Дерге ескерткіш орнатуымыз керекжүктеу 10.74 Mb.
Pdf просмотр
бет3/27
Дата18.03.2017
өлшемі10.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Өткен аптада Мемлекет 

б

б

басшысы отандық банк секто-

рына қатысты маңызды шешімін жариялады. Нақтырақ 

айтқанда, Елбасы Үкіметке «Самұрық-Қазына» 

ұлттық әл-ауқат қорын екінші деңгейлі үш банк: БТА 

ба

б

б

б

б

б

нк

н

н

н

і, Альянс ба

б

нкі және Темірбанк капи талдар

ар

ар

ар

ар

ар

ын

ын

ы

ы

ы

ан

шы

шы

шы

шы

шы

шы

ға

ға

ға

ға

ға

а

ру

ру

ру

ру

ру

у

ды

д

ды

ды

ды

т

т

т

т

т

ап

ап

ап

ап

п

а

сы

сы

сы

ы

ы

рд

рд

рд

рд

рд

рд

ы.

ы.

ы.

ы.

ы

ы.

А

А

А

л бұл шара қандай си

си

и

си

си

с

па

па

па

па

па

па

тт

тт

тт

т

тт

тт

а

а

а

а

а

а

жүзеге асырылады, бұл әзірге беймәлім. Өз кезегінде 

Үкімет Мәжіліске аталған үш банкті біріктіріп, қайтадан 

оны жекеменшікке сату туралы идеяны талқылауды 

ұсынған екен. Мамандар болса «бірден үш банкті

біріктірген тиімсіз, бұл арада проблемалық несиелердің 

басым бөлігі осы банкт

кт

кт

кт

кт

кт

ер

ер

ер

ер

ер

ер

де

де

де

де

д

д

б

б

б

б

б

б

ол

ол

о

ол

о

ға

ғ

ғ

нд

нд

нд

нд

нд

нд

ық

ық

ық

ық

ы

ы

та

та

т

т

та

н,

н,

н,

н

о

о

о

сы

с

с

 мәселені

шешудің ұтымды жол

ол

ол

ол

ол

олын

ын

ын

ын

ын

ын

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ар

ар

ар

ар

р

ар

ас

ас

ас

ас

ас

ас

ты

ты

ты

ты

т

ру

ру

ру

ру

ру

ру

ға

ға

ға

ға

а

б

б

б

б

б

б

ас

ас

ас

ас

ас

а

ым

ым

ым

ым

ым

ым

д

ды

д

қ берілуі 

тиіс» деген пікірде. Яғни екі банкті біріктіру арқылы 

ондағы проблемалық несиелерді үшін шісіне шығару 

арқылы бастапқысын таза әрі инвесторға тартым ды 

етсек, «бір оқпен екі қоянды атар едік» дейді мамандар.

НҰРТАЙ САБИЛЬЯНОВ:

– Партиялардың бәсекесі – саяси мә-

селе. Ал кәсіпкерлерді сая

ая

аая

а

асатқ

т

тт

т

а неге ара -лас пайсың деп сөгу қа

а

аа

те

тете

е

тете

б

бб

б

бб

ол

олол

ол

олл

ар

арар

ар

рар

е

ее

ді

дді

ді

дід

.

. КәКә

Кә

Кәсіі

п-

п-п-

п-

пп

кер ең алдымен өзінің кә

і

і

сібі

бі

бібі

н  ой


й

й

йла

й

ййды. 

Кә сіпкерлердің көбі «Нұр Отан» пар тиясы-

ның қатарында жүр. Мен айтар едім, бұл 

– қалыпты жайт. Өзге партия лар  дың 

қатарында кәсіпкерлер, ірі кәсіп кер лер аз. 

Қа

ҚаҚ

зі

зір

р

рр

р

«АА

қ

ққ

қ

жожо

жо

жож

ж

л»л   пар

ар

аар

р

тити

ясы осы ба ғытта 

жұ

жұ

жұжұ

ж

жұмы

мы

мымы

мы

мс 

с

сс

с

сжа

жа

жажа

жа

аса

са

саса

са

сап

п 

пп

п

жажа

жа

жажа

тқ

тқтқ

тқ

тқтқ

ан

анан

ан

анан

б

бб

б

бб

ол

оо

о

оуы керек. 

Кәсіпкерлер өздерінің көзқарастарына 

сәйкес түрлі партияларға кіруге, қаржы-

лан    дыруға құқылы. Бірақ ол үшін де се-

беп керек. Кәсіпкер – нақты пайда мен

та быс  ты  есептейтін  адам. Ендеше, оған 

артық шығынның не қа

қа

аа

а

жеже

же

жеже

же

тті

тт

тт

б

бб

б

бб

ар

арар

ар

ара

.

.. Ег

Ег

ЕгЕг

Е

гер

ер

ере

е

бб

б

бел

ел

елел

ел

ел-

-

гілі бір партия күшейіп,п

п

пп

б

бб

б

бб

ил

илил

ил

илік

ік

кк

к

кке

ке

кеке

е

кеж

ж

жж

ж

етет

ет

етет

у

уу 

у

мүм

м

мм-

м-

м-м-

м-

мкін  дігі  болса,  оған  кәсіпкерлер де оң қа-

бақ танытуы мүмкін еді. Қазіргі жағдай да

олай емес. 

– Партияның қаржы мәселесі ше-

шілмейінше, оның дамуы да, алғ

лғ

лғлғ

л

а қақа

қа

қақ

 рай 


ая

ая

аяая

я

ққ

қ  басуы да болмайтыны

ттү

тү

түт

т

сісі

сі

сісі

сі

нн

ні

нін

н

кткт

кт

ктті

і

і і 

і

жай

йт. Партия белгілі бір топтың мүддес

і

ін 


қорғау үшін құрылады. Оны бір адам, 

белгілі бір топ, шенеуніктердің немесе 

кәсіпкерлердің  тобы  қаржылан ды руы 

мүмкін. Партия сол адамдардың мүд десін 

қо

о

оо

о

орғ

рғ

рғр

рғ

рап

ап

пап

ап

п,  кө

кө

көө

зқ

зққ

ар

арр

р

рас

ас

са

а

ынын

ы

ыы

з

зз

з

аңаң

ң

ңды

ды

д жол 

мен 


ше

ше

шеше

ше

шешу

шу

шушу

шу

шуге

ге

геге

ге

тт

тт

ырыр

ыр

рыр

р

ысыс

ыс

ыыс

ыс

адад

ад

аа

ы

ы.ы

ы.

ы.ы

Б

ББ

Б

ББ

ұл

ұлұл

ұл

ұл

– т

т

ттт

т

еоео

ео

еоео

ео

рири

ри

рии

рия


я

я

жү зіндегі талап. Бізде партиялар арасын да  бәсеке 

дамымай жатқандығы осы тео рия ның 

жүзеге аспай жатқанын көр се теді.  Мыса-

лы, «Нұр Отан» – қазіргі  би лік тің  мүд десін 

қорғап жатқан партия. Ал Ком му нис тік 

па

пап

рт

рр

ия жұмысшы ха 

лық 

ты қ


қ

қ

ққ

қ

орор

ор

орор

о

   ғғғ

ғ

ғ а

 а

 аа

а

ай

йды


ды

ды

дыды

ы

 де

де

деде

е

лл

лі

лнген еді. Бірақ оны кім 

қа

қақа

қа

қаа

р

рр

р 

рр

жы

жыжы

жы

жы л

л

лл

л

анан

ан

ана

а

--

-

дырып жатқанын ешкім біл  мейді. Алғаш-қы кезде жұрт «Ақ жол» пар тиясы  кү-

шейе ді деген көзқараста болды.  -бетте

Жуырда ғана сайлауларда аутсайдер саналып келген 

«Руханият» партиясының жаңа төрағасы сайланды. Партия 

басшылығына келген Серік Сұлтанғ

нғ

нғ

нғ

нғ

ғ

ал

л

л

и 

и

– «ҚазТр

р

ан

ан

а

ан

н

а

сГаз»

АҚ

АҚ

АҚ

АҚ

А

АҚ

ың

ың

ың

ың

ың

ы

б

б

б

б

ба

а

ас директоры. Кейбір сар

ар

ар

ар

ар

ар

ап

ап

ап

ап

ап

п

шы

шы

шы

шы

ы

шы

ла

ла

л

ла

ла

л

р

р

р 

р

р

р

бұ

бұ

бұ

ұ

ұ

ұ

л

л

л

л

л 

жа

жа

жа

ж

жа

ж

ғд

ғд

ғд

ғд

ғ

д

ай

ай

ай

ай

ай

ай

ды

ды

ды

ды

ды

ды

 

жағымды құбылыс ретінде бағалап отыр. Кәсіпкерлердің 

партия ісіне араласуы саяси бәсекелестікке жол ашады 

деп сенеді. Бұған дейін «Ақ жол» партиясы да өз 

қатарына кәсіпкерлерді тартуға ниеттенгені белгілі. 

Ал көрші Ресейдің тәжірибесінде аса ірі кәсіпкер 

Ми

Ми

Ми

Ми

Ми

Ми

ха

ха

ха

ха

ха

ха

ил

ил

л

л

л

П

П

П

П

ро

ро

ро

ро

ро

о

хо

хо

хо

х

х

х

ро

ро

ро

ро

овт

вт

вт

вт

в

вт

ың

ың

ың

ың

ың

ы

«

«

«

«

«

Аз

Аз

Аз

Аз

Аз

Аз

ам

ам

ам

ам

ам

м

а

а

аттық платформа» 

партиясының төрағалығына келіп

кәсіпкерлердің басын қоспақ болған ниеті көп 

адамды үміттендіріп еді. Мұндай бастамалар 

саяси партиялардың күшеюіне жеткізе ме, 

бәсекелестік орната ала ма? Бұған да екі 

түрлі көзқарас

ас

с

ас

с

б

б

б

б

б

ар

а

ар

ар

ар

ар

.

.

Соңғы жылдары мемл

л

л

л

л

л

ек

е

е

е

е

е

ет

ет

е

ет

ет

тің ақшасы

сы

сы

сы

ы

на 

ше

ше

ше

ш

ш

ше

телден ірі қараны са

а

а

а

ты

ты

ты

ты

ты

ты

п

п

п

п

п

п

ал

ал

ал

ал

ал

ал

у 

у

у

у

у

сә

сә

сә

сә

ә

с

нг

нг

нг

нг

н

е

е

е 

ай

ай

ай

ай

ай

ай

на

на

на

на

налғ

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

а-

а-

а-

а-

а

а

ны белгілі. Жеңілдің астымен, ауырдың 

үстімен жүруге машықтанған шаруашылықтар 

селекциялық жұмыстар жүргізу арқылы 

өзімізде бар сиырлардың саны мен сапасын 

ар

ар

ар

р

ар

р

тт

тт

тт

тт

тт

тт

ыр

ыр

ыр

ыр

ыр

ыр

уд

уд

уд

уд

уд

уд

ың

ың

ың

ы

ың

ы

о

о

о

о

рн

рн

рн

рн

рн

рн

ын

ын

ын

ы

ын

ы

а

а

а

а

а

ше

ше

ше

ше

ш

ше

те

те

е

лден тасығанды жөн 

кө

кө

кө

ө

кө

ө

рд

рд

рд

д

рд

і.

і

іі Е

Е

Е

Е

Е

нд

нд

нд

н

нд

нд

і,

і

іі

і

і

м

м

м

ін

ін

ін

н

не

е,

е

е


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет