Билал лайпан


бараса  -  ётюрюк  зат  айтмайды. Тилими тартыб алсала дажүктеу 10.08 Mb.
Pdf просмотр
бет29/35
Дата15.03.2017
өлшемі10.08 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

бараса 

-  ётюрюк  зат  айтмайды.Тилими тартыб алсала да,

Орнуна башха салсала да,

Сёлеширме ана тилимде.

Джети  кесек  этселе  да,

Хар  кесегим  бирер  хариф  болуб,

Къарачай сёзню къурай сюелир.

Кёремисиз,  бу  аламат  сёзлени?!  Билялны  поэзиясы  тёппеден 

эниб кел ген чокъуракъ суучады. Ол, ташдан, агьачдан да къоркъмай, 

чачырай,  алгъа уруб барады, ол алай барыб, тенгизге къошулмаса, 

тенгиз  таркъайы ргъа  боллукъду,  тенгиз  таркъайса  уа,  хауа 

тюрленникди,  адам  улу  къыйналлыкьды.  Не  да  этиб  адамгьа, 

халкъгьа джараргьа деб, Билялны мураты олду, назму бла ол кесине 

не  сый  чакъырыргъа,  не  бай  болургьа  излемейди.  Керти  назмучу 

алайды.

Не зат болса да бир затха талай адам къарай эсе,  хар адам аны кесича кёрлюкдю. Назмучу керти назмучу эсе, ол затда философия 

магьананы  эслерикди.  Билялны  джазгьанын  окъуй,  сеийрсиниб 

бараса - аны тин джашауу къалай теренди, байды!

Сюймекликни  юсюнден  джазылгъан  назмулары  да  башха 

тюрлюдюле:

Суу тенгизге ашыкъгъанча,

Урлукъ мылы джерге ашыкъгъанча,

Джанкъоз джазгъа ашыкъгъанча,

Ашыгъама сеннге.

Сюймекликни  юсюнден  джазмагъан  назмучу  джокъду,  алай  а 

бу халда киши да айтмагьанды. Бу китабда байлыкъны адам айтыб 

айталмаз:Сезим кетди  - сёзюм  кетди,

Энди мен - ёре турукъ.

Джашил  чегетни  ичинде 

Къарала,  ёле  турлукъ.

485


Тебердини  юсюнден Билял бы лай айтады:

Джер,  may тюрсюн ала,

Кесин кёкге  теберди.

Кёк,  эриб,  кёгериб,

Суу  болуб  саркъды.

Къууанч,

Тау башлада къар болуб,  агъарды.

Билялны назмулары газетде биринчи басмалана тебрегенлеринде 

огъуна кёзюме илиннген эдиле, ёзге алагьа багьа кесерге эртде эди. 

Китаб болуб чыкъгьанларында да  керексиз затлары  аз тюл  эдиле, 

фахмусу  уа  кёрюнюб  тура  эди.  Бу  арт  он-онбеш  джылда,  мени 

аюьылым  бла,  бизни  ана  литературада  уллу  чанчакълау  барады: 

назмуну  кючден  бла  бутдан  окъуб,  сора  окъур  окъумаз  унутуб 

къояса, сёзлени учларын бир-бирине ушатыуну назмугьа санайдыла, 

Союзгьа  член  болургьа  ашыгьыб,  ёшюн  уруш  этиб  тебрейдиле, 

литературада кеслерине орун излейдиле. Билеме, адам кесине нени 

да  игисин  излейди,  тырмашыргъа  керекди,  алай  а  суратлау 

литературада иш башхады - фахмусуз джукъ да этеллик тюлдю адам. 

Тюрлю-тюрлю  мадарла бла  не  къадар  китаб  чыгьаргъанлыкъгъа, 

джазы учу  болаллыкъ  тюлдю.  Гюрджюлю  Николас  Бараташвили 

классикди, джашауунда уа къуру онсегиз  назму джазгьанды.

Лайпанланы  Билял  мындан  ары  джукь  джазмай  къойса  да 

(Аллах  кёб джашатсын,  кёб  ишлетсин),  ол  ана литературада толу 

орун алгъанды.  Кюнлюк поэт тюл,  ёмюрлюк поэтди.  Мен  кимме, 

неме  деген  соруу,  эшта,  аны  башындан  кете  болмаз,  бу  зат 

назмулары ндан танылыб турады

Джазыучу  къуру  кесин  кёрюб турмай,  литературада анга дери 

не бола келген эсе, аны барын кьол аязындача, билирге, ангыларгьа, 

андан  кесине оюм этерге керекди,  алай этмесе,  ёсёллик да тюлдю. 

Литературада тюненеги джашаудан хапарлары болмай, аны игисине 

иги, аманына аман дей билмей, бюгюн бир затла этерге кюрешгенле 

бардыла.  Ала фундаментсиз юй  ишлейдиле.

Билялны  хар  назмусу тинтиудю,  излеудю,  халкъны  тарихинде 

аны кёзю джетмеген, эси бёлюнмеген бир джукъ джокъду, ол огъай, 

Ертенлени Азретни «Сафият» деген поэмасында Сафиятха атагьан

4 8 6


назмусу  да  барды  (бюгюн  джазгъанлада  «Сафиятны»  бары  да 

окъугьанмыдыла?  Ишеклиме).  Китабына  «Джуртда  Джангыз 

Терек»  деб  атаб,  бу затда да Билял  халкъны тарихине тюзлюгюн 

кёргюзеди.

Ол джаш адамды, алай а мени сейирсиннгеним, тили буруннгу 

къартны  тилича байды,  теренди,  дамлыды.  Тидде да  унутулгъан 

сёзлени  излеб  кюрешгени танылыб турады:

Адам тилибиз,  ана тилибиз эки бёлюнюб,

Джыланны  тилине ушар деб къоркъама.

Къарачай-малкъар тилибиз  эки  белюнюб,

Къарылгъачны къуйругъуна ушар деб  къоркъама.

Айры болады деб къоркъкама ана тилибиз,

Минги тауну айрысына ушамагъан аиры.

Бу  китабны  хар  назму суну  юсюнден  бирер  илму  иш  джазарча 

алайды. Мен аны не джаны бла да тинтмегенме, газетде алай этерге 

да  мадар  джокъду  -  китаб  джюрегими  къозгьаб,  бир-эки  сёз 

айтыргъа излегенме. Къысхача айтсам, Билял терен фахмулу, терен 

ангылы, тынгысыз джюрекли  поэтди.Мен  бизни поэзияны тюнгюч уланы,

Не къартлыкъ джашы тюлме.

Анга къууанама.

Ауалы-ахыры  болмагьан поэзиябызны 

Байсан джангуруну бир тамчысыма.

Алай а билмейме,

Кырдыкны,  мюрзеуню огъесе  чыгьанакъны 

Чыгъарынамы боллукъма себеб?

Иги джорала уа  этеме.

Мен  башында  айтханча,  Билял  бизни  литературада  ёмюрлюк 

орнун  алгъанды.  Аны  фахмусу  ичине  сыйынмай,  тёрт  джанына 

джилтинлеча  чачырай,  джюреклени  джарытады,  къууандырады. 

Мен литературагьа кёб джылны  къуллукъ этеме,  аны тамбласына 

сагьыш эте билмесем, сора мен кимме? Билялча джазыучу болгьан 

поэзиябызны  тамбласына  мен  къоркъмайма,  ол  ёсерикди,  кесин 

кимге да сюйдюрлюкдю...

Б айрам укьланы   Халимат,

25.12.1993 джыл, «Ленинни байрагьы»

4 8 7


ПИСАТЕЛИ  О  ТВО РЧЕСТВЕ  БИЛАЛА  ЛАЙПАНОВА*

КАЙСЫ Н  КУЛИЕВ:

Билял  Лайпанов  -  Поэт!  Это  мой  главный  вывод.  Он  по- 

настоящему  талантлив.  И  к  нему  мы  обязаны  относиться  как  к 

таланту, окрылять его своим  пониманием  и поддержкой...

ЛЕВ ОШ АНИН:

Лирический герой Биляла Лайпанова - человек с неустроенной 

судьбой  и  неразделенной  любовью,  полный  обостренного чувства 

к своему много пережившему народу. Семь букв в имени его земли 

«Карачай»  - для  него семь  цветов  радуги,  семь чудес света.  Также 

остро он любит родной  язык:  «Если умрет мать - человек стерпит. 

А если умрет язык?». Перо его образно: «Летний зной спалил лицо 

земли.  И  оно  стало  похоже  теперь  на  лицо  старика».  И  дальше: 

«Пусть  молния  поранит  свои  босые  ноги  о  камни».  Или:  «Если 

много вберу в свое сердце лета, То зиме останется в нем мало места». 

Он пишет стихи, потому что считает, что «стихи - это построенные 

поэтами  крепости».

Билял  Лайпанов,  безусловно,  большой  поэт,  цельная  и  яркая 

личность.

ВИКТОР КОЧЕТКОВ:

С тихи,  прочитанны е  мною,  говорят  о  сам обы тности 

поэтического  голоса  карачаевца  Биляла  Лайпанова.  Он  певец 

парадоксальностей,  которые  умеет  замечать  в  жизни,  когда  их  не 

так просто заметить.Я  смерть позвал,  измученный,  когда

Устал я жить и все душе приелось...

Но не пришла она.  Пришла тогда,

Когда я счастлив был и жить хотелось.

Рванулась на меня ее  тоска,

Молчком внезапно вынырнув из мрака,

Повадкою похожа на собаку.

Кусающую  вдруг  исподтишка.

488


Я нашел немало превосходных стихотворений, где вековая душа 

народа и его современная жизнь, слившиеся воедино, родили на свет 

зрелое знание и зрелое письмо. Он знает цену и горю и страданию, 

и  старается  не  «облегчать»  стих  в  угоду  ложно  понятому 

патриотизму.

ГАРОЛЬД  РЕГИСТАН:

Можно по-разному относиться к творчеству Билала Лайпанова. 

Мне, например, далека его творческая манера. Сторонник простоты 

и  искренности  в  стихах,  я  часто  ловил  себя  на  мысли,  что  умом 

понимаю талантливость тех или иных строк Лайпанова, но сердцем 

не принимаю. Но это не мешало мне признать - после очень долгого, 

чуть ли не в десятилетие, перерыва, в карачаевской поэзии появился 

своеобразный,  бесспорно  одаренный  поэт,  во  многом  не  похожий 

на предшественников. Да он и сам чувствует это, говоря: «Как змея 

из  старой  кожи  своей,  Выползаю  я  из  старой  нашей  поэзии». 

Основное  достоинство  поэта  -  образность,  причем  зачастую 

нестандартная:  «На  безжизненном  лике  вселенной  Человеческие 

глаза жизни  - Точно в знойных песках колодцы».

Нет,  отказы ваться  от  своей  творческой  манеры  может 

посоветовать поэту только недруг. У Билала Лайпанова все впереди. 

Пишет он  много.  Не  все в его творчестве равноценно.  Но что он  - 

подлинный талант, сомнений  не вызывает.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ:

Лучшие стихи Биляла Лайпанова посвящены Женщине - самые 

восторженные, самые пылкие - словом такие, каких уже и не пишут 

о  лю бви.  П иш ут  же  сейчас  о  лю бви  стихи  выморочны е, 

бесстрастные.  Или  совсем  не  пишут.  У  Биляла  строки  о  любви 

наполнены  незаемной страстью.  Они поэтичны.Черные пальцы ночи 

На белых плечах твоих,  - 

Вот  что сводит меня с ума!

Белые пальцы рассвета 

На черных волосах твоих,

 - 

Не  убавляется  моя  ревность.

489


Ради  кого  же 

У меня  на ладони,

На  ветру любви,

Искрясь звездами,  сгорает мое сердце?!

По-моему, это настоящие стихи. Билял Лайпанов -современный 

поэт.  Не  застревая  в  канонах  старой  поэзии,  но  и  не  прерывая  с 

нею  как  с  традицией,  идет  своим  путем.  Это  свойственно 

подлинным талантам.

М ИХАИЛ ЛОБАНОВ:

У  Биляла Лайпанова есть короткое стихотворение:

...Когда ты рожала,

Кричала на своем родном языке.

Так почему же ты  кричишь на  чужом языке,

Когда в душе твоей рождается стих?!

И это можно сказать не только по отношению к языку, но и вообще 

к «своему» в миропонимании автора. Лайпанов «кричит» на «своем 

языке»,  языке  своего  мировидения  (имеющего  свои  корни).  Это  - 

главное в поэзии  и оно видно в стихах Билала Лайпанова.

ХАЛИМАТ БАЙРАМУКОВА:

Билял Лайпанов  пишет верлибром.  Это новое в  нашей  поэзии. 

Свободный дух поэзии Лайпанова нашел свою форму - свободный 

стих.

Билял Лайпанов не временной поэт, а вечный поэт. Он уже занял свое почетное место в нашей литературе. Навеки.

Я  не боюсь  за  завтрашний день  нашей  поэзии,  ибо  в  ней  есть 

такое имя  - Билял Лайпанов!

ДИНА МАМЧУЕВА:

Не все еще понимают поэзию Биляла Лайпанова...

Люди  с  закостенелым  образом  мышления  ищут  и  не  находят  в 

стихах  поэта традиционных  образов, традиционной  формы.  И  не 

найдут.


Лайпанов - это совершенно новое явление в нашей литературе.

4 9 0


АБДУЛЛАХ  БЕГИ Й   УЛУ:

Ма,  Билял,  Санга да болду эки джыйырма!..  Манга эришгенча, 

келесе къуууп...  алай озуп  кетгенинги уа билмейсе!

Билял,  мында,  Мал къар  къууушунда,  бюгюн  сени  юсюнгден 

сагъыш этеме. Эсиме  уа  кёп сёз келеди: «Халкъыбыз... Къарачай... 

Тамбла...  Кьадарыбыз...  Тилибиз...  Тёлюбюз...»  Сени  сёзлеринг. 

Мени  да  алыб  кетген  сёзле...

Сени юсюнгден сагьыш этеме...

Эсиме уа нек эсе да Кязим, Сымайыл, Къайсын тюшедиле. Сора 

va...  Сора  уа  -  бардыла!  -  дейме.  Аллахха  шукур,  бардыла! 

Джюрегим  хош  болады.  Сени  юсюнгден  сагьыш  этеме...  Келеди 

ауазынг  узакъдан:  «Юйюнге  игилик!»...  «Юйюнге  иги-лик!»... 

Къарачайда,  Малкъарда  да эшитилиб  тургьан  ауазьнг.  Эсибизни 

уятыргъа кюрешген ауазынг...

Халкъыбызны  Керти Уланы,  Бийик,  Мийик Поэти!

Баба улу айтыучулай,- Кийик поэти!

Сени  юсюнгден сагьыш этеме, БИЛЯЛ.  ЮЙЮНГЕ ИГИЛИК!

СЫЛПАГЪАРЛАНЫ ЙЫЛМАЗ,(«Бирлешик Кавказия»ны редактору,  Тюркие):

К ъарачай-М алкъарны   миллет  къуллукъчусу,  таууш лукъ 

журналиста, ашхы уланы,  патриот Лайпанланы  Билалгьа - Аллах 

аманаты бол - дейме.

САДЫК ДУЦОВ,

профессор,  доктор филологических наук (США):

Моя  Родина -  Северный  Кавказ.  Я  родился  и вырос в  Карачае. 

Но судьба распорядилась так, что мне пришлось жить и в Турции, 

и  в  Германии,  и  в  Швейцарии,  и  в  США.  Знание  карачаевского, 

русского,  турецкого,  немецкого,  английского  языков  дало  мне 

возможность  заняться  лингвистикой,  литературой  и  историей. 

Жизнь и быт многих стран я видел своими глазами, культура многих 

народов  впиталась в меня с юных лет...

...После  тщательного  литературного  анализа  с  радостью  могу 

констатировать:  в  Карачае  есть  талант,  который  соответствует 

высшим  литературным критериям. Эго Билал Лайпанов. Некоторые 

его стихи, безусловно, войдут в сокровищницу мировой поэзии.4 9 1

Лайпанов - автор десятитомного собрания сочинений на роднощ 

карачаевском языке и трехтомника на русском. Поэзия кавказского 

горца заслуживает самых высоких признаний и наград. Но навряд 

ли он получит Государственную премию России: не думаю, что его 

резкие,  правдивые стихи  понравятся российским  властям.

Билал  Лайпанов  -  личность,  который  посвятил  свою  жизнь 

родному  народу,  родному  языку.  Лайпанов  -  секретарь  Союза 

Карачаевских  П исателей,  сопредседатель  демократической 

организации  «Джамагьат»,  главный  редактор  газеты  «Юйге 

Игилик».


После  Рамазана  Карчи  я  не  знаю  такого  карачаевца,  который 

так боролся бы за полную реабилитацию карачаевского народа, за 

восстановление его государственности,  как  Лайпанов...

Его  голос,  голос  П оэта  -  Правозащ итника,  мужественно 

преодолевает преграды  во Времени и Пространстве.  Лишь бы ему 

хватило  здоровья,  жизни  и  везения.  Их  я  и  желаю  выдающемуся 

карачаевскому Поэту, своему молодому соплеменнику.

‘ Высказывания писателей о творчестве Билала Лайпанова даются 

в  сокращенном  виде.  В  полном  объеме они  вошли  в  книгу  “Хакъ 

Поэти” (“Поэт Истины”),  которая готовится к  изданию.

4 9 2


0 з  архива  первой 

независимой  карачаевской 

газеты 

«Юйге  Игилик»

О  ВРЕМЕНА!..  О  НРАВЫ!..

О згьан  дж ангурну  дж амчы  бла  къуума  дейле.  К ъуусанг, 

къалсанг  да  кетген  заманны  артха  къайтараллыкъ  тюлсе.

Х убийланы  

Осман 

бла 

Н азирни 

дж азгьа н л а р ы н  

басм алагьаны бы зны   м агьан асы

  —  биз,  дж аш   дж азы учула 

(адам  ортасы  огьуна  болуб  тура  шойбуз),  тамада  тёлюден  эсе, 

б и р-би р и б и зге  иги  болайы кь,  сакь  болай ы кь  дем екликди. 

Цжюреги  тар,  зар  бар  эсе,  ол  да  илгенсин:  дж азылгьан  эат 

белгили  болмай  къаллыкь  тюлдю.  Иги  ишинг  айтылыр,  осал 

ишинги  да  башы  джабылыб  кьалмаз.

Бир  кёзю уде  Лайпанланы  Билалны  «Бусакъла»  атлы  кьол 

джазмасын  джазыучуланы  облает  организациясыны  кьарачай 

секциясы  юч  кере  сюзгенед,  юч  кере  да  «партия  ангы  бла», 

«класс»  кёзден  кьараб,  харам  этгенед.

Ол  дж азм агьа  Байрамукъланы  Нина  (джандетли  болсун) 

дж азгьан  аламат  рецензияны  джашыргьанелле,  Кьагьыйланы 

Назифаны джакъчылыгъын да къулакъгъа алмагьанелле.  Кьарачай 

секция Хубийланы Назирни рецензиясын кьабыл кёргенед.

Бираздан  а,  фахмулу  поэтни  джолун  кесерге  излегенлерине 

чамланыб,  «Бусакьланы»  юсюнден  кёлюне  келгенни  Кьулуйланы 

Кьайсын да джазгьанед.  Кьол джазма аны кючю бла китаб болуб 

чыкьгъанын да чертебиз.

Бир джылнымындан алгьа кьуралгьан къарачай джазыучуланы 

Союзунда  болум,  Аллах  айтса,  башха  тюрлю  болур:  джазыучула 

бир-бирине,  джазгьан затларына да Мечиланы Кязим,  Семенланы 

Сымайыл,  Кьулуйланы Кьайсын осият этген ча къарарла деб умут 

этебиз.

«Юйге  Игилик»

(№11/32/  ноябрь  1994)

493


Бютеу  дунияны  пролетарлары,  бирлешигиз!

КЪЫЗЫЛ  КЪАРАЧАЙ

№156(1406),  22  ноябр  1937  джыл.  Микоян-шахар.

ВКП(б)-ни  Къарачай  обкому  бла облисполкомну органыды

Хубийланы  Осман:

КЪАРАЧАЙ  ПИСАТЕЛЛЕНИ  СОЮЗУНДА 

КИМЛЕДИЛЕ?*

Кьарачайны революциягьа дери кесини басмасы, джазыучулары 

болмагьанды.  Октябр революцияны юочюнден Кьарачайны  кесини 

басмасы,  окъууу болду.  Ленинни-Сталинни миллет политикасыны 

тюзлюгю  бла  джюз  джылланы  унугъуб,  патчахлыкь  джолунда 

эзилиб келген Къарачай миллетде уакь-уакь басдырылыб, тсггланыб 

тургьан фахмула, талантла ачыла башладыла.

Класс  джау  да  бу  кёзюуню  унутмагьан  эди.  Аны  уу  къолу 

былайгьа да джетген эди.

Х алкъны  джауу,  буржуа  миллетчи  Гюрджю  улу  кесини 

джырчысын, биринчи таянчагьы, уллу апендини джашы Ёртен улун 

Къарачай  джазыучуланы  башына  салгъан  эди.  Ёртен  улу  кесине 

биринчи  задачагьа  Гюрджю  улу  бандитни  Маурер  шпионну 

махдагьанны  сала  эди.  Ол,  ёсюб  келген  джаш  тёлюге,  джаш 

джазыучулагьа, джырчылагъа къаш-баш тюйюб сууутхан болмаса, 

не аз да болушмай эди.

Ёртен улу кесини Союзуна членнге буржуа миллетчиле, Гюрджю 

улуну биринчи джакълары Къаракёт улун, Батча улу А-К-ни, Гебен 

улун  алгьан  эди.  Кёб  турмай  алагьа  Байкъул  улу  да  къошулгьан 

эди.  Бу  класс  джауланы  джыйымдыгъы  Гюрджю  улуну  ышыгъы 

бла не сюйселе аны  этиб тургьандыла.

Ала  Кьарачайны  бюгюннгю  джарыкь  къууанчлы,  насыблы 

джашауундан, болумну тюрлениуюнден, джаш тёлюню ёсюмюнден, 

окъуудан,  эркинликден,  таулу  тиширыугъа  ачылгъан  джолладан, 

Ленинни-Сталинни  партиясыны  къадарын-хорламын  джазаргъа 

сюймей  эдиле.  Ала джашаудагъы  кертини джазмай  эдиле.  Аланы 

къуру да баш темалары  апендиле,  попла бола эдиле.

Былай  бла  талай  дж ыл  тайы ш хандан  сора  къарачай

4 9 4


«писателлеге»  тамадагьа  Байкъул  улу  Дауут  тюшдю  Дауут  да, 

Ёртен улуну джолундан джалламагьанды. Ол да аны онг къолу эди. 

Дауут писателлени союзундан ол бандит шайканы началмагьанды. 

Кеси да алагьа къошулуб, аланы бирлери болгъанды. Байкъулланы 

Дауут  тамадалыкь  этиб,  халкъны  джауу,  предатель,  бандит  Anna 

улун биринчи этиб членнге алгьанды  Андан сора класс джауланы 

Боташланы Абидатны, Биджиланы Асхатны, Эбзеланы Шахарбийни 

членнге,  Орус  улу  Махаметни  кандидатха  алгьанды.  Орус  улу 

Махаметни не китабы,  не сборниги чыкъмагьанды.  Аны Устав бла 

кандидатха алыргьа да болмай эди.

Байкъул  улу  бла  Anna  улу  бандит  аны  къарачай  писателлеге 

къагьытчы  этген эдиле.  Не ючюн десенг, Орусланы  Махамет Anna 

улу бандитни биринчи переводчиги эди. Кёб турмайын аны биягьы 

экиси  обллитогьа  салгьан  эдиле.  Байкъул  улу  бла  A nna  улу 

сюйгенлерин' джазыб,  Орус  улу  да  лито  бериб,  басмагьа  ийиб 

къояргъа таб бола эди.  Орус улу Махамет кеси  кимди?  Ол эм  ачы 

класс  джауланы  такьм акълары ды .  Аны  Гюрджю  улу 

Первомайскийден  рабфакга  келтириб,  Къаракет улу Исмайыл  бла 

тилин бир этиб, Къаракет улу класс джау да аны, башха ауругьанла 

болатургьанлай, законсуз курортхаэки айгьа «солургьа» ийген эди.

Андан  къайтханлай,  Anna  улуну  буйругьу  бла  Кипкеланы  М. 

аны редакция гьа алгьан эди. Редакцияда  Орус улу Махамет, белгили 

акъ офицерни къызы  - буржуа миллетчи Орусланы  Аминада сау 3 

айны джашагьанды. Орус улу М. Гюрджю улу джауну махдаб, джыр 

джазгьанлай, Гюрджю улун разоблачон болгъанын эшитиб, джырны 

джыртханды.  Махамет Anna улуну биринчи  переводчиги  эди.  Ол 

литода  ишлегенинде  да  Anna  улуну  «Къара  юобюрюн»  газетдс 

чыгъарыргьа эркинлик бериб тургьанды. Ол джаш джазыучуланы, 

джазаргьа  тырмашханланы  сууутуб,  артха  ыхдырыб,  тыяргьа 

кюреше эди. Быллай ачы класс джау, комсомолдан контрреволюцион 

сёзлери  ючюн  къысталгьан  Байкъул улуну  биринчи  къагьытчысы 

эди.


К ьарачайны   писателлери  кимле  болгьанлары на,  ала  не 

ишлегенлерине, не бла кюрешгенлерине киши эс бёлмей эди.  Алай 

бла  класс  джауланы  бетсиз  джыйымдыгъы,  кеслерине  писателле 

атаб:  Ертенланы  Азрет,  Къаракетланы  Исса,  Аппаланы  Хасан, 

Гебенланы  Гемма,  Батчаланы  А-Керим,  Боташланы  Абидат, 

Биджиланы Асхат, Байкъулланы Дауут, Орусланы Махамет, Гербек

4 9 5


улу А-Солтан  класс джау бла тиллерин бир этиб,  бир джырларыц 

талай  кере  чыгьарыб,  Орусдан  къарачай  тилге  терсиие  кёчюрюб 

закоисуз, джюзле, мингле бла ачхала алыб тургьаидыла . Ол къауук, 

Къарачайны белгили халкь джырчысы Семенланы  Исмайылиы  бу 

арг джыллагьа дери кёрмегенча, билмегеича этиб тургьаидыла. Аны 

быйылгъа  дери  писателлени  союзларына  алмагьандыла.  Ол 

джыйымдыкь къауум джаш тёлюге, литературагьа талпыгъанлагъа 

джол  бермегеидиле.  Аланы  не джаны  бла да чырмаргъа,  тыяргьа 

излегендиле.  Халкъны  эсин  политикадан  башха джары  бурургъа 

юорешгендиле.

Барыбызны  да,  артыкь  да  джаш  тёлю ню   борчу:  аланы 

джазгьанларын окъуучуланы  арасындан къурутургьа, ёсюб келген 

джаш  тёлюге,  литературагьа  тырмашханлагьа  болушуб,  энтда  ол 

класс джаула ачыкъламагъан фахмуланы, талантланы ачыб, миллет 

тюрсюнлю социалист магъаналы культурагьа эркин джол бериргеди.

Облает  организацияла  къарачайны  писателлерини  ишлерине, 

къалай  эмда  не  зат  дж азгьанлары на  къараргъа,  эс  бёлюрге 

керекдиле.Осман Хубийланы

*(Статъя «Къызыл Къарачай» газетде басмаланнганыча 

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет