Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет192/192
Дата12.09.2022
өлшемі1.54 Mb.
#38863
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   192

Document Outline

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 • БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
 • 5В020800 - «АРХЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ»
 • мамандығы бойынша
 • ПӘНДЕРДІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
  • ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
  • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
  • БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
 • 5В020800 - «АРХЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ»
 • мамандығы бойынша
 • ПӘНДЕРДІҢ ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
  • ТИПОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
  • 9. А.К. Ақжанова, К.Б.Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 2010. –128 б.
 • 10. А.А.Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.
  • 12. Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ университеті, 2008. –302 б.
  • 13. Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –Алматы, 2013. - 165 б.
 • 2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного образования. Алматы, 2010.
  • Ұлы дала аумағындағы прототүріктердің алғашқы мемлекеттік құрылымдары (б.з.б. ІV-б.з. Vғғ.)
   • Қазақстан аумағындағы ІХ-ХІІ ғғ. түркі мемлекеттері
    • Түркілердің материалдық және рухани мәдениеті
 • Қазақстан аумағындағы ІХ-ХІІ ғғ. түркі мемлекеттері 
  • Түркілердің материалдық және рухани мәдениеті
 • Қазақстандағы XIII ғ. басы-XV ғасырлардағы этносаяси үдерістер
  • Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы 
  • Шетелдік Азия, Африка және Америка археологиясы. Көне Месопатамияның археологиясы
  • Көне Қытай архитектурасы
  • Үндістан жерінің көне дәуір археологиясы 
  • Шығыс Жерорта теңізі және Кіші Азияның көне мәдениеті
  • Перу және Орталық Американың көне мәдениеті
  • Монғолия археологиясы
  • Көне жапония. Ауғанстан археологиялық ескерткіштері
  • Африка археологиясы
  • Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные тексты по археологии и этнологии на английском языке.
   • Бронзовый век на территории Казахстана (II –I тыс. до н.э.)
 • Қазақстандағы XIII ғ. басы-XV ғасырлардағы этносаяси үдерістер
  • ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 • TDAE 1204 ТАРИХИЛЫҚҚА ДЕЙІНГІ АДАМЗАТ ЭВОЛЮЦИЯСЫ
  • Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырауы
  • Таптардың пайда болуы. Алғашқы қоғам ыдырауының алғы шарттары. Өндіргіш күштердің дамуы және олардың түрлі қырлары. Кетпендік егіншіліктен жыртпалы егіншілікке ауысу. Малшылықтың дамуы. Жоғары ұйымдастырылған маманданған иемденуші шаруашылықтың дамуы....
   • ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 • Көлемі - 4 кредит
  • Еуропа археологиясының тарихы
   • Ортағасырлық ескерткіштердің мәдениеті
   • Алғашқы архитектуралық мәдениеттердің өмірге келуі,құрылыста (менгир,дольмен, кромлех) терминдердің пайда болуына алып келді. Парфенон мен Афина. Колизейлік, Феодалдық соғыстар, Қамалдар, София соборы мен Константинопольді алып қарауымызға болады. Х ғ...
  • Шетелдік Азия, Африка және Америка археологиясы. Көне Месопатамияның археологиясы
  • Көне Иран археологиясы
  • Көне Қытай архитектурасы
  • Үндістан жерінің көне дәуірі археологиясы
  • Шығыс жерорта теңізі және Кіші Азияның көне мәдениеті
  • Перу және Орталық Американың көне мәдениеті
  • Моңғолия археологиясы
  • Көне Жапония. Ауғанстан археологиялық ескерткіштері
  • Африка археологиясы
   • ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
   • 2. Пивоев В. М. Этнос и нация: проблемы идентификации М: Директ-Медиа, 2013.- 111 с.
   • 3. Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Древние культуры азиатских эскимосов. – М: Директ-Медиа, 2014. - 210 с.
   • 3. Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях глобальных трансформаций. - Сибирский федеральный университет, 2012.- 643с.
   • 4. Арутюнов С. А., Абдушелишвили М. Г., Калоев Б. А. Народы Кавказа. Антропология, лингвистика, хозяйство. – М: Директ-Медиа, 2014.- 198 с.
    • ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
     • 1. Қазақстандағы этнологиялық мектеп
     • 2. Л.Н.Гумилевтің этнос теориясы
    • ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
   • 3. Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Древние культуры азиатских эскимосов. – М: Директ-Медиа, 2014. - 210 с.
  • ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
  • Институт переговоров: виды, функции, динамика и правила проведения. Профессиональные дебаты как высший пилотаж ораторского мастерства (ораторского искусства). Дебатобаза: база кейсов и аргументов для профессиональных дебатов. Подготовка презентаций по...
 • 2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного образования. Алматы, 2010.
 • В ходе изучения курса студенты должны
 • знать:
  • Бронзовый век на территории Казахстана (II –I тыс. до н.э.)
   • Государства IX-XII вв. на территории Казахстана
    • Материальная и духовная культура тюрков
 • Этнополитические процессы в Казахстане нач. XIII-XV вв.
 • Казахстан в составе Монгольской империи и улусов Чингизидов
 • Духовная культура. Религия и искусство Казахстана в XIII-XV вв.
 • Казахстан в середине XV- первой трети XVIII вв.
 • Традиционное казахское общество XV – первой трети XVIII вв.
  • Введение
  • Археология Европы. История археологии в Европе
 • Казахстан в период послемонгольских политических образований (XIV-XV вв.)
 • Тесное взаимодействие на территории Дешт-и Кыпчака исконно тюркской, монгольской и исламской культурных традиций. Эпос. Устная индивидуальная поэзия в культурной жизни Дешт-и Кыпчака. Письменная литература. Музыкальное искусство. Религиозные верования...
 • Казахстан в середине XV-первой трети XVIII вв.
  • ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
  • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  • ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
  • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  • СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
  • Введение
   • ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
   • Археология Европы. История археологии в Европе
 • Археологические памятники и культуры. Каменный век 
 • Бронзовый век
  • Железный век
   • Археология древнего Ирана
   • Архитектура древнего Китая
   • Археология древней Индии
   • Древние культуры восточного Средиземноморья и Малой Азии
   • Древние культуры Перу и Мезоамерики
   • Археология Монголии
   • Древняя Япония. Афганистан
   • Археология Африки
 • Археологические памятники и культуры. Каменный век
 • Бронзовый век
  • Железный век
  • Характерные особенности раннего железного века на Пиренейском полуострове. Поселения в долине Эбро, Телль Кортес-де-Наварро. Жилища мегаронного типа. Греческая колонизация. Вторжение племен полей погребений. Металлические изделия. Клад бронзовых издел...
   • Архитектурные памятники средневековья
    • Археология древнего Ирана
    • Архитектура древнего Китая
    • Археология древней Индии
    • Древние культуры восточного Средиземноморья и Малой Азии
    • Древние культуры Перу и Мезоамерики
    • Археология Монголии
    • Древняя Япония. Афганистан
    • Археология Африки
    • ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
     • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  • Народы Западной Азии
  • Народы Западной и Северной Европы
   • ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
   • 1. Пивоев В. М. Этнос и нация: проблемы идентификации М: Директ-Медиа, 2013.- 111 с.
   • 2. Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Древние культуры азиатских эскимосов. – М: Директ-Медиа, 2014. - 210 с.
   • 3. Этнология (Этнография). –М., 2015. – 580 с.
 • 6. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Под ред. Родригеса А.М. - М.: Ч.1 - 2005, 463с.; Ч.2 - 2001, 336с.; Ч.3 - 2004, 256с.
  • СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
  • Введение
   • ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
  • ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
   • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  • ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
   • СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 • Предмет археологии


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   192
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет