Бас редакторжүктеу 5.11 Mb.
Pdf просмотр
бет1/14
Дата01.01.2017
өлшемі5.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2
БАС РЕДАКТОР
С.Ж. ПІРӘЛИЕВ
Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,
ҚР ҰҒА құрметті мүшесі
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
 
Нуриев  М.А.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  Интеллектуалды  ұлт  қалыптастыру  ҒЗИ  директоры, 
ҚР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор, бас редактордың бірінші орын-
басары;  Сейсенбаева  Ж.А.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  Интеллектуалды  ұлт  қалыптастыру  ҒЗИ 
директорының  орынбасары,  ф.ғ.к.,  жауапты  редактор;  Михайлова  Н.Б.  –  пс.ғ.к.,  доцент, 
Халықаралық  білім  және  ғылыми  ақпараттандыру  орталығының  директоры  (Германия);   
Мархадаев Л.В. – Ресей Мемлекеттік әлеуметтік университетінің «Әлеуметтік және отба-
сы педагогикасы» кафедрасының меңгерушісі, пед.ғ.д., профессор; Байсабаев Б.А. – ф.ғ.к., 
Ж.Баласағұн атындағы Қырғыз Ұлттық университетінің доценті; Айтбаев Ө.А. – Халықаралық 
«Қазақ  тілі»  қоғамының  президенті,  Тіл  білімі  институты  ғылыми-терминологиялық 
орталығының  бас  ғылыми  қызметкері,  ф.ғ.д.,  профессор,  ҚР  ҰҒА  академигі;  Айталы  А. 
–  Ақтөбе  мемлекеттік  педагогикалық  институтының  профессоры,  филос.ғ.д.,  профессор; 
Әлмұхамбетов Б.А. – Абай ат. ҚазҰПУ көркем сурет-графика факультетінің деканы, пед.ғ.д., 
профессор; Баймырзаев Қ.М. – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының рек-
торы,  геогр.ғ.д.,  профессор;  Бөлеев  Қ.  –  Тараз  мемлекеттік  педагогикалық  институтының 
«Педагогика  және  этнопедагогика»  кафедрасының  меңгерушісі,  пед.ғ.д.,  профессор;        
Бейсенова А.С. – Абай ат. ҚазҰПУ-дың «География және экологиядан ғылыми-әдістемелік 
орталығының» меңгерушісі, геогр.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА акедемигі; Берікханова А.Е. – 
Абай ат. ҚазҰПУ «Ұлттық тәрбие» кафедрасының доценті, пед.ғ.к., доцент; Ғаббасов С. – 
жазушы, КСРО Денсаулық сақтау ісінің үздігі, медицина және педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор; Есім Ғ. – ҚР сенат депутаты, филос.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі; 
Есполов  Т.И.  –  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің  ректоры,  э.ғ.д.,  профессор,  ҚР 
ҰҒА  академигі;  Жарықбаев  Қ.К.  –  Т.Т.Тәжібаев  атындағы  этнопсихология  және  этнопе-
дагогика  орталығының  директоры,  педагогика  және  психология  ғылымдарының  докто-
ры, профессор; Иманбаева С.Т. – Абай ат., ҚазҰПУ «Ұлттық тәрбие және өзін-өзі тану» 
кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор; Қирабаев С.С. – М.Әуезов атындағы Әдебиет 
және  өнер  институтының  бас  ғылыми  қызметкері,  Абай  ат.  ҚазҰПУ  ректор  кеңесшісі, 
ф.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі; Қасқабасов С.А. – М.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер  институтының  директоры,  ф.ғ.д.,  профессор,  ҚР  ҰҒА  академигі;  Қыдырәлиев  Д.  – 
Қазақстан Республикасының Президенті Баспасөз қызметінің сектор меңгерушісі, фил.ғ.д.; 
Қозыбаев І.М. – Қазақстан стратегиялық зерттеулер институттында бас ғылым қызметкер, 
т.ғ.д., профессор; Қалиев С.Қ. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 
Жалпы  педагогика  кафедрасының  профессоры,  пед.ғ.д.,  профессор;  Қойгелдиев  М.Қ.  – 
Абай  ат.  ҚазҰПУ  Магистратура  және  доктарантура  РҺD  институтының  Гуманитарлық 
мамандықтар  кафедрасының  меңгерушісі,  т.ғ.д.,  профессор;  Мырзахметов  М.  –  Абай  ат. 
ҚазҰПУ жанындағы «Абайтану ғылыми-зерттеу орталығының» директоры, ф.ғ.д., профес-
сор; Мұтанов Ғ.М. – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің  ректоры, тех.ғ.д., 
профессор; Молдабеков Ж.Ж. – филос.ғ.д., әл-Фараби ат. ҚазҰУ «Мәдени-антропология» 
кафедрасының профессоры; Нөкетаева Д.Ж. – Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетінің ректоры, пед.ғ.к.; Нәрібаев К.Н. – ҚР ҰҒА қоғамдық және гуманитарлық 
бөлімше  төрағасының  орынбасары,  э.ғ.д.,  профессор;  Сарыбеков  М.Н.  –  М.Х.Дулати 
атындағы  Тараз  мемлекеттік  университетінің  ректоры,  пед.ғ.д.,  профессор;  Сманов  Б.Ө. 
–  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-дың  әкімшілік  басқармасының  бастығы,  пед.ғ.д.,  профессор;   
Табылдиев Ә.Т. – әл-Фараби ат. ҚазҰУ профессоры, пед.ғ.д., профессор; Түрікпенов Ж. – Абай 
ат. ҚазҰПУ Магистратура және докторантура РһD институтының педагогикалық мамандықтар 
кафедрасының  профессоры,  пед.ғ.к.,  Қазақ  Гуманитарлық  академиясының  академигі;  
Шаханова Р.Ә. – Абай ат. ҚазҰПУ-дың магистратура және доктарантура PhD институтының 
филология  мамандықтар  кафедрасының  меңгерушісі,  п.ғ.д.,  профессор;  Ізтілеуова  С.Д.  – 
Абай  атындағы  ҚазҰПУ-нің  «Абайтану»  ғылыми-зерттеу  орталығының  жетекші  ғылыми 
қызметкері, ф.ғ.д.; Шолпанқұлова Г.К. – Абай ат. ҚазҰПУ “Ұлттық тәрбие” кафедрасының 
доценті, пед. ғ.к.; Құрманғали А.К – педагогика ғылымдарының магистрі, жауапты хатшы.

3
 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.Ж. ПРАЛИЕВ
Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,
почетный член НАН РК
СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
Нуриев  М.А.  –  директор  НИИ  Формирования  интеллектуальной  нации  КазНПУ  им. 
Абая, Заслуженный работник высшей школы РК, профессор, первый заместитель главного 
редактора; Сейсенбаева Ж.А. – зам. директора НИИ Формирования интеллектуальной на-
ции КазНПУ им. Абая, к.ф.н., ответственный редактор; Михайлова Н.Б. – к.п.н., доцент, 
директор  центра  международного  образования  и  научной  информатизации  (Германия); 
Мардахаев Л.В. – заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики Российского 
государственного социального университета, д.пед.н., профессор; Байсабаев Б.А. – к.ф.н., 
доцент Кыргызский Национальный университет им. Ж.Баласагына; Айтбаев О.А. – прези-
дент международного сообщества “Қазақ тілі”, главный научный сотрудник Научно-терми-
нологического центра института языкового образования, д.ф.н., профессор, академик НАН 
РК; Айталы А. – профессор Актюбинского государственного педагогического института, 
д.филос.н., профессор; Альмухамбетов Б.А. – декан художественно-графического факуль-
тета КазНПУ им. Абая, д.пед.н., профессор; Баймырзаев К.М. – ректор Костанайского госу-
дарственного педагогического института, д.геогр.н., профессор; Болеев К. – зав. кафедрой 
“Педагогика и этнопедагогика” Таразского Государственного Педагогического Института, 
д.пед.н., профессор; Бейсенова А.С. – зав. кафедрой «Научно-методический центр по гео-
графии и экологии», д.пед.н., профессор, академик НАН РК; Берикханова А.Е. – доцент 
кафедры «Национальное воспитание» КазНПУ им. Абая, к.пед.н.; Габбасов С. – писатель, 
Заслуженный  работник  здравоохранения  КСРО,  доктор  медицинских  и  педагогических 
наук, профессор; Есполов Т.И. – ректор Казахского национального аграрного университета, 
д.э.н., профессор, академик НАН РК; Есим Г. – депутат сената РК, д.филос.н., профессор, 
академик НАН РК; Жарыкбаев К.К. – директор Центра этнопсихологии и этнопедагогики 
имени Т.Т.Тажибаева, доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профес-
сор; Иманбаева С.Т. – зав. кафедрой «Национального воспитания и самопознания» КазНПУ 
им. Абая, д.п.н., профессор; Кирабаев С.С. – советник ректора КазНПУ им.Абая, главный 
научный сотрудник Института литературы и искусства им. М.Ауезова, д.ф.н., профессор, 
академик НАН РК; Каскабасов С.А. – директор Института литературы и искусства имени 
М.Ауезова, д.ф.н., профессор, академик НАН РК; Қыдыралиев Д.К. – заведующий секто-
ром Пресс-службы Президента РК, д.филос.н.; Козыбаев И.М. –главный научный сотруд-
ник Института стратегических исследований Казахстана, д.и.н., профессор; Калиев С.К
– профессор кафедры “Общей педагогики” Казахского Государственного женского педагоги-
ческого университета, д.пед.н., профессор; Койгелдиев М.К. – зав.кафедрой гуманитарных 
специальностей Института Магистратуры и докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, д.и.н., 
профессор; Мырзахметов М. – директор НИЦ Абаеведения КазНПУ им. Абая, д.ф.н., про-
фессор; Мутанов Г.М. – ректор Казахского  Национального университета имени аль-Фараби, 
д.тех.н., профессор; Молдабеков Ж.Ж. – профессор кафедры “Культурной антропологии” 
КазНУ им. Аль-Фараби, д.филос.н.; Нукетаева Д.Ж. – ректор Казахского Государственного 
женского  педагогического  университета,  к.пед.н.;  Нарибаев  К.Н.  –  зам.председателя  от-
деления общест венных и гуманитарных наук НАН РК, д.э.н., профессор; Сарыбеков М.Н. 
– ректор Таразского государственного университета им. М.Х.Дулати, д.пед.н., профессор; 
Сманов Б.О. – начальник административного управления КазНПУ им.Абая, д.пед.н., про-
фессор; Табылдиев А.Т. – профессор КазНУ им. аль-Фараби, д.пед.н.; Туркпенов Ж. – про-
фессор кафедры педагогических специальностей Института Магистратуры и докторантуры 
РһD КазНПУ им. Абая, к.пед.н.; Шаханова Р.А. – зав.кафедрой филологических специаль-
ности Института Магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. Абая, д.пед.н., профес-
сор; Изтилеуова С.Д. – ведущий научный сотрудник НИЦ Абаеведения КазНПУ им.Абая, 
д.ф.н.; Шолпанкулова Г.К. – доцент кафедры «Национальное воспитание» КазНПУ им. 
Абая, к.пед.н.; Курмангали А.К. – магистр педагогических наук, ответственный секретарь
.

4
EDITOR-IN-CHIEF
S.ZH. PRALIEV
the rector of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor,
dear member of NAS RK
EDITORIAL STAFF:
Nuriev M.A. – the director of scientific research institute of Intellectual Formation nation of KazNPU 
named after Abai, the deserved worker of the higher school of RK, the professor, first deputy chief editor; 
Seysenbaeva Zh.А. – the deputy director of scientific research іnstitute of Intellectual Formation Nation 
of KazNPU named after Abai, the candidate of philological science, the managing editor; Mikhailova 
N.B. – Ph.D., Associate Professor, Director, Center for International Education and Information Science 
(Germany); Mardahaev L.V. – Head of the Department of Social and Family Pedagogy of the Russian 
State  Social  University,  doctor  of  pedagogical  sciences,  professor;  Baisabaev  B.A.  –  the  candidate  of 
philological science, the docent  Kyrgyz National University named by Zh. Balasagyn;Aytbaev O.A. – the 
president of the international community «Қазақ тілі», the main scientific employee of the Scientifically-
terminological  centre  of  Institute  of  language  education,  the  doctor  of  philology,  the  professor,  the 
academician of NAS RK; Aytaly А. –the professor of Aktobe State Pedagogical Institute, the doctor of 
philosophy; Almukhambetov B.A. – the dean of art-graphic faculty KazNPU named after Abai, the doctor 
of  pedagogical  sciences,  the  professor,  the  academician  of  National  Knowledge Academy  named  after 
Y.Altynsarina; Baymyrzaev K.M. – the rector of Kostanaysk State Pedagogical Institute, the doctor of 
geographical sciences, the professor; Boleev K. – the university chair of “Pedagogics and ethnopedagogics” 
of Taraz State Pedagogical Institute, the doctor of pedagogical science, professor; Beysenova A.S. – the 
chair  of  sud  department  «the  scientifically-methodical  centre  on  geography  and  ecology»  the  doctor 
of  pedagogical  sciences,  the  professor,  academician  of  NAS  RK;  Berikhanova  A.E.  –  the  associate 
professor  of  a  chair  “National  education”  of  KazNPU  named  after Abai,  the  candidate  of  pedagogical 
sciences; Gabbasov С. – the writer, the deserved worker of public health services KSRO, the doctor of 
medical and pedagogical sciences, the professor; Esim G. – the deputy of senate of RK, the doctor of 
philosophic sciences, the professor, the academician of NAS RK; Espolov T.I. – the rector of Kazakh 
national agrarian university, the doctor of economical sciences, the professor, the academician of NAS 
RK; Zharykbaev K.K. – the director of the ethno psychology and ethnopedagogics center named after 
Tazhibaeva T.T., the doctor of pedagogical sciences, the doctor of psychological sciences, the professor; 
Imanbaeva S.T – Head of the Department of “national education and samoponaniya” KazNPU them. 
Abaya,  the  doctor  of  pedagogical  sciences,  the  professor;  Kirabaev  S.S.  –  the  chancellor  adviser  of 
KazNPU named after Abai, the mail scientist of the Literature Institute named after M.Auezov, professor 
of the chair “Kazakh literature” of KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the academician of 
NAS RK; Kaskabasov S.A. – the director of Literature Institute named after M. Auezov, the academician 
of NAS RK, the doctor of philology science, the professor; Kydyraliev D. – Head, Press Service of the 
President of Kazakhstan, the doctor of philosophy; Kozybaev I.M. – chief research officer of the Institute 
for Strategic Studies in Kazakhstan, the doctor of historical sciences, the professor; Kaliev S.K. – the 
professor of the chair “General pedagogic” of Kazakh State Female Pedagogical University, the doctor of 
pedagogical sciences, the professor; Koygeldiev M.K. – the university chair of humanitarian specialties of 
PhD studies and magistracy Institute of KazNPU named after Abai, the doctor of historical sciences, the 
professor; Myrzakhmetov М. – the director of the research center Abai-studies under KazNPU named 
after Abai, the doctor of philology, the professor; Mutanov G.M. – the rector of the Kazakh National 
University named after  Al-Farabi, the doctor of technical science, the professor; Moldabekov Zh.Zh. – 
the academician of social academy, the academician of Academy International acmyology, the doctor of 
philosophic sciences, the professor of the chair “Cultural anthropology” of KazNU named after Al-Farabi; 
Nuketaeva D.Zh. – rector of Kazakh State Female Pedagogical University, the candidate of pedagogical 
sciences;  Naribaev  K.N.  –  vice-chairman  of  separation  of  social  and  humanitarian  sciences  of  NAS 
RK, the doctor of economics, the professor; Sarybekov M.N. – the rektor of the Taraz State University 
named after M.H.Dulati, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Smanov B.U. – the director of 
Republican institute of improvement of professional qualification of the scientific-pedagogical personnel, 
the candidate of pedagogical sciences, the professor; Tabyldiev A.T. – the doctor of pedagogical sciences, 
the professor of KazNU named after Al-Farabi; Turikpenov Zh. – the professor of chair of pedagogical 
specialties in the Institute of magistracy and doctoral РһD candidacy of KazNPU named after Abai, the 
candidate of pedagogical sciences, the academician of Academy of the humanities; Shahanova R.A – the 
university chair of philological specialties of PhD studies and magistracy Institute of  KazNPU named after 
Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor, Iztileuova S.D. – the chief scientific collaborator 
of the research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, the doktor of philological sciences; 
Sholpankulova G.K. – the associate professor of a chair “National education” of KazNPU named after 
Abai, the candidate of pedagogical sciences; Kurmangaly A.K – Master of Pedagogical Sciences , the 
executive secretary.
Меншік иесі: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2010 жылдың 
4-ші ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куәлігі берілді.
© 
Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012

5
«Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде болып жатқан 
өзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз оларға дайынбыз. Біздің ендігі 
міндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, 
ХХІ ғасырда орнықты дамуды жалғастыру»
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан – 2050» – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты  Қазақстан халқына Жолдауынан
2012 жыл 14  желтоқсан 

6
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
УВАЖАЕМЫЙ МАРАТ АЛМАСАЕВИЧ!
Примите  мои  искренние  поздравления  с 
75-летием  со  дня  рождения.  Вы  являетесь 
одним  из  авторитетных  организаторов 
казахстанского  высшего  образования.  Этот 
авторитет  Вы  заслужили  своим  трудом  и 
талантом. 
Ваша  жизнь  –  пример  благородного 
служения  людям,  верности  избранному 
делу.  Ваша  биография  –  ученого, 
организатора,  руководителя  –  блестящий 
образец  многолетнего  добросовестного 
служения  отечественной  науке,  интересам 
государства.  Несмотря  на  трудности  пос-
левоенного  времени,  Вам  в  полной  мере 
удалось реализоваться как в личностном, так 
и в профессиональном плане. Много сил и 
энергии Вы отдали становлению и развитию 
высшей школы, внесли существенный вклад 
в развитие отечественной науки.
Большого уважения заслуживает и Ваша 
большая  организационная  и  обществен-
ная  деятельность  на  посту  ректора, 
члена  коллегии  Министерства  среднего 
специального  и  высшего  образования.  Под 
вашим  руководством  Институт  повышения 
квалификации  руководящих  работников,  в 
трудное  время  рыночной  экономики  внес 
большой  вклад  в  становление  и  развитие 
Независимого Казахстана.
Сегодня  Вы  возглавляете  Научно-ис-
следовательский  институт  формирова-
ния  интеллектуальной  нации  в  нашем 
университете,  где  используется  Ваш 
опыт.  Мы  высоко  ценим  Ваш  научно-
практический  вклад  в  одну  из  самых 
фундаментальных  проблем  современности 
–  национальное  воспитание.  Вы  вносите 
значительный вклад в развитие патриотизма, 

7
ҰЛТТЫҚ ТҰЛҒА
толерантности  и  осуществляете  работу 
по  повышению  качества  подготовки  спе-
циалистов,  отвечающих  требованиям  ин-
новационной  стратегии  развития  общества 
за  счет  совершенствования  содержания 
образования,  создания  и  использования 
новых  технологий.  Деятельность  НИИ  под 
Вашим  руководством  направлена  на  по-
вышение  конкурентоспособности  вуза  на 
рынке образовательных услуг и наукоемких 
технологий. 
Как  редактор  журнала  «Национальное 
воспитание»  Вы  сквозь  призму  сов-
ременности  поднимаете  вопросы  о  нацио-
нальных традициях и менталитете, уважение 
к родному языку. Вы человек незаурядный и 
много работающий, находитесь в постоянном 
поиске нового, неизведанного. Круг Ваших 
научных  интересов  охватывает  широкий 
спектр науки от экономики до педагогики. 
Вы  пользуетесь  заслуженным  автори-
тетом  и  уважением  всего  научно-педа-
гогического  сообщества  как  в  Казахстане. 
Ваши  трудовые  достижения  и  успехи 
неоднократно 
отмечались 
почетными 
грамотами  и  благодарностями.  Блес тящие 
организаторские  способности,  ответ ствен-
ность  и  творческое  отношение  к  работе 
снискали  Вам  почет  и  уважение  среди 
государственных  и  политических  деятелей, 
научной  и  педагогической  общественности 
страны.
Примите  слова  искренней  благодарнос-
ти  за  Ваш  многолетний  добросовестный 
труд  на  благо  развития  отечественного 
образования  и  науки.  Убежден,  что  Ваш 
огромный  жизненный  опыт,  авторитет 
ученого и общественного деятеля и впредь 
будут  способствовать  дальнейшему  раз-
витию  казахстанской  науки.  Ваш  талант 
организатора  и  руководителя,  большая 
трудоспособность,  профессиональный  по-
тен  циал  и  активная  гражданская  позиция 
позволят  Вам  и  в  будущем  вносить  зна-
чительный  вклад  в  решение  задач, 
стоящих  перед  Казахским  национальным 
педагогическим университетом имени Абая.
И  сегодня,  Вы,  человек  высокой  эру-
диции,  удивительной  работоспособности 
и  жизненного  оптимизма  полны  важных  и 
весьма  перспективных  идей,  осваеваиваете 
современную  научную  литературу  и 
разрабатываете  научные  проекты,  которые 
ждут своего дальнейшего воплощения.
Примите  сердечные  поздравления  с 
юби леем  и  благодарность  за  Ваш  опыт, 
мудрость, чуткость, трудолюбие. Я убежден, 
что  впереди  у  Вас  долгие  годы  плодотвор-
ной  работы,  которая  будет  нацелена  на 
дальнейшее укрепление науки.
Желаю  Вам  успешного  продолжения 
научной  деятельности,  способствующей 
укреплению  экономической  и  социальной 
стабильности страны, росту ее авторитета в 
мировом  сообществе  государств.  Крепкого 
здоровья Вам и Вашим родным, жизненной 
энергии и благополучия.
Проректор по научной работе,
доктор физико-математических наук,
профессор, член-корреспондент НАН РК
В.Косов

8
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
ҚҰТТЫҚТАУ 
Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педа-
гогикалық  университеті,  Интел лек туал-
ды  ұлт  қалыптастыру  ҒЗИ  директоры, 
профессор,  ҚР  Жоғары  мектебіне  еңбегі 
сіңген  қызметкер,  көрнекті  ғалым,  белгілі 
қоғам  қайраткері,  абзал  азамат  Нуриев 
Марат Алмасайұлы биыл ұлағатты 75 жасқа 
толып отыр. Марат Алмасайұлының өмірі – 
өз замандастарына да, одан кейінгі бірнеше 
буын ұрпақтарға да үлгі-өнеге болып келеді. 
Себебі,  Марат  Алмасайұлы  жан-жақты 
талантты тұлға. Ол кісінің қайраткерлік қа-
сиеті ғұлама ғалымдығымен, адал кір шік сіз 
тазалығы  талмас  еңбекқорлығымен,  биік 
парасаттылығы  үлкен  жауапкершілігімен, 
асыл  адамгершілігі  қамқоршылық  ұстаз-
дығымен  ерекшеленеді.  Институттың  өр-
кендеп  дамуына  өлшеусіз  үлес  қосып, 
артында  талай  ұрпақ  зердесінде  өшпестей 
із  қалдырып  келе  жатқан  ұлағатты  тұлға 
мерейлі  жасқа  да  келіп  жетті.  Осынау 
жасқа  жеткенше  талай  игі  іс  атқарып,  ел 
қажетіне  жарап  келе  жатқан  азаматтың 
еңбек  жолы  өнегеге  толық  десек  артық 
айтқанымыз емес. Алды кең, жаны жомарт, 
қамқор да, талапшыл басшы ретіндегі абзал 
қасиеттеріңіз  адамды  тәнті  етпей  қоймай-
ды.  Сондай-ақ,  қатарыңыздың  тұрмыстық 
мұқтажы  қат-қабат  тіршілікте  ұдайы  на-
зарыңызда  болатынын  күнделікті  өмірде 
көріп  жүрміз.  Осындай  еңбек  пен  тұрмыс 
тәрбиеңіз,  жеке  басыңыздың  кіршіксіздігі-
нің өзі, отбасыңыз үшін ғана емес, қанаттас 
жүрген  әріптестеріңіз,  тілектес  дос-жаран 
үшін  де  зор  мақтаныш,  абырой,  жас  ұрпақ 
үшін нағыз өмір мектебі екендігі даусыз.
Бір  ғасырдың  жартысын  жасап  міне, 
75  жас  мерейтойыңызды  тойлап  отырсыз. 
Зымырап өтіп бара жатқан уақытпен жарыса 
жүріп, осы жасқа келгенше тағдыр жолында 
кездескен  қаншама  тосқауылға  төтеп  беріп 
қашан  да  жеңіске  жете  білдіңіз.  Мұндай 
еңбек  жолында  да,  жеке  өміріңізде  де 
жеткен жетістігіңіздің терең себебі бар деп 
ойлаймыз. 
Аса  құрметті  Марат  Алмасайұлы!  Бү-
гінгі  мерейтойыңызбен  шын  жүректен 
құттықтаймыз!  Алла  тағала  адамға  үш 
рет  жастық  шақ  сыйлайды  екен.  Біріншісі 
–  өз  жастық  шағында,  екіншісі  –  шын 
махаббатқа  жолыққанда,  үшіншісі  –  100 
жасқа  толғанда.  Сіз  біріншісінен  өттіңіз, 
екіншісінен  де  өткеніңізге  шүбәміз  жоқ, 
енді үшіншісі қалды. Құдай сізді сол үшінші 
«жастық  шаққа»  да  аман-есен  жеткізіп, 
өміріңізді  ұзарта  берсін!  Бала-шағаңыз-
дың,  немерелеріңіз  бен  шөберелеріңіз дің 
ортасында  темірқазықтай  калпыңыздан 
тай май,  өмірдің  қызығына  кенеліп  жүре 
беріңіз! Той тойға ұлассын! 100 жасқа толған 
мерейтойыңызды тойлатуға жеткізсін!
Ізгі тілек білдірушілер: 
Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ҒЗИ қызметкерлері және «Ұлттық тәрбие» 
журналының редакция алқасы

9
ҰЛТТЫҚ ТҰЛҒАПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет