Биотехнологияжүктеу 16.47 Mb.
Pdf просмотр
бет22/24
Дата18.03.2017
өлшемі16.47 Mb.
түріОқулық
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

216

20.  Бір  организмнен  бөлініп  алынган  генді  басқа  туыс  алыс 
реципиент  организмніц  жасушаға  тасымалдану  деген  мағынаны 
білдіретін  процесс:
A)  биоконверсия;
B)  трансгеноз;
C) реверсия;
Б)  пролиферация;
Е)  трансдукция.
21.  Криопротекторларга  кандай  зат(тар)  жатады?
A)  осмотиктер;
B)  глицерин;
C) ДМСО;
Б) сахароза;
Е) барлығы  дұрыс.
22. Дене жасушаларынын яғни сомалык жасушаларынын қосы-
луын  не деп айтады?
A)  трансгеноз;
B)  регенерация;
C) сомальщ будандастыру;
Б)  дедифференциация;
Е)  иммобилдендіру.
ЯР
23.  Жасушаныц  күрамына  кіретін  ядроны,  цитоплазманы,  ми- 
тохондрняларды,  хлоропластарды,  хромосомаларды  бір  жасуша- 
дан  басқа  жасушаға  көшіру  негізінде  мүлдем  жаңа  жасушаны  жа­
сау деген  мағынаны  білдіретің термин:
A) жасушаны  қайта қүрастыру (реконструкция);
B)  трансгеноз;
C)  репарация;
Б )  фолдинг;
Е)  клондау.
24.  Биоинженерлік әдістерге жатады:
A)  жасушалык  инженерия;
B)  биометрия;
C) криосақтау;
Б)  гаплоидтык  технология;
Е)  эмбриокультура.
25. Өсімдік жасуша инженериясында колданылатын тәсіл(дер):
A) 
іп 
уііго
  жағдайда  регенерант-өсімдіктерді  будан  жасушалардан
өсіріп  алу;
B) өсімдік жасушаны қайта күрастыру;
217

С) өсімдіктің дене жасушаларды будандастыру;
Щ протопластарды  бөліп  алу және өсіру;
Е) аталғандардың барлығы дұрыс.
26.  Вектор дегеніміз  не?
A)  генетикалық  материалды  тасымалдауға  қабілетті  делдал  белок
молекуласы; 
Й
B) сомалық будандастырудын  нәтижесінде  пайда болган  жасуша;
C)  генетикалық  материалды  тасымалдауга  қабілетті  делдал  ДНҚ 
молекуласы; 
ЩШЩ 
^
О) ДНҚ-ның бір бөлігі; 
; |
Е) клетка қабықшасыз  өсімдік жасуша.
27.  Гендік  инженерияда  генетикалы к  ақпаратты ң  өзгертуді
қалай  аталады?
A)  дифференциация;
B)  регенерация; 
^
C)  аглютинация;
Э)  витрификация;
Е)  гендік  модификация.
28. Гендік трансформация үшін жасал ынган векторлардыц құра- 
мында  антибиотикке  төзімділігін  кодтайтың  гендер  не  себептен 
болуы  керек?
A)  трансформацияланган  жасушаларды  анықтау  үшін,  ягни  скри­
нинг  (талдау)  жасау  үшін  керек;
B)  плазмидалардыц тіршілік  қабілетін  арттыру  үшін  керек;
C)  трансформацияланган  (ецгізілген)  гендіц  экспрессияны  ұлгайту
үшін  керек;
ІЦ  гендік  трансформацияныц  эффективтілігін  (тиімділігін)  арггы-
ру үшін керек; 
;
Е) барлыгы дұрыс. 
и
29.  Рекомбинанттық  ДНҚ  технологиясы  қандай  кезендерден
түрады? 

Ш 
| |  
Ц Ц
A)  организмге  кошірілетін  құрылымдық  генді  боліп  алу;
B)  генді  вектордың  құрамына  енгізу,  ягни  рекомбинанттық  ДНҚ
жасау; 
'  .  -. 
I
>
C) рекомбинанттық ДНҚ-ын  қожайын жасушасына тасымалдау;
Й  жасушаларында рекомбинантты ДНҚ-ныц экспрессиясын талдау; 
Е) барлыгы дұрыс.
30. Дене жасушаларыныц ягни сомалық жасушаларыныц қосы- 
луы не деп  атайды?
218

A)  жыныстык  емес  гибридизация;
B) асимметриялық будандастыру;
C)  сомалық 
будандастыру;
Щ; парасексуалды будандастьфу;
Е) барлығы дүрыс.
31.  Биотехнологиялық  әдістерге  жатады:
A)  гендік  инженерия;
B)  жасушалық  инженерия;
C)  инженерлік  этимология; 
хромосомалық  инженерия;
Е) барлығы дүрыс.
32. Жасушаларды қатты  мүздатып алып өте төмен (сұйык азот 
температурасында  (-196°С))  температурада  сақтау  қандай  әдіске
сәйкес келеді?
A)  жасушалык  инженерия;
B) жасушалык селекция;
C)  криосақтау;
I))  трансплантология;
Е) барлығы дұрыс.
33.  Өсімдік жасушалык инженерияга  не жатпайды?
A)  протопластарды  алу  және  өсіру; 
-  .
B) протопластарды  қүйылыстьфу;
C) жасушаны қайта күрастырып, жасушаның жаңа типін жасау;
Б)  будан  жасушалардан  регенерант-өсімдіктерді  алу;
Е) бөгде  генді  өсімдік геномьша енгізу.
34.  РНҚ  қандай  мономері  бойынша ДНҚ-дан  ерекшеленеді?
A)  Тимин;
B)  Аденин;
C)  Гуанин;
Б)  Урацил;
Е) барлығы дүрыс.
35.  Гендік  инженерияда  қолданылатын  векторлардың  маңызы 
неде?
A) жасушаның бөліну қасиетін арттыру;
B)  жасанды  жолымен  синтезделген  генді  немесе  бөгде  генді  реце-
пиент жасушаға тасымалдау;
C) сомалық жасушалардын қосылуын женілдету;
Ё | морфогенез процестерді  белсендіру немесе тежеу;
Е) барлығы дүрыс.
219

36. Қайсы ферменттің көмегімен қысқа олигонуклеотидті (ДНҚ- 
ның  керекті  бөлігін)  бөліп  алуға болады?
A)  рестриктаза;
B)  оксидаза;
C)  лигаза;
Б)  полимераза;
Е)  липаза.
37.  Қандай  ДНҚ  молекулалар  вектор  ретінде  болуы  мумкін?
A)  вирустардьщ;
B)  плазмидалардьщ;
C) хлоропластардьщ;
Б)  митохондриялардьщ;
Е) барлығы дұрыс.
38.  «Табиғи  немесе  синтетикалық  заттардың  беткі  кабатына 
бекіген, немесе полимерлік гельдер құрамына енгізілген, козғалысы 
шектелген белок молекулалары» деген  аныктамасына  кандай тер­
мин сәйкес  келеді?
A)  иммобилденген  ферменттер;
B) хромосомадағы гистонды ақуыздар;
C)  денатурацияланған  ақуыздар;
Б)  кофермент;
Е) барлығы дұрыс. 
И В  
Ц Я  ИЗЁ  '  '
39.  Биоинженерлік  әдістерге  жатады:
A)  гендік  инженерия;
B)  биометрия; 
ш
 

 

| | м 0 | Я н Я р
C)  криосақтау;
Б)  гаплоидтық  технология;
Е)  эмбриокультура.
40.  Биотехнологиялық  әдістерге  жатпайды:
A)  гендік  инженерия; 
-  ;  ;  ’
B)  жасушалык  инженерия;
C)  инженерлік  энзимология;
Б)  спектрофотометрия;
Е)  хромосомалық  инженерия.
41. Алдын ала өңделген осімдік материалды кай температурада 
терец  мұздатып  сақтайды?
A)  +5...+7°С; 

Щ  
Щ  ЩШШ
B)  -5...-7°С;
C) -100°С;
220

В) -196°С; 
Е1К-96°С.
42. 
Адамньщ 
генетикалық объект ретінде генетикалық зерттеуді
киындататын  көптеген  кайшылыктар  бар.  Дұрыс  жауабын  та- 
быцыз.
A)  жыныстык жағынан  кеш пісіп жетілгенді;
B) эр отбасынан тарайтын ұрпақ санының аздығы;
C) барлық ұрпақтардың тіршілік ортасын теңестіру мүмкін еместігі;
В) хромосома санының коп болатындығы;
Е) барлық жауап дұрыс.
43. 
Адамнын 
түкым  қуалаушылығынын  зерттейтін  әдіс(-тер).
Дұрыс  жауабын  табыныз.
A)  Генеологиялық;
B)  Цитогенетикалық;
C)  Егіздік;
В)  Молекулалы-биологиялық;
Е) барлық жауап дүрыс. 

44.  Геномиканыц  бағыттары:
A)  эволюциялық  геномика;
B)  функционалдық  геномика;
C) құрылымдық геномика;
В)  этногеномика;
Е) берілген жауаптардың барлыгы.
45.  Ең  алгаш  рет  аныкталган  адам  хромосомасы:
A)  1-хромосома;
B)  22-хромосома;
C) 20-хромосома;
В)  2-хромосома;
Е)  7-хромосома.
46.  Функционалдық  активті  генетикалық  кұрылымдарды  ре- 
ком б и н аты   ДНҚ  молекулалары  түрінде  қолдан  құрастырумен 
айналысатын  биотехнологияның  кай  бағыты?
A)  Молекулалық  биотехнология;
B)  Экологиялық  биотехнология;
C)  Медициналық  биотехнология;
Ә)  Тағамдық  биотехнология;
Е)  Ауылшаруашылық  биотехнология.
47.  Экзон  дегеніміз:
Н Б Ы '  
221
I

A) ДНҚ-ның кодтайтың мағына бөлігін түсіндіреді;
B)  ақуыздың  амин  қышқылдары  тізбегі  туралы  ДНҚ-ның  ақпарат- 
тық бөлігі;
C)  Полинуклеотидтік  бөлігі;
Щ) ақуызды кодталатың ДНҚ-ның мағыналы бөлігі;
Е)  барлығы дұрыс.
48.  Жасушадағы  протеом:
A)  микрочипта  орналыстыру  мүмкіндікшілігі  бар;
B)  көмірсулар,  ақуыздар,  липидтерден  түрады;
C) жасушалық ДНҚ-мен кодталынады;
вектор арқылы басқа рецепиент жасушаға еңгізуге болады;
Е) барлығы дүрыс.
49. Процессингтегі интрон бөліктерінің арнайы ферменттік жүйе- 
лері  аркылы  алынып  тасталуы:
A)  трансгеноз;
B)  сплайсинг;
C)  репликация;
Р)  денатурация;
Е)  регенерация.
50.  Агзаның  бүкіл  тұқым  қуалау  ақпаратын  анықтайтын  ген- 
дердіц  жиынтыгы:
A)  протеом;
B)  кариотип; 

Щ  Шщ$
  І 

 .< 

Щ
C) пластом;
Б)  геном;
Е) дүрыс жауабы жоқ.
«О рганизм дердің  ж асу ш ал ар ы н  
іп  хііго
 
ж ағдай ы н да
өсіру  әдістері ж әне  принциптері»
т а р а у ы   б ой ы н ш а  тест
1. Биотехнология саласында залалсыздандыру деп нені атайды?
A) саңырауқүлақтарды жоюды;
B) бактерияларды жоюды;
C) вирустарды жоюды;
ЩІ  барлық  микроорганизмдерді  жоюды;
Е)  макроорганизмдерді  жоюды.
2.  Ламинар-боксты  қалай  залалсыздандырады?
А)  ультракүлгін  сәулелермен  және  этил  спиртімен;
222

B) рентген сәулелермен және сірке қышқылымен;
C)  инфрақызыл  сәулелермен  және  ксилолмен;
В)  кварц  арқылы  және  изоамил  спиртімен;
Е) ультракүлгін  сәулелермен  және  метанолмен.
затты
A)  Фосфоенолпируват;
B) Сулема;
C) Метан;
Я  Малат;
Е)  Оксалоацетат.
аланады
A)  зерттейтін нысананы  бір ыдыстан  екіншісіне  көшіргенде залал-
сыздандырылған жағдай тудыру үшін;
B) қоректік ортаны залалсыздандыру үшін;
C) қүрал-жабдықтарды залалсыздандыру үшін;
Б)  пробиркалық өсімдіктерді өсіру үшін;
Е) ыдыстарды залалсыздандыру үшін.
5.  Жасушаларды  өсіру үшін  кажетті
A) стерильдік жағдай;
B) 70°С температурасы;
C) рН = 2;
В) абсолюттік температурасы;
Е)  вакуум.
6.  Қоректік  ортанын  құрамына  кір«
A) минералды түздар;
B) қүм;
C)  шымтезек; 
р |  целлюлоза;
Е)  пектин.
7. Өсімдік материалын залалсыздандыру үшін паидаланылатын
зат:
А)  фитогормондар;
B) сүйық азот;
C)  этил  спирті;
В)  йод;
Е)  алкалоидтер.
8.  Қоректік  ортанын  қүрамына  і
А)  витаминдер  (дәрі-дәрумендер);
223
I

B)  гормондар;
C) амин  қышқылдар;
В)  минералдық тас;
Е)  сахароза.
9.  Өсімдік  жасушаларын  өсіру  үшін  пайдаланатын  коректік 
ортаның  құрамына  кірмейді:
A)  минералдық түздар;
B)  витаминдер;
C) залалсыздандыратын улы заттар;
Б)  фитогормондар;
Е)  сахароза.
10.  Инокулюм деген,  ол -
A) қосымша метаболит;
B)  жасушаларды  иммобилдендіру үшін  пайдаланатын  субстрат;
C)  басқа қоректік  ортаға көшірілетін  суспензияның бөлігі; 
щ
  маманданбаған  ретсіз  бөлінетін  үлпа;
Е)  агарланған  қоректік  ортада  өсетін  жасушалар  және  олардың 
кішігірім  топтары.
11.  Жасушаларды  суспензияда  өсіру деген  не?
A)  араластырылып  түратын  жасушаларын  және  олардың  кішігірім 
топтарын сүйық қоректік ортада өсіру;
B) қатгы қоректік ортада жасушаларды өсіру;
C)  микрокамерада жасушаларды өсіру;
Б) микротамшыда жасушаларды өсіру;
Е) «Бағушы» үлпа бетінде жасушаларды өсіру.
12.  Суспензияда  жақсы  өсетін  жасушалардын  өсу  сызыгынын 
пішіні  қандай  болады?
A)  парабола  пішінді;
B)  гипербола  пішінді;
C)  8-пішінді;
®| абсциссаға параллельді түзу сызық;
Е)  түзу сызық.
13. Суспензиядағы жасушалардың өсу үдерісіндегі латенттік фа­
заны  (лаг-фазаны)  қалай  сипаттауға  болады?
A)  осу  үдерісі  байқалмайды,  бірақ  су,  қоректік  заттар  жиналып, 
бөлінуге дайындық өтеді;
B) жасушалардын қарқынды түрде бөлініп көбеюі байқалады;
C) өсу үдерісінің меншік қарқындылығы бір деңгейде сақталады;
224

•  

О)  өсу  қарқындылығы  төмендеиді,  жасушалардың  гетерогенділігі 
іейеді және  қосымша затгардың синтезі жүреді;
Е)  қоректік  орта  қүрамындағы  заттар  қоры  сарқылып  жасушалар
тіршіліп  жоиылады.
14. 
Суспензиядағы  жасушалардыц  өсу  үдірісіндегі  экспоненци- 
алдық  фазаны  (логарифимдік  фазаны)  калай  сипаттауға  болады?
A)  өсу  үдеріеі  байқалмайды,  бірақ  су,  қоректік  заттар  жиналып,
бөлінуге дайындық өтеді;
B) жасушалардың қарқынды түрде бөлініп көбеюі байқалады;
С) жасушалардың көлемі үлғаяды;
ц,  жасушалардың  гетерогенділіп
күшейеді  және қосымша заттардың синтезі  жүреді;
Е)  қоректік  орта  қүрамындағы  заттар  қоры  сарқылып  жасушалар
тіршшігі  жоиылады.
жасушалардын
калаи
A)  өсу  үдерісі  байқалмайды,  бірақ  су,  коректік  затгар  жиналып,
бөлінуге дайындық өтеді;
B) жасушалардың қарқынды түрде бөлініп көбеюі байқалады;
C) жасушалардын өсуі түрақты өтеді;
Щ)  өсу  қарқындылығы  төмендейді,  жасушалардын  гетерогенділігі
күшейеді  және қосымша затгардың синтезі жүреді;
Е)  қоректік  орта  қүрамындағы  заттар  қоры  сарқылып  жасушалар
тіршілігі  жоиылады.
жасушалар,
қалай  сипаттауға
г
  1 
——и г - ----- . 
ш 
ш
A)  өсу  үдерісі  байқалмайды,  бірақ  су,  қоректік  заттар  жиналып,
бөлінуге дайындық өтеді;
B) жасушалардың қарқынды түрде бөлініп көбеюі байқалады;
C) өсу үдерісінің меншік қарқындылығы бір деңгейде сақталады, 
Э)  өсу  қарқындылығы  төмендейді,  жасушалардың  гетерогенділігі
күшейеді және қосымша заттардың синтезі  жүреді;
Е)  қоректік  орта  қүрамындағы  заттар  қоры  сарқылып  жасушалар
тіршілігі  жойылады.
17.  Суспензиядағы  жасушаларды  қандай  белгілеріне  қарай  си-
паттаи
қабілеттілігі
қарқындылығьша қарай;
B) жасушалардьш морфологиясы және көлеміне  карай;
C) жасушалардьщ  цитогенетнкалық түрлілігіне  қарай,
225
I

Б) жасушалардьщ тотипотенттік қабілетіне карай;
Е)  жасушалардьщ  пішіне  карай.
18.  Суспензиядағы  жасушалардьщ  өсу  карқындылығын  кан- 
дай  көрсеткіш  арқылы  анықтайды?
A) жасушалардын үлғаятын санына, тығыздығына карай;
B) тіршілікке  қабілеттілігіне  карай; 
*
C) жасушалардьщ топтасу дәрежесіне карай;
|§| жасушалардьщ тотипотенттік қабілетіне карай;
Е) жасушалардьщ витальдік бояуларды сіңіруіне карай.
19.  Клеткалық суспензиясының  тығыздығы деп  нені  атайды?
ш/
A)  100 мл суспензиядағы жасушалардьщ ылғал массасын;
B)  1  мл 1 дағы жасушалар санын;
C)  100 мл суспензиядағы жасушалардьщ қүрғақ массасын;
Й§ жеке және топтасқан жасушалардын түнбаға түсу жылдамдығын; 
Е)  1  см суспензия  қабатынан  өткен жарық  сәулесінің күшін.
20.  Суспензиядағы  жасушалардьщ  тірш ілікке  қабілеттілігін 
қалай  аныктайды?
A)  жасушалар  тобын  мацерациядан  өткізіп,  фиксация  (қатыру) 
жүргізген  соң  ацетокарминмен  бояйды;
B) жасушаларга этидийдің бромидімен эсер етіп тірі  жасушаларды 
микроскоп  арқылы  есептейді;
C) жасушаларга йодпен эсер етіп  боялған жасушаларды санайды; 
Э) виталдік бояулармен бояу арқылы;
Е) жасушаларды  метилоранжбен бояу арқылы.
21.  Виталдік деп  қандай  бояу  аталады?
A)  жасушалар  тіршілігін  жоймайтын  бояу;
B) жасушалар тіршілігін жоятын  бояу;
C) өлі жасушаларга сіңірілмейтін  бояу;
Ш жасуша ядросын ғана бояйтын бояу;
Е)  митохондрияларды  ғана бояйтын  бояу.
22.  Бактерицидтік  затты  белгілеңіз:
A)  метил  спирті;
B)  этил  спирті;
C)  изоамил  спирті; 
'  !  I 
Р)  изопропил  спирті; 
і 
Е)  бутил  спирті.
23. Қоректік ортаның жоғары температураға шыдамайтын  зат- 
тардың  ерітінділерін  қалай  залалсыздандырады?
226

А) 
Пастеризация арқылы;
В\ ультра күлгін сәулелермен өндеу арқылы;
С) автоклавта өндеу аркылы;
©) бактериальдік сүзгіден (фильтр) өткізу арқылы;
Е)  тиндализация  аркылы.
24.  Өсімдік  материалын  қалай  залалсыздандырады?
A) Рентген сәулелерімен  өндеп;
B) ультракүлгін сәулелерімен өңдеу арқылы;
C) химиялық затгармен өңдеу арқылы;
Б) Пастеризация арқылы;
Е) автоклавта өңдеу арқылы.
25.  Қоректік  ортаны  қалай  залалсыздандырады?
A) қүрғатқыш шкафта жоғары темперагурамен өңдеу арқылы;
B) ламинар-бокста үстау арқылы;
C) автоклавта жоғары температурада, белгілі атмосфер қысымы ар­
кылы;
Ц) Пастеризация арқылы;
Е) Рентген сәулелерімен өндеу арқылы.
26.  Макроэлементтерді  белгідедіз:
A)  К,  2п,  Ң;
B)М§,  К, Р;
C) С, Си, Са;
Б) Н, С, В;
Е)  3,  Ғе,  Мп.
27.  Микроэлементтерді  белгіленіз:
A) С, Рі, Аи;
B) В, I, Си;
C) А§, Ы, ІМі;
О)
 N8,  Н,  Оз;
Е) О,  Р,  5е.
28.  Термотерапия  әдісінін  манызы  қандай?
A) өсімдік үлпаларында вирустардың кобеюі тежеледі;
B) осімдік үлпаларында вирустар каркынды түрде кобееді;
C) осімдік үлпаларында эндогендік микрофлоранын дамуы тежеледі; 
Р)  өсімдік  үлпаларында  эндогендік  микрофлоранын  дамуы  карк­
ынды өтеді;
Е) барлык жауаптар дүрыс.
29.
  Бактерицидты 
затты 
белгілеңіз?
227

A)  этилендиаминтетра сірке  қышқылы;
B)  хлорамфеникол;
C)  хлоралгидрат;
Б)  хлорамин;
Е)  пиридоксин.
30. «Қалыптасқан» каллус ұлпалары өсуі үшін жасанды коректік 
ортада  аталған  заттардың  кайсысыныц  кажегі  жоқ?
A) көмірсулардың;
B)  витаминдердің;
C)  макроэлементтердің;
О)  микроэлементтерің;
Е)  гормондардың.
31.  Жасанды  коректік  ортаны  даярлауда  кандай  фитогормон- 
дар  жиі  колданылады?
A)  ауксиндер  мен  гиббериллиндер;
B)  ауксин  мен  цитокининдер;
C)  цитокининдер  мен  гиббериллиндер;
О) ауксиндер  мен  абсциз  кышкылы;
Е)  зеатин  мен  этилен.
32. Қоректік ортага белсенді көмірді қандай мақсатпен косады?
A) түздардын түнбаға түсуін тежейді;
B)  улы  заттарды  байланыстырып  олардьщ  жасушаға  теріс  өсерін 
жояды;
C) агардың катуын тездетеді;
Ә) орта қышқылдыгының бір деңгейде сақталуын  қамтиды;
Е)  қоректік  заттардың  жасушаға  жеткізілуін  реттейді.
33.  Эндогенді  микрофлора деген  не?
A)  нысана  үлпаның  бетіндегі  микроорганизмдер;
B) нысана үлпанын бетіндегі  саңырауқүлақтар;
C)  нысана  үлпаның бетіндегі  вирустар;
О) нысана үлпаның бетіндегі  балдырлар
Е)  нысана  үлпанын  ішіндегі  микроорганизмдер.
34. 
Іп 
уііго
 өсірілетін  өсімдік жасушаларыныц  коректік ортасы* 
на  көмірсулардың  қосылуы  неге  байланысты?
A) автотрофтылыгына;
B)  компетенциясына;
C)  «Қалыптасқан»  маманданган  үлгіаның  пайда болуына;
Б) гетеротрофтылығына;
Е) барлыгы дүрыс. 
*

35.  Витаминдерді  (дәрі-дәрумендерді)  белгілеціз:
A)  оксалоацетат,  пируват;
B) темір хелаты,  кальций пантотенаты;
C)  тиамин,  пиридоксин;
Ц) аскорбин  қышқылы,  аспартат;
Е)  фолий  қышқылы,  фосфоенолпируват.
36. Агар  кандай  заттарға  (химиялык тегі  жағынан) жатады?
A) ақуыздарға;
B)  полисахаридтерге;
C)  терпеноидтерге;
Б) май қышқылдарына;
Е)  липидтерге.
37.  Даму  үдерісінде  жасушаларда  гендердің  экспрессиясын  ин- 
дукциялатын  факторлар  (теріс  жауапты  белгілеціз):
A) көрші жасушалардын әсері;
B) жасушаныц орны;
C) қоректік ортаның компоненттері;
Б)  фитогормондар;
Е)  фитохром.
38.  рН  көрсеткішінің  қандай  мәнінде  агар  қатайды?
A) рН = 7;
B) рН < 6;
C) рН > 8;
Б )р Н =   1;
Е) рН =  10.
39. Көміртегі көзі ретінде коректік ортага көбінесе кандай көмірсу
қосылады?
A)  Маннит,  белсенді  көмір;
B)  Сахароза,  глюкоза;
C)  Крахмал,  целлюлоза;
Б)  Агар,  агароза;
Е)  Амилоза.
40.  Фитогормондарды  белгілеціэ:
A)  Глутамин,  рибофлавин,  кинетин;
B)  Зеатин,  этилен,  бензиладенин;
C)  Аспарагин,  путресцин,  кинетин;
р )  Кадаверин,  абсциз  кышқылы,  триптофан;
Е)  Тирозин,  аланин,  тимин.
16-559
229

41.  Жасушаларды  иммобилдеу  не  үшін  кажет  (теріс  жауапгы
көрсетініз):
A) өнімді  (метаболитті)  жоғары  мөлшерде алу;
B) жасушаларды үзақ мерзім өсіру;
C) жасушаларды залалсыздандыру;
Б) жасушаларды  қоректік ортамен  жан-жақтан  қамтамасыз  ету;
Е) жасушаларды сүйық ортада үздіксіз өсіру.
42.  Жасушаларды  иммобилдеу  тәсілдері  (теріс  жауапты  көр-
сетіңіз):
A) жасушаларды инерттық субстратпен  қаптау;
B) жасушалардын инертгық субстратына адсорбдиялау;
C) биологиялык макромолекулалар комегімен жасушалардын инерт- 
тық субстратына адсорбциялау;
В) жасушаларды ыдысқа желіммен жабыстыру;
Е)  жасушалардын  инерттық  субстратымен  коваленттік  байланыс-
тыру.
43.  Клеткалык технологияларды  пайдаланудын  кандай  артык-
шылыктары  бар?
A)  климат  факторлары  ыкпалынан  тәуелсіздігі;
B) барлық қосымша заттардың алыну технологияларының тиімділігі
жогары; 
;  ^ 
.  ,,д
C) экологиялық таза онімді  алу;
О)  негізінде  сапалы,  пайдалы  онімдерді  алу;
Е) барлығы дүрыс.
44.  Дедифференциация  бүл  -  ....
A)  өсімдіктегі  сапалық  өзгерістері;
B) эр жасушаньщ даму жолдарының аныкталуы;
C)  онтогенезде  өтетін  морфогенез  үдерісі;
Б)  онтогенезде  өтетін даму  үдерісі;
Е)  маманданган,  боліну қабілетінен  айырылган  жасушалардын  жа- 
ңадан  бөлінуге  кошуі.
45.  Иммобилденген  жасушалар  дегеніміз,  ол  -
A)  каркынды бөліне алатын жасушалар;
B)  қозгалысы  шектелген  жасушалар;
C)  ретсіз  бөліну жолымен  пайда болган  жасушалар;
Б) бір жасушасының бөліну  жолымен пайда болган жасушалар;
Е)  индукциялау  әсерін  қабылдай  алатын  жасушалар.
46.  Тотипотентгік  қасиеті:
А) 
сомалық  жасушасының  өзінің  даму  потенциапын,  генетикалық 
акпаратын толық жүзеге асыруы;

B) жасушалардьщ шексіз ұзақ өсуге қабілеті;
C)  жасушалардьщ 
іп  уііго
  жагдайда  қосымша  метаболиттерді  син- 
тездеуге қабілеті;
Р | жасушалардьщ қатты жөне сұйық ортада өсуге қабілеті;
Е)  жасушаларының детерминациясы.
47. Регенерант деген  не?
A) өсімдіктің зақымданған  жерінде пайда болатын ұлпа;
B) 
Іп щ о
 жағдайында пайда болған өсімдік;
C)  геномына  бөгде  ген  енгізілген  организм;
ЕЙ 
іп  
у і і г о
 
жағдайында қоректік ортада өсірген жасушалардан пай­
да болтан өсімдік;
Е)  ретсіз  бөлінетін  маманданбаған  ұлпа.
48.  Эксплант дегеніміз  ол:
A) ісік жасуша;
B)  өсіру үшін  алынған  өсімдік  кесіндісі;
C) 
іп 
у і і г о
 
жағдайында пайда болтан өсімдік;
Р) ядросы жоқ жасуша;
Е) қоректік орта қүрамындаты  зат.
49.  Қоректік  орталарды  қалай  залалсыздандырады?
A)  120-124°С ыстық бумен,  қысымы 0,8-1  атмосфер;
B) 200°С құргақ ыстықпен, 2 сагат;
C)  70°С-да  15  минут;
О) ағым бумен;
Е)  қайнатумен.
50.  Залалсыздандыру дегеніміз ол -
A) материалдар мен еріткіштерді барлық бөгде тірі организмдерден 
босату;
B)  микрофлораны  азайту;
C)  ауруқоздырғыш  микроорганизмдерді  жою;
|Ц вегетативті  жасушаларды жою;
Е) штамдардың өртүрлілігін  азайту;
«М икроорганизмдер  биотехнологиясы»
тарауы  бойынша тест
1.  Антибиотиктер -  бұл:
A) өсімдіктердің өсуін  стимулдейтін  биологиялық белсенді  заттар;
B)  микроорганизмдердін  өсуі  мен  дамуын  тежейтін  биологиялық 
белсенді  заттар;
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
transactions -> Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
transactions -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
transactions -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
transactions -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
transactions -> К14 Л. К. Казангапова
transactions -> Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
transactions -> Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
transactions -> Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет