Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015жүктеу 30.18 Mb.
Pdf просмотр
бет45/45
Дата29.12.2016
өлшемі30.18 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

ТИТР:  Өмір сатысы

Теле-естелік

Кадрден  ты с  ж үргізуш і:  Эр  адамның  өмірлік  мақсаты  -  

адамдарға 

жақсылық 

жасау. 

Халқымыз: «Жақсылыққа 

— 

жақсылық»,  -  деген  тәрбиелік үлгі  сөзді  өз  тәжірибесінен  айтқан болар. Өзім қуштар болған журнал истік мамандық осы мақсатымды 

орындауда  жетекші  мән  атқарды  деп  ойлаймын.  Жақсылықтың 

бастауы -  кершіңмен тату болу. 1990 жылы Қазақстанның Ресейдегі 

он күндігін республикалық эфирден жариялау сәті біздің Павлодар

телерадиокомпаниясына түсті.

СНХ:  Қанат  Саудабаев  (сол  кездегі  Қазақ  ССР-нің

Мәдениет  ком итетінің төрағасы , 

1 

мин):  Қазақстан -  Ресеймен

ежелден  көршілес ел.  Омбыда 80 мыңдай  қазақтар түрады.  Олар

ана  тілдерін  үмытпай,  қазақтың  дәстүрлі  тәрбиесін  берік  устап

жүр.  Болашақта  Қазақстан Омбы және Ресейдің басқа аумағында

тұратын  қазақтармен  мәдени  байланысты  жақсартамыз.  Өзара 

кездесулер өткізуді жоспарлаймыз.

Кадрден  ты с  ж үргізуш і:  Конфуций:  «Мейірімді  адам  тоғыз

мәселе  туралы  ойлауы  керек:  бірінші  -   анық  көру,  екінші  -   анық

есту,  үшінші  —  жылы  жүзді  болу,  төртінші  —  іс-әрекетте  тәлімді

болу,  бесінші  -   адалдықты  сөйлеу,  алтыншы  -   іс-әрекетте  сақ

болу,  жетінші  -  ашу-ызаның  неге  апарып  соктыратындығын  білу,

сегізінші  -   әділдіктің  қажеттілігін  білу,  тоғызыншы  -   мүмкіндігіне

карай  пайдалы  қорытынды  жасау»,  — деп  тоғыз  түрлі  ойлаудың

емірлік  маңызын  айтқан  екен.  Мен  ез  емірімде  осыларды  біліп

естім  десем  әділдікке  қиянат  болар.  70  жасқа  толған  мерейлі

шағымда  Конфуций  айтқан  ойлаудың  қайсысы  орындапып,

орындалмағынын  көрермендер  ездері  бағамадасын деген  оймен 

еске түсіріп отырмын.

Жас шағыңнан елдік туралы ақиқатты данапар айтқан сөздерге 

құлақ  салу  патриотизмге  жетелейді.  Қазақстанның  тұңғыш 

Президенті  Нүрсүлтан  Назарбаевтан  1991  жылы  1  желтоқсанда 

сұхбат алуға үмытылыс,  ниет осындай ойдан туындады.

СНХ:  Нурсултан  Назарбаев  -2,5  мин.  (бул  сухбат  осы  

кітапта бар).

Кадрден  ты с  ж үргізуш і:  Тәуелсіздіктің  алғашқы  күндері 

қазақтар  дербес  ел  болар  ма  екен  деген  күдік  ел  ішінде  де


О й   т о л қ ы н ы   ( е с т е л і к т е р )

жатты.  Ежелден

қапайша дербес ел бола алмайды деген ой замандастарымыздың 

бәрінің кекейде мазасыздық тудырды. Оның анық-қанығына Қазақ 

ССР  Жоғарғы  Кеңесінің  сессияларына  қатысу  арқылы  жетуге 

болады деген үміт мені Алматыға жеткізді.СНХ:  Ә.Кекілбаев,  Г.Бельгер,  Қ.Мырзалиев  және  т.б. 

дептутаттар 3 мин. (бұл сүхбат осы кітапта бар).

Кадрден  тыс  жүргізуші: 

Журналистің  тауқыметі  аз  емес, 

қарбалас  шақгарында  нені айта алмай жүрміз деген  ойға оралып 

отырған  абзал  дел  ойлаймын.  ¥лттық  дәстүрдің  тұнығынан  нәр 

беретін  ауыл  ортасының  тәрбиесін  еске  түсіру  -   әр  азаматтың 

басты  парызы.  Оны үмытпағанда үлттық ділдің діңгегі  берік бола 

беретін  болар.  Осы  ниетлен  Павлодар  студиясында  «Кезқарас», 

«Дәуір»  айдарлары  бойынша  ток-шоуды  эфирге  шығару  көптің 

қоштауына үласты.

СНХ: 3 мин.

Кадрден 

тысжүргізуші:Өмірсатылары-біркелкіболмайтыны 

ақиқат.  Оны  білу өмір бойы ойды  сараптай білуге үйретеді. Ақыл- 

парасат ауқымында пайымдай білу сана жетілгеннен бері айтылып 

кележатқан: өзін-өзі тануда, жалпы қабылдауда, қоршаған ортаны, 

оқиғалы  ортаны  тануда  нақытылық  үғымға  келу  деген  қағидаға 

сенуден орнығады екен ғой дел ойлаймын.

Авторы журналист 

Жұмасейт Бижан 

Режиссері: Жанна  Туяқова 

Опвраторлары: Телеген Ахметов,  Виктор Бутэрус

Дыбыс режиссер!: Алтын Омарова.


Бижан Ж. К.

II бөлім

Пайдаланы лған  әдебиеттер

1.  А.  Байтұрсынов  «Ақ жол». — Алматы «Жалын» — 1991  ж. — 406

б. •|  с/, «£ ■ ••


2.  С.И.  Ожогов  «Словарь  русскго  языка».  -   Москва  «Русский

язык» — 1989 г. — 629 стр.]

3.  Журнал «Телевидение-радио вещание»,  № 10,1981.

4.  По ту сторону добра и  зла:  сочинения. -  М.:  Эксмо;  Харьков: 

Фолио, 2010 -  848 с.  (Антология мысли.) -  848 стр.

5.  Сонда.

6.  Краснокутск аудандық «Ком м унист еңбек» газегі.  1967 ж.

7.  Краснокутск аудандық «Ком м унист еңбек» газеті,  1967 ж.

8.  Краснокутск аудандық «Ком м унист еңбек» газегі,  1967 ж.

9.  Краснокутск аудандық «Коммунистік еңбек» газеті,  18.10.1969 ж.

10.  «Мәдениет  және тұрмыс» журналы,  №7,  июль,  1972  ж.

11.  «Вперед-Алға» Екібастуз аудандықжәне қалалық газегі,1973 ж

12.  Екібастүз аудандық, қапалық «Вперед-Алға» газеті, 5.05.1975 ж

13.  «С оциалист Қазақстан» газеті,  21.06.1978 ж.

Кызыл ту»

Қазақстан

16.  «А».  «Вперед -  Алға -  Отарқа»  газеті  1998  жылғы  1  қаңтар,

мерейтойлық нөмір.

17.  А.  Қунанбаев, Алматы.  Керкем әдебиет баспасы,  1961  ж.

18.  М. Жұмабаев, Алматы.  «Жазушы» баспасы  1989 ж.

19. Ж.  Аймауытов,  ПМУ Кереку-Баян  кітапханасы,  Рухнама.  ТОО

НПФ «ЭКО» 2003 ж.

20.  А.  Байтурсынов. Алматы «Жапын» баспасы,  1989 ж.

21.  В.А.  Сухомлинский,  Москва.  Издательство  политической

литературы,  1988 г.

Издательство

23.  Л.Г.  Свитич, ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2003 г.

24.  «Ел аузынан», Алматы,  «Жазушы». — 1989 ж.

25.  Бес  ғасыр  жырлайды:  2  томдық  /Қураст.  М.  Мағауин,  М. 

Байділдаев. -  Алматы: Жазушы,  1989, -  Т-1. -  384 б.

26.  В.  А.  Петерс.  Психология  и  педагогика  в  вопросах  и  ответах

I 

учебное пособие/ —  Изд-во «Проспект» Москва. — 2005 г. — 304 с.

I


Ой толқыны (естеліктер)

27.  «Дала  уалаяты». Алматы  «Ғылым»,  1994 ж.  /Құрастырушы 'і 

Суханбердина/  -707 б.

28.  Сонда.

29.  Сонда.

30.  Мухаммед  пайғамбардың  хадистері.  Алматы  «Жазушы 

баспасы,  1994 ж. -  64 б.

31.  Сонда.

32.  «Рухнама».  13-кітап.  С.  Торайғыров  атындағы  ПМУ,  2003. 

340 б.


33.  Сонда.

34.  Сонда.

35.  Сонда. 

**

36. ЖЖазушы» баспасы. -1989.

560 б.


37.  «Рухнама».  11-кітап.  С.  Торайғыров  атындағы  ПМУ,  2003.

240 б.


38. Ж

Жазушы» баспасы. -1 9 8 9

560 б.

39.  «Рухнама».  11-кітап.  С.  Торайғыров  атындағы  ПМУ,  2003.240 б.

40. Ж


«Жазушы» баспасы. -1 9 8 9

560 б.


41.  «Рухнама».  11-кітап.  С.  Торайғыров  атындағы  ПМУ,  2003.

240 б.


42. Ж

«Жазушы» баспасы. -1989.

560 б.

43.  «Рухнама».  11-кітап. С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2003, 2^44.  Сонда.

45.  Сонда.

46.  МәшЬур  Жүсіп  Көпеевтің  тұлғалық  энциклопедиясы 

Павлодар: ЭКО -  2010. -  704 б.

47.  Сонда.

48.  Сонда.

49.  Сонда.

50.  Сонда.

51.  Сонда.

52.  Сонда.

53.  Сонда.

С

469


Бижан Ж. К.

54.  Сонда.

55.  Сонда.

56.  Сонда.

57.  Сонда.

58.  Сонда.

59.  Сонда.

60.  Сонда.

61.  Сонда.

62.  Сонда.

63.  Сонда.

64.  Сонда.

65.  Сонда.

66.  Сонда.

67.  Сонда.

68.  Сонда.

69.  Сонда.

70.  Сонда.

71.  Сонда.

72.  Сонда.

73.  Сонда.

74.  Сонда.

75.  Сонда.

76.  Сонда.

77.  Сонда.

78.  Сонда.

79.  Сонда.

80.  Сонда.

81.  Сонда.

82.  Сонда.

83.  Сонда.

84.  Сонда.

85.  Сонда.

86.  Сонда.

87.  Сонда.

88.  С.  Торайғыров тұлғапық энциклопедиясы. -  Павлодар:  ЭКО 

2 0 1 1 .-7 0 4  б.

89.  Сонда.

90.  Сонда.

470


Ой толқыны (естеліктер)

91.  Сонда.

92. Сонда.

93. Ғалымның  өмірі  мен  қызметі  және  Қазақстан  тарихы.  -  

Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2005. -2 1 4  6.

94.  Ел аузынан.  -  Алматы «Жазушы» баспасы -  1989. -  365-6.

95.  Е. 

Бекмаханов. 

«Қазақстан 

-  


XIX 

ғасырдың 

20-40 

жылдарында». -  Алматы. «Санат» -  1994 ж. -  414-6.96.  Шәкәрім.  -   Өлеңдер  мен  поэмапар.  -   «Аманат»  Апматы  -  

1989  -  «Жалын» баспасы Алматы  -  1988 -  254-6.

97.  Е.  Бекмаханов.  Собрание  сочинений  в  семи  томах.  Том  7.  -  

Павлодар  -2 0 0 5 .-2 3 8 -6 .

98.  Ермухан  Бекмаханов  туралы  естеліктер  -   Алматы  2005.  -  

«Азимур» баспасы -  285-6.

99.  Е. Бекмаханов.«Қазақстан-ХІХғасырдың20-40жылдарында». 

Алматы  «Санат» -1 9 9 4 .  -  414-6.

100. 

Ермухан  Бекмаханов туралы естеліктер -  Алматы 2005.  -  «Азимур» баспасы -  285-6.

101. 


Сонда.

102. 


«Еп  аузынан».  -   Алматы  «Жазушы»  баспасы  -   1989.  -  

365-6.


103. 

Е.  Бекмаханов.  «Қазақстан  -   XIX  ғасырдың  20-40 

жылдарында». Алматы «Санат» -  1994.  -4 1 4 -6 .

104. 


«Ел  аузынан».  -   Алматы  «Жазушы»  баспасы  -   1989.  -  

365-6.


105. 

Е. 


Бекмаханов. 

«Қазақстан 

XIX 

ғасырдың 20-40 

жылдарында». Алматы «Санат» -  1994.  -4 1 4 -6 .

106. 

Сонда.


107. 

Сонда.


108. 

Сонда.


109. 

Сонда.


110. 

Сонда.


111. 

Сонда.


112. 

Шәкәрім. -  Өлеңцер мен  поэмапар. -  «Аманат» Алматы -  

1989  -  «Жалын» баспасы Алматы  -1 9 8 8 . -  254-6.

113. 


Е. 

Бекмаханов. 

«Қазақстан 

XIX 


ғасырдың 

20-40 


жылдарында». Алматы «Санат» -  1994.  -4 1 4 -6 .

114. 


Сонда.

115. 


Сонда.

Ж

471

м


Бижан Ж. К.

Сонда.


117. 

Сонда.


118. 

Сонда. 


^

119. 


Сонда. 

-  --'V = 

і ,

120. 

Сонда.


121. 

Сонда. 


  ■  ; : - 

• г • 


.щ Ш

122. 


Сонда.

123. 


Сонда. 

^124. 

Сонда.


125. 

Сонда.


126. 

Сонда. 


. ^ V v- 

М

127. 


Сонда.

128. 


Абай  Құнанбаев.  Шығармаларының  бір  томдық  толық 

жинағы.  -   Қазақтың  Мемлекеттік  көркем  әдебиет  баспасы.  -  

Алматы,  1961  ж. -   693 6.

129. 


«Ертіс дидары» газеті, 2007 ж.

Мазмұны

АЛҒЫ С Ө З........................................................................................ 5

СҮХБАТ..................... ........................................................................7

СҮХБАТТЫҢ СҮҢҒЫЛАСЫ АДАМ ПСИХОЛОГИЯСЫН

ДАМЫТЫП, ЖЕКЕ ТҮЛҒАЛАРДЫ  ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ...................9

Ж.  Бижан С. Торайғыров атындағы

Павлодар мемлекетгік университет................................................ 9

ТЕЛЕДИДАР ЖӘНЕ ӨМІР (деректі ақпараттық сұхбат)................. 18

ТЕПЕД ИДАРҒА 50 ЖЫЛ (деректі ақпараттық сухбат)....................31

ЕП ТЫНЫСЫ ҮШІН (деректі ақпараттық сұхбат)............................ 37

ӨЗІМШІЛДІКТІҢ САНДЬІРАҒЫ (эксклюзивті сұхбат).......................42

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

(деректі ақпараттық сұхбат)............................................................ 45

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ЖӘНЕ БІЗ (проблемалық сұхбат).....................48

ҮЛТТЫҚ САНА ЖӘНЕ БАҒЫТ (проблемалық сұхбат).....................56

ЭКОНОМИКАПЫҚ РЕФОРМАНЫҢ АЛҒАШҚЫ  БАСПАЛДАҚТАРЫ

(проблемалық сұхбат).....................................................................65

ПАРЛАМЕНТ: СЕНАТЖӘНЕ МӘЖІЛІС (ақпарагтық сұхбат)......... 68

ЕР ЖОЛЫ -  ҚАЙРАТ (сухбат-портрет)  ...........................................74

УАҚЫТҚА ТИЯНАҚТЫЛЫҚ ҚАЖЕТ (сұхбат-портрет).....................87

ӨНЕГЕНІҢ ӨРІС! КЕҢ (сұхбат-портрет).........................................92

БОЛОН МОДЕЛІ:  ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ БОЛАШАҚ

(Сұхбат-пікір)......................................... ......................................... 98

САЙЛАУШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСУ (проблемалық сухбат)............... 104

КҮНДЕЙ  НҮРЛЫ  ЕЛ БОЛАМЫЗ (сұхбат-пікір).............................. 109

ПАРАСАТТЫ ПРЕЗИДЕНТ,  КЕМЕҢГЕР КӨШБАСШЫ

(Сухбат-портрет)............................................................................

ЖУРНАЛИСТ БЕПЕСТЕРІ (Сұхбат-портрет)................................ 122

ӘУЛЕТ ДӘСТҮРІ............................................................................126

ТҮЛҒАПАР ӨНЕГЕСІНЕН ҮЙРЕНДІМ (сұхбат-портрет)................ 131

РЕПОРТАЖ.................................................................................. 137

ТАҢЕРТЕҢГІЛІК МӘЖІЛІСТЕ (репортаж)..................................... 139

КҮН ТӘРТІБІНДЕ ЕГЕМЕНДІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ (репортаж).......141

ӨМІРГЕ АҚЖОЛ АЛҒАН ЗАҢДАР (репортаж)............................... 146

ПРЕЗИДЕНТ НАЗАРБАЕВ ПАВЛОДАРДА (репортаж).................. 149

ЖЕТІНШІ СЕССИЯ (репортаж)..................................................... 155

ЖОЛ ALU Ы Л АТЫН БОЛДЫ (репортаж)................................... ..... 159


р   ПРЕМЬЕР ПАВЛОДАРДА (репортаж).................................

САПАР ОҢ БОЛСЫНІ (репортаж).......................................

ТЫНЫСТЫ КЕЗДЕСУ (репортаж).......................................

РЕФОРМАДА ¥ЗЫН АРҚАН,  КЕҢ Т¥САУ ЖОҚ (репортаж)

ШОЛУ..........................I........................................................

ЕЛ БОЛУ -  КІСІЛІКТЕ (тепешолу).......................................

ТӘУЕЛСІЗДІКТІ НЫҒАЙТУ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ БАҒЫТЫМЫЗ

(телешолу)...........................................................................

Еуразия ОДАҒЫ -  ҚАУЫШУ ҚАМЫ (телешолу)................

ӨЗІН-ӨЗІ  БИЛЕГЕН ЕЛ БАҚЫТТЫ (телешолу)..................

ТӘУЕЛСІЗІДІГІМІЗДІ ЫНТЫМАҚТАСЫП НЫҒАЙТАЙЫҚ

(телешолу)......... ..................................................................

ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫ АССАМБЛЕЯСЫ (телешолу)...

РЕФОРМАНЫ ТЕРЕҢДЕТУ (телешолу).............................

ҚАЙТА ЫНТЫМАҚТАСУ (телешолу)..................................

¥ЛТТЫҢ БИІК РУХЫ (телешолу)........................................

ДӨҢГЕЛЕК СТӨЛ................................................................

БІЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТП13 (дөңгелек стел)................

Жылжымапы теледидар станциясы

Қашыр ауданының С.М.  Киров атындағы колхоздың

Мэдениет үйінің жанына орналастырылған.......................

АҚЫНДАР АЙТЫСЫ (деңгелек стел).................................

Қ¥РЫЛТАЙДАН КЕЙІНГІ ОЙЛАР (деңгепек стел).............

ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ (Деңгелек стел)...............................

ЭР ЕЛ ӨЗІН-ӨЗІ КӨРКЕЙТСІН (деңгелек стел)................

БАБЫН ТАБУ (ұлттық жанр)...............................................

Пайдаланылған әдебиеттер:  ............................................

ОЙ ТОЛҚЫНЫ II б ө л ім .............................. .......................

АПҒЫСӨЗ ОРНЫНА...........................................................

КЕЗДЕСУ ВЛКСМ-ның 50 жылдығына................................

Коммунист..........................................................................

АУЫЛДА Т¥ҢҒЫШ ТРАКТОР.............................................

СӘТТІ 

қ а д а м.....................................................................

АУЫЛ МӘДЕНИЕТІ ТУРАПЫ ОЙЛАР................................

«Мэдениет және тұрмыс»

журналының мәслихатында сейлеген сез.........................______________ Бижан Ж. Қ._____________

ЖАҢА ЖЫЛЫҢМЕН! (әзіл әңгіме)................................................. 306

ЖЕМГСТІ ЕҢБЕК............................................................................ 310

ӨНЕГЕ

313


ИГІІСТЕРДІҢ ЖАРШЫСЫ.............................................................315

КӨРЕРМЕН КӘСІБИЛІКТІ ҚОЛДАЙДЫ..........................................319

ЕСКЕ АЛСАМ СОЛ БІР КҮНДЕРДІ................................................. 322

ПСИХОЛОГИЯ,  ПЕДАГОГИКА ЖЭНЕ ЖУРНАЛИСТИКА............. 325

ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ЖЕКЕ

ТҮЛҒАНЫ  ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОРНЫ.....................................332

МАШТіҮР-ЖҮСІП КӨПЕЕВТІҢ ЖУРНАЛИСТІК ҮСТАНЫМЫ.........336

ҚОШМҮХАММЕДТІҢ (ҚОШКЕ) ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ  ІЗДЕРІ.... 345

Ж. АЙМАУЫТОВТЫҢ ТАНЫМДЫҚ КӨЗҚАРАСЫ.......................... 352

МӘШЪҮР ЖҮСІП КӨПЕЕВТІҢ ТҮЛҒАЛЫҚ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫНДА ЖАРИЯЛАНҒАН

ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР..................................................................359

С. ТОРАЙҒЫ РОВТЫ Ң ТҮЛҒАЛ Ы Қ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫНДА ЖАРИЯЛАНҒАН

ҒЫЛЫМИ ПУБЛИЦИСТИКАЛАР.................................................... 384

«АЙҚАП» БАСҚАРМАСЫНА ХАТ» -  мақала..................................384

НҮРҒАЛИ -  СҮЛТАН МАХМҮТТЫ

БІЛІМ АПУҒА БАҒЫТТАҒАН ҮСТАЗЫ............................................ 385

СҮЛТАНМАХМҮТТЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАСЫ.............. 387

СҮЛТАНАХМҮТТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСЫ.................. 389

«ТАРБАҒАТАЙДАН ХАТ» -  хат....................................................... 391

Е. БЕКМАХАНОВТЫҢ ЗЕРТТЕУІНДЕГІ  ҮЛТТЫҚ САНА...............392

Е. Бекмаханов және қазақ қоғамының -  туыстық,

достық және ынтымақтық бағыты.................................................. 400

Е.  Бекмахановтың ғылыми зерттеу жұмысындағы 

қазақтардың шаруашылық құрылысы және

саяси-әлеуметтік жағдайы..............................................................405

Е.  Бекмахановтың қоғамдық-саяси, өлеуметтік

жағдайды зерттеудегі көзқарасы.................................................. 409

Е.  Бекмахановтың ұлттық сананы бағамдауы...............................414

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЕР ДЕ ҚОМАҚТЫ ҮЛЕС ҚОСТЫ..................... 419

ЕСТЕЛІКТЕР..............

АЛМАНЫҢ АТЫ АЛМА

427

429


Бижан Ж.  Қ.

ЖЕҢІС ЖЕТКЕН БИІКТІК................................................................ 434

ЖЫМИҒАНЫ ЖАҚСЫЛЫҚ ТІЛЕГЕНІ  ЕДІ

(Режиссер Әнуар Қалиев жайлы бір үзік сыр)............................... 439

ШҰҒАДАН ШЫҚҚАН ПРОФЕССОР,  РЕКТОР.................................

441

ҚАНАТТЫ ҚАНАТБЕК..................... ................................................ 446

¥РПАҒЫНА ¥ЛАСҚАН ДАРХАН ПЕЙІЛ.......................................... 450

ӨМІРДІ ПАЙЫМДАЙ БІЛУ ШЫНДЫҚ АРҚЫЛЫ  КЕПЕДІ................455

КӨНЕКӨЗ-АҚЫЛДЫ  ҚАРИЯ АЙТЫП ЕДІ....................................... 459

ЕСТАЙДЫ АПҒАШЖӘНЕ СОҢҒЫ  КӨРУІМ................................... 461

ТИТР:  Өмір сатысы Теле-естелік.................................................... 466

Пайдапанылған әдебиеггер........................................................... 4®вТәжірибелік нусқаулық кітабын баспадан шыгаруга қаржылай көмек 

жасаган жақсыдан шарапат дарыган Ермек Бекенулы Супековке зор

ризашылық сезімімді ұсынамын.

Бижан Ж.Қ.

ОЙ ТОЛҚЫНЫ

13.05.2015 ж. басуға қол қойылды. Келемі 60x84/16. 

Офсетгік басылым. Қаріп түрі КZ Times.

Таралымы  ISO дана.

Сытина Н.И. ЖШС-та басылган

Казахстан Республикасы,  140000, Павлодар к,  

29 Ноябрь к., 2, Тел.: 61-82-12Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
transactions -> Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
transactions -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
transactions -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
transactions -> К14 Л. К. Казангапова
transactions -> Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
transactions -> Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
transactions -> Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> С. Меңлібаева, А. Ж. Мұратбек, Қ.Қ. Жолдасова «Проекциялық сызба» бөлімі бойынша семестрлік жұмыстарды орындауға арналған оқу құралы Адматы 2003


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет