Білім беру бағдарламасы мамандығЫ: 1504000 фермер шаруашылығЫ (бейін бойынша) Астана 2016 4жүктеу 2.25 Mb.
Pdf просмотр
бет15/20
Дата15.03.2017
өлшемі2.25 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

бі
ліктілік
тер
 бо
йынш
а:
 
Жоғары деңгейі
н 
 жән
е 
ор
та буын мама
ны «
Ферме
р» 
-1
 жыл 10
 а
й 
 «Ферм
ер
-ме
недж
ер
» 
оқы
тудың
 жал
ғасы тағы
 +10 а
й 
 
Барлық бі
ліктілік д
еңгейл
ерін алу ү
шін жал
пы
 о
қыту
 м
ерз
імі 
- 2
 жы
л 
10 
ай
    
 
   
Индексі 
 
 
   
Модуль
дердің, пр
актик
алард
ың 
атауы
 
Бақыл
ау
 
ныс
аны
 
Оқу
 уақы
тының 
кӛлемі
 
(сағат)
 
 
 
Семест
рл
ар 
бойынша 
бӛлу
  
емтихан
 
сынақ
 
Курстық жоба 
/жҧм
ыс 
 
барлы
ғы
 
из них
 
теориялы
қ 
сабақ
тар  
 
 
Зертхан.
-
практик
а
лық, 
практик
а
лық 
сабақ
тар
 
Ӛндірі
стік 
оқыту жә
не 
кәс
іптік  
   
практик
а 

10
 

110
123
 
 
ОГД.0

Жалпы г
умани
тар
лық 
пәндер
і  
 
 
 
 
300
 
 
 
 
1-

БММ.0

Базалық 
жалпы кә
сі
птік 
мо
дульде
р  
 
 
 
 
442
 
180
 
148
 
114
 
1-

БЖКМ.
01
 
Фе
рма ша
ру
аш
ылығ
ын жоспа
рл
ау
 
және
 ұйым
да
стыр
у н
егізд
ері
 

 
 
90
 
36
 
30
 
24
 
 
БЖКМ.
02
 
То
пыр
ақ
ты 
ег
уге 
және
 от
ы
рғыз
уғ
а 
да
яр
ла
у  
 
 

 
90
 
36
 
30
 
24
 
 
БЖКМ.
03
 
А
уы
лша
руашылық 
да
қы
лд
ард
ы
 
ӛсір
у, к
үт
і және
 ӛнімд
і жин
ау
   
 

 
110
 
44
 
30
 
36
 
 
БЖКМ 
04
 
А
уы
лша
руашылық м
алд
ы ӛсір
у және 
ұста
у не
гіз
де
рі  
 
 
 
 
100
 
40
 
30
 
30
 
 
БЖКМ 
05
 
Жүргі
зу
ді
ң тео
риял
ық к
урсы: 
тр
ак
тор
ш
ы
-ма
шинис
іні
ң к
уәлі
гін а
лу
 
үшін не
гіз
де
р (III
 сынып)
 (В, 
С
 
са
натты)
 
 
 
 
52
 
24
 
28
 

5-

КМ.0

Кә
сі
птік моду
льд
ер
 
 
 
 
1656
 
662
 
310
 
684
 
2-

КМ.0

 
Ӛндіріс
тік 
жоспар
ла
у, 
ж
ұм
ыст
ы
 
да
йында
у 
және
 
ба
қыла
у,
 
бу
хгалте
рл
ік
 ес
еп   
 

 
 
 
КМ
.0

 
Кәсі
порын
 қ
ызметіні
ң нә
тижеле
рі
 
 

 
 
КМ.0

 
А
уы
лша
руашылық ӛ
сі
мд
ік
терд
і е
гу
 


 
 
КМ 03.

Дәнді д
ақылда
рд
ы 
өс
іру
 
 
 
 
 
КМ 03.

Та
мы
р же
мі
стерді  өсі
ру
 
 
 
 
 
КМ 03.

Жемі
с-
көкөк
ніс да
қылд
арды  өс
іру
 
 
 
 
 
КМ 03.

Жемшө
пті 
өсіру жә
не 
жайы
лым
дарды 
ти
імді 
пайдалану  
 
 
 
 
 

111
 
124
 
 
КМ.0
4 
Қазіргі зам
анғы с
ала
лық 
техн
оло
ги
яларды па
йда
лан
у   
 

 
 
 
КМ 04.

Жылыжа
й 
ӛндірісі
 
 
 
 
 
КМ 04.

Эк
оло
гиял
ық а
уыл ш
ар
уаш
ылы
ғы  
 
 
 
 
 
КМ 04.

Эне
ргетик
алық
 д
ақ
ылд
ар 
 
 
 
 
 
КМ 04.

Же
мшӛп ша
ру
аш
ыл
ығы
 
 
 
 
 
КМ 04.
5 
Ор
ма
н ша
ру
аш
ылығ
ы
 
 
 
 
 
КМ.0

 
Етті
-сҥтті 
малды ӛсі
ру
 жә
не ҧс
тау  
 

 
 
 
КМ 05.

Етті жә
не
 сүтті ірі
 қар
а малд
ы 
өсіру  
 
 
 
 
 
КМ 05.

Ешкіле
рд
і  өсіру  
 
 
 
 
 
КМ 
05.

Өн
ім
ді ж
ылқала
рды
  өсі
ру
 
 
 
 
 
КМ 05.

Түйеле
рд
і  
өсіру
 
 
 
 
 
КМ.0

 
Етті ма
лды
 ӛсіру ж
әне
 ҧстау  
 

 
 
 
КМ 06.

Қойл
арды 
өсіру жән
е қо
й еті 
ме
н 
жүнді ө
нді
ру  тех
нологиясы 
   
 
 
 
 
КМ 06.

Шош
қал
арды өсіру 
және ш
ошқа 
етін 
өнді
ру
  тех
но
ло
ги
яс
ы   
 
 
 
 
 
КМ 06.

Қоянд
ард
ы өсіру жә
не қ
оян
 е
т
ін 
өн
ерк
әс
іп
тік 
өн
ді
ру 
технол
огияс
ы  
 
 
 
 
 
КМ.0

 
Ау
ыл
шар
уа
шы
лық
 қҧсты ӛсі
ру
 
жә
не ж
ҧмы
рт
қа ме
н қҧстың 
етін, 
балықт
ар
ды, 
 мам
ы
қ жҥнді а
ңдар 
мен ара
ларды ӛн
дір
у 
техноло
гия
сы
   
  

 
 
 
КМ 07.

Жұмы
рт
қа
 ме
н қ
ұстың етін 
 ӛндір
у 
техн
оло
ги
ясы   
  
 
 
 
 
КМ 07.

Балық 
ӛсір
у 
және
 ма
мық 
жүнді
 
 
 
 
 

112
125
 
 
аңд
арды, а
раларды б
ағ
у   
 
Фер
ме
р-
ме
недже
р (қолданб
ал
ы бака
ла
вр)
  
білікті
лігі 
   
   
       
     
     
   
    
           
         
        
   
     
 
 
 
 
 
972
 
388
 
26

324
 
КМ.0
8 
Қаржылық
 ес
еп,
 ста
тистик
а жә
не 
ба
қыла
у. К
апита
л жә
не 
заң
 

 
 
224
 
90
 
62
 
72
 
 
КМ.0

Фитомед
ицина
 және
 ӛсім
ді
ктерлі
 
се
лек
циял
ау
тений
 
 

 
90
 
36
 
18
 
36
 
 
КМ 1

Ақпаратт
ы
 жаз
у әд
іс
теме
сі
   
 

 
90
 
24
 
30
 
36
 
 
КМ 1

Малд
ы ұст
ау
 жүйеле
рі ме
н 
техн
оло
ги
ясы  
 
 

 
98
 
40
 
22
 
36
 
 
КМ 1

А
уы
лша
руашылық ӛ
нім
нің 
нарығы 
ме
н с
ау
да
сы, 
 ма
ркетинг, 
корпора
ти
втік
 б
ас
қа
ру
 және
 б
изнес 
стартап.
 

 
 
316
 
120
 
88
 
108
 
 
КМ 1

А
уы
л ша
ру
ашылық 
және
 қ
ор
ш
аға
н 
орта с
ала
сынд
ағы с
аяса
т. 
Қо
лд
анб
алы 
экологи
я.
 
 

 
154
 
62
 
56
 
36
 
 
ББ
ҦМ.00
 
Бі
лім беру
 ҧйымыме
н бел
гілен
етін 
мо
дульде
р 
**
 
 
 
 
278
 2-

ӚҚ ж
әне
 
КП 0

Ӛндіріс
тік оқыту
* және
 кәс
іптік 
практик
а 
мо
дулі 
 
   
 
 
 
396
 
 
 
 
5-

ӚП
 01
 
Техноло
ги
ялық (
дипл
ом ал
ды) 
практик
а 
 

 
180
 
 
 
 
 
ДЖ
 
Дипломд
ы
қ 
жобал
ау
  
 
 
 
216
 
 
 
 
 
АА
 
Аралық 
аттест
атта
у 
 
 
 
144
 
 
 
 
 
ҚА 0

Қорыты
нды аттес
таттау
 
 
 
 
132
 
 
 
 
 
ҚА 
02
 
Кәсі
птік
 дайындығы
ның д
еңге
йін 
 
 
 
24
 
 
 
 
4,6
 

113
 
126
 
 
  Ес
кертпе 
 
Оқу бағда
рлам
ала
ры ме
н ж
оспар
ларын
 ә
зір
ле
ген
 к
ез
де
, те
хн
ик
алы
қ жә
не кәсіп
тік білі
м 
бер
у ұ
йы
мдары:
 
 
міндетт
і 
оқыт
уғ
а 
саға
тт
ар
ды
ң 
жа
лпы 
мӛлшерін
 с
ақт
ап, 
циклдар 
үшін 
оқу
 м
атериа
лдар
ды
 иг
ер
уг
е 
бӛ
лінеті
н 
оқу
 с
аға
тын
ың
 30
 % кӛле
мі
не д
ейін 
және 
әр 
пән 
(мо
ду
ль) б
ой
ынша
 30
 % д
ейін 
және 
ӛн
дір
істі
к о
қыт
уды
ң 
және к
әс
іпт
ік
 
пр
ак
тик
аның 5
0 % дейін
 ӛзг
ер
туі

 
әр
түр
лі оқыт
у те
хн
олог
иялар
ын
, ныс
ан
дары
н, оқу п
ро
це
сін ұй
ымдастыр
у жә
не бақы
ла
у әдістері
н т
аңда
уы

 
жұмыс
 б
ер
ушілер
дің
 қаж
етті
лік
терін
е 
сә
йк
ес 
ж
алпы 
гу
ман
ит
ар
лық 
жән
е 
әле
уме
ттік

кон
омик
алық 
мо
ду
льдер
 
бо
йы
нша 
30

дейін 
жән
е 
кәс
іпт
ік
 мо
ду
льдер

ӛн
дір
істік 
оқыт
у 
ж
әне 
кәсіпт
ік 
пр
ак
тик
а 
бо
йы
нша 
50

дейін
 оқу
 
бағд
ар
лам
ал
арын
ың
 м
аз
мұны
н ӛзг
ер
туі. 
 
 
міндетті 
оқыт
уғ
а 
оқ
у 
саға
тт
ар
ды
ң 
жа
лпы 
мӛл
ше
рі
н 
сақ
та
п 

ағ/к
ре
ди
т), 
жұмыс 
бер
ушіні
ң 
та
ла
бы
 бо
йы
нша 
кәс
іпт
ік
 мо
ду
льдерг
е 
қо
сы
мша мо
ду
льдер е
нг
ізуг
е;
 
 
білім 
алу
шыла
рды
ң 
оқу
 үлг
еріміне 
ағ
ымдағы
 бақыл
ау
ды
 жән
е 
біл
ім 
алушы
ла
рғ
а 
ара
лық 
ате
ст
атт
ау 
жүр
гіз
у 
ны
сандары
н т
аңада
уы
, тә
ртіб
і ме
н мер
зімділіг
ін б
ел
гіле
уі
 мүмк
ін;
 
Кур
ст
ар
 
бо
йы
нш
а 
оқу
 
мо
ду
льд
еріні
ң 
оқыт
у 
уақытын 
бӛ
лу 
оқ
ыт
у 
те
хно
лог
иясынан, 
мам
анды
қт
ың
 
ерекшелік
терін
ен, ӛ
ңір
лік е
ре
кшелік
тер
ден жән
е б
ас
қадан т
әу
ел
ді ӛ
зг
ер
уі
 м
үм
кін.
 
         
(ОУПК
Қ)**
 
ба
ғала
у жә
не 
бі
лік
тілік б
ер
у   
   
 
 
Жиыны 
м
індетті 
оқы
туға
   
   
 
 
 
4320
 
 
 
 
 
К
 
Консу
льт
ациялар 
 
 
 
 
оқ
у ж
ы
лы
на 
100 саға
ттан а
ртық 
ем
ес
  
Ф
 
Факуль
та
тивт
ік с
абақтар
 
 
 
 
аптас
ына 4
 са
ғаттан 
артық ем
ес
 
 
Барл
ы
ғы 
оқу у
ақыты
ның 
сағатт
ар
ы
   
 
 
 
4960
 
 
 
 
 

114
8.  Мамандық  бойынша  оқу  процесінің  жоспарына  (оқу  жоспарына) 
түсіндірме жазба 
Жалпы орта білім алумен негізгі орта білім базасында жылпы білім беру 
пәндерін зерделеуге оқу жоспарында бөлінген оқу уақытының көлемі Жалпы 
орта білім беру ҚР МЖМББС сәйкес тұрақты болып қалды.  
Жалпы гуманитарлық пәндер.  
Жалпы гуманитарлық пәндерді зерделеу мамандығы бойынша терминоло-
гияны игеруді, өз кәсіптік қызметінің саласында жұмыс істеу үшін мемлекет-
тік тілде сөйлеуді  қамтамасыз етеді. 
Жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларын әзірлеген кезде, техникалық 
және  кәсіптік  білім  беру  ұйымдарына  саладағы  құқық  негіздері,  қатынасу 
психологиясы,  мемлекеттік  тілде  іс  жүргізу  модульін  зерделеуге  көзделген 
оқу уақытын қайта бөлу құқығы ұсынылады. 
Базалық  жалпы  кәсіптік  модульдер  білікті  кадрларды  даярлау  бойын-
ша кәсіптік оқытудың білім беру бағдарламаларының жалпы құрылымында 
маңызды орын алады. Білім алушылардың базалық модульдерді игеру про-
цесінде алатын базалық білімдері мен машықтарынан барлық процестер мен 
құбылыстардың тұтастығын толық мойындаумен кәсіптік мәселелерді шешу-
дің, мамандығы бойынша курстық, дипломдық және практикалық жұмыстар-
ды сауатты орындаудың келешек құзыреттілігінен тәуелді.
Кәсіптік модульдерді зерделеу білім алушылардың кәсіптік дайындығы-
ның негізін құрайды.   
Білім беру бағдарламасы модульдік-компетенттiлiк тәсілдің негізінде жо-
баланды және 3 бағыт бойынша ферма шаруашылығы мамандарының қалып-
тастыратын білімдері, машықтары, базалық және кәсіптік құзыреттері түрін-
де сипатталды:
жыл
«Жалпы ауыл шару-
ашылығы» бейіні
«Өсімдік шаруашылығы 
өнімінің өндірісі» бейіні
«Мал шаруашылығы 
өнімінің өндірісі» бей-
іні
1-2
(1)
Міндетті модульдер:
БММ модулі 0.1
БММ модулі 02
БММ модулі 03
БММ модулі 04 
Таңдау бойыншаі мо-
дульдер:
БММ модулі 05
Міндетті модульдер:
БММ модулі 0.1
БММ модулі 02
БММ модулі 03
БММ модулі 04 
Таңдау бойыншаі модуль-
дер:
БММ модулі 05
Міндетті модульдер:
БММ модулі 0.1
БММ модулі 02
БММ модулі 03
БММ модулі 04 
Таңдау бойыншаі мо-
дульдер:
БММ модулі 05
2-3
(1-2)
Міндетті модульдер:
КМ модулі 01 
Таңдау бойыншаі мо-
дульдер:
1 КМ модулі 03 (1-4)
1 КМ модулі 05 (1-4)
1 КМ модулі 06 (1-3)
1 КМ модулі 07 (1-5)
Міндетті модульдер:
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет