Билал лайпан


риз ангылайбыз,  келе келсе джылыбызжүктеу 10.08 Mb.
Pdf просмотр
бет7/35
Дата15.03.2017
өлшемі10.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

риз ангылайбыз,  келе келсе джылыбыз: 

дллахданды,  Аллаххады  джолубуз.

Кесибизбиз джаратхан  къайгъыланы,

Кесибизге бий  этген да аланы.

Биле-биле батылабыз  гюнахха...

Не дерикбиз Къыямат Кюн  Аллахха?!

Сууаб-гюнах  не болгъанын билдирди,

Халал-харам  не болгъанын билдирди,

Игини-аманны  айырырча эс берди,

Файгъамбарлары  бла,  Китаблары  бла дере берди.

Кёргюзтдю,  ангылатды,  айтды:

Бу 


джолну барсанг джаннетге ётериксе деб,

Бу 


джолну барсанг джаханимге кетериксе деб.

Ангы, эс да бергени  ючюн  бизге,

Сайлауну  къойду кесибизге.

Не этерге,  къалай джашаргъа билмейме деген,

Ёлюмден  башха алда джол,  джарыкъ  кёрмейме деген, 

Алдаргъа кюрешед кесин,  башхаланы да - 

Кёрмегенча,  билмегенча  Къуранны да...

Бир  иймансыз къралдан 

Бир  ийманлы  адам  кючлюдю:

Байланыб эсе да, аягъыбыз-къолубуз,

Хорларыкъбыз.  Бизни тыяр  кюч джокъду - 

АллахданДы,  Аллаххады  джолубуз.

Ийман джолуд - Аллах джолуд  - джолубуз.

9  1

НЮР  ДЖ АРЫ КЪГЪА  АЧ  КЁЛНЮ

Джюрекге да темир де.

Бир  кюннге да ёмюр де. 

Къышынгы д а джазы  бол. 

Берилгеннге разы  бол. 

Акъылманлыкъ  - олду, ол.

Зарланма биреуленнге.

Ие бол  берилгеннге.

Джазгьы  кюн  къышда да бар. 

Джашил тюк ташда да бар. 

Хайда,  ёрге,  алгьа бар.

Барды  ёлюм,  къоранч да,

Барды  насыб,  къууанч да. 

Табигъатды  - джаз,  къач да. 

Инсан болур токъ,  ач да.

Алай  кёзню  кенг ач да,

Сен дуниягьа сейир эт:

Бизге  аманатды  ол,

Бизге берилгенди  ол.

Ач тахсасын,  ташасын.

Ай  бу дуния джашасын,- 

Нечик аламатды  ол!

Джолу джарыкъ таукелни,

Нюр джарыкъ гьа ач  кёлню,

Узат Кёкге,  базыб,  къол. 

Джашауунга разы  бол. 

Берилгеннге  ие  бол.

Ийманлы  бол,  Адам бол.

Аллах бергенни сакъла,

Аллах бергенни  къатла,

Ол  юретгенча атла - 

Англарса дунияланы,

9 2

1

ачтарса сен  аланы, у

1

агъаналы  болур джол.0

йманлы  бол,  Адам бол.Д Ж О К Ъ Д У  

тынчлыкъ

Къайгъы  къайыкъда, тенгизде да.

Терслик балтада,  сабда да.

Кюедиле эт да,  тиш да.

Джокъду тынчлыкъ.

Не Джерде,  не Кёкде,Не Джюрекде 

Джокъду тынчлыкъ.

АДАМ М Ы С А  СЕН?!

Гяуур  патчах  къырдырады  Чеченни,

Тонгузла Чечен Джуртну чанчакълайла.

Сатлыкъ  муфтнйле уа,  ийманларындан  чыгъа, 

Мурдар  патчахны  джалайла,  къучакълайла,

Аны  сиясетин  бабасладан да бегнрек джакълайла.

Бир  Кавказ  Халкъны,

Муслиман  Халкъны 

Гяуур 

турады  къурута,  къыра.

Муслиман дуния  аякъ  юсге турмайд,

Кавказ халкъла да туралла тынглаб.

Бкугеу дунияны  кёз туурасында

Орус  кърал  бир халкъны  ёлтюрюб  юорешеди.

Биринчи  кереми болады  бы лай?!

Бир  муслиман  минг гяуур бла сермешеди.

Аллахны,  адамны,  кесинги  аллынгдада 

Бу соруугъа бир джууаб эт:

Сен адаммыса?

Муслиманмыса?

9 3

Сыйынг-бетинг бармыды  сени?

Бармыды  сени  Аллахынг,  ийманынг?

Сора неге тураса тынгылаб,

Дин  къазауатха чыкъмай,  къошулмай,

Дин  къарнашларынга  кёл бермей,  болушмай... 

Адаммыса сен?

Муслиманмыса сен?

Т Е Н Г И ЗГ Е  Д Ж Е Т Г И Н Ч И

Джауады джангур  - джазгьы, джылы,

Ырхысы  саркъады  къачха.

Джазгьы  къобан джайны  ичи бла 

«Къач» деген тенгизге  кетиб барады.

Сюйсенг ашыкъ, сюйсенг ашыкъма - 

Бизни  джутаргьа хап-хазыр болуб,

«Къач» деген тенгиз сакълайды  алда.

Бизни джашауубуз  - барыуубуз джолда

Барыб, тенгизге  къошулгъунчу,

Кюннге да джылынайыкъ,

Гюллени да сугъарайыкъ,

Кесибиз да  къууанайыкъ,

Башхаланы  да  къууандырайыкъ.

Биз  Кёкню да  кёрдюк -  булут болуб учдукъ, 

Джерни да  кёрдюк -  джаудукъ, джуудукъ аны. 

Къар болуб,  буз болуб да кёрдюк,

Бузладыкъ,  эридик - барын сынадыкъ.

«Къач» деген тенгизге барыб къуюлгъунчу, 

Атыбыз,  бетибиз, татыуубуз да болгъунчу тас, 

Джашаргъа  кюрешейик,  джашаб къалайыкъ

Узакъ,  къыйын  болса да джолубуз - 

Тузлу тенгизден тузсуз суу такъылды

9 4

(

ашаргъа, 

къууаныргьа кюрешсйик. 

е этеригибиз да тенгизге джетгинчид. 

д ж аш аб 

къалаиы къ.

Бу   ЗАТЛАДАН  ХАП А РЫ Н Г  БАРМ Ы ДЫ ?

1

Джашагьан  сагъаты  - джашнагъан  сагъатыды Кёкню да, джерни да,  кёлню да.

Мен  сени амалтын  ёле тургьанлай,

Сен  не этесе  кнмни да,  нени да?!

Элия джарытады  Кёкню.

Гяхиник урады джерге.

Сюймеклик  къалтыратады  кёлню.

Сени  бу затладан  хапарынг бармыды?!

2

Кюн тюбюнде себелейди джангур. «Джангыр,- дейди  Кёк  джерге,- джангыр!» 

Сюймеклик да алай айтады  манга,

Тынгысыз этиб,  чыгьара  тангнга.

Кёлюм токъмуду,  ачмыды,

Бу джазмыды,  къачмыды,

Кьайгьымыды,  къууанчмыды?! 

Ангылаялмайма мен.

Джашнагъан  кёкмюдю,  кёлмюдю?

Мен  бек сакълагъан  келмеди.

Джаз келмей  къалгъанча  кёрдюм.

Элиябутакъбаш буу  секирди,  ёкюрдю,

Чабды, джырды,  къырды  орманны,

Излесе да, табмады  Аны...

Мен  сюрген,  мен сюйген  менден  къачмады  - 

Амма, джюрегин ачмады.

9 5

...Б у  меннге  джазмыды,  къачмыды, 

Бир  къайгьымыды,  къууанчмыды?! 

Кюн тюбюнде себелейди джангур...

С Ю Й М Е К Л И К -И Г И Л И К

1

Къыркъ джылда не боллугъун Къыйынды  билмеклик 

Кимге  файгьамбарлыкъ  келеди,

Кимге уа - сюймеклик.

Алай а, ала экиси да 

Тейриден  келген  аламат.

Алхам болсун,  илхам болсун  - 

Кёкледен эннген  керамат.

Аллах буюрсун  бизге да 

Игилеге ушаргъа.

Ийман бла ,  Къуран  бла,

Сюймеклик бла джашаргъа.

2

Игиликди  сюймеклик,

Сюймекликди  игилик.

Экисини бирлигиди 

Джашау деген  сейирлик.

Игилик бла Сюймеклик - 

Насыб джокъ  андан  уллу.

Мерхаба,  адам  улу,

Джер  юйюнге  игилик,

Джюрегинге сюймеклик.

Ас-салам,  адам улу!

3

Джашау джокъду сюймекликсиз:

Къыш да къыш тюл, джаз да джаз тюл,

9 6

^ ъы з  да  къыз  тюл,  джаш  да джаш  тюл, 

Кюн да аман,  кёл да аман,- 

дкаш ау джокъду сюймекликсиз.

4

Сен  шийир  тенгизни  толкъунунда Кёлтюрюлесе, энесе.

Сени  къучагъында чайкъагъан 

Ол толкъун  менме, билесе.

Тюздю,  джылым  оналты тюлдю.

Ёзге,  заман  кюз арты тюлдю.

Кюнюм  къысылмагъанды  батаргъа. 

Назмудан  кёчмем  хапаргъа.

Шайырлай туугьан  шайырлай  къалад, 

Аны  билмей да тургъанма.

Къан  бла кирген джан  бла чыгъад,

Мен  сюймеклик  ючюн туугъанма.

Сюймекликни, джырны  тинтген, 

Шайыр тюлдю,  алимди.

Мени тынгысыз этген 

Джылым тюлдю,  халимди.

Э РК И Ш И С Е,

УНУТ А Н Ы

Сен  къоймайса джашаргьа,

Хаман тюшюб эсиме.

Башлагъанма шашаргьа,

Не этейим  кесиме?!

Терк  къабыныучу  болдум,

Минг  налат - дженгилликге.

Бир сер адамча болдум  - 

Хорлатдым  сюймекликге.

9 7


Менде  болгьан  иннетден 

Нек джукъмайды  Сеннге джукъ?! 

Хайыр джокъ  интернетден - 

Электрон  мектуб да джокъ.

Телефон д а турады,

Ёлген  итча,  къабышыб.

Джанлыгъа ушаб джаным,

Айланама  чабышыб

Телефон да,  электрон да 

Неге  керегед бизге,

Бир-бирибизни ангылаб,

Джаш аб туралсакъ  бирге.

Къуш  къоймайды  кёкде ыз, 

Сюймеклик  иши  - башха.

Сенден  сора джокъмуд къыз 

М а мени  кибик джашха?!

Сен  къоймайса джашаргъа 

Хаман  тю ш ю б эсиме.

«Эркишисе,  унут аны»,- 

Дедим  кесим  кесиме.

Д Ж А РА Т Х А Н .  КЕЛ ЕЧИ .  АЗАНЧЫ .

1

Халкъ  къралын  къурамыды?Ол  иннет турамыды 

Кючлеб  миллетибизни?

Туранмыды,  Къуранмыды,

Неди  къутхарлыкъ  бизни?!

2

Аллах.  Мухаммад.  Билал.

Джаратхан.  Келечи.  Азанчы.

9 8

^ёклени,  Джерни джзратхан  да - Аллах. 

Кёкледегин,  Джердегин джаратхан да - Аллах. 

Аллах 

Къуранында айтханча джашасакъ, 

Аллах  къутхарлыкъды  бизни. 

дллахданды, Аллаххады  джол.

4

Аплах барды,  бирди,  ишек джокъду.Аллахдан башха Тейри джокъду.

Мухаммад гъалейхи-с-салам да,

Аны  къулуду эмда келечисиди.

5

Аны  азанчысыды  Билал да.6

Адам  улуну  Къарачай  къауумундан 

Азанчыны  атын,  иннетин да джюрютген 

Мен  Лайпанланы  Билалма.

Алхамдулилля, муслиманма.

Минги Тауну  башындан Халкъымы,

Адам  улуну да Хакъ джолуна чакьырама.

7

Ла ил а ха илляллах Мухаммадун-Расулуллах

Эки дунияда да айтылгъан,

Мындан ёмюрлюк,

Мындан ёлюмсюз,

Мындан  къысха,

Мындан  ариу,

Мындан  керти,

Мындан сыйлы 

Джокъду  назму.

9 9

Х А Р  Н Е   О РН У Н   ТАБАД

Джерге тартад тёнгек,

Топракъланады  сан.

Джана,  учад джулдуз,

Джулдузланады джан.

Хар  не орнун табад - 

Эки  болад инсан.

Тёнгек джерге батад,

Кёкге  кетеди  джан.

Д Ж У Л Д У З  Т Ю Ш Г Е Н Д И   К ЁК Д ЕН

Чёблеу баш  Кюннге бурулгьанча,

Сеннге бурулгьанды  джюрек.

Хар бир  палахдан  къутулгъанча,

Джазгъыда акъ  чакъгъанды  терек.

Джылыугъа алданнган джанкъозну 

Тюшюре да болурса эсге.

Алай  эсе,  сен  айтхан  болсун  - 

Мени  санамазса терсге.

Келгенинг болса,  алданыб тюл,

Кел,  сюйюб,  кюлюб,  ышарыб

Мен:  «Джулдуз тюшгенди,- дерча,-кёкден,

Джер  юйюме  ышаныб».

ДЖ АШ АУ,  ЁЛ Ю М  Д А   К ЁЗЮ У

Седирейди  меннге берилген  заман,

Бир  саниеге да тыяр  къарыуум джокъду аны. 

Джокъ  мадарым джашаууму созаргъа, 

Къысхартыргъа уа  къаллай  бир да боллукъма.

Мен  кюн  чыкъгъаннга барама таукел,

Елюм  табанларымдан баса,  келеди  ызымдан.

100


Кюн  чыкъгъан  джанына  барама  кетиб,

£люмню къайгьылары  чаба джан-джанымдан.Мен  Кюнню аллына баргъан  сагьатда,

О л  (ёлюм) джашыртын  къабхан  итге ушайды.

Мен  Кюнню ызындан  баргъан сагьатда,Ол  ашыкъмай туурада сакълайды.

Седирейди  манга берилген  заман,

Мен  кесим да болушама ол затха.Акъ джамчылы,  акъ  башлыкълы  джаш  болуб, 

Миннген эднм тюшмез кибик акъ  атха.Заман  мени бюсюреусюз тюшюрдю,

Энди  мен джаяума,  керекди тёзюм.

Алда сакълайд къара джамчы,  къара ат,

Не этериксе, джашау,  ёлюм да - кёзюу.АЛ Л А Х Х А   Х А Р  КИМ   К ЕС И Ч А   Т Ю Ш Ю Н Е Д И

Тюшюм  мени  илгендирди,  сагъайтды  - 

Гюнах этиб  къутулмазлыгъымы  айтды.

Бу дунияда  къутулсанг да азабдан,

Джокъду мадар  къутулургъа ахратдан.

Болджал дуния  ёлюм  бла бошалад,

Керти дуния андан  сора башланад.

Джалгьан дуниягьа бек  къадалдым, терилдим.

Бир  кере джашайбыз деб,  керпеслендим,  керилдим. 

Ёлдюм,  кетдим  - думп  болмадым, тирилдим:

Ай джангылдым.  Терим  кюе, термилдим.

С Ю Й М Е К Л И К  БЛА  К Ъ А Х М Е Л И К

«Тиширыуну  къанындады  къахмелик...»,- 

Дедиле  къахмелени  сюргенле.

«Тиширыуну сюймекликди  къанында»,- 

Дедиле  поэтле - ариулукъну сюйгенле.

101


Сюймеклик бла  къахмеликни арасы  - бир  атлам . .. 

Алай  а,  мен,  Тиширыугъа ёмюрде да къара  джакъмам, 

Аны  сындырыб сёлешмем, джукъ айтмам.

Тиширыу  мени биргеме джашабмы турады,

Мени  бла бирге джангыз бир  сагъатмы  болады,- 

Ол  кёзюуде ол  меннге  къатынды,  къатынлыкъ этеди, 

Аны  ангылагъан,  тиширыугъа  къатылыкъ этерми?!

Тиширыу Эрге  къанатды,  аманатды.

Тиширыула болгъанлары  себебли 

Бу джашау бизге зауукъду,  аламатды.

Алдаб да,  терилтиб да,  къоркъутуб да,

Тиширыуну  зор бла,  хыйла бла къахме этгенле, 

«Тиширыуну  къанындады  къахмелик»,-деб, 

Сандырайла ол эркек  къахмеле.

Тиширыуну  къахме этген да -  къахмеди,

Къахме джолну сайлагъан  да -  къахмеди,

Къахме бла айланнган да -  къахмеди.

- Тиширыуну  къанындады  къахмелик.  .

- Огьай,  сюймекликди тиширыуну къанында.

Тиширыугъа бир  аман  кёз атдырмам,

Тиширыугъа бир учуз сёз айтдырмам.

Тиширыу,  керти да,  бизге аманатды.

Бир  къауум а  - аманатха хыянатды.

О л  къауумну  кёрюб болмайма,  тюеме.

Тиширыула,  къууаныгъыз джашаудан  - 

Мен  сизни джакълайма,  къучакълайма,  сюеме. 

Тиширыула,  къууаныгъыз джашаудан!

А Й  ЗАУАЛЛЫ  Н АС Ы БС Ы З  АДАМ

Не джаумайды  не аязымайды,

Басыннганлай турады  кёк.

102

u e джыламайды,  не джырламайды  - 

Ташада  бугьунубду джюрек.

джарыкъдан да къоркъду,  къарангыдан  да къоркъду, 

Дллахдан да къоркъду,  шайтандан да къоркъду, 

джашаргъа да  къоркъду,  ёлюрге да къоркъду,

Сюерге да къоркъду,  кюерге да къоркъду, дй   зауаллы  насыбсыз джюрек.

Алай  эте, тохтады  да  къалды.

Учунмады,  учундурмады,

Къууанмады,  къууандырмады,

Алай эте, тохтады  да къалды.

Джашагъанын да  киши  билмеди,Ёлгенин да  киши эшитмеди.

Дунияда ызы  да къалмады,Аты-чууу да  къалмады.

Ай  зауаллы  насыбсыз адам,

Дуниягьа да  нек джаратылгъан болуред?

Д Ж Е Т Е Р И К Л Е   СИ ЗГЕ

Къуллукъну,  илмуну, динни  амантишлери - 

Сатлыкъ,  Зарлыкъ,  Къарангылыкъ.

Ала къургьан  бурууланы  башлары  бла чынгаб,

Мени эмилик сёзлерим 

Сизге ёте,  джете да турдула.

Сиз  къоялмадыгьыз аланы  ангылаб.

Алай болса да,  арада оюлуб буруула,

Джол ачыллыкъды  Тюзлюкге,  Сёзге.

Ол  мен джазгъан  назмула 

Эртде-кеч болса да,

джетерикле сизге.

103

Ай  медет Аллах!  Ала

Мен  кетгёнден  сора джетерикле сизге.

Ш И Й И Р О Т Х А   ТАМ Ы ЗЫ КЪ ЛА 

1

Мен джырдым  Заман  ичин,Мен джырдым  Алам  ичин,

Уллу АЛЛАХНЫ аты  бла 

Сермешдим  Адам  ючюн.

2

Джан  къайгъы  болса адам,

Къалмайд татыу джашаудан.

Хар  зат  кёзбау,  гинасуу,

Бир джукъдан да джокъ асыу.

3

Дауур  болса, дау болса,

Дуния  манга джау болса - 

Къулагьыма  кирмезед,

Джарлы  анам  сау болса.

4

Джылны  бир  кёзюую - джай,

Бир  кёзюую  -  къыш.

Кюнню бир сагьаты  алгъыш,

Бир  сагьаты  -  къаргъыш.

5

Шайыр сёзлери  бла салады  таш.

6

Озгъан джашаууму  кёзюме тюйреб, 

Талайды  эсим.

Кёб  къыйынлыкъда,  палахда,  гюнахда 

Мен тереме кесим.

104

7

Ть1нч  тюл эсе да джашагьан, 

гькан джашаудан тоймайды.

Хакъ джолунда баргьанны дл л ах 

атыб къоймайды.8

Къара  кийген  тиширыуду

Кече.

Къара джаулукъ  къысхан Тиширыуду кече.

Къара джаулукълу тиширыуду Кече.

9

Бу  мазаллы  джюрегимден сора,

Бу чексиз сюймеклигимден  сора,

Мени  сеннге берир  затым джокъду.

1 0

Мен  Къуранны  кёчюралмай  азаб чекдим,Хар  бир сёзюн  ангы  бла сюздюм,  чекдим. 

Къарачай тил араб тилден тюлдю джарлы, 

Кесибизбиз этиб тургъан  аны джарлы.

Къарачай тилде барды беклик,  терклик - тюрклюк. 

Аллах джаратхан  ол да бир  Сёз,  бир сейирлик. 

Барды  анда бир  къудурет,  бир ёмюрлюк.

11

Джашау,  ёлюм да  -  кёзюу,

Джашау,  ёлюм да  - хакъ.

Улуса да,  ит болмаз,

Бёрю эсе,  Халкъ.

12

С ют уюгъанча уюйду  къарангы.Ол  къара айранны  ким  иче болур?!

Къара кючлемилле  кьарангыны  къорлугъу,

Огьесе,  къара  кючленими  къорлугъуду  къарангы?!

1 0 5


13

Кюн  чууакъды,  сууукьду.

Къышхы  чилле джууукъду.

14

Мен  ажымсыз билген  зат:

Мен  бу ёмюрде ёллюкме.

Ёлгенимден сора  юч  кюнден,

Юч айдан,  юч джылдан болса да,

Сизге тирилиб  келликме.

15

Я Рабби,

Кечеги  къарангыда

Нек  кюсетесе  меннге джарыкъны?!

Нек  излетесе быллай бир аны?!

Нек термилтесе  кесинг  берген джанны?! 

Кесинг юфгюрген  шойса да аны?!

Джан  ачыса,  къыйналса, термилсе 

Аллах да этеди бушуу,

Болушургьа уа  ашыкъмайды:

Не этгенин  Ол  биледи  Кеси.

Биз кёлтюралмаз ауурлукьну салмайды  Ол. 

Берген джанын да болджалсыз алмайды  Ол. 

Заман да,  онг да береди 

Джол сайларгъа,  анда барыргъа да.

16

Кеси  кесиме этеме джаулуюь:

Кетеди джашау,  кетеди саулукъ.

Сууукъ  болалла Аллах да,  адам да.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет