Дерге ескерткіш орнатуымыз керекжүктеу 10.74 Mb.
Pdf просмотр
бет26/27
Дата18.03.2017
өлшемі10.74 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

ТОРПАҚ

Бүгінгі күніңіз бір-

қалыпты өтеді. Ағымдағы 

істерді  ретке келтіріп, 

бастағ

ағ

анан

ан

анан

ан

жобоб

ал

аларыңызды 

ая

аяаяқт

қт

қтқт

қтау


ау

ау

ауау

а

ғаға

ға

ғағ

ғ

ққ

қ

ққ

қ

олол

ол

олол

ол

айа

ай

айа

а

лылы

л

лл

л

 күн. Туысқандардың да көңіл-

дерін тауып, ортақ тіл табы-

са аласыз. Өкпе мен ренішті 

өткен күнмен қалдырған 

дұрыс. 

ЕГІЗДЕ

Е

Е

Е

Е

Е

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Бүгін сізге  мә

мә

мә

мәмә

мә

сесе

се

сесе

с

леле

л

лл

л

ніні

ні

нні

н

ң ң

ң

ңшешімін жалғыз табу 

қиынға соғады. Мүмкін-

дігіңізді асыра бағалау-

дың ешбір қажеті жоқ. 

Жаныңызға жақсы көмек-

ші

шіші

ші

шле

ле

лее

ле

р  тата

та

ата

а

бубу

б

бубу

бу

ғаға

ғ

аға

а

тт

ыр

ырыр

ыр

ырр

ыс

ысы

ыңыз, 


со

со

ссо

со

сонднд

нд

дд

а дұ


дұ

дұ

ддұ

дұ

рыры

ры

рыры

ры

с с

с қа


қа

қа

қақа

қа

дада

да

дада

да

мм

м

мм

м

жжасай-

сыз. Б


і

ірақ шығын шығуы 

ғажап емес.

ШАЯН

Сіз бүгін көңіл көтеру 

мүмкіндігін жіберм

рм

рр

р

ейй

й

йсіз, 

сондықтан күні

і

і

ііі

ңі

ңіңі

ңі

ңіңі

зд

здзд

зд

здзд

і

ііі

і

жажа

жа

жажа

а

қ-қ-

қ-

қ--

сы өткізесіз. Жа

а

а

аа

а

ңаңа

ңа

ңңа

ңа

тт

т

тт

т

анан

ан

анн

ыс

ысыс

ыс

ысы

-

-тық орнатуыңызға бо лады, 

бірақ бұл қа рым-қатынасты 

жақын  қабыл дап, сенім 

артпағаныңыз жөн. Жаңа 

жобаға кірісуге сәтті күн. 

АР

АР

АР

АР

АР

АР

ЫС

ЫС

ЫС

ЫС

ЫС

ЫС

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

ТА

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Осы күні орын алған 

жағымсыз жағдайлардың 

себебі неде екенін 

ойланған жөн. Содан соң 

қиын жағдайдан  қалай 

шығудың амалын табу оңай 

болады. Имиджді өзгерт

р

р

руге 

сәтті күн, сән с

с

с

сс

с

алал

ал

алал

ал

онон

он

онон

о

ынын

ын

ынын

ы

а а 

а

аа 

барудан бас тартпа

па

па

папа

па

ғаға

ға

ғаға

ға

ныны

ны

ныны

н

ңыңы

ңы

ңыңы

ы

з з

з

зжөн. 

БИКЕШ

Жаңа нәрселер ой-

лап тауып, қалып тас қан 

ес

ескі оо

о

оо

о

йлйл

й

йлйл

й

арар

ар

рр

р

дыды

ды

дд

өзг


зг

ертуге 


сә

сә

сәә

ә

тттт

т

ттт

іі

і і

і

күкү

кү

күкү

к

н.н.

н.

н.н.

.

ТТ

Т

ТТ

Т

алал

ал

алал

ал

анан

ан

ана

а

тыңыз б

бен тал 


пынысыңызға, 

сондай-ақ жеткен же-

тістіктеріңізге  бәрінің на-

зарын  аударту  –  сон ша-

лықты қиын іс емес. Өмірді 

өзгерту – өз қолы ңызда.

.

www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

К

е

зекшi  р

ед

актто

р

 –  Нұр

р

ррғаз

ғазаз


ғазғаз

ғ

ы С

А

САЕВ  

Респ

у

бликалық

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

а

қпа

р

аттық газет

Ба

Б

Б

Б

с редактор  – Сер

iк 

ЖА

НБ

НБ

НБ

НБНБ

ОЛ

АТ 

Мұ

М

М

р

атқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Ба

ББ

Б

ББ

с ред


а

к

тордың б

iрiншi ор

ынынын

ын

ынн

ба

бббб

б

сар

ы

ДаДД

Д

рхан БЕ

Й

СЕНБЕКҰЛЫ 

БаБ


Б

Б

ББ

с 

ред

ак

тор

дың о


р

ын

бас

а

ыы

ы

рыы

ы

Айдын ҚАБ

А

 – жа

п

уап

п

пты

т

хатш

ы

Талғат 

КIРШIБ


А

ЕВ

  – ж

а

уапты ха

тшыны


о

о

ң оо

о

орын

рыры


ры

ры

рыб

ас

ары

Н

ұрлыб

ай ИТЕКБ


А

В 

ЕВ –

те

хед

акто

р

Кү

ләш НАҚЫП

О

ВА

 

аға ко

рр

екто

р

, те

л.: 


388

8

388388

-80

-7

6

е

ее

Га

зее

т 20


т 20

т 20


т 20

т 20


т2

08 ж


0

0

00

0

ылдың 17 қара

шасынд


а ҚР Мәдение

т

жәнжән

жән


жән

жән


е ақ

е аеа


еаеа

е

пара

т 

минини

ни

ини

и

стрлстрлст

р

стрр

т

iгiнде тiрке

лiп, 


б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын е


н ен е

е

есепк

сеп


се

се

сее қою 

ту

раа

а

алы №

лы №


лы №

лы №


лы №

лы №


9650-Г  к

у

әлiгi б

ерiлг


ен

.

аРе

д

аа

а

акция

кци


ц

ц

кц авт

орлар мақаласы мен ж

арнама м

ұ

ұазмұ

нынанын


н

нын


 жа

уа

п м

рм

берммм

м

ейдiейдейд

ейдей


е

.

оАвт

оо

оо

рлар


рла

рларла


 қо

лж

азб

асы өңде


лмейдi және к

ерi қай


та

р

ыы

ы

лмайлмалмалма

ды

.Көле

ле

ее

е

мi емi мi 

мi

кi компью

те

рлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ма

тма

т

мериа

е

ее

лд

ар

 

қабыы

ы

ылд

ан

лдлдд

ба

йд

ы.

«Алала

а

ааш айш а

ш ш


ш

насынд


а» ж

а

рияланған материалд

ар

нн

н

нмен

су

рсу

р

сусусу

с

етт

е

рдiшi

шi

көшii

ш

рiп рiп 

рiп


рiп 

рi

рiнеме

н

ннн

се өңдеп 

б

ас

у үшiн редакцияның ж

ба

азба

ба

аша р

ша рша р


р

ша 


ұқс

а

тыын

н

алынып,

ыпып


ы

ы

газе

тк

е сiлт

еме ж


а

са

луы мiнде

тт

i.Құрылт

айш

йш

йш

ысыы

ы

ы

 және мен

шiк

кк

к

к

ие

ие

ие

ие

ие

ие

сi

с

сс

с

с «Т

ОЛ

ҒА

У

» ЖШ

С

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимонович

АНАН

АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-ү

й

. Тел.:

8

(727) 27

3-12

2

-04,

-04,

04,

-04,

-04,

-04

273

2

2

2

2

2

-12-54

Та

псырыс – №1621

Аста


на  қаласы «

А

стана-

П

олиграф

ия»


,

Б

русиловски

й

 көшесi, 87-үй

. Т


ел.:

8

(717

23

7-05

-05

-05

-05

0

-59

-5

-

-

Та

псырыс – №

229


Бағасы  к

е

лiсiмдiТа

р

алым

ы

 – 1

00

0

0

0

000

00

0

0 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәр

сен


б

i, 


бе

ейсен


б

i, 


ма

ма

мажұма

м

, се, се се

, се


е

, сенбi

н

нн

кү

ндер

i шыға


д

«Ал


аш

 

ййй

айн


асы

» г


аз

ет

iнне ж

аз

ыу 

у лу


 

у

уу

ин

дин

д

инд

ин

дин

д

инд

ек

се

ее

еi: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның

 мек


енж

ай

ы:А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00551

, Бега


л

ин

 ин

 

ин 

ин

инкө

ш

өөө

кө

есі, 1

4

8/1 А

e-m


ai

l:

info@

alash

a

in

aas

y.

kz

Аймақт

ы

ағы

ы

ы

ы

тi

тi

тi

тii

т

лшiлш

лш

лш

лш

лш

лер:

қр

А

тыра

у – 


Бақ

ытгытг


ытг

г

ытгүл 

үл

үлүлүл

үл

БАБА

Ш

, те

л.: 8701553365

3

Қа

рағанды – 

Қыз


Қыз

Қыз


Қ

Қ

ғалғ

ғ

дақ

 А

ЙТЖА

НОВ


А

ел.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


үллүл

Гүл


л

л

жан

жа

нжа

жа

жажа

 КӨШЕРОВ


А

,

тел.: 

8

70

1 7711


6

4

8Қ

ызылж


а

р

 –ЕрЕр

Ер

ЕрЕ

ба

қбабаба

ыт

АМАНТА

Й,

тел.:

8

 705

 441


8255

Қызыло


р

д

а – 

Әді


ӘӘ

Ә

лжан 

ҮМБ


ЕТ

тел.: 

8

777 705

44

66Ө

ск

емен –з

з

Азз

з

амаамаама

ама


ама

ама


т ҚА

С

ЫМ

,

тел.: 

877


7 3

554


114

Шымк


ент –

ШаШа


ШаШа

дия


дияди

ди

дир

 М

ОЛДАБЕК, т

е

л.: 8

7

098

77799

О

рал

 –

 То

қ

тар К

р К


рКр К

К

ЕНЖЕЕЕ

ЕҒА


ЛИЕВ, т

е

л.: 8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


а

яс

и би би б

и б


иб

юро


ю

ю

ююю

, т


е

л.:


388-80-7

2

Бер


iк ӘШIМОВ – на

р

ық, те

л.:


:

л

 3883838

-80-69

Қал


да

р

 КӨМЕКБАЕВ – қо

м

ғамм

м

мм

, т


, т, т

, т, т


, т

ел

.е

е

ее

: 388-80-65

Алма

т ИСӘДIЛ – өр

кение


т,

те

тетее

е

л.:л:л:л:

 388-80-64

Нұр


ғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

споророр

ор

от),т)

т))


 т

е

л.: 388-80-7

4

Бо

ла

тбек МҰХТ

АРОВ – ж

аңа


а

а

лықлықлық

лықлық


ық

та

р, т

е

л.: 388-80-6

8

Д

әурен ҚҰДАЙ

БЕРГЕН – 

н

н

менн

шiк


шiк

шiк


шiкшiк

шi

тi тт

т

тiлшiлер

 қосыны, т

е

л.:


388

80

80

0

-80

-62

-6-6

6

6

Та

рат

у қызме


тi 

(бөлшек


теп с

ат

у және жаз

лу

лулуылу

л

))

)

)ру

тел


.:

8

 (

7

2

7388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.:

8 (

727) 388-81-00 8 (727) 3

80-

41

41-

41-

78

78

78

8

7

e-m


ai

l: 


alikulova.a@oran

g

epoi

nt.

kz

kz

kz

kz

kz

Қабылд

ау

 бөлмесі: 

8(

(

72

72

72

7272

7

7)

388-80-60,

ф

акс: 8

(7

27

)3

)3

)3

)3)

888

88

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет