Біздің қоғамда ықпалды топ­ тар әлі де бар. Лоббизм арқылыжүктеу 4.55 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата07.04.2017
өлшемі4.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЖОҚ

–  Біздің  қоғамда  ықпалды  топ­

тар  әлі  де  бар.  Лоббизм  арқылы 

осын  дайлар  жеке  сот  орындау шы­

ла ры  туралы  заңды  Парламентке 

өт кізуге  тырысып  жатыр.  Жасы ра­

тыны жоқ, жеке сот орындаушылары 

бүкіл  Еуро па  жұртшылығында  бар. 

Алай да  «Батыс  әлемі  жаппай  осы 

жүйеге көшкен» деп аттандап шыға 

келе тіндерге таңғаламын. Шетелдің 

шаб   лонын  бізге  алып  келемін  деу­

шілер қатты қателеседі. Әлі де болса 

біздің халықтың жеке сот орын дау­

шылары институтын енгізуге дайын 

емес.  Оны  үнемі  айтып  келемін. 

Екін  шіден,  құқықтық  санамыз  да ­

йын емес. Үшіншіден, осы жүйе ен­

гізіле тін  болса,  онсыз  да  қоғамы­

мызды  лай лап  отырған  жемқор­

лық  тың кө ке сі пайда болады. 

ИӘ

–  Әрине  керек!  Бұл  мәселе  елі­

мізде  алғаш  рет  Елбасының  қаты­

суы мен  өткен  Қазақстан  Судьялар 

одағы  съезінде  көтерілді.  Ол  неге 

көтерілді? Біз бүгінде нарықтық эко­

номика  жолымен  өмір  сүріп  келе­

міз. Қай сала болсын заман тала бы­

на  сай  лайықталуы  тиіс.  Екі  заң  ды 

тұлғаның  арасындағы  іске  бай  ла­

нысты сот шешімдеріне мем ле кеттік 

сот  орындаушыларының  ба  руы  не 

үшін  керек?  Бұл  шешім дерді  жеке 

сот орындаушылары орын дауы тиіс. 

Оның  үстіне  біз  бас қа  елдердің 

жұмыс тәжірибесін қа рап отырмыз. 

Іссапармен  барған да  көріп  те  жүр­

міз.  Франция,  Герма ния,  АҚШ  се­

кілді  әлемнің  65  елінде  жеке  сот 

орын даушылары  жұмыс  істеп  жа­

тыр. 

Олардың  пайымдауынша,  Қазақстан  аума ғын ­дағы киік атаулы Үстірт, Бетпақдала және Еділ­Жайық 

таралымы  (популяциясы)  болып  шарт ты  түрде  үш 

топқа  бөлінетін  көрінеді.  Ал  ға лымдар  «ақбөкен 

атау         лы  осыдан  14  мың  жылдан  астам  уақыт  бұрын 

пайда болған» деген мәліметті алға тартады. Содан 

бері  оның  басынан  талай  зауал  өткені  кәміл.  Тіпті 

оның кейбір «заман дас тары» мен жасы кіші «бауыр­

лары» жер бетінен біржола жойылып кеткені мәлім. 

Ал  ол,  құдайға  шүкір,  әлі  келеді.  Сөйте  тұра  оның 

бүгінгі ең басты жауы адам болып отыр. Жалғасы 4-бетте

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№55 (55) 

16 сәуiр

бейсенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Сәкен Өзбекұлы, 

заң ғылымының докторы, 

академик:

Ирак елекеев, Жоғарғы Сот 

жанындағы Сот әкімшілігі 

жөніндегі комитет төрағасы:

ТА

ЛҚы

3-бет

4-бет

5-бет

Ой­көкПАр 

Әнші туар, 

тыңдаушы тумай 

қор болады­ау!

Жасанды 


өніммен жан 

сақтап отырмыз

П

А

йымСанақтан соңғы 

демографиялық саясат

www.аlashainasy.kz

150,66

200,03

4,52

22,05

7920,2

803,7

847,2

51,53

894,5

Жез киік, біздің жақтан 

қайда кеттің?..

Жеке сот орындаушылары институтын енгізу керек пе?

еліміздің құқықтық жүйесінде бірқатар өзгерістер 

болып жатыр. Соның бірі – сот жүйесіндегі 

атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамаларды 

жетілдіру, ондағы туындаған көкейкесті мәселелерді 

шешу, сот шешімдерінің уақтылы, кедергісіз, жылдам 

орындалуын қамтамасыз ету мақсатында туындаған 

сот орындаушыларының жеке институтын 

қалыптастыру идеясы екені белгілі. Дегенмен елеулі 

жетістіктерді бағындырып отырса да, сот жүйесіндегі 

кемшіліктер туралы айтылып қалады. бір ғана мысал, 

сот шешімдерінің орындалу жайы. көбінесе сот 

шешімдерінің 30 пайызы орындалмай жатады. бұл 

қазіргі қалыптасқан мемлекеттік сот орындау 

жүйесінің кемшілігін білдіре ме? Аталған институтты 

енгізу өзекті мәселені шешудегі маңызды жолдың 

бірі бола ала ма? енді осы мәселе жайлы мамандар 

не дейді екен? 

киікті қазақ қана емес, жер жүзіндегі 

көптеген халық кие тұтады. Алайда киесіне 

ие бола алатындар да бар, барынан 

айырылып қалып жатқандар да жеткілікті. 

Соның бірі біз екенбіз. Айталық, өткен 

ғасырдың елуінші жылдары қазақ 

даласында жортқан киік саны 5 миллионға 

жетіп жығылса, қазақ жеріндегі киік саны 

18-20 жылдай бұрын 1 миллион 200 мың-

ға түсіп кеткен. Ал қазір мамандар «қазақ 

жеріндегі киік саны 70 мыңды құраса 

жарар еді» деп қыпылықтап отыр...

Мәдени дағдарыстың 

алдын алуға кірістік

Қандай да бір мемлекеттік 

маңызды шаруа болсын оған, 

ең алдымен, бАҚ 

қызметкерлері 

жұмылдырылатыны рас. 

Алайда біздегі мәдениет 

майданында қолданып 

отырған тактикалық іс-

жоспарларымыз қаншалықты 

нәтиже беруде, бүгінгідей 

дағдарыс кезеңінде руханият 

мәселесіне қай деңгейде көңіл 

бөліп отырмыз? Осы орайда 

кеше еліміздің Мәдениет және 

ақпарат министрлігінде сансыз 

сауалдарға жауап іздеуге 

талпыныс жасаған алқа 

мәжілісі өтті. 

Ақиқатын  айтсақ,  соңғы  уа­

қыт та  мемлекет  басшысы  мен 

Үкі мет еліміздің мәдени­ақпарат­

тық саласына айтарлықтай қолдау 

көрсетіп отыр. Жуырдағы бюджет 

шығыстарын  қысқарту  мен  оң­

тайландыру  жұмыстарына  қара­

мас тан,  мәдениет  саласындағы 

стра тегиялық  жоспарларға  өзге­

рістер енгізілмеген.

Жиын  барысында,  негізінен, 

мем лекеттік  тіл  мәртебесіне  мән 

беру барысын барынша байыпты 

жет кізген  министр  биылғы  жыл­

дың халық санағы бойынша Қа­

зақстанда  қазақ  халқының  па­

йыз дық  көрсеткіші  67  пайызға 

же тіп  отырғандығын  тілге  тиек 

ете  келе:  «Алдымен  мемлекеттік 

тілді  қолдау  ісін  министрліктен 

бас тауымыз керек. кеше ғана өз­

деріңіз  куә  болдыңыздар,  Үкімет 

мәжілісінде 

Премьер­министр 

оты  рысты  басынан  аяғына  дейін 

қазақ  тілінде  өткізді.  Әріптесте­

ріміздің барлығы шамалары кел­

генше қазақша сөйледі. Осы үр діс 

алдағы  уақытта  да  тап  осы  ба­

ғытта  жалғасатын  болады.  Біз 

бір те­бірте осыған үйренуіміз ке­

рек», – деді.

Жалғасы 5-бетте

Алмат ИСӘДІл

Әлбетте,  аяқ  астынан  жарақаттану  не ме  с е  жасы 

ұлғайғанда өзі нәпақа тапқан сү   йікті кәсібінен зардап 

шегу,  спорттың  бас  қа  түрлерімен  салыстырғанда, 

жекпе­жек терде  жиі  кездеседі.  мәселен,  бокс  пен 

күресті  алайық.  Қазіргі  кез ден  сәл  кейінге  шегінсек, 

рүстем  Ірге баев,  Ердос  Жаңа бер генов  сынды  май­

тал ман дарымыздың спорт тық ғұмырын ерте аяқтауға 

бір ден­бір  себеп  ауыр  соқ қы  болғанын  байқай мыз. 

Ал  Бейжің  Олим пиадасынан  кейін  шар шы  алаңнан 

аса ауыр салмақтағы бокс шымыз руслан мырсатаевты 

таппай  қал дық.  Неліктен  деп  ойлайсыздар?  Қолы­

мызда  бар  ақпараттарға  сүйенсек,  рус лан  бүгінде 

жүрек ауруынан зардап ше гіп отырған көрінеді. Егер 

алдағы жарты жыл дың ішінде денсаулығын түземесе, 

был ғары қолғабын мүлдем шегеге ілуі де ғажап емес 

екен. Оны бокстан ұлттық құра ма мыз дың бас бапкері 

Дамир Буданбеков те растайды. Жалғасы 7-бетте

владимир кертИев, 

«Охотзоопром» РМҚК күзет қызметінің бастығы:

–  Биыл  бөкендерді  заңсыз  аулауға  қатысты  төрт 

де рек  тіркелді.  Оның  ішінде,  Батыс  Қазақстан  об лы­

сында – бір, Қарағанды облысында – екі және Қызыл­

орда об лысында бір дерек. Соңғысы – осы Қызылорда 

об лысында болған оқиға. Тапа­тал түсте дүкенде киік 

еті  сатылып  жатқаны  естілісімен,  «жалған»  сатып 

алушы ның  көмегімен  саудагер  әйел  ұсталды.  Батыс 

Қазақстан облысында бір киік мүйізі табылды. Бірақ 

ол  дерек  бойынша  қылмыстық  іс  қозғалған  жоқ. 

Былтыр  еліміз  бойынша  бөкен  басы  61  мыңды 

құрады. Оның ішінде, Үстірт киігі – 10 400, Бетпақдала 

жануары – 32 300, Жайық алабы киігі – 18 300. Жыл 

сайынғы табиғи өсім – 15 пайыз деңгейінде. Биылғы 

санақтың  қоры тындысы  әлі  белгісіз.  Айта  кетейік, 

2004 жылдан бері республикада киікті қорғау жақсы 

жолға қойылды. «Қызыл кітапқа» енгізіліп, айрықша 

қамқорлыққа  алын  ған  жануардың  бірі  –  жайран. 

өкінішке қарай, оны ау лайтындар да тыйылмай отыр. 

Биыл  маңғыстау  об лысында  алты  бірдей  жайранды 

жайратып салған бра коньер лер ұсталды. 

ПІкІр

«Жазым аяқ астында» деп жатамыз. 

Дегенмен басқа салаларға қарағанда осы 

бір сөз спорт әлемінде жиі қолданылады-

ау! Өйткені спорттың қай түрі болсын, 

жарақаттан айналып өтетіндерді кездестіру 

өте қиын. бокста болсын, күресте болсын, 

футболда болсын, тіпті бір қарағанда 

жеңіл көрінетін фитнесте де жарақат 

алып қалу қаупі өте зор. ендеше, бүгінгі 

тақырыбымызда спорт түрлерінің 

спортшыларға берер теріс тұстарын талдап, 

саралап көрсек...

Ебедейсіз қозғалған 

қасындағы жолдастарының 

біріне телекамераның алдында 

Украина президенті 

виктор ЮщенкО:

«Не болды сізге молдаван құ­

сап...» 

Артынша ешбір ұлтқа сөз кел­

тіргісі  келмегенін  айтып,  кеші рім 

сұрады. 

(fraza.ua сайтынан)ДАТ!

6-б

етте

Қажымұқан АрынОв:

ҚАЗАҚСТАННыҢ 

ХИмИЯ өНЕркӘСІБІ, 

ДАмыҒАН ЕЛДЕрмЕН 

САЛыСТырҒАНДА, 

ЕкІ ҰрПАҚҚА АрТТА 

ҚАЛыП кЕЛЕДІ

Мұхтар Құл-МұхАММеД, 

ҚР мәдениет және ақпарат министрі:

«Дағдарыстар  өтеді  де  кетеді.  Ал 

мемлекет  тәуелсіздігі  мен  ұлт  мұраты, 

ұрпақ болашағы сияқты құндылықтар 

мәңгілік  қалады.  Біздің  жұмысымыз­

дың  негізгі  мақсаты  да  осыған  бағыт­

талуы керек. Біз халқымыздың өркен­

деген дігінің белгісі ретінде ана тіліміз­

де  сөй леуді  дәстүрге  айналдыруы мыз 

ке рек.  Әрине,  өзге  ұлт  өкілдерінің 

жағдайын түсінеміз. Бірақ мемлекеттік 

тіл ге деген құрмет болуы қажет».САйғАҚтАрДың ОрАл,  ҮСтІрт ЖӘне бетПАҚДАлА АйМАҚтАрынДАғы МекенДерІ

Спорттан да 

қауіп бар

мӘСЕЛЕ


«Самұрық­Қазына» ұлттық әл­ауқат қоры өткізген 

кешегі  баспасөз  мәслихатында  аталған  қордың  ат­

қарушы директоры Бақытжан Сәрекеев осылай деді. 

Оның  айтуынша,  несиесін  төлей  алмай,  орта  жолда 

тоқтатып  қалған  азаматтар  Үкіметке  талап­тілектерін 

білдіріп  жатыр.  Олардың  тағдыры  алдағы  уақыттың 

еншісінде.

Жалғасы 2-бетте

«екінші деңгейлі банктерден алған 

ипотекалық несиелерін төлей алмай, 

қарыздар болып қалған Қазақстан 

азаматтары қазіргі қайта қаржыландыру 

бағдарламасын игілікке жарата алмайды. 

Ондай адамдардың көп екенін білеміз, 

бірақ оны басқа жолмен шешу 

қарастырылатын болады. Шынын 

айтқанда, бұл – «Самұрық-Қазына» ұлттық 

әл-ауқат қорының құзырына кірмейді.    

бұл – мемлекеттік деңгейде шешілетін 

ауқымды мәселе».

банктер халықты 

неге қорқытады?

А

бай Ом

А

рОВ (колла

ж)


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№55 (55) 16.04.2009 жыл, бейсенбі

www.alashainasy.kz

2

Басы 1-бетте

нарық

Ел жаңалықтарыинвЕстиция

мәсЕлЕ


?

А л А ш т ы   А л А ң д А т Қ А н   с А у А л

А л А ш т ы   А л А ң д А т Қ А н   с А у А л

Мұрат Ақынов,

сарапшы, «СентрасСекьюритиз» АҚ:

Бір анығы, қаржылық қадағалау агент­

тігі  борыш  иелерімен  келісіп,  қарызды 

қайтарудың жаңа жоспарын тапсыруға үш 

ай  мерзім  белгіледі.  Бізге  ақпан  айында 

жұмысына кіріскен «альянс банк» ақ бас­

қарма  төрағасы

  Мақсат  қАБАшевке 

бір неше сұрақ қоюдың сәті түсті:–  Банк  таратқан  баспасөз  релизінде 

банктің  АҚШ  Қазынашылық  облига ция­

ларын  кепілзат  ретінде  қойып,  гарант 

бол ғаны және қазір келген зиян мөл шері 

анықталып жатқаны жазыл ған. Сон да ке­

піл дікті төлейтін күн туды ма, әлде обли­

гациялар құнсызданып кетті ме?

– Шындығын айтсам, бұл жердегі мә­

селе – біздің сыртқы инвесторлармен қа­

рым­қатынасымыз. Бұл – банктің сыртқы 

қарыздарға байланысты қаржылық қада­

ғалау  агенттігімен  арақатынасы.  Ең  бас­

тысы,  мұның  клиенттерге  қызмет  көр­

сетуге 


және 

қазақстан 

аумағында 

бе кі тіл ген мә мі  ле  лерге зияны тимейді.–  Сонда  мәміле  өзге  екі  компания 

арасында  бекітіліп,  банк  оған  кепіл 

болды ма?

– Білесіз бе, бұл – коммерциялық мә­

Банк

тЕ

рЖеңілдік сұраған жеңіліс емес

се ле. Біз осындай жағ­

дай туындағанын, оны 

ше шіп  жатқаны мызды 

ха барлағымыз  кел ді. 

мә   се ленің басы ашыл­

ғанда,  міндетті  түр де 

хабарлаймыз.–  Бірнеше  мәрте 

ак  тивтер 

мөлшері 

аза ю ға  қарай  қайта 

ба  ғаланатынын  ха­

бар ладыңыздар.  Осы 

активтердің  мөл шері 

қандай?

–  жо­жоқ,  біз  мә­

міле  құнын  жария ла­

дық. Шамамен, қанша 

активтің  қайта  баға­

ланатынын анықтап жатырмыз. қо сым ша 

қанша провизия жасақтау қажет  тігін, қан­

дай  шаралар  атқару  керектігін  есеп ­

теудеміз.

–  Реструктуризация  кезінде  сыртқы 

қарыздың  жалпы  мөлшері  арта  ма? 

Өйткені  қарызды  қайтару  мерзімін 

ұзарт саңыздар,  кредиторлар  оның  құ­

нын көтеруі мүмкін ғой.

–  Бұл  –  енді  мүлдем  коммерциялық 

ақ парат.  Біздің  қаржылық  консультант­

тары мыз  бар,  олармен  жұмыс  істеп  жа­

тыр мыз. Уақыты келгенде, бәрін де айта­

мыз.  сырт қы  қарыздарды  қайтарудағы 

жа   ңа жос пары мызды қаржылық қадаға­

лау агент тігіне көрсетуге үш ай уақытымыз 

бар.

–  «Альянс  банкті»  сатып  алғысы 

келетін  жергілікті  инвестор  бар,  – 

дейді.

–  қазір  елдің  бәрі  сыртқы  қарыз­

дарымызды  қайтерімізді  күтіп  отыр.  ин­

вес торлармен содан кейін сөйлесеміз.–  Банк  акцияларының  76  пайызы 

«Самұрық­Қазына» қорына 100 теңгеге 

сатылатыны  туралы  ақпан  айында  жа­

рия ланған  еді.  Мәміле  қашан  бекі­

тіледі?

–  сыртқы  қарызды  төлеу  тәртібі 

жеңілдетілген соң ғана.

–  Қазір  заң  жүзінде  банктің  негізгі 

акционері Марғұлан Сейсембаев па?

– акционер – Seimar Aliance Financial 

Corporation.

–  Марғұлан Сейсембаев директор­

лар кеңесінің төрағасы ма?

– иә.


Банктердің арасынан бірінші болып «Альянс банк» 

кредиторларынан сауға сұрады. Биыл 750 миллион доллар 

шетелдердегі борыш иелеріне төленуі керек еді. Банк кестеге 

сәйкес 19 наурызда 66 миллион долларды өтей алмай қалды. 

«Альянс банк» таратқан баспасөз релизіндегі мына мәліметтер 

банк қиындығын түсіндіргеннің орнына көп сауал тудырды. 

Анар қуАнышБековА 

Сырт көз не дейді? 

Kz  rating  агенттігі  сарапшысы  Денис 

рыбалкин  «сыртқы  қарызды реструктури­

за  ция лау  банк  активтерінің  нашарлау  үр  ­

дісін байқатады. Ұзақ уақыт бойы банк ак­

тивтері, соның ішінде, несие портфелі өте 

қарқынды  өсті.  Борышты  төлеу  тәртібін 

жеңілдетуді  сұрауы  банктің  халықаралық 

инвесторлармен қарым­қатынасын күрде­

лен діреді» деген пікірде. 

ал  Ұлттық  банк  төрағасы  Григорий 

марченко ойы бұған қарама­қарсы: «рес­

трук  туризация  оң  әсер  береді.  Өйткені 

белгісіздік  кезеңі  жойылады.  Банк  мін­

деттемелерінің  қандай  бөлігіне  же ңіл дік 

жасалатыны,  қайсысының  мер зімі  созы­

ла тыны  анықталады.  сөйтіп,  «мемлекет 

банктердің қарызын төлеп бере ме» деген 

сауал жойылады. реструктуризация дұрыс 

жасалса, банкке де, мемлекетке де жақсы 

болады».

қазір  банкте  Lazard  инвестициялық 

банкі  «дью  дилижанс»,  яғни  активтерді 

ба   ға   лау  ісін  жүргізіп  жатыр.  Есеп  мамыр 

айын да әзір болмақ. Банктің жалпы сырт­

қы қарызы – 4 миллиард доллар. Бұл Бта 

банк тің 11 миллиард долларынан аз, де­

ген      мен  оңай  ақша  емес.  «Бта  банк»  әле­

уетін  Goldman  Sachs  мамандары  бағам­

дауда.  қос  банктің  шамасын  байқау  үшін 

«дью  дилижанс»  қорытындысын  күту 

керек.


денис рыБАлкин,

KZ rating агенттігі сарапшысы:

– Мемлекеттік банктің акционерлік капиталына кіруі туралы 

келісімге  қол  қойылғаны  мәселені  тезірек  шешеді  деп 

ойлаймын.  Жалпы,  біз  мәселенің  оң  шешім  табарына 

сенімдіміз.  Сыртқы  қарыз  дың  төленеріне  мемлекет  кепілдік 

берсе, ре струк туризацияның кері ықпа лын, соның ішінде, ел 

ішінен  тартылған  пассивтердің  (ред.депозиттер)  әкетілуін 

тежейді деп ойлаймын. 

Ұлттық банк төрағасы Григорий МАрченконың 

«Альянс банктің» сырт қы қарызын төлей алмай жат-

қанына қатысты түсініктемесі:

«Ұлттық банк төрағасы ретінде қандай да бір баға берсем, 

мұның заң тұрғысынан зардабы болып жатса, бұл профессио­

нализмге қайшы келер еді, әрі ақымақтық болады. Сондықтан 

естіртіп айтпаған жөн болатын белгілі бір сөздер бар».

–  Елде  химия  өнеркәсібінің  дамуы 

үшін  бірегей  база  қалыптасқан.  мине­

ралдық  қордың  дәлелденген  базасы  да, 

химиялық  кәсіпорындар  шоғырланған 

орын дарда  қа жетті  концентрация  да, 

басқа  да  қо лайлы  факторлар  толық  бар. 

Демек,  бұл  салаға  қолдау  білдіргеніміз 

абзал,  –  дейді  министр  в.Школник 

мырза. 


алайда министрдің айтуынша, ин вес­

тициялық  ресурстардың  тапшылығы  әлі 

де болса байқалып отыр. Бұл ретте «бірік­

кен  химиялық  компаниялар  құру  –  осы 

са лаға  инвестиция  тарту  тауқыметін 

шешеді» деген үміт те бар. міне, келешекте 

осындай  қадамдармен  жүру  арқылы 

Үкімет  отан дық  химия  өнеркәсібіне  дем 

бермек.

қарлығаш САйлАуБАевА

Жобаларға 

қаржы беріле 

бастады 

елде шағын және 

орта кәсіпкерлікті қайта 

қаржыландыру үлесі өткен 

аптаның соңында 64 пайызды 

құрады. Бұл жайлы Үкімет 

басшысының орынбасары 

Серік Ахметов мәлім етті. 

жалпы,  шағын  кәсіпкерлікті  қолдау 

төңірегінде  «Даму»  кәсіпкерлікті  дамыту 

қоры» акционерлік қоғамының басқарма 

төрағасы Болат мұқышев:

– қайта қаржыландырылған жобалар­

дың 36 пайызы – жаңа. Бұл бізді қуантады. 

Өйткені  белгіленген  мерзімнің  алғашқы 

кезеңінде қайта қаржыландыруға көбірек 

көңіл бөлінеді деп күткенбіз. алайда қайта 

қаржыландырылғандарға қарағанда, жа­

ңа  жобалар  көбірек  болып  отыр.  Бұл 

банктердің жалпы алғанда, ұтқырлық та­

ныта  бастағанын  аңғартады.  сондай­ақ 

үкімет  тарапынан  қайта  қаржыландыру 

үр дісін  жеңілдету  мақсатында  қабыл­

данған  шаралар  да  өз  ықпалын  тигізуде, 

– дейді.


 Оның айтуынша, қаржыландырылған 

жобалардың  арасында  өнеркәсіп  сала­

сының  үлесі  –  15  пайыз.  қазіргі  таңда 

екінші  деңгейлі  банктердің  тең  жартысы 

барлық  саладағы  жобаларды  қаржы лан­

дыруға қатысуда. Бекіре 

тұқымының 

тектік қоры 

сақталады 

Бұдан былай бекіре 

тұқымын сақтауға бақылау 

күшейтілетін болады. 

Бұл жайында каспий 

жағалауындағы бес елдің 

бекіре өсіретін тәлімбағының 

өкілдері хабарлады.

Дүниежүзілік  сауда  ұйымы,  БҰҰ  даму 

бағ дар ламасы  және  Дүниежүзілік  банк 

се кілді халықаралық ұйымдардың кеңес­

шілері  бас  қосқан  жиында  браконьерлік 

әрекеттер және бекіре балықтарын шама­

дан тыс аулау жайында сөз болды. 

– Бекіре балықтарын құтқарудың жал­

ғыз  жолы,  оларды  қолдан  ұдайы  өсіріп 

отыру  және  балық  зауыттарының  көмегі­

мен балықтың тектік қорын сақтап қалу, – 

дейді біздің отандық мамандар. 

сондай­ақ  бұл  кездесуде  бекіре  ба­

лығын тәлімбақ жағдайында көбейту жө­

нінде  тәжірибе  алмасу  жайы  да  сөз  бол­

ды. 


мұндай  шара  болашақта  БҰҰ  Даму 

бағ дарламасының  қолдауымен  өткізіл­

мек. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет