Бураева жанат бауыржановна бoлaшaқ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін қалыптастыруPdf көрінісі
бет33/67
Дата16.01.2023
өлшемі3.52 Mb.
#61524
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   67
Құраушылар 
Ӛлшемдері 
Кӛрсеткіштері 
Мотивациялық Болашақ 
информатика 
мұғалімдерінің 
педагогикалық 
қызметке, кәсіби 
ӛсуге, 
педагогикалық 
креативтілігін 
қалыптастыруға 
қызығушылығы 
- цифрлық білім беру ресурстарын және білім 
беру 
мақсатындағы 
Интернет 
желісінде 
орналастырылған 
ақпараттық 
қорлардың 
мүмкіндіктерін бағалау және білім беруде 
пайдалануға қызығушылығы; 
- оқу үдерісінде білім алушылардың білім 
деңгейін 
бақылау 
және 
бағалаудың 
диагностикалық әдістерін жасау және қолдану 
бойынша педагогикалық қызметті креативті 
орындауға ұмтылысы; 
- жетістікке 
жету 
мотивациясының 
арақатынасы, білім алушылардың оқуы мен 
бейімделуінің мотивациясы; 
- педагогикалық креативтілікті қалыптастыру 
мен дамытуға қызығушылығы; 
Когнитивтік 
Болашақ 
информатика 
мұғалімдерінің 
педагогикалық 
креативтілік 
және оны іске 
асырудың жаңа 
технологиялары 
туралы білімі 
- педагогикалық креативтіліктің мәні, мазмұны 
және оның құраушылары туралы білімі; 
- цифрлық білім беру ресурстарын және білім 
беру 
мақсатындағы 
Интернет 
желісінде 
орналастырылған 
ақпараттық 
ресурстардың 
мүмкіндіктерін бағалау және білім беруде 
пайдалану туралы білімі; 
- оқу үдерісінде білім алушылардың білім 
деңгейін 
бақылау 
және 
бағалаудың 
диагностикалық әдістері туралы білімі. 
Нәтижелік 
Педагогикалық 
креативтілігін 
іске асыруы 
- цифрлық білім беру ресурстарын және білім 
беру 
мақсатындағы 
Интернет 
желісінде 
орналастырылған 
ақпараттық 
ресурстардың 
мүмкіндіктерін бағалау және білім беруде 
қолдануы; 
- оқу үдерісінде білім алушылардың білім 
деңгейін 
бақылау 
және 
бағалаудың 


75 
диагностикалық әдістерін жасау және қолдану 
бойынша тұлғаның ӛзін-ӛзі ӛзектілендіруі; 
- стандартты емес білім беру шешімдерін 
дәстүрлі 
және 
цифрлық 
білім 
беру 
технологияларының мүмкіндіктері 
аясында 
ұсыну белсенділігі; 
- кәсіби қызмет үдерісінде пайда болған 
педагогикалық мәселелерде тың шешімдер 
қабылдауы; 
Критерий – «критерон» (грек тілінде) - пәндердің, құбылыстардың, 
түсініктердің жіктемесі негізіне жататын пән, құбылыс, белгінің құнын 
анықтау ӛлшемі. Критерий зерттелетін жүйе құраушылары арасында 
байланыс орнатуы, кӛрініс табуы арқылы аталған құбылыстың кӛп немесе аз 
дәрежесі туралы талқыланатын сандық-сапалық кӛрсеткіштерді үйлестіреді.
Критерийлерге қойылатын негізгі талаптар: - критерийлер ӛздері ӛлшем
болатын құбылысқа адекватты болады; - критерийлер дидактикалық 
мақсаттарға сәйкес, олардың және оқыту нәтижелерінің арасындағы 
байланысты сипаттауы міндетті; -критерийлер сандық талдауға қолдануға 
болатын түсініктерде ӛрнектеледі; критерийлер салыстырмалы түрде 
ӛлшеудің 
қарапайымдылығын, 
есептеудің 
жеңілділігін, 
қолдануға 
қолжетімділігі мен ыңғайлылықты қамтамасыз етеді; - критерийлер білім, 
іскерлік және дағдылардың сапаларын, оқытудың нәтижелерін, білім 
алушылардың креативтік жұмыстарын да бағалауға мүмкіндік береді.
Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігінің 
қaлыптacуының дeңгeйiнің кpитepийлepін анықтауда педагогикалық 
креативтіліктің мaзмұнын, пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық іргелі зерттеу 
жұмыстарын, зерттеу мәселесіне қатысты ғылыми әдебиеттерге жүpгiзiлгeн 
талдауларымызды, тұжырымдамалық ой қорытындыларымызды басшылыққа
алдық.
Болашақ информатика мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін 
ағылшын тілінде меңгерілетін пәндерді оқытуда қалыптастыру мәселесін 
қарастырудың теориялық және практикалық нәтижелерін зерттеу бұл 
мәселенің үш деңгейін (жоғары, орта және тӛмен) бӛліп алуға негіз болды:
1.Тӛмен деңгей – шығармашылыққа, педагогикалық креативтілікке 
қызығушылығы тӛмен. Креативті болуға талпынысы аз. Педагогикалық 
креативтілік тұрғысынан білімі тӛмен. Болашақ мұғалім үшін педагогикалық 
креативтіліктің маңыздылығына назар бӛлмейді. Топтық іс-шараларда 
белсенділік танытпайды. Ӛздігінен шешім қабылдауда қиналады. Сыни 
жағдаяттарда педагогкиалық креативтілік танытуы тӛмен. Ӛзінің іс-
әрекеттерін креативтілік тұрғысынан талдауға ұмтылмайды, ӛзін-ӛзі 
бағалауы тӛмен. 
2.Орта деңгей – бұлардың педагогикалық креативтілікке деген 
қызығушылығы бар. Креативті болуға барынша талпынады, бірақ, оның 
маңызын, әлеуметтік мәнін түсінуінде кемшіліктер бар. Креативтіліктің 
түрлерін біледі. Креативті мұғалімнің атқаратын әрекетінен де хабары бар. 


76 
Дегенмен, білетін түсініктерін күнделікті іс-әрекетте кӛрсетуі орта деңгейде. 
Осы саладан практикалық іскерліктерді айтарлықтай біледі, алайда оны 
қалыпты кӛрсетуі толықтырулар қажет етеді. Ӛзіне деген сенімділіктері 
орташа, сондықтан топтың ӛзге мүшелеріне айтарлықтай ықпал ете алмайды. 
Ӛз бетінше шешім қабылдауға айтарлықтай ұмтылысы бар. Топта да 
белсенділік таныта алады. Ал топтық іс-әрекеттерде кӛп кӛзге түсе бермейді. 
Ӛзінің жеке іс-әрекеттерін түсінгендей болғанмен, талдау, бағалау кезінде 
ӛзгелердің кӛмегіне сүйенеді. 
3.Жоғары деңгей – педагогикалық креативтілікке деген қызығушылығы 
анық кӛрінеді. Мұның қоғам сұранысынан, әлеуметтік тапсырыстан туындап 
отырғанын жетік түсінеді. Болашақ мұғалім үшін педагогикалық 
креативтіліктің маңыздылығын толық түсінеді. Осы бағытта тұрақты 
қызығушылығы 
жоғары, 
білімдерін 
толыққанды 
кӛрсете 
алады. 
Педагогикалық креативтілік жӛніндегі білімдері жеткілікті. Топқа тікелей 
ықпал ете алады, достарын ӛз соңынан ерте біледі. Сын сағаттарында 
батылдық, жігерлілік танытады. Жаңа идеяларды ойлап табуға, ӛз пікірін 
дәлелді оралымды сӛйлемдермен жеткізуге бейім. Ӛзінің іс-әрекеттеріне 
толық жауап береді, оларды ӛз бетінше талдайды және бағалай біледі. 
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, болашақ информатика 
мұғалімдерінің педагогикалық креативтілігін
ағылшын тілінде меңгерілетін 
пәндерді оқытуда қалыптастыру олардың кәсіби әрекетке айрықша 
қызығушылығын, ұмтылысын, ӛзін-ӛзі жетілдіруге, дайындыққа және 
жылдам шешім қабылдауға ұмтылатын, үдемелі кәсіби әрекеттің жаңа 
аспектілері мен жағдайларына бейімделетін мамандардың негізгі, 
кіріктірілген сапасын құрайтынын атап ӛткен жӛн. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   67
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет