«Бекітемін» Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигіжүктеу 372.1 Kb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата15.03.2017
өлшемі372.1 Kb.
  1   2

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 «Бекітемін» 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2013 ж. 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

 БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

ҚТ1106 - Қазақ тілі  пәні 

 

ҚТ 06 «Қазақ тілі»  модулі  

                                           

5В071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы  

мамандығының студенттері үшін 

 

Машина жасау  институты  

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы 

 

 

  

 

                                              

 

                                                                  2013 

 Алғы сӛз 

 

     Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасы  (syllabus) әзірленді:    

ф.ғ.к., доцент Қалыбекова Қаламқас Сағындыққызы 

аға оқытушы Түсіпбекова Эльмира Құрманбайқызы 

п.ғ.м., оқытушы Нұржанова Қарлығаш Қанағатқызы 

 

 

«Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының мәжілісінде талқыланды  «____»______________20   ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі_______________  «____»____________20   ж. 

            (қолы) 

 

  

Жол-кӛлік институтының әдістемелік бюросымен мақұлданды 

«____»______________20   ж. № _______ хаттама  

Тӛраға ________________        «____»____________ 20   ж. 

 

 

  

Металлургия, материалтану және нанотехнология кафедрасымен келісілді 

 

     Кафедра меңгерушісі_______________  «____»____________20   ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

ф.ғ.к., доцент Қалыбекова Қаламқас Сағындыққызы 

аға оқытушы Түсіпбекова Эльмира Құрманбайқызы 

п.ғ.м., оқытушы Нұржанова Қарлығаш Қанағатқызы 

 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ  І  корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 329 ауд., байланыс телефоны 56-95-06. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны

 Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағат 

тар 


саны 

Жалпы 


сағат 

тар 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 

сағат 


тарының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

тар 


саны 

Лек


ция- 

лар 


Практика-

лық сабақтар 

Зертхана-

лық 


сабақтар 

кре


ди

т 

  

ECTS 


кредит 4,5 

45 45 


90 

45 


135 

Емтихан 


4,5 45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақ тілі пәні  жалпы пәндердің циклына кіреді.  

Пәннің мақсаты 

 Қазақ 


тілі  пәні  студенттердің  ақыл-ойын,  танымдық  және 

шығармашылық  қабілеттерін  дамыту;  студенттердің  бойына  имандылық, 

әдептілік,  адамгершілік  қасиеттерін  сіңіру,  отансүйгіштік  сезімге 

тәрбиелеу;  студенттердің  қазақ  тілін  үйренуге  деген  қызығушылығын 

дамыту;  мамандығы  бойынша  лексикалық  және  терминологиялық 

минимумдарды  меңгерту.  Әңгімелеу,  мазмұндау,  хабарлау  сыңды  түрлі 

қызметтер  жүйесін  құру;  грамматикалық  формалар  мен  құрылымдарды 

функционалды  кӛріністе  дұрыс  қолдана  білу;  кәсіби-оқу  тілін  дамыту:  а) 

оқудың,  тыңдаудың  дағдылары  мен  қалпын  қалыптастыру,  әдебиеттерді 

мамандығы  бойынша  конспектілей  білу;    б)  кәсіби  оқу  тақырыптары 

бойынша  диалогтер  мен  монологтер  құра  білу;  в)  айтылымның  негізгі 

құрылымдық-мағыналық түрлерін: монолог-сипаттау, монолог-мазмұндау, 

монолог-талқылау,  диалог-әңгіме,  диалог-сұхбат  түрлерін  жеделдетіп 

(интерактивті)  оқыту;  кәсіби  қазақ  тілі:  ғылыми-кәсіби  тілдің  белсенді, 

жалпылама,  кең  кӛлемді  болуын,  яғни  жан-жақтылығын  дағдыландыруға 

қалыптастыра білу  мақсатын алға қояды.  

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай: болашақ мамандарға кәсіби тіл үйрету. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

–  студенттердің  зерделеген  білімін  ӛмірде,  кәсіби  мамандығында 

қолдана білуін қалыптастыру туралы; 


 

     –  берілген  пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттердің  қазақ  халқының тарихы,  әдебиеті,  әдет-ғұрпы,  салт-дәстүрі,  ғылымы,  ӛнері,  ақын  – 

жазушылары  жӛнінде,  айтылымның  негізгі  құрылымдық-мағыналық 

түрлері монолог-сипаттау, монолог-мазмұндау, монолог-талқылау, диалог-

әңгіме  туралы  түсінікке ие болуға; 

–  бүкіл  оқыту  үрдісінде  коммуникативтік  бағыт  бере  отырып,  қазақ 

тілінен алған білімін іс жүзінде, әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе 

білуге; 

–  қазақ  тілі  сабағындағы  лексикалық,  морфологиялық  және 

синтаксистік  тақырыптардың негізінде студенттер жаттығу жұмыстарын, 

тапсырмаларын  істей білуге; 

– 

қазақ 


тілі 

грамматикасының 

ерекшеліктерін 

орыс 


тілі 

грамматикасымен  салыстыра  отырып,    мәтіндерді  түсініп,  мәнерлеп  оқу, 

тыңдай білу қабілеттерін жетілдіру, сӛйлеу тілін меңгеру, сауатты жазуға 

үйрену, шығарма жазуға жаттықтырылу, шығармалардың мазмұнын дұрыс 

айтып беру туралы практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) 

кӛрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Қазақ әдебиеті 

Қазақ  халқының  ұлы  ақыны  Абай  Құнанбаевтың  ӛмірі, 

шығармалары.  Қазақ  халқының  біртуар  ғұламалары 

М.Әуезов, Ш.Құдайбердиев, С.Сейфуллин және т.б.. 

 

Тұрақты деректемелер 

Қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пәндерді 

мемлекеттік тілде іс жүргізу меңгеру барысында қолданылады.  

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. 

Лекциялар 

Практика

лық 


сабақтар 

Зертхана- 

лық 

сабақтар ОСӚЖ 

СӚЖ 


І семестр 

1 тақырып. Мемлекеттік тіл 

мәртебесі. Тіл туралы Заң. Тіл 

– қатынас құралы. Сӛз құрамы 

және қосымша. Синоним. 

Антоним. Омоним. 

    

 

  

 

2 тақырып. Адам бәрін жасайды. Билл Гейтс. Қол ӛнер 

Қазақ тіліндегі жалғау түрлері: 

кӛптік, септік, тәуелдік, жіктік. 

  3 тақырып. Уақыт. Менің 

күнтәртібім. Мен бос 

уақытымды қалай ӛткіземін. 

Сӛз таптары. Сан есім. 

  4тақырып. Ұлы іс отаншылдықтан туады. 

Атамекен. Жаңа әлемдегі – 

Жаңа Қазақстан. Фонетика 

(Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз 

тудырушы және сӛз 

түрлендіруші. 

  5 тақырып. Білім - байлығымыз. Білім атасы –  

Ы. Алтынсарин. Кітап  - білім 

бұлағы. Зат есім. 

  6 тақырып. Мемлекет және біз. 

ҚР рәміздері. Менің Отаным – 

Қазақстан. Кӛмекші есімдер. 

  7 тақырып. Табиғат. Табиғаты 

ғажап Қазақстан. Диктант 

«Бурабай». Сын есім. 

  8 тақырып. Жер-Ананы аяла. 

Туған жер. Қазақстанның 

қорықтары. Сын есім 

шырайлары. 

  9  тақырып.  Жер  тұрғындары. Қазақстан халқы. Мәдени мұра 

– Алтын адам. Есімдік. 

  10 тақырып. Ғалам және ғасыр. ХХI 

ғасыр 


жетістіктері 

(Астана 


– 

Қазақстан 

Республикасының бас қаласы.) 

Қазақстан және ғарыш. Етістік 

(дара, 

күрделі, негізгі, 

кӛмекші,  болымды,  болымсыз, 

тұйық). 

  11  тақырып.  Азаматтық  қалай 

анықталады? 

Қазақстан 

Республикасының 

Конститутциясы. 

Мен 


Қазақстанның 

азаматымын. 

Етістіктің  шақтары:  осы  шақ, 

келер шақ, ӛткен шақ. 

  12 тақырып. 

Біздің 


университет.  Ә.С.Сағынов  – 

академик, 

ғалым. 

Біздің 


институт. Етістіктің райлары. 

   

13 тақырып.  Кәсіби  бәсекелестік.  Бәсекеге 

қабілетті 

азаматтар 

– 

Қазақстанның болашағы. 

Қазақстан-2030. 

Етіс 

категориясы.  

 14  тақырып.  Аралық  тест. Студент – болашақ басшы, істі 

ұйымдастырушы, 

мемлекет 

қайраткері. 

Жастар 

– 

Қазақстанның болашағы. 

Етістіктердің жіктелуі. 

  15 тақырып. 

Қайталау. 

Қорытынды. 

Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

ІІ семестр 

1 тақырып. Мамандық әлемінде. 

Менің мамандығым. Қаныш 

Сәтбаев – тұңғыш академик. 

Есімше. 


 

 2 тақырып. Адам және қоғам. Салауатты ӛмір салты.  Құю 

ӛндірісі. Кӛсемше. 

  3 тақырып. Жеке адам, топ және ұжым.

 

Менеджер және ұжым. Металлургия мамандығы. 

Үстеу. 


 

 

тақырып. 

Қоғамдағы 

отбасының  қызметі.  Отбасы. 

Құю  ӛндірісінің  тарихы.  Шы-

лаулар.  Септеулік,  жалғаулық, 

демеулік шылаулар. 

  5 тақырып. Қазақстанның білім беру жүйесі. Тілдерді қолдану 

мен дамытудың 2010-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы.  Құю ӛндірісінің 

мәні. Одағай. Еліктеу сӛздер. 

  6 тақырып. Ұлттық байлық. 

Қазақстанның пайдалы 

қазбалары. Қазақ металлургия 

заводы. Жай сӛйлем. 

  7 тақырып. Аралық тест. Экономикалық тәуелсіздік. 

Металлургия. 

  8 тақырып. Нарық. Салық. Металл.  Айтылу мақсатына 

қарай сӛйлемнің түрлері. 

    

 

 9 тақырып. Ақша қызметі. 

Теңге – ұлттық валюта. Болат 

ӛндірудің мартен әдісі. Сӛйлем 

мүшелері. 

  10 тақырып. Қазақстанның географиялық орны. Қазақстан 

климаты. Жезқазған. Салалас 

құрмалас сӛйлем. Ыңғайлас 

салалас құрмалас сӛйлем. 

Қарсылықты салалас құрмалас 

сӛйлем. 


 

 11 тақырып. Қазақстан экологиясы. Қазақстанның 

табиғатын қорғау. Металлургия 

астанасы – Теміртау. Салалас 

құрмалас сӛйлем. Талғаулықты 

салалас сӛйлем. Себеп-салдар 

салалас құрмалас сӛйлем. 

  12 тақырып. Жер құнары - ӛмір нәрі. Ақ бидай. «Арселлор-

Миттал» компаниясы. Мезгіл, 

мекен, мақсат бағыныңқы 

сабақтас құрмалас сӛйлем. 

  13 тақырып. Ӛсімдіктердің тіршілік формалары. 

Қазақстанның «Қызыл кітабы». 

Құрметті металлург. Сабақтас 

құрмалас сӛйлем: қимыл-сын, 

қарсылықты, себеп, шартты. 

  14 тақырып. Аралық тест. 

Ӛсімдік және медицина. 

Металлург және Президент.  

Тӛл сӛз. Тӛлеу сӛз. 

  15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

І семестр 

     1.  Мемлекеттік  тіл  мәртебесі.  Тіл  туралы  Заң.  Тіл  –  қатынас  құралы.  Сӛз 

құрамы және қосымша. Синоним. Антоним. Омоним.  

2.  Адам  бәрін  жасайды.  Билл  Гейтс.  Қол  ӛнер.  Қазақ  тіліндегі  жалғау 

түрлері: кӛптік, септік, тәуелдік, жіктік.  

3.  Уақыт.  Менің  күнтәртібім.  Мен  бос  уақытымды  қалай  ӛткіземін.  Сӛз 

таптары. Сан есім. 

4.  Ұлы  іс  отаншылдықтан  туады.  Атамекен.  Жаңа  әлемдегі  –  Жаңа 

Қазақстан.  Фонетика  (Үндестік  заңы).  Жұрнақ:  сӛз  тудырушы  және  сӛз 

түрлендіруші. 


 

5. Білім - байлығымыз. Білім атасы – Ы. Алтынсарин. Кітап - білім  бұлағы. Зат есім. 

6.  Мемлекет және біз.  ҚР рәміздері. Менің  Отаным  –  Қазақстан. Кӛмекші 

есімдер. 

7. Табиғат. Табиғаты ғажап Қазақстан. Диктант «Бурабай». Сын есім. 

8.  Жер-Ананы  аяла.  Туған  жер.  Қазақстанның  қорықтары.  Сын  есім 

шырайлары. 

9. Жер тұрғындары. Қазақстан халқы. Мәдени мұра – Алтын адам. Есімдік. 

10.  Ғалам  және  ғасыр.  Астана  –  Қазақстан  Республикасының  бас  қаласы.

 

Қазақстан  және  ғарыш.  Етістік (дара, күрделі,  негізгі,  кӛмекші, болымды, болымсыз, тұйық).  

11. 


Азаматтық  қалай  анықталады?  Қазақстан  Республикасының 

Конститутциясы. Мен Қазақстанның азаматымын. Етістіктің шақтары: осы 

шақ, келер шақ, ӛткен шақ. 

12.  Біздің  университет.    Ә.С.Сағынов  –  академик,  ғалым.  Біздің  институт. 

Етістіктің рай формасы. 

13.  Кәсіби  бәсекелестік.  Бәсекеге  қабілетті  азаматтар  –  Қазақстанның 

болашағы. Қазақстан-2030. Етіс категориясы. 

14.  Аралық  тест.  Студент  –  болашақ  басшы,  істі  ұйымдастырушы, 

мемлекет  қайраткері.  Жастар  –  Қазақстанның  болашағы.  Етістіктердің 

жіктелуі. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

ІІ семестр Әр мамандық саласына тақырыптар 

1.  Мамандық  әлемінде.  Менің  мамандығым.  Қаныш  Сәтбаев  –  тұңғыш 

академик. Есімше. 

2. Адам және қоғам. Салауатты ӛмір салты. Құю ӛндірісі. Кӛсемше.  

3  Жеке  адам,  топ  және  ұжым.  Менеджер  және  ұжым.  Металлургия 

мамандығы. Үстеу. 

4.  Қоғамдағы  отбасының  қызметі.  Отбасы.  Құю  ӛндірісінің  тарихы. 

Шылаулар. Септеулік, жалғаулық, демеулік шылаулар. 

5. Қазақстанның білім беру жүйесі. Тілдерді қолдану мен дамытудың 2010-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.  Құю ӛндірісінің мәні. 

Одағай. Еліктеу сӛздер.  

6.  Ұлттық  байлық.  Қазақстанның  пайдалы  қазбалары.  Қазақ  металлургия 

заводы. Жай сӛйлем. 

7. Аралық тест. Экономикалық тәуелсіздік. Металлургия.  

8. Нарық. Салық. Металл. Айтылу мақсатына қарай сӛйлемнің түрлері.  

9.  Ақша  қызметі.  Теңге  –  ұлттық  валюта.  Болат  ӛндірудің  мартен  әдісі. 

Сӛйлем мүшелері. 

10.  Қазақстанның  географиялық  орны.  Қазақстан  климаты.  Жезқазған. 

Салалас  құрмалас  сӛйлем.  Ыңғайлас  салалас  құрмалас  сӛйлем. 

Қарсылықты салалас құрмалас сӛйлем. 

11.  Қазақстан  экологиясы.  Қазақстанның  табиғатын  қорғау.  Металлургия 


 

астанасы  –  Теміртау.  Салалас  құрмалас  сӛйлем.  Талғаулықты  салалас сӛйлем. Себеп-салдар салалас құрмалас сӛйлем. 

12.  Жер  құнары  -  ӛмір  нәрі.  Ақ  бидай.  «Арселор-Миттал»  компаниясы. 

Мезгіл, мекен, мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

13.  Ӛсімдіктердің  тіршілік  формалары.  Қазақстанның  «Қызыл  кітабы». 

Құрметті металлург. Сабақтас құрмалас сӛйлем: қимыл-сын, қарсылықты, 

себеп, шартты. 

14. Аралық тест. Ӛсімдік және медицина. Металлург және Президент. Тӛл 

сӛз. Тӛлеу сӛз. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

 

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

 

ОСӚЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

ӛткізу түрі 

Тапсырманың мазмұны 

Ұсы-

ны-


латын 

әде-


биет-

тер 


І семестр 

1 тақырып. 

Мемлекеттік тіл 

мәртебесі. Тіл туралы 

Заң. Тіл – қатынас 

құралы. Сӛз құрамы 

және қосымша. 

Синоним. Антоним. 

Омоним. 

Тіл туралы 

Заңмен 

таныстыру. Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1. Тіл туралы нақыл 

сӛздер жаттау. 

2. Жатқа ӛлең. Мысалы, 

М.Жұмабаев «Қазақ тілі» 

 3. Жағдаяттық тапсырма 

[17], 

[19], 


[22], 

[23], 


[26] 

 

2 тақырып. Адам бәрін жасайды. Билл Гейтс 

туралы. Қол ӛнер. 

Қазақ тіліндегі жалғау 

түрлері: кӛптік, септік, 

тәуелдік, жіктік. 

Адамның 


қолынан  

келмейтін 

нәрсе жоқ 

екенін 


түсіндіру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


Жағдаяттық тапсырма  

1. «Адам бәрін жасайды» 

дегенді қалай түсінесіз?  

2. Жалғаулардың 

түрлеріне мысалдар жазу, 

5-6 сӛзді тәуелдеу, 

септеу, жіктеу. 

[17], 


[19], 

[22], 


[23], 

[26] 


 

3 тақырып.  

Уақыт. Менің күн 

тәртібім. Мен бос 

уақытымды қалай 

ӛткіземін. Сӛз таптары. 

Сан есім. 

Уақытты 


үнемдеуге 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап 

1.Уақыт,  мезгіл,  шаққа 

байланысты 

ӛлеңдерді 

жатқа  айту.  Мысалы, 

Абай ӛлеңдері  

2.Уақытты 

бағалау. 

Сұхбат. 

[17], 


[19], 

[22], 


[23], 

[26] 


 

4  тақырып.  Ұлы  іс 

отаншылдықтан  туады. 

Атамекен. 

Жаңа 

әлемдегі – 

Жаңа 


Қазақстан. 

Фонетика 

(Үндестік 

заңы). 


Жұрнақ:  сӛз  тудырушы 

және сӛз түрлендіруші. 

 

Туған 


жерге деген 

сүйіспенші-

лігін 

арттыру. Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұхбат 


1.«Біз – Қазақстанның 

болашағымыз». 

Пікірталас. Ойталқы.  

2.Отан, 


ел, 

атамекен 

туралы    нақыл  сӛздер, 

мақал-мәтелдерді  жазу, 

жаттау. Слайд. 

3.Ауызша хабарлама: 

а)Менің туған жерім. 

ә) Қалаларға саяхат. 

[17], 

[19], 


[22], 

[23], 


[26] 

 


 

10 


5 тақырып. Білім - 

байлығымыз. Білім 

атасы – Ы. 

Алтынсарин. Кітап  - 

білім – бұлағы. Зат 

есім. 


Жақсы 

сапалы 


білім алуға 

құштарлығ

ын 

арттыру. Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап 

1.

 Қазақстандағы 

білім 


алу 

қалай 


жүзеге 

асырылады? әңгіме. 

2.

 

Ы. Алтынсариннің 

ӛлеңдерін жаттау.  

3.

 

«Кітап – білім бұлағы» дегенді қалай түсінесіз. 

Әңгіме. 


 

[17], 


[19], 

[22], 


[23], 

[26] 


 

6 тақырып.  

Мемлекет және біз. ҚР 

рәміздері. Менің 

Отаным – Қазақстан. 

Кӛмекші есімдер. 

 

ҚР 


рәміздерін 

жатқа 


сұрау. ҚР 

Ата 


заңымен 

таныстыру.  

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1.

 «ҚР рәміздері» жаттау  

2.

 Қазақстан 

Республикасы – 

тәуелсіз, егеменді 

мемлекет. Әңгіме.  

3. Жастардың 

мемлекеттің дамуына 

қосатын үлесі қандай? 

әңгіме. 


 4. «Мемлекет және біз» 

Сұхбат. 


[17], 

[19], 


[22], 

[23], 


[26] 

 

7 тақырып. Табиғат. Табиғаты ғажап 

Қазақстан. Диктант 

«Бурабай». Сын есім. 

Табиғатты 

қорғауға, 

тазалықты 

сақтауға 

үйрету. 


Слайдтар, 

видео-


фильм, 

БАҚ, 


әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап 

1

.«Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбы 

бойынша газет 

материалдарымен 

жұмыс. 


2.  Сұрақ-жауап. 

а) Сіз табиғатты қорғауға 

қандай үлес қостыңыз? 

ә)Қазақстан экологиясын 

қалай жақсартуға 

болады? Сіздің 

кӛзқарасыңыз. 

[17], 


[19], 

[22], 


[23], 

[26] 


 

8 тақырып. Жер Ананы 

аяла. Туған жер. 

Қазақстанның 

қорықтары. Сын есім 

шырайлары. 

Жастардың 

табиғатты, 

қоршаған 

ортаны 


қорғауына 

үлкесін 


қосуға 

тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұхбат 


1.

 

Менің  туған жерім. Әңгіме. 

2.

 Қазақстанның 

қорықтары. Сұқбат. 

3.«Жер-Ананы аяла» 

Әңгіме. 


[17], 

[19], 


[22], 

[23], 


[26] 

 

9 тақырып. Жер тұрғындары. Қазақстан 

халқы. Мәдени мұра – 

Алтын адам. Есімдік. 

Мәдени 


мұраларды 

қорғауға 

үйрету. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұхбат 

1.

 Алтын адам реферат. 

Буклет 


2.

 

Сіз қандай мәдени мұраларды білесіз? 

Жағдаяттық тапсырма 

[17], 

[19], 


[22], 

[23], 


[26] 

 

10 тақырып. Ғалам және ғасыр. ХХI ғасыр 

жетістіктері (Астана – 

Қазақстан  

 

Республикасының бас Ғалам мен 

ғасырдың  

ӛзгерулері. 

Әлемдегі  

жаңа  

 

Әңгімелеу, сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу,  


 

1. Қазақстанның ғарыш 

әлемі туралы әңгіме. 

2. Қазақстанның 

ғарышкерлері реферат. 

3. «Астана – Қазақстан  

 

[17], 


[19], 

[22], 


[23], 

[26] 


 

 

11 


қаласы.) Қазақстан 

және ғарыш. Етістік 

(дара, күрделі, негізгі, 

кӛмекші, болымды, 

болымсыз, тұйық). 

ӛзгерістер 

туралы 

айтып ӛту. сұхбат 

Республикасының бас 

қаласы» Слайд. 

11 тақырып. Азаматтық 

қалай анықталады? 

Қазақстан 

Республикасының 

Конститутциясы. Мен 

Қазақстанның 

азаматымын. Етістіктің 

шақтары: осы шақ, 

келер шақ, ӛткен шақ. 

Ӛз елінің  

сыйылы, 


қадірлі, 

құрметті 

азаматы 

болуына 


тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1.  «Мен - Қазақстан 

Республикасының 

азаматымын» шығарма 

2. Конституция. Әңгіме. 

3. Азаматтық қалай 

анықталады? Сұхбат. 

[17], 

[19], 


[22], 

[23], 


[26] 

 

12 тақырып. 

Біздің 


университет. 

Ә.С.Сағынов 

– 

академик, ғалым. Біздің институт. Етістіктің рай 

формасы. 

ҚарМТУ-

дың 


тарихымен 

таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1.Университет 

тарихы. 

Әңгімелеу.  

2.Сұхбат. 

Мысалы, 


Университет 

кітапханасында, т.б.  

[17], 

[19], 


[22], 

[23], 


[26] 

 

13  тақырып.  Кәсіби бәсекелестік.  Бәсекеге 

қабілетті  азаматтар  – 

Қазақстанның 

болашағы.  Қазақстан-

2030. Етіс категориясы. 

Тау-кен 


институты 

ның 


тарихымен 

таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұхбат, 


БАҚ, 

Ғаламтор 

1.Жағдаяттық тапсырма. 

А) Мамандықты таңдау 

себебім ... 

ә) Сіз кадрлар бӛлімінің 

бастығысыз.  Газетке 

хабарландыру беріңіз. 

2. Пікір алысу. 

Қазіргі білім жүйесі 

туралы кӛзқарасыңыз. 

[17], 


[19], 

[22], 


[23], 

[26] 


 

14  тақырып.  Аралық 

тест. 

Студент 


– 

болашақ  басшы,  істі 

ұйымдастырушы, 

мемлекет 

қайраткері. 

Жастар – Қазақстанның 

болашағы. 

Етістіктердің жіктелуі. 

Жауапкер-

шілікке 


тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұхбат 

1.Жатақханадағы 

ӛмір. 

Болашақтың жатақханасы.  

2.Студент  –  болашақ 

басшы, 

істі 


ұйымдастырушы, 

мемлекет 

қайраткері». 

Сұхбат. 


3.Пікір алысу. «Студенттік 

ӛмір – ең қызықты шақ». 

 

[17], 


[19], 

[22], 


[23], 

[26] 


 

15  тақырып.  Қайталау. 

Қорытынды.  Емтиханға 

дайындық. 

Ӛткен 

тақырып-


тарды 

қайталау.  

Емтиханға 

дайындалу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұхбат 


1. Грамматикалық 

тақырыптарды қайталау. 

2. Емтиханның 

лексикалық 

тақырыптарына арналған 

сұрақтарын қайталау. 

3. Мәтінді аудару. 

[17], 


[19], 

[22], 


[23], 

[26] 


 

 

  

 

  

 

12 
ІІ семестр 1 тақырып. Мамандық 

әлемінде. Менің 

мамандығым. Қаныш 

Сәтбаев – тұңғыш 

академик. Есімше. 

Әлемде 


қаншама 

жақсы 


мамандық 

бар екенін 

түсіндіру. 

БАҚ, 


Ғаламтор, 

әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір алысу 

1.

 Менің мамандығым. 

Әңгіме. 


2.

 

«Қ.Сәтбаев» реферат. Слайд. 

3.

 Мамандық әлемінде. 

Буклет. Слайд. 

 

[14], 


[17], 

[19], 


[21], 

[22] 


 

2 тақырып. Адам және 

қоғам. Салауатты ӛмір 

салты.  Құю ӛндірісі. 

Кӛсемше. 

Жауапкер-

шілікке 

тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір алысу 

1. Салауатты ӛмір салты. 

Әңгіме.   

2. «Құю ӛндірісі» реферат. 

Слайд, Презентация 

(таңдауы бойынша) 

 

[14], [17], 

[19], 


[21], 

[22] 


3 тақырып. Жеке адам, 

топ және ұжым.

 

Менеджер және ұжым. Металлургия 

мамандығы. Үстеу. 

Бір істі 

ұжыммен 


шешуге 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап 

1. Жеке адам, топ және 

ұжым.

 

Әңгіме. 

2. Менеджер және ұжым. 

Әңгіме. 

3. «Металлургия 

мамандығы» реферат. 

Слайд. 


[14], 

[17], 


[19], 

[21], 


[22] 

 

4  тақырып.  Қоғамдағы отбасының 

қызметі. 

Отбасы. 

Құю 


ӛндірісінің 

тарихы. 


Шылаулар.  Септеулік, 

жалғаулық, 

демеулік 

шылаулар. 

Ӛзін, 

отбасымен  таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


 1. Жағдаятты дамыту 

а) Досын отбасымен 

таныстыру 

ә) Ӛзін-ӛзі тану 

б) Кездейсоқ танысу 

 2. Туыстық атауларды 

жатқа айту.  

[14], 


[17], 

[19], 


[21], 

[22] 


 

5 тақырып. 

Қазақстанның білім беру 

жүйесі. Тілдерді қолдану 

мен дамытудың 2010-

2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік 

бағдарламасы.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет