковы 

социальные  последствия  его  действ ий,  спо-

собность нести ответственность за нее; 

– «устойчивость… к воздействию факто-

ров  социального  риска  и  общественной  не-

стабильности». Она характеризует своеобра-

зие  воспитанника,  развитость  его  волевых 

качеств. С учетом сформированности духов-

но-нравственной основы личности воспитан-

ника  устойчивость  определяется  степенью 

сформированности у него нравственно-во ле-

вых качеств, позволяющих ему активно про-

тиводействовать негативным факторам рис ка 

социокультурной среды жизнедеятель нос ти;

– предрасположенность к адаптации в со-

циокультурной  воспитательной  среде  шко-

лы»  и  во  внешней  социальной  среде.  Она 

харак теризует  адаптивность  конкретного 

вос питанника к новой социокультурной сре-

де, развитость его качеств личности, необхо-

димых для успешной самореализации. Такая 

способность  опирается  на  духовно-нрав-

ственную основу и устойчивость личности к 

воз действию факторов социального риска и 

нес табильности;

–  «повседневность  в  проявлении  своей 

граж данской  позиции  в  социокультурной 

вос питательной среде школы, семье и обще-

стве» [7, с. 10].

К  изложенным  характеристическим  осо-

бенностям  социально-здоровой  личности 

приш ли и другие исследователи данного яв-

ления.  В  частности,  Е.М.  Гамова  обращает  

внимание на необходимость формирования  у 

воспитанников  нравственно-волевой  устой-

чивости  в  интересах  предупреждениях  их 

социаль ной  деструктивности  (виктимиза-

ции).   Основными  качественными  характе-

ристиками ее являются: 


29

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

–  осознание  себя  социально-значимой 

лич ностью (когнитивный компонент)

– эмоциональная устойчивость воспитан-

ника,  позволяющая  преодолевать  деструк-

тивные  влияния  своеобразия  личности  и 

среды (эмоциональный компонент); 

– нравственно-волевая активность в пре-

одолении внутреннего и внешне-неустойчи-

вого состояния к рискам и опасностям в тех 

или  иных  жизненных  ситуациях  (конатив-

ный  компонент),  стабильно  проявляемые  в 

противодействии влияниям различных фак-

торов деструктивного характера, в достиже-

нии социально-значимых целей [1, с. 12-13].

Н.Ю.Падылин  нравственно-волевую  ус-

той чивость воспитанника рассматривает как 

его социальное здоровье. Под ним он пони-

мает  социально-педагогическое  качество  и 

характеристика личности воспитанника, об-

ладающего  духовно-нравственной  основой, 

общественно  значимыми  смыслами  и  цен-

ностями, определяющими его повседневное 

социально ответственное поведение, устой-

чивость  к  воздействиям  факторов  социаль-

ного  риска,  что  позволяет  ему  адаптиро-

ваться  в  социокультурной  среде,  проявлять 

свою  гражданскую  позицию  [7,  с.  11].  Как 

ка чество  личности  оно  определяет  устой-

чивость воспитанника к факторам социаль-

ного  риска,  способность  его  к  адаптации  в 

социокультурной среде жизнедеятельности, 

предрасположенность  к  проявлению  граж-

данской  позиции.  Это  качество  определяет 

социально-педагогический  потенциал  вос-

питанника  к  адаптации  в  социокультурной 

среде. Оно формируется в социокультурной 

воспитательной среде школы, как части со-

циокультурной  среды  общества,  содержа-

щей смыслы, ценности и традиции, способ-

ствующие  социальному  становлению  лич-

ности воспитанника.

Изложенное позволяет выделить в соци-

альном  здоровье  воспитанника  основные 

компоненты:  аксиологический  (духовно-

нрав ствен ные основы личности, обществен-

ные смыслы и ценности, определяющие по-

ведение);  когнитивный  (объем  и  качество 

зна ний основ организации, технологии и мето-

дов социально значимой деятельности, опре-

де ляющих  гражданскую  позицию  воспитан-

ников); поведенческий (устойчивость к воздей-

ствию факторов риска среды, повсед нев ность 

самопроявления гражданской позиции).

Изложенное показывает, что по существу 

позиции Е.М.Гамовой и Н.Ю.Падылина схо-

дны в понимании необходимости формиро-

вания социально здоровой личности воспи-

танника, с нравственно-волевой устойчиво-

стью, что позволяет ему противостоять нега-

тивным факторам среды, предупреждая его 

вик тимизацию.

Формирование  социального  здоровья  и 

нравственно-волевой  устойчивости  воспи-

танников к виктимизации требует комплекса 

мер  и  создания  благоприятной  социокуль-

турной  среды  в  семьях,  общеобразователь-

ных  учреждениях,  учреждениях  професси-

онального  образования,  улицы  для  их  реа-

лизации.  В  основе  комплекса  мер,  с  одной 

стороны, лежит целенаправленная воспита-

тельно-профилактическая деятельность, на-

правленная  на  формирование  (коррекцию, 

утверждение) у воспитанника нравственно-

го сознания, чувств и воли, включение его в 

ситуации  проявления  нравственно-волевой 

устойчивости по отношению к деструктив-

ным  факторам  социального  воздействия  и 

накопление  им  соответствующего  опыта 

нравственно-волевого поведения, а с другой 

– объединение усилий воспитателей различ-

ных категорий социокультурной среды в ре-

шении  задач  воспитательно-профилактиче-

ской работы, с третьей – создание и поддер-

жа ние  благоприятной  социокультурной 

среды (необходимых условий для наиболее 

пол ной реализации комплекса мер).

А.В.Павлов выделил три блока, определя-

ющих перспективы развития социокультур-

ной  среды  образовательного  учреждения 

(уч реждения дополнительного образования): аксиологический  (ценности  социокультур-

ной   среды  образовательного  учреждения, 

детс кого воспитательного учреждения и вос-

пи тания, определяющие ее направленность), 30

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

базовый (духовно-нравственный кли мат со-

циокультурной  среды  образователь ного  уч-

реждения, сплоченность субъектов воспита-

тельного  процесса,  организационно-управ-

ленческая  деятельность,  ее  целенаправлен-

ность  и  действенность,  самоуправление, 

взаи модействие всех субъектов учебно-вос-

питательного  процесса)  и  предметно-прак-тический  (предметная  и  событийная  насы-

щенность учебной и внеучебной деятельно-

сти  в  социокультурной  среде  образователь-

ного  учреждения,  мотивированность  и  ак-

тивность воспитанников, их взаимовыручка 

и поддержка и пр). 

Практически  всякая  среда,  в  которой 

находится  определенное  время  человек  и 

ощущает на себе ее влияние, выступает как 

культурно-образовательная  (социокультур-

ная,  образовательно-воспитательная).  Д.А. 

Пряхина рассматривает культурно-образова-

тельную среду как исторически сложившую-

ся, функционирующуюся в диалектическом 

единстве  образовательно-обучающие  (се-

мья, учебные заведения) и культурно-воспи-

тывающие (учреждения культуры, культура 

жизни: традиции, устои, мировоззренческие 

установки)  сферы  жизни  [8,  с.  14].  Когда 

речь  идет об  образовательном  учреждении, 

то в этом случае под образовательной (куль-

турно-образовательной) средой понимают – 

специально организованную среду обучения 

человека, группы. Данное понятие характе-

ризует общие и специфические особенности 

конкретного  образовательного  учреждения, 

существенно  влияющие  на  процесс  обуче-

ния, воспитания, социализации тех, кто про-

ходит в нем обучение. Оно рассматривается 

в  широком  и  узком  смысле.  В  широком  – 

особенности  образовательного  учреждения 

в целом, его педагогический коллектив, бо-

гатство  традиций  и  культура  отношений  в 

нем,  возможности  в  предоставлении  каче-

ственного  образования,  материальная  база 

и информационные возможности для само-

стоятельной  работы  обучаемых.  В  узком  – 

особенности  непосредственной  среды  обу-

чения  (аудиторий,  детских  воспитательных 

коллективов, профессиональной подготовки 

и  педагогической  культуры  учителей,  сло-

жившихся традиций обучения и воспитания. 

В  общенаучном  смысле  культурно-обра-

зовательную среду следует понимать как не-

кую  составляющую  бытия,  доступную  для 

вос приятия, в которой субъекты в процессе  

жиз недеятельности  имеют  возможность 

удов летворять  свои  потребности  в  образо-

вании,  расширять  способы  познания  мира, 

развивать личностные качества. В ней непо-

средственно происходит передача культуры 

молодому поколению через среду и учебно-

вос питательный  процесс  образовательного 

учреждения  и  происходит  становление  ин-

дивидуальной культуры обучающихся. 

Культурно-образовательная  (социокуль-

турная)  среда  общеобразовательной  школы 

является необходимым условием и фактором 

в системе подготовки подрастающего поко-

ления к самостоятельной жизни. По форме 

она  включает  множество  социокультурных 

микросред, к которым относятся: 

–  культура  среды  образовательной  дея-

тельности; 

–  культура  администрации,  педагогиче-

ского коллектива, коллектива школьников; 

–  культура  родительского  сообщества, 

его  взаимодействия  с  административно-пе-

дагогическим сообществом образовательно-

го учреждения

–  учебно-воспитательный процесс и его 

результативность. 

Все представленные компоненты в сово-

куп ности  составляют  социокультурную 

среду  отдельного  образовательного  учреж-

дения. Такую среду называют «воспитываю-

щей» и «воспитательной». Эти понятия в ли-

тературе обычно отличаются. Когда гово рят 

о  воспитывающей  среде,  рассматри вают  ее 

как процессуальное явление. В этом случае 

акцент  делается  на  осмысление  естествен-

ного  воспитательного  воздействия  среды, 

ее факторов, на воспитанника (воспитанни-

ков), а также возможностей учета и исполь-

зования ее потенциала в целенаправленном 

воздействии  на  него  (них).  Субъект  воспи-


31

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

тания изучает потенциал среды и старается 

влиять  на  те  факторы,  которые  непосред-

ственно  и  опосредованно  влияют  на  лич-

ность воспитанника. По существу речь идет 

о  его  целенаправленном  влиянии  на  объ-

ективно  сложившиеся  в  социокультурной 

среде  обстоятельства,  потенциальные  ре-

сурсы  в  интересах  рег ламентации  влияния 

их на воспитанника, вос питанников. Такую 

деятельность  субъекта  воспитания  называ-

ют  –  управление  разви тием  потенциально 

существую щей  социо культурной  среды  в 

ин тер есах повышения ее роли в воспитании. 

Термин  воспитательный  выполняет   ха-

рактерологическую  функцию.  Он  сви де-

тель  ствует  о  том,  что  акцент  делается  на 

анализе  или  характеристике  конкретной 

социокультур ной среды, факторов ее, с пози-

ции оценки воспитательного воздействия на 

вос питанников, его направленности.


Каталог: docs -> ins pedagogiki psih
ins pedagogiki psih -> Пірәлиев С. Ж., Нәрібаев К. Н., Жампеисова Қ.Қ., Қойгелдиев М. К
ins pedagogiki psih -> Бас редактор
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Национальное воспитание
ins pedagogiki psih -> БАҒдарламасы 5В010200 бопә мамандығының білім беру бағдарламасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет