Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беружүктеу 0.83 Mb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата03.03.2017
өлшемі0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

кәсіптік қызмет дағдыларын, құзыреттері мен тәжірибесін жинақтау, сондай-ақ озық тәжірибені игеру мақсатында 

өткізіледі. 

      Зерттеу/өндірістік практиканың мазмұны диссертациялық зерттеу тақырыбымен анықталады. 

      80. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар: 

      Ғылыми және педагогикалық магистратурадағы ғылыми-зерттеу жұмысы: 

      1) магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблемасына сәйкес келуі; 

      2) өзектілігі, ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығының болуы; 

      3) ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік, технологиялық жетістіктеріне сүйенуі; 

      4) ғылыми зерттеудің қазіргі әдістерін қолдану арқылы орындалуы

      5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерінің болуы; 

      6) тиісті білім беру саласындағы алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге негізделуі тиіс. 

      81. Магистранттың эксперименталдық-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар. 

      Бейіндік магистратурадағы эксперименталдық-зерттеу жұмысы: 

      1) магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблемасына сәйкес келуі; 

      2) ғылым мен техниканың, өндірістің қазіргі жетістіктеріне негізделуі және нақты практикалық ұсынымдарды, 

басқарушылық міндеттердің өзіндік шешімдерін қамтуы; 

      3) алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалуы; 

      4) негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименталды-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерінің болуы 

тиіс. 


      82. Ғылыми-зерттеу немесе эксперименталды-зерттеу жұмыстарының нәтижесі өтілуіне қарай әрбір академиялық 

кезеңнің соңында магистранттың есебі түрінде ресімделеді. 

      МҒЗЖ (МЭЗЖ) шеңберінде магистранттың жеке жұмыс жоспарында міндетті түрде шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтуі 

қарастырылады. 

      83. Магистранттың ғылыми-зерттеу немесе эксперименталды-зерттеу жұмысының ең соңғы қорытындысы магистрлік 

диссертация болып табылады. 

      84. Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері ең кемі бір жарияланымда және/немесе ғылыми-практикалық 

конференцияға қатысуында көрінуі тиіс. 

      85. Магистрлік диссертацияның мазмұны мен ресімделуіне, оның дайындалуы мен қорғалуына қойылатын талаптарды 

жоғары оқу орны өзі анықтайды. 

      86. Магистрлік диссертация міндетті түрде плагиатқа тексерілуден өтуі тиіс, мұндай тексерісті жүргізу қағидалары 

мен тәртібін жоғары оқу орнының өзі анықтайды. 

      87. ЖОО-ның кадрлық құрамына қойылатын талаптар лицензиялау кезінде білім беру қызметіне қойылатын біліктілік 

талаптарымен айқындалған. 

      ЖОО оқытушысы оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларының талаптарын ұстанған жағдайда оқу сабақтарын ұйымдастыру 

мен өткізудің әдіс-тәсілдері мен нысандарын, оқытудың әдістерін еркін таңдауға құқылы. 

      88. Магистратураға оқуға қабылданғаннан кейінгі екі айдың ішінде магистрлік диссертацияға жетекшілік жасау үшін 

ғылыми жетекші тағайындалады. 

      Ғылыми жетекші және магистранттың зерттеу тақырыбы ғылыми кеңес шешімінің негізінде ЖОО ректорының бұйрығымен 

бекітіледі.       Магистранттың ғылыми жетекшісінің ғылыми дәрежесінің болуы және ғылымның осы саласында (магистранттың оқу 

мамандығы бойынша) ғылыми зерттеулермен белсенді түрде шұғылдануы тиіс. Қажет болған жағдайда ұқсас ғылым саласы 

бойынша ғылыми консультанттар тағайындалады. 

      89. ЖОО магистранттың зерттеу нәтижелерін жариялауға көмек көрсетеді. 

4. Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптар 

      90. Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының 2-деңгейі (магистратура) негізінде анықталады және құзыреттілік 

арқылы көрінеді. Оқыту нәтижелері бағдарламаның барлық деңгейінде де, модульдің, жеке пәннің деңгейінде де 

сипатталады. 

      Екінші деңгейдегі дескрипторлар: 

      1) жоғары бiлiм деңгейінде меңгерген, ғылыми зерттеулер контексiнде идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшiн 

негiз немесе мүмкiндiк болып табылатын, дамытылып отыратын бiлiмі мен түсiнігін көрсете білу; 

      2) зерттеп отырған саламен байланысты контекстер мен одан да кеңірек (немесе пәнаралық) салаларда жаңа немесе 

белгісіз жағдайлардағы проблемаларды шешуде бiлiмін, түсінігін және қабілетін қолдана алу; 

      3) бiлiмдi интеграциялау, қиындықтарды жеңе білу және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде 

тұжырымдамалар жасау, осы тұжырымдамалар мен білімін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып қолдана 

білу; 


      4) өз қорытындыларын және бiлiмін, олардың негіздемесiн мамандарға және маман еместерге айқын және ашық 

хабарлау; 

      5) білім алуды өздігінен жалғастыру қабілеттерінің болуын көздейді. 

      91. Бейіндік магистратураны бiтiрушiлердің негізгі құзыреттіліктеріне қойылатын талаптар: 

      1) мынадай: 

      ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы; 

      жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті 

проблемалары туралы; 

      жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы; 

      әлемдік бизнес серіктестiктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазiргi жай-

күйі туралы; 

      кәсiпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы; 

      кәсiпорынның жұмыс істеуінің негiзгi қаржылық-шаруашылық проблемалары туралы түсінігі болуы тиіс. 

      2) мыналарды: 

      ғылыми танымның әдiснамасын; 

      экономика құрылымын өзгертетін негiзгi қозғаушы күштерді; 

      инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшелiктері мен ережелерiн; 

      ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде бір шет тiлiн кәсiптік 

деңгейде білуі қажет; 

      3) мыналарды: 

      кәсiптік қызметте танымның ғылыми әдiстерiн қолдана білуі; 

      процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдай 

білуі; 

      әртүрлi пәндер бойынша меңгерген бiлiмді интеграциялауы, оларды жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқарушылық мәселелерді шешуде қолдана білуі; 

      кәсiпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау жүргiзе алуы және оның нәтижелерiн кәсiпорынды 

басқаруда қолдана білуі; 

      маркетинг пен менеджменттi ұйымдастырудың жаңа әдістерін практикада қолдана алуы; 

      кәсiпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешiм 

қабылдай білуі; 

      экономикалық қатынастарды реттеудегi Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларын практикада қолдана білуі; 

      жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарауы; 

      ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып 

жүргізуі; 

      диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименталды-зерттеу және аналитикалық 

жұмыс нәтижелерін жалпылай білуі тиіс. 

      4) мынадай: 

      қалыпты ғылыми және кәсiптік міндеттерді шешу; 

      ұйымдар мен кәсiпорындардың экономикалық қызметiн ұйымдастыруда және басқаруда ғылыми талдау және практикалық 

мәселелерді шешу; 

      менеджмент және маркетинг саласында проблемаларды зерттеу және алынған нәтижелерді кәсiпорынды басқару әдiстерiн 

жетiлдiру үшiн қолдану; 

      кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

      шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресiмдеу; 

      күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажет бiлiмін кеңейту және тереңдету; 

      кәсiптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану дағдысының болуы тиіс. 

      5) мынадай: 

      мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында; 

      қазiргi әлемдiк экономика проблемалары және әлемдік шаруашылық процестердегі ұлттық экономикалардың қатысуы 

саласында; 

      кәсiпорын қызметiн ұйымдастыру мен басқаруда; 

      әртүрлi ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттiк қызмет органдарымен өндiрiстiк байланыстарды жүзеге асыруда; 

      бiлiмнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсiптік дағдыны және біліктілікті тереңдету тәсілдерінде құзыретті 

болуы қажет. 

      92. Ғылыми және педагогикалық магистратура бiтiрушiлерінің негізгі құзыреттіліктеріне қойылатын талаптар: 

      1) мынадай: 

      қоғамдық өмiрдегi ғылым және бiлiмнiң рөлі туралы; 

      ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы; 

      жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті 


проблемалары туралы; 

      жоғары мектеп оқытушысының кәсiби құзыреттілігі туралы; 

      жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы түсінігі болуы керек; 

      2) мыналарды: 

      ғылыми танымның әдiснамасын; 

      ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын; 

      оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын; 

      білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын білуі тиіс; 

      3) мыналарды: 

      алған білімін ғылыми зерттеулер контекстiнде идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшiн қолдана білуі; 

      процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдай 

алуы; 


      әртүрлі пәндер аясында алған білімін жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешуде интеграциялауы; 

      бiлiмді интеграциялау жолымен, толық емес немесе шектеулі ақпараттар негiзiнде тұжырымдама жасап, шешiм қабылдай 

алуы; 

      жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясынан алған бiлiмін өз педагогикалық қызметiнде қолдана білуі;       оқытудың интерактивті әдiстерін қолдана білуі; 

      ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып 

жүргізуі; 

      жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарауы; 

      ғылыми зерттеулер жүргізуге және ЖОО-да арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретіндей кәсіптік деңгейде шет тілін еркін меңгеруі; 

      диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыс 

нәтижелерін жалпылай білуі тиіс. 

      4) мынадай: 

      ғылыми-зерттеу әрекеттері, қалыпты ғылыми мәселерді шешу; 

      кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру; 

      кәсiптік пәндердi оқыту әдiстемесі; 

      білім беру процесінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану; 

      кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

      шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық тұрғыдан ресiмдеу; 

      күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту және тереңдету 

дағдысының болуы қажет. 

      5) мына: 

      ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында; 

      жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында; 

      қазiргi бiлiм беру технологияларына қатысты мәселелерде; 

      кәсiтік салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда; 

      бiлiмдi үнемі жаңартуды, кәсiптік дағды мен білікті кеңейтуді қамтамасыз ету әдістерінде құзыретті болуы тиіс. 

      93. Магистратураның әр мамандығы бойынша арнайы құзыреттер жұмыс берушілер талаптары мен қоғамның әлеуметтік 

сұраныстарын ескере отырып анықталады. 

      94. Міндетті минимум мен жоғары оқу орны ұсынатын оқу жүктемесінің көлемі аясында алынған білім деңгейі әртүрлі 

бақылау түрлері арқылы қамтамасыз етіледі. 

      95. Магистранттардың оқу жетістіктерін бақылау және олардың оқу пәндері немесе модульдер бойынша білімін 

бағалауды оқу процесінің межелік кезеңдерінде (әр академиялық кезең мен оқу жылы аяқталған кезде) Офис регистратор 

(бөлім, сектор) жүргізеді және бақылау мен бағалау білім берудің қорытынды нәтижесіне бағдарлануы тиіс.  

      96. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын Офис регистратор есепке алып отырады және магистранттардың 

белгіленген нысандағы транскрипінде көрінеді. 

      Транскрипт магистрантқа білім алудың кез келген кезеңінде оның жазбаша өтініші негізінде беріледі. 

      97. Магистранттардың білімін, іскерлігін, дағдысын және құзыреттерін бақылау оларды қорытынды аттестаттау 

кезінде жүргізіледі. 

      98. Магистранттарды қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу жоспарында 

қарастырылған мерзімде кешендi емтихан тапсыру және магистрлiк диссертацияны қорғау нысанында өткізілед і. 

      99. Кешенді емтихан диссертация қорғауға дейін 1 ай қалғаннан кешіктірмей өткізіледі. Мамандық бойынша кешенді 

емтиханға магистратураның білім беру бағдарламасындағы бейіндеуші пәндер циклдерінің пәндері кіреді.  

      100. Магистрлік диссертацияны қорғау рәсімін Жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесіне сәйкес ЖОО-ның өзі анықтайды. 

      101. Магистратураның оқу бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған тұлғаларға «магистр» академиялық дәрежесі және 

қосымшасы (транскрипт) бар мемлекеттік үлгідегі диплом тапсырылады. 

      Жоғары оқу орны бітірушіге дипломға жалпыеуропалық қосымша (Diploma Supplement) бере алады. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартына 1-қосымша       

Ғылыми және педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасының 

компоненттерін бөлу нормасы (оқу мерзімі 2 жыл) 

 

Қызмет түрлері 

Кредит 


саны

 

Апта саны

 

Жалпы сағат 

саны


 

Оның ішінде

 

Орташа 


апталық 

жүктеме


 

аудиториялық/оқытушымен 

байланыстағы сағаттар

 

МӨЖ 

1

 

2 

3

 4

 

5 

6

 7

 

8 

1

 Теориялық оқыту 

(1:2)


 

42

 45

 

1890 

630


 

1260


 

52,0


 

2

 Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды қоса 

алғанда 


магистранттың 

теоретикалық 

оқытудан алшақсыз 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы (1:7)

 

3 

-

 360

 

45 

315


 

 

 Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды қоса 

алғанда 


магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы (1:7)

 

4 

9

 480

 

60 

420


 

54,5


 

3

 Қорытынды 

аттестаттау (1:6)

 

4

 8

 

420 

60

 360

 

52,5 

 

БАРЛЫҒЫ 

53

 62

 

3150 

795


 

2355


   

4

 Теоретикалық 

оқытудан алшақсыз 

практика 

(педагогикалық) 

(1:1)

 

3 

-

 90

 

45 

45

 30,00

 

5 

Практика (зерттеу) 

(1:7)

 

3 

12

 360

 

45 

315


 

30,00


 

6

 Демалыс

 

 13

 

  

 

 7

 

Емтихан сессиясы 

 

9 

 

  

 

 Барлығы (52 апта х 

2 ж. – 8 апта= 96 

апта)

 

59 

96

 3600

 

885 

2715


   

      Ескерту: 

      1. «Магистр» академиялық дәрежесін алу үшін теориялық оқытудың кемінде 42 кредитін, практиканың кемінде 6 

кредитін, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының кемінде 7 кредитін меңгеруі керек (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған 

кредиттер санына қарамастан) 

      2. Кешенді емтиханға 1 кредит, магистрлік диссертацияны ресімдеуге және қорғауға 3 кредит жоспарланады 

(мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан) 

      3. Магистратураның барлық мамандықтары үшін кемінде 3 кредит педагогикалық, кемінде 3 кредит зерттеу практикасы 

белгіленеді (мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан) 

      4. Бітіруші курсты есептемегенде оқу жылындағы демалыс ұзақтығы кемінде 7 аптаны құрауы тиіс. Оқу жылындағы 7 

аптадан артық демалыс уақытын жоғары оқу орны өздігінен қызметтің басқа түрлеріне қай та бөле алады. 

      5. Қызмет түрлеріне байланысты апта санын жоғары оқу орны өзгерте алады, бірақ магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы тиіс. 

      6. Жазғы семестр, ОҚТ демалыс есебінен немесе академиялық күнтізбе бойынша жеке жоспарланады. 

      7. МҒЗЖ үш кредиті оқыту процесінен қол үзбей теориялық оқытумен қатар жоспарланады (әрбір семестрге 1 

кредиттен). Педагогикалық практика екінші және үшінші семестрде (барлық 3 кредит) оқыту процесінен қол үзбей теориялық 

оқытумен қатар жоспарланады. Қызметтің әр түрін қатар жоспарлаған жағдайда осы қызмет түрлері бойынша апталық жүктеме 

азайтылып, тиісінше олардың апта саны артуы тиіс, бірақ магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы 

қажет. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 2-қосымша       

Бейіндік магистратураның білім беру бағдарламасының компоненттерін бөлу 

нормасы (оқу мерзімі 1 жыл) 

 Қызмет түрлері

 

Кредит саны

 

Апта саны

 

Жалпы сағат 

саны


 

Оның ішінде

 

Орташа 


апталық 

жүктеме


 

аудиториялық/оқытушымен 

байланыстағы сағаттар

 

МӨЖ 

1

 2

 

3 

4

 5

 

6 

7

 8

 

1 

Теориялық оқыту 

(1:2)

 

18 

15

 810

 

270 

540


 

54,00


 

2

 Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды қоса 

алғанда 


магистранттың 

эксперименталды-

зерттеу жұмысы 

(1:7)


 

4

 9

 

480 

60

 420

 

54,55 

3

 Қорытынды 

аттестаттау (1:6)

 

4

 8

 

420 

60

 360

 

52,5 

 

БАРЛЫҒЫ 

26

 32

 

1740 

390


 

1320


   

4

 Практика 

(өндірістік) 

(1:4)

 

2 

5

 150

 

30 

120


 

30,00


 

5

 Демалыс

 

 4

 

  

 

 6

 

Емтихан сессиясы (2х2 апта)

 

 3

 

  

 

  

БАРЛЫҒЫ (52 апта 

х 1 ж. - 8 апта = 

44 апта)


 

28

 44

 

1860 

420


 

1440


   

      Ескерту: 

      1. «Магистр» академиялық дәрежесін алу үшін теориялық оқытудың кемінде 24 кредитін, өндірістік практиканың 

кемінде 2 кредитін, магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысының кемінде 2 кредитін меңгеруі керек (мамандықтың 

ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан) 

      2. Кешенді емтиханға 1 кредит, магистрлік диссертацияны қорғауға 3 кредит жоспарланады (мамандықтың ҮОЖ-да 

жоспарланған кредиттер санына қарамастан) 


      3. Магистратураның барлық мамандықтары үшін жоғары оқу орнымен кемінде 2 кредит өндірістік практика белгіленеді 

(мамандықтың ҮОЖ-да жоспарланған кредиттер санына қарамастан) 

      4. Қызмет түрлеріне байланысты апта саны өзгеруі мүмкін, бірақ магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 

сағаттан аспауы тиіс. 

      5. ОҚТ демалыс есебінен немесе академиялық күнтізбе бойынша жеке жоспарланады. 

      6. МЭЗЖ оқытудың басынан бастап жоспарлаған дұрыс және теориялық оқытумен немесе өндірістік практикамен қатар 

өткізген дұрыс. Қызметтің әр түрін қатар жоспарлаған жағдайда осы қызмет түрлері бойынша апталық жүктеме азайтылып, 

тиісінше олардың апта саны артуы тиіс, бірақ магистранттың орташа апталық жүктемесі 57 сағаттан аспауы қажет.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартына 3-қосымша       

Бейіндік магистратураның білім бағдарламасының компоненттерін бөлу нормасы 

(оқу мерзімі 1,5 жыл) 

 

Қызмет түрлері 

Кредит 


саны

 

Апта саны

 

Жалпы сағат 

саны


 

Оның ішінде

 

Орташа 


апталық 

жүктеме


 

аудиториялық/оқытушымен 

байланыстағы сағаттар

 

МӨЖ 

1

 2

 

3 

4

 5

 

6
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет