Бұл дипломдық жобада lte advanced технологиясына жалпы шолу


 LTE Advanced радиожелілерінің трассалардағы мүмкін болатынжүктеу 3.05 Mb.
Pdf просмотр
бет6/9
Дата03.03.2017
өлшемі3.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.2 LTE Advanced радиожелілерінің трассалардағы мүмкін болатын 

шығындарының мәндерін салыстыру 

Дипломдық  жобада  келтірілген  есептеулер  негізінде  3.3  кестесі 

құрастырылды.  Мүмкін  болатын  шығындар  ретінде  өрістейтін  немесе 

бәсеңдейтін  радиожелілердегі  мәндердің  ең  кішісі  таңдалған,  себебі  дәл 

осының өзі БС қызмет көрсету аймағын шектеп тұратын болады. 

 

3.3  кесте  –  LTE  Advanced  радиожелілерінің  трассалардағы  мүмкін  болатын шығындарының мәні 

Радиожелілер типі 

Трассадағы мүмкін болатын шығындар, дБ 

LTE Advanced, телефония 

149,3 

LTE Advanced, 12,2 кбит/c 154,7 

LTE Advanced, 64 кбит/c 

152,9 

LTE Advanced, 144 кбит/c 150 

LTE Advanced, 384 кбит/c 

145,5 


68 

3.3  кестеде  көрсетілгендей,  LTE  Advanced  радиожелілерінің 

трассалардағы  мүмкін  болатын  шығындарының  мәндері  көп  емес.  Егер  LTE 

Advanced  стандартының  желісі  1800  МГц  дипазонында  жұмыс  жасайды  деп 

қарастыратын  болсақ,  LTE  Advanced  мен  UMTS  БС  қызмет  көрсету 

аймақтары  шамалас  деуге  болады.  Демек,  тұтас  жабынды  қамтамасыз  ететін 

LTE  Advanced  БС  орнатылған  алаңдарын    аудандағы  тұтас  жабынды 

қамтамасыз  ететін  БС  құруға  пайдалануға  болады.  Алаңдарды  пайдалану 

кезіндегі  LTE  Advanced  желісі  қызмет  көрсету  аймағын  құру  төменде 

көрсетілген. 

Ұялы  байланыс  желілерін  кезеңдік  жоспарлаудың  жинақталған 

әдістемесі үш кезеңнен тұрады:  

–  қызмет  көрсетуді  қамтамасыз  ету  (трафикті  әркелкі  кеңістікте 

таратуды  есепке  ала  отырып,  берілген  аумақта  берілген  сапада  қамтамасыз 

ету); 

–  жабынды  қамтамасыз  ету  (радиотолқындарды  таратудың  әркелкі шарттарын есепке ала отырып, берілген аумақта қамтамасыз ету). 

3.3 LTE Advanced жүйесінің сыйымдылығын талдау әдістемесі 

Аталған  бөлімде  жүйенің  ұяшығы  сыйымдылығын  талдау  әдістемесі 

қарастырылады.  Талдау  үшін  желіні  күшейтудің  алғашқы  кезеңіндегі 

абоненттік жүктемені анықтайтын бастапқы деректер алынған. 

Есептеу үшін бастапқы деректер: 

– Алматы қаласы үшін N

бар

= 100000;  – абоненттің сөйлеу трафигінің көлемі: T

қолд.дауыс

 = 30 мЭрл ; 

– абоненттің бейне қоңырау трафигінің көлемі: T

аб.бейне

 = 7 мЭрл. 

Дестелік  трафиктің  өлшемін  Эрлангта  көрсету  үшін  мына  формула 

қолданылды: 

 

T

эрл=T(бит/сағ)/R(бит/c)/3600, 

 

 3.2 сурет – Дестелік трафиктің тұтынушының берген жылдамдығына ара 

қатынасының графигі 69 

 

мұндағы Tэрл

 – дестелік трафик (Эрл); 

T  –  бір  сағатта  тұтынушы  жүктеген/алған  ақпарат  саны 

(бит/сағ); 

R – тұтынушының берген жылдамдығы; 

T

144DL  –қарастырылған  қызметті  беру  жылдамдығымен  ЧНН-

дегі  абонент  жүктеген  (бәсеңдейтін  желі)  дестелік  трафик 

көлемі 144 кбит/c. 

 

T144DL

=500 (кбайт/сағ), 

 

T

144DLэрл=8∙1000∙T

144DL


/(1000∙144)/3600=0,008 (Эрл). 

 

T384DL

  –  қарастырылған  қызметті  беру  жылдамдығымен  ЧНН–дегі 

абонент жүктеген (бәсеңдейтін желі) дестелік трафик көлемі 384 кбит/c.  

 

T384DL

= 500 (кбайт/сағ), 

 

T

384DLэрл=8∙1000∙T

144DL


/(1000∙384)/3600=0,006 (Эрл). 

 

T144UL

  –  қарастырылған  қызметті    беру  жылдамдығымен  ЧНН–дегі 

абонент жіберетін (өрістейтін желі) дестелік трафик көлемі 144 кбит/c.  

T

144UL=200 (кбайт/сағ), 

 

T144ULэрл

=8∙1000∙T

144UL

/(1000∙144)/3600=0,003 (Эрл).  

T

384UL  –  қарастырылған    қызметті  беру    жылдамдығымен  ЧНН–дегі 

абонент жіберетін (өрістейтін желі) дестелік трафик көлемі 384 кбит/c.  

 

T

384UL=200 (кбайт/сағ), 

 

T384ULэрл

=8∙1000∙T

384UL

/(1000∙384)/3600=0,001 (Эрл).  

Қоңырауды блоктаудың талап етілген пайызы 2%. 

3.3.1  Өрістейтін  желіге  арналған  ұяшықтың  шектік  теориялық 

сыйымдылығын  есептеу.  LTE  Advanced  технологиясындағы  барлық  жүйелік 

ұяшықтары  бір  жиіліктікті  қолданады,  сондықтан  аталмыш  жүйенің 

сыйымдылығы  кедергілермен  шектелген.  Демек,  жүйенің  мүмкін  болатын 

сыйымдылығы  жүйеішілік  кедергілердің  жоғарыда  берілген  деңгейден  өсіп 

кетуіне  әкелмеуі  тиіс.  Жүйеішілік  кедергілер  деңгейі  шексіздікке  ұмтылып, 

ұяшық  жабыны  нөлге  дейін  төмендейтін  ұяшықтың  шектік  сыйымдылығын 

есептеп көрейік.  

Ұяшықтың  шектік  сыйымдылығын  ұяшықтың  қатыстық  жүктемесіне 

арналған формуладан шығаруға болады. Ұяшықтың қатыстық жүктемесі мына 

формуладан шығарылады (3.10): 


70 

 


,

1

11

1

iv

R

W

N

K

k

k

k

ul  

E

b/N

0

  қатынасына    талаптардың,  деректерді  жеткізу  жылдамдығының барлық  тұтынушыға    бірдей  екенін есепке  ала отырып,  әрбір  желі  ұсынатын 

қызметтер  бойынша  бір  мезетте  қызмет  көрсетілетін  абоненттердің 

(ұяшықтың  шектік  сыйымдылығы)  шектік  санын  анықтайтын  формула 

шығару  болады.  Формула  қатыстың  жүктеменің  1–ге  тең  мәнін  қабылдай 

отырып, ұяшықтың қатыстық жүктемесін арналған формуладан алынған. 

Ұяшықтың шектік сыйымдылығы немесе бір мезетте жалғау саны тең: 

 

                              (3.18)  

мұндағы G

өңд

 – өңдеуден алынған ұтыс. Ұсынылатын 

қызметтер 

типіне 

арналған ұяшықтың 

шектік 


сыйымдылығына есептеу жүргізейік: дыбыстық телефония, бейне–телефония, 

144  кбит/c  жылдамдықта  деректерді  жіберу,  38    кбит/c  жылдамдықта 

деректерді жіберу. 

Деректерді жылдамдықпен жіберудің өңдеуден алынған ұтысы: 

 

G

өңд=W/R  немесе G

өңд


=10*log(W/R) дБ, 

 

мұндағы  W  –  LTE  Advanced    технологиясындағы  чиптердің  жүріс  жылдамдығы 3,85 Мбит/c–қа тең. 

Есептеулердің нәтижелері 3.4 кестеде көрсетілген. 

3.4 кесте – Қызметтердің әртүрлі типтеріне арналған өңдеуден алынған ұтыс 

Қызмет түрі, деректерді 

беру жылдамдығы 

Өңдеуден алынған ұтыс, 

рет 

Өңдеуден алынған ұтыс, дБ 

Телефония, 12,2 кбит/c 

315 

25 


Бейне–телефония, 64 

кбит/c 


60 

18 


Деректерді беру 144 

кбит/c 


27 

14 


Деректерді беру 384 

кбит/c 


10 

10 


 

мұндағы i – I

oth

/I

own қатынасы; 

I

oth – ұяшықты қоршаған абоненттерден қабылданған қуат; 

I

own – ұяшыққа қызмет етуші абоненттерден қабылданған қуат. 

Ұяшықты «оқшаулауды» сипаттайды.  

3.5  кестеде  ұяшықтардың    әртүрлі  типтеріне  арналған  i  шамасының 

типтік мәні ұсынылған. 71 

 

3.5 кесте – Ұяшықтардың әртүрлі типтеріне арналған i шамасының мәні Ғимарат 

ішіндегі 

пико 

ұяшық 


Бағытталмаған 

антеннасы бар 

микроұяшық 

Бағытталмаған 

антеннасы  бар 

макроұяшық 

2–

секторлы БС 

3–

секторлы БС 

6–секторлы 

БС 

0.1–0.2 


0.25–0.55 

0.45 


0.55 

0.65 


0.85 

 

Мықтап  оқшауланған  ұяшықтарға  (indoor,  пикоұяшық)  арналған  i  мәні өте  аз  және  0.1  шамасын  құрайды.  Сәйкесінше  макроұяшықтарға  арналған  i 

мәні қызмет көрсету аймақтаының мүмкін болған жабындарына  байланысты 

өседі.  Сондай–ақ,  i  өсінде  ұяшықтағы  секторлар  санына  әсері  де  байқалады, 

бұл  көпсекторлы  БС-ға  жіңішке  диаграммалы  бағыттамасы  бар  антеннаны 

қолдануына  байланысты,  демек,  жоғары  коэффициентті  күшеюі  арқылы 

мұндай  БС  қызмет  көрсету  аймағы  да  сәйкесінше  өседі.  Формуладан  (3.16) 

жүйенің  сыйымдылығын  ұлғайту  үшін  ұяшықтардың  үздік  оқшаулануына 

ұмтылу қажет деген сөз (i мәнінің төмендеуі). Ол үшін тік жазықтықтағы БД 

антенналарының  реттелетін  бұрыш  көлбеюі,  антенналарды  дәлдемелеу  үшін 

азимуттарды  дұрыс  таңдау  және  басқа  да  әдістер  қолданылады.  Мұндай 

жағдайда,  3–секторлы  БС  қолданылатын  Алматы  қаласындағы  желі  учаскесі 

қарастырылады. Осылайша есептеуге i=0.65 мәнін аламыз. 

ν  –  қызметтің  жұмыс  коэффициенті.  Аталмыш  коэффициент  үзілісті 

жеткізуді  (DTX)  қолдану  жағдайында  тұтынушының  деректерді  жеткізу 

уақытының  каналдың  жалпы  жұмыс  уақытын    қатынасын  сипаттайды. 

Телефонияға арналған  аталмыш  коэффициент шамасының  типтік мәні 50% 

құрайды,  себебі  әңгіменің  жартысы  паузаға  жұмсалады.  Аталмыш 

коэффициент мәнін есептеу үшін 17% тең болатын  дабылизация каналдарын 

жеткізуге  қорды  (DPCCH)  қоса  алғанда  67%  таңдалды.  Деректерді  жеткізуді 

ұсынатын  қызметтер  үшін  қызметтің  жұмыс  коэффициенті  100%  тең,  себебі 

деректерді жеткізу арнасы сақталады және абонент оны жеткізудің барысында 

ғана қолданады. 

Өрістеу  желісіндегі  формула  (3.18)  бойынша  шектік  сыйымдылық 

есептеулерінің  нәтижесі  кестеде  берілген.  Есептеу  кезінде  жоғарыда 

аталғандар  негізінде,  i,  E

b

/N0

  (3.1  кесте)  мәндері  қабылданған.  Өрістеу 

желісіндегі шектік сыйымдылық есептеулерінің нәтижесі 3.6 кестеде берілген. 

 

3.6 кесте – Өрістеу желісіндегі 1 сектордың шектік сыйымдылығы Қызмет түрі, деректерді беру 

жылдамдығы 

Ұяшықтың шектік сыйымдылығы, бір мезетте 

жалғаудың саны (тұтынушылар) 

Телефония, 12,2 кбит/c 

304 


Бейне–телефония, 64 

кбит/c 


94 

Деректерді беру 144 

кбит/c 

44 


Деректерді беру 384 

кбит/c 


21 

72 

3.3.2  Бәсеңдейтін  желіге  арналған  ұяшықтың  шектік  теориялық 

сыйымдылығын  есептеу.  Бәсеңдейтін  желіге  арналған  ұяшықтың  шектік 

сыйымдылықты  бәсеңдейтін  каналдағы  ұяшықтың  қатыстық  жүктемесіне 

арналған формуладан да шығаруға болады (3.19): 

 

,

1

11

1

iv

R

W

N

K

k

k

k

dl

                              (3.19) 

Өрістейтін  желідегі  ұяшықтың  қатыстық  жүктемесіне  арналған 

формуламен  салыстырғандағы  айырмашылығы,  бұл  формулада  бәсеңдейтін 

арнадағы  ортогональділіктің  коэффициентінің  параметрі  қолданылады.  LTE 

Advanced  радиоинтерфейсінде  тұтынушылар  каналдарын  бөлуге  арналған 

бәсеңдейтін  желідегі  ауыспалы  ұзындықты  Уолштың  ортогональді  кодтары 

қолданылады.  Сәйкесінше  жүйеішілік  кедергілердің  деңгейі  де  өседі. 

Бәсеңдейтін  арналардың  ортогональділік  шығыны  шамасының  мәнімен 

сипатталады.  Аталмыш  шама  бәсеңдейтін  каналдағы  ұяшық  сыйымдылығы 

мен  дабын  алаңына  айтарлықтай    әсер  етеді.  Идеалды  ортогональділік  деп 

барлық арналардың өзара арақатынасының 0 тең болуын  айтады, сәйкесінше, 

қажетсіз  арналар  МС  қабылдағышында    пайдалы  ақпараттан  толықтай 

алшақталуы мүмкін. 

1  тең  ортогональділік  коэффициенті  бәсеңдейтін  арналардың  идеалды 

ортогональділігіне 

сәйкес 

келеді. 


мәні 


бәсеңдейтін 

арналар 


ортогональділігінің 

толық 


шығынына 

сәйкес 


келеді. 

Әдетте 


ортогональділіктің  коэффициент  мәні  көпсәулелі  радиоканалдарда  0.4–ден 

0.9–ға  дейінгі  мәндерді  қабылдайды.  Есептеу  кезінде  ортогональділіктің 

тұрақты коэффициенті мыналарға тәуелді: 

– аймақ типіне; 

– базалық станция классына; 

– радиоарна типіне. 

Аймақ  типтері  жоспарлауға  арналған  түрлі  аспаптарда,  сондай–ақ 

тарату  ортасын  сипаттау  үшін  есептеу  кезінде  жиі  қолданылады.  Аймақтың 

ашық  типі  жағдайында  (тура  көрініс  жағдайы)  әрқашан  дабылдың  негізгі 

компоненті  мен  осыған  қатысты  өзге  де  компоненттердің  төменгі  деңгейі 

қатысады.  Сәйкесінше,  мұндай  жағдайда  ортогональділік  коэффициенті 

барынша  жоғары  болады.  Аймақтың  қалалық  типі  жағдайында  (тығыз 

құрылыс) әдетте БС жіберу антеннасы мен МС анетеннасыны арасында  тура 

көрініс  жоқ,  демек,  қабылдауышқа  түрлі  шамадағы  кедергілерімен  көптеген 

компоненттер  келіп  түседі,  бұдан  бәсеңдейтін  арналардың  ортогональділігі 

төмендейді, 

аймақтың 

аталған 


типіне 

арналған 

коэффициентінің 

төменденуінен  көрінеді.  Аймақтың  қала  сыртындағы  типінде  негізгі 

компоненттің (тура сәуленің) қатысуының үлкен болжамы бар, бұл жағдайда 

ортогональділік  коэффициенті    аймақтың  қалалық  типіне  арналғаннан  да 

жоғары  болады.  Ортогональділік  коэффициентінің  мәні  аймақтың  типіне 

тәуелділігіне қарай бөлінуі 3.7 кестеде берілген. 73 

3.7  кесте  –  Макроға  арналған  аймақ  типінің  тәуелділігіне  қарай 

ортогональділік коэффициентінің орташа мәні 

Аймақ түрі 

Ашық 

аймақ 


Қала сырты 

Қала 


Тығыз құрылыс 

Ортогональділік 

коэффициенті 

0.825 


0.65 

0.525 


0.4 

 

БС  типі  сондай–ақ  ортогональділік  коэффициентіне  де  әсер  етеді. Макро–БС үшін ортогональділік  коэффициенті  БС  орналасқан  аймақ  типінің 

тәуелділігіне  қарай  таңдалады.  Дегенмен,  қала  жағдайында  БС  антеннасы 

әдетте  құрылыс  деңгейінен  төмен    орналасады,  демек,  мұндай  ұяшықтың 

қызмет  көрсету  аймағы  айтарлықтан  аз.  Мұндай  жағдайда  бейненің  аз  саны 

мен  дифракция  әсері  нәтижесінде  дабыл  көпсәулелік  әсеріне  тап  болмайды 

деуге  болады.  Нәтижесінде  ортогональділік  коэффициенті  макро–БС  қызмет 

көрсету  аймағына  қарағанда  микроұяшықтарда  жоғары  болады.  пикоұяшық 

жағдайында  немесе  ғимараттарда  орналасқан  БС–да    ортогональділік 

коэффициенті  одан  да  жоғары  болады,  себебі  әдетте  мұндай  жағдайларда 

көптеген антенналары бар таратқыш антенндік жүйе қолданылады, демек, көп 

жағдайда  МС  антеннасы  БС  жіберу  антеннасымен  тура  көріністе  болады. 

Демек  БС  типінің  ортогональділік  коэффициентінің  тәуелділігі  3.8  кестеде 

көрсетілген. 

 

3.8  кесте  –  Базалық  станция  типінің  тәуелділігі  ортогональділік коэффициентінің орташа мәні 

БС типі 


Макро 

Микро 


Пико 

Ортогональділік  

коэффициенті 

0.5–0.6 


0.8 

0.9 


 

Ортогональділік  коэффициенті  мәнін  есептеу  үшін  0.6–ға  тең  деп 

алынған. Көрсетілген мысалда қарастырылатын учаске желісінің аймақ типін 

«қалалық  тығыз  құрылыс»  ретінде  қабылдауға  болатын  болғандықтан,  БС 

дабылын  тарату  үшін  көпсәулеліктің  айтарлықтай  әсері  болжанады. 

Ұяшықтың  шектік  сыйымдылығы  мен  бір  мезетте  жалғау  санын 

(тұтынушылар) мына формуладан алуға болады: 

 

                             (3.20) 

 

Берілген  формула  (3.11)–ден  алынған,  Nқаб

  формуласы  арқылы, 

ұяшықтың қатыстық жүктемесі 1–ге тең болады. 


74 

3.9 кесте – Бәсеңдейтін желідегі ұяшықтың шектік сыйымдылығын есептеуге 

арналған бастапқы деректер 

Қызмет типі 

ν – қызметтің 

жұмыс 


коэффициенті 

МС қабылдауышына арналған 

талап етілген (Е

b

/N0

Өңдеуден алынған ұтыс, 

дБ 


α 

Телефония 

0,58 

7,9 


25 

0,6 


0,65 

Бейне–


телефония 18 

Деректерді 

тарату, 

144 кбит/c 

4,7 


14 

 

Есептеу нәтижелері 3.10 кестеде көрсетілген. 3.10 кесте – Бәсеңдейтін желідегі 3 сектордың шектік сыйымдылығы 

Қызмет типі, жеткізу жылдамдығы 

Ұяшықтың шектік сыйымдылығы, 

бір мезетте жалғау саны 

(тұтынушылар) 

Телефония, 12.2 кбит/c 

304 

Бейне телефония, 64 кбит/c 94 

Деректерді жеткізу, 144 кбит/c 

44 

Деректерді жеткізу, 384 кбит/c 21 

 

Бәсеңдейтін  және  өрістейтін  желідегі  ұяшықтың  қатыстық  жүктемесін есептеу.  Есептеуге  бір  абоненттің  құрайтын  жүктемесін  туралы  бастапқы 

деректердің мәні алынды. Аталмыш мәндер 3.11 кестеде берілген. 

 

3.11 кесте – Бәсеңдейтін және өрістейтін желілердегі бір абоненттің құрайтын жүктемесі 

Қызмет типі, жеткізу 

жылдамдығы 

Бәсеңдейтін желі, бір 

абоненттің құрайтын 

жүктемесі, мЭрл 

Өрістейтін желі, бір 

абоненттің құрайтын 

жүктемесі, мЭрл 

Телефония, 12.2 кбит/c 

20 

20 


Бейне телефония, 64 

кбит/c 


Деректерді жеткізу, 144 кбит/c Деректерді жеткізу, 384 

кбит/c 


 Ұяшықтың қатыстық жүктемесі тең: 

 

N

i

øåê

i

i

M

M

                                            (3.21)  

75 

мұндағы η – ұяшықтың қатыстық жүктемесі; 

               N –ұсынылатын қызмет саны; 

               M

i

  –  i  қызметіне  арналған  бір  мезетте  бос  болмайтын  жеткізу арналарының орташа саны; 

               M

i-шек

–i 


қызметіне 

арналған 

ұяшықтың 

шектік 


сыйымдылығы,бір мезетте жалғау саны. 

Өрістейтін және бәсеңдейтін желілерге бөлек–бөлек есептеу жүргезейік. 

M

i-шек


 мәнін есептеуде нақты жоғары мәндер қолданылады. M

i

 мәндері ретінде бір мезетте бос болмайтын жеткізу каналдарының орташа саны қолданылады. 

Арналардың  коммутациялары  бар  трафигі  үшін  (телефония,  бейне–

телефония) бір мезетте бос болмайтын жеткізу арналарының орташа саны бұл 

Эрлангтағы трафик. Best effort қызмет көрсету классы  шарттарымен берілетін 

дестелер коммутациялары (мәліметтерді жеткізу) бар трафигі үшін бір мезетте 

бос болмайтын жеткізу каналдарының орташа саны – бұл PF=1,4 пикфакторға 

көбейтілген Эрлангтағы трафик: 

 

Mi

= T


[Эрл]

∙PF ,                                              (3.22) 

 

(3.21) формуласынан жүктеме шамасын былайша жазуға болады:  

,

44

.

14

3

4.

1

32

2

11

M

N

T

M

N

T

M

N

T

M

N

T

                       (3.23) 

 

мұндағы T1–Т4 – 1–4 қызметтері үшін бір абонент құратын жүктеме; M1–М4 – 1–4 қызметті үшін ұяшықтың шектік сыйымдылығы 

(бір мезетте жалғау шектік саны); 

N– ұяшықтың қызмет көрсететін тұтынушылар саны.  

Есептеу  үшін  бір  мезетте  қызмет  көрсетілетін  тұтынушылар  саны  200 

тең деп алайық. 

 

,27

,

121

4

.1

200


003

.

044

4

.1

200


008

.

094

200


06

.

0304

200


02

.

0бас

 

 Осылайша,  тұтынушылардың  белгіленген  саны  мен  абоненттің  аталған 

профилінде бәсеңдейтін желісіндегі ұяшықтың қатыстық жүктемесі 127% тең. 

Бұл әрекет етуші желіде шамадан тыс жүктеме бар дегенді білдіреді. 

Өрістеу желісі: 

 

,

507,

0

214

.

1200

001


.

0

444

.

1200

003


.

0

94200

06

.0

304


200

02

.0

орис

  

Тұтынушылардың белгіленген саны мен абоненттің аталған  профилінде 

өрістейтін  желісіндегі  ұяшықтың  қатыстық  жүктемесі  50.7%  тең.  Негізінде 

ұяшықтың қатыстық жүктемесін 50% шамасында шектейді. Солай бола тұра, 76 

желіні өрістетудің алғашқы кезеңінде ұяшықтың  қатыстық жүктемесін  60% 

теңестіруге мүмкіндік  беріледі, ал көп сұранысқа ие елді-мекендерде – 80%.  

LTE  Advanced  ұяшығы  сыйымдылығын  талдау  нәтижесі.  Әрекет  етуші 

БС  LTE  Advanced  мен    абоненттерді  тең  таратуд    шамадан  тыс  қолданған 

жағдайда, абоненттің белгіленген профилінде аталмыш: 

 

N=Nұяш∙K=160∙12=1920.  

тең абонент санына қызмет көрсете алады, 

мұндағы Nұяш – бір ұяшық қызмет көрсететін абонент саны, 

                K– радиожелі учаскесіндегі ұяшықтар саны. 

Айта  кететін  жайт,  ұяшықтағы  кішігірім  жүктемені  жоғары 

жылдамдықта  мәліметтерді  жеткізу  қызметі  құрайды.  Сәйкесінше, 

мүмкіндігінше (лицензиялардың болуы) операторларға мәліметтерді жеткізуге 

жеке жиілік арнасын беру қажет. Сондай–ақ, бәсеңдейтін арнадағы ұяшықтың 

өткізгіштік қабілетін ұлғайту үшін HSDPA технологиясын қолдануға болады. 

Бұл  жағдайда  радиожелі  сыйымдылығын  айтырлықтай  ұлғайтуға  болады. 

Абоненттер  бір  қызмет  түрін  (телефонияны)  ғана  қолданады  деп  болжап,  ең 

жоғарғы мүмкін болған 60% жүктеме кезіндегі ұяшықтың қызмет көрсететін 

дыбыстық трафигін есептейік: 

(3.22) формуласынан аламыз: 

T=η ∙ M ,                                                  (3.24) 

 

T=0.6 84=50,4 (арналар).  

Технологиялардың  блоктау  болжамы  үшін  2%,  ұяшықтың  көрсететін 

қызмет  трафигі  T=41.2  Эрл  құрайды.  Егер  бір  абонент  құрайтын  жүктемені 

0.02  Эрл  деп  алатын  болсақ,  онда  аталмыш  ұяшық  T/0.02=2060  абонентке 

қызмет  көрсете  алады,  өз  кезегінде  бұл  ұяшықтың  абоненттерге  қызмет 

көрсетуінде көпсервисті жағдайға есептелген шамадан асып кетеді.  

Осылайша,  бастапқы  мәліметтер  ретінде  болжалды  абоненттік 

жүктемені қолдана келе, ұсынылатын қызметтердің бәріне есептеуге болатын 

ұяшықтың  шектік  сыйымдылығын  анықтай  отырып,  ұяшықтың  қатыстық 

жүктемесін  есептеуге  болады.  η  мәні  талап  етілген  жиілік  каналы  санын 

анықтайды, сондай–ақ ұяшықтың қызмет көрсету аумағы өлшеміне әсер етеді, 

өрістейтін  және  бәсеңдейтін  радиожелілердің  энергетикалық  бюджетін 

есептеуде есепке алынады. Ұяшықтың сыйымдылығы көптеген параметрлерге 

байланысты  екені  анықталды,  мысалы,  i,  ортогональділік  коэффициенті, 

қызметтің  жұмыс  коэффициенті,  ұялы  және  базалық  станциялар 

қабылдауышына  арналған  E

b

/N

0  қатынасының    мүмкін    болған  мәдері. 

Аталған ерекшеліктер бұл шаманың әркелкі сипатын болғандықтан, берілген 

жүйеге арналған сыйымдылықтың нақты есептеуінің күрделілігін анықтайды. 

Жоғарыда  аталған  мәліметтер  негізінде  аталмыш  бөлімде  3.1  суретте 

көрсетілген  радиожелінің  бастапқы  есептеуіне  арналған  ұяшық  радиусын 

есептеудің келесідей алгоритмін құруға болады. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет