Цель исследовательской работыбет1/7
Дата12.09.2022
өлшемі338.01 Kb.
#38902
  1   2   3   4   5   6   7

Абстракт

Данная работа посвящена исследованию названий торговых точек


города Кокшетау

Цель исследовательской работы: исследовать современные названия магазинов города Кокшетау, выявить специфические особенности эмпоронимов.


Основные задачи моей исследовательской работы это:
1. Провести лингвистические экскурсии по городу, выявить лингвистические особенности названий вывесок магазинов
2.Классифицировать названия по основным группам, выявить особенности.
3.Определить значение малопонятных названий.
4.Провести социологический опрос с целью выяснения наиболее необычных эмпоронимов.
Гипотеза. Среди эмпоронимов г. Кокшетау можно выделить различные смысловые группы; эмпоронимы выполняют в основном рекламную функцию, привлекающую внимание потребителей.
Актуальность
Изучением названий магазинов, фирм, парикмахерских и т.д. занимается эргонимика. Собственные наименования магазинов называются эмпоронимами.
В последние годы в нашем небольшом городе стало появляться много разных магазинов и названия у них тоже разные, порой даже необычные. Почему?
Новизна. Существует целое направление, которое занимается созданием имен для компаний, линий товара и магазинов – нейминг (от английского «name» - имя), появилось много магазинов с названиями, написанными на латинице
В моей работе будет рассмотрена тема имён собственных в названиях торговых предприятий города Кокшетау.
Бұл жұмыс Көкшетау қаласы сауда нүктелерінің атауларын зерттеуге арналған
Зерттеу жұмысының мақсаты: Көкшетау қаласындағы дүкендердің қазіргі заманауи атауларын зерттеп, эмпоронимдердің өзіндік ерекшеліктерін анықтау.
Менің зерттеу жұмысымның негізгі міндеттері мынау:
1. Қала көлемінде лингвистикалық саяхаттар өткізіп, дүкен маңдайшаларындағы атаулардың лингвистикалық ерекшеліктерін анықтау;
2. Атауларды негізгі топтарға жіктеу, ерекшеліктерін анықтау;
3. Қолданыстағы түсініксіз атаулардың мағынасын анықтау;
4. Әдеттен тыс қолданыстағы эмпоронимдерді түсіну мақсатында әлеуметтік сауалдар жүргізу;
Гипотеза.
Көкшетау қаласындағы эмпоронимдерді мазмұнына сай бірнеше топтарға бөлуге болады; эмпоронимдер негізінде тұтынушылардың назарын аудару үшін жарнамалық қызмет атқарады.
Өзектілігі:
Дүкен, фирма, шаштараздардың және т.б. атауларын зерттеумен эргонимика айналысады. Дүкендердің атаулары эмпоронимдер деп аталады.
Соңғы жылдары біздің шағын қаламызда көптеген дүкендер пайда болуда және олардың атаулары да әр алуан әрі қызық. Неге?
Жаңалығы: Компаниялардың атауларын жасаумен айналысатын бағдарламалар жасалған. өнім желілері мен дүкендер –нейминг деп аталады (ағылшын тілінен аударғанда «name» - атауы), латынша атаудағы дүкендер де көптеп пайда болуда.
Менің жұмысымда Көкшетау қаласы сауда кәсіпорындарының атауларындағы жалқы есімдер тақырыбы қарастырылады.
This work is devoted to the research of the names of retail outlets in Kokshetau city.

Purpose of the work: to study the modern names of shops in Kokshetau and identify specific features of emporonyms.


The main tasks of my research work are:
1. Conduct linguistic tours of the city, identify linguistic features of the names of signs shops
2.Classify names by major groups, identify features.
3.Define the meaning of the names that are not easily understood.
4.Conduct a sociological survey to determine the most unusual emporonyms.
Hypothesis. Among the emperors of Kokshetau can be distinguished various semantic groups. Emporonyms perform mainly an advertising function that attracts the attention of consumers.
Relevance. The study of the names of shops, firms, hairdressers, etc. is engaged in ergonomics. Own names of stores are called emporonyms.
In recent years in our small town began to appear a lot of different stores and their names are also different, sometimes even unusual. Why?
Novelty. There is a whole area, which is engaged in the creation of names for companies, product lines and stores – naming, many stores appeared with names written in Latin.(from English language).
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет