Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беружүктеу 0.83 Mb.
Pdf просмотр
бет4/9
Дата03.03.2017
өлшемі0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

тізбесі болып табылатын элективті пәндер каталогын (ЭПК) әзірлейді. 

      ЭПК-де әр оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері көрсетіледі. ЭПК студенттерге элективті оқу пәндерін 

баламалы таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 

      36. Мамандық бойынша ҮОЖ мен ЭПК негізінде студент эдвайзердің көмегімен ЖОЖ құрады. ЖОЖ әрбір студенттің жеке 

білім алу траекториясын анықтайды. 

      ЖОЖ-ға ҮОЖ-дан міндетті компонент пәндері мен оқу қызметінің түрлері (практикалар, мемлекеттік емтихан, 

дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау) және ЭПК-дан таңдау компоненті пәндері кіреді. 

      Студенттердің элективті пәндерді ретсіз таңдауының алдын алу және жоғары оқу орны әзірлеген білім беру 

бағдарламаларын іске асыру мақсатында студенттердің таңдауына ЭПК шеңберінде бірнеше білім траекториясын – еңбек 

нарығы мен жұмыс берушілердің сұранысын есепке ала отырып, жоғары білім мамандығы бойынша қызметтің нақты бір саласына 

бағытталған білім беру бағдарламасын меңгеруге мүмкіндік беретін элективті пәндер тізбесін және оларды меңгеру ретін 

ұсынуға болады. 

      37. ОЖЖ оқу жылына мамандықтардың ҮОЖ-ы мен студенттердің ЖОЖ-ы негізінде әзірленеді және оны ғылыми кеңестің 

шешімі негізінде білім беру ұйымының басшысы бекітеді. 

      ОЖЖ-да оқу жылында оқытылатын пәндер тізбесі және олардың кредитпен санағандағы еңбек сыйымдылығы, оқытылу реті, 

оқу сабақтарының түрлері, бақылау нысандары, сондай-ақ оқу қызметінің басқа да түрлері (практикалар, мемлекеттік 

емтихандар, дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау) айқындалады. 

      ОЖЖ оқу сабақтарының кестесін құруға және оқытушының оқу жұмысының еңбек сыйымдылығын есептеуге негіз болады. 

      38. ЭПК, ЖОЖ және ОЖЖ-ның нысанын, құрылымын, әзірлеу және бекіту ретін жоғары оқу орны өзі анықтайды. 

      39. Барлық оқу пәндерінің мазмұны оқу бағдарламаларымен анықталады. Оқу бағдарламалары үлгілік, жұмыс, сондай-ақ 

силлабус болып бөлінеді. 

      40. Үлгілік оқу бағдарламалары (ҮОБ) міндетті компонент пәндері бойынша әзірленеді және оларды білім беру 

саласындағы уәкілетті орган бекітеді. 

      41. Оқу жұмыс бағдарламалары мен силлабустар (студенттерге арналған пән бағдарламалары) оқу жоспарының барлық 

пәндері бойынша әзірленеді және оларды жоғары оқу орны бекітеді. Бұл ретте оларды әзірлеу міндетті компонен т пәндері 

бойынша үлгілік оқу бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады, ал таңдау компонентінің пәндері бойынша жоғары оқу орны 

өзі әзірлейді. Оқу жұмыс бағдарламалары мен силлабустардың нысанын, құрылымын, әзірлеу және бекіту тәртібін жоғары оқу 

орны өзі анықтайды. 

      42. Білім беру мазмұнын жоспарлау, оқу процесін ұйымдастыру мен жүргізу тәсілін жоғары оқу орны кредиттік оқыту 

технологиясы негізінде өз бетінше жүзеге асырады. 

      43. Кредиттік оқыту технологиясында студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарының – тестілер, бақылау 

жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар, есептер және т.б. түрінде тексерілетін, оқу -әдістемелік әдебиетпен 

және нұсқаулықтармен қамтамасыз етілген белгіленген тақырыптар тізбесі бойынша жұмыстардың (оның ішінде ө зі бетінше 

оқып меңгеруге бөлінген) көлемі артады. 

      44. Өзіндік жұмыс екі түрге бөлінеді: оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ) 

және студенттің толығымен өзі орындайтын жұмысы (СӨЖ). 

      45. ОСӨЖ жеке график бойынша оқытушымен байланыста орындалатын студенттің аудиториядан тыс жұмыс түрі болып 

табылады, ол жалпы оқу сабақтарының кестесіне енбейді. 

      46. ОСӨЖ бен СӨЖ-нің өзіндік жұмыстың жалпы көлеміндегі арақатынасын жоғары оқу орны өзі айқындайды. 

      ОСӨЖ барысында оқу бағдарламасындағы анағұрлым қиын сұрақтар, үй тапсырмалары, курстық жобалар (жұмыстар) 

бойынша консультациялар және семестрлік жұмыстардың, есептер мен басқа да СӨЖ тапсырмаларының орындалуына бақылау 

жүргізіледі. 

      47. Кредиттік оқыту технологиясының міндеті – студенттердің өзін-өзі ұйымдастыру және өзіндік білім алу 

қабілеттерін дамыту. Тиісінше, оқытушылар мен студенттер жұмыстарының мынадай үлгілік циклдері іске асырылады.  

      1) Оқытушының студенттермен жұмысының (ОСЖ) үлгілік бірлік циклі үш негізгі функцияны қамтиды. 

      Оқытушының бірінші функциясы – бағыттаушы-бағдарлаушылық (тақырыпқа кіріспе, мақсат, міндеттерді қою, 

практикалық тиімділігін, материал мазмұнының негізгі бөлімдерінің мәні мен өзара байланысын сипаттау, оқу -әдістемелік 

құралдармен жұмыс жөнінде ұсынымдар т.б.). Бұл студенттің алдағы өзіндік жұмысы үшін жеткілікті болуы тиіс.  

      Оқытушының екінші функциясы – консультативтік-түзетушілік. Бұл – студенттің өзіндік жұмысында оқу әрекетін 

жүзеге асыруда консультативтік көмек беру, жеке консультация жүргізу және тиісті түзету жұмыстарын жүзеге асыру. Білім 

беру процесінде бұл функцияны тьюторлар атқарады. 

      Оқытушының үшінші функциясы – бақылаушылық-бағалаушылық. Бұл студенттердің білімін, шеберлігін және дағдысын 

бағалауды әртүрлі нысанда жүргізу (жазбаша немесе ауызша емтихан, тестілеу және т.б.), оларға кездесетін негізгі 

қиындықтарды анықтау бойынша диалог ұйымдастыру, оқытушының сарапшы немесе бақылаушы ретінде «дұрыс» әрекеттерді, 

өзара әрекеттестікті, эталондық тәсілдерді көрсетуін қарастырады. 

      2) Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысының (ОСӨЖ) үлгілік бірлік цикліне мынадай 


төрт негізгі функция кіреді: 

      Бірінші функция – оқу пәні бойынша бағыттау-бағдарлау сабақтары кезінде оқытушы берген ақпаратты студенттердің 

белсенді қабылдауын іске асыруды көздейді. 

      Екінші функция оқытушының ұсынымы негізінде студенттердің өздігінен оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиеттерді 

оқуын, үй тапсырмаларын, бақылау, курстық жұмыстарды және т.б. орындауын көздейді. 

      Бұл кезеңде студенттерден жұмыс істеудің әдіс-тәсілдерін білу, қиындықтарды анықтау, өзін-өзі ұйымдастыру және 

өзіндік тәртіп талап етіледі. 

      Студенттердің үшінші функциясы – өздерінде қиындық тудырған жағдайларды талдау мен жүйелеу, оқу материалын 

түсіну мен меңгерудегі қиындықтар себебін анықтау, басқа оқу әрекетін орындау. Студенттер шешімі табылмаған 

қиыншылықтарды оқытушыларға арналған сұрақтар жүйесіне айналдырады (оларды саралайды, реттейді, ресімдейді), бұл 

сұрақтарға өз жауаптарының нұсқаларын дайындайды. 

      Студенттердің төртінші функциясы түсініктеме, ақыл-кеңес, консультация алу үшін оқытушымен сұхбаттасуын 

білдіреді. 

      48. Жоғары оқу орны оқу процесін барлық қажетті ақпарат көздерімен, атап айтқанда, оқулықтармен, оқу 

құралдарымен, оқу пәндері бойынша әдістемелік құралдармен, нұсқаулықтармен, өзіндік жұмыс бойынша белсенді үлестірмелі 

материалдармен және нұсқаулықтармен, электронды оқулықтармен, желілік білім беру ресурстарының қолжетімді болуын 

қамтамасыз етеді. 

      Әрбір студент оқудың барлық кезеңінде анықтамалық-жолсілтегіштермен қамтамасыз етіледі. 

      49. Оқу процесін жоспарлау кезінде жоғары оқу орны бакалавриаттың білім беру бағдарламасы компоненттерін бөлу 

нормаларын осы стандартқа 

1-қосымшаға

 (бакалавриат үшін) және 

2-қосымшаға

 (жоғары арнаулы білім үшін) сәйкес 

басшылыққа алады. 

3. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын 

талаптар 

      50. Студенттің оқу жүктемесінің көлемі оның оқу жылы ішінде әр пән немесе оқу жұмысының түрі бойынша игеретін 

кредит санымен өлшенеді. 

      51. Профессорлар-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін жоспарлау кредитпен немесе аудиториялық оқу сабақтарын 

кесте бойынша немесе оқу жұмысының басқа түрлері үшін жеке бекітілген график бойынша оқытушының студенттермен байланыс 

жұмысының уақытын білдіретін академиялық сағаттармен жүзеге асырылады. 

      52. Студиялық, зертханалық, сондай-ақ дене шынықтыру сабақтарынан өзге аудиториялық жұмыстың бір академиялық 

сағаты 50 минутқа тең, Студиялық сабақтар үшін бір академиялық сағат 75 минутқа және зертханалық сабақтар мен дене 

шынықтыру сабақтары үшін 100 минутқа тең. 

      Практиканың, студенттерді қорытынды аттестаттаудың барлық түрлері үшін бір академиялық сағат 50 минутқа тең. 

      53. Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір кредит: 

      1) семестр түріндегі академиялық кезең бойында студенттің аудиториялық жұмысының; 

      2) кәсіптік практика кезеңіндегі студенттің оқытушымен жұмысының; 

      3) студенттің дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау бойынша жұмысының

      4) студенттің мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайындық пен оны тапсыру бойынша жұмысының 15 академиялық 

сағатына тең екенін ескеру қажет. 

      54. Студенттің оқу жүктемесі академиялық сағаттардың ұзақтығымен және оқу жұмыстарының түрлері үшін академиялық 

сағатпен ілесе жүретін оқу сағаттарының көлемдерімен (50 минуттық байланыс сағаттары) анықталады. 

      Аудиториялық жұмыстың бір академиялық сағаты 50, 75 немесе 100 минутқа тең болуы мүмкін. Студенттің аудиториялық 

жұмысының академиялық сағаттары тиісті СӨЖ сағаттарының санымен толығады, осылайша бір кредитке студенттің семестр 

түріндегі академиялық кезеңінің бір аптасындағы жиынтық оқу жүктемесі 3 сағатқа тең болады. 

      Дәріс пен практикалық (семинар) сабақтары кезіндегі студенттің оқытушымен жұмысының байланыс сағаттары 

жиынтығында әр байланыс сағаты 2 сағат СӨЖ-бен қамтамасыз етіледі. 

      Дене шынықтыру сабақтары қосымша СӨЖ сағаттарымен қамтылмайды. 

      Практиканың әр академиялық сағаты (оқу практикасынан басқа) студенттің қосымша жұмысының тиісті оқу сағаттарымен 

толықтырылады: педагогикалық практика үшін – 1 сағат, өндірістік практика үшін – 4 сағат. 

      Қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау бойынша студенттің 

оқытушымен байланыс жұмысының немесе мемлекеттік емтиханға дайындық және оны тапсыру бойынша студенттің оқытушыме н 

жұмысының бір сағаты (50 минут) болып табылады. Студентті қорытынды аттестаттаудың әр академиялық сағаты 6 сағаттық 

СӨЖ-бен қамтамасыз етіледі. 

      55. Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңінен, практика мен демалыстан тұрады. Соңғы курста 

оқу жылына қорытынды аттестаттау кезеңі қосылады. 

      56. Оқу жылының жалпы ұзақтығы 36 аптадан кем болмауы тиіс. 

      57. Академиялық кезең 15 апта көлеміндегі семестрден тұрады. 

      58. Әр академиялық кезең ұзақтығы 1 аптадан кем болмайтын студенттерді аралық аттестаттау кезеңімен аяқталады. 

      59. Аралық аттестаттау кезеңінде барлық оқытылған пәндер бойынша қорытынды бақылау жүргізіліп, ағымдағы үлгерім 

бағаларын (ағымдағы және межелік бақылаулар бойынша бағалардың арифметикалық ортасы)  ескере отырып, пәндердің 

қорытынды бағалары шығарылады. 

      Пән бойынша қорытынды бағада ағымдағы үлгерім бағасының үлесі 60 %-дан, ал қорытынды бақылау бағасының үлесі 30 

%-дан кем болмауы тиіс. 

      60. Оқу жылы ішінде студенттерге кемінде екі рет ұзақтығы соңғы курстан өзге курстарда кемінде 7 аптаны құрайтын 

демалыс беріледі. 

      61. Кәсіптік практика жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Ол 

оқу, педагогикалық, өндірістік және дипломалды болып бөлінеді. 

      Кәсіптік практиканың барлық түрінің жалпы көлемі 6 кредиттен кем болмауы тиіс. «Білім» мамандықтары тобы бойынша 

кәсіптік практика көлемі 6 кредиттен 20 кредитке дейін, «Техникалық ғылым және технологиялар» мамандықтары тобы 

бойынша кәсіптік практика көлемі 6 кредиттен 15 кредитке дейін болады. 

      Практикалардың ұзақтығы студенттің практика кезіндегі 30 сағатқа тең апта бойғы (5 күндік жұмыс аптасы кезінде 

күніне 6 сағат) нормативті жұмысын есепке ала отырып, аптамен анықталады. Апта санын шығар у үшін практиканың кредитпен 

есептелген көлемін тиісті практика түрінің оқу сағатымен есептелген еңбек сыйымдылығына көбейту керек және оны 

студенттің апта бойғы жұмысының ұзақтығына, яғни 30 сағатқа бөлу керек. 

      Практиканың 1 кредитінің еңбек сыйымдылығы оқу практикасы үшін 15 сағатты (50 минуттан), педагогикалық практика үшін 30 сағатты (50 минуттан), өндірістік практика үшін 75 сағатты (50 минуттан) құрайды. 1 кредитке келетін 

практиканың ұзақтығы аптамен есептегенде оқу практикасы үшін 0,5 аптаны, педагогикалық практика үшін 1 аптаны, 

өндірістік практика үшін 2,5 аптаны құрайды. 

      62. Студенттерді қорытынды аттестаттауды аптамен жоспарлау 54 сағатқа тең студенттің апта бойғы жұмысының 

нормативті уақытына (6 күндік жұмыс аптасы кезінде СӨЖ-ді қоса есептегенде күніне 9 сағат) сүйене отырып анықталады. 

      Қорытынды аттестаттаудың 1 кредиті 105 (15х7) сағат тең, яғни 2 апта. Олардың ішінде 15 сағаты студент пен 

оқытушының байланыстағы жұмысына, ал 90 сағаты СӨЖ-ге арналады. 

      Мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайындалуға және тапсыруға 1 кредит, яғни 2 апта бөлінеді. 

      Дипломдық жұмысты (жобаны) жазуға және қорғауға 2 кредит, яғни тиісінше 4 апта бөлінеді. Бұл ретте 2 кредитке 

дипломдық жұмысты (жобаны) ресімдеу мен қорғау енеді. Дипломдық жұмысты (жобаны) орындау процесінің өзі алдын ала 

кәсіптік практика барысында және теориялық оқытудың соңғы кезеңінде жүзеге асады. 

      63. Студенттердің қосымша оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықты 

немесе академиялық қарызды жою үшін, игерген кредиттері өз ЖОО-да міндетті түрде қайта есепке алынатын жағдайда басқа 

ЖОО-да оқу пәндерін оқып-үйрену үшін, үлгерімнің орташа балын (GPA) көтеру үшін ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы семестр 

(бітіруші курстан өзге курстарда) енгізілуі мүмкін. 

      64. Бакалаврды даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі өлшемі студенттің теориялық оқу бойынша 

кемінде 129 кредитті, сондай-ақ кәсіптік практиканың кемінде 6 кредитін, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау, жазу 

және қорғаудың кемінде екі кредитін, мамандық бойынша мемлекеттік емтиханға дайындық пен тапсырудың кемінде 1 кредитін 

игеруі болып табылады. 

      Жекелеген мамандықтардың ерекшеліктеріне қарай (жоғары арнаулы білім беру бағдарламаларын қоса алғанда) оқыту 

процесінің аяқталғандығының негізгі өлшемі ретінде студенттің: 

      игеруі талап етіледі: 

      1) «Өнер» тобы бойынша – теориялық оқудың 160-180 кредитіне дейін; 

      2) «Әскери іс және қауіпсіздік» тобы бойынша – теориялық оқудың 170-190 кредитіне дейін; 

      3) «Ветеринария» тобы бойынша – теориялық оқудың 160 кредитіне дейін; 

      4) «Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина)» тобы бойынша – теориялық оқудың 190-224 кредитіне 

дейін. 

      Сонымен қатар, ЖОО іске асырылатын білім беру бағдарламаларының ерекшеліктеріне қарай игеруге қажетті кредиттер көлемін арттыра алады. 

      Бакалавриаттың білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгеріп, оған қойылатын талаптарды орындаған жағдайда 

студентке оқу мерзіміне қарамастан «бакалавр» академиялық дәрежесі беріледі. 

      65. Семестр түрінде ұйымдастырылған бір академиялық кезең ішінде күндізгі оқыту нысанының студенті 18-22 кредит, 

сырттай оқыту нысанының студенті 9-12 кредит, кешкі оқыту нысанының студенті 12-15 кредит игеруі тиіс. Аталған 

кредиттер саны студенттің алдыңғы білім деңгейіне қатыссыз белгіленеді. 

      66. «Білім» мамандықтар тобының білім беру бағдарламаларын жасау кезінде жоғары оқу орындары шағын жинақталған 

мектептердің жұмыс істеуін ескереді. 

      Педагогикалық мамандықтардың студенттеріне аралас мамандықтардың пәндерін қатар игеруге мүмкіндік беріледі. 

Мұндай жағдайда студенттер бір семестрде 27 кредитке дейін игере алады. 

      67. ЖОО оқу процесін берілген лицензияға сәйкес ұйымдастырады және білім беру қызметін лицензиялау кезінде 

қойылатын біліктілік талаптарын сақтауы тиіс. 

      68. ЖОО білім беру қызметін тиісті материалдық-техникалық базамен, білікті профессорлар-оқытушылар құрамымен, 

кітапхана қорымен, Интернет және басқа да ақпараттық ресурстармен, қаладан тыс жерлерден келген студенттерді 

жатақханамен және студенттерді қолдаудың басқа да қызметтерімен қамтамасыз етеді. 

      69. Материалдық-техникалық және оқу-зертханалық базаға қойылатын талаптар. 

      Жоғары оқу орнының материалдық-техникалық жабдықталуы оның техникалық және технологиялық мүмкіндіктер ауқымын 

кеңейтуге бағытталуы тиіс. 

      Жоғары оқу орнында санитарлық талаптарға сай келетін, оқытудың нысандары бойынша оқу сабақтарын екіден артық 

емес ауысымда өткізуге қажетті аудиториялық қордың негізгі көлемі және қосымша бөлмелер болуы керек.  

      Меншік, шаруашылық жүргізу және жедел басқару құқығындағы ғимараттардың оқу ауданы оқу сабақтарының 

ауысымдылығын ескергенде келтiрiлген контингенттiң бiр студентіне 6 м

2

 кем болмауы тиіс.       Тіл және тілдік пәндер бойынша оқу сабақтарын өткізу үшін, сондай-ақ студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру 

үшін жоғары оқу орнында лингафон кабинеттері мен оған ұқсас басқа да жабдықтар болуы керек.  

      ЖОО оқу сабақтарын және СӨЖ-ді интерактивті нысанда ұйымдастыруға мүмкіндік беретін соңғы үлгідегі компьютерлік 

сыныптармен, интерактивті тақталармен жабдықталған болуы тиіс. 

      Білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін жоғары оқу орнында оқу бағдарламаларының тиісті тапсырмаларын 

орындауға мүмкіндік беретін түрлі тапсырмалармен (виртуальды зертханаларды қосқанда), бағдарламалық  қамтыммен 

қамтамасыз етілген заманауи оқу-зертханалық жабдықтар болуы керек. 

      Жоғары оқу орындарының оқу зертханаларына қойылатын талаптар қолданыстағы санитариялық ережелерге сәйкес 

қабылдануы тиіс. 

      70. ЖОО әр студентті мамандығының бейініне сәйкес кәсіптік практикалар базасымен қамтамасыз етеді. 

      71. Жоғары оқу орнының кадрлық құрамына қойылатын талаптар лицензиялау кезінде білім беру қызметіне қойылатын 

біліктілік талаптарымен анықталған. 

      Жоғары оқу орнының оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын сақтаған жағдайда оқу 

сабақтарын ұйымдастыру мен өткізудің түрін және оқытудың әдіс-тәсілдерін еркін таңдауға құқылы. 

      72. Ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыз етуге қойылатын талаптар: 

      Жоғары білім беру бағдарламасын іске асыру әрбір студенттің ақпараттық ресурстар мен кітапхана қорына еркін қол 

жеткізуі, барлық модульдер, пәндер, оқу жұмысының барлық түрлері – практикумдар, курстық және дипломдық жобалау, 

кәсіптік практика, студенттің өзіндік жұмысы бойынша әдістемелік құралдар мен ұсынымдардың, сондай-ақ көрнекі құралдар 

мен аудио- және бейнематериалдардың болуы арқылы қамтамасыз етіледі. 

      ЖОО студенттердің электронды кітапханаларда орналастырылған халықаралық деректер көздерін қоса алғанда оқу, 

ғылыми, ақпараттық базаларға қол жеткізуін қамтамасыз етеді. 

      Кітапхана қоры мен электронды және магнитті тасымалдағыштардағы оқу әдебиеттерімен қамтамасыз ету білім беру 

қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс. 

      Ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету студенттердің өзіндік жұмысын жүйелі түрде күшейту арқылы жүзеге 

асады. 

      73. Білім алушылардың зерттеу қызметіне қойылатын талаптар.       Студенттердің ғылыми жұмыстары оқу процесінің жалғасы және тереңдетілуі болып табылады және кафедраларда, 

зертханаларда, ғылыми, конструкторлық және жоғары оқу орындарының жобалау бөлімдерінде, студенттердің ғылыми -

техникалық бірлестіктерінде (конструкторлық және өзге бюролар, орталықтар, ҒЗИ және т.б.) ұйымдастыр ылады. 

      Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарына (СҒЗЖ) жетекшілікті ЖОО профессорлары, доценттері, оқытушылары 

атқарады. ЖОО СҒЗЖ жүйесінің жаппай ұйымдастыру іс-шараларын жоспарлауы және өткізуі тиіс. 

4. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 

      74. Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының бірінші деңгейі (бакалавриат) негізінде анықталады және 

құзыреттілік арқылы көрінеді. Оқыту нәтижелері бағдарламаның барлық деңгейінде де, жеке пәннің, модульдің деңгейінде 

де сипатталады. 

      Бірінші деңгейдегі дескрипторлар: 

      1) зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен 

түсінігін көрсете білу; 

      2) осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу; 

      3) дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу

      4) әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды 

және интерпретациялауды жүзеге асыру; 

      5) ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу 

қабілеттерінің болуын көздейді. 

      75. ЖОО бітірушісінің жалпы құзыреттері жалпы білімділікке, әлеуметтік-этикалық құзыреттерге, экономикалық және 

ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне, арнаулы құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 

      76. Жалпы білімділікке қойылатын талаптар: 

      1) ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану 

ғылымдары (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында базалық білімінің болуы; 

      2) заманауи техниканы қолдану дағдысының болуы, кәсіптік қызметте ақпараттық технологияларды қолдана білуі

      3) күнделікті кәсіптік қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білімді меңгеру 

дағдысының болуы. 

      77. Әлеуметтік-этикалық құзыреттерге қойылатын талаптар: 

      1) қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу 

және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену; 

      2) іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын игеру; 

      3) Қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениетін білу; 

      4) әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу; 

      5) Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу; 

      6) қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу; 

      7) түрлі әлеуметтік жағдайларда саналы түрде дұрыс бағыт ұстана білу; 

      8) командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу; 

      9) ортақ келісімге келе білу, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра білу; 

      10) кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу. 

      78. Экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне қойылатын талаптар: 

      1) экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.с.с. жөнінде ғылыми түсінігінің 

болуы; 

      2) экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну. 

      79. Өзгерістер мен белгісіздіктердің динамизмі жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдердің ауысуына, 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет