Бір дұрыс жауабы бар тапсырмаДата24.05.2022
өлшемі157.1 Kb.
#35519

1404 нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырма
1.AlCI3 + NaCO3+ Н2O = АІ(OН)3↓+С02↑+NaCl реакциясындағы натрий карбонаты мен натрий хлоридінің алдындағы коэффициенг
B) 3,6
2. Қалыпты жағдайда 5,5 г газ 2,8 л кӛлем алады. Газдың мольдік массасы:
C) 44 г/моль
3. 8 л (қ.ж.) кӛлемдегі сутектің молекула саны
Е) 12,04 •1023
4 .Ас содасының екі молінің массасы A) 84 г/моль
E) 168 г
5.Кӛлемдік қатынас заңының негізін қалаған ғалым
E) Гей-Люссак
6. ....Fe2O3+.....CO→....Fe+....CO2 реакция теңдеуіндегі коэффициенттері
D) 1,3,2,3
7.Жай зат -
E) алмаз
8. 2 моль СО2 , 0,3 моль Н2 және 0,4 моль Аr тұратын қоспаның кӛлемі (қ.ж.)
D) 20,16 л
9.Молекулалық массасы 159-ға тең қосылыс
A) (С2 H4Сl)2S B) NaCI
10. Кайтымсыз реакциялар кезінде
E) реагенттер толығымен ӛнімдерге айналады
11.Хлор атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы және сыртқы қабатының электрондық формуласы
B) 2, 8, 7; 3s23p5
12 Ядролық күштер
A) ядрода протон мен нейтронды ұстап тұратын күштер
13. Периодта элементтің реттік нӛмірі ӛскен сайын .
B) ядро заряды артады
14. Реттік нӛмірі 29-ға тең элемент атомынын ядросы мынадай бӛлшектерден турады
C) 29 протон, 35 нейтрон
15. Негізгі топша бойынша элементтердің атом ядросының заряды артқан сайын элементтер қасиеттерінін ӛзгеруі
E) металдық қасиеттері артып, бейметалдық қасиеттері кемиді
16. Кальций бромиді молекуласындағы химиялық байланыстың типі
A) иондық
17. Ковалентті полюсті байланысы бар қосылыстар
C) C2H5OH,CH3COOH
18.NH3 молекуласының пішіні
B) дұрыс тригоналъді пирамида пішінді молекула C) сфера тәрізді молекула
19.Молекулалық кристалдық тор түйіндерінде орналасатын бӛлшек
E) молекулалар
20. π байланысы бар заттар жұбы
E) сірке альдегиді, этилен
21. NH3 +02 —»NO + Н20 реакциясында 5 моль тотықтырғышпен әрекеттескен тотықсыздандырғыштың зат мӛлшері
A) 4 моль
22. Электрондық баланс әдісінің анықтамасы және натрий сульфиті мен калий перманганатының қышқыл ортадағы әрекеттесуінің қысқартылған реакция теңдеуі
A) Тотықсыздандырғыштан тотықтырғышка ауысқан электрон санын анықтауға негізделген, 5S 1 + 2Mn = 5S41 + 2Мп
23.Мына реакция теңдеуі H2SO4+ С →СO2 +SO2 H2O бойынша 4 моль Тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасы
B) 24г
24.Күкірттің оттекпен әрекеттесуі тартпа шкафта жүреді, себебі
D) Ӛткір иісті, улы, тұншықтырғыш газ
25. Масасы 37г темір (II) хлоридін алу үшін қажетті тұз қышқылының массасы
A) 21,2г
26. Теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысын анықта:
КІ +КІО3 + Н2ЭО4=І2 + К2ЭО4+Н2О
D) 18
27. Массасы 316 г 25%-ті КМпО, ерітіндісі тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж.) кӛлемі
C) 28л
28.Темір сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде 4,48 л сутек (қ. ж. ) бӛлінген болса, реакцияға түскен темірдің массасы :
B) 11.2 г
29. 56 л циклобутанды жаққанда түзілген кӛмір қышқыл газының зат мӛлшері (қ. ж. )
D) 10 моль
30. Кӛміртек топшасындагы химиялық элементтердің атом радиусы мен электртерістілігі
жоғарыдан тӛмен қарай
E) ӛседі, кемиді
31. Күкірт ұнтағын КОН сілтісімен бірге қыздырған кезде түзілетін сульфит пен сульфидтің формуласы жане жалпы коэффициенттер саны
C) K2S03K2S, 15
32. 234г кремний қышқылын алуға жұмсалатын калий силикатының массасы
C) 462 г
33.Қалыпты жағдайда 10 грамм кӛміртек (ІІ) оксидінің алатын кӛлемі (қ. ж. )
E) 8л
34. 448 л аммиак ӛндіру үшін қажет азоттың алатын кӛлемі
C) 224 л
35. Күміс нитраты натрий фосфатымен әрекеттескенде 41,9 г күміс фосфаты түзілген. Реакцияға түскен натрий фосфатының массасы (г) және зат мӛлшері ( моль).
A) 16,40 г, 0,10 моль
36. Құрамында 63,63
бар қосылыстың молекулалық массасы және формуласы
E) 44; N20
37. Барлық сүткоректілердің сүйегінің құрамында болатын қосылыс формуласы
B) Ca3(P04)2
38. 20 г кӛміртегін 400 г 40%-тік концентрлі күкірт қышқылымен прекеттестіргенде түзілген кӛміртегі диоксидінің (қ.ж.) кӛлемі
E) 18,3 л
39.8,4 г кӛміртек СО(II) оксидінің (қ. ж. ) кӛлемі, A) 6,2 л
E) 6.72 л
40. Массасы 10 кг натрий гидроксвді кремний оксидшен әрекеггескенле 1,2 кг натрий силикаты алынды. Натрий силикатынынң теориялық мумкіндікпен салыстырғандағы шығымы
A) 73,4%;
41. 66,72 л кӛміртек (IV) оксидін 112 г 15 %-тік калий гидроксидінің ерітіндісі арқылы ӛткізгенде түзілген тұз және оның массасы
E) 30 г, КНС03;
42.Магнийдің азотпен және оттекпен әрекеттесу реакциясы теңдеулеріндегі коэффиценттердің қосындысы:
E) 10
43. 20,8 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
A) 23,3 г
44. Массасы 2.3г натрий массасы 2,3 г этанолмен әрекеттескенде (қ.ж.) бӛлініп шыққан газдың кӛлемі
C) 0.56л
45. Натрийдің табиғи қосылыстары
A) мирабилит. сильвинит
46.Мырыштың алюминиймен құймасы
B) цинкаль
47.Массасы 12 г алюминий мен мыс қоспасы тұз қышқылымен ӛңделді. Бӛлініп шыққан сутек 7,4 л кӛлем алды. Әр металдың қоспадағы массалық үлесін анықтаңдар
A) 49.2% АІ. 50,8% Cu.
48.CH4→X→У → C2H5OH →С2H5OC2H5→Z →С6H12O6 → Z
айналым тізбегіндегі Х.У. Z заттары
C) С2Н2,СН3COH,СO2
49. Массасы 64,8 г крахмалдан алынған глюкозаның шығымы 80 % болса, осы глюкозаны күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда тұнбаға түскен күмістің массасы:
E) 69.12 г
50 . 160 г 37,5 % тік метилформиаттың этанолдағы ерітіндісінін (р=0,8 г/мл) молярлық концентрациясы:
E) 5 моль/л
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51.Бұл процестің нәтижесінде тіршілік иесіне кажстті газ бӛлінслі
B) Фотосинтез
E) 6СО2+6Н20→С6Н12О6+6О2
52.СО2+Н20↔Н2СО3 үрдісінің тепе-теңдігін оңға ығыстыратын фактор
E) температураны тӛмендеті
53.Ортофосфор қышқылын суда еріткенде әрбір мың молекуласының қырқы иондарға ыдырайды. Ортофосфор қышқылының диссоциация дәрежесі (%)
G) 14Й
54 Al2(SO4) 3 молекуласы диссоциацияланғанда ерітіндідегі жалпы иондар саны:
C) 5
55. 60г 15%-тік кальций хлориды ерітіндісі мен 72 г 10% -дық натрий карбонаты ерітіндісі әрекеттескенде түзілген тұнбаны ерітуге жұмсалатын 10% -дық тұз қышқылы ерітіндісінің массасы
A) 4,96
56.18,2 г кальций фосфидін тұз қышқылының артық мӛлшерімен ӛңдегенде бӛлінген газдың кӛлемі
G) 4,48 л
57. Егер реакция ӛнімінің шығымы 80 % болса 43 г циклогенсаннан алуға болатын бензолдың массасы
G) 3,9 г
58. Этан мен этиленнің 8 л қоспасын бромды су арқылы ӛткізгенде 18.8 г 1.2-дибромэтан түзілді.Қоспадагы газдардың кӛлемдік үлестері (%)
C) 28,00 С2Н4
G) 72.00 С2H6
59. Жануартекті табиғи талшык
B) жібек
60 Полимерлердін беріктігінс әсер ететін факторлар
A) молекулалық массасы
B) табиғаты
E) кұрылымдарының сипаты

Мәнмәтіндік тапсырмалар


1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Йодты 1881 жылы француз кәіспкері Куртуа ашты. йод теңіз тіршілік иелерінің организмінде кӛп кездеседі. Кейбір теңіз балдырларында йод теңіз суларынан жиналады. Йодсутек тұздары- йидидтер тұрақты, суда еруі жағыан хлоридтерге ұқсас. Йод сондай ақ металдармен әрееттесіп йодидтер түзеді. Йодсутек тұздарының ішінен кӛбірек қолданылатыны –калий йодиді. Ол медицинада бірқатар ауруларды емдеуге қолданылады. Йодты йодидтерден олардың ерітінділерінен хлоридтермен әсер ету арқылы алады.
2NaJ+Cl2=J2+2NaCl
Йод жетіспеушілігінң айқын кӛрінісі есте сақтау қабылетінің, ой ӛрісінің кемуі, қалқанша бездің үлкеюі. Йодты тағаммен бірге қабылдаудың бір жолы ас тұзын йодтау. Йод жетіспеушілігінің ауруларының алдын алу» туралы заң 2003 жылы 14 қазанда бекітілді. Йод суда нашар, ал этанолда жақсы ериді.
61. Йод атомының нейтрон саны
C) 74
62. Йод суда нашар, ал этанолда жақсы ериді, сондықтан йодтың бұл қасиетін йод тұндырмасы ерітіндісін дайындауда қолданады, ерітіндінің проценттік мӛлщері
B) 5-10%
63.Күкірт қышқылы мен натрий йодидінің реакциясы нәтижесінді 4г йод алынды. Реакцияға түскен тұздың массасы
C) 4,7г
64.Массасы 26 г натрий йодидінен алынған йодтың массасы
E) 22г
65. 5 г алюминий йодпен әрекеттесп тұз түзілді. Түзілген тұздің зат мӛлшері
D) 0,18 моль
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Мыс пен темір өмірде және өндірісте
Еліміздің аумағында периодтық жүйедегі барлық элементтердің табиғи қосылыстары кездеседі. Мыс негізінен Қазақстанның шығысында, батысында, сондай-ақ Орталық Қазақстанда кӛптеп кездеседі және ӛндіріледі..........
66.Қатты болаттағы кӛміртек мӛлшері
0,3-1,7%

67. 24 г Мыс пен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттесу барысында күкірттің (VI)оксиді және тұз түзілді. Түзілген тұздің массасы


В)60г
68.Қыздырылған темірдің (III) оксидінің үстінен 3 моль сутек жіберіп темір алынды. Алынған темір массасы
A) 112г
69. Мыстың күміс нитратымен реакциясындағы жалпы коэффициенттер қосындысы
C) 6
70.Мыстың ӛндірілетін жерлері
B) Жезқазған, Ақтӛбе, Кенді Алтай, Балқаш
1405нуска
Химия
1405 - нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1. Біртекті қоспалар қатары
D) тұз ерітіндісі, йодтың спирттегі ерітіндісі
2. Оттегінің құрамында 6,02∙1024 бӛлшек атомы бар кӛмір қышқыл газының (қ.ж.) кӛлемін анықта:
А) 224
3. Салыстырмалы атомдық массалары 45,52,55,93 элементтер қатары
E) So, Cr, Mn, Nb
4. Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы
А) тотығу
5. I2+Ag2O→AgIO3 теңдеуіндегі коэфициенттер қосындысы
E)4
6. Массасы 320 г натрий гидроксидінің моль саны
A) 8 моль
7. Электр кедергісі мысқа пара-пар болатындай алюминийдің массасы, одан неше есе
D) 2 есе аз
8. Темір (ІІІ) оксидінің салыстырмалы молекулалық массасы
D) 160
9. Құрамында 63,2% марганец және 36,8% оттегі бар қосылыстағы марганецтің валенттілігі....
B)4
10. Асбестің формуласы
D) 3MgO*2H2O*2SiO2
11. NO2- бӛлшегіндегі барлық электрондардың қосындысы
A) 24
12. Период бойынша элементтердің реттік нӛмері ӛскен сайын
D) Металдық қасиеті кеміп, бейметалдық қасиеті артады
13. Энергиясы әртүрлә электрондар атомда энергиясының _______бойынша орналасқан энергетиалық деңгейлер құрайды.
E) ӛсуі
14. Мырыштың электрондық формуласы
E) 1s22s22p63s23p63d104s2
15. Атом ядросының құрамында 34 протон, 45 нейтрон бар элемент
E) Se
16. Кальций хлориді, ақ фосфор, натрий қатары бойынша химиялық байланыстың түрлері
E) Иондық, ковалентті полюссіз, металдық
17. Сутектік байланысқа тән қосылыстар
В) спирттер
18. Құрамында 5
C) хлорвинил
19. Ковалентті байланыс, ол
D) Ортақ электрондық жұп есебінен жүзеге асатын
20. Металдық байланысы бар заттарға тән қасиет:
C) металдық жылтыры бар, электр тоғын жақсы ӛткізетін заттар
Cl2→
21. Тотықсыздану үрдісі E) E) Mn+4→Mn+2
22. Реакция теңдеуіндегі: Cr2(SO4)3+KMnO4+H2O→K2Cr2O7+Mn(OH)4+H2S O4
коэффициенттер қосындысы
D) 16

23. Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы K2Cr2O7+KI+H2SO4→Cr2(SO4)3+I2+K2SO4+H2O


E) 29
24. Жоғары оксидтер түзетін қышқылдардың қасиеттерінің ӛзгеруі N2O3→P2O5→As2O3→Sb2O3→Bi2O3
D) кемиді
25. Ӛзгерістер тізбегіндегіCl2→KClO →Cl2->3KClO
В)1,2,3
26. 5 г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескендегі
бӛлінген сутектің массасы
A) 0,15г
27. Реакция нәтижесінде 16 г мыс (ІІ) оксиді
түзілген болса, реакцияға кіріскен оттектің (қ.ж.)
кӛлемі
C) 2,24л
28. Ӛзгерістер схемасындағы Э элементі
Э(NO ) →ЭO→ЭSO →Э(OH) 32 4 2
B)мыс
29.Силикат ӛндірісінің ӛніміне жатпайды
E) аммофос
30. 60г глаубер тұзын (Na2SO4*10H2O) 190 мл суда еріткенде алынған ерітіндідегі натрий сульфатының массалық үлесі (%)
C) 10,65г
31. Егер ӛнімнің шығымы75% болса, онда 56 л күкірт (ІV) оксиді сумен әрекеттескен кезде
D)91,5г
36. Реакция нәтижесінде 8 моль азот (ІІ) оксиді түзілген болса, онда жұмсалған аммиактың зат мӛлшері
E) 4 моль
37. Hg+HNO3конц. →Hg(NO3)2+.... реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы
B) 12
38. Концентрлі күкірт қышқылы мыспен әрекеттескенде бӛлінетін газ және оның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы
B) H2S; 1,2
39. Тек қана тотықсыздандырғыш қасиет кӛрсететін
В) күкірт қышқылы
40. Барлық сульфидтер
D) тек тотықсыздандырғыш
41. Сумен әрекеттескенде қышқыл түзетін зат және оның 5 молінің массасы
D) SO3; 490г
42. Концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттесетін зат
E) мыс
43. Калийдің оттекпен қосылысында металдың массалық үлесі 44,8%-ды құрайды. Осы қосылыстың қарапайым формуласы
E) KO3
түзілген
32. Реакция нәтижесінде 448 л (қ.ж.) күкірт диоксиді түзілген. Жұмсалған күкірттің массасы
A) 640г
33. Ӛзгерістер схемасына Э→ЭO2→H2ЭO3→H2O сәйкес келетін генетикалық қатар
E) кӛміртек→ кӛміртек (IV) оксиді→ кӛмір қышқылы→ су
34. Кӛміртектің жаңа түр ӛзгерістері
C) Карбин және фуллерен
35. Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттер кӛрсетіп әрекеттесетін заттар қатары
A) MgO, KOH, K2CO3
44. 5,4 г алюминий тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың зат мӛлшері
E) 0,3 моль
45.Массасы 76,5 г Me2O3 оксидінде 36 г оттек болса, бұл қай металл оксиді
D) Al2O3
46. Fe→FeO→X→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe2O3 Осы сызбанұсқадан Х заты
B) FeSO4
47. Массасы 120 г темір (ІІІ) оксидін кӛміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғандағы шығымы:
B) 80%
48.Құрамында 50% целлюлоза бар 200 кг ағаштан алынатын этанол массасы:
B) 56,8 кг
49. С6Н6→С6Н5Сl→X2→C6H5ONa айналымындағы Х2 қосылысы
D) Фенол
50. 37 г нитробензолды темір ұнтағымен тұз қышқылы қатысында тотықсыздырғанда 18,5 г анилин алынады. Анилиннің теориялық шығымы
A) 66%
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51. Массасы 16 г темір (ІІІ)оксидін алюминиймен тотықсыздандырғанда 71,1 кДж жылу бӛлінсе, реакцияның жылу эффектісі
D) 711 кДж
52. Реакцияның температуралық коэффициенті екіге тең. Температураны 30°С кӛтергенде реакция жылдамдығы
E) 8 есе артады
53. Электролиттік диммоциация теориясы үшін Нобель сыйлығын алған ғалымның аты, сыйлық алған жылы
E) 1903 ж.
F) С. Аррениус
54. Ca2+ +CO32-=CaCO3 қысқартылған иондық теңдеуіне сәйкес реакцияға
C) CaCl2+K2CO3
E) Ca(NO3)2+K2CO3
H) CaCl2+Na2CO3
55. 8 г магний оксидінен магний карбонаты түзілу үшін жұмсалғанкӛмірқышқыл газының (қ.ж.) кӛлемі
H) 4,48 л
56. Сулы ерітінділерде әрекеттесе алатын заттар
C) Be(OH)2 және HCl
E) NaOH және H2SO4
57. 11,2 л ацетиленнен (қ.ж.) 10 мл бензол
( 0,88 г/мл) алынды. Түзілген бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%)
A) 67,7
58. 1 моль пропен және сутек қоспасының сутек бойынша тығыздығы 13-ке тең. Қоспадағы пропеннің массалық үлесі
А) 96,9%
59. Белгілі ретпен бір-бірінен алынатын заттар тоб
В) гексан, гексен, бензол
60. Метил радикалындағы химиялық байланыс түзуде қатысып тұрған электрондар саны
C) 6
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Организм дағдылы қалыппен салыстырғанда 10 есе артық қуатпен істегенде, майлы тағамды кӛп пайдаланатын адам бір жарым сағатта шаршап қалатыны анықталды. Ал кӛмірсулармен тамақтанатын адам осындай жұмысты атқарғанда тӛрт сағатқа шыдайды. Сондықтан егер ауыр жұмыс істеу қажет болса, майлы тағамнан гӛрі тәтті тағамнан күш жинаған жӛн. Адам организміне қуат беретін энергия кӛзі ретінде сахароза бағалы қоректік зат. Қант ӛндірісі туралы не білеміз?
61. Қант ӛндіру мына процестерден тұрады: 1.Тазалау үшін ақ сүті ерітіндісін қосады. 2.Қант қамысын тазалау.3. Турап, ыстық сумен ерітеді. 4.Кӛміртек (IV) оксидімен ӛңдейді. Жауапты процестің жүру ретінің нӛмірімен беріңіз.
B) 2314
62.17,1 г сахарозаны гидролиздегенде алынған спирттік ашығанда түзілген этанолдың массасы
В) 4,6 г
63. Қазақстанда алғаш ашылған қант зауыты
D) 1933 ж. Меркеде
64. Ауыр жұмыс жасау кезінде майлы тағамнан гӛрі тәтті тағамды қабылдау себебі
A) кӛмірсулардың қорытылуы тез жүреді
65. Сахарозаның формуласы
A) С12Н22О11
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Дәрігер науқасқа асқазанды рентгендік тексеруден ӛтуге кеңес берді. Науқас барий сульфатын қабылдауға үзілді-кесілді қарсы болды. Бұл кісіге барий сульфатын қабылдау қауіпті емес екенін қалай түсіндіресіз?
66. Суда ерімейтін зат
A) BaSO4
67. 1,96 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
В) 4,66г
68. Барий сульфаты
C) суда ерімейтіндіктен гидролизденбейді
69. Барий сульфатын қабылдау қауіпті емес, себебі
B) тұз қышқылында ерімейді
70. Ba2+ ионына реактив
B) SO42-
1406 нұсқа
1. Біртекті қоспалар қатары
B) тұз ерітіндісі, йодтың спирттік ерітіндісі
2. Темір кені магнетиттің құрамына кіретін темір оксиді 27,5 % отегінен тұратын оксидтің формуласы
D) Ғе304
3. Оттегі - жай зат
E) атмосферада
4. Ғе+ CuSО4 үдерісі бойынша жүретін реакцияның типі
D) орын басу;
5. Орынбасу реакциясы
D) Mg + HCI =
6 . Al2O3, К2S, FeCl2 қосылыстарындағы металдардың валенттілігі
катарға сәйкес келеді:
C) 3,1,2
7.Жай зат
A) сутек
8.Тотығу дәрежесі нӛлге тең қосылыстар қатары
B) Н2, О2,
9.Катализаторлар қатысында реакцияның жылдамдығы
A) артады
10. Айырылу реакциясына жатады
B) Ва(НСОз)2 →ВаСО3↓ + Н20 + С02↓
11. Электрондық конфигурациялары 1s22s22p63s23p64s1 және 1s22s22p63s23p3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы гидроксидтерінің формулаларының қатары:
E) Са(ОН)2, НСlO4
12.N03-бӛлшегіндегі барлық электрондардың қосындысы
A) 32
13.Паули ұстанымы формуласының мәнін түсіндіреді
C) N =2п2
14.Атом ядросының протон-нейтрон теориясы бойынша нейтрон санын табатын формула
A) N=Ar-Z
15.....4s24p64d105s25p66s2 электрондық формула сәйкес келетін элемент:
E) барий
16. Байланыс полюстігі артатын заттар қатары
C) KBr, КС1, КҒ
17.диполь моменті нелге тең молекула
E) СО2
18 Металдық торлы кристалдар
A) Иілгіш
19.Метанол катарындағы спирттерде химиялық баиланыстың түрі
D) сутектік, коваленттік лолюссіз, коваленттік полюсті
20.Тек σ байланысы бар қосылыстар қатары
D) С3Н8,СН3ОН
21. Қосылыс формуласында хлор атомының +5 тотығу дәрежесін кӛрсету.
E) KCIO3
22.Тотығу - тотықсыздану реакциясы схемасындағы барлық формулалардың алдындағы коэффициенттер қосындысы H2O2 + KI + H2SO4→ I2+K2SO4+H2O:
А)8
23.Тогығу - тотықсыздану рекциялары сипаттайды
E) Соңғы нәтижені
24.Н20 және D20 қоспасының массасы 172 г, моль саны 9 болса, заттардың мольдік қатынастары
С)4:5
25.Суды ерітіндісі белсенді металдармен әрекеттескенде нәтижесінде сутек газы түзілмейтін қышқыл
C) азот қышқылы
26.Массасы 49 г бертолле тұзын қыздырғанда бӛлінетін оттектің зат мӛлщері
B) 0,6 моль
27. Хлорлау қышқыл
C) HCIO3
28. Ӛзгерістер сызба нұсқасында сілті қатысатын сатылар:
Cl2 - 1 →KClO3 -2→Cl2 -3→NaClO3- 4→NaCL
E) 1,3
29.Жұмыртқа қабығы кальций карбонатынан пұратынын дәлелдейтін реакция
D) СаСОз + 2НС1 = СаС12 + Н20 + С02|
30.Массасы 220 г кӛміртек (IV) оксидінің зат мӛлшері (моль)
B) 5,00
31.Кӛлемі 56 л (к.ж.) кӛмірқышқыл газын алу үшін қажет кальций карбонатының массасы A) 400 г
C) 250 г
32. Ас содасының формуласы мен құрамындағы кӛміртектің массалық үлесі
B) NaHCO3; 14,3 %
33.10 г алюминий сульфидіне күкірт қышқылымен әсер еткенде бӛлінген газдың кӛлемі
A) 4,48 л
34. Құрамында 15% қоспасы бар 200 г әктас азот қышқылымен әрекеггсскенде түзілген газдың (қ ж.) кӛлемі.
B) 38,08 л
35. V топ элементінің жоғары оксидінін молекулалық массасының жоғары гидроксидінің молекулалық массасына қатынасы 71:49. Бұл элемент -
C) фосфор
36. 5 г Ғе, ҒеО қоспасын тұз қьшқылымен әрекеттестіргенде 0,56 л Н2 бӛлінді.Қоспадағы оксидтің массалық үлесі
C) 72%
37. Бӛлме температурасында азоттың металл литиймен әрекеттесіп, түзілген қосылыс формуласы, аты
D) Li3N литий нитриді
38.Массасы 10 т шыны (Na2O · СaO ·6SіO2) алу үшін мына заттардың Na2СO3 , СaСO3 , SіO2 қажет массалары
В)
39. Аккумуляторға құйылатын қышқыл:
D) H2S04
40.Кальцийленген немесе сусыз соданы алатын қажетті ӛнімнің формуласы, аты
A) Na2C03*10H20 натрий карбонатының декагидраты
41.Құрамында 92% таза кӛміртек бар 1т кокс толық тотықса, тотықсызданатын магнетиттін массасы:
B) 4,48 кг
42.Массасы 240 г магний оксидін тотықсыздандыру үшін 80 г кӛмір жұмсалды. MgО + С → Mg + СО осы кӛмірдегі таза кӛміртектін массалық үлесі:
D) 90%
43. Темір ӛндіру үшін тиімді кен.
C) магнетит Ғез04
44.Ӛзгерістер тізбегінде В және Д заттары
Ғе304 +А1→А—+HCl—→В+ С12→С→электролиз →Д
D) ҒеС12 және Ғе
45.Алюминотермия әдісімен титан алудың реакция теңдеуі
B) 3ТіО2 + 4A1= 3Ті + 2А1203
46. Сu—> СuО —> СuС12 —> X —> СuО —> СиО —> Сu X заты
C) Си(ОН)2
47. Легирленген болат алу үшін қосылатын заттар
B) 2,22 т Na2CO3, 2,1 т CaCO3, 7,54 т SiO2
48. Аминдер ауада толық жанғанда түзілетін заттар
E) кӛміртек диоксиді, азот және су
49.Техникалық кальций карбидінен(массасы бойынша тазалығы 74%) алынған сірке қышқылын бейтараптауға 200 мл 5,5 М күйдіргіш калий ерітіндісі (тығыздығы 1,2 г/мл) жұмсалған болс, бастапқы алынған техникалық реагенттің массасы
C) 95,1 г
50. Жоғары молекулалық қосылыстар мынадай болы
B) табиғи, химиялық
51.1 моль калий хлоратының айрылу реакциясының жылу эффектісі +91 кДж. Егер реакция нәтижесінде 50,4 л оттек түзілген болса бӛлінген жылудың мӛлшері
C) 136,5 кДж
52.Гетерогенді реакциянын жылдамдығы деп
D) фаза бетінің аудан бірлігінде белгілі бір уакыт ішінде қатысатын немесе реакция кезінде түзілетін заттың мӛлшері
53. Ерігіштік
C) зат массасының еріткіштің кӛлеміне қатынасы
54. Калий карбонатының гидролизінде орта......болады.
F) сілтілі
55. BaO, Li2O, СuО, SO3, СаО, SiO2, P2O5,Fe2O3, Al2O3, Na20,Mn2O7 сумен реакцияға түсетін оксидтердің формуласы ,аталуы
A) Барий, күкірт (VI), фосфор (V), марганец (VIІ), литий, кальций, натрий, барий оксидтері
D) BaO, SO3, P2O5, Mn2O7, Li2O, СаО, , Na20
56. Массалық үлесі 0,2 натрий гидроксидінің 600 г ерітіндісіне массалық үлесі 0,2 азот қышқылының 800 г ерітіндісі құйылғанда түзілген тұздың массасы (г)
A) 215,9
57.Жоғары сапалы іштен жанатын қозғалтқыштардың жанармайының (бензиннің) негізгі құрамды бӛлігінің формуласы
A)
E)
F)
58. Құрамында 5 % қоспасы бар 20 кг этанол 14
бромсутекпен әрекеттескенде түзілген бромэтанның массасы
Н)45кг
59. Тефлонның мономерінде болады
G) кӛміртектің 2 атомы, фтордың 4 атомы
60. Сызықты табиги полимер
Е) табиги кӛксағыз
F) целлюлоза
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Лабораторияда тепе-теңдікте тұрған әрекеттесуші заттардың ҒеСІ KSCN жәнс реакция нәтижесінде түзілген Fe(SCN)3 мен КСІ ерітінділері бар Реакция ӛнімінің шығымын кӛтеретін жағдай жасау керек

62.Берілген жүйеде FeCl3 +3KSCN↔Fe(SCN)3 +3KC1 калий хлоридінің


концентрациясын арттыру тепе-теңдікті
B) солға ығыстырады
63.Химиялық тепе-тендікке әсер ететін факторлар
C) заттардың конценрациясы
64. 90,18 г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір(ПІ) тиоцианатының массасы
D) 59,8г
65.Берілген жүйенің FeCl3 +3KSCN ↔ Fe(SCN)3 +3КСІ тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай
C) FeCI3 концентрациясын
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Тәттіні мӛлшерден кӛп қолдану тіс жегісінің дамуына әкеледі. Сондықтан да, тәтті тағамнан кейін ауыз қуысын ас содасының ерітіндісімен шайып отыру керек.
66. Сүт қышқылының формуласы
D) (С6Н10О5)п
67.Глюкозаның сүт қышқылды ашу процесі қолданылмайтын үрдіс
B) сыра, шарап жасауда
68.Тәттіні кӛп жейтін адамдардың тістерінің тез бүліну себебі
D) микроорганизнің әсерінен сахарозадан түзілген глюкоза сүт қышқылына
айналады
69. Глюкозадан сүт қышқылын
A) сүт қышқылды бактерия ферментінің әсерінен
70.Егер шығымы 80% болса, 200 г глюкозадан алынатын cүт қышқылының массасы
B) 160 г
1407 нұсқа
1. Иондар түзіледі
A) Электрондардың ауысуы нәтижссіндс
2. Заттардын кұрамын таңбалар және индекстер арқылы ӛрнектеу
A) химиялық формула
3. Құрамында натрий 40.8%, хром 30,7%, оттск 28.4% болатын қосылыстың формуласы
B) Na3CrO3
4. Физикалық құбылыс
А) қыраудың түзілуі
5. Р + КСlO3 →КСl + Р2O5 реакциясындағы коэфициенттер қосындысы
C) 19
6.Ас гузынын күрпмына кірстін элемситтер
C) Na,CI
7.Сутсктің металдармен түзген қосылыстары аталады
A) Гидридтер
8.Реакция схемасы А 4 В - С болса. мына заттардың әрекеттесуі бейнелснген:
A) алюминий мен хлор
9.жай заттар қатары
A) азот. хлор, кӛміртск
10.Автомобиль карбюраторында жанған 1 кг жанармай ауаға 800 г кӛмірт (II) окилін бӛлсді. 100 т жанармай жанғанда түзілетін кӛміртек окидінің массасын есептеңдер:
A) 80 т
11.Период бойынша химиялық элементтің рет нӛмірі артқан сайын оның атом радиусы мен бейметалдық қасиеті
E) кемнді, артады
12.Химиялық реакциялар кезіндс бӛлінетін ең кіші бӛлшек
D) Молскулалар
13.Химиялық элемент IV периодта, ІА тобында орналасқан. Осы элемснт атомындағы электрондардың орналасу қатары
C) 2, 8, 8,1
14.Бір атом ядросы элементар бӛлшектермен немесе бір-бірімен әрсекеттескснде басқа атом ядросына айналатын реакцияларды........ реакциясы деп атайды.
A) ядролық
15. 1s2 s2 2p6 3S2 3р4 электрондық формуласы бар атом барлық валенттік электрондарын беріп жібергенде түзілетін ионның заряды:
E) +6
16. Элементтер арасындағы электртерістіліктерінің арасындағы айырмашылығы аз қосылыстар
B) Ковалснтті полюссіз байланысы бар
17.Тез балқығыш заттардың кристалл тор түйіндерінде орналасқан бӛлшектер:
С) молекулалар
18.Элементтердін электртерістіліктері кемитін катар
C) О, N,Be
19.Сутектік байланыс дегеніміз -
D) бұл бір молекуладағы он полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланые
20.Ӛзара әрекеттескенде иондық байланысы бар қосылыс түзетін заттар
E) литий және оттек
21.К1+ K2Cr207 + H2S04 -» I2+ ... + ... + ... реакциясының онімдері
E) Cr2(SO4 )3, K2SO4, Н20
22. Maccaсы 10 г мыс (ІІ)оксидін сутекпен тотықсыздандырғанда түзілетін
мыстың массасы
B) 8 г
23.N0 +О2 = 2NO: реакциясындағы тотықтырғыштың жалпы алатын электрон саны
D)4
24.LiOH -нің 5% тік ерітіндісін алу үшін 200 мл суға ерітуге қажетті литийдің зат мӛлшері
C) 0,42 моль
25.Адам тыныс алу кезінде күніне 720 л оттегін жұтады. Адамға қажет ауаның колемі: (ауа құрамындағы оттегінің кӛлемдік үлесі 0,2)
C) 3,600 м3
26.Мырьшггы тұз қышқылына салғанда 2,24 л (к.ж.) газ бӛлінсе, жұмсалған металдың массасы (г)
A) 6,5
27.Құрамында 35% NaCІ жәнс 65% КСІ бар 200 г қоспадағы хлордың массалық үлесін есепте.
B) 52,21%
28.Реакция нәтижесінде 6,72 л (к.ж.) оттек бӛлінген болса, айырылған калий псрманганатының массасы (г)
A) 94.8
29.C-Si-Ge-Sn-Pb катарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің ӛзгеруі (осы ретпен)
C) әлсірейді. артады
30.«Кен түзушілер» немесс халькогендср деп элементтер қатарын атайды
E) O,S,Se,Te
31.Артық мӛлшерде алынған натрий гидроксидінің ерітіндісі арқылы 220 г кӛмірқышқыл газы жіберілген. Реакцияға катысқан сілтінің массасы
D) 400г
32.Кремний натрий гидроксидіне ерігендс 44.8 л (қ.ж.) сутск бӛлінген. Түзілген натрий силикатынынң зат мӛлшері
B) 1 моль
33 .Реация нәтижесінде 224 л кӛмірқышқыл газы (к.ж.)боӛлінген болса, онда тұз қышқылымен әрекеттескен натрий карбонатының массасы
B) 10,6 г
34.N2→ NH3 →X2→NO2→X4→Cu(NО3): айналымындағы Х2,X4 қосылысгары
C) NO, HNO3,
35.Азот қышқылының тұздарын кыздарганда түзілетін дұрыс емес ыдырау ӛнімі
E) NaNO3=Na+ + NО3-
36.Массасы 18,2 г кальций фосфидінен алынған фосфинді жағуға қажетті оттегінің кӛлемі (к.ж.л)
A) 8,96
37. Фосфорды ашкан неміс алхимигі
C) Х.Бранд 1669ж
38. Концентрлі күкірт қышқылы мыспен әрекеттескенде бӛлінетін газ жәнң оның aуa бойынша салыстырмалы тығыздығы
E) SO2;2,2
39. Тек қана тотықсыздандырғыш қасиет кӛрсететін күкірттің қосылысы:
D) Күкіртсутек
40.Күкірт (VI) оксидіне тән қасиеті
C) тек тотықтырғыш
41. Кұрамында 49 г күкірт қышқылы бар
ерітіндіні
массасы :
D) 143.00
42. Кұрамында 80% кальций карбонаты бар 100 г борға 6.3 г азот қышқылымен әсер еткендс бӛлінетін кӛмір қышқыл газының кӛлемі:
C) 1,12 л;
43.Дүнисжүзілік онсркхіптс тсмір күймадарынан ксйінп екінші орынды алдды
C) Алюминий құймалары
44.Мыстың сұйытылған азот қышқылымен әрекеттесетін реакциясының теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
E) 20
45 Құрамында 43,4 % натрий, 11,3% кӛміртек және 45,3% оттектен тұратын қосылыс. Осы заттың формуласы:
C) Na2CO3
46.Натрий гидроксидінің 4 грамы мен 6,02 молекула тұз қышқылы әрекеттескендс түзілетін тұздың массасы:
B) 0.585 г
47.Күкірт қышқылымен әрекеттесетін заттар
C) негіздер, екідайлы оксидтер
48.Құрамында 44% қоспасы бар. 13 г кальций карбилінен алынгл>; ацстальдсгид күміс оксидімен әрекеттескенде түзілген күмістің массасы
E) 24,6 г
49.Белокарды сапалық анықтау үшін қолданылатын биурет реакциясы
A) Мыс (ІІ) гидроксидінің сілтідегі ерітіндісімен
50. Құрамында массалық үлесі 85 % тристеараты бар 1,6 гт майға натрий гидроксидімен әсер еткенде алынатын сабынның массасы (т) (г):
B) 408 .00
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51.Термохимиялык тсңдсу бойынша СаСО3 = СаО +СО2-178 кДж
40 г кальций карбонаты ыдырағанда жұмсалатын жылу мӛлшері
C) 71.2 қДж
52.Егер тепе-теңдік күйдсгі газ коспасынын 2CO(r)+02(r) ↔ 2CO2(г) қысымын 4 есе арттырса, онда тура реакцияның жылдамдығы
C) 64 есе артады
53.Еріткіш дегсніміз
E) еріткіш пен ерігсн зат бӛлшсктерінен тұрады
54.Ерітіндісі сілтілік орта кӛрсететін тұз
E) Na2SO3
F) Na2SiO3
55.40 г 10%-тті мыс сульфаты натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген мыс (II) гидроксидінің массасы
D) 2
56.Тұз түзбейтін оксидтер
E) NО
G) СО
H) N2О
57.Кӛлемі 5 л (к.ж.) этан мен этиленнің қоспасын бромның ерітіндісі арқылы ӛткізгенде 9,4 г бромэтан түзілді. Қоспадағы кӛмірсутектердін кӛлемдік үлестері
D) w(С2Н4) =22,4% және w(С2H6)=77.6%
58.Ӛзгерістер тізбегінде «X» және «У» заттары: СаСО3→СаО → X →С2Н2→ У → С2Н5С1 → Z → СО2
D) кальций карбиді, этилен, этанол
59. Поливинилхлорид ген алынатын пластмасса
C) пластикат
F) випилпласт
60. Жоғары молекулалы қосылыстар алудын негізгі эдістері
Поликонденсациялану
A) Гидратациялану
F) Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Сіздің үйіңіздс бір бӛтелке сұйық ағартқыш бар, бірақ оны қалай қолдану керектігі туралы нұсқау кағазы түсіп қалған. Қосылыста хлордың ӛткір иісі бар. Сіз, осы қосылыспен қыздырмай-ақ, киімдеріңізді жуу үшін тӛмендегі ыдыстың қайсысын қолданар едіңіз: эмальды табақ па немесе пластмасса табақ па?
61.Хлорлы әктің формуласы
A) СаОСІ2
62.7 г ағартқыш әк алу үшін қажетті хлорды алуға жұмсалатын калий хлоратының массасы
E) 4,08 г
63.Хлорлы әктің ағартқыш қасиеті мына реакцияның жүруімен түсіндірілсді
C) 2СаОСІ: +С02 +Н20 → СаС03 +СаСІ2 +2НСІО
64.Ақ майлыққа йод тӛгіп алдыңыз. Дақты ағартқыштың -хлорлы әктің кӛмегімен кетіргіңіз келді, бірақ нәтиже бермеді. Бірнеше күннен кейін дақтың жоғалып кеткенін байқадыңыз., оның себебі
A) йод- буланғыш зат
65. Ағартқышты қолданғанда мына ыдысты пайдалануға болады
B) пластмассадан жасалған табак
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Адам іс - әрекетінің қоршаған ортаға тигізетін әсері
Ӛндірістін дамуы ӛте карқынды болғандықтан адам баласының іс - әрекеті қоршаған ортаға ӛз зиянын тигізбей қоймады. Қоршаған ортаның жағдайын нашарлататын заттар ластағыштар деп аталады. Ластағыштарға жылу жәнс тербеліс энергиялары, электромагниттік толкындар. шу, радиация жатады. Ең кӛп ластағыштар адамдардың ӛндірістік жэнс тұрмыстық іс - әрекетінсн гуындайды. Олар агрегаттық күйіне байланысты газтектес, сұйық, қатты болып бӛлінеді. Экологиялық ластағыштарга уытты заттар жатады, оларды уыттылығы бойынша тӛрт класқа бӛледі. I класқа - ӛте қауіпті уытты заттар: сынап, оның қосылыстары. гексахлоран, бензапирен. диоксиндср. күміс пен хром қосылыстары. Бұл заттардан адамның жүйке жүйесі бұзылады, обыр ауруы пайда болады. II класқа - жоғары уытты ластағыштар: күкірсутек, азот оксидтері, хлордың оттекті қосылыстары, мыс пен никель қосылыстары жатады. Олар обыр, экзема, сал аурын тудырады. IІІ класқа - қауіпті заттар: сірке қышқылы, этанол, фенол, корғасын диоксиді жаталы. IV класқа кауіптілігі шамалы: иіс газы, аммиак, мырыш, марганец хлоридтері жатады.
66. II класқа жатады
B) Жоғары уытты ластағыштар
67. Зертханада 15 г қатты аммоний хлориді мен сӛндірілген әкті қыздырғанда қауіптілігі шамалы заттардың біріне жататын аммиак массасы
D) 4,7г
68.Иіс газы, кӛмірқышқыл газы, күкіртті газдар жатады
A) Газтектсс ластағыштарға
69 Тұрмыста күнделікті пайдаланатын пропан газының 10 л (к.ж.) жаққанда бӛлінетін кӛмірқышқыл газының массасы
B) 58,9г
70. 2 моль метан жанғандағы бӛлінген судың массасы
C) 72г

1408 нұсқа


1.Кәдімгі температурада H2 бӛлініп, гидроксид түзетін элементтер
E) Li,K,Ca,Na
2.Химиялық кинетиканың негізгі заңы
C) әрекеттесуші массалар заңы
3.Химиялық реакциялардың жүру белгілеріне жатпайды
B) заттың суда еруі
4.Жай зат
E) Темір
5.Құрамында үш элементі бар зат
D) калий селитрасы
6.Құрамында 32 г мыс бар CuSO4∙5H2O мыс купоросының массасы
D) 125 г
7. Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар
D) ингибиторлар
8.Магний хлоридіндегі хлордың массалық үлесі
B) 74.7%
9. Химиялық реакцияның жүру белгілеріне жатпайды
A) бастапқы молекулалардың сақталуы
10.Біртекті қоспа
A) ас тұзының ерітіндісі
11. Ядролық күштер дегеніміз
D) Ядродада протон мен нейтронды ұстап тұрады
12.Cu2+ және K+ иондарындағы протондардың жалпы саны
E) 48
13.Сl- ионының формуласындай құрылысы бар салғырт газ
E) Ar
14.Сыртқы электрондық қабатының формуласы ...ns2nр5болатын элемент
C) фтор
15.Графикалық электрондық формулалар кӛмегімен бейнелеуге болады
C) Электрон қауызының құрылысын энергетикалық немесе кванттық ұяшықтарды
16. Құрамында 9 σ жоне 2 π байланыс бар заттар катары
A) бутадиен, бутин
17. Тотығу дәрежесінің мәні

D) осы элементтің атомынан басқа элемент атомына шартты түрде нейтрон санымен анықталады


18.Тек қана ковалентті байланыстар арқылы түзілген заттар қатары
A) бензол, күкіртсутек, озон
19.NaCI қосылбайланыс
C) 84%
20.Металдық тордағы байланыс
A) Металдық
21.Азот атомы теріс тотығу дәрежелерін кӛрсететін қосылыстар қатары
A) N2H2, Na3N, NH3
22.Тотығу-тотықсыздануға жатпайтын реакция тендеуінің атауы және
молекулалық теңдеуі
C) Әктастын кӛміркышқылының артық мӛлшерінде еруі, CaCO3 + H2CO3
23.Тотығу - тотықсыздану реакциясы схемасындағы барлық формулалардың алдындағы коэффициенттер қосындысы H2O2 + KI + H2SO4→ I2+K2SO4+H2O:
D)8
24. Сумен әрекеттесетін заттар жұбы
C) СО2. С2Н4
25. HCl + МnО2→MnCI2+ CI2+Н2О реакция теңдеуіндегі тотықтырғыш алдындағы коэффициент
B)1
26. Ерімейтін хлоридтерге жататын тұздар қатары A) MgCI2, ВаСI2
B) AgCI, PbCI2
27. Ac тұзының 400 г 10%-ті және 100 i 5%-ті ерітінділерін араластырғанда алынатын ерітіндідегі тұздың массалық үлесі (%)
A) 9,00
28. Кӛлемі (қ.ж.) 6.72 л оттек алу үшін кқажет калий хлоратының массасы
B) 24,5 г
29.С7Н16 формуласына сәйкес келетін біp үшіншілік кӛміртск атомы болатын
алкандар саны
B) 3

30.Концентрлі күкірт қышқылы. Ол


A) Күшті су тартқыш зат
31.Құрамында 0.6 моль ззот (II) оксндінік құрамындағыдай атомы бар кӛмірқышқыл газының (к.ж.) кӛлемі
E) 13.44 л
32.440 г темір (ІІ) сульфидінсн алынған күкіртсутектің (қ.ж.) кӛлемі
D) 112 л
33.Реакция нәтижесінде 448 л (к.ж.) күкірт диоксиді түзілген. Жұмсалған
күкірттің массасы
D) 640г

жұмсалатын калышЯ фосфатынынзат


мӛлшері
D) 2 моль
35.Ляпистің формуллсы
C) AgNO3
36.Кӛлемі 89,6 л (қ. ж. ) фосфин ауада ӛздігінен тұтанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің массасы:
C) 284 г

37. Аммиак кӛмір қышқылымен әрекеттескенде шығымы 85%, 500 кг аммоний карбонаты түзілетін болса, реакцияға түскен аммиактың массасы


A) 221 кг
38. Кальций оксилі 2,24 л кӛміртек диоксндімен әрекеттесксндс массасы 8 г тұнба түзілді. Реакция ӛнімінің шығымы:
A) 80%;
39. Кӛлемі 5.6 л оттсктің зат молшері мен атомдар саны А
B) 0,25 моль; 3.01 *1023
40. Na20*Ca0*6SО2 тӛмендегі заттардың құрамын кӛрсетеді
E) Шыны
41.Күкірт қышқылы ӛндірісінің екінші сатысында ӛршіткі ретінде қолданылатын зат
C) темір, ванадий оксидтері
42.Күкірт (VI) оксидіне тән қасиеті
B) тек тотықтырғыш
43.Натриймен әрекеттескенде сутек бӛлетін, концентрлі күкірт қышқылының артық мӛлшерімен қыздырғанда түзілетін органикалық зат
B) этанол
44.Құрамында 30 г AlCl3 бар ерітіндіге калий гидроксидінің ерітіндісін құйғанда тұнбаға түсетін алюминий гидроксидінің массасы:
E) 17.52 г.
45.Магний оксиді әрекеттеседі
A) НС1
46.9,2 г натрий оттекте жанғанда түзілген натрий пероксидінің массасы
A) 15.6 г
47.5,4 г алюминий тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың зат мӛлшері
C) 0.3 моль
48.Құрамы C7H9N болатын ароматты аминдердің изомерлерінің саны
C)3
49.0.1 моль натрий гидроксидімен 80 г 20% -ті құмырсқа қышқылы әрекеттестірілгенде түзілген тұздын массасы:
C) 6,80 г
50.Массасы 15 г пропанол-1 мен массасы 9,2 г натрий әрекеттескенде алынған натрий пропилатын гидролиздегенде түзілстін сілтінің
D) 10.00 г
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51.Автомобильдердің, зауыт, фабрикалардың атмосфераға қарқынды бӛлетін
қосылысы
B) СО2
C) Кӛмірқышқыл газы
52.Белсендіру энергиясы
B) жай молекуланың 1 молін белсенді молекулаға айналдыруға қажетті энергия
53.Электроли
D) натрий пирокоідшін балкымасы
E) тұз қышкылынын ерітіндісі
F) барий хлоридішң судағы ерітіндісі
G) натрий гндроксішііин ерітіндісі
H) күкірт кышкыпыиын судағы ерітіндісі
54.Массасы 6,9 г калий карбонатын 0.8 л судаеріткенде түзілген ерітіндінің молярлы концентрациясы
C) 0,06 моль/ л
E) ноль бүтін жүзден алты моль/л
55.Күкірт, ортофосфор қышқылдарының маңызды тұздары
B) CuSO4*5H2O
D) Ca(H2PO4)2
E) Мыс купоросы
56.Бастапкы заттары 20 грамнан илынган болса, мына заттар ӛзара әрекеттескенде түзілетін қышқыл тұздың массасы
B) NaОH пен H2S04;24 г
C) КОН пен H;S04; 27.75 г
57.Пропан жанғанда бӛлінген кӛмірқышқыл газын ізбес сүті арқылы ӛткізгендс 250 тұнба түзілген. Реакцияға түскен пропанның кӛлемі (к.ж., л)
A) 18.7
58.Бензолды катализатор қатысында хлорлағанда бӛлінген хлорлы сутекті толығынан сіңіру үшін кӛлемі 250мл, тығыздығы 1,225 г/мл 20 %-дық натрий гидроксидінің ерітіндісі қажет болды.
24

Тығыздығы 0,88 г/мл бензолдың кӛлемі


A) 0.13572 л
D) 135,72 мл
59.Массасы 7,8 г бензолды катализатор қатысында циклогексанға гидрлеген кезде (к.ж ) 3,36 л сутек газы жұмасалды (газы есебінеп) циклогексанның массасы.
C) 4.2 г
60.Полимерлердің ірі молекулаларының пішіні
A) сызықты
B) кеңістіктік
E) Торлы
F) Тармақты
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жayабы бар 5 тапсырма
Қызыләскер ауылында бір үйдің тұрғындары иісті газдан уланып қалды. Иіс газымен улану кӛбінесе тұрмыстық жағдайда жылытатын пештердегі газ колонкаларынын дұрыс тартпауынан және оттек жетіспсй отын шала жанатындықтан болады. Соңғы жылдары автокӛліктердің кӛбеюінс байланысты жыл сайын күн суық кездс жүргізушілер жабық гараждарда уланады. 61.Адамдар уланған газ
E) СО
62.Улану себебі
E) қандағы гемоглобинмен байланысады
63.«Иіс газының» формуласы
A) СО
64.Уланғанда кӛрсетілетін алғашқы кӛмск
A) таза ауаға шығару
61.Уланудың белгілері
C) басы айналын ауырып, есінен танып қалады
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Тосапты әдетте алюминийден, мыстан жасалған және эмальданған ыдыстарда қайнатады. Бірақ, ежелден келе жатқан мәзірлерді оқысаныз, ен жақсысы мыстан жасалған ыдыстарда қайнатқан жӛн делінген. Неліктен?
66 . Электрӛткізгіштігі ең жоғары металл
D) күміс
67. 27 г алюминий тұз қышқылынын артық мӛлшерімен әрекеттескенде түзілген сутектің (қ.ж.) кӛлемі
E) 33,6 л
68. Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттеспейтін металл
E) мыс
69.Жеңіл металл
E) алюминий
70.Мыс пен алюминийдің 50 г қоспасына тұз қышқылымен әсер еткенде 33,6 л (к.ж.) сутек бӛлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі
C) 46 %
1576 - нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар 1. Таза заттар қатары
25
C) алтын, мыс, ас содасы
2. Зат массасының сақталу заңын тұжырымдаған ғалым
C) М.В.Ломоносов
3. Суда ерімейтін әртекті қоспаны бӛлу әдісі
А) тұндыру
4. Термохимиялық теңдеулердің басты ерекшелігі
В) жылу эффектісінің мәні кӛрсетіледі
5. C6H4 →C6H12 +H2 реакцияның типі
E) дегидрлену
6. Химиялық реакцияның жүру белгілеріне жатпайды
А) түстің ӛзгеруі
7. Этил спиртінің молярлық массасы
D) 46 г/моль
8. Егер алмасу реакциясында тұнба түзілсе, онда ол реакция
В) қайтымсыз
9. Азот пен сутек қосылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
E) 6
10. Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция
С) бейтараптану
11. Химиялық элемент IV периодта, ІА тобында орналасқан. Осы элемент атомындағы электрондардың орналасу қатары
D) 2, 8, 8, 1
12. Сыртқы қабатының электрондық конфигурациясы ...3s23р1 болып келетін элемент түзетін жай зат
В) екідайлы қасиеті бар зат
13. Электрондық конфигурациялары 1s22s22p63s23p64s2және 1s22s22p63s23p5 болатын химиялық элементтердің жоғарғы гидроксидтерінің формулаларының қатары
А) Ca(OH)2, HClO4
14. NO2—бӛлшегіндегібарлықэлектрондардыңқосындысы
А) 24
15. Радиоактивті элементтер тек радиоактивті__құралған.
E) изотоптардан
16. Элементтердің электртерістіліктері кемитін қатар
A) O, N, Be
17. Аммиак молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрондар саны
E) 6
18. Донор –
Е) қос электронын ортақ пайдалануға беретін атом
19. Электртерістік дегеніміз – молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін
C) атомдардың ӛзіне электрон тарту қасиеті
20. Сутектік байланыс дегеніміз –
D) бұл бір молекуладағы оң полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладағы электртерістігі жоғары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында түзілетін байланыс
21. NH3+О2→NO+H20 реакциясында 8 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттескен тотықтырғыштың зат мӛлшері
C) 10 моль
22. байланысы бар заттар жұбы
В) сірке альдегиді, этилен
23. Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (ІІІ) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны
А) 12
24. Газтектес хлор кальций гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін зат
D) CaOCl2 -хлорлы немесе ағартқыш әк
25. 6моль оттегі молекуласының массасы
A) 192 г
26. 3 моль оттекпен әрекеттесетін натрийдің зат мӛлшері
В) 12 моль
27. 1,5 л мыс (ІІ) нитратының ерітіндісінде 2,7 моль ион бар. Тұздың диссоциациялану дәрежесі 75% болса, осы ерітіндідегі мыс (ІІ) нитратының молярлық концентрациясы
В) 0,8 моль
28. 200 г 5 %-тік физиологиялық ерітінді дайындау үшін қажет тұз бен судың массасы
E) 10 г тұз; 190 г су
29. Ас содасының формуласы мен құрамындағы кӛміртектің массалық үлесі
С) NaHCO3; 14,3 %
30. C-Si-Ge-Sn-Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің ӛзгеруі (осы ретпен)
Е) әлсірейді, артады
31. 150 г натрий карбонатының 2,5 %-тік ерітіндісі мен 500 г барий хлоридінің 2%-тік ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнбаның массасы (г)
D) 7 г
32. Массасы 180 г кремний диоксиді кокспен әрекеттескенде бӛлінген иіс газының зат мӛлшері
C) 6 моль
33. 56 литр циклобутанды жаққанда түзілген кӛмір қышқылының (қ.ж.) зат мӛлшері
C) 10 моль
34. Массасы 14 г кальций кӛлемі 1,12 л азотпен (қ.ж) әрекеттескенде түзілетін нитридтің массасы
D) 7,4 г
35. «Азот» деген сӛздің мағынасы және атауды ұсынған ғалым
C) «тіршілікке жарамсыз», А.Лавуазье
36. NO және NO2 қоспасының массасы 166 г, кӛлемі 112 л болса, газдардың мольдік қатынастары
E) 4:1
37. Массасы 10,7г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде кӛлемі 4 л (қ.ж.) аммиак алынды. Түзілген ӛнімнің шығымы
D) 89,2 %
38. Мыс жаңқаларына концентрлі күкірт қышқылын құйып, қыздырғанда түзілетін реакция ӛнімдері
А) CuSO4,SO2, Н20
39. FeSO4 молекуласындағы күкірттің тотығу дәрежесі
А) +6
40. Тек қана тотықтырғыш қасиет кӛрсететін күкірттің қосылысы
E) күкірт қышқылы
41. Натрий гидроксидінің балқымасын электролиздегенде электродтарда түзілетін ӛнімдер
С) Na, O2, H2O
42. 162 г алюминий ҝүкіртпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы
А) 450 г
43. 20,8 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
E) 23,3 г
44. Табиғи калий хлориді
В) сильвин минералы
45. Сілтілік металдар орналасқан қатар
E) K, Na, Li
46. 10,8 г алюминий темір (ІІІ) оксидімен әрекеттескенде түзілетін алюминий оксидінің массасы
D) 20,4 г
47. d- элементтер орналасқан қатар
B) Zn, Cu, Fe
48. 200 г 10% -дық анилиннің бензолдағы ерітіндісімен әрекеттесетін 25%-дық бром суы ерітіндісінің массасы
В)
49. 16,18 мл біратомды спирт (тығыздығы 0,791 г/мл) натриймен әрекеттескенде 4,48 л (қ.ж.) этиленді сәйкес алканға айналдыруға жететін газ бӛлінген болса, онда алынған спирттің формуласы
E) CH3OH
50. Егер шығымы 90%, ал картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20% болса, 100 кг картоптан алынатын глюкозаның массасы
А) 20 кг
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51. N2+3H2↔2NH3 +Q реакциясы бойынша аммиак шығымын кӛбейтуге әсер ететін жағдайлар
А) қысымды арттыру
В)
C) азоттың концентрациясын кӛбейту
G) температураны тӛмендету
H) сутектің концентрациясын кӛбейту
52. Химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторлар
F) катализатор
G) әрекеттесуші заттардың табиғаты
H) әрекеттесуші заттардың концентрациясы
53. Күкірт қышқылының 50 %-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі (%)
G) 80
54. Ерітінділері ӛзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы
А)
С)
Е)
55. Әрқайсысында 120 г 10%-дық күкірт қышқылының ерітіндісі бар екі стақанның біреуіне 8,4 г магний карбонатын қосты. Егер реакциядан кейін екі стақанның массасы тең болса, онда екінші стақанға қосылған темір (1) сульфидінің массасы мен
В) 6,9 г; 0,078 моль
56.ІІА топшада орналасқан 6 г металл оксидін еріту үшін 49,77 мл 20%-дық хлорсутек қышқылы (тығыздығы 1,1 г/мл) жұмсалды. Металдың атауы
C) магний
57. Мына айналудағы Х, У және Z заттары
СО2 →C6H12O6 →x →С2Н4→ у → С2Н5ОН→CO2→Z
F) x-C2H5OH, у-C2Н5Сl, z-C6H12O6
58. 12,8 г кальций карбидінен алынған ацетиленді толық гидрлегенде алынған этанның ҝӛлемі (қ.ж.), егер шығымы 75% болса
H) 3,36
59. Полимерлер жасалатын зат түрлеріне және ӛндіру әдісіне қарай_________ бӛлінеді
B) эластомерлер
С) жабындар
E) талшықтар
F) пластмассалар
60. Бензолда кӛміртек атомдарының гибридтену түрі және арақашықтығы
А) sp2; 0,140 нм
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Сізді құмырсқа шаққанда шаққан жеріңіз құмырсқадан бӛлінетін қышқылдың әсерінен ашиды. Ол аса ауыр емес, бірақ ауру сезілетіндей күйдіреді. Қалақайдың денеге тигенде ашытуы осы қышқылдың әсерінен болады. Ол қышқылдың құрамында: 26,08% С; 4,35%Н; 69,56% О бар болса, қышқылдың молекулалық формуласы
61. Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив
D) Ag2O аммиактағы ерітіндісі
62. Құмырсқа қышқылымен әрекеттесетін заттар. Жауапты алынған қосылыстардың нӛмірлерінің ӛсу ретімен беріңіз: 1.Этан. 2.Этилен. 3. Этанол, 4.Кальций оксиді. 5. Хлорэтан. 6.Хлор. 7.Этаналь 8. Калий карбонаты
C) 3468
63. 1,84г құмырсқа қышқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы
D) 21 г
64. Құмырсқа қышқылының формуласы
A) HCOOH
65. Құмырсқа қышқылы
А) ӛткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Тосапты әдетте алюминийден, мыстан жасалған және эмальданған ыдыстарда қайнатады. Бірақ, ежелден келе жатқан мәзірлерді оқысаңыз,
ең жақсысы мыстан жасалған ыдыстарда қайнатқан жӛн делінген. Неліктен?
66. Мыс пен алюминийдің 50 г қоспасына тұз қышқылымен әсер еткенде 33,6 л (қ.ж.) сутек бӛлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі
C) 46 %
67. Сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттеспейтін металл
E) мыс
68. Жеңіл металл
D) алюминий
69. 27 г алюминий тұз қышқылының артық мӛлшерімен әрекеттескенде түзілген сутектің (қ.ж.) кӛлемі
В) 33,6 л
70. Электрӛткізгіштігі ең жоғары металл
В) күміс

1589 - нұсқа


Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар

  1. Заттардың оттекпен әрекеттесу

D)
2. Жай зат, бұл
С) карбин
3. Ас содасының екі молінің массасы
A) 168 г
4. Фосфор ӛзінің аталуына сәйкес (грекшеден аударғанда)
C) «жарық шығарғыш»
5. Орын басу реакциясы
D) Mg + HCI →
6. Біртекті қоспалар қатары
В) тұз ерітіндісі, йодтың спирттік ерітіндісі
7. Бейтараптану реакциясы мына заттардың арасында...жүреді
А) негіз бен қышқыл
8. BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl реакциясының типі
С) алмасу
9. Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар
D) ингибиторлар
10. I2O5 + Ag2O5 → AgIO3 теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
D) 4
11. Cu2+ және K+ иондарындағы протондарының жалпы саны
А) 48
12. Хлор атомының энергетикалық деңгейіндегі
электрондардың орналасуы және сыртқы
қабатының электрондық формуласы
D) 2, 8, 7; 3s23p5
13. Фосфордың изотоптарының салыстырмалы
атомдық массалары – 30 және 31, хлордың
изотоптарыныкі – 35 және 37. Фосфор мен
хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі
PCl3 қосылысының молекуласындағы атомдар
саны
D) 8
14. Салғырт газ аргонның электрондық
формуласындай құрылысы бар бӛлшек
B) Cl-
15. Атомының құрамында 41 нейтрон және 32 электрон бар элементтің салыстырмалы атомдық массасы
C) 73
16. Құрамында 5
D) хлорвинил
17. Кешенді қосылыстағы [Pt(NH3)4Cl2) платина атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі
E) II, +2
18. Атомдық кристалдық тор тән
D) алмазға және борға
19. Диполь моменті нӛлге тең молекула
D) CO2
20. Ковалентті байланысты заттардың кристалдық торларының түрлері
E) атомдық және молекулалық
21. NH4ХO3 қосылысындағы Х элементінің тотығу дәрежесі
В) +5
22. Тотығу- тотықсыздану реакциясында жазылмаған зат формуласы және оның алдындағы коэффициент Fe2S3 + .... → FeCl2 +H2S +S
B) 4
23. HCl + MnO2 →Сl2 + MnCl2 + H2O реакциясына 174 г тотықтырғыш қатысқан болса, түзілген газдың (қ.ж.) кӛлемі
В) 44,8 л
24. Ӛзгерістер нәтижесінде түзілетін Г заты
В)
27. Массасы 36,6 г барий хлориді кристаллогидратын қыздырғанда массасы 5,4 г-ға кеміді. Осы заттың формуласы
B) BaCl2∙ 2Н2O
28. Тұздың 10%-тік 200 г ерітіндісінен 8%-тік ерітінді дайындау үшін қажет судың кӛлемі (мл)

D) 50
29. Темірдің (ІІ) гидрокарбонаты


E) Fe(HCO3)2
30. Синтез-газдың құрамы
D) 1V(CO); 2V(Н2)
31. Кӛлемі 56 л (қ.ж.) кӛмірқышқыл газын алу үшін қажет кальций карбонатының массасы
E) 250 г
32. Ӛнеркәсіпте 448 л (қ.ж.) кӛмірқышқыл газын алу үшін қажет әктастың массасы
С)2 кг
33. 10 г фосфор қышқылы аммиакпен ӛзара әрекеттескенде түзілген диаммофостың ((NH4)2 HPO4) массасы
E) 13,46 г
34. 5г Fe, Fe0 қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 0,56 л Н2 бӛлінді.Қоспадағы оксидтің массалық үлесі
D) 72%
KBr→ A→ Б→В->Г
C) AgBr

25. 273 мл суда 27 грамм калий гидроксидін еріткенде алынған ерітіндідегі калий гидроксидінің массалық үлесі


А) 9%
26. Натрий хлоридіне концентрлі күкірт қышқылымен әсер еткенде 44,8 л хлорсутек түзілген, реакцияға түскен натрий хлоридінің массасы
А) 1
35. Кӛлемі 89,6 л (қ.ж.) фосфин ауада ӛздігінен тұтанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің массасы

C) 284 г
36. 448 л аммиак ӛндіру үшін қажет азоттың (қ.ж.) кӛлемі


X заты
D) CuSO4
44. Калий гидроксиді балқымасының электролизінің теңдеуі
С)
45. Ӛнеркәсіпте сӛндірілмеген әкті алу жолы
C) CaCO3→ CaO+CO2↑
46. Темір (ІІ) сульфатын мыс (ІІ) сульфатының қоспасынан тазалау үшін қосылатын зат
E) темір
47.
Е) Амальгама
48. Метанальдың жақын гомологының молярлық массасы және оның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы
E) 44 г/моль; 1,517
49. Кӛлемі 32 г метанолды ауада жаққанда бӛлінетін газдың кӛлеміне тең болатындай осы газдың түзілуі үшін спирттік ашуға қатысатын моносахаридтің зат мӛлшері (моль)
E) 0,5
50. Егер теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 80% болса, 50г метанолдан түзілетін жай эфирдің массасы
E) 28,8 г
37. Hg +
теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы

D) 10
38. Берілген заттардан: 1.Li, 2.SO3 3.H2SO4 (конц), 4.CuO, 5.KCI, 6.HCI сумен әрекеттесетіні


E) 1.2.3
39.Термохимиялық теңдеуі мынандай: C+O=CO2 +402 кДж реакция нәтижесінде 2412 кДж жылу бӛлінсе, жанған кӛміртегінің массасы
D) 72 г
40. Кӛлемі 5,6 л оттектің зат мӛлшері, массасы A) 0,1 моль, 8,32 г
E) 0,25 моль, 8 г
41.490 грамм күкірт қышқылын алу үшін күкірт (VІ) оксидінің массасы
E) 400 г
42.49 г күкірт қышқылы барий нитратымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
C) 116,5 г
43. Cu→CuO→CuCl2 →X→CuO→CuO→Cu
HNO3 конц→Hg(NO3)2 +... реакция
33
Е)
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51. Гетерогенді катализде
A) әрекеттесуші заттар мен катализатор әр түрлі агрегаттық күйде болады
С) барлық реакциялар катализатордың бетінде жүреді
E) катализдің адсорбциялық теориясы қолданылады
G)) әрекеттесуші заттар белсенді орталықтарда адсорбцияланады
H) қатты катализатордың белсенділігі,оның бетінің қасиетіне тәуелді
52. Егер газ қоспасының кӛлемін 3 есе кемітсе, онда мына реакцияның Sкp + O2(г) = SO2(г)жылдамдығы
C) 3 есе артады
53. Zn2+ + SiO3 2-→ZnSiO3 ↓ теңдеуіне сәйкес ӛзара әрекеттесетін заттар қатары
А) мырыш хлориді мен натрий силикаты
B) мырыш хлориді мен калий силикаты
D) мырыш сульфаты мен калий силикаты
54. Электролиттерге жататын заттар жұбы
С) күкірт қышқылы және күміс нитраты
F) барий нитраты және магний хлориді
H) натрий силикаты және калий сульфаты
55. Әрқайсысы 0,01 моль болатын күміс және магний нитраттары бар ерітіндіге массасы 6г темір тақташа батырылған. Реакция аяқталғаннан кейін тақташа массасы
C) 6,8 г
56. 21,4 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті (тығыздығы 1,039 г/мл) 16%-ті тұз қышқылы ерітіндісінің кӛлемі
G) 132 мл
57. Құрамында 80% метан және 20% этаң бар 100 л газ қоспасы жанғанда түзілетін судың массасы
В) 0,1928 кг
G)
58. 23,4 г бензол 38,7 г хлорэтанмен әрекеттескенде шығымы 80% болса, түзілген этилбензолдың мӛлшері (моль)
Н) 0,24
59. Винилпласт алынады
А) поливинил хлоридтен
60. Қыздырғанда немесе салқындатқанда ӛздерінің бастапқы қасиеттерін сақтамайтын полимерлер
E) термореактивті
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Күкірт диоксидінің адамдар, жануарлар және ӛсімдіктер үшін улы әсері бар. Жанартау атқылағанда бӛлініп шыққан зиянды ЅО2 газынан жақын маңайдағы барлық тіршілік атаулының жойылып кеткені де белгілі. Ол аз мӛлшерде ауаға тарағанның ӛзінде адамдар мен жан- жануарлардың тыныс алу жолдары тітіркенеді, аллергиялық реакция байқалады. Күкіртті газдың тағы бір зияны атмосферада «қышқыл жаңбыр» болып жауатыны, Одан металдық бұйымдар, құрылыс материалдары бүлінеді.
61. Күкіртті газдың физикалық қасиеті
E) Ӛткіриісті, түссізгаз, судажақсыериді
62. Массасы 188 г құрамында 6% қоспасы бар мырыш алдамшысын жаққанда бӛлінген күкіртті газды сіңіруге қажетті натрий гидроксидінің (20%, p=1,225 г/см3) ерітіндісінің кӛлемі
D) 594,9 л
63. Жоғары концентрациядағы күкіртті газбен улану белгілері
C) тұншығу, сӛйлеудің бұзылуы, лоқсу, ӛкпенің жедел ісінуі
64. Кӛлемі 5,6л күкірт (IV) оксиді тотығу үшін қажет ауаның кӛлемі (ауадағы оттектің үлесі 0,2)
D) 14 л
65. «Қышқыл жаңбырдың»» пайда болуын кӛрсететін теңдеу
D) SО2 +Н2О = H2SO3
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Қызыләскер ауылында бір үйдің тұрғындары иісті газдан уланып қалды. Иіс газымен улану кӛбінесе тұрмыстық жағдайда жылытатын пештердегі газ колонкаларының дұрыс тартпауынан және оттек жетіспей отын шала жанатындықтан болады. Соңғы жылдары автокӛліктердің кӛбеюіне
байланысты жыл сайын күн суық кезде жүргізушілер жабық гараждарда уланады. 66. Уланғанда кӛрсетілетін алғашқы кӛмек
D) таза ауаға шығару
67. Уланудың белгілері
E) басы айналып ауырып, есінен танып қалады
68. «Иіс газының» формуласы
C) CO
69. Улану себебі
E) қандағы гемоглобинмен байланысады
70. Адамдар уланған газ
E) CO

1593 - нұсқа


Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Стехиометрия сӛзі-гректің
B) "құрамдық бӛлік" және "ӛлшеу" сӛздерін қосу арқылы түзілген
2. Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция
D) бейтараптану
3. Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы ӛрнектеу
D) химиялық формула
4. Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым
А) Р.Бойль
5. Заттың қатты күйден сұйыққа айналмай бірден газтектес күйге айналу құбылысы
E) булану
6. 9,22 г қорғасын (ІІ) иодидінің зат мӛлшері (моль)
E) 0,02
7. «Алмас» деп аталатын сынап (ІІ) хлоридінің ерітіндісіне мыс тиын салғанда жүретін реакцияның типі мен ерітінді түсі
E) орынбасу және кӛгілдір
8. Химиялық реакцияның жүру белгілеріне жатпайды
С) түстің ӛзгеруі
9. Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
E) 3
10. Айырылу реакциясына жатады
B) Вa(НCO3)2→ BaCO3↓ + H2O + CO2↑
11. N→P→As → Sb →Ві қатарында
Е) электр терістілік кемиді
12. Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиеттері реттік нӛмірі ӛскен сайын
C) артады
13. R2O5-ге сәйкес келетін элементтер қатары
C) N, P, As
14. Периодтың нӛмірі
C) атомдағы энергетикалық деңгейлер санымен анықталады
15. Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементтер қатары
B) Cl, P, Si, Al, Mg
16. Тек қана ковалентті байланыстар арқылы түзілген заттар қатары
D) бензол, күкіртсутек, озон

17. Құрамында


В) метиламин
18. Молекуласында тек қана ковалентті полюсті байланысы бар заттар қатары
D) формальдегид, хлорсутек
19. Сутектік байланысқа тән қосылыстар
В) спирттер
20. Донорлы-акцепторлық байланыс механизмі бойынша түзілген қосылыстар... деп аталады.
E) кешенді
21.Zn+HNO3(ӛте сұйылт) →Zn(NO3)2+H2O теңдеуінде тотықтырғыштың алдындағы коэффициент
E) 10
22. Тотықтырғышта, тотықсыздандырғыш та қасиет кӛрсетеді
Е) Н2SO3
23. KMnO4+HCl=KCI+MnCI2+Сl2+Н2O теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы
D) 35
24. Массасы 50 г 20%-тi Na2SO4ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO4∙10H2O) массасы және судың кӛлемі А) 22,6 мг, 27,4 мл
E) 22,6 г, 27,4мл
25. Ӛндірісте фторды кальций фторидінен алу әдісі
B) электролиз
26. Хлорды калий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы ӛткізгенде түзілетін ӛнімдер
C)
27.20%-дық 250 г ерітіндімен 30 %-дық 500 г ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі заттың массасы
С) 200 г
28. 50 г 4 %-ті ерітіндідегі судың массасы
В) 48 г
29. 4 моль кремний тетрафторидін алу үшін балқытқыш қышқылмен әрекеттесетін кремний диоксидінің массасы
B)240 г
30. Қалыпты жағдайда 10 грамм кӛміртек (ІІ) оксидінің алатын кӛлемі (қ.ж.)
Е) 8 л
31. 5г антрацитті жаққанда 5,6 л (қ.ж.) кӛмірқышқыл газы түзілсе, онда антрациттің құрамындағы кӛміртектің массалық үлесі (%)
C) 60
32. Массасы 10 т шыны (Na2O ∙ CaO ∙ 6SiO2) алу үшін мына заттардың Na2CO3, CaCO3, SiO2 қажет массалары
E) 2,22 тNa2CO3, 2,1 тCaCO3, 7,54 тSiO2
33. Кремний (IV) оксиді мына заттардың жұбымен әрекеттесе алады
D) Mg, CaCO3
34. Аммоний нитратының құрамындағы азоттың массалық үлесі
В) 35 %
35. Азот молекуласының реакцияға түсу қабілеттілігі тӛмен, себебі атомдары арасында_______.
C) берік үш байланыстың болуынан
36. Са3(PO4)2 +С+ SiO2→P+ CO + CaSiO3 процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг)
D) 160
37. 148 г кальций гидроксиді аммоний хлориді мен әрекеттескенде түзілетін аммиактың зат мӛлшері
E) 4 моль
38. Магнийдің азотпен және оттекпен әрекеттесу реакциясы теңдеулеріндегі коэффициенттердің қосындысы
С) 10
39. Күкірт қышқылының 20 %-дық 100 герітіндісімен 32 %-дық 50 г ертіндісі араластырылды. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі
В) 24%
40. Күкірт қышқылымен әрекеттесетін зат
C) негіздер
41. 35,2 г темір (ІІ) сульфидіне күкірт қышқылының артық мӛлшерімен әсер еткенде түзілген күкіртсутектің (қ.ж.) кӛлемі
E) 8,96 л
42. Құрамында 40% қоспасыбар, 40 г темір колчеданын аналынатын күкірт диоксидінің массасы
B) 25,6
43. Темір ӛндіру үшін тиімді кен
А) магнетит Fe3О4
44. Мынареакциядағы «Х» ӛнімі C→CaC2→C2H2→X→MgCO3
C) CO2
45.Массасы 80 г темір(ІІІ) оксидін кӛміртекпен тотықсыздырғанда түзілген темірдің массасы
D)56 г
46. 2г мырыш 20 г 14,6 % -ті тұз қышқылы мен әрекеттескенде түзілген газды 4,0 гмыс (IІ) оксидінен ӛткізді. Түзілген қатты заттың массасы
В) 1,92 г
47. NaNO3, Pb(NO3)2, Cu(NO3)2, Ni(NO3)2 тұздарының тең кӛлемінен тұратын сулы ерітіндісі электролизге ұшыратылды. Катодта ең бірінші тотықсызданатын бӛлшек
А) Cu2+
48. Фенилаланиндегі кӛміртектің массалық үлесі
D) 65,45%
49. Массасы 5,3 г бензол гомологын нитрлегенде 7,55 гмононитротуынды түзілді. Бензол гомологының формуласы
A) С8Н10
50. 108 м3 этиленнен (қ.ж.) алынатын (ӛнімніңшығымы 78 %) этилен гликольдің масса
E) 233

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар


51. Берілген реакцияның CO+ H2O(г)↔СО2 +Н2 + Q тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай
А) СО концентрациясын кӛбейту
B) CO2концентрациясын азайту
E) температураны тӛмендету
52. Реакцияның температуралық коэффициенті 3- ке тең. Температураны 30°C кӛтергенде реакция жылдамдығы
B) 27 есе артады
53. 300 г суда 50г мыс купоросының кристаллогидраты CuSO4∙5H2Oерітілген. Алынған ерітіндідегі сусыз мыс (ІІ) сульфатының массалық үлесі
F) 9,14
54. Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясының сызба нұсқасы
A) NaCI+AgNO3→ AgCl↓ +NaNO3
B) BaCl2+Na2SO4→BaSO4↓+2NaCl
55. Дихромтриоксидінің құрамындағы оттектің массалық үлесі
D) 31,6%
56. Екі дайлы оксид
A) SO2
B)
57. Құрамында 15 % қоспасы бар 400 г кальций карбидінен алынған ацетиленнің шығымы 80 % болса, оның (қ.ж.) кӛлемі
А) 95,2 л
58. Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метан мен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) кӛлемі
D) 560 дм3
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
ХХ ғасырдың 50 жылдары синтетикалық жуғыш заттар негізіндегі кір жуатын ұнтақтар шыққанға дейін, кӛптеген әйелдер ақ кірді жуу үшін силикатты желімнің ерітіндісінде қайнатқан. Силикатты желімнің жуғыштық қасиетін түсіндіріңіз.
61. Силикатты желімнің жуғыштық қасиеті
C) гидролизденіп, сілтілік орта кӛрсетеді
62. Силикатты желім
C) натрий силикатының ерітіндісі
63. Массасы 50 г силикатты желім алу үшін жұмсалатын құрамында 85% SiO2 бар құмның массасы
А) 28,9г
64. 48,8 г силикатты желімді 15,8 г тұз қышқылымен ӛңдегенде түзілген тұнбаның39 массасы
B) 16,9г
65. Қазанның күйесін кетіру үшін 10 л суда 250 г Na2CO3, 250 г кір жуатын ұнтақ, 200 г силикатты желім ерітілген болса, қоспадағы әр заттың массалық үлесі
А) 2,34% Na2CO3, 2,34% кір жуатын ұнтақ, 1,87% силикатты желі
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Лабораторияда тепе-теңдікте тұрған әрекеттесуші заттардың FеСl3 пен KSCN және реакция нәтижесінде түзілген Ғе(SCN)3 мен KCl ерітінділері бар. Реакция ӛнімінің шығымын кӛтеретін жағдай жасау керек.
66. 90,18 г темір (ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір(ІII) тиоцианатының массасы
А) 39,87г
67. Берілген жүйеде FeCl3 +3КSCN↔Fe(SCN)3 +3КСl калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті________
E) солға ығыстырады
68. Берілген жүйенің FeCl3 +3КSCN↔Fe(SCN)3 +3КСl тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай
C) FeCl3 концентрациясын кӛбейту
69. Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар
C) заттардың концентрациясы
70. Қайтымды реакция дегеніміз
D) қарама-қарсы екі бағытта жүретін
Химия
1590 -нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Кӛлемдік қатынас заңының негізін қалаған ғалым
Е) Гей-Люссак
2. Озонның молярлық массасы
D) 48 г/моль
3. Химиялық кинетиканың негізгі заңы
В) әрекеттесуші массалар заңы
4. Алмасу реакциясына жатады
А) Bi(NO3)2+K2S→Bi2S3+KNO3
5. Құрамында үш элементі бар зат
E) калий селитрасы
6. Біртекті қоспа
C) ас тұзының ерітіндісі
7. Жай зат
E) сутек
8. І2О5, + Ag2О →AgІO3 теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
В) 4?
9. Күкірт қышқылының салыстырмалы
молекулалық массасын кӛрсететін ӛрнек
C) Mr(H2SO4) = 98
10. Фосфордың сутекті қосылысының атауы
D) фосфин
11. Аl3+ және Са2+ иондарындағы протондардың
жалпы саны
C) 33
12. Атом ядросының протон-нейрондық теориясы
бойынша нейтрон санын табуға болатын формула
және 37Cl изотобындағы нейтрон массасы
В)N=Ar-Z;20
13. 1s22s22p6электрондықформуласәйкескелетінбӛлшек
A) Na+ B) S2-
14. Химиялық элемент V периодта, IIA тобында орналасқан. Осы элемент атомындағы электрондардың орналасу қатары
А) 2, 8, 18, 8, 2
15. Электрондық конфигурациялары 1s22s2 2p6 3s2 3р1 және 1s2 2s2 2p63s23p3болатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары
D) А12O3, P2O5
16. CCl4 молекуласындағы байланыс
D)
17. Ӛзара әрекеттескенде иондық байланысы бар қосылыс түзетін заттар
E) литий және оттек
18. Молекулалық құрылысты заттар қатары
D) CH3OCH3 және HCl
19. Молекулалық кристалдық торлы барлық заттар
C) тӛмен температурада балқиды
20. Байланыс полюстігі артатын заттар қатары
А) KBr, KCI, KF
21. КI + KNO2+ H2SO4→NO+...+...+... реакциясының ӛнімдері
Е) I2, K2SO4, H2O
22. Тотықсыздану процесіне жататын ӛзгеріс және аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициенттер қосындысы
D) Cr+6→ Cr+3; 7
23. SO2+Cl2 + NaOH-реакциясының ӛнімдері
В) Na2SO4, NaCl, H2O
24. Кӛлемдік құрамы мынадай: 50% Н2, 50% CH4, болатын 1 м3 газ қоспасын жағу үшін қажет оттектің ҝӛлемі
А) 1250 л
25. Массасы 50 г 20%-ттi Na2SO4 ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO4∙10H2O) массасы және судың кӛлемі
А) 22,6 г, 27,4 мл
26. Темір сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттескенде 4,48 л сутек (қ.ж.) бӛлінген болса, реакцияға түсҝен темірдің массасы
C) 11,2 г
27. Жоғары оксидтер қатарындағы қышқылдық қасиеттерінің ӛзгеруі N2O5→Р2O5→As2O5→Sb2O5→Bi2O5
С) кемиді
28. Калий бромиді ерітіндісінің электролиз теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы
В) 8
29. Карборундқа (SiC) оттегі қатысында балқытылған күйдіргіш натриймен әсер еткенде түзілетін заттар
D) Na2SiO3, Na2CO3, H20
30. Берілген ӛзгерістер
А) 60,7 %
33. Силикат ӛндірісінің ӛніміне жатпайды
E)
34. Азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттер кӛрсетіп әрекеттесетін заттар қатары
E) MgO, KOH, К2СО3
35. Күміспен әрекеттесетін қышқыл және теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы
B) HNO3 (сұйылт); 13
36. 40,4 г калий нитратын қыздырғанда бӛлінетін оттектің (қ.ж.) кӛлемі
D) 4,48 л
37. Фосфор тотықтырғыш болатын теңдеу
A) Ca3(PO4)2 + 5C =3CaO + 2P +5CO
38. Бейметалдық қасиеті басым элементтің конфигурациясы
D) ......... 2s22p4
39. Күкірт (VІ) оксидіне тән қасиеті
В) тек тотықтырғыш
40. Массасы 120 грамм күкірт (VІ) оксидінің (қ.ж) кӛлемі
D)
31. Массасы 20 г кальций карбонаты ыдырағанда кӛлемі 2,24л (қ.ж.) кӛмірқышқыл газы түзілді.Ӛнімнің шығымы (%)
А) 50
32. Nе және CO2 қоспасының кӛлемі- 14 л, массасы 25,5 г. Осы қоспадағы СО2-нің кӛлемдік үлесі
E) 33,1 л
41. S+HNO3→H2SO4+NO2+H2O берілген реакция бойынша 3 моль тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасы
A) 16 г
42. Массасы 300 г 18%-тік күкірт қышқылы ерітіндісіндегі судың массасы
B) 246 г
43. Мына сызбанұсқа бойынша
Al→Al(OH)3→Al2O3→AlCl3→Al
реакцияларды жүргізу процесінде балқыманың электролизін қажет ететін саты
В) 4
44. Массасы 30 г мырыш пен мыстың құймасын күкірт қышқылымен ӛңдегенде 4,48 л (қ.ж.) сутек бӛлінсе, құймадағы мырыштың массалық үлесі A) 40,6%
E) 43,3%
45. Құрамында 32 % қоспасы бар, 1 тонна темір кенін (қызыл теміртас) тотықсыздандыру үшін қажет (қ.ж.) СО кӛлемі
C) 285,6 м3
46. Қазақстандағы алюминийді алатын электролиз зауыты
D) Павлодар қаласында
47. Жалпы массасы 1,5г мыс пен магний үгінділері қоспасын тұз қышқылының артық мӛлшерімен ӛңдегенде кӛлемі 0,56л (қ.ж.) газ бӛлінді. Қоспадағы мыстың массалық үлесі
D) 60 %
48. Құрамында 44% қоспасы бар, 13г кальций карбидінен алынған ацетальдегид күміс оксидімен әрекеттескенде түзілген күмістің массасы
E) 24,6 г
49, 500 г 25%-дық натрий фенолятынан түзілетін фенолдың массасы және екінші реагенттің жұмсалған зат мӛлшері
C) 101,3 г және 1,08 моль
50. 200 г целлюлоза гидролизденгенде түзілетін глюкозаның массасы (г)
D) 222
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51. Әрекеттесуші заттардың концентрациялары: [SO3]=0,24 моль/л, [O2]=0,2 моль/л, [SO2]=0,6 моль/л болғанда 2SO2(г) + O2 = 2SО3(г) жүйесі тепе-теңдік күйге келеді. Оттектің бастапқы концентрациясы
F) 0,32 моль/л
52. Егер әрекеттесуші заттардың тепе-теңдік күйдегі концентрациялары: [SO3]=0,24 моль/л, [O2]=0,2 моль/л, [SO2]=0,6 моль/л болса, онда 2SO2(г) + O2 = 2SО3(г) реакциясының тепе-теңдік константасы
E) 0,8
53. Ерітінділері ӛзара әрекеттескенде екі тұнба түзілетін заттар жұбы
В) барий сульфиді мен темір (ІІ) сульфаты
E) мырыш сульфаты мен барий сульфиді
G) мыс (ІІ) сульфаты мен барий сульфиді
54. Сa2+ +CO32- =CaCO3↓ қысқартылған иондық теңдеуіне сәйкес реакцияға түсетін заттар жұбы
А) Ca(NO3)2 және К2СО3
C) CaCl2 және NaCO3 D) CaOжәнеHCI
G) CaCl2 және К2СО3
55. 34 г күміс нитраты натрий хлоридімен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы А) 27,6 г
G) 28,7г
56. 20 г 49%-ті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы
E) 80г
F)
57. 10,4 г ацетиленді жағуға жұмсалатын оттектің және ауаның кӛлемі (қ.ж.л) (ауадағы оттектің үлесі 21%)
C) 22,4?
H) 106,7
58. 300 мл этанды (қ.ж.) дегидрлегенде шығымы 75% этилен түзілді. Осы этиленнен алынған 1,2-
G)
59. Синтездік талшық нейлон алу үшін қолданылатын амин
D) гексаметилендиамин
60. Функционалдық топтары бар мономерлер қатысып, жоғары молекулалы қосылыс түзілу реакциясының аталуы
F) поликонденсация
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Дәрігер науқасқа асқазанды рентгендік
тексеруден ӛтуге кеңес берді. Науқас барий
сульфатын қабылдауға үзілді-кесілді қарсы
болды. Бұл кісіге барий сульфатын қабылдау
қауіпті емес екенін қалай түсіндіресіз?
61. Ва2+ ионына реактив
E) SO42-
62. Барий сульфаты
А) суда ерімейтіндіктен гидролизденбейді
63. 1,6 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
В) 4,66 г
64. Барий сульфатын қабылдау қауіпті емес, себебі
C) тұз қышқылында ерімейді
63. Суда ерімейтін зат
E)BaSO4?
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Лаборант тәжірибе жүргізу үшін барий, алюминий және аммоний хлоридтерінің ерітінділерін дайындап қойды, бірақ ыдыстарға ерітінді аттары жазылған этикеткаларды жабыстыруды ұмытып кетті. Әр ыдыстағы заттарды анықтаудың жолын ұсыныңыз.
66. Электролиттердің ерітіндідегі қасиеттері- ___________қасиеттері болып саналады
В) иондардың
67. Ва2+ ионың анықтайтын реактив
A) Na2SO4
68. NH4+ ионын анықтайды
B) Ca(OH)2
69. Аl3+ ионының реактиві
B) КОН
70. Стақанда концентрациясы 0,10 моль/л 200 мл барий хлоридінің ерітіндісі бар. Егер оған 150 мл су құйса, стақандағы тұздың концентрациясы
В) 0,057 моль/л

Химия-Биология


1135 -нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
А)3
2. Фосфордың сутекті қосылысының атауы
А) фосфин
3. Күкірт қышқылының мольдік массасы
С) 98 г/моль
4. 10%-ті аммиак ерітіндісінің атауы
С) мүсәтір спирті
5. BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl реакциясының типі
D) алмасу
6. Химиялық элемент V периодта, IIA тобында орналасқан. Осы элемент атомындағы электрондардың орналасу қатары
А)2, 8, 18, 8, 2
7. Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары – 28 және 30, хлордың изотоптарыныкі – 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі SiCl4 қосылысының молекулалар саны
E) 4
8. Орбиталь квант саны
С) орбитальдардың пішінін білдіреді
9. Электртерістік дегеніміз – молекулада басқа атомдармен химиялық байланыс түзу үшін
В) атомдардың ӛзіне электрон тарту қасиеті
10. NO + O2 = 2NO2 реакциясындағы тотықтырғыштың жалпы алатын электрон саны
E) 4
11. CCl4 молекуласындағы байланыс А)2 және 2
D)4

12. Реакция теңдеуіндегі: Сr2(SO4)3 + KMnO4 +Н2O→K2Cr2O7 +Mn(OH)4 +H2SO4 барлық коэффициенттердің қосындысы


C) 16
13?В
Cl2→HCl→Cl2→KClO3→O2 схемасындағы реакцияларға реагенттердің қатысу реті A) H2, H2O, K2O, HBr
B) H2, Br2, K2O, HCl+????
C) H2, I2, КОН, қыздыру
D) H2, MnO2, KOH, қыздыру
E) H2, KI, NaOH, HCI
14. «Күркіреуік газ» және 3,6 г су түзілуге қажетті газ қоспасының кӛлемі (л)
B) 2 кӛлем сутегімен 1 кӛлем оттегі қоспасы; 6,72
15. Берілген ӛзгерістер тізбегіндегі реакцияларға реагенттердің қатысу ретін анықтаңыз: Cl2→HCl→Cl2→KClO3→O2
A) H2, MnO2, KOH, қыздыру
16. SiO2 + HF →... реакциясы бойынша қыздырғанда 20 г фторсутекке жұмсалатын кремний диоксидінің массасы (г)
D) 15
17. C-Si–Ge-Sn-Pb қатарындағы элементтердің бейметалдық және тотықсыздандырғыштық қасиеттерінің ӛзгеруі (осы ретпен)
С) әлсірейді, артады
18. Массасы 150 г Са3(PO4)2, CaCO3, (NH4)2CO3 қоспасын қыздырып қақтағанда 75,6 г қатты заттар қоспасы түзілді. Оны суда ерітіп, артық мӛлшердегі СO2 жібергенде 42 г ерімейтін қалдық қалды. Бастапқы қоспадағы (NH4)2СО3-ның массалық үлесі
E) 32%
19. Ca3(PO4) +С+ SiO2→Р+ CO + CaSiO3 процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг)
Е) 160
20. Реакция нәтижесінде 8,96 л (қ.ж.) күкіртсутек түзілген болса, күкірт қышқылымен әрекеттескен темір (ІІ) сульфидінің массасы
Е) 35,2 г
21. Құрамында 92% таза кӛміртек бар 1т кокс толық тотықса, тотықсызданатын магнетиттің массасы
A) 8,89 кг
22. Массасы 10 г мыс пен алюминий қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 6,72 л сутек (қ.ж) бӛлінген. Қоспадағы металдардың массалық үлестері
C) 46% мыс 54% алюминий
23. Массасы 21,6 г мыс пен алюминийдің қоспасына сілті ерітіндісінің артық мӛлшерімен әсер еткенде 6,72 л (қ.ж.) газ бӛлінген болса, бастапқы қоспаның кұрамындағы мыстың массасы (г)
A) 16,2
24. Формуласы CH3COOH болатын затты алу үшін қолданылатын заттар тобы және реакция
нәтижесінде шығымы 70%, 2 г металл түзілген болса, бастапқы заттардың массалары (г)
D) сірке альдегиді және күміс (І) оксиді; 0,58; 3,07
25. Медицинада ревматизм (құздама) ауруларын емдеу үшін пайдаланатын,құрамында 69,6% оттек бар зат
A) құмырсқа қышқылы
26. Түбіртектің жалған түбіртектен айырмасы
B) түбіртектің белдеушесі бар
27. Бататтың тамыры
E) түйнек тамыр
28. Тұқымдары жел арқылы таралатын ӛсімдік
A) терек
29. Інжугүл мен жолжелкен жапырақтарының жүйкелену түрі
E) доғалы
30. Нaрғызгүл мен таушымылдықтың тамыр түрӛзгерісі
С) түйнек тамыр
31. Жасыл мүк
E) ризоиды болады
32. Жоғары сатылы споралы ӛсімдікке жатады
A) мүк
33. Кӛкнәр тұқымдас улы ӛсімдік
E) үлкен сүйелшӛп
34. Ӛздігінен тозаңданатын ӛсімдік
C) егістік асбұршағы
35. Халықтың «тіршілік шӛбі» деп атайтын ерінгүлділер тұқымдасына жататын ӛсімдік
B) сәлбен
36. Терідегі меланин пигменті ағзаны
B) ультракүлгін сәулелерден
37. Жүйке импульсі ететін жол
C) рефлекс доғасы
38. Есту мен тепе-теңдік мүшелері
С) шытырман
39. Дене, доға және ӛсінді бӛлімдерінен тұратын сүйек
А) омыртқа
40. Жалпақ сүйектер
А) жауырын, ми сауыты
41. Шеміршекті балықтарға тән
E) іштей ұрықтанады, торсылдағы болмайды
42. Кіші қан айналым шеңбері аяқталады
D) сол жақ жүрекше
43. Сілекей құрамында зиянсыздандыратын қасиеті бар нәруызды зат
C) лизоцим
44. Асқорыту мүшелерінің сыртқы қабаты
D) дәнекер ұлпадан тұратын сірқабат
45. Микроорганизмдер тудыратын бүйрек шумағының қабынуы
C) нефрит
46. Адамда ұрықтану ??
С) жатыр түтігінде
47. Қарын сӛлінің құрамын, реттелуін зерттеген ғалым
D) П.Павлов
48. Жасушадағы хромосоманың санының ӛзгеруіне байланысты ӛзгергіштік
D) геномдық
49. Популяциядағы дарақтар санының
E) популяциялық толқын
50. Ірі жүйелік топтардың қалыптасу
D) макроэволюция

Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар


51. Реакцияның температуралық коэффициенті екіге тең. Температураны 30°C ҝӛтергенде реакция жылдамдығы
F) 8 есе артады
52. Кӛлемі 1 л (тығыздығы 1,727 г/мл), 8 %-дық ерітіндідегі күкірт қышқылының зат мӛлшері (моль)
B) 113 г
F) 1,4 моль
53. Іс жүзінде жүрмейтін реакция
В) Ca(ОН)2 +CuO →
D) HCl+SO3 →
F) CaO+MgO →
54. Бутен-1-дің изомері
A) бутен-2
E) транс-бутен-2
F) цис-бутен-2
G) 2-метилпропен
H) циклобутан
55. Кӛлемі 300 мл бензолды (
үшін 76%-тті ( қажет кӛлемі
D) 194 мл
56. Түйнек бактерияларының маңызы
C) топырақты азотпен байытады
D)азотты топырақта ӛсімдіктің жақсы ӛсуін қамтамасыз етеді
F) ӛсімдік тамырына азот жинайды
57. Мақтаның кӛсегі
D) шала ашылған кауашагы
58. Желілердің тип тармағы
В) бассүйексіздер
C) омыртқалылар
F) қабықтылар
59. Қозғалмайтын сүйектер
F) ми сауыт сүйектері
60. Екінші реттік консумент
Е) қасқыр
Мәнмәтіндіктапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Фотосинтез - табиғатта жүретін маңызды процесс. Фотосинтез процесі бейорганикалық және органикалық қосылыстардың арасындағы байланысты сипаттайды. Бұл процесс нәтижесінде атмосфера кӛмірқышқыл газынан тазарып, жан-жануарлардың тыныс алуына қажет оттек газы синтезделеді. Жер бетіне фотосинтездің әсерінен жылына жүздеген млрд т органикалық заттар пайда болады. Жер бетіне жеткен күн сәулесі энергиясының 0,12%-ын ғана ӛсімдіктер сіңіре алады, кӛлемі 1м2 жасыл жапырақта 1 сағат ішінде 1г глюкоза синтезделеді.
61. Фотосинтез
В) қайтымды реакция
62. Егер ӛсімдік жасушасында қант пен оттек тым кӛп болса, оларды қайтадан кӛмірқышқыл газы мен суға айналдыратын ___________ процесі жүреді.
E) тотығу
63. Жасыл жапырақта глюкозаның синтезі кӛмірқышқыл газымен судан күн сәулесінің энергиясын сіңіре жүреді. Осы үдерістің ӛршіткісі
E) хлорофилл
64. Ӛсімдік фотосинтез кезінде 44,8 л (қ.ж.) CO2 сіңірсе, бӛлінген оттектің кӛлемі
C) 44,8 л
65. Ӛзгерістер нәтижесінде түзілген А затының формуласы
CO2+H2O→X1→ X2→ X3→ X4→ A
-СO2 катар
C) хлорсірке қышқылы
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
1. Қабық- сабақтың ең сыртқы қабаты. Қабық – үш қабаттан тұрады. Ішкін түссіз (мӛлдір) қабаты жас сабақтардың сыртын қаптайды. Үлкен ағаштардағы ӛң түлеп түсіп, орнын тоз алмастырады. Тоз қалың болса да ішкі жасушалардың тыныс алуына оттегін ӛткізеді. Тозда тыныс алуға қатысатын пішіні тӛмпешікке ұқсаған жасушаларды жасымықша дейді. Жасымықшалар ӛркендердің сыртынан бұртиып айқын білінеді. Тоздың ішкі жағында қабыққа беріктік (мықтылық) қасиет беретін ішкі қабат орналасқан. Қабық ӛсімдікті сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан қорғайды.
2. Камбий – қабықтан кейінгі орналасатын қабат. Жас бұтақтың қабығын сылып тастаса камбий жасушаларының қабықшасы жыртылады (бұзылады). Қабықшасы жыртылған жасуша ішіндегі цитоплазма мен шырыны ағып кетеді. Сылынған жерді саусақпен сипаса, шырышты дымқыл байқалады. Камбий ағаштардың бір жылдық еркенінде (2-суретте, а) қабықтан кейінгі сары түсті қабат) пайда болады. Камбий жасушалары ұшы сүйірленген ұзынша пішінді. Бірнеше қабат жасушалардан түзіліп, камбий
49

аймағын құрайды. Барлық жасушалары бӛлінуге қабілетті. Камбий жасушалары қыста бӛлінбейді. Кӛктем шығысымен қарқынды бӛліне бастайды. 3.Сүрек- сабақтың едәуір бӛлігін алып жататын камбийден кейін орналасатын қабат. Жасушаларының пішіндері мен мӛлшері біркелкі емес. Ұзын, жіңішке жасушалары қосылып, түтікше құрайды. Түтікшенің айналасын беріктік қасиет беретін қалың қабықшалы сүрек талшықтары қоршайды. Камбий жасушалары дамылсыз бӛлінетіндіктен, ағаш діңі жуандап ӛседі. 4.Ӛзек- сабақтың орталық бӛлімі. Ӛзек жасушалары ӛзек сәулелерін құрайды. Қоректік заттар ӛзек сәулелері арқылы сабақтың басқа қабаттарына жеткізіледі. Ӛзек сәулелері де камбийден түзіледі.


66. Ағаш діңінің кӛлденең кесіндісінен сабақ бӛлімдерінің реті
С) сыртқы қабық, тоз, камбий, сүрек, ӛзек
67. Суреттен ағаштың жасын және ағаш діңінің қабаттарын анықтау
С) үш жылдық ағаш, қабық, камбий, сүрек, ӛзек 68. Сабақтың қабық қабатының бӛлімдері
E) ӛң, тоз, тін қабатынан тұрады
69. Сабақтың камбий бӛлімінің қызметі
A) ағаш жуандап ӛседі,жылдық шеңберін, жасын анықтайды
70. Сабақтың ӛзек бӛлімі атқаратын қызметі
С) органикалық заттар қорға жиналады, сабақ бӛлімдерін байланыстырады
3052-нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Оттектің 6,02 ∙ 1023 молекуласының зат мӛлшері:
A) 1,00 моль
2. Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы
E) тотығу
3. Оттегі - жай зат күйінде болады:
B) атмосферада
4. Сынап (ІІ) хлориді мен мыс арасында жүретін реакция теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
D) 4
5. MgO+ H2SO4 = MgSO4 + H2O реакциясының типі:
D) алмасу
6. I2O5 +Аg2O→AgIO3 теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
D)4
7. Фосфор ӛзінің атауына сәйкес (грекшеден аударғанда)
E) «жарық шығарғыш»
8. Таза заттар қатары
B) алтын, мыс, ас содасы
9. Химиялық элемент дегеніміз
E) ядро заряды бірдей атомдар түрі
10. Жарық пен жылу бӛле жүретін
D) жану
11. Егер барлығы 13 электрон болса, атомдағы валенттік электрон саны
D) 3
12. d-элементтер жоқ қатар
A) натрий, алюминий, күкірт, хлор
13. Аl3+ және Са2+ иондарындағы протондардың жалпы саны
C) 33
14. Электрондық конфигурациялары 1s22s22p63s23p1 және 1s22s22p63s23p3 болатын химиялық элементтердің жоғарғы оксидтерінің формулаларының қатары
D) A12O3, P2O5
15. Атомының құрамында 41 нейтрон және 32 электрон бар элементтің салыстырмалы атомдық массасы
D) 73
16. Ӛзара әрекеттескенде тек қана иондық байланысы бар қосылыс түзетін заттар жұбы:
E) литий және оттек
17. Тотығу дәрежесінің мәні
C) осы элементтің атомынан басқа элемент атомына шартты түрде ығысқан электрон санымен анықталады
18. Аммиак молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрондар саны
C)6
19. Донорлы-акцепторлық байланыс механизмі бойынша түзілген қосылыстар деп аталады.
А) кешенді
20. Сутектік байланыс дегеніміз–

D)
21. NH4XO3 қосылысындағы Х элементінің тотығу дәрежесі:


A) +3
В) +7
C) +4
D) +5
E) +6
22. Мына реакция теңдеуі H2SO4+C→CO2+SO2+H2O бойынша 4 моль тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың массасы
A) 12,00 г
В) 18,50 г
C) 24,00 г
D) 22,55 г
E) 14,00 г
23. Магниймен тотықсыздандыру арқылы темір (ІІІ) оксидінен темір алу реакциясына қатысатын барлық электрондар саны
A) 11
В) 6
C) 12
D) 8
E) 10
24. Магний сульфаты гептагидратының MgSO4∙7H2O құрамындағы судың массалық үлесі A) 25,25%
В) 51,22%
C) 32,00%
D) 58,28%
E) 40,00%
25. Егер реакция нәтижесінде 1 л сутегі бӛлініп
D) жасанды шайырлар-иониттер қолданылады E) хлор қолданылады
28. Газдардың суда ерігіштігі.... артады.
A) температура жоғарлағанда
В) температура мен қысым жоғарлағанда C) қысым тӛмендегенде
D) температура мен қысым тӛмендегенде E) температура тӛмендегенде және қысым жоғарлағанда
29. Мәрмәрдан кӛмірқышқыл газын алу үшін қолданылмайтын зат:
A) сұйылтылған HCl ерітіндісі
В) сұйылтылған HNO3 ерітіндісі
C) сұйылтылған NaOH ерітіндісі
D) сірке қышқылы ерітіндісі
E) сұйылтылған HBr ерітіндісі
30. Металдардың кремниймен қосылысының атауы:
A) силикаттар
В) силицидтер
C) силикондар
D) силандар
E) силикагельдер
31. Реакция нәтижесінде 2,24 л кӛмірқышқыл газы (қ.ж) бӛлінген болса, онда тұз қышқылымен әрекеттескен натрий карбонатының массасы
A) 10,8 г
В) 11,6 г
C) 10,6 г
D) 10,4 г
E) 11,4 г
32. 234 г кремний қышқылын алуға жұмсалатын калий силикатының массасы:
A) 346,95 г
В) 289,55 г
C) 462,00 г
D) 277,05 г
E) 231,00 г
33. 56 литр циклобутанды жаққанда түзілген кӛмір қышқылының (қ.ж.) зат мӛлшері:
А) 10,00 моль
B) 11,50 моль
C) 7,00 моль
D) 8,95 моль
E) 9,55 моль
34. Ca3(PO4)2+С+SiO2→P+CO+CaSiO3 процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг)
А) 320,40
В) 480,80
C) 80,80
D) 160,00
E) 240,50
35. Фосфинді жаққанда шығымы 90% болған массасы 14,2 г фосфор пентаоксиді түзілді. Оксид алуға жұмсалған фосфиннің массасы, алынған
шықса, сумен
A) 0,045 моль
В) 0,056 моль
C) 0,089 моль
D) 0,063 моль
E) 0,025 моль
26. 10% 250 г
ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі тұз бен су массалары
A) 160 г тұз және 440 г су
В) 115 г тұз және 635 г су
C) 18/0 г тұз және 420 г су
D) 150 г тұз және 450 г су
E) 410 г тұз және 460 г су
27. Табиғи суды ерімейтін қоспалардан тазарту үшін
A) айдау арқылы бӛледі
В) арнаулы хауыздарда тұндырып, сүзгіден ӛткізеді
C) озон қолданады
әрекеттесетін литийдің мӛлшері
ерітінді мен 500 г 18%-дық
52

оксидті суда еріткенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы мен зат мӛлшері:


А) 7,55 г, 10,42 г, 0,10 моль
В) 8,40 г, 196,00 г, 2,0 моль
C) 6,40 г, 9,80 г, 0,15 моль
D) 5,80 г, 11,42 г, 0,2 моль
E) 6,95 г, 10,44 г, 0,25 моль
36. Аммиак ӛршіткі қатысында тотыққанда 44,8 л азот (ІI) оксиді (қ.ж) түзілген болса, жұмсалған оттектің (қ.ж.) кӛлемі
А)76л
B) 56 л
C) 86 л
D) 66 л
E) 96 л
37. NO және NО2 қоспасының массасы 166 г, кӛлемі 112л болса, газдардың мольдік қатынастары
A) 4:1
B) 4:2
C) 2:1
D) 7:2
E) 3:4
38. Концентрлі күкірт қышқылына 192 г мыс жаңқаларын салып қыздырғанда бӛлінген газдың (қ.ж.) кӛлемі:
A) 44,8 л
В) 78,4 л
C) 67,2 л
D) 33,6 л
E) 56,0 л
39. Кӛміртек (ІV) оксидінія 3,01∙1026 молекуласының қалыпты жағдайда алатын кӛлемі A) 11,2 м3
В) 112 л
C) 67,2 л
D) 8900 л
E) 22,4 м3
40) Бейметалдық қасиеті басым элементтің конфигурациясы
A) ........6s26p4
В) ........3s23p4
C) ........5s25p4
D) ........2s22p4
E) ........4s24p4
41. Мыс жаңқаларына концентрлі күкірт қышқылын құйып, қыздырғанда түзілетін реакция ӛнімдері
А) CuSO4, SO3, H2O
B) CuSO3, H2S, O2
C) CuS, SO3, H2O
D) CuSO3, SO2, H2
E) CuSO4, SO2, H2O
42 Концентрлі күкірт қышқылының сұйытылған күкірт қышқылынан айырмашылығы ол мына затпен әрекеттеседі
А) алтынмен В) платинамен
С) натрий сульфатымен
D) калий сульфатымен
E) қантты кӛмірлендіреді
43. Мырыштың алюминиймен құймасы A) цинкаль
B) жез
C) магналий
D) силумин
E) нейзильбер
44. Сілтілік металға жатпайды
A) Na
B)K
C) Cr
D) Lі
E) Сs
45. Егер реакция нәтижесінде 1 л сутегі бӛлініп шықса, сумен әрекеттескен литийдің мӛлшері
А) 0,05 моль
B) 0,02 моль
C) 0,08 моль
D) 0,06 моль
E) 0,04 моль
46. 41,6 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
А) 23,3 г
В) 49,2 г
C) 31,7 г
D) 57,5 г
E) 46,6 г
47. Tұз ерітіндісін электролиздеу арқылы алынбайтын металл:
А) Fe
B) Pb
C) Ca
D) Sn
E) Cu
48. 10,3г аминмай қышқылы мен 6,0 г пропанол әрекеттескенде шығымы 90% болса, түзілетін эфирдің массасы:
A) 13,05 г
B) 19,41 г
C) 10,75 г
D) 18,45 г
E) 24,12г
49.2 моль глутамин қышқылымен НООС-(СН2)2 - CH(NH2) -СООН әрекеттесу үшін қажет натрий гидроксидінің мӛлшері (моль)
А)2
В)3
C)6
D)4
E)5
50.Глюкозаның ашуы нәтижесінде түзілетін зат және оның құрамындағы оттектің массалық үлесі (%):
А) Ацетон; 30,71
B) Пропанол -1;24,58
С) Проанал -2; 14,78
53

D) Этно; 34,78


E) Ацетальдегид; 25,78
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51. Әрекеттесуші заттардың концентрациялары: [NO]=0,2 моль/л, [О2]= 0,8 моль/л, [NO2] = 0,4 моль/л болғанда 2NO+ O2= 2NO2 жүйесі тепе теңдік күйге келеді. Азот монооксидінің бастапқы концентрациясы
А) 2,5 моль/л
В) 1,2 моль/л
C) 1,6 моль/л
D) 2,4 моль/л
E) 0,8 моль/л
F) 1,8 моль/л
G) 0,6 моль/л
Н) 0,4 моль/л
52. A+B=AB химиялық реакция теңдеуі бойынша, егер А затының бастапқы концентрациясы 2,6 моль/л, ал 10 сек кейін 20 моль/л болса, реакция жылдамдығы (моль/л *сек)
А) 0,03
В) 0,003
C) 0,6
D) 0,06
E) 0,02
F) 0,002
G) 0,0003
Н) 0,0006
53.13,86 г барий хлориді бар ерітіндіге күкірт қышқылының ерітіндісін қосқанда түзілетін
56. 16 кг 20 %-ті күкірт қышқылынан қышқылдық тұз алу үшін қажет натрий гидроксидінің
массасы
A) 1,93 кг
В) 1,300 кг
C) 1930,00 г
D) 1800,25 г
Е) 1,730 кг
F) 1300,00 г
G) 1530,50 г
H) 1,53 кг
57. Шығымдылығы 80 % болса, массасы 9,9 г дихлорэтан алу үшін хлорсутекпен әрекеттесетін ацетиленнің (қ.ж.) кӛлемі
А) 2,35 л
В) 3,24 л
C) 1,86 л
D) 4,48 л
E) 5,60 л
F) 2,79 л
58 Салыстырмалы молекулалық массасы 84-ке тең этилен қатарындағы кӛмірсутектің молекуласындағы сутек атомының саны мен оның 0,5 молін жағуға жұмасалатын оттектің кӛлемі (қ.ж)
A) 13; 140,8 л
B) 11; 130,8 л
С) 12; 100,8 л
D) 14; 130,8 л
E) 10; 150,8 л
F) 11; 120,8 л
59 Винилпласт алынады А) целлюлозадан
В) кокстан
C) поливинилхлоридтен
D) дивинилдан
E) полиметилметакрилаттан
F) полипропиленнен
G) полистиролдан
H) полиэтиленнен
60. Мына қосылыста 1СH2=2CH –3СH2-4CH3 sp3- гибридтелген күйде болатын кызміртек атомдарының рет саны:
А) 2,4
В) 1,4
C) 2,3
D) 1,2
E) 3,4
F) 1,3
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Күзде бірден күн суытып қара суық бастаған кезде кӛкеністерді жаппай жинап алады. Оларды сақтаған қоймаға этилен жібереді. Этиленнің жеміс-жидектердің пісуін тездететін ерекше қасиеті бар. Алмұрт, қызанақ, қауын, лимон
тұнбаның
A) 15,53 г
B) 24,62 г
C) 20,30 г
D) 24,85 г
E) 21,82 г
F) 23,80 г
54. 180 г суда 20г ас тұзын еріткенде алынған ерітіндегі NаСl-дың массалық үлесі (%)
A) 15,20
B) 20,00
C) 17,50
D) 19,20
E) 12,32
F) 10,00
G) 13,55
H) 18,65
55. Берілген Fе→X→Fe2O3→Y→Fe(OH)3→Z→FeCl3 айналым тізбегіндегі X, Y, Z заттары
А) FeCl2,FeO, Fe2(SO4)3 B) FeO, FeCl3, Fe2(SO4)3 C) FeCl3, FeSO4,Fe2(SO4)3 D) FeSO4, FeO, ҒеСl3
E) FeO, FeCl2, FeSO4 F) FeO, Fe Ce2, Fe(SO)3
массасы:
54

сияқты ауылшаруашылық ӛнімдерін жақсы сактау үшін оларды піспей тұрғанда жинап алып, қоймада пісіреді. Этиленнен алынатын полиэтилен су мен газды ӛткізбейтіндіктен жылыжайлар мен саяжайларда шынының орнына қолданылады.


61. Этиленнің физикалық қасиеті
А) түссіз, иіссіз, суда ӛте нашар еритін, ауадан екі еседей жеңіл газ
В) түссіз сұйық, ӛзіне тән иісі бар, улы зат, суда ерімейді
С) түссіз, иіссіз, ауадан аздап жеңілдеу, суда нашар еритін, жанғыш газ
D) түссіз, ұшпайтын, май тәріздес, суда жақсы еритін сұйык зат
E) түссіз, ӛткір иісті, ауадан екі еседей жеңіл, тұншықтырғыш газ
62. Кӛлемі 4,2 л этилен хлорсутектің артық мӛлшерімен әрекеттескенде түзілген ӛнімді натриймен ӛңдегенде алынған газдың кӛлемі (қ.ж)
А) 2,73 л
B) 2,62 л
C) 2,31 л
D) 2,52д
E) 2,01 л
63. Молекулалық массасы 151200 болатын полиэтиленнің макромолекуласындағы құрылымдық буын саны
А) 5400
В) 5300
C) 5450
D) 5500
E) 5320
64. Этилен ____ ӛкілі
А) алкадиендер
B) алкиндер
C) алкандар
D) алкендер
E) арендер
65. Кӛкӛністерді сақтайтын қоймаға піспеген алма салу себебі
А) қойманың іші кӛгеріп кетпеу үшін
В) қоймадағы этилен әсерінен алма толық пісіп, ұзақ сақталады
С) піспеген алма қойманың ауасына хош иіс береді
D) қойманың iшi сыз тартып кетпеу үшін
E) піспеген алма микробтарды ӛлтіреді
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Лабораторияда тепе-теңдікте тұрған әрекеттесуші заттардың FeCl3 пен KSCN және реакция нәтижесінде түзілген Fe(SCN)3 мен КСl ерітінділері бар. Реакция ӛнімінің шығымын кӛтеретін жағдай жасау керек
66. Берілген жүйеде FeCl3+3KSCN = Fe(SCN)3 +3 KCl калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті ______
А) ығыстырмайды
В) солға ығыстырады
C) оңға ығыстырады
D) алдымен солға, соңынан оңға ығыстырады
E) алдымен оңға, соңынан солға ығыстырады
67. Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар
A) ингибиторлар
В) тығыздық
C) заттардың концентрациясы
D) заттардың пішіні
E) ӛршіткілер
68. Берілген жүйенің FeCl3+3KSCN = Fe(SCN)3 +3 KCl тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай.
А) қысымды азайту
В) қысымды жоғарылату
C) Fe(SCN)3 концентрациясын арттыру
D) KCl концентрациясын арттыру
E) FeCl3 концентрациясын кеміту
69. Қайтымды реакция дегеніміз:
А) тұнбаның түзілуі
В) реакцияның бір бағытта жүруі
С) әлсіз электролиттің түзілуі
D) реакцияның қарама-қарсы екі бағытта жүруі E) бастапқы заттардың толығымен ӛнімге айналуы
70. 90,18 г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір(III) тиоцианатының массасы
А) 59,80 г
B) 119,50 г
C) 39,86 г
D) 79,74 г
E) 127,63 г
3053-нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Химиялық реакциялардың жүру белгілеріне жатпайды
A) газдың бӛлінуі
В) тұнба түзілуі
С) заттың суда еруі
D) жылудың бӛлінуі
E) заттың иісінің ӛзгеруі
2. Бейтараптану реакциясы мына заттардың арасында______ жүреді.
А) негіздік оксид және бейметалл
В) негіз бен қышқыл
С) негіздік оксид пен металл
D) негіз бен тұз
E) тұз бен су
3. 44,8 л (қ.ж.) кӛлемдегі сутектің молекула саны: А) 12,04 ∙1023
55

B) 16,06 ∙1023


C) 6,02 ∙1023
D) 18,06 ∙1023
E) 3,01 ∙1023
4. Суда ерімейтін әртекті қоспаны бӛлу әдісі А) айдау
В) тұндыру
С) кристалдау
D) хромотография
E) дистилдеу
5. Мына реакцияның типі: 2KClO3 → 2KCl + 3O2 А) қосылу
В) айырылу
С) орын басу
D) жылу бӛлетін
E) алмасу
6. Химиялық кинетиканың негізгі заңы
A) еселік қатынас заңы
B) эквиваленттік заңы
С) зат массасының сақталу заңы
D) әрекеттесуші массалар заңы
E) құрам тұрақтылық заңы
7. Стехиометрия сӛзі-гректің
A) "құрамдық бӛлік" және "молекула" сӛздерін қосу арқылы түзілген
B) "атом" және "молекула" сӛздерін қосу арқылы түзілген
C) "зат" және "дене" сӛздерін қосу арқылы түзілген
D) "құрамдық бӛлік" және "ӛлшеу" сӛздерін қосу арқылы түзілген
E) "корпускула" және "ӛлшеу" сӛздерін қосу арқылы түзілген
8. Орын басу реакциясы
А) .... =Ca(OH)2
В) ... = H2CO3
C) Zn + H2SO4 =
D) CaO+ 2HCl=
E) Na2O+H2O=
9. Темір (ІІІ) оксидінің салыстырмалы молекулалық массасы
A) 160 г
B) 160 г/моль
C) 160
D) 80 г/моль
E) 80 моль
10. Қайтымсыз реакциялар кезінде
А) реагенттер толығымен ӛнімдерге айналмайды В) түзілген ӛнімдер ӛзара әрекеттесіп, бастапқы заттарға айналады
С) барлық заттар ӛзгеріссіз қалады
D) реагенттер толығымен ӛнімдерге айналады E) реагенттер ӛзгеріссіз қалады
11. Сыртқы электрондық қабатының формуласы ....ns2np5 болатын элемент:
А) кӛміртегі
B) фтор
С) кремний
D) күкірт
Ε) оттегі
12. Бір топшада орналасқан металдардың тотықсыздандырғыш қасиеттері реттік нӛмірі ӛскен сайын
А) кемиді
В) бірінші артады, содан соң кемиді
C) ӛзгермейді
D) артады
E) бірінші кемиді, содан соң артады
13. Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементтер қатары
А) C, O, F, Mg, P
B) B, Fe, Ca, Mg, P
С) N, Be, Mg, P, Na
D) Cl, P, Si, Al, Mg
E) Mg, C, P, S, Zn
14. ns2nр4 электрондық формуласы бар атом барлық валенттік электрондарын беріп жібергенде түзілетін ионның заряды:
А) +1
В) +7
C) +14
D) +6
E) +5
15. ІV периодтың ІА тобында орналасқан элемент атомындағы электрондардың орналасу реті
А) 2, 8, 8,2
B) 2, 8, 18, 3
C) 2, 8, 18, 2
D) 2, 8, 8, 1
E) 2, 8, 18, 1
16. Молекуласында ковалентті байланысы бар заттар_____ кристалдық торлар түзеді.
А) атомдық немесе молекулалық
В) иондық немесе металдық
С) металдық немесе атомдық
D) иондық немесе атомдық
E) атомдық немесе иондық
17. Калий нитратындағы байланыс түрі
А) металдық, иондық
В) иондық, коваленттік полюсті
C) коваленттік полюссіз, иондык
D) коваленттік полюсті, коваленттік полюссіз
E) сутектік, иондық
18. ВСl3 молекуласындағы орбитальдардың гибридтену түрі:
А) sp
B) sp3
C) sp2 және sp3
D) sp3 жәнеe sp
E) sp2
19. Байланыс полюстігі артатын заттар қатары
A) KBr, KCI, KF
B) CO2, SiO2, NO
C) CaCl2, MgCl2, BeO
D) BeO, B2O3, СO2
E) HF, HCl, HBr
56

20. Молекуласында тек қана ковалентті полюсті байланысы бар заттар қатары


А) алмаз, графит
В) пентан, натрий нитраты
С) метанол, сутек
D) формальдегид, хлорсутек
E) кальций хлориді, ацетальдегид
21. Азот атомы теріс тотығу дәрежелерін кӛрсететін қосылыстар қатары
A) NaNO3, N2H2, NH3
B) HNO2, NH4Cl, NO2
C) N2H2, Na3N, NH3
D) NH4Cl, N2O5, Na3N
E) N2O5, Na3N, HNO2
22. Тотығу үрдісі:
А) KMnO4 → MnO2
B) CrO3 → K2CrO4
C) Сr2O3 →Cr2(SO4)3
D) H2S →H2SO4
E) СrO3→Cr2O3
23. Тотығу-тотықсыздану реакциясында:
A) элементтердің тотығу дәрежелері ӛзгереді
В) суда ерімейтін тұздар диссоциацияланады
С) инертті газдар электрон қосып алады
D) тұздар гидролизденіп, орта ӛзгереді
E) элементтердің тотығу дәрежелері ӛзгермейді 24. Массасы 3г III валентті металдың жануынан 5,67 г оксид түзілді. Бұл металл:
А) кальций
B) марганец
C) темір
D) алюминий
E) хром
25. Оттек газын алуға болатын тұз
А) мыс сульфаты
B) алюминий фосфаты
С) мырыш нитраты
D) темір хлориді
E) натрий карбонаты
26. Массасы 36,6 г барий хлориді кристаллогидратын қыздырғанда массасы 5,4 г-ға кеміді. Осы заттың формуласы
А) ВСl2∙7Н2O
B) ВСl2∙Н2O
C) ВСl2∙3Н2O
D) ВСl2∙2Н2O
E) ВСl2∙4Н2O
27. Массасы 316 г 25%-тік KMnO4 ерітіндісі тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж) кӛлемі
А) 20,25 л
В) 38,55 л
C) 28,00 л
D) 26,45 л
E) 25,00 л
28 Массасы 316 г калий перманганаты айрылғанда түзілетін оттектің зат мӛлшері:
А) 1,00 моль
В) 6,05 моль
C) 4,50 моль
D) 5,25 моль
E) 3,80 моль
29. Массасы 416 г кремний фторидін алу үшін қажет кремнийдің массасы
А) 114,00 г
В) 120, 25 г
С) 112,00 г
D) 118,55 г
E) 116,48 г
30. Құрамында 0,6 моль азот (ІІ) оксидінің құрамындағыдай атомы бар кӛмірқышқыл газының (қ.ж.) кӛлемі
А) 26,88 л
B) 6,72 л
С) 22,40 л
D) 20,16 л
E) 8,96 л
31. ІVA топ элементтерінің тотығу дәрежелері және атомның қозған күйдегі электрондық формуласы:
A) -2,-4;ns2np3
В) +2+4 және -4;ns1np3
C) -2,-4 және +2;ns1np0
D) -2,-4 және +4;ns2np2
E) +2,+4 және -2;ns1np2
32. Массасы 12г кальций кӛміртекпен әрекеттескенде түзілетін кальций карбидінің массасы:
А) 22,22 г
В) 20,45 г
C) 19,20 г
D) 16,50 г
E) 25,58 г
33. Массасы 256 г кальций карбиді сумен әрекеттескенде түзілетін ацетиленнің зат мӛлшері:
А) 4,00 моль
B) 2,55 моль
C) 1,00 моль
D) 3,85 моль
E) 5,05 моль
34. Массасы 14 г кальций кӛлемі 1,12 л азотпен (қ.ж.) әрекеттескенде түзілетін нитриднің массасы
А) 17,27 г
В) 8,45 г
C) 15,40 г
D) 7,40 г
E) 4,48 г
35. Реакция нәтижесінде 400 г магний натриді түзілген болса, онда
жұмсалған азоттың (қ.ж.) кӛлемі
А) 112,00 л
В) 67,24 л
C) 100,85 л
D) 89,60 л
57

E) 78,45 л


36, Hg + HNO3конц. → Hg(NO3)2 + ... + .... реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы:
А) 6
B) 12
C) 13
D) 10
E) 8
37. Қышкылдың практикалық шығымы 80 % болса, 31 г ҝальций фосфатын күкірт қышқылымен ӛңдегенде түзілген ортофосфор қышқылының массасы
A) 16,68 г
B) 15,88 г
C) 15,48 г
D) 12,78 г
E) 15,68 г
38. Теңдеудегі «Х» заты:
Х+ NaOH → Na2SO3 + Na2S+ H2O
A) H2SO4
B) SO2
C) H2S
D) S
E) SO
39. Тек қана тотықтырғыш қасиет кӛрсететін күкірттің қосылысы
А) күкірт қышқылы
В) күкірт
С) күкіртсутек
D) күкіртті ангидрид
E) күкіртті қышқыл
40.Тұздары тиосульфат деп аталатын қышқыл A) H2S
B) H2S2O7
C) H2SO3
D)H2S2O3
E) H2SO4
41. Массасы 600 г ҳром (ІІІ) сульфидін күкірт қышқылында еріткенде түзілген газдың зат мӛлшері
А) 11,00 моль
В) 5,90 моль
C) 3,95 моль
D) 7,55 моль
E) 8,82 моль
42. 6,4 г күкіртті толық жағуға жасалған оттектің (қ.ж.) кӛлемі
А) 7,72 л
В) 6,72 л
C) 7,36 л
D) 5,60 л
E) 7,84 л
43. Al-Al2(SO4)3→ Аl(OH)3→Na3AlO3 → AlCl3 ӛзгерістер тізбегіндегі алюминий гидросиді екідайлы қасиет кӛрсететін сатыдағы түзілетін судың зат мӛлшері (моль)
А) 2
В) 1
C) 4
D) 5
E) 3
42. Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан.
А) Сілтілік-жер металдары В) Сілтілiк металдар
C) Инертті газдар
D) Галогендер
E) Халькогендер
45. 10,8 г алюминий темір (ІІІ) оксидімен әрекеттескенде түзілетін алюминий оксидінің массасы
А) 45,9 г
В) 20,4 г
C) 30,6 г
D) 35,7 г
E) 25,5 г
46. 20 г темір (ІІІ) оксиді мен 50 г алюминий әрекеттескенде түзілген темірдің массасы
А) 14,00 г
В) 10,37 г
C) 140,35 г
D) 45,00 г
E) 103,70 г
47. Темірдің массалық үлесі 95%, массасы 7,08 г құйма құрамындағы темірді еріту үшін қажет тұз қышқылының массасы (г):
A) 9,01
В) 9,03
C) 8,77
D) 8,70
E) 8,79
48. Берілген ӛзгерістердің соңғы ӛнімі
Cl 2 NaOH CH3-CH3→ ?→ ?
А) бутан
В) хлорэтан
C) этаналь
D) этанол
E) хлорбутан
49. 15 глицин мен 20 г 2-аминпропан қышқылы әрекеттескенде түзілетін дипептидтің массасы (г): А) 32,81
B) 35,42
C) 22,81
D) 29,20
E) 35,00
50. C6H12

CH4→X→Y→Z→C6H5NH2 aйналым тізбегіндегі X, Y, Z заттары

C6H5Br
A) С2Н2; СН3СОН; С6Н5NO2
B) C6H6; C2H2; C6H5NH2
C) C2H2; C6H5NO2; C6H2Br3NH2 D) C2H2; C6H6; C6H5NO2
58

E) C6H6; C2H2; C6H5NO2


Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51. Қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етеді:
А)2H2 +О2 ↔2H2O
B) CO+ H2O(r) ↔СO2 +Н2
C) CaCO3↔ CaO + CO2
D) S + O2↔ SO2
E) N2 + 3H2↔ 2NH3
F) CO + CuO ↔ Cu+CO2
G) 2SO2 +O2↔ 2SO3
H) 2NO↔N2O4
52. Температураны әрбір 10°С кӛтергенде реакция жылдамдығы 3 есе артады. Егер реакция жылдамдығы 81 есе кемитін болса, температураның тӛмендеуі
А) 30°C
В) 50°C
C) 20°С
D) 70°С
E) 60°C
F) 40°C
G) 80°C
H) 90°C
53. Аммоний ионындағы химиялық байланыс
А) ковалентті полюсті және донор-акцепторлық В) ковалентті полюссіз және донор-акцепорлық С) иондық және сутектік
D) донор-акцепторлық және металдық
E) иондық және бейметалдық
F) ковалентті полюсті және полюссіз
54. Күкірт қышқылының 50 %-дық 400 г ерітіндісін буландырғанда 150 су буланып ұшып кетті. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі (%):
А) 65,00
В) 60,50
C) 85,58
D) 55,00
E) 50,95
F) 75,40
G) 80,00
H) 70,45
55. Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металдар
А) мыс
В) алюминий
С) мырыш
D) күміс
E) темір
F) платина
G) алтын
H) хром
56. 20 г 49%-ті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-ті натрий гидроксидінің массасы А) 0,04 кг
В) 6,00 г
C) 0,08 кг
D) 4,55 г
E) 0,06 кг
F) 40,40 г
G) 80,00 г
H)800,00г
57. Егер реакция ӛнімінің шығымы 75% болса, ӛршіткі қатысында 2 моль этанол дегидратацияланғанда түзілген этиленнің (қ.ж.) кӛлемі
А) 22,4 л
В) 33,6 л
C) 11,2 л
D) 67,2 л
E) 89,4 л
F) 44,8 л
G) 56,0 л
H) 78,2 л
58. Егер хлорлану реакциясы 1-ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттесетін хлордың (қ.ж.) кӛлемі
А) 940 дм3
В) 520 дм3
C) 700 дм3
D) 420 дм3
E) 320 дм3
F) 620 дм3
G) 280 дм3
H) 560 дм3
59. Кеңістіктік полимерлер А) резеңке
В) капрон
C) фенолформальдегид
D) полиэтилен
E) крахмал
F) полипропилен
60. Пропадиеннің формуласына сәйкес жалпы формула және оның оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы
A) CnH2n-2;1,25
B) CnH2n;1,75
C) CnH2n+6;1,55
D) CnH2n+4;1,35
E) CnH2n-2; 1,15
F) CnH2n+2;1,05
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Тәттіні мӛлшерден кӛп қолдану тіс жегісінің дамуына әкеледі. Сондықтан да, тәтті тағамнан кейін ауыз қуысын ас содасының ерітіндісімен шайып отыру керек.
61. Глюкозаның сүт қышқылды ашу процесі қолданылмайтын үрдіс
А) сүт ӛнімдерін алуда
В) шӛпті сүрлемге салғанда
59

С) капуста тұздағанда


D) қияр тұздағанда
E) сыра, шарап жасауда
62. Глюкозадан сүт қышқылының түзілуі
А) сүт қышқылды бактерия ферментінің әсерінен В) сірке ангидридімен мырыш хлориді қатысында С) ӛршіткі қатысында сутекпен тотықсыздану кезінде
D) мыс (ІІ) гидроксидінің әсерінен жүреді
E) күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен
63. Сүт қышқылының қарапайым формуласы
А) C6H12О6
B) C2H6O
C) С12H22O11
D) С3Н6О3
E) (С6Н10О5)n
64. Егер шығымы 80% болса, 200 г глюкозадан алынатын сүт қышқылының массасы
А) 188,00 г
B) 165,55 г
C) 140,80 г
D) 160,00 г
E) 180,18 г
65. Тәттіні кӛп жейтін адамдардың тістерінің тез бүліну себебі
A) глюкоза тотықтырғыштың әсерінен глюкон қышқылына айналады
B) микроорганизнің әсерінен сахарозадан түзілген глюкоза сүт қышқылына айналады
C) глюкоза тотығып, энергия бӛлінеді
D) глюкоза күрделі және жай эфирлер түзеді
E) ӛршіткі қатысында сутекпен тотықсызданып, алты атомды спир түзеді
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Сізді құмырсқа шаққанда шаққан жеріңіз құмырсқадан бӛлінетін қышқылдың әсерінен ашиды. Ол аса ауыр емес, бірақ ауру сезілетіндей күйдіреді. Қалақайдың денеге тигенде ашытуы осы қышқылдың әсерінен болады. Ол қышқылдың құрамында: 26,08% С; 4,348%Н; 69,565% О бар болса, қышқылдың молекулалық формуласы
66. Құмырсқа қышқылын басқа қышқылдардан ажырататын реактив
А) метилоранж
B) фенолфталеин
C) лакмус ерітіндісімен
D) FeCl3 ерітіндісімен
E) Ag2O аммиактағы ерітіндісі
67. 1,84г құмырсқа қышқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы
А) 56,00 г
В) 28,28 г
С) 76,55 г
D) 21,00 г
E) 32,45 г
68. Құмырсқа қышқылының формуласы
A) НСОН
B) CH3COOH
C) H2CO3
D) CH3COH
E) HCOOH
69. Құмырсқа қышқылы
А) иіссіз газ, суда еритін зат
В) суда нашар еритін түссіз кристалды зат
С) түссіз сұйық, суда ерімейтін зат
D) ӛткір иісті, суда жақсы еритін, түссіз сұйық зат E) кристалды зат, суда, спиртте ериді
70. Құмырсқа қышқылымен әрекеттесетін заттар. Жауапты алынған қосылыстардың нӛмірлерінің ӛсу ретімен беріңіз:
1.Этан.
2.Этилен.
3. Этанол.
4.Кальций оксиді.
5. Хлорэтан.
6.Хлор.
7.Этаналь
8. Калий карбонаты
А) 1356
В) 1357
C) 1257
D) 2468
E) 3468
3054-нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. 10%-ті аммиак ерітіндісінің атауы
A) ғаныш
В) ашудас
С) мүсәтір спирт
D) поташ
E) ащы тұз
2. Біртекті қоспа
А) күкірт кристалдары
В) ас тұзының ерітіндісі
C) ас тұзы кристалдары
D) айдалған су
E) шақпақ қант
3.9.22 г қорғасын (ІІ) иодидінің зат мӛлшері (моль)
А) 0,02
В) 0,03
C) 0,32
D) 0,22
E) 0,12
4. Химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар
А) катализаторлар
В) ингибиторлар
C) автокатализаторлар
D) промоторлар
E) ферменттер
60

5. Зат массасының сақталу заңын тұжырымдаған ғалым


А) Гей-Люссак
В) С.Аррениус
С) М.В.Ломоносов
D) Ж.Пруст
E) Д.И.Менделеев
6. BaCl2 + Na2SO4= BaSO4 + 2NaCl реакциясының типі:
А) қосып алу B) изомерлену С) алмасу
D) орынбасу E) тотығу
7. Химиялық элемент ұғымын химияға еңгізген ғалым
А) М.И. Усанович
B) Р.Бойль
C) Ж.Пруст
D) М.В.Ломоносов
Е) Д.И.Менделеев
8. Жай заттар қатары
А) қант, азот, фтор
B) су, оттек, сутек
C) ауа, мыс, күміс
D) азот, хлор, кӛміртек
E) хлор, йод, қола
9. Таза зат
А) бал
В) су буы
С) бензин
D) сүт
E) ауа
10. Жай зат
A) ас тұзы
B) сода
С) сутек
D) қант
E) су
11. Бір периодтағы элементтердің электртерістілігі мен ядро заряды______
А) солдан оңға қарай кемиді
В) солдан оңға қарай ӛседі
С) ӛзгермейді
D) оңнан солға қарай ӛседі
E) солдан оңға қарай бірінші ӛсіп, сонан соң кемиді
12. Атом ядросындағы нейтрондар санын тубуға қолданылатын формула
А) v=
В) N=2n2 C) v=
D) N=Ar-Z
E) Ar=N+Z
13. Радиоактивті элементтер тек радиоактивті__________құралған А) протондардан
B) молекулалардан
C) атомдардан
D) иондардан
E) изотоптардан
14. Электрондық құрылым формуласы 1s22s22p63s23p6 болатын элемент
A)S
B) Ca
C) Ar
D) Cl
E) Na
15. Калий ионының электрондық формуласындай құрылысы бар салғырт газ
А) Kr
B) Xe
C) Ne
D) He
E) Ar
16. Метанол қатарындағы спирттерде химиялық байланыстың түрі
А) коваленттік полюссіз В) коваленттік полюсті С) металдық
D) иондық
Е) сутектік, коваленттік полюссіз, коваленттік полюсті
17. Кальций бромиді молекуласындағы химиялық байланыстың типі
А) ковалентті полюсті
B) ковалентті полюссіз
С) иондық
D) сутектік
E) металдық
18. CCl4 молекуласындағы байланыс
А) 3
В) 1
С)4
D) 2
E) 2
19. Молекулалық кристалдық торы бар затқа тән қасиет
А) оңай балқиды және қатты
B) оңай балқиды және ұщкыш
C) қиын балқиды және суда жақсы ериді D) қатты және электрӛткізгіш
E) жылу ӛткізгіш және иілгіш
61
және 1 және 1
және 2
20. Құрамында 9 А) бензол
B) хлорвинил С) ацетон
- және 1
байланыс бар зат
D) метиламин
E) ацетилен
21. KMnO4+HCl=KCl+MnCl2+Cl2+H2O теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы
А) 33
В) 34
C) 36
D) 32

Е) 35
22. Реакция FeS2 + HNO3 = ... нәтижесінде түзілетін ӛнімдер


А) Fe(NO3)3+NO2 + H2О
B) Fe(NO3)3+H2SO4+NO2 + H2О
C) Fe(NO3)3+H2SO3+NO2 + H2О
D) Fe(NO3)2+H2SO4+NO + H2О
E) Fe(NO3)2+NO + H2О
23. NH3 +O2→ NO + H2O реакциясында 5 моль тотықтырғышпен әрекеттесетін тотықсыздандырғыштың зат мӛлшері:
А) 3,00 моль
B) 5,25 моль
C) 4,00 моль
D) 6,15 моль
E) 7,55 моль
24. Мырышты тұз қышқылына салғанда 2,24 л (қ.ж.)газ бӛлінсе, жұмсалған металдың массасы (г)
A) 6,3
В) 6,4
C) 6,7
D) 6,6
E) 6,5
25. Сутек пероксиді:
A) тек тотықтырғыш қасиет кӛрсетеді
В) негіздік оксидке жатады
С) әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш
D) тек тотықсыздандырғыш қасиет кӛрсетеді
E) орта тұзға жатады
26. Массасы 40 г сусыз мыс (ІІ) сульфатын алу үшін қажетті кристаллогидраттың CuSO4∙5H2O массасы:
А) 52,5 г
В) 31,5 г
C) 91,5 г
D) 62,5 г
E) 41,5 г
27. Ерітіндісі металдармен әрекеттескенде сутек газын түзбейтін қышқыл:
А) азот қышқылы
B) күкірт қышқылы
С) күкіртті қышқылы
D) фосфор қышқылы
E) тұз қышқылы
28. Жүзеге аспайтын реакция:
A) Na2O+ SiO2 →
B) K2O+ HCl →
C) CaO + H2O →
D) Na2O + H2O →
E) CuO + H2O →
29. Медициналық практикада асқазанның кышқылдығы жоғары болғанда, асқазан қыжылын басу үшін, ішуге болатын тұз ерітіндісі: A) Na2SO4 ∙10Н2О
B) K2SO3
C) Ca(HCO3)2
D) CaСО3
E) NaHCO3
30. Органикалық заттың құрамына міндетті түрде кіретін элемент және оның сахарозадағы массалық үлесі:
А) кӛміртек; 42%
B) мыс; 52%
C) бор; 45%
D) кремний; 32%
E) оттек; 22%
31. Натрий гидроксиді мен кремний диоксидін балқытқанда 3,6 г су буы бӛлінді. Түзілген натрий силикатының зат мӛлшері:
А) 0,85 моль
В) 0,20 моль
C) 0,62 моль
D) 0,45 моль
E) 0,55 моль
32. Берілген ӛзгерістер
H2→ CH4→C2H2→ X→ Y→ A нәтижесінде алынған А затының атауы
A) этиламин
В) амин сірке қышқылы
C) аммоний хлориді
D) сіркеқышқыл аммоний
E) – аминпропанион қышқылы
33. Nе және CO2 қоспасының кӛлемі- 14 л, массасы 25,5 г. Осы қоспадағы СО2-нің кӛлемдік үлесі
А) 70,7 %
В) 50,7 %
C) 90,7 %
D) 60,7 %
Е) 86,7 %
34. 328 г натрий фосфаты күміс нитратымен әрекеттескенде түзілетін тұнбаның зат мӛлшері A) 9,00 моль
В) 8,25 моль
C) 6,30 моль
D) 4,08 моль
Е) 2,00 моль
35. Ерітіндінің массасы 600 г, массалық үлесі 42 % азот қышқылы арқылы аммиакты ӛткізгенде массасы 300 г аммоний нитраты түзілді. Аммоний нитратының шығымы:
А) 90,00 %
В) 92,25 %
C) 95,75 %
D) 94,25 %
Е) 93,75 %
36. Сұйылтылған азот қышқылының мыспен әрекеттесу реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
А) 20
B) 14
C) 22
D) 18
E) 16
62

37. «Азот» деген сӛздің мағынасы және атауды ұсынған ғалым


А) «Тіршілікке жарамсыз», А.Лавуазье
В) «тіршілікке жарамды», М.И.Усанович
C) «тыныс алуға жарамсыз», С.Аррениус
D) «тіршілікке жарамсыз», А.М.Бутлеров
E) «тыныс алуға жарамды», Д.И.Менделеев
38. Қосылыстарында +6 тотығу дәрежесін кӛрсететін, қосылыстары қышқылдық қасиет кӛрсетпейтін VIA топ элементтері: 1 -О,2-S, 3 –
E) 30,5%
45. Калийдің оттекпен қосылысында металдың массалық үлесі 44,8%-ды құрайды. Осы косылыстың қарапайым формуласы
A) КО4
B) K2О
C) КО
D) КО3
E) К2О3
46. Магний мен мыстан тұратын 5,6 г қоспаға тұз қышқылмен әсер еткенде 3,36 л (қ.ж.) сутек бӛлінді. Қоспаның құрамындағы магний мен мыстың массалары:
А) 1,2 г магний, 4,45 г мыс
В) 1,4 г магний, 4,25г мыс
C) 3,6 г магний, 2,0 г мыс
D) 1,5 г магний, 4,15 г мыс
E) 3,5 г магний, 2,15 г мыс
47. 9,2 г натрий оттекте жанғанда түзілген натрий пероксидінің массасы
A) 13,6 г
В) 15,6 г
C) 19,5 г
D) 17,6 г
E) 20,6 г
48. Этанолды мыс (ІІ) оксидімен тотықтырғанда алынған ӛнімді ары қарай тотықтырғанда түзілген қышқылға натрий қосылғанда 5,04 л (қ.ж.) газ бӛлінді. Жұмсалған спирттің массасы
A) 15,8 г
B) 22,3 г
C) 18,6 г
D) 20,7 г
E) 21,5 г
49. Кӛлемі 10 мл, тығыздығы 0,8 г/мл метанол тотыққанда массасы 120 г 3%-дық формальдегидтің ерітіндісі түзілді. Түзілген ӛнімнің шығымы:
А) 58,85%
В) 72,00%
C) 68,50%
D) 48,00%
E) 60,60%
50. Белгісіз бір негізді қаныққан карбон қышқылының натрилі тұзын құрғақ натрий гидроксидімен балқытқанда кӛлемі 5,6 л газ бӛлінді. Бұл газдың 1л- нің массасы 2,59 г. Реакцияға түскен тұздың массасы:
А) 55 г
В) 31 г
C) 38 г
D) 46 г
E) 50 г
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
Se, 4 -
A) 2,4
В) 4,2
C) 3,2
D) 1,5
Е) 1,2
39. Күкірт қышқылы ӛндірісінің екінші сатысында ӛршіткі ретінде қолданылатын зат А) сутек газы
В) алюминий мен темір оксиді С) ванадий (V) оксиді
D) никель, платина металдары E) мыс (ІІ) оксиді
40. Элементтердің электр терістігі ӛсетін қатар А) F – О – Сl – Н
В) O - F - N - Cl
C) C – N – О - F
D) N – O – F - Cl
E) F – Cl - N - О
41. Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде мыс (ІІ) сульфаты, су және ____түзіледі.
A) SO2
B) S
C) SO3
D) H2S
E) H2SO3
42. 6.8 г күкіртсутекті жағуға жұмсалатын оттектің (қ.ж.) кӛлемі
A) 4,48 л
В) 7,84 л
C) 5,60 л
D) 6,72 л
E) 3,36 л
43. 450 г алюминий сульфиді толық гидролизге ұшырағанда түзілетін күкіртсутектің зат мӛлшері А) 11,00 моль
В) 7,90 моль
C) 9,00 моль
D) 8,50 моль
E) 10,65 моль
44. Массасы 30 г мырыш пен мыстың құймасын күкірт қышқылымен ӛңдегенде 4,48 л (қ.ж.) сутек бӛлінсе, құймадағы мырыштың массалық үлесі А) 43,3%
В) 40,6%
C) 32,5%
D) 21,7%
Те, 5 – Po
63

51. 1 моль кальций гидроксиді түзілгенде 165,3 кДж жылу бӛлінген болса, реакцияға 50 г кальций оксиді қатысқанда бӛлінетін жылу мӛлшері


А) 187,5 кДж
B) 117,6 кДж
C) 119,6 кДж
D) 167,6 кДж
E) 127,6 кДж
F) 147,6 кДж
52. Егер тепе-теңдік күйдегі газ қоспасының 2CO(r)+ О2(г) = 2CО2(г) жалпы қысымын 4 есе арттырса, онда тура реакцияның жылдамдығы
А) 4 есе кемиді
В) 4 есе артады
C) 16 есе кемиді
D) 8 есе артады
E) 8 ece кемиді
F) 64 есе кемиді
G) 64 есе артады
H) 16 есе артады
53. Кӛлемі 2 л (тығыздығы 1,075 г/мл) 8 %-дық ерітінді дайындау үшін қажет калий сульфатының массасы
А) 86,00 г
В) 172,00 г
C) 65,55 г
D) 43,90 г
E) 215,15 г
F) 129,00 г
G) 108,80 г
H)151,52г
54. Темір (ІІІ) хлоридінің сапалық құрамын анықтайтын реактивтер
А) барий хлориді және сілті ерітіндісі
В) натрий сульфаты және тұз қышқылы
C) тұз қышқылы және калий нитраты
D) сілті және күміс нитраты
Е) калий роданиді және күміс нитраты
F) сілті ерітіндісі және күшті қышқыл
55. 120 г 10%-дық күкірт қышқылы бар стақаға 8,4 г магний карбонатын қосты. Реакцияда түзілетін тұздың массасы мен бӛлінетін газдың зат мӛлшері:
А) 14,69 г; 0,10 моль
B) 14,50 г; 0,40 моль
C) 8,75 г; 0,15 моль
D) 11,20 г; 0,034 моль
E) 13,15 г; 0,09 моль
F) 12,00 г; 0,10 моль
56. Фосфор (V) оксидіндегі элементтердің массалық үлестері (%)
А) 32,75
В) 39,33
C) 43,66
D) 45,85
Е) 56,33
F) 49,12
G) 21,83
H) 42,57
57. Этан мен этиленнің 8 л қоспасын бромды су арқылы ӛткізгенде 18,8 г 1,2-дибромэтан түзілді.Қоспадағы газдардың кӛлемдік үлестері (%)
A) 28,00 С2Н4
В) 76,00 С2Н2
C) 29,00 С2Н6
D) 71,00 С2Н6
E) 24,00 С2Н6
F) 71,00 С2Н4
G) 72,00 С2Н6
H) 72,00 С2Н2
58.11,2 л ацетиленнен (қ.ж) 10 мл бензол (c = 0,88 г/мл) алынды. Түзілген бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%).
А) 67,7
B) 46,7
C) 72,7
D) 64,7
E) 65,7
F) 35,7
59. Пластмассаның құрамына кіретін заттар
А) қабыршақтар
B) толықтырғыштар
C) эластомерлер
D) тұрақтандырғыштар
E) бояғыштар
F) лактар
60. Кӛлемі 300 мл бензолды (
үшін76%-ті( =1,445г/мл)азотқышқылының қажет кӛлемі
А) 180 мл
B) 188 мл
C) 192 мл
D) 190 мл
E) 189 мл
F) 194 мл
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Қызыләскер ауылында бір үйдің тұрғындары иісті газдан уланып қалды. Иіс газымен улану кӛбінесе тұрмыстық жағдайда жылытатын пештердегі газ колонкаларының дұрыс тартпауынан және оттек жетіспей отын шала жанатындықтан болады. Соңғы жылдары автокӛліктердің кӛбеюіне байланысты жыл сайын күн суық кезде жүргізушілер жабық гараждарда уланады.
61. Улану себебі
A) дем алғанда ӛкпеге енбейді
В) гемоглобинге тотықтырғыш болады
C) қанды қоюландырады
D) қандағы гемоглобинмен байланысады
E) ӛкпеден тез шығады
62. «Иіс газының» формуласы
A) H2CO3
64
= 0,88г/мл) нитрлеу

B) CCl4
C) CO


D) CH4
E) CO2
63. Уланудың белгілері
А) иіс және дәм сезуді ӛзгертеді
В) асқазан сӛлінің қышқылдығын тӛмендетеді С) басы айналып ауырып, есінен танып қалады D) қаназдық ауруы пайда болады
E) қанның түсі кӛгілдір болады, басы айналады 64. Адамдар уланған газ
A) CO
В) CO2
C) О2
D) N2
E) NH3
65. Уланғанда кӛрсетілетін алғашқы кӛмек А) иод тұндырмасын жағу
В) таза ауаға шығару
С) калий перманганаты ерітіндісін беру D) сода ерітіндісін беру
E) суды кӛбірек пайдалану
Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Лабораторияда жимиялық тәжірибе кезінде оқушы байқамай қолына белгісіз заттың ерітіндісін тамызып алды. Ол заттың әсерінен баланың терісі қызарып, ауыра бастады. Затты анықтап, окушыға кӛмек беру керек.
66. Тұз қышқылының ерітіндісін мына ионның кӛмегімен анықтауға болады
А) ОН-
B) Ag+
C) Cu2+
D) H+
Е) Ва2+
67. Белгісіз ерітіндінің ортасын анықтау үшін___________пайдаланылады.
А) индикаторлар
B) ингибиторлар
C) ӛршіткілер
D) тұздар
E) сілтілер
68. Қышқылдың әсерін бейтараптау үшін______ керек
А) Ca(OH)2 ерітіндісін пайдалану
В) І2 тың спирттегі ерітіндісімен жуу
C) КОН тың концентiрлі ерітіндісімен жуып жіберу
D) NaCl ерітіндісін пайдалану
E) NaHCO3 ерітіндісімен сүрту
69. Қышқыл ерітіндісінде лакмус
А) қызарады
В) ӛзгермейді
С) кӛгереді
D) күлгін түсті
E) сары түске боялады
70. Егер реактив денеге тисе, бірден______керек А) кӛп мӛлшердегі сумен жуып жіберу
B) май тамызу
С) құрғақ содамен сүрту
D) иодпен сүрту
E) сутек асқын тотығын тамызу
3055-нұсқа
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
1. Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы ӛрнектеу
А) химиялық таңба
В) химиялық формула
С) химиялық элемент
D) атомдық масса
E) молекулалық масса
2. Күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын кӛрсететін ӛрнек
A) n(H2SO4)= 1 моль
B) M(H2SO4) = 98 г/моль
C) m(H2SO4)=98 г
D) Э(Н2SO4) = 49
E) Mr(H2SO4) =98
3. Озонның молярлық массасы
А) 28 г/моль
В) 48 г/моль
C) 16 г/моль
D) 12 г/моль
E) 32 г/моль
4. Химиялық құбылыс
А) шыны ыдыстың сынуы
В) күннің бұлттануы
С) судың булануы
D) темірдің хлорда жануы
E) шықтың пайда болуы
5. 0,6 моль аммиак пен 3,4 моль сутектен тұратын қоспаның к-лемі (қ.ж, л.)
А) 89,6
В) 33,6
C) 22,4
D) 67,2
E) 44,8
6. Күкірт қышқылының мольдік массасы
А) 98 г/мл
В) 97 г/моль
C) 96 г/моль
D) 98 г/моль
E) 96 кг/л
7. Пентаннан 2-метилбутан алу реакциясының типі
65
СH3 –(СН2)3 -СН3 → А) қосып алу
В) тотығу
С) изомерлену
D) орын басу E) бӛліп алу
СН3-СН(CH3) – СH2 –CH3

8. Этил спиртінің молярлық массасы А) 23 г/моль


В) 46 г
C) 46 г/моль
D) 46 моль
E) 23 моль
9. Химиялық реакциялардың жүру белгілері:
А) заттың суда еруі
В) заттың түсінің ӛзгеруі
С) заттың агрегат күйінің ӛзгеруі
D) заттың пішінінің ӛзгеруі
Е) кӛлемнің ӛзгеруі
10. 0,2 моль CО, 0,3 моль H2 және 0,4 моль Ar тұратын қоспаның кӛлемі
А) 20,16 л
В) 30,16 л
C) 33,66 л
D) 22,46 л
E) 24,16 л
11. Кремнийдің изотоптарының салыстырмалы атомдық массалары - 28 және 30, хлордың изотоптарыныкі - 35 және 37. Кремний мен хлордың түзе алатын массалары бойынша әртүрлі SiCl4 қосылысының молекулалар саны
A) 4
В) 6
C) 8
D) 10
E) 2
12. Электрондық конфигурациялары 1s22s22p63s2 3р1 және 1s2 2s2 2p63s23p2 болатын химиялық элементтердің сутекті қосылыстарының формулаларының қатары
A) PH3, HBr
B) PH3, HCl
C) AlН3, SіH4
D) NH3, CH4
E) SiH4, PH3
13. Атом ядросындағы нейтрондар санын табуға болатын формула және 37Cl изотобындағы нейтрон массасы
А) Z= Ar – N; 30
B) Z = Ar+N; 12
С) N=Z+ Аг; 32
D) Ar=Z+N; 26
E) N = Ar - Z; 20
14. Атом ядросында нейтроны ең кӛп элемент
A) No 9
B) No11
С) No13
D) No10
E) No12
15. N→ P→As→Sb→Ві қатарында
A) электртерістілік кемиді
B) электртерістілік артады
C) атомның радиусы қысқарады
D) тотықтырғыш қасиет артады
E) металдық қасиет кемиді
16. Элементтердің электртерістіліктері кемитін қатар
A)Mg,Al,P
B) B, N, F
C) O, N, Be
D) Na, AI, P
E) А1, Si, Na
11. Молекуласында донорлы-акцепторлы механизммен түзілген байланысы бар қосылыс A) NH4Cl
B) AlCl3
C) MgCl2
D) TiCl4
E) NaCl
18 Ақ фосфор молекуласының пішіні A) екі атомды сызықтық тәріздес
66
В) екі атомды бұрыш тәріздес
C) тӛрт атомды тетраэдр тәріздес
D) үш атомды тура үшбұрыш тәріздес
E) тӛрт атомды дұрыс үш қырлы пирамида
19. Кешенді қосылыстағы [Pt(NH3)4Cl2) платин атомының валенттілігі мен тотығу дәрежесі
A) II, +4
В) IV, +2
C) VI ,+2
D) II, -2
Е) II, 0
20. Құрамында 6
А) ацетон
В) хлорвинил
C) метиламин
D) бензол
E) ацетилен
21. Тотықсыздану процесіне жататын ӛзгеріс және аммоний дихроматы айрылғанда жүретін реакциядағы коэффициенттер қосындысы
A) N+3→N+5; 12
B) I-1→I+1;11
C) H-1→H+1;8
D) H0→H+1;9
E) Cr+6→Cr+3;7
22. Тұз қышқылына 2 моль калий перманганатымен әсер еткенде түзілетін хлордың (қ.ж.) кӛлемі
А)140л
B)112л
C)130л
D)120л
E)126л
23. KI+ K2Cr2O7+ H2S04 →I2+ ... + .... + ... реакциясының ӛнімдері
А) CrS04, КСrО4, Н20
B) Cr2(SO4)3, K2S04, H20
C) CrS04, H2, К2SО4
D) КCrO4, Н20, K2SO4
E) Cr2(SO4)3, H20, KCrO4
24. Сутекпен тотықсыздандыру әдісі арқылы мына металды алуға болмайды
- және 0
–байланыс бар зат

А) қорғасын В) натрий С) мыс


D) темір
E) күміс
25. Катализатор қатысында 73,5 г калий хлораты айырылғанда бӛлінетін газдың кӛлемі (л)
А) 20,2
B) 19,2
C) 18,2
D) 22,2
E) 23,2
26. Мұздың су бетінде жүзу себебі
А) мұздың тығыздығы аз
B) мұз қатты
С) судың тығыздығы аз
D) мұздың кӛлемі үлкен
E) су сұйық
27. 11,2 литр (қ.ж.) сутек 16 г оттекпен әрекеттескенде түзілген судың зат мӛлшері
А) 0,75 моль
В) 1,00 моль
C) 0,35 моль
D) 0,50 моль
E) 0,25 моль
28. 5.6 г темір сұйытылған күкірт қышқылымен әрекеттескенде бӛлінетін газдың кӛлемі (қ.ж., л). А) 0,56
В) 1,12
C) 3,36
D) 2,24
E) 1,68
29. Ас содасының формуласымен құрамындағы кӛміртектің массалық үлесі
A) NaHSO4;21,3%
В) NaHCO3; 14,3%
С) NaCl; 16,3 %
D) Na2C03;24,3 %
E) Na2SO4; 34,3%
30. Кӛлемі 44,8 л (қ.ж.) силан газын алу үшін қажет магний силицидінің массасы
А) 114 г
B) 152 г
C) 76 г
D) 57 г
E) 133 г
31. Массасы 40 г кальций карбонатымен 55,2г тұз қышқылының ерітіндісі әрекеттескенде түзілген газды натрий гидроксидінің артық мӛлшердегі ерітіндісі арқылы ӛткізеді. Алынған тұздың массасы:
А) 44,4 г CaCO3
B) 40,4 г NaHCO3
C) 41,4 г Ca(HC03)2
D) 43,4 г CaCO2
E) 42,4 г Na2CO3
32. Темірдің (ІІ) гидрокарбонаты
А) Fe(НСО3)2
B) Fe(HCO3)3
C) (FeOH)2CO3
D) Fe2(CO3)3
E) FeOHCO3
33. Кӛлемі 56 л (қ.ж.) кӛмірқышқыл газын алу үшін қажет кальций карбонатының массасы
A) 350 г
В)250г
С) 400 г
D) 150 г
E) 200 г
34. Кӛлемі (қ.ж.) 89,6 л азот магниймен әрекеттескенде түзілген магний нитридінің массасы
А) 280 г
B) 228 г
C) 324 г
D) 400 г
E) 192 г
35. Фосфин ауада ӛздігінен тұтанғанда 284 г фосфор (V) оксиді түзілген. Тұтанған фосфиннің (қ.ж.) кӛлемі
А) 67,2 л
В) 89,6 л
C) 106,4 л
D) 95,2 л
E) 78,4 л
36.P+HNO3+H2O реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
А) 29
В) 30
C) 15
D) 31
E) 18
37.252 г азот қышқылы натрий карбонатымен әрекеттескенде түзілген кӛмірқышқыл газының (қ.ж.) кӛлемі
А) 56,0 л
B) 67,2 л
C) 22,4 л
D) 44,8 л
E) 33,6 л
38. Тек қана тотықсыздандырғыш қасиет кӛрсететін күкірттің қосылысы
А) күкірт қышқылы
В) күкірт
С) күкіртті ангидрид
D) күкіртті қышқыл
E) күкіртсутек
39. Тек кана тотықтырғыш қасиет кӛрсететін күкірттің қосылысы
А) күкірт
В) күкіртсутек
С) күкірт қышқылы
D) күкіртті қышқыл
E) күкіртті ангидрид
67

40. 10 г алюминий сульфидіне күкірт қышқылымен әсер еткенде бӛлінген газдың (қ.ж.) кӛлемі


А) 2,24 л
В) 3,36 л
C) 5,60 л
D) 6,72 л
E) 4,48 л
41. 224 г
жұмсалған
A) 196,00 г
В) 123,55 г
C) 147,00 г
D) 294,90 г
Е) 221,25 г
42. Натрий
электролиздегенде электродтарда түзілетін ӛнімдер:
А) Н2, О2, Н20
В) 02, Сl2, Н2О
C) Na,Cl2, H20
D) Na, O2, Н2О
E) H2, Cl2, H20
43. Хромның қышқылдық қасиет кӛрсететін қосылысындағы тотығу дәрежесі:
А) +4
B) +6
C) +3
D) +2
E) +5
44. Массасы 120 г темір (ІІІ) оксидін кӛміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялыкен
салыстырғандағы шығымы:
А) 60,50%
В) 80,00%
C) 90,05 %
D) 70,80 %
E) 50,00 %
45. Массасы 80 г темір (ІІІ) оксидін кӛміртекпен тотықсыздандырғанда түзілген темірдің массасы А) 42,45 г
B) 28,85 г
C) 112,00 г
D) 84,55 г
E) 56,00 г)
46. Мына реакциядағы Х заты:
С→CaC2→С2Н2→ Х →МgСО3 A) CO2
B) СаO
С) Na2O
D) СО3
E) CO
47. Fe→ FeO→X→Fe(OH)2 →Fe(OH)3→Fe2O3 Осы сызбанұсқадан Х заты:
А) Fe2(SO4)3
B) FeBr3
C) FeCl3
D) FeSO4
E) Fe(NO3)3
48. Құрамы C7H9N формулаға сәйкес келетін ароматтыа миндердің изомерлерінің саны
А)1
В)3
C)4
D)5
E)9
49 89,6 л (қ.ж.) ацетиленнен алынған ацетальдегидтің шығымы 80% болса, одан алынатын сірке қышқылының массасы (г)
A) 190,55
B) 192,00
C) 194,65
D) 191,00
E) 193,45
50. Берілген айналым тізбегіндегі С2Н2→Х→C6H3NO2→У→C6H2Br3NH2 белгісіз Х және У заттары
A) фенол, анилин
В) бензол, анилин
С) бензол, нитробензол
D) толуол, метиламин
E) анилин, ацетилен
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51. Температура 50°С-тан 100° С-қа дейін артқанда температура коэффициенті 3-ке тең болған химиялық реакцияның жылдамдығы_____ артады.
А) 260 есе
B) 257 есе
C) 266 ece
D) 243 есе
E) 265 есе
F) 233 есе
52. Реакцияның термохимиялық теңдеуі бойынша: С2Н4+3О2= 2CO2 + 2H20 + 1323 кДж кӛлемі 67,2 л этилен жанғанда бӛлінетін жылу мӛлшері және осы реакцияда бӛлінген кӛмірқышқыл газы 9,25 г кальций гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін карбонаттың массасы A) 3969 кДж, 12,5г
В) 3669 кДж, 25,0г
C) 3765 кДж, 12,5 г
D) 3762 кДж, 23,5г
E) 3669 кДж, 12,5г
F) 3969 кДж, 25,0 г
53. Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін кӛтеру үшін
A) ерітіндіні араластыру керек
В) ерітіндіні қатыру керек
С) ерітіндіні суару керек
D) ерітіндінің температурасын тӛмендету керек E) ерітіндіні буландыру керек
F) ерітіндіні сұйылту керек
калий гидроксидін бейтараптауға күкірт қышқылының массасы
гидроксидінің балқымасын
68

54.Ортофосфор қышқылын суда еріткенде әрбір мың молекуласының жүз қырқы иондарға ыдырайды. Ортофосфор қышқылының диссоциациялану дәрежесі (%)


А) 14
В) 10
C) 21
D) 8
E) 28
F) 16
G) 12
H) 18
55. 16 кг 20%-ті күкірт қышқылынан қышқылдық
F) тармақты
60. Кӛксағызды вуланизациялағанда алынатын полимер
A) тефлон
В) кеялар
C) эбонит
D) текстолит
E) гуттаперча
F) фенопласт
G) нейлон
H) резеңке
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Мұнай б.з.д.тӛрт мың жыл бұрын қолданысқа енген. Ол кезде мұнайдың жанатынын білген, оны «жарқыраған су» деп атаған. Тасты топырақпен, құммен біріктіру үшін мұнайды байланыстырғыш зат ретінде пайдаланған. Мұнайды тері ауруларына қарсы қолданған. Мұнай қалай пайда болды? Д.И. Менделеев бейорганикалық заттардан мұнайдың шығуы туралы болжам жасаған. «Химия негіздерінде» ол мұнайдың темір карбидінен түзілу схемасын егжей-тегжейлі жазған. Мұнай органикалық заттардың ыдырауынан түзілген деген екінші болжам бар. 61. Бензиннің негізгі құрам бӛлігі:
А) 2,2,3-триметилгексан
B) 2,2,4-триметилпентан
С)2,3,4-триметилпентан
D) 2,2,3-триметилпентан
E)2,4-диметилгексан
62. Мұнайдың физикалық қасиеттері:
А) қара қоңыр түсті, ӛзіне тән иісі бар, май тәріздес, қоймалжың сұйық зат
В) түссіз, иіссіз, ауадан екі еседей жеңіл, жанғыш газ, суда нашар ериді
С) түссіз сұйық, улы зат, ӛзіне тән иісі бар, судан жеңіл және суда ерімейді
D) ӛзіне тән иісі бар, түссіз сұйықтық, сумен кез келген мӛлшерде араласады
E) суда нашар еритін түссіз кристалды зат, ӛзіне тән иісі бар, оңай балқиды
63. Жоғары температура мен қысымда мұнай ӛнімдерінің бӛлшектену процесі
A) гидрогендеу
B) крекинг
C) дистиледу
D) гидролиздеу
Е) электролиздеу
64. Мұнайлы айдағанда ӛнімдердің бӛліну реті
1) керосин 2) лигроин 3) бензин 4) мазут 5) газойль (солярка)
A)32154
В) 42351
С) 12345 D) 25431
тұз алу үшін А) 1530,50 г В) 1,730 кг C) 1930,00 г D) 1,300 кг Е) 1,93 кг
F) 1,53 кг
G) 1800,25 г
H) 1300,00 г
56. Қорғасын (ІІ) нитратының 9,94 грамын қақтағанда түзілетін газдардың жалпы кӛлемі (л) және қатты қалдықтың массасы (г)
А) 3,62; 4,62
В) 1,12; 2,39
C) 2,18;5,39
D) 1,68; 6,69
E) 2,18; 2,39
F) 2,62; 1,89
57. Мына айналудағы Х,У және Z заттары C2H4→ Х→CH3CH0→У→ClCH2COOH →Z →NH2CH2COOCH3
А) X-СН3СНО, У-C2H6, Z-NH2CH2СОН
B) Х-C2H5OH, У-CICH2COOH, Z- NH2CH2COOCH3
C) Х-C2H6,У-CH3COOH,Z-CH3COOC2H5
D) X-CH3CHO,У –С2Н5СІ, Z-СН3СН2СООН
E) X-C2H5OH,У-CH3COOH,Z-NH2CH2COOH
F) X-C2H5OH,У-CH3CHO,Z-CH3COOH
58. 33,6 г циклогексан 6,72л хлормен (қ.ж.) әрекеттескенде, шығымы 75% болса, түзілген хлорциклогексанның массасы (г)
А) 32,7
В) 14,6
C) 21,7
D) 15,6
Е) 35,5
F) 25,3
G) 26,7
H) 17,2
59. Полимерлердің пішіні
A) тетраэдр
B) сызықты
С) бұрышты
D) кеңістіктік
E) жазық тригональді
қажет натрий гидроксидінің массасы
69

E) 34521
65. Мұнайдың құрамы:


А) алкандар, циклоалкандар, алкиндер
B) циклопарафиндер, алкиндер, арендер
С) парафиндер, алкендер, арендер
D) парафиндер, циклопарафиндер, арендер
E) парафиндер, нафтендер, галогеналкандар Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма Месопотамия б.з.д III мыңжылдықта темірді колданып оны «аспаннан түскен от» деп атаған. Египет фараоны ІІ Рамзес Хеттер патшасына жазған хатында кендерді тотықсыздандыру арқылы темір алу туралы мәліметтер бар. «Темір ғасыры» деген терминді ғылымға XIX ғасырдың басында дат ғалымы Томсон енгізді. Бұл темір металлургиясы дами бастаған кез. Казакстанда темір кендері Оралдың шығыс беткейінде, Қостанай ӛнірінде кӛптеп кездеседі. Темір кендерін тікелей тотықсыздандыру процесі қара металлургия ӛндірісінің дами түсуіне жол ашады. 66. Темірді ӛнеркәсіпте алу әдісіне жатпайды
A) темір (ІІІ) оксидін алюминиймен тотықсыздандыру
В) оксидтерін сутекпен тотықсыздандыру
C) магнитті теміртасты кӛміртек (ІІ) оксидімен тотықсыздандыру
D) темір (ІІ) оксидін кӛміртек (ІІ) оксидімен тотықсыздандыру
E) темір (ІІ) тұздарының балқымасының электролизі
67. Fe2+ ионын анықтауға қолданылатын зат:
А) К2Сr2О7
B) K4[Fe(CN)6]
C) К[Сr(OH)4]
D) KSCN
E) K3[Fe(CN)6]
68. Темірді кеннен тікелей алудың артықшылығы А) 800-900°С температурада алынады, домна пешіне қарағанда жылу аз жұмсалады
В) шойынды балқыту сатысынан басталады
C) арнайы домна пештерінде ӛндіріледі
D) күшті магниттік құймаларды жасауға жол ашты
E) шикiзатты салу және шойынды шығарып алу мезгіл-мезгіл орындалады
69. Магниттік теміртастың формуласы
А) FeS2
B) FeO
C) FeCO3
D) Fe3O4
E) Fe2O3
70. Темірдің периодтық жүйедегі орны
A) IV период, VII А топ
В) IV период, VIII Б топ
C) V период, VIII А топ
D) IV период, VIII А топ
E) V период, VIII Б топ
1578 нұсқа
1. Стехиометрия сӛзі-гректің
A) "құрамдық бӛлік" және ―молекула сӛздерін қосу арқылы түзілген
B) "құрамдық бӛлік" және "ӛлшеу" сӛздерін қосу арқылы түзілген
C) "корпускула" жәнс "ӛлшеу" сӛздерін қосу арқылы түзілген
D) "атом" және "молекула" сәздерін қосу арқылы түзілген
E) "зат" және "дене" сӛздерін қосу арқылы түзілген
2.Тұз және су түзе жүретін қышқыл мен негіз арасындағы реакция
A) айырылу
B) қосылу
C) орын басу
D) бейтараптану
E) тотығу-тотықсыздану
3.Заттардың құрамын таңбалар және индекстер арқылы ӛрнектеу
A) Химиялық таңба
B) атомдық масса
C) химиялық элемент
D) химиялық формула
E) молекулалық масса
4.Химиялық элемент ұғымын химияға енгізген ғалым
A) Р.Бойль
B) М.И. Усанович
C) Д.И.Менделеев
D) М.В .Ломоносов
E) Ж.Пруст
5.Заттың қатты күйден сұйыққа айналмай бірден газтектес күйге айналу құбылысы
A) гидролиз
B) крекинг
C) пиролиз
D) коррозия
E) булану
6. 9,22 г қорғасын (II) иодидінін зат малшері (моль)
A) 0,12
B) 0,22
C) 0,03
D) 0,32
E) 0,02
7.«Алмас» деп аталатын сынап (II) хлоридінің ерітіндісіне мыс тиын салғанда жүретін реакцияның типі мен ерітінді түсі
A) орынбасу және сұр
B) қосылу және жасыл
C) алмасу және кӛгілдір
D) айырылу және қоңыр
E) орынбасу және кӛгілдір
8.Химиялық реакцияның жүру белгілеріне
70

жатпайды
A) иістің ӛзгеруі


B) газдың бӛлінуі
C) түстің ӛзгеруі
D) кӛлемнің ӛзгеруі
E) тұнбаның түзілуі
9.Мырыш гидроксидінің айрылу реакциясы теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
A)5
B)4
C)6
D)7
E)3
10.Айырылу реакциясына жатады
A) АІСІ3 + NaOH → А1(ОН)3↓ + NaCI
B) Ва(НСОз)2 →ВаСО3↓ + Н20 + С02↓
C) Cr203 + Н2 → Сг + Н20
D) Mg3N2 + Н20→ Mg(ОH)2↓+ NH3↑
E) 02+H20 + N02→HN03
11.N → Р → As → Sb → Ві қатарында
A) тотықтырғыш қасиет артады
B) электртерістілік артады
C) металдық қасиет кемиді
D) атомның радиусы қысқарады
E) электртерістілік кемиді
12.Бір топшада орналасқан металдардын тотықсыздандырғыш қасиеттері реттік нӛмірі оскен сайын
A) кемиді
B) бірінші артады, содан сон кемиді
C) артады
D) ӛзгермейді
E) бірінші кемиді, содан соң артады
13.R2O5-ге сәйкес келетін элементтер қатары
A) С, Si, Ge
B) Na,К, Si
C) N,P, As
D) B, Al, Ca
E) Mg, Ca, Ba
14.Периодтың нӛмірі
A) химиялық байланыс түзуге жұмсалған электрондар санымен анықталацы
B) сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондар санымен анықталады
C) атомдағы энергстикалық деңгейлср санымен анықталады
D) атомдағы протон санымен анықталады
E) атомдағы иондар санымен анықталады 15.Атом радиусының арту реті бойынша орналасқан элементтер қатары
A) N, Be, Mg, Р, Na
B) Cl, Р, Si, Al, Mg
C) В, Fe, Ca, Mg,P
D) С, О, F, Mg, P
E) Mg, С, P, S, Zn
16.Тек қана ковалентті байланыстар арқылы түзілген заттар қатары
A) бензол, күхіртсутек, натрий оксиді
B) натрий оксиді, калий гидроксиді, озон
C) аммоний хлориді, натрий оксиді, озон
D) бензол, күкіртсутек, озон
E) аммоний хлориді, күкіртсутек, озон 17.Құрамында 6 б- және 0 π -байланыс бар зат A) бензол
B) метиламин
C) хлорвинил
D) ацетилен
E) ацетон
18.Молекуласында тск қана ковалснтті полюсті байланысы бар заттар қатары
A) кальций хлориді, ацетальдегид B) пентан, натрий нитраты
C) метанол,сутек
D) формальдегид, хлорсутек
E) алмаз, графит
19.Сутектік байланысқа тән қосылыстар
A) арендер
B) спирттер
C) алкиндер
D) альдегидтер
E) алкандар
20.Донорлы-акцепторлық байланыс механизм! бойынша түзілген қосылыстар... деп аталады.
A) молекулалық
B) атомдық
C) иондық
D) коваленттік
E) кешенді 21.Zn+HN03→Zn(N03)2+NK,N03+H20 теңдеуінде тотықтырғыштың алдындағы коэффициент
A) 19
B) 16
C) 13
D) 14
E) 10
22.Тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет кӛрсетеді
A) HNO3
B) Н3Р04
C) H2SO4
D) H2S
E) H2S03
23.КМп04+НС1=КСІ+МпСІ2+СІ2+Н30 теңдеудегі барлық коэффициенттердің , қосындысы
Ӛндірісте фторды кальций фторидінен алу әдісі A) тотықтыру
B) электролиз
C) гидролиз
D) айыру
E) диссоциация
24 . Maccacы 50 г 20%-тті Na2SO, ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO4. 10H20) массасы және судың кӛлемі
A) 22,6 мг. 27,4 мл
B) 22,8 г, 27,4 мл
71

C) 22,6 г, 27,4 л


D) 226 г, 224л
E) 22.6 г, 27,4мл
25. Ӛндірісте фторды кальций фторидінен алу әдісі
A) тотықтыру B) электролиз C) гидролиз D) айыру
E) диссоциация
26.Хлорды калий гидроксндінің суық ертіндісі
арқылы ӛткізгенде түзілетін ӛнімдер
A) KCIO3, КСІ
B) КСІ, 02
C) KCI, KCIO
D) КСІО,Н2
E) КСІО,. Н2
27.20 %-дық 250 г ерітінді мен 30 %-дық 500 г ерітіндіні араластырғанда түзілгеи ерітіндідегі заттың массасы
A) 150 г B) 180 г C) 200 г D) 250г E) 300 г
A) 2,1 т Na2CO3, 2,22 т СаСО3,, 7,54 т Si02
B) 7,54 т Na2CO3, 2,1 т СаС03, 2,22 т SiO:
C) 7,54 тЫа2С03, 2,22 т СаС03, 2,1 т Si02
D) 2,1 т Na2C03, 7,54 т СаС03,2,22 т Si02
E) 2,22 т Na2COs, 2,1 т СаС03, 7,54 т Si02 33.Кремний (IV) оксиді мына заттардың жұбымен әрекеттесе алады
A) Na2C03, KCI
B) C02, N205
C) NaOH, С02
D) Mg, СаС03
E) Н20, Mg
34.Аммоний нитратының құрамындағы азоттың массалық үлесі
A) 30 %
B) 35 %
C) 50 %
D) 45 %
E) 40 %
35.Азот молекуласының реакцияға түсу қабілеттілігі тӛмен, себебі атомдары арасында A) берік бір байланыстын болуынан
B) әлсіз екі байланыстын болуынан
C) 6ерік үш байланыстың болуынан
D) бос кеңістік болуынан
E) әр аттас зарядты иондардың ӛзара тартылуы әсерінен
36.Ca3(РО4) 2 + С + SiO2 → Р + СО + CaSiO3 процесі бойынша құрамында 20% қоспасы бар 1 т фосфорит рудасынан алуға болатын фосфордың массасы (кг)
A) 240
B) 80
C) 480
D) 160
E) 320
37. 148 г кальций гидроксиді аммоний хлоридімен әрекеттескенде түзілетін аммиаюын зат мӛлшері
A) 6 моль
B) 3 моль
C) 2 моль
D) 5 моль
E) 4 моль
38. Магнийдін азотпен және оттекпен әрекеттесу реакциясы теңдеулеріндегі коэффициенттердің қосындысы
A) 8
B) 6
C) 10
D) 14
E) 12
39.Күкірт қышқылының 20 %-дық 100 г ерітіндісімен 32 %-дық 50 г ерітіндісі араластырылды. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлссі
A) 44%
B) 24%
28.50 г
A) 46 г
B) 48 г
C) 40 г
D) 45 г
E) 42 г
29.4 моль кремний тетрафторидін алу үшін балқытқыш қышқылмен әрекеттесетін кремний диоксидінің массасы
A) 270 г
B) 240 г
C) 210г
D) 180 г
E) 120 г
30.Қалыпты жағдайда 10 грамм кӛміртек (II) оксидінің алатын кӛлемі (қ.ж.)
A) 5 л
B) 7 л
C) 6 л
D) 4 л
E) 8л
31.5 г антрацитті жаққанда 5,6 л (қ.ж.) кӛмірқышқыл газы түзілсе, онда антрациттің құрамындағы кӛміртектік массалық үлесі (%) A) 55
B) 70
C) 60
D) 65
E) 50
32.Массасы 10т шыны (Na20 • CaO 6Si02) алу үшін мына заттардың Na2CO3, СаСОз, Si02 қажет массалары
4 %-тті ерітіндідегі судың массасы
72

C) 38%
D) 48%


E) 62%
40.Күкірт қышқылымен әрекеттесетін зат A) оттек
B) криптон
C) негіздер
D) азот
E) аргон
41.35,2гтемір(ІІ)сульфидін күкірт қышқылының артық мӛлшерімен әсер еткенде түзілген күкіртсутектің (қ.ж.) кӛлемі
A) 4,48 л
B) 5,60 л
C) 6,72 л
D) 7,84 л
E) 8,96 л
42.Құрамында 40% қоспасы бар 40 г темір колчеданынан алынатын күкірт диоксидінің массасы
A) 25,4
B) 25,6
C) 25
D) 25,5
E) 25,3
43. Темір ӛндіру үшін тиімді кен. A) магнетит Ғез04
B) пирит FeS2
C) сидерит FeC03
D) гематит Fe203
E) лимонит Fe203 nH20
44.Мына реакциядағы «X» ӛнімі С → CaC2 →С2Н2 →X→MgCO3
A) Na20
B) CaO
C) СО2
D) СО
E) СО3
45.Массасы 80 г темір (III) оксидін кӛміртекпен тотықсыздандырғанда түзілген темірдің массасы A) 112 г
B) 84 г
C) 28 г
D) 56 г
E) 42г
46. 2 г мырыш 20 г 14,6 %-ті тұз қышқылымен әрекеттескендс түзілген тұзды 4,0г мыс (ІІ) оксидінен ӛткізді. Түзілген қатты заттың массасы A) 1.52 г
B) 1.92 г
C) 4,52 г
D) 5,51 г
E) 3,51 г
47.NaNO3 ,Pb(NO)2, Cu(NO)2, Ni(NO,)2 тұздарынын тең келемінен тұратын сулы ерітіндісі электролизге ұшыратылды. Катодта ең бірінші тотықсызданатын бӛлшек
A) Сu2+
B) Na+
C) Ni2+
D) H2O
E) Pb2+
48.Фенилаланиндегі кӛміртектің массалық үлесі A) 57,51%
B) 39,65%
C) 45,42%
D) 55,45%
E) 42,55%
49.Массасы 5,3 г бензол гомологын нитрлегенде 7,55 г мононитротуынды түзілді. Бензол гомологының формуласы
A) С8Н10
B) С10Н14
C) С9Н12
D) С6Н6
E) С7Н8
50.108 m3 этиленнен (қ.ж.) алынатын (ӛнімнің шығымы 78%) этиленгликольдің массасы (кг) A) 235
B) 236 C) 238 D) 237 E) 233
Бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
51.Берілген реакцияның CO + Н20(г) ↔ С02 +Н2 + 0 тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай A) СО концентрациясын кӛбейту
B) C02 концентрациясын азайту C) қысымды жоғарылату
D) СО концентрациясын азайту E) температураны тӛмендету
F) температураны кӛтеру
G) С02 концентрациясын кӛбейту
H) қысымды азайту
52.Реакцияның температуралық коэффициенті 3- ке тең.Температураны 30°С кӛтергенде реакция жылдамдығы
A) 9 есе азаяды
B) 27 есе артады
C) ӛзгермейді
D) 3 есе азаяды
E) 9 есе артады
F) 81 есе артады
53.300 г суда 50г мыс купоросының кристаллогидраты CuSO4* 5Н2О ерітілген. Алынған ерітіндідегі сусыз мыс (II) сульфатының массалық үлесі (%)
A) 10,24
B) 7,97
C) 6,86
D) 2,29
E) 14,83
F) 9.14
G) 4,57
73

H) 12,53
54.Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясының сызбанұсқасы


A) NaCI+AgN03 →AgCI↓. +NaNО3
B) BaCl2+Na2S04→BaS04↓+2NaCI
C) S02 + H20 →H2S04
D) P205 + H20→ H3P04
E) S03 + H20→H2S04
F) S03 + Na20→Na2S04
55.Дихром триоксидініч құрамындағы оттегтің массалық үлссі
A) 47,4%
B) 34,8%
C) О 36,8%
D) Di 31,6%
E) 36,9%
F) 48,0%
G) 68.4%
H) 52,0%
56.Екі дайлы оксид
A) SO2
B) SnO2
C) FeО
D) NO
E) CI2О
F) CrO
57.Құрамында 15 % қоспасы бар 400 г кальций карбидінсн алынған алетнпеннін шығымы 80 % болса, оның (қ.ж.) кӛлемі
A) 95,2л
B) 67,2л
C) 89,6 л
D) 78,4 л
E) 22,4 л
F) 56,0 л
G) 44,8 л
H) 33,6 л
58.Егер хлорлану реакциясы 1 -ші сатыда жүретін болса, массасы 0,4 кг метанмен әрекеттссетін хлордың (қ.ж.) кӛлемі
A) 320 дм3
B) 520 дм1
C) 940 дм3
D) 560 дм3
E) 280 дм3
F) 420 дм3
G) 700 дм3
H) 620 дм3
59.39 г бенэзолды гидрлеу нәтижесіндс 45мл циклогексан (р = 0,78 г/мл) алынды. Түзілген ӛнім шығымы (%)
A) 85,74
B) 84,85
C) 83,57
D) 87,22
E) 86,46
F) 81,92
60.Нитрон талшығының мономері акронитрилді
пропеннен алады: 2СН2=СН - СНз + 2NH3 + 3О2 →2СН2=СН - С = N + 6Н20; Пропеннің 8 м3- нен (қ.ж.) алынатын акронитрилдің массасы
A) 28,4 кг
B) 20,35 кг C) 23,62 кг D) 25,42 кг E) 22,3 кг F) 18,93 кг
Мәнмәтіндік тапсырмалар
1-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
XX ғасырдың 50 жылдары синтетикалық жуғыш заттар негізі жуатын ұнтақтар шыққанға дейін, кӛптеген әйелдер ақ кірді силикатты желімнің ерітіндісінде қайиатқан. Силикатғы желімнің жуғыштық қасиетін түсіндіріңіз.
61.Силикатты желімнің жуғыштық қасиеті
A) күшті тотықсыздандырғыш
B) гидролиздснбейді, бейтарап орта
C) гидролиздсніп, сілтілік орта кӛрсстеді
D) күшті тотықтырғыш
E) гидролизденіп, қышқылдық орта берсді 62.Силикатты желім
A) аммоний силикатының ерітіндісі
B) калий силикатының судағы ерітіндісі
C) натрий силикатыныңерітіндісі
D) литий силикатының ерітіндісі
E) кальций силикатының ерітіндісі
63.Массасы 50 г силикатты жслім алу үшін жұмсалатын құрамында 85% SiO2 бар құмның массасы
A) 28,9г
B) 56,8r
C) 24,6г
D) 39,3r
E) 57,9 г
64.48,8 г силикатты желімді 15,8 гтұзқышқылыменӛңдегендетүзілген тұнбаның массасы
A) 31,2 г
B) 16,9 г
C) 27,5 г
D) 30,4 г
E) 20,3 г
65.Қазанның күйссін кетіру үшін 10 л суда 250 г Na:C03,250 г кір жуатын ұнтақ. 200 г силикатты желім ерітілген болса, қоспадағы әр заттың массалық үлесі
A) 2,34% Na.COj, 2,34% кір жуатын ұнтақ. 1,87% силикатты желім
B) 1,52 % Na2C03, 3,62 % кір жуагтыи ұнтақ, 4,25% силикатты жслім
C) 3,25 % Na2COj, 2,55 % кір жуатын ұнтақ, 2,85% силикатты жслім
D) 2,34% Na2CO,. 3,56% кір жуатын ұнтақ, 3,62% силикатты желім
74

E) 2,15 % Na2C03.2,15% кір жуатын ұнтақ, 3,42% силикатты желім


Мәнмәтіндік тапсырмалар
2-мәнмәтін
Бір дұрыс жауабы бар 5 тапсырма
Лабораторияда тепе-теңдікте тұрған әрекеттесуші заттардың ҒеСІ KSCN жәнс реакция нәтижесінде түзілген Fe(SCN)3 мен КСІ ерітінділері бар Реакция ӛнімінің шығымын кӛтеретін жағдай жасау керек. 66. 90,18 г темір(ІІІ) хлориді мен 50,44 г калий тиоцианаты әрекеттескенде түзілген темір(ПІ) тиоцианатының массасы
A) 39,87r
B) 59,8г
C) 127,63г
D) 119,5
E) 79,74г
67.Берілген жүйеде FeCl3 +3KSCN↔Fe(SCN)3 +3KC1 калий хлоридінің концентрациясын арттыру тепе- теңдікті
A) алдымен оңға, соңынан солға ығыстырады
B) оңға ығыстырады
C) алдымен солға, соңынан оңға ығыстырады
D) ығыстырмайды
E) солға ығыстырады
68.Берілген жүйеиің FeCl3 +3KSCN ↔ Fe(SCN)3 +ЗКСІ тепе-тендігін оңға қарай ығыстыратын жағдай A) қысымды жоғарылату
B) қысымды азайту
C) FeCI3 концентрациясын кӛбейту
D) KCI концентрациясын арттыру
E) Fe(SCN)3 концентрациясын кеміту
69.Химиялық тепе-теңдікке әсер ететін факторлар
A) ингибиторлар
B) ӛршіткілер
C) заттардың концентрациясы
D) тығыздық
E) заттардың пішіні
70.Қайтымды реакция дегеніміз
A) бастапқы заттар толығымен ӛнімге айналады
B) тұнбанын түзілуі
C) бір бағытта жүреді
D) қарама-қарсы екі багьпта жүретін
E) әлсіз электролиттің түзілуі

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет