Дерге ескерткіш орнатуымыз керекжүктеу 10.74 Mb.
Pdf просмотр
бет2/27
Дата18.03.2017
өлшемі10.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА,

Қарағанды

ОЙ-КӨКПАР

М

Ә

ӘӘ

Ә

ӘӘ

С

СС

С

СС

Е

ЛЕ 

Жалғасы 4-бетте 

Жалғасы 4-бетте 

Ежелден мал баққан қазақ халқы соңғы 

жыл дары қолындағы төрт түлігінің санын си-

ре

рр

р

ртіп алғаны шындық. Бірақ кең-байтақ жері-

м

мм

м

мім

з

зз

з

ауау

ау

ауау

ау

ылыл

ыл

ыыл

ш

шш

ш

шш

ар

арар

ар

аар

уа

уауа

уа

уауа

шы

шышы

шы

ышы

лы

лылы

лы

лылы

ғы

ғғы

ғы

ғығы

на қолайлы болған-

дық тан  арнай

йы мемлекеттік бағдарлама 

қа бы лданып,  болашақта ет экспорттаушы ірі 

елдер дің қатарына кіру көзделген. Мақсат 

дұрыс, алайда сол мақсатқа жетудің жолы бұ-

рыс таңдалғанға ұқсайды. Алдымен қазақтың 

сиыр лары  сүтсіз  деп ш

ш

шш

ш

шық

ық

ықық

ықты


ты

ты

тыты, 

,,

, та


та

та

тт

та

ғығы

ғы

ғыы

б

бб

б

бір

ір

рр

еу

еуеу

у

леле

ле

леле

р

р р 

р

етет

ет

ете

ті

тіті

ті

ті 

емес тігін  алға  тартты. 

Із

Із

ІзІз

Із

зде

де

деде

е

гег

генг


нге

е 

ее

е

есы

сы

ыы

ы

лтлтау

ау к


к

к

кө

ө

өпөп

ө

, өзөзіі-

і

іміз дікін  менсінбей, әрқайсысы төрт-бес мың 

долларға бағаланған шетелдің сиырларын 

с атып  алуға кірістік. Барлығы мемлекеттің 

ақшасына келіп жатқан соң,  бағасына  бас 

ауыртқан ешкім жоқ. Алды

ы

ыы

ме

мм

м

мн

н

нн

н

алыстан ар

ар

арар

ар

рб

ба

бладық, мысалы, Канада си

си

сиси

си

ияқ

яқ

яяқ

яқ

яқты

ты

ыы

ы

ым

м

мм

ұх

ұхұх

х

хит

ит

итт

ит

тыты

тты


ң 

ң 

ңң 

ң

ңарғы жағындағы мемлекеттен  ұшақпен 

жеткіздік. Кейін жақыннан дорбаладық, 

Германия, Австрия сияқты Еуропа құрлығының 

елдерінен алдық. Тек бір жылдың өзінде 

Солтүс

ү

үүтік Қазақстан облысы он мың бастан 

ас

сс

с

сс

та

тата

та

тата

м

мм

м

мм

Зе

еЗе

Зе

Зее

ңг

ңгңг

ңг

ңгң

іб

ібіб

іб

бб

аб

аба

аб

аа

а

аа

тұ

тұтұ

тұ

тұұ

қы

қықы

қы

қықы

мы

мымы

мы

ыы

н

нн

н

нса

са

саса

са

саты

ты

тыт

ы

п п 

п 

палыпты. 

Ал

ААл

Ал

Ала

ауы


уы

уы

ыы

л 

лша

ш

шаша

ру

руашш

ш

шыл

ылығ


ығ

ығ

ғы

ы

ғаға

ға

ғ лылымдары сырт-

тан сиыр сатып алғанша, ішкі селекциямен 

айна лысқан қауіпсіз дегенді айтып отыр. Бірақ 

бір неше  тұқымды  будандастыру арқылы сапа-

лы тұқым шығару – ондаған жылдарды қажет 

ет

ее

е 

е е

ті

тн іс. Сондықтан биліктт

т

тег

ег

егег

егг


іл

іл

іліл

іл

ілер

ер

ерр

р

рғ

ғ

ғыл

ыл

ылл

ыл

ымым

ым

ыым

ы

ғаға

ға

  

ақ

ақақ

ақ

ққ

ш

шша салудың орнына, қымба

а

аа

а

ттт 

т

тт

бо

бобо

бо

бобо

лс

лслс

лс

са

а

аа

та

тата

та

тат

ш

шш

ш

шш

ет

етет

ет

еел

ел

ел-ден дайын өнімді сатып алу шаруаларға тиімді 

деп ұйғарған. Тез әрі оңай жолы – осы. 

Алматы

-4..  -6


о

-10..  -12

о

-10 .. -12о

-18..  -20

о

Астана


ЭКОНОМ

М

М

М

ИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

АҢДАТПА

-бетте

-бетте

-бетте

2

23

АЙТӨ

ТӨ

ТӨ

ТӨ

ТӨ

БЕ

БЕ

БЕ

БЕ

БЕ

Л-

Л-

Л-

Л-

Л

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Т!

Т

Т

Т

150,60

201,83

2

2

2

4

4

4

4

4

,

,,,

,

1

1

1

5

5

5

13992,97

1118,38

1666,80

4,99

1,33

1593,37

118,32

ДО

ДОДО

О

ОО

ЛЛ

ЛЛЛЛ

ЛЛ

ЛЛЛЛ

АР

АРАР

АР

РАР

ЕВРО


РУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RTSI


BRENT

GO

GOGO

GO

GOGO

LD

LDLD

LL

(ICE)

T

T

(NY(NY

(NY

Y

Y

MEX

MEX

MEX

M

E

)

)

)

)

с

сс

с

...дедім-ай, ау!Ахметжан ЕСІМОВ,

Алматы қаласының әкімі:

– Құрметті жиын қо

қо

о

оо

о

нан

н

нн

қт

қтқт

т

қтқ

ар

рр

ы! Мына 


залды біз күрделі жө

жө

жөжө

жө

өнд

нд

нднд

нд

ндеу

еу

еуеу

еу

еуде

де

деде

де

денн

н

нөт

өт

өтө

өт

өкі

к

кзд

зд

здік

к

кік

к

к.

Бүгін алғаш рет жиын өткізіліп жатыр. 

Өздерің де көріп тұрған боларсыңдар, 

айналамыз тап-таза. Сондықтан, құр-

мет ті аудан сотының төрағасы, отырған 

же ріңізді  сағызыңызбен  былғамауды 

өт

өт

өті

іі

нене

не

нене

е

мімі

м

н.н

н

ББ

Б

ББ

Б

ұлұл

ұл

ұлұл

ұ

сс

сс

өзөз

өз

өзз

ө

бб

б

бб

ас

аа

қа

ққ

 да, алдында 

от

от

отот

о

оыр

ыр

ырыр

ыр

ығғ

ғ

ған

ан

анан

а

аа

а

аа

да

дада

д

даа

мд

мдмд

мд

дар

ар

арар

ар

арға

ға

ғаға

ға

ғқ

қ

ққ

қ

қатысты. Кімнің 

қай жерде не істеп отырғанын білемін: мен бәрін көріп отырмын. 

(time.kz сайтынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Сайын БОРБАСОВ,

саясаттанушы:

Есен

н

н

н

н

жо

жо

жо

жо

жо

ж

л

л

л

л 

л АЛ

АЛ

АЛ

АЛ

АЛ

АЛ

ИЯ

ИЯ

ИЯ

ИЯ

ИЯ

ИЯ

РО

Р

РО

РО

РО

В

В

В

В

В

,

Қазақстан гуманитарлық-саяси 

конъюнктура орталығының

директоры:

бетте

«Толқымалы 90-жылдары сырттан тауар әкеліп,

өз отбасымен қатар, отандық экономиканы да 

сақтап қ

қ

қ

қ

қ

ал

а

ға

ға

ға

н сырт елд

д

д

ден жүк тасушы (челнок) 

әйелде

де

де

де

де

е

рг

рг

рг

рг

рг

рге

е 

е

е

е

ес

ес

ес

ес

ес

ес

ке

ке

ке

ке

к

рт

рт

р

рт

рт

р

кі

кі

кі

ш

ш

ш

ш қо

қо

қо

қо

қо

қо

ю

ю

ю

ю

ю

ю

ке

ке

ке

ке

ке

ке

ре

ре

ре

ре

ре

к!

к!

к!

к!

к!

к!

»

»

»

»

»

Бұл ұсынысты 

Қарағанды об

б

б

б

б

лыстық «Нұ

Н

р 

О

О

Отан» ХДП филиалы

төрағасының орынбасары Есет Есенғараев 

кәсіпкерлер бас қосқан дөңгелек үстелде жария 

еткен-ді. Орынбасардың айтуынша, осы жолы

жіңішке қауымның ала қабы 90-жылдары елімізді 

да

да

да

да

да

а

ғд

ғд

ғд

ғд

д

д

ар

ар

ар

ар

ыс

ы

ы

тан аман алып шығы

ы

ы

ы

пт

пт

пт

пт

пт

пт

ы

ы

ы.

ы

ы

ы

 

№ 21 (932) 

12 ақпан, сейсенбі

2013 жыл


Ең алдымен сөзімізді халық өкілд

д

дд

д

ерінен тұ

тұ

тұтұ

ра

рара

ра

рара

ты

тыты

ты

тыт

н

нн

н

нМә

М

Мжілістегі талқылаудан  ба

ба

баба

ба

бастст

ст

стст

ст

алал

л

лл

ық

ықы

ық

ықы

.

.Не

Не

Нее

гі

гігі

г

гг

зі

зізі

зі

зіне

не

нее

н

н нн,

н

н аталған үш банктің жағдай

й

йй

й

йыы

ы

ыы

ы

әрәр

әр

әрәр

әр

түт

тү

рлрл

рл

рлл

і.

іі

 

Сондықтан  бұл арада қандай бір шешім шығаруда қиындық туындап отырған көрінеді. 

Мә селен,  Темірбанк қайта құрылымдауға қа-

тыс  ты мәселесін сәтті шешіп, артылған капита-

лы да бар екен. Ал Альянс банкі мен БТА банк-

тің жағдай

ай

айй

й

айы тұ

тұ

тұтұ

ұ

рақсыздау.ТіТі

Ті

ТіТ

Т

птп

п

пі бүгіндері Альянс 

банк қ


қ

қ

ққ

қ

арар

ар

арар

ар

апап

ап

апап

ап

айай

ай

айай

й

ымым

ым

ымм

п

пп

п

ппру

ру

руру

ру

дед

д

дд

нц

нцнц

нц

нцц

иа

иаиа

и

ии

ль

льль

ль

лль

ды

дыды

ды

дыды

қ 

ққ

қ

қно

но

нон

н

рматив-тер ді  орындауға қауқарсыз. Демек,

б

бб

ұл банк-


тер ді  біріктіруде Темірбанктің артылған ка-

пита лы  есебінен операциялық шығындарды 

ше геру арқылы барлығын аман алып қалу 

мүм кіндігі  бар. Бірақ одан кейінгі жағдай қа-

лай болады? Мә

Мә

ММ

Мә

Мжі

жі

жжі

ж

ліл

см

смен

енде


де

рд

рдіңіі

ің

ккөб

өб

бііі

бі

бібі

бі

брі

і

рііі

кк

кке

ен 


банк ті  жекенің  қолына  беру керек деген пікір-

де екен.


Тұрсынбек ӨМІРЗАҚОВ, Мәжіліс депутаты, 

Қа

Қ

Қ

рж

р

р

р

ы 

ы 

ы

ы

ы

ы

және бюд

д

д

жет комитетінің мүшесі:Үш

Үш

Үш

Үш

Үш

б

б

б

б

б

б

ан

ан

ан

ан

ан

а

кт

кт

кт

кт

кт

і 

і 

і 

і

бір арнаға шоғырландыр

ыр

ыр

ыр

ыр

р

у 

у 

у 

у

у 

у 

үдері сін  банк директорларының кеңесі, акцио-

нерлер, кредиторлар және «Самұрық-Қазы-

на» ҰӘҚ бақылауы тиіс. Бұл арада банктерді 

бі ріктіру туралы түбегейлі шешім шығарыл ма-

ғанын баса айта кетейін. Әзірге Үкімет қайта 

құ ры лымдауды жүзеге асырған екінші деңгей-

дегі банктерді ары

ры

ры

ры

ры

ры

қ

қар

ар

а

ар

ар

а

ай

ай

ай

ай

д

д

д

д

д

ам

ам

ам

а

ам

ыт

ыт

ыт

т

т

у 

у 

у 

у 

у

мә

мә

мә

м

м

се

се

е

се

е

ле

ле

л

ле

ле

сі

сі

сі

сі

сі

с

ж

ж

ж

ж

ө-

ө

ө

нін дегі  заңнама

ма

ма

ма

ма

а

ға

ға

ға

ға

ға

ға

е

е

е

е

е

нг

нг

нг

нг

нг

із

із

із

із

із

із

іл

іл

л

л

л

л

ет

е

ет

ет

ет

ет

ін

ін

ін

ін

ін

н

ө

ө

ө

ө

ө

зг

зг

зг

зг

зг

зг

ер

ер

ер

ер

еріс

іс

і

іс

те

те

те

те

е

рд

рд

рд

рд

рд

рд

і 

і 

і

і

әз

әз

әз

әз

әз

әз

ір

ір

ір

ір

ір

і

-

леуді тапсырды. Бізде талқыланып жатқаны 

– сол өзгеріске ұшырайтын нормалардың жо-

басы ғана. Иә, онда банктерді біріктіру жайына 

басым дық  берілген. Егер осы заң жобасы қа-

былданатын  болса, БТА банкі, Альянс банкі 

және Темірбанк бірікті

ті

і

і

і

і

рі

рі

і

і

рі

і

ле

ле

ле

ле

еді

діі

ді

д

ж

ж

ән

ән

е

е же

же

ке

ке и

и

нв

нв

ес

ес-

тор ға сатылады. Ондай жағдайда алдында 

«құтқару» мақсатында Ұлттық қордан бөлінген 

4 млрд долларды мемлекетке қайтару мүмкін 

болады. Сол секілді, мәселен, бір Темірбанктің 

өз

өз

ө

ө

ө

ө

ін д

д

д

д

д

е шамаме

ме

ме

ме

ме

ме

н 2,

,,,

6 мың 

ң

ң

ң

адам жұмыс істейді 

ек

ек

ек

ек

ек

е

ен

ен

е

ен

ен

ен

. Ос

Ос

Ос

с

ы 

ы

ы

ы

жа

жа

жа

ж

жа

ж

ғы

ғы

ғы

ғғы

ғы

на

на

на

на

а

а

н 

н

н

н

н

н

ал

ал

ал

ал

ал

л

ға

ға

ға

ғ

ға

н

н

нда, біріктіру идеясы 

то лық тай қолдауға лайық деп ойлаймын.

Жалпы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес, 

біздегі банк екінші бір банктің акциясын сатып 

алып, оны иемденуге құқығы жоқ. Сондықтан 

бұл арадағы өзгеріс, негізінен, қайта құры -

лым далған  банктерді тиімді біріктіруге кедергі

келтіретін осы норманы

ы

ыы

ы

ыж

ж

жж

ж

жою

ою

оюою

ою

юға

ға

ғаб

б

бб

б

ағағ

ағ

ағыт

ыт

ыты

та

тата

та

ат

лғ

лғлғ

лғ

лған

ан

анСондай-ақ қазіргі за

а

а

аа

а

ңдңд

ңд

ңдңд

ңд

а а

а

а а

а

баба

ба

бб

б

нкнк

нк

нкн

н

тете

те

ете

те

рдрд

рд

рдд

д

ііі

і

бібі

бі

бібіі

рі

ррі

рі

рр

кт

кткт

к

ірір

ір

іу

у 

у у

у

туралы келісімшартқа кімнің қол қоюы керек-тігі дөп басылып жазылмаған: акционерлер 

ме, әлде банк басқармасы ма дегендей.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет