Дерге ескерткіш орнатуымыз керекжүктеу 10.74 Mb.
Pdf просмотр
бет17/27
Дата18.03.2017
өлшемі10.74 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

ҰЛЫЛАРДЫ ҰҒЫНУ

Кезінде «Ж.Әбділдин мектебі класси калық 

философиямен, оның ішінде неміс фи лософия-

сымен, философияның дәс тү

ү

р 

рлі м

м

әселелерімен, ж

жалпы тарихымен ай налыс

ыс

ып

ыпк

к

етет

ті

ті.

Од

Одан

ан

ұұ

лт

лттыты

қ 

қ қоғамдық  фи лософиялық

ық

оо

йғ

йа 

па

ййд

а 

жоқ. Олар дың  фи лософиясы бір жақта да, ұлттық 

ой-сана мен ұлт өмірі екінші жақта қалды» де-

ген сияқты пікірлер айтылды. Бұл әділетсіз, үс-

тірт ой-пікір болатын. Осыны дер кезінде түсін-

ге

ге

н н

ак

аад

д

емик ЖЖбд

д

ілдид

н «Парасат» (№1, 

19

19

9393

)

) жужу

рн

рнал

алын


ына

а

бебе

рг

ргенен

с

сұх

ұ

батын да өз ойын былайша тарқатады: «Ғасыр ба сында қылт етіп 

көрінген ұлт ойшылдары қолдан жасалған әр-

түрлі қырғынға ұшы ра ды, одан ес жия берген 

50-60 жылдары ұлт тілі кеміп, төл мәдениеттен 

жери  бас та дық.  Бұл жағы бізді ойландырды, 

ойлан дыр ғанда да мықтап ойландырды. Ұлттық 

философия сол жылдары Шә

Шә

кәкә

рі

рімм

мм

енен

ж

жән

ән

е е

оның тұстастары мен ке

йі

йінг


нг

і

ізіз

ба

баса

са

ррла

ла

р р

ым

ымен

ен

 бірге келмеске кеткендей болды. Сондықтан 

фи лософиядағы әлеми шың 

дар ға  шықпай, 

ұлттық ой ағымына анық та танық баға беріп, 

төре лік айта алмай ты нымызды, оны алға апа-

ры

рп, д

д

амыта ал майтынымызды түсіндік. Осыдан ке

кел


лі

п,

п,с

с

олол

т

тұс

ұс

тат

а

алд

лд

ымым

ен

енф

ф

илил

ософияның әлем-

ді

дік 


к

бұ

бұлала

ғы

ғынана

н

н сусусы

сы

нднд

ау

ау, он

оны 


ы

шама-шар қымыз 

келгенше игеру қажет болды. Біз солай істедік 

те».


Ғалым-философ айтса айтқандай, тек Шо-

қан мен Ыбырайдың, Абай мен Шәкә рімнің ат-

тарын атап, түстерін түстеу,

,

ққ

аз

зақ

а

 ойын филоло

-

софияның жаһандық ұлы мұ хитына апарып құя алмайтын еді. Олардың ұлылығын әлемдік фи-

ло софия мектебін жан-жақты меңгергенде ғана 

түсінуге бо латын  еді. 

Тағылымы мол ғалым Жабай

й

ха

хн

н

Мү бә рәк-ұл

ұл

ыы

ж

жастарды классиктерді оқоқ

уғ

уғаа

ша

ша қ

 қы


ы

ра

рады

ды

..

М

Меі

німен  бір әңгімеде ол қа зір

і

гі

і  әлеумет

і

тік-саяси, экономикалық са лалар дағы келеңсіз дік-

тер мен түсінбеу шіліктер, нәтижесіздіктер өт-

кенді шала бі луден, әр сала бойынша  бұрын-

ғылардан қалған  рухани мұраларды игермеу-

ден,

о

осы

с

лал

рд

рды игер

р

іпп

бар


р

ып жаңа теориялар 

жа

са

сап,

п,

оо

ны

ныж

жүз


үз

ег

еге 

е  ас


ас

ыр

ыру

у ке


ке

ре

рек

к. Ал әркімге 

«бол масақ та, ұқсап бағу» еш нәтиже әп ер мейді 

дегені есімде. Ол жастарда гума нитарлық білім 

болуын қуаттады. Себебі олардың бәрі бір ар-

наға  тоғысқанда  ғана  толыққанды ин тел ли-

генттік, зиялылық ту ра лы айтуға бо лар еді. Жас-

та

тард

рд

ыы

сауатты болуға, әлемдік 

де

дең


ңгей

ей

деде

гі

гіб

б

іліл

ім

ім 

дә

дәрере

ж

 же сіне көтерілуге шақырдд

ы.

ыЖ

Ж

айай с

с

ауауат

ат

аа

шу

шу 

мен шын мәнін дегі рухани жетілген адам ның 

арасында үлкен қашықтық бар дейді ол.

Жаңа кезеңде Жабайхан Мүбәрәкұлы еге-

мен еліміздің рухани-әлеуметтік өмірі не ерекше 

атсалысты. Ол жазықсыз жаза кұр бандары бол-

ған

н

қақаза

за

ққ зи

зи

ялял

ыл

ыларар

ы,

ы,А

А

лалаш

ш ар


ар

ыс

ыста

т

ры Шәкәрім, Ахме

ме

т  БаБа

йт

йтұрұр

с

 сын

ов

ов,  МаМа

ғж

жан

ан Ж


Ж

ұмабаев, Мір-

жақып Ду латов т.б. арашашы болып, бір бөлек 

мә де ниет  пен  ғылым  қайраткерлерінің шы ғар-

машылығымен кейінгі ұрпақтың су сын дауына, 

қол үзбеуіне жағдай жасады. Бір айта кететін 

жайт – жазықсыз жапа шеккен,

ұ

ұрп

р

ақа

тары


р

ның 


са

са

нана

с

сынан аласта тылған Алашш

а

ары

рыст


ст

ар

арын

ын

аа

қт

қтау

ау

 туралы талпыныстар бұрын  болған еді. Бірақ 

олар мәселені аяғына дейін жеткізе алмады. 

Философ Жабайхан Әбділдин барлық мә селе 

бойынша төзімділік пен шыдамдылық көрсетіп, 

біліктілік пен қисынды оймен өз позициясын 

қорғ


р

ап

ап қал

ал

а а 

ал

алды

ды.


Со

Со

л л үш

үш

інн

д

де 

е

қақа

за

зқ халқының 

оғ

анан д

д

егег

ен

енр

р

изиз

аш

ашы

ы

лылы

 ғ

ғыы 

ше

шекс

кс

ізіз.ҚАЗАҚТЫ ҚОРҒАУ

Ой өлшемі биік, байлам-пайымы ерен 

Жабайхан ағаны ғылыми орта ерте танып білді. 

Ең алдымен оны қазақтың біртуар азаматтары 

Қа

Қаны

ны

ш Сәтбаев, Салық Зима но

но

ввта

тар


р

қо

қолдлдад

ады.


ы. 

Фи

Филоло

софия саласын 

дағы тұң

ңғы


ғыш

ш

акак

ад

адем

ем

икик 

болуына жол аш ты. Оның жанында әрқашанда 

тілектес аға лары мен әріптестері, іні лері, шәкірт-

тері болды. 

Ғұлама ғалым, арлы азамат Тәуелсіздік жыл-

да рын


н

да

дқ

қ

оғамда орыы

н алған мем лекеттіктің 

ко

нс

нс т

 т

итит

уц

уцияия

лы

лыққ 

не

негі

гі

здзд

ер

ерін

ін

шшай

ай қ


 қ

ал

а туға  әрекет-

тенген жат пиғыл дарға дә лел дәйегімен соққы 

бе ріп отырды. Сол тұстағы шовинистік пи ғыл-

дағы Жо ғарғы Кеңестің кей бір депутаттарының 

аранда тушы лық тан  тұратын,  кейде  астыртын, 

кей де ашық айтқан жымысқы пікірлерінің аста-

рын әшкерелеп, бұл әлі де болса буы ны қатпа-

ға

ған жас мемлекеттің бола шағ

ы

ыүш

ш

ін ққ

ау

ауіпті 

ек

екен

ен

іін Салық Зиманов, Сұлтан

н

СС

ар

арта

таев


ев

с

сияияқт

қт

ыы

әріптестерімен бірге жа рыс сөздерде оның мән-

маңызын Жәкең де ашып көрсете алды. Ұлтқа 

жанашыр болу, қазақты қорғау мәселесінде 

басқа лар мен  қатар Жабайхан ағаның істеген

істері тарих беттеріне жазылып қалғанын көзі-

қара

ра

қтқты

ы 

кеке

ле

лер 

р 

ұрұр

па

пқт

қт

ыңың

к

көр

өр

ерер

і

іан

н

ық.Со

Со

лл

тұ

тұст

стағ


ағ

ы

ы деде

пу

ута

та

тттт

ар

ра

ара


ра

сы

сында жиі көте-

рілген мәсе 

ле 

лердің бірі мемлекеттік тілдің қоғам да ғы  орны еді. Жабайхан Мү бәрәкұлы өз 

әріптестерімен бірге және оларды қолдай 

отырып, «мемлекеттік тілді – қазақ тілін барлық 

тұр ғындар,  әсіресе  ха лыққа  қыз

з

ме

ет 

т

көрсету-шілер білуі тиіс, бұл – бірінші кезектегі бағдар-

ла малық  іс, оны шешу әлеу мет тік-эконо ми ка-

лық  мін дет терден  де  ауыр,  алайда қажеттілік» 

де гендердің  қатарында  болды. 

Жабайхан Әбділдиннің ғылыми же

же

тіс с 

ті

тк те-

рі

рін н 

ке

кезі

з

нднд

е КСРО ҒА Философия ин

н

 с

 сти

титу


туты

ты

ммен

ен

 МГ

МГ

УУ-

і

дің  әйгілі ғалымдары сан рет атап  өткен болатын. Олардың пікірін баяндасақ, мынаған 

саяр еді: Ж.Әбділдин – қазіргі заманғы алдыңғы 

қатарлы және болашағы зор бағытты зерттеген 

ғалым. Олар былай деп жазады: «Қазіргі уақыт-

та бүкіл

О

Орт

р

алал

ық

қ Азия ко

о

нтн

инентінд


д

е сіздің 

диалек

ти

тика

калы


лы

қ-

қ-ма

ма

тете

ри

риал

алис


ис

ті

тік

к 

фифи

ло

лосо

с

 фиялық зерттеулеріңіздің теңдесі жоқ. Біз дің көп шілігі-

міз сіздің басшылығыңызбен сіздің институтта 

философияның өзекті мәсе 

ле 


лері бойынша 

ұйымдастырылған әртүрлі дәрежедегі форум-

дар ға қатысып пікір алмастық. Олар бізді жаңа 

өз

өзін

ін

діді

к 

к ид

ид

ея лармен, соны да қайталала

нб

нбас

ас п


пік

ік

ірір

-

-та

та

л л

ас

ас т

т

арар

м

мен байытты». Ал Жабайхаа

н 

н МүМүбә

бә

рр

әк

әк-

-

ұлының жеке басына қатысты: «Сіздің кітаптары-ңызда күрделі, ірі, маңызды да өзекті филосо-

фия лық мәселелер әлемдік қоғамдық-фило-

софиялық оймен ұштасып жатады және сіздің 

жеке өз басыңы

ң

з тын дырған тарихи-филосо-фия  лық

қ

ееңб

ңб

екекте

те р


 р

ің

іңіз

із

әә

ле

емдмд

ік

ікқ

қ

оғоғ

ам

амды

д

қ ойды дамытуға

ға

 қо о

сы

слғ

лғ

анан з

з

орор ү

ле

лес

с 

едеп 

п

бібі

ле

леміз» дейді. «Сіз философиялық ойдың Тян-Шаньдай 

биігіне шықсаңыз да, зор атақ-абыройға бөлен-

сеңіз де, қарапайым адами қасие тіңізді, қара-

пайым адамдармен қарым-қатынасы ңызды, 

жү

ү

рер

к жылуыңызды сақ тай алдыңыз

з

,

,фи

фи

лол

со-


фи

фи

ялял

ық

ықаналық өмір салтынан бір

ір с


с

әт

әтт

т

е е 

та

тан-

н-

бадыңыз, міне, сондықтан да біз әрқашанда сіз бен жүзде суді, пікірлесуді өзіміз үшін бақыт 

санай мыз, тағатсыз күтіп жүреміз», – деген пі-

кір лерді кезінде Одақ академиктері Б.М.Кед ров, 

Ф.В.Константинов, П.Н.Фе до сеев,  П.В.Копнин 

тағы басқа

қа ә


ә

йг

гіл

іл

і і 

ға

ға л

 л

ымым

ф

фил

ил

осос

оф

офта

та

р р

ай

атқан да, 

жазған


д

д

а.а

Алтай ТАЙЖАНОВ, 

философия ғылымының 

докторы, профессор

Елдің елдігін, халықты

ы

ң

ң

халықтығын танытатын белгінің 

бірі – маңдайына біткен талантты 

перзенттерін қадірлей, қастерлей 

білуі. Бағалай, базарлай алсақ, 

кө

ө

не

не

 зам

ам

ан

ан

на

на

н

н

ба

ба

ст

ст

ап

ап

қ

қ

аз

аз

ақ

ақ

 

мә

мә

де

де

ни

ниет

ет

ін

ін

ің

ің а

а

сп

спан

ан

ы

ы

да

да

ж

ж

ар

ар

ық 

жұлдыздарға кенде болып көрген 

емес. Саналы өмірінің көпшілігін, 

қоғамдық-әлеуметтік ғылымдар 

дамуында тоталитарлық жүйе 

үстемдік етіп тұрған дәуірде 

өт

өт

кі

к

зген, соған қарамастан

,фи

фи

лософиядағы ең өзект

т

і

і

мәселелермен, киелі бағыттармен 

айналысып, республикамыз, қала 

берді, бұрынғы Одақ көлемінде 

ғылымда өзінің танымал мектебін 

қалд

лд

ыр

р

ған қазақ

қ

ұл

ұл

дары

р

 сирек, 

бо

бо

лс

лс

а

а

да

да

а

а

з.

з. Ж

Ж

аб

аб

ай

ай

ха

ха

н

н Мү

Мүбә

бә

рәкұлы 

– ұлтымыздың қоғамдық-

философиялық, саяси-әлеуметтік 

ойын дамытуға зор үлес қосқан

осы сиректердің сапындағы тұлға, 

ғалым-азамат, абыз аға.

САЙЫС


ХХ ғасырдың орта тұсын ала бере кесірткенің құйрығындай

шорт


рт

 кесілген термешілік пен өсиет ө

ле

ле

ңнн

ің  ауы


у

лы қ


қ

аз

аақ

қ

 ба

бала


ла

сы

сына

нан


н

кө

көп

п

жырақтап кеткені жасырын

ын

ее

ме

мес.с.

Ж

Жоғ

оғым


ым

ыз

ыздыды б

б

ірір

 

түгендеп, кеткеніміздің орнын толтыруға бұл  бәйгенің қосқанүлесі орасан болды. Алпыстан асса да, аталы сөз айта алмаған 

бірсыпыра ақын ағаларымыз сылдыр сезім мен қу құлқынның

қамын  күйттеп, жастарды имандылыққа шақырудың  орнына 

өздері жастард

д

ың

ың аузына телмірген кезді де көзіміз көрді.

Осындай  ол

қы

қылы


лы

қт

қтың

ың

оорн

рн

ынын

т

тол

ол

тытыру

ру

ммақ

а

сатында ұйымдас-тырылған бәй

й

геге еліміі

здің түкпір-түкпірінен бас-аяғы 300-ге 

жуық шығарма түскен екен. Соның ішінде 20 ақынның термесі

қазақ мәдениетінің қоржынын толықтырды. Аузы дуалы ақын-

дарды имандылыққа шақыратын терме жазуға итермелеген, ең 

бірінші, сайыстың талабы немесе берілер жүлде қоры емес, Хақ-

ты таныған жүректері деп білеміз. 

Ке

Кешк

шк

е е  жи

жина


н

лған қауым қазына толы

лы

а

алтлт

ын

ынс

с

анан

ды

дық 

қ 

тата

уы

уып 

п 

алға

нд

йай қ

уа

нғанын бал-бұл жайнаған көзд

де

ерінен

иман

ұ

ййы

ға

н жүздерінен байқау қиын емес. Белгілі айтыскер ақын Еркебұлан 

Қайназаровтың «Не жақсы, не жаман?» атты термесі мен «Нұр» 

Қазақ-Египет Ислам мәдениеті университетінің 2-курс студенті 

Роман Бұрқаштың «Кішкентай» атты термесі көпшіліктің көз-

айымына ай

на

налдлд

ы.

ы.Ж

Ж

амам

ағ

ағат

ат

тыты

ң 

ң жү

жү

рере

гі

гін

н

шыш

мырлатып, көзіне 

жас алдырған

н

ААрм

рм

анан Б

Б

ерер

да

дали

лин


н ме

мен 


н

Жә

Жәкекен

н

Омаров болды. Өрілген өлеңнің ішкі өзегін беру, сүбелі сөздің сөлін татыру,

нақыл мен өсиеттің мәйегін бір шумаққа, кейде тіпті бір жолға

сыйғызу – те

рм

рмен

ен

іңің

н

нег

ег

ізіз

гі

гітал

ал

абаб

ы.

ы.Т

Т

ерер

ме

е жазуға ниеттенген 

ақын дарға д

да

а

қоқо

йы

йылғ

лған


ан

т

тал

ал

апапты

тың


ң 

ту

тура

ра о


осындай  болғанына 

жеңімпаздарды марапаттау кезінде көзіміз жетті. Сонымен, үздік 

деп танылған 20 ақынның ішінде: Жамбыл Дүйсенов, Батырболат

Айтболатұлы, Қанат Ибрагимов, Алмас Темірбай, Амандос Қар-

шалов, Тоқтарәлі Таңжарық, Тынымбай Досбатыр, Медетбек 

Шәб 


б 

де

днбекұл

ұ

ы, Сырым Әуезхан, Бауыржанн

Қ

Қар

ар

ағызұлұ

ы, Тіл


л

ег

еен 

Әд

Әділ

ілов


ов,

,

СеСері

рікз


кз

ат Дүйсенғазин, Мырзан

н

К

Кенен

же

жеба

ба

й й 

се

секі

к

лдлд

і

 ел

ел

геге

 

 таны мал  ақындар ынталандыру сыйлығымен қоса, «Умра» 

қажы лығына  баратын жолдамаға ие болды. 

«Үздік мақам» аталымын жеңіп алғандар қатарында Оңтүстік 

Қазақстаннан келген сазгер-термеші Жақып Сыпатаевтың, ақтө-

белік жыршы Әд

Әд

ілбеб

к Сарин мен қызылордалық сазгер-жырау 

Жарқынбек 

Тұ

Тұры

ры

мбмб

ет

етов

овті


ті

ң 

ңма

ма

қақа

мд

мдар

ар

ы ы 

әу

әуез

е

ділігімен, ырғақты-лығымен ерекшеленді.

Ерік Жақсығұлов, Еркін Шүкіманов, Данияр  Сүлейменов

секілді күміс көмей, жез таңдай әншілеріміз өз таланттарының 

тұғырын тағы бір биіктетіп, үздік орындаушы атағына ие болды.

Жоғарыда аталған «Үздік орындаушы» және «Үздік мақам» 

аталымдарының жүлдесі 150 мың теңге көлемінде. 

Жү

Жү

лдлдел

ел

іі үш

үшінші орынға табан тіреп,

5

5

0000

м

мың

ың

тт

ең

еңгеге а

қш

қшалал

ай

ай сы

й

йлықты қанағат тұтқан ақындар: Жұманазаз

ар

ССомжүрек, С

С

ері

ік 


Қалиев, Бекмұрат Анарбаев. Ал екінші орынға Еркебұлан Қайна-

заров пен Қалқаман Сарин тұрақтап, әрқайсысы 750 мың тең-

геден ақшалай сыйлықты қанжығаларына байлады. 

«Текті сөздің төресі – терме» байқауының бірінші орны және 

1,5 млн теңге 

 

ақақш

шала


ла

й

йсы

сы

йлйл

ығ

ығын

ын

««

Кі

Кішк

шк

енен

та

ай» атты терме авторы 

Роман Бұрқаш

ш и

иел


ел

ен

енді

дРе

Ре

спспуб

убли


ли

ка

калы

лық


қ те

те

рмрм

ешілер байқауының

бас  бәйгесін, сонымен қатар «Skoda» автокөлігін «Жоқ іздеп 

жүрмін» деген термесімен айтыскер ақын Арман Бердалин жеңіп

алды.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет