Билал лайпан


Ф ах мула,  устала............................................................................................. 220жүктеу 10.08 Mb.
Pdf просмотр
бет35/35
Дата15.03.2017
өлшемі10.08 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Ф ах мула,  устала............................................................................................. 220

Кесиме айтама, сен да эшит.........................................................................221

Бёрю,  Аю эмда  итле...................................................................................... 221

Кёлеккеле, джарыкъла,  нюрле.....................................................................222

Ангы бла джюрек...........................................................................................223

Тюш.................................................................................................................. 224

Бош  умутла.................................................................. ...................................224

Джангылады джангы джыл.........................................................................225

Барыбызгъа аманатды.................................................................................. 225

Не  ючюн.................................................................................................... ...... 226

Хакъ  кертиси.................................................................................................. 227

Эки  заман....................................................................................................... 227

Хорлам  аланыкъыды.....................................................................................228

Джаша..............................................................*...............................................229

Керти ийманны ёмюрю болсун................................................................... 229

Алиф.  Лам.  Мим............................................................................................230

Эркин болурму Кавказ?................................................................................ 231

Сюймекликбла мен...................................................................................... 231

Аллаху  акбар.................................................................................................. 231

Сорма,  «Кимге тартылад?» деб,  салах.......................................................232

Къахме бла мёлек..........................................................................................233

Джашау деген да -  олду................................................................................233

Эй адам улулюиюн........................................................................................... 234

Дунияны этеме джылауун................................................................................. 235

5 4 8


Аллахны Kbynyzty шайыр....................................................................................236

Аллахы болгъан дам......................................................................................... 216

Джаз, джай, кь«, къыш....................................................................................237

Къабыр тебени кырдыгы...................................................................................237

Аллах-Оллу..................................................................................................... 238

Уян, халкъым..................................................................................................... 238

Къарны  сюйген  къызчыкъгъа.....................................................................239

Сени эскерсем................................................................................................ 240

Кёкде джулдузлагьа.......................................................................................240

Акълыкъ-чууакълыкъ-рахатлыкъ............................................................... 241

Муслиманлыкъ -  ол хазырлыквды..........................................................  

241

Ахырзаман къоркъууун эте...............................................................................242

Аллах да разы болур...............................  ....................................................243

Юч  сёз............................................................................................................. 245

Шошлукъ..................................................................... ....................................246

Олду  къутхарлыкь бизни............................................................................. 247

Ёлгенлеге,  саулагъа да тилек...................................................................... 248

Хар бир махтау сангады...............................................................................248

Сайлау кесибиздеди.......................................................................................249

Соруу-джууаб  назмучукъла....................................   ..................................251

Тейри халкъы ма бизбиз.............................................................................. 252

Адамны сыйы................................................................................................. 253

Джашасын  Ичкерия....................................................................................... 254

Къысха узун тилек......................................................................................... 256

Джуаб барды,  бирди.....................................................................................256

Биягъы сагъышла..........................................................................................256

Аллахха  махтау.............................................................................................. 258

Насыб  эт..........................................................................................................259

Адам улуну джазыкъсыннгандан ёлеме...................................................260

Арабала............................................................................................................260

Муслиманлыкъны баш  шарты....................................................................260

Джашау бла ёлюм  не да дуния кёзюудю...................................................261

Вещи своими  именами................................................................................. 261

Ахырзаманны келиую...................................................................................261

Адам улуну тамбласына къоркъдум........................................................... 261

«Хакъ  шайыры бол!».................................................................................... 262

Тамырсыз дунияда джашау этебиз.................................... ........................ 263

Ийман джолну бар.........................................................................................264

Атыгъызны айтыргъа да джийиргенеме....................................................265

Зорлукь этме,  зорлукь да этдирме.............................................................. 266

Ташха, терекге, бёрюге, кесиме.........................................................................267

Расулгьа меюуб.................................................................................................. 269

5 4 9


Келечилеблафыргьауунла................................................................................270

Хайыуан болмай кимсесен?..........  

.................................... *................ 271

Адам болургъа иореше.................................................................................... 271

Ълйыншпы болайыкъ........................................................................................ 272

Эй не оноу.......................................................................................................... 274

Неди къутхарлыкъ, халкъым, сени?..................................................................274

Къалай джашагьын тамбланга  ийнанмай.................................................276

Иймансыз  намыссыз мурдар кърал............................................................ 277

Ырджы..............................................................................................................278

Ол кюнню кетермейик эсден.......................................................................279

Алгахданбызбарыбыздабиз........................................................................... 280

Ийманыбыз толу болса..................................................................................... 282

Бизни сакъларыкъ -  дин, тил, джурт......................................................... 283

Минги таулу.................................................................................................... 284

Эй аджашхан джахил къауум...................................................................... 285

Муслиманлыкъ дун-дунняда бегиснн........................................................ 287

Джаз юч  айдан...............................................................................................288

Къайгьы сёзню орнуна................................................................................. 288

Къалюбаладан ахырзаманнга дери.............................................................289

Соруу-джууаб................................................................................................. 291

Иги бла аманны арасын айырмасакъ..........................................................292

Адамны адам  этген........................................................................................ 295

Дуниягьача  ийнан ахратха да...................................................................... 296

Не биз не ала...................................................................................................296

Кьанатлы бла кёлекке.................................................... .............................. 296

С неба Турана кричат журавли....................................................................298

Клонящееся к закату Солнце...................................................................... 299

Крылатый.........................................................................................................300

Душа и тело.................................................................................................... 300

Гнездо ласточки..............................................................................................301

Ёлюм бла мен................................................................................................ 301

Джер бла къазыкь..........................................................................................302

Ийманлыла бла иймансызла....................................................................... 302

Наргла...............................................................................................................303

Буруннгу урум таурухла................................................................................ 303

Дудаев бла  Аушев........................................................ !............................... 303

Коммунист  инкъыйлаб................................................................................. 304

Хакъ  кертиси.................................................................................................. 304

Насыб.........................................:.................................................................... 305

Джууукь болургъа юорешеме......................................................................... 305

13.05.1993........................................................................................................... 306

Дфусха.


5 50

306

1990-чы джьила............................................................................................... 306

«Джанлы шийнрле» ккгабымдан бир назму.................................................. 307

Кьаарадаай....................................................................................................... 307

Къарачайны джангыдан окьуй......................................................................... 308

Кьадрмьиь#..................................................................................................... 309

Неючой?........................................................................................................... 310

Шайьф бла шайтанла....................................................................................310

Аллах джаратханча бол...................   ......................................  

......311

Кимге да не хайыр аладан?..........................................................................311

КъашвдыКъаргай?!........................................................................................ 312

Эминатл эмда наргла.........................................................................................313

Эки ти  ! инли шийир.....................................................................................313

Джюрекден юренейик.................................................................................. 315

Ол................................................................................... .................................. 315

Талах........   ..................................................................................................... 315

Кюн тийгенди  Айгьа.....................................................................................315

Дуния да  эркин солур................................................................................... 316

Хар не да ачыкь.............................................................................................318

Ич суратым..................................................................................................... 319

Джарыкъ............................................................................. .............................319

Кетерикме....................................................................................................... 320

Джауады  къар................................................................................................. 321

Кетген ёмюрде  къалгьанды джюрегим......................................................321

Аманат..............................................................................................................322

Эресейни  кьыйынлыгъы...............................................................................324

Къалай улу Алланы  эскере......................................................................... 324

Амал  этсенг башынга.................................................................................. 325

Джашасын Малкъар-Къарачай...................................................................325

Карачаевская поэзия на английском и русском языках......................... 328

Алдады хар  не да...........................................................................................334

Адам бла Санат..............................................................................................335

Аллах джаратхан къауумлабыз биз........................................................... 335

Кеси кесиме кёл этеме........... ..................................................................... 336

Бир белгими сакълайбыз кёкден................................................................ 337

Садакьачыла джаэдыргьан  назму.............................................................. 338

Зарны дагьанлары......................................................................................... 338

Сейир  этеме.................................................................................................... 339

Аллах береди  къарыу.................................................................................... 339

Къазауатха къаршчы  назму..........................................................................339

Башха типниантыламайла была......................................................................340

Къабыл  болсун................................................................................................. 341

551


Къьпыл-Къаладан меетуб................................................................................. 342

Ол бир дунияда..................................................................................................343

Аллахдан тилейме.............................................................................................343

Сегиз джаннет да мен понахлыгьа ачылды................................................... 344

Джаннетаебиз, Адам блаХау?на.................................................. .................... 345

/£каннетД|адл-.................................................................................................. 346

Мингинчи  кере  къайтарама.........................................................................346

Бюгюн къыйьгнлыды адам дегенинг..........................................................347

Эркишини  насыбы.........................................................................................350

Джашасын тиширыу!.........................................................................................352

Энгда джюрекни юсюнден............................................................................... 353

Ас-салам..........................................................................................................354

Къул кърал бла ёзден халкъ.........................................................................355

Хар юонюм ючюн Аллахха  махтау............................................................ 357

Эки дуния -  эки къанатым...........................................................................358

Рахман, Рахим Аллахны  аты бла............................................................... 359

Песня ветерана.  Март 2002  года................................................................. 359

Кёк  кю кюре иди, джашнайды.......................................................................360

Ёлсюн ёлюм, джашасын джашау................................................................362

Адам.  Заман.  Джашау..................................................................................365

Ахыр................................................................................................................. 366

Шошлукъ..........................................................................................................366

Ауал бла  Ахыр............................................................................................... 367

Эки  оюм...........................................................................................................367

Шайыр  ..........................................................................................................369

Боллу гьу...........................................................................................................369

Джаннет.  Тиширыу.  Дуния........................................................................... 370

Магьана  ........................................................................................................372

Насыбсыз..........................................................................................................372

Мен -  ахырзаман адамы...............................................................................373

Тиширыу......  ................................................................................................. 375

Нечик насыблы  инсанлабыз биз..................................................................375

Китаб джабхан  назму....................................................................................376

Тазалан............................................................................................................377

Адамла бла итле.............................................................................................378

Аллахха  къайытама....................................................................................... 380

20

- чы китабым «Суаб- понах джазылгъан дефтерле»-денНазмуларымы атама отха.............................................................................381

Кыркъ дж ети.............................................................   ..................................382

Къугаарлыкъ халкьымы................................................................................... 383

Адам-Одг^.............................................................................................................384

552


11-чисенгябргьа дери, андан сора да.............................................................. 385

Чечен мамучукь................................................................................................. 386

Не дерикбиз ол кюн Аллахха............................................................................. 388

Иман насыб тилейик..........................................................................................389

Хасаука: знак национальной беды.................................................................... 390

Возвращение света........................................................................................... 3.98

Переписка главного редактора «Ас-Адан»...................................................... 402

^<ТТ1ягитру1твя11Игянятат>.............................................................................413

«Не соверпийге насилия над другими...».......................................................424

Ислам в истории и  самосознании карачаевского народа.......................... 427

Геннадий Красников. Оглянись -  мир еще не разрушен!.......................... 461

Александр Щуплов. Чтобы спастись, нужно научиться летать.................466

Пространство моего голоса (споры вокруг поэзии Лайпанова)..............470

МамчуланыДина. «Поэт кеси д а . .. » ............................................................477

Байрамукъланы Халимат

Поэзиябызнытамбласына къоркъмайма.......................................482

Писатели о творчестве Б клала Лайпанова..................................................... 488

Из архива первой независимой карачаевской газеты

«ЮйгеИгилик». О времена!.. О нравы!......................................................... 493

Хубийланы Осман. Къарачай писателлени Союзунда кимледиле?........ 494

Назир Хубиев. Когда отсутствует чувство ответственности.......................496

Служил, не Сатане, а Боту................................................................................ 500

Россия начала21 века.......................................................................................503

Ооебе................................................................................................................ 514

DICHTER. REDAKTEUR VERLEGER. BUGERRECHTLER.........................528

CURRICULUM VITAE.....................................................................................532

Башгары............................................................................................................ 543

553Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет