«даму» КӘсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қОҒамының жылға арналған жылдық есебіжүктеу 2.23 Mb.
Pdf просмотр
бет10/11
Дата12.03.2017
өлшемі2.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7,402,353

5,271,880

Кейінге қалдырылған салық активі

26

-

440,574

басқа да активтер13

47,087,170

3,581,645

АКТИВТЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ

355,305,755

223,053,944

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 

қарыз қаражаттары  14

235,268,857

124,495,453

Субсидиялау бағдарламалары бойынша міндеттемелер 

15

15,675,071

6,047,164

кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 26

3,561,258

-

Болашақ кезеңдердің табысы және несие сипаттағы 

міндеттемелер бойынша резерв 

16

4,515,041

8,927,402

басқа міндеттемелер 17

1,112,339

441,184

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ БАРЛЫҒЫ

260,132,566

139,911,203

КАПИТАЛ

акционерлік капитал18

72,920,273

72,920,273

Қосымша төленген капитал 

834,527

834,527

Сату үшін қолданыста бар инвестициялық бағалы қағаздарды 

қайта бағалау қоры 

123,219

5,447

Басқа резервтер 

316,430

316,430

бөлінбеген пайда 20,978,740

9,066,064

КАПИТАЛДЫҢ БАРЛЫҒЫ

95,173,189

83,142,741

МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛДЫҢ БАРЛЫҒЫ 

355,305,755

223,053,944

87

Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды «Даму» Кәсіпк

ер

лікті дамыту қ

оры» Акционер

лік қ

оғамының 2015 жылға арналған  жылдық ес

ебі 

86


Пайда немесе шығын және басқа да жиынтық табыс туралы есеп 

(қазақстандық мың теңгемен)

Мыс.

2015

2014

пайыздық табыстар 19

19,430,982

12,550,795

пайыздық шығындар 19

(7,102,103)

(5,062,080)

Таза пайыздық табыстар 

12,328,879

7,488,715

клиенттерің несиелерінің және қаржылық ұйымдардағы 

қаражаттарының құнсыздану резервін қалпына келтіру 

9,10

833,934

612,366

Несиелік қоржынның құнсыздану резервін қалпына 

келтіруден кейінгі таза пайыздық табыстар 

13,162,813

8,101,081

комиссиялық табыстар 20

2,153,545

2,529,635

Қаржылық туынды құралдармен операциялар 

шығындарын шегергендегі табыс  

21

44,055,883

1,461,340

пайда немесе шығын арқылы ақиқат құны бойынша 

бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау табысын 

шегергендегі шығындар (1,012,726)

129,340

Шетелдік валютамен операцияларының табысын 

шегергендегі шығындар

(211,921)

155,424

Шетелдік валютаны қайта бағалаудан табыстарды 

шегергендегі шығындар 

22

(32,119,787)

(212,879)

Нарықтан төмен мөлшерлемелер бойынша қаржы 

құралдарын бастапқы мойындау кезінде туындайтын 

таза шығын 

23

(404,812)

(1,462,112)

басқа активтерің құнсыздануының резерві13

(114,428)

(76,258)

несиелік сипаттағы міндеттемелер бойынша резерв 28

(1,056,091)

(40,200)

Сату үшін қолданыста бар инвестициялық бағалы қағаздарды 

қалпына келтіру 

39,005

2,147

басқа операциялық табыстар 24

106,686

102,965

Жалпы және әкімшілік шығындар 25

(4,940,830)

(5,141,595)

Салық салғанға дейінгі пайда 

19,657,337

5,548,888

пайдаға салынатын салық бойынша шығындар 26

(4,001,832)

(1,407,468)

бір ЖылДаҒы паЙДа 15,655,505

4,141,420

Басқа да жиынтық табыс 

Салдарынан пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелуі 

мүмкін баптар: 

Сату үшін қолданыста бар инвестициялар:

- бір жылдағы шығындарды шегергендегі табыстар 

156,777

(19,866)

- Шығу немесе құнсыздану нәтижесінде табысқа немесе 

шығынға ауыстырылған шығындарды шегергендегі табыстар 

(39,005)

(2,147)

Бір жылдағы басқа да жиынтық табыс 

117,772

(22,013)

БІР ЖЫЛДАҒЫ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫСТЫҢ БАРЛЫҒЫ 

15,773,277

4,119,407

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп 

(қазақстандық 

мың теңгемен)

Акционерлік 

капитал

Қосымша 

төленген  

капитал

Сату үшін 

қолданыста бар 

инвестициялық 

бағалы 

қағаздарды 

қайта бағалау 

қоры 

Басқа да 

резервтер

Таратыл-

маған 

пайда 

Барлығы 

2014 жылғы 1 

қаңтардағы  

қалдық 

72,920,273

834,527

27,460

316,430 5,971,230 80,069,920

бір жылдағы табыс-

-

-

-

4,141,420

4,141,420

Басқа жиынтық 

табыс 

-

-

(22,013)

-

-

(22,013)

бір жылдағы  

жиынтық табыстың 

барлығы 


-

-

 (22,013)

-

4,141,420

4,119,407

Төленген  

дивидендтер 

-

-

-

-

(1,046,586) (1,046,586)

2014 жылғы  

31 желтоқсандағы 

қалдық

72,920,273

834,527

5,447

316,430 9,066,064 83,142,741

бір жылдағы пайда -

-

-

-

15,655,505 15,655,505

Басқа да жиынтық 

табыс 

-

-

117,772

-

-

117,772

бір жылдағы 

жиынтық табыстың 

барлығы 


-

-

117,772

-

15,655,505 15,773,277

Төленген диви-

дендтер 

-

-

-

-

(3,742,829) (3,742,829)

2015 жылғы  

31 желтоқсандағы 

қалдық

72,920,273

834,527

123,219

316,430 20,978,740 95,173,189

88

89Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды 

Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды 

«Даму» Кәсіпк

ер

лікті дамыту қ

оры» Акционер

лік қ

оғамының 2015 жылға арналған  жылдық ес

ебі 

Ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп 

(қазақстандық мың теңгемен)

2015

2014

Операциялық қызметтен ақша қаражаттарының қозғалысы:

алынған пайыздар 12,393,691

9,797,407

Төленген пайыздар 

(2,906,961)

(3,394,628)

алынған комиссиялар 3,873,034

1,570,206

Қаржылық туынды құралдармен жасалған операциялар бойынша 

алынған табыстар 

727,266

-

басқа да операциялық қызметтен түсімдер 105,713

98,194

Клиенттердің осыған дейін шегерілген несиелерді өтеу 

-

358,271

еңбек ақы төлеу бойынша шығындар, төленген (2,206,191)

(1,770,930)

Жалпы және әкімшілік шығындар, төленген 

(1,460,109)

(1,472,800)

төленген пайда салығы -

-

Операциялық активтер мен міндеттемелердегі 

өзгертілупге дейінгі операциялық қызметтен 

алынған ақша қаражаттары 

10,526,443

5,185,720

таза (өсім)/төмендеу:- табыс немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын 

бағалы қағаздар 

2,346,043

197,170

- қаржы мекемелеріндегі қаражаттары бойынша(114,045,580)

(141,509,617)

- клиенттерге несиелер мен аванстар бойынша 

520,408

274,413

- басқа активтер бойынша (1,094,703)

(1,625,497)

Таза (өсім)/төмендеу:

- басқа  қаржылық міндеттемелер бойынша9,922,216

(1,783,835)

- басқа міндеттемелер бойынша

262,448

466,844

Операциялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары 

(91,562,725)

(138,794,802)

инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаттары Сату үшін қолданыста бар инвестициялық бағалы қағаздарды 

өткізуден және өтеуден түсімдер 

-

81,969

Сату үшін қолданыста бар инвестициялық бағалы қағаздарды өткізуден 

түсімдер

300

1,700

Негізгі құралдарды сатып алу 

(852,302)

(669,522)

материалдық емес активтерді сатып алу (146,372)

(133,990)

Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары 

(998,374)

(719,843)

қаржылық қызметтен ақша қаражаттары Қарыз қаражаттарын алу 

115,365,480

172,646,140

қарыз қаражаттарын өтеу (7,113,597)

(19,960,506)

Бағынышты борышты өтеу 

-

(3,953,782)

төленген дивидендтер (3,742,829)

(1,046,586)

Қаржылық қызметтен алынған таза ақшақаражаттары 

104,509,054

147,685,266

Айырбастау бағамының өзгеруінің ақша қаражаттарына және 

олардың баламаларына әсері  

473,660

91,786

Ақшалай қаражаттың және олардың баламаларының таза өсімі

12,421,615

8,262,407

кезеңнің басына ақша қаражаттары және олардың баламалары 20,831,371

12,568,964

Кезең соңына ақша қаражаттары және олардың баламалары 

33,252,986

20,831,371

Қордың акционеріне және Директорлар 

кеңесіне 

біз «Даму» қорының 2015 жылдың 31 

желтоқсанына қаржылық жағдайы туралы есептен, 

табыстар мен шығындар және жиынтық табыс 

туралы есептерінен, аталған күні аяқталған бір 

жылда капиталдың өзгеру және ақша қаражаты 

қозғалысының есептерінен тұратын қаржылық 

есептілігіне, сонымен қатар саясат және өзге де 

түсініктеме ақпарат есебінен негізгі қағидаларға 

қысқаша шолудан тұратын ескертулерге аудит 

жүргіздік. 

Қаржылық есептілікке басшылықтың 

жауапкершілігі 

басшылық Халықаралық қаржы есептілігінің 

стандарттарына сәйкес аталған қаржылық 

есептілікті жасауға және анық ұсынуға және 

ықылассыз әрекеттердің және басшылық 

қателердің салдарынан маңызды бұрмалаулардан 

тұрмайтын, қаржы есептілігін жасауға қажетті деп 

санайтын ішкі бақылауға жауап береді.Аудитордың жауапкершілігі 

біздің жауапкершілігіміз біз жүргізген 

аудиттің негізінде осы қаржы есептілігі 

туралы көзқарасымызды білдіруден тұрады. 

біз Халықаралық аудит стандартына сәйкес 

аудит жүргіздік. аталған стандарттар этикалық 

нормаларды сақтауды, сонымен қатар қаржылық 

есептіліктің маңызды бұрмалаулардан 

тұрмайтындығына орынды сенімділікке ие болу 

үшін аудитті жоспарлауды жүргізуді талап етеді.

аудит қаржылық есептіліктің сандық 

көрсеткіштерін және ондағы ақпараттың 

ашылуын растайтын, аудиторлық дәлелдерді 

алуға бағытталған іс-шаралар жүргізуден тұрады. 

Шараларды таңдау ықылассыз әрекеттердің және 

пайымдаулардың салдарынан қаржы есептілігінің 

маңызды бұрмалану қаупін бағалаумен қоса, 

аудитордың кәсіптік ой-пікіріне байланысты 

болып келеді. осы қауіптерді бағалау үдерісінде 

аудитор сәйкес жағдайларда, аудиторлық 

шаралар әзірлеу үшін қаржы есептілігін жасаудың 

және сенімді ұсынудың ішкі бақылау жүйесін 

қарастырады, алайда ұйымның ішкі бақылауының 

тиімділігі туралы өз ойын білдіру мақсатында 

емес. аудит, сондай-ақ, басшылық жасаған, 

қолданылатын есептік саясаттың сипатын және 

бухгалтерлік бағалаудың негізділігін бағалаудан, 

сонымен қатар жалпы қаржылық есептілікті ұсыну 

бағасынан тұрады.

біз алған аудиторлық дәлелдердің өз ойымызды 

жеткізуге жеткілікті және  тиісті  болып 

табылатындығын жобалаймыз.Ой-пікір

біздің пікірімізше, қаржылық есептілік 2015 

жылдың 31 желтоқсанына барлық маңызды 

аспектілерде қордың қаржылық жағдайын 

шынайы көрсетеді, сонымен қатар, көрсетілген 

күні аяқталған жылға оның қаржылық нәтижелері 

мен ақша қаражаттарының қозғалысы 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 

сәйкес келеді.

Аудиторлық қорытынды 

(«ПрайсУотерхаусКуперс» ЖШС 

тәуелсіз аудиторының есебі)

Біздің жауапкершілігіміз біз 

жүргізген аудиттің негізінде 

осы қаржы есептілігі 

туралы көзқарасымызды 

білдіруден тұрады. 

Осы қауіптерді бағалау 

үдерісінде аудитор сәйкес 

жағдайларда, аудиторлық 

шаралар әзірлеу үшін қаржы 

есептілігін жасаудың 

және сенімді ұсынудың 

ішкі бақылау жүйесін 

қарастырады, алайда 

ұйымның ішкі бақылауының 

тиімділігі туралы өз ойын 

білдіру мақсатында емес.

90

91Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды 

Жылдық қаржылық есептілік және аудиторлық қорытынды 

«Даму» Кәсіпк

ер

лікті дамыту қ

оры» Акционер

лік қ

оғамының 2015 жылға арналған  жылдық ес

ебі 

Бас кеңсе:

050004, қазақстан,  алматы қ.,  гоголь к-сі, 111, 

тел.: +7 (727) 244-55-66, факс: +7 (727) 278-07-76, 

е-mail: info@fund.kz, қордың сайты: www.damu.kz

Call-орталық: +7 (727) 244-55-77, қысқа нөмір 1408 

(қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін)Филиал желісі:

1. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы 

Астана қаласы бойынша аймақтық филиал

010000, астана қ., алматы ауданы, қажымұқан к-сі, 

д. 8а, +7 (7172) 55-91-99, 55-94-34,  

факс +7 (7172) 55-92-13, e-mail: astana@fund.kz 2. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы бойынша аймақтық филиал 

050004, алматы қ., гоголь к-сі, 111,  

тел.: +7 (727) 244-55-66, 244-55-77,  

факс: +7 (727) 278-07-76 (ішкі 3100),  

e-mail: almaty@fund.kz 

 3. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Ақмола облысы бойынша аймақтық филиал

020000, көкшетау қ., ақан сері к-сі, 46 а/1 үй, тел.: 

+7 (7162) 55-11-16, 55-11-18,  

факс: +7 (7162) 33-38-67, е-mail: akmola@fund.kz 4. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Ақтөбе облысы бойынша аймақтық филиал

030019, ақтөбе қ., Әбілхайыр хан даңғ., 51-үй,  

тел.: +7 (7132) 55-24-36, 70-38-08,  

факс: 8 (7132) 55-24-35, e-mail: aktobe@fund.kzМекенжайлар мен байланыстар 

12. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Қостанай облысы бойынша аймақтық филиал

110000, қостанай қ., Әл-Фараби даңғ., 65,  

тел.: +7 (7142) 54-15-83, 54-24-41, 99-03-05,  

54-03-06, факс: +7 (7142) 53-23-98,  

e-mail: kostanay@fund.kz 

13. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Маңғыстау облысы бойынша аймақтық 

филиал 

130000, ақтау қ., 16 шағ.ауд., 24-үй,  

тел.: +7 (7292) 70-10-51; факс: +7 (7292) 30-43-04, 

e-mail: aktau@fund.kz14. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Павлодар облысы бойынша аймақтық филиал 

140000, павлодар қ., короленко к-сі, 109,  

тел.: +7 (7182) 70-38-02,70-38-10;  

факс: +7 (7182) 20-83-53, e-mail: pavlodar@fund.kz15. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

аймақтық филиал

150000, петропавл қ., Жамбыл к-сі, 191,  

тел.: +7 (7152) 55-98-10,  

e-mail: Zh.Kazezova-Bebko@fund.kz16. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 

аймақтық филиал

160023, Шымкент қ., Әл-Фараби ауд., рысқұлов к-сі, 

8 а, тел.: +7 (7252) 99-70-49, 29-48-11. 

17. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы 

бойынша Аймақтық филиалдың өкілдігі 

071400, Семей қ., абай даңғ., 5,  

тел.: +7 (7222) 52-01-59; e-mail: cppsemey@mail.ru

18. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

161200, түркістан қ., қожанов к-сі, 7,  

тел.: +7(72533)59-98-2

5. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Алматы облысы бойынша аймақтық филиал 

040000, талдықорған қ., төлебаев к-сі, 86,  

тел.: +7 (7282) 24-24-30, 55-87-10,  

факс: +7 (7282) 24-17-27, e-mail: taldyk@fund.kz6. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Атырау облысы бойынша аймақтық филиал

060005, атырау қ., азаттық даңғ., 17,  

тел.: +7 (7122) 55-81-01, 55-80-91  

факс: +7 (7122) 35-46-51, e-mail: atyrau@fund.kz7. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Шығыс Қазақстан облысы бойынша аймақтық 

филиал 

070004, Өскемен қ., победа даңғ., 6,  

тел.: +7 (7232) 25-11-12, 56-05-90, 56-05-93;  

факс: +7 (7232) 25-11-12, e-mail: vko@fund.kz8. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Жамбыл облысы бойынша аймақтық филиал

080000, тараз қ., Желтоқсан к-сі, 94,  

тел.: +7 (7262) 24-11-50;  

факс: +7 (7262) 54-11-51,  

e-mail: damu-reception@fund.kz

9. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Батыс Қазақстан облысы бойынша аймақтық 

филиал 

090000, орал қ., темір масин к-сі, 67/2 құрылыс, 

тел.: +7 (7112) 93-34-50, 93-34-54, 93-34-53,  

93-34-48, e-mail: zko@fund.kz10. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Қарағанды облысы бойынша аймақтық 

филиал 

100026, қарағанды қ., құрылысшылар даңғ., 4,  

тел.: +7 (7212) 40-09-68, 40-09-69,  

факс: +7 (7212) 40-09-69, e-mail: karaganda@fund.kz11. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы

Қызылорда облысы бойынша аймақтық 

филиал

120001, қызылорда қ., иван Журба к-сі, №12  

тел.: +7 (7242) 55-11-12, 55-11-18,  

e-mail: damu@list.ruwww.damu.kz

92

93Мекенжайлар мен байланыстар 

Мекенжайлар мен байланыстар 

«Даму» Кәсіпк

ер

лікті дамыту қ

оры» Акционер

лік қ

оғамының 2015 жылға арналған  жылдық ес

ебі 

Шарт бойынша 

контрагент 

атауы 

Шарт нөмірі және жасау күні

Шарттың мәні 

Шарттың маңызды 

талаптары 

«қазақстан даму 

банкі» ақ

10.03.2015 жылғы №27-бэ-а/21

«азия Даму банкі қаражаты 

есебінен еДб арқылы Шоб 

қаржыландыру» жобасына 

банктік сараптама жүргізу 

Сумма - 463 000 теңге;

қызмет көрсету 

мерзімі – 30 жұмыс 

күні 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет