Дерге ескерткіш орнатуымыз керекжүктеу 10.74 Mb.
Pdf просмотр
бет19/27
Дата18.03.2017
өлшемі10.74 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетіндегі «Кәусар» танымдық 

бірлестігінің ұйымдастыруымен Қазақстанның 

Еңбек Ері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 

КСРО және Қазақстанның Халық әртісі, 

композитор Еркеғали Рахмадиевтің 

қатысуымен «Өнер асқарында» атты концерт 

өтті. 

ОҚИҒА


№21 (932) 

12

2

.0

0

2.

2.

20

20

13

13

ж

ж

ыл

ылсе

сейс

йсен


ен

бі

біwww.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТАлаш айнасы

– Ассалаумағалейкүм, Нұртай 

мырза! Осы жақында ғана Елба-

сы ның  Жолдауын насихат 

тау, 

он

он

ы

ы

ха

ха

лы

лы

ққ

ққа

а

тү

сіндіру мақ саты-

мен 

й

ай мақтарды  аралап келді-

ңіздер. Әңгімені осыдан баста сақ.

 – Біз, Парламент Мәжілісінің депу-

таттары, жақында өңірлерге шығып, 

халықпен кездесулер өткізіп, аймақтар-

дағы орын ал

ып

ып оо

ты

тырғрғ

ан

анм

м

әсәс

ел

елел

ел

ерер

ді

ді 

біліп, болашақ

қта

та

аа

тқ

тқарар

ыл

ылатат

ы

ынж

жұм


ұмыс

ыс-


тар туралы халықты хабардар  еттік. 

Өңірлерге шығудағы басты мақсат 

Елбасымыздың желтоқсандағы халық-

қа Жолдауын, яғни 2050 жылға дейінгі 

Қа

Қа

заа

қс

қста

та

нннн

ың

ыңд

д

аму страте гиясын тү

тү

ссі

нд

ндір

ір

іпіп,  ос

осы


ы стратегиядан туын-

дайтын мәселелерді шешу, тапсыр-

маларды орындау және қандай 

заңдарды қабылдап, жүзеге асыруы-

мыз  керек деген  сияқты  сауалдарға 

жауап іздеу бола

а

ты

тын.

н.

– Қай ай

ай

ма

мақт

қтар

арда

да

б

бол

ол

ды

ды

-

-

ңыздар?

– «Нұр Отан» партиясының мүшесі 

Төлеген Ибраев екеуміз Шығыс Қазақ-

стан облысының Өскемен қаласында,

Аягөз,

,

ЖЖ

арма, Үржар, Көкпекті, Ұлан 

ау

ауда


да

нд

ндарар

ы

ыныны

ң

ңелді мекендерінде 

болып, халықпен ашық кездесулер 

өткізіп, ондағы халықтың ой-пікірлерін 

біліп, қордаланып қалған мәселе-

лермен бөлісіп қайттық. 

– Қандай мәселелер  қор

р

да-

ланып қалғ

ғ

ан

ан

е

е

ке

ке

н?

н?

– Қазіргі таңда көптеген жерлерде 

ауызсу мәселесі халықты қатты толған-

дырып отыр. Сосын құрылысы аяқтал-

май жатқан мектептер жайында көп-

теген сұрақтар қойылды. Қазіргі қыс 

ке

ке

зізі

нд

ндегег

і бі


бі

р 

р ау

ау

ылы

 мен екінші ауыл 

ар

арас


сын

ында


да

ж

жолол

а

аш

шу мәселелері, тұрғын 

үйге мұқтаж азаматтарды баспанамен 

қамтамасыз ету, жұмыссыздық, кәсіп-

керлікке қолдауға беріліп жатқан 

шағын несиенің көлемін көбейту

жалпы, ауыл ша

шару


руаш

аш

ылыл

ығ

ығын

ын

дд

ам

амыт

ыт

уу

туралы көптеге

ге

н 

н мәмәсе

селе


ле

ле

лер

р ту


ту

ын

ында

да

дыды–   Ж о л д а у д ы ң   а у ы л -аймақтағы тіршілікпен  үндес 

келетін тарау ларына  қатысты 

және оның іске асуына  бағыт 

бола

ла

тынд

д

ай, сол өзіңіз аралаған 

ай

ай

ма

ма

қт

қт

ың

ың

т

т

ір

ір

ш

ші лігінен  бір нақты 

мысалдармен айтып беруге бола 

ма?

 – Елбасымыз өз Жолдауында елдегі 

ауылшаруашылық және ауыл шаруа-

шылық өнеркәсібі кешенін дамытудың 

2020 жылға дей

ей

інгігі

 бағдарлам

м

ас

аын 

жасауды және

е

о

оныны

ж

жүз

үз

егег

е

еас

сыр


ыр

уд

удыы

тапсырған болатын. Қазір осы бағытта 

көптеген іс-шаралар атқары лып  жатыр. 

Дегенмен көптеген жерлерде жұмыс 

істейін десе, көбінің несие алуға қолы 

жетпей жатады. Бұл мәселе «Жұмыс пен 

қа

қа

мтмту»

у»

ббағ

ағ

дадарл

р

амасында қарас-тырылған, ауылдық кәсіпкерлікті 

қолдауға мемлекет шағын несие 

береді. Бірақ ол барлық жерге жетпейді 

және жұмыс істеп жатқан, сонымен 

қатар  жұмыссыз жүрген азаматтарды 

оқытамыз,  ма

а

ма

манднд

ық

ықа

а

лылы

п

пбе

бе

рере

мі

міз,

з,

 бірақ ары қарай жұмыс табуға келгенде 

кедергілер бар. Сондықтан осы жағына 

тыңғ

ң

ылықты құжаттарр

әзірледік. Бола-

ша

шақт


қт

а

а осос

ы

ыжа

жа

ғығы

н

нақ

ақ

тытыла

ла

нснс

а

адеген 

ұсыныстар қарас тырылуда.– Өткен жылы Елбасымыз 

облыс әкімдеріне денсаулық са-

ла сы мен білім саласына қатысты 

сын айтты. Мысалы, қағаз-

ба

б

стылық туралы. Ода

да

н

н

бе

бе

рі

рі

мі

м

не,  біршама  уақыт  өт

өт

ті

ті

.  Со

Со

л 

л

сыннан шығарылған қорытын-

дыны байқадыңыз ба?

– Ол сыннан қорытынды шығару 

әкімдердің міндеті деп ойлаймын. Елді 

ме

кеке

нд

ндер

ер

діді

а

ара

ра

лала

ға

ғанд

нд

а,а,

ә

әсіресе 

ша

шалғ

лғ

айай а

ауд


удан

анда


дард

рдан


ан

о

осы

сы

нднд

ай

айк

к

өөптеген 

мәселелер болып жатқанын көзімізбен 

көріп қайттық. Мысалы, дәрігерге ке-

леді, кезекке тұрады, құжат тол тырады, 

оны  Астанаға жібереді,  бағдар ла ма-

сына енгізеді, одан қайта жауа

п 

п 

күкү

те

теді

д,

ол

ол  бірталай уақытты алад

ы.

ы.Т

Т

ағағ

ы

ыбі

бі

р р 

айта кететін жайт, денсаулық объек-

тілерін салуға, мектептерді са 

луға 


мемлекеттен дер кезінде ақша бөлінеді, 

жоба жаса 

лынады, бірақ мер-

діге


е

рл

рер

е

дің нем құ

құ

райдылығына, жа

жа

уауапс

пс

ызыз

ды

дығы

ғына


на

б

байай

ла

ланы

ны

стс

ы ол 


нысандар бітпей жатады. Көп жерлерде 

сол нысандарды бітіру үшін бір-бірін 

құқық қорғау органдарына беріп 

жатқандары  бар. Бірақ одан нәтиже 

жоқ. Ол жерде кім қалай ақша алады 

жә

және кім қалай жұмыс істейті

ті

ніні б

б

елелг

гілі


лі

 Со

С

ндықтан көзбояушылыққа с

ал

мауы-

мыз керек. Бұл жерде нақты заңдық 

тұрғыда тәртіп орнатып, екінші 

қайталанбауын қарас 

тырған абзал. 

Мұндай жағдайлар елді мекендерде 

кө

кө

птпте

еп

кк

ез

езде

де

сесе

ді

д

– 

Ел

Ел

ге

е

б

бар

арып

ып

, кө

кө

пт

птег

ег

ен

ен

с

сұрақ-

жауаптар алу барысында заң-

дардың қаралуын, қайтадан 

түзетуін немесе қайта қабыл-

дануына  байланысты қандай 

ұс

ұ

ыныстар алып келдіңіз?

з?

– Ұсыныстарды халық 

ар

ар

асас

ын

ынан

ан

 көптеп кездестірдім. Қазір «Нұр Отан» 

пар тиясы Елбасының Жолдауын жүзеге 

асыру мақсатында іс-шаралар қабыл-

дап, оны партияның парламенттік 

фр

ак

акци

ци

ясяс

ы жү


ү

зеге асы


сы

ры

рп жатыр. Яғни 

Па

Парл

рл

амамен

ен

тт

Қа

Қаза

за

қсста

та

нднда

а

заза

ң

ңшы

шы

ғарып, жүзеге асы ратын ең жоғарғы өкілді 

орган болған 

дықтан, біздің басты 

жұмысымыз – халыққа адал жұмыс 

істеп, жақсы заңдар шығару. Парла-

ментте мемлекеттік қыз меттер көрсету 

туралы заң бірінші оқылымда қа

қ

быбы

л-

дада

н

нып, екінші оқылымға дайй

ын

ын д

 д

алал

ып

ып жатыр. Бұл мемлекеттің халыққа көр-

сететін қызметтерінің сапа сын, көлемін 

арттырады. Мысалы, жергілікті жер-

лерде саябақ салынуға немесе көше 

жөнд

д

еуу

ге ақша бөлінеді. Бірақ оны 

қа

қа

рарапа

пайы


йы

м

мжұ

жұ

ртрт

шы

шылы

лы

ққ

бі

білеле б

б

ерер

мейді. 


Әк

Ә і


імдер «мынаған

8

80

0 миллион теңге 

бөлінді, осыны игердік» дейді, бірақ 

сол 80 миллион теңгеге одан екі есе 

артық жұмыс атқаруға болады. Сон-

дықтан да болашақта өзіме түйіндеп 

қа

қа

йтй

қаным, бюджет кодекс

кс

ін

інқай

ай

тата

 

қарап, бюджет ақшасын тиімді пайда-лану үшін бюджет үдерісіне

қатысушылардың

ң

 жауапкер шілігін

арттыруды қара

а

ст

стыр

ыр

уу

ке

керере

к

к. СС

он

ныыме

ме

н н 

бірге, мысалы, жергі

і і

лікті


і

б

бюджет-тегілерге жиналатын қаражат тың  көзін

көбейту мәселесі. Көп аудан дар облыс-

тан алады, ал облысты республикалық

бюд 


жет қамтамасыз етеді. Респуб-

ли

лика

ка

лылы

қ 

қ бю

бю

дждж

ет

т халықтың салығынан

жи

жинана

лғ

лғанан

 д

дықықта

та

нн, болашақ та осы жағы 

реттілікті қажет етеді және денсаулық

сақтау,  білім саласына, оның ішінде

Бірыңғай тестілеу дің артықшылықтары,

халыққа қызмет көрсету саласындағы

көптеген мәселе 

ле

лер


р 

ай

айты

ты

лдлд

ы.

ыО

О

ныны

б

біз

з

 заңдарымызды

ы

тт

ал

алқы

қы

 ллағ

аған


ан

к

кез

ез

деде

 

ұсыныс жасап, оны шешуге тырысамыз.– Оның нәтижесі болашақта

кө рінеді  дейсіз ғой...

 – Оның міндетті түрде нәтижелері

бола

а

дыды

,

,өй

ө

ткені біз барған сайын көп-те

те

геен

н

ұсұс

ын

ыныс

ыс

тата

рм

ен танысып, соларқылы заңдарымызды халыққа

жақын етіп қабылдап жатырмыз. – Нұртай мырза, бізге хабар-

ласқан тыңдаушымыз  ауылша-

руа шылығын  қо

қо

лд

л

ауға бай

й

ла

л

-

ныс ты  несие

е а

а

лы

лы

п,

п, ү

ү

лк

лкен

ен

к

к

өл

л

ем

емде

де

 

астық, дәнді дақыл сепкен екен. 

Бірақ құрғақ шылық болып, екі

жыл қатарынан өнім ала алмаған. 

Ол  үлкен шығынға ұшырап, қа-

рыз ға  белшесінен  батқан деуге 

бо

ола

ла

ды

ды.

.

Сі

Сі

зг

зг

е қойылар сұрақ: 

та

б

биғи апат, ауа райының түрлі 

кедер гілері заңда қарастырылған 

ба?

– Бұл несие беруші мен несие 

алушының ортасындағы шартта қарас-

тырылады. Ол з

з

аң

аңб

б

ойой

ын

ынша

ша

  ре

ре

ттт

ел

еледед

і,

іегер де осында

а

йй

та

таби

би

ғиғи ж

ж

ағағда

а

йлйлар

ар,


құр ғақ шылық немесе тағы да басқадай

кедергілер болып жатса, онда несие

алушы несие берушіге барып акт

жасайды. Кәсіп иесіне тиісті органдар 

ан

ан

ықық

та

тама

ма

бб

ер

еріп

сол арқылы несиеніқа

қа

йтйтар

ар

удуд

ы

ыше

ше

геге

ру немесе басқалай

жол қарас ты рылады. Бұл – заңда 

реттелген мәсе ле. – Кәсіподақ туралы заң қанша-

лықты күшінде?

– Елбасымыз 

кә

кә

сіпопо

да

дқт

қ

арр

 тур


ур

ал

алы

заң қабылдау

ды

ды

ттап

ап

сысы

рғ

рған

ан

бб

ол

лататын

ын

.Бұл заңды қабылдау биыл жүзеге

асырылады. Яғни ол заңда кәсіподақтар

жұмыс шылардың құқықтарын қорғауы

көздел ген. Қоғамда кәсіподақтардың

рөлін күшейтіп, санын арттыруымыз

қажет.


т.

М

Мысалы, мамандықтары бірдей 

бо

бола

ла

тт

ұ

ұрараөз

өзім


іміз

із

ддің жұмысшылар мен

басқа шетелден келетін жұмысшылар

арасын 

дағы жалақының айырма-шылықтары, ұжымдардың ортасында

болатын даулар т.б. мәселелер қарас-

тырылуы керек. Конс титуция бойынша

бәрінің заң алды

ы

нд

ндаа

құ

құқы

қықт


қт

ар

ары ы

бі

бірдрд

ей

ей.

Сондықтан осыны жүзеге асыру –

кәсіподақтардың басты міндеті. Жұмыс 

беруші мен жұмысшылар ортасындағы

келісімшартты жүргізіп, құқығын қор-

ғайтындар  екеуінің ортасын дағы

дә

дә

нене

ке

кер 

р 

бобо

лу

луы

ы

кеке

рек. Сонда ғана бізде

жұмысшылардың жұмысқа  деген 

ынтасы артады, еңбегін толық өндіріп 

алады.

– Қарапайым халық өз ұсы-

ны

ны

ста

та

ры

ры

н 

н

де

де

пу

пу

та

татт

тт

ар

ар

ға

ға

х

х

ат

т

 арқы-

лы

лы

б

б

іл

л

ді

ді

рі

рі

п

п жа

жа

тс

тс

а

а,

ж

ж

ау

ау

аб

аб

ы

ын тиісті 

дең гейде ала ала ма? Мәселен, 

кейбір аймақтарда «депутат-

тардың ел аралап жүргенін 

естідік,  бірақ кез десе алма дық» 

де

е

п, Алматыдан хабар

р

ла

ла

сқ

сқан

ан

 

ты

ты

ңдау шыларымыз  бар.

 – Депутаттар өңірлерге барғанда 

азаматтарды «Нұр Отан» партиясының 

филиалдарында қабылдайды. Сол 

кезде келуге болады. Сонымен бірге 

бізд


д

ің

іңк

к

ездеде

су

улері

р

мімі

з  өң


өң

ір

ірде

д

 ашық тү

тү

рдрде

е

өтөтед

ед

іі жә

жә

нене

ә

әр

р

өңөңір

ірде


де

,

,мы

м

салы Алматы,  Астана қалаларында, облыс 

орталықтарында «Нұр Отан» партия-

сының және облыс аудандарында пар-

тияның филиалы бар. Соларға барып, 

«міне, осы хатымызды мына депу

пу

татқт

а 

жеже

тк

ткізіп беріңіз» немесе пош

та

таа

а

рқрқ

ыл

ылы

ы

хат жіберіп, депутатқа жауап бер десе, депутат оған толық жауап беруге мін-

детті. Ал мен өз атыма келген хаттардың 

барлығына уақы тында жауап беруге 

тыры


р

самын. Әртүрлі мәселелер бар.

Де

Де

пупу

та

тат т

бә

бәрі

рін


н

ше

шеші

ші

пп

та

таст

ст

айайды

ды

дд

еп айта 


алма

й

ймын. О

Ол шындыққа жанаспайды 

да. Біздің басты жұмысымыз – 

халықтың мәсе 

лесімен қатар, оны 

шешуге  байланысты заң шығару. 

Көптеген сұрақтар жер гілікті атқарушы 

ор

орга

а

нның құзырын дағы  мәсесе

ле

лелеле

рд

рдіі

қо

қояд

яды. Мысалы, әкімдердің 

іс

істе


те

лм

лмейей

 

жатқан жұмыс тары, тұрғын үйге, жерге байланысты. Бұлар жергілікті әкім-

дердің тікелей өзі шешетін мәселе 

немесе құқық қорғау органдарына 

ба

йлйл

ан

ныс

ыс

тыты

н

нәр

әр

сесе

ле

лер.

р.

ББ

із

із, әрине, 

ол

олар

арды


ды

т

тиі

иісі


сі

нш

нше 

е

ҮкҮк

ім

метет

ке

ке, ме

ме

млмл

екеттік 


органдарға жіберіп, азаматтарға жауап 

беруге міндеттіміз. Сондықтан да хат 

жазыңыздар, біз жауап береміз. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет