Бұл дипломдық жобада lte advanced технологиясына жалпы шолу


LTE Advanced физикалық деңгейінің сипаттамасыжүктеу 3.05 Mb.
Pdf просмотр
бет4/9
Дата03.03.2017
өлшемі3.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.3 LTE Advanced физикалық деңгейінің сипаттамасы 

LTE  Advanced  стандарты  физикалық  деңгейде  Orthogonal  Freuency 

Division  Multiplexing  (OFDM)  технологиясын  пайдаланады.  Дабылдың 

көпсәулелік  таралуынан  деректерді  жоғары  жылдамдықты  тарату  кезінде 

пайда  болатын  символаралық  интерференцияны  жою  мәселесін  шешетінін 

айта кеткен жөн. 

Спецификацияда  уақыт  осі  бойынша  әртүрлі  ұзақтықтарды  көрсету 

үшін  T


S

  =  1/(15000x2048)  с  уақыттық  бірлік  түсінігі  пайдаланылады. 

Радиоарна  бойынша  тарату  ұзақтығы  T

f

  =  307200xTS

  =  10  мс  кадрлармен 

(фреймдермен)  жүзеге  асады.  Бұл  кезде  кадрлардың  екі  құрылымы 

қолданылады.  Біреуі  жиіліктік  дуплекс  (Frequency  Division  Duplex,  FDD),  ал 46 

басқасы уақыттық дуплекс (Time Division Duplex, TDD) үшін қолданылады. 

2.3.1  Кадр  құрылымы.  Бастапқыда  FDD  жағдайы  үшін  кадрды 

қарастырайық. Әрбір кадр ұзақтығы T

slot

 = 15360xTS

 = 0.5 мс, 0-ден 19-ға дейін 

нөмірленген  20  слоттан  тұрады.  Бұдан  бөлек,  екі  көршілес  слоттан  тұратын 

қосымша кадр (subframe) түсінігі енгізіледі, яғни i нөмірлі қосымша кадрға 2i 

және 2i+1 нөмірлі слоттар кіреді. 

FDD  жағдайында  төмен  (downlink)  және  жоғары  бағыттағы  (uplink) 

арналар  әртүрлі  жиілікте  таратылады,  сондықтан  10  мс  уақыт  аралығында 

«төменге» тарату үшін 10 қосымша кадр, «жоғарыға» тарату үшін 10 қосымша 

кадр бар. 

2.7 суретте FDD жағдайы үшін кадр құрылымы көрсетілген. 

 

 

2.7 сурет – FDD жағдайы үшін кадр құрылымы Енді  TDD  жағдайы  үшін  кадрды  қарастырайық.Бұл  жағдайда  да  кадр 

ұзақтығы  1  мс  10  қосымша  кадрдан  тұрады.  Алайда,  FDD  жағдайына 

қарағанда,  TDD  жағдайында  кейбір  қосымша  кадрларда  «төмен»,  кейбір 

қосымша  кадрларда  «жоғары»  таратуы  жүреді.  Бұдан  бөлек,  үш  бөліктен 

тұратын  арнайы  қосымша  кадрлар бар:  DwPTS  –  «төмен»  тарату  өрісі,  GP  – 

қорғаныс аралығы және UpPTS - «жоғары» тарату өрісі. 5 мс және 10 мс қайта 

қосылу  периоды  бар  алдын  ала  қосылу  периодтылығының  мүмкін 

орнатылуының  екі  түрін  қабылдайды.  Қайта  қосылу  жағдайында  10  мс 

периодты арнайы қосымша кадр кадрдың бірінші бөлігінде ғана болады. 5 мс 

жағдайында  арнайы  қосымша  кадр  кадрдың  екі  бөлігінде  де  болады.  Осы 

жағдай 2.8-суретте келтірілген. 

 

 2.8 сурет – TDD жағдайы үшін кадр құрылымы 

47 

 

2.2 кестеде FDD жағдайы барлық мүмкін орнатулар көрсетілген.  

2.2 кесте – FDD жағдайы барлық мүмкін орнатулар 

Конфигурациясы  Қайта 

қосу 


периоды 

Қосымша кадр нөмірі 

5 мс 

5 мс U  U  D  D  S 5 мс U  D  D  D  S 10 мс U  U  U  D  D  D  D  D 

10 мс U  U  D  D  D  D  D  D 

10 мс U  D  D  D  D  D  D  D 

10 мс U  U  U  D  S  

Кестеде  "D"  әріпімен  «төмен»  таратуы  бар  қосымша  кадрлар,  "U"  - әріпімен  «жоғары»  таратуы  бар  қосымша  кадрлар,  ал  "S"  әріпімен  арнайы 

қосымша кадрлар көрсетілген. Кестеден көрініп тұрғандай, 0 және 5 қосымша 

кадраларында  әрқашан  «төмен»  тарату,  ал  арнайы  қосымша  кадран 

кейінгілерде «жоғары» таратуы жүзеге асырылады.  

2.3.2  Арналық  ресурс  сипаттамалары.  OFDM  технологиясын 

пайдаланғанда,  деректерді  тарату  көптеген  тасушы  (subcarrier)  жиіліктерде 

жүзеге  асады.  Тасушылар  арасындағы  арақашықтық  ΔF  =  15  кГц  (опциялық 

түрде 7.5 кГц болуы да мүмкін) болғанда, OFDM символ ұзақтығы 1/ΔF = 66.7 

мкс-ты құрайды. Әрбір слотта (0.5 мс) циклдық префикстің (Cyclic Prefix, CP) 

ұзақтығына  қарай  6  немесе  7  OFDM  символ  таратылады.  Циклдық  префикс 

ұзақтығы  бірінші  символдың  алдында  T

CP

  =  160xTS

  =  5.2  мкс  және  қалған 

сиволдардың алдында T

CP

 = 144xTS

 = 4.7 мкс-ке тең. Сондай-ақ ұзақтығы T

CP

 

=  512xTS

  =  16.7  мкс-ті  құрайтын  кеңейтілген  циклдық  префиксті  қолдану 

мүмкіндігі  бар.  Бұл  жағдайда  бір  слотта  6  OFDM  символы  таратылады.  2.9-

суретте слот құрылымының екі нұсқасы да көрсетілген. 

 

 

 

2.9 сурет – Слот құрылымының екі нұсқасы Барлық  арналық  ресурс  ресурстық  блоктарға  (РБ,  Resource  Block,  RB) 

бөлінеді.  Бір  блок  180  кГц  жолағын  алатын  12  қатар  орналасқан  тасушыдан 

және уақыттан слоттан (жалпы ұзақтығы 0,5 мс 6 немесе 7 OFDM символдан) 

тұрады. Әрбір OFDM символ {k, l} мәндерінің жұбымен сипатталатын әрбір 48 

тасушыда ресурстық элементті (РЭ, Resource Element, RE) құрайды, мұндағы 

k – тасушы нөмірі, l – ресурстық блоктағы символ нөмірі. Қарапайым орнату 

кезінде  (ұзақтығы  стандартты  циклдық  префиксте  және  бір  слотта  7  OFDM 

символы  бар)  төмен  бағыттағы  арнада  әрбір  блок  12x7  =  84  ресурстық 

элементтен тұрады. 

Ресурстық  элементтердің  бір  бөлігі  синхрондау  және  радиоарнаның 

күйін  бағалауға  пайдаланылатын  тіректі  (reference)  дабылды  таратуға 

қолданылады.  Бұл  дабылдар  циклдық  префикстің  стандартты  ұзындығы 

кезінде әрбір слоттың бірінші және бесінші OFDM символында және циклдық 

префикстің  кеңейтілген  ұзындығы  кезінде  бірінші  және  төртінші  OFDM 

символдарында  таратылады.  Бұл  кезде,  жиіліктік  облыста  бұл  дабылдар 

бекітілген  шамада  орналасады.  2.10-суретте  циклдық  префикстің  стандартты 

ұзындығы  кезінде  тірек  дабылдар  таратылатын  ресурстық  элементтер 

көрсетеілген ресурстық блоктардың сұлбасы көрсетілген. 

 

 2.10 сурет – Ресурстық блок сұлбасы 

Жоғары бағыттағы таратуда ресурстық блок пен қосымша кадр түсінігі 

қолданылады.  Бұл  кезде  тұтынушы  құрылғыларына  ресурстарды  бөлу 

қосымша кадрдың барлық ұзақтығында жүреді. 2.4 LTE Advanced-тегі тірек дабылдар (Reference Signals) 

Радиоарна бойынша таратылу кезінде дабыл оның бұрмалануы әкелетін 

әртүрлі  әсерлерге  ұшырайды.  Сондықтан  қабылдағыш  жағында  дабылды 

табысты өңдеу үшін радиоарна бойынша тарату уақытысында сыртқы әсерлер 

әсерінен  дабылдың  өзгеруін  бағалау  және  оның  бастапқы  қалпына  қайта 

келтіруді жүзеге асыру қажет. Осы мақсатта және пайдалы деректерді тарату 

үшін  тірек  дабылдар  деп  аталатын  арнайы  дабылдарды  тарату  жүзеге 

асырылады (Reference Signal). Бұл арнайы дабылдардан бөлек, радиоарнаның 

күйі  бағалайтын  дабылдар,  абоненттік  терминалдың  орнын  анықтауға 

арналған дабылдар бар. LTE-де төмен бағыттағы арнада (базалық станциядан 

ұялы станцияға) тірек дабылдың бар болғаны бес түрі бар: 

- Cell specific Reference Signals (CRS); 

- MBSFN Reference Signals; 

-  UE  specific  Reference  Signals,  Demodulation  Reference  Signals(DM-RS) 

деп те аталады; 

- Channel State Information Reference Signals (CSI-RS); 

- Positioning Reference Signals (PRS). 


49 

Тірек дабылдардың әрқайсысын бөлек қарастырайық. 

2.4.1  Cell  specific  Reference  Signals  (CRS).  Жалпы  тірек  дабылдар  LTE 

Release  8  стандартынан  бастап  секторларға  бөлінген.  Бұл  тірек  дабылдар 

тарату параметрлерін анықтайтын (мысалы, модуляциялық-кодалық сұлбалар 

– Modulation and Coding Scheme, MCS), сондай-ақ хэндовер (handover) туралы 

шешім  қабылдайтын  RSRP  (Reference  Signal  Received  Power)  және  RSRQ 

(Reference Signal Received Quality) өлшеу үшін арналған. Бұдан бөлек, жалпы 

тірек  дабылдар  қабылданған  дабылдың  демодуляциялау  кезінде  (радиоарна 

бойынша тарату кезінде дабылдың бұрмалануын бағалау және оны өтеу үшін) 

қолданылады. 

Тірек  дабылдар  саны  деректерді  таратуға  арналған  антенналар  санына 

байланысты.  Бұл  тірек  дабылдардың  орналасуы  сектордың  физикалық 

нөміріне байланысты ( Physical Cell ID, PCI). 

2.4.2  MBSFN  Reference  Signals.  Берілген  тірек дабылдар деректерді  кең 

тарату  жағдайы  үшін  анықталған  (enhanced  Multimedia  Broadcast  Multicast 

Services,  eMBMS). CRS-пен  салыстырғанда  MBSFN  тірек  дабылдары  көбірек 

таратылады.  Бұдан  бөлек,  MBSFN  тірек  дабылдары  кеңейтілген  циклдік 

префикс және (Extended Cyclic Prefix) 15 кГц пен 7.5 кГц қадамды тасушылар 

жағдайлары  үшін  ғана  анықталған.  Осы  уақытта,  CRS  15  кГц  жағдайлары 

үшін ғана анықталған. 

2.4.3 Demodulation Reference Signals (DM-RS). Сектордағы барлық ұяды 

құрылғылар  үшін  жалпы  CRS-ке  қарағанда,  DM-RS  оны  қолданатын  әрбір 

ұялы  станция  үшін  арнайы  болып  табылады.  DM-RS  тірек  дабылдары  үшін 

деректерге  қолданылатын  прекодалау  қолданылады  (pre-coding).  Сондықтан 

DM-RS  тарату  үшін  бағытталған  сәуле  қолданылуы  мүмкін  (beamforming). 

DM-RS  тірек  дабылдарын  қолдану  кезінде  бастапқы  қалпына  келтіру  мүмкін 

болатындай  радиодабылдың  деформациясының  нақтырақ  бағасын  жүргізуге 

мүмкіндік  береді.  DM-RS  тірек  дабылдары  LTE  Release  8  анықталған  және 

Release 9 және 10 шегінде толықтырылған болатын. 

2.4.5  Channel  State  Information  Reference  Signals  (CSI-RS).  CSI-RS  тірек 

дабылдары  таратудың  сәйкес  параметрлерін  таңдау  үшін  радиоарнаның 

күйінің  нақты  бағалауға  қажет.  Берілген  тірек  дабылдар  TM9  (Transmission 

Mode) тарату режимі кезінде қолданылады. Бұл кезде, CSI-RS бүкіл секторға 

таратылады,  сол  үшін  оны  сектордағы  барлық  ұялы  құрылғылар  қолдана 

алады. 


2.4.6  Positioning  Reference  Signals  (PRS).  Observed  Time  Difference  Of 

Arrival  (OTDOA)  механизмі  қолданылғанда,  көрші  базалық  станцияларды 

«тыңдауды» жақсарту үшін ұялы станцияның орнын анықтауға арналған тірек 

дабылдар  (Positioning  Reference  Signals).  PRS  қолдану  қызмет  көрсететін 

базалық  станцияға  өте  жақын  орналасқанда  және  көрші  базалық  станциядан 

келетін дабыл әлсіз болғанда, абоненттің орнын анықтауға көмектеседі. 

Жоғары  бағыттағы  таратуға  келетін  болсақ  (ұялы  станциядан  базалық 

станцияға), мұнда тірек дабылдардың екі түрі анықталған: 

- Demodulation Reference Signals (DM-RS); 

- Sounding Reference Signals (SRS). 50 

Осы түрлерін қысқаша қарастырып кетейік. 

-  Demodulation  Reference  Signals  (DM-RS).  DM-RS  жоғары  бағыттағы 

арнада радиоарнаның күйін бағалау және қабылданған дабылды өңдеу кезінде 

синхронизация  үшін  қолданылады.  DM-RS  негізінде  базалық  станция  ұялы 

станцияның уақытша орнатылуы үшін қалыптасуы мүмкін (Timing Advance). 

Стандартта  DM-RS  тірек  дабылдары  деректер  арнасы  -  PUSCH  (Physical 

Uplink Shared Channel) және бақылаушы арна PUCCH (Physical Uplink Control 

Channel) үшін бөлек анықталған. 

-  Positioning  Reference  Signals  (PRS).  SRS  тірек  дабылдары  таратудың 

сәйкес  параметрлерін  таңдау  үшін  радиоарнаның  күйінің  нақты  бағалауға 

және  келесі  таратулар  үшін  тасушыларды  жинауға  қажет.  Бастапқыда  SRS 

дабылдары  LTE  Release  8  шегінде  анықталған  болатын,  ал  сонан  соң  LTE 

Release  10  шегінде  толықтырулар  енгізілді.  Базалық  станция  әрбір  ұялы 

станция үшін SRS дабылдарының орнатуын жүзеге асырады. 

2.5 LTE Advanced технологиясында қолданылатын құрылғылар 

LTE  Advanced  технологиясының  Алматы  қаласындағы  құрылым 

сұлбасы  2.11  суретте  көрсетілген.  Бұл  архитектура  жалпы  LTE  және  LTE 

Advanced  технологиясының  құрылым  сұлбасының  негізінде  жасалған. 

Архитектура  келесідей  элементтерден  тұрады:  ұляы  телефондық  станция, 

базалық  телефондық  станция,  базалық  станция  контроллері,  шлюздер  және 

бірнеше серверлерден тұрады. 

2.5.1  LTE  Advanced  және  WiMAX  технологияларында  қолданылатын 

антенналар.  Бүгінгі  күні  біздің  өмірімізді  ұялы  байланыс  құрылғыларынсыз 

елестету мүмкін емес. Күннің мезгіліне қарамастан біз ұялы байланыс арқылы 

қоңырау  шаламыз,  хабарламалар  жібереміз  және  ұялы  Интернетті 

қолданамыз.  Бірақтан  да  сол  аталған  ұялы  байланыс  желісінің  сапасын 

арттырып,  қолдану  аясын  кеңейту  үшін  жасалған  және  желінің  сапасы 

базалық  станцияның  жұмысына  байланысты  үлкен  жүйе  арқылы  іске 

асырылатынын қарапайым халықтың бір білсе, бірі білмес. 

 

  

2.11 сурет – Алматы қаласына LTE Advanced технологиясын жобалау 51 

 

мұндағы eNB – Базалық станциялар; MGW – шлюз. Соңғы  жылдары  3G  базалық  станциялар  кеңінен  белең  алуда  және 

соның  арқасында  әлемдік  интернет  желісі  арқылы  мәлімет  алмасу 

жылдамдығы артуда. Бірақтан қазіргі әлемдік байланыстың дамуы LTE және 

LTE Advanced технологияларының кеңінен қолданысқа енуін талап етуде.  

Осы  мәліметтерді  тарату  тұрғысында  жұмыс  жасайтын  құрылғыларға 

тоқталып  кетсек.  Негізінен  LTE–Advanced  технологиясының  базалық 

станциясы  үлкен  үш  блоктан  тұрады.  Бұлар:  негізгі  блок,  жіберіп–

қабылдаушы  блок  және  антендік–фидерлік  жүйе.  Әрбір  блокка  қысқа  түрде 

тоқталып кетсек.  

Алдымен,  антендік–фидерлік  жүйе  жайында  сөз  қозғасақ.  2.12  суретте 

3G,  LTE,  LTE  Advanced  технологияларына  сай  келетін  антенна  көрсетілген. 

Бұл  антенна  Ericsson  компаниясының  AIR32  атты  құрылғысы.  Бұл  антенна 

әлемдік  деңгейде  LTE  және  LTE  Advanced  технологияларын  жылдам  әрі 

сапалы  ендіруге  көмек  береді.  Және  оның  бір  ерекшелігі  базалық  станция 

аумағына  ешқандай  қосымша  антенна  мен  радиомодульді  орнатуды  талап 

етпейді.  Қазіргі  қолданыстағы  құрылғылардан  артықшылығы  желінің 

мүмкіншілігін 70%–ға, ғимарат ішіндегі байланыс қамтуын 25%–ға арттырып, 

абоненттердің  кеңжолақты  қолдану  мүмкіншіліктерін  жақсартуға  мүмкіндік 

береді. AIR32 антеннасы бірнеше жиілікте қатар жұмыс жасай алады, ал ол өз 

кезегінде қосымша құрылғылардың санын екі есеге дейін азайтады (2.3 кесте). 

 

2.3  кесте  –  LTE  Advanced  технологиясында  қолданылатын  антенналардың сипаттамалары 

Сипаттама 

LTE Advanced антеннасының 

көрсеткіші 

Антеннаның көлемі  

782*287*165 

Сәуленің номері және атауы  

1 - негізгі 

Кеңістіктегі сәуленің орналасуы  

Белгіленген 

Байқау дәлдігі, град  

Жиілік  2000 МГц 

Күшейткіш коэффициенті  

13 дБ 

–3 дБ көлденең жағдайдағы ДНА ені  65 град 

–3 дБ тік жағдайдағы ДНА ені  

8 град 

Температураның деңгейі  –50...+70 

Толқындық кедергі  

48 Ом 

Поляризация  –450 +450 

 

LTE  Advanced  технологиясының  фидерлік  жүйесіне  келер  болсақ, жоғарыда  аталған  антенна  үшін  келесідей.  LTE  Advanced  технологияларын 

жылдам  әрі  сапалы  ендіруге  көмек  береді.  Технологиясының  базалық 

станциясы  үлкен  үш  блоктан  тұрады.  Ericsson  компаниясының  коаксиалды 

кабелін қолдануға болады (2.4 кесте). 52 

 

 2.12 сурет– LTE Advanced технологиясының антенналарына арналған 

фидер 


2.4  кесте–  LTE  Advanced  технологиясында  қолданылатын  фидерлердің 

сипаттамалары 

  

  

Сипаттама  LTE Advanced фидерінің көрсеткіші  

Толқындық кедергі  

50 

Таратқыштағы АФТ өшулігі  1 дБ 

Қабылдағыштағы АФТ өшулігі  

1 дБ 

Поляризацияның түрі  Тік 

Сыйымдылығы  

78 пФ 

Температура көрсеткіші  –40...+80

0

С  

2.5.2 LTE Advanced технологиясында арналған  маршрутизаторлар. LTE 

Advanced 

технологиясының 

жұмысы 

үшін 


LTE 

технологиясында 

қолданыстағы  маршрутизаторларды  қолдануға  болады  (2.5  сурет). 

Қазақстанда  кеңінен  қолданылатын  маршрутизаторлар  Қытай  Халық 

Респуликасы  Huawei  компаниясының  маршрутизаторлары  болып  есептеледі. 

Бұл 


тұста 

базалық 


станцияларға 

арналған 

ATN 

905 


сериялы 

маршрутизаторларды атап өткен дұрыс (2.13 сурет). 

 

2.5  кесте  –  LTE  Advanced  технологиясына  арналған  маршрутизаторларының сипаттамалары 

Сипаттама  

Huawei 

ATN 


905 

маршрутизаторыларының 

көрсеткіштері 

Өлшемдері  

485*380*130 

Салмағы  

10,4 кг 

Температура  

–40...55 

Кернеу  


24 В 

Сыйымдылығы  

78 пФ 


53 

 

2.13 Сурет– LTE Advanced технологиясына арналған маршрутизатор 2.5.3 LTE Advanced технологиясына арналған коммутаторлар.. Ал соңғы 

стандарттарға құрылғы шығарумен айналысатын компанияны атап көрсетуге 

болады: Huawei (2.6 кесте). 

Осы  аталған  компанияның  ең  озық  коммутаторларын  қолданған 

байланыстың  сапасын  жоғары  деңгейге  жеткізетіні  сөзсіз.  Төменде  Huawei 

DBS3900  коммутаторының  бейнелері  мен  салыстырмалы  сипаттамалары 

көрсетілген (2.14 сурет). 

 

2.6  кесте – 

LTE  Advanced  технологиясына  арналған  коммутатордың 

сипаттамалары 

Сипаттама  

Huawei DBS3900 коммутатордың көрсеткіші 

Өлшемдері  

420*350*210 

Салмағы  

12,4 кг 

Температура  

–40...55 

Кернеу  


24 В 

Сыйымдылығы  

78 пФ 

 

  

2.14 сурет – LTE Advanced технологиясына арналған коммутаторлар 54 

2.5.4  LTE  Advanced  технологиясына  арналған  контроллерлер. 

Технологияның шарттарына сәйкес келетін контроллер келесідей қызметтерді 

орындауы қажет:  

-  радиоресурстарды,  қабылданған  дабылды  және  жұмсақ  хэндоверді 

басқару; 

-  кодтау  және  декодтау  (егер  контроллерде  кодер  мен  декодер 

орнатылған болса); 

-  ұялы  байланыс  коммутациясының  орталығынан  155  Мбит/с 

жылдамдықпен АТМ–арналарына ақпаратты тарату (2.7 кесте). 

Бір контроллерге ең аз дегенде үш базалық станциялары қосылуы қажет.  

Аталған  технологиялардың  базалық  станциялардың  басқаруына  жаңа 

заманауи  бағдарламалық  қамтамасыз  етумен  жабдықталған  соңғы  үлгідегі 

контроллерлер  қолданылады.  Ол  үшін  контроллердің  сыйымдылығы  үлкен, 

тұрақтылығы  жоғары,  жоғары  деңгейлі  жұмыс  сапасымен  ерекшеленуі  тиіс. 

Сондықтан  мен  жобалауымда  технологияға  арналған  Huawei  BSC6000 

контроллерді алдым (2.15 сурет). 

 

 2.15 Сурет – LTE Advanced технологиясына арналған контроллер 

2.7  кесте 

– 

LTE  Advanced  технологиясына  арналған  контроллердің сипаттамалары 

Сипаттама  

Контроллердің көрсеткіші  

Өлшемдері  

2200*600*800  

Салмағы  

320 кг  

Температура  

–40...55  

Кернеу  


48 В  

Қолданатын қуаты  

1000 Вт  

Өткішгіштік интерфейс ГБ  

512  

Кабинет стандарты  GSM, IEEE  

2.6 Радиобөлшектік ресурсты ұялы байланыс жүйесі үшін бөлу 

Мобилдік 

желінің 

үшінші 


деңгейінің 

көмегімен 

бірыңғай 

информациялық  аймақты  шығару,  ортақ  жиілік  ресурсынсын  оқшаулаусыз 55 

мүмкін  емес.  Осыған  орай  3G  желілерін  енгізу  стратегиясын  ойластыру 

барысында,  үлкен  мәселеге  тап  болды.  Ол  мәселе  халықаралық  электр 

байланысы одағы шешетін бірыңғай  жиілік диапазонын шығару болды.  

Жиілік  ресурстарын  бөлу  туралы  мәселе  бойынша  IMT-2000 

тұжырымдамасының баяндалған негізгі принцптері мыналар болып табылады: 

-  үшінші  деңгейдегі  ұялы  байланыс  қызметінің  әр  түрлі  енгізу 

стратегияларын  ұйқастыру  немесе  біріктіру  мүмкіндігі  (революциялық  және 

эволюциялық).  

-  спектрдің  пайдалану  түрлерін    таңдау  бостандығы  үшін  жиіліктерді 

бөлу  тиімділігімен  қамтамасыз  ету,  оның  көлеміне  және  географиялық 

районына,  қай  жерде  жаңа  қызметтер  іске  қосылуының  күтілуіне  

байланысты. 

Теориялық  және  сараптамалық  зерттеулер  нәтижесінде,  3G  желісін 

күшейту  үшін,  жиіліктік    ресурстардағы  жалпы  қажеттіліктер  230  МГц 

ауқымды қамтитын дипазонынның керек екені түсіндірілді. Әрине, жиіліктер 

диапазонындағы ұялы байланыстар үшін  қолайлы спектрдің осындай аймағы 

болған жоқ. Осыған байланысты WAEC-92  конференциясында 3G-дың жеке 

ресурсын , жиілгі үлкен аймақтарда қолдану керектігі жайлы шешім шықты. 

Осы шешімге байланысты 1885-2025 және 2110-2200 жиілік жолақтары 

сымсыз қолжетімділік (доступ ) жүйелері үшін арналды (ұялы және спутникті 

байланыстың  үшінші  покалениясы  2.2  суретте  көрсетілген).  Ал  спутниктік 

сегмент  үшін  өткізу  жиілігі  1920-1980  және  2170-2200МГц  .  Бұл  шешім 

кейінірек МСЭ: WRC-95 және WRC-97 ұсыныстарымен расталды. 

Еуропалық  радиобайланыс  комитетінің  шешіміне  сәйкес,  бастапқы 

комерциялық жүйенің үшінші деңгейі үшін 2002 жылдан бастап келесі өткізу 

жолақтарына алдын ала тапсырыс беріп қойды 

-  1920-1980  және  2110-2170  сыңарлы  жиілік  жолағы  –  IMT-DS 

радиоинтерфейсінің  негізінде  ,  FDD  режимінде  жұмыс  жасайтын  жердегі 

желілер үшін. 

-  1900-1920  және  2010-2025МГц  сыңарсыз  жиілік  жолағы  -  TMD 

дуплексті  тарататын  және  IMT-TC  радиоинтерфейсін  қолданатын  жердегі 

желілер үшін. 

-  1980-2010  және  2170  –  2200МГц-спутниктік  желілерді  ұйымдастыру 

үшін 

Оның  жалғыз  ерекшелігі,  арнайы  DECT  стандарттарының  жүйелері үшін  ұзындығы  20МГц  болатын  жеке  диапазон  бөлу.  Ол  UMTS-тің  15МГц 

жолағын  жалпы  жиілік ресурсынан  кеседі.  Осыған байланысты  жердегі  желі 

үшін  Еуропада  бар  болғаны  155МГц  бөлінген  жәнеспутниктік  желілер  үшін 

60МГц бөлінген. 

GPRS  және  EDGE  технологияларын  енгізу  арқылы,  екінші  денгейлік 

желілілерде  пайдаланылатын,  спектрдің  аймақтарының  айналасы  арқылы 

жүзеге асырылатын,  Еуропада 3G жүйесіне еволюциялық көшу жобалануда. 


Каталог: diplom -> 2015 -> frts -> ikt
frts -> Бизнес-план, а также рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности
2015 -> Дипломный проект посвящен разработке системы энергоснабжения
frts -> В данной выпускной работе рассматриваются вопросы исследование
ikt -> Применением программы «SystemView». Рассмотрены вопросы организации охраны труда и безопасности
frts -> В данном дипломном проекте рассматриваются вопросы по организации
frts -> Дипломдық жоба рұқсатсыз қатынас құрудан ақпаратты қорғауға


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет