Дәрігерге зәрулік неліктен орын алып отыр? Атажұрттағыжүктеу 12.89 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата03.03.2017
өлшемі12.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ҚАЗАҚСТАН

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

№40 (1298) 

8 – 14 қазан 

2015 жыл


Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

1 9 9 0   ж ы л ғ ы 

н а у р ы з д ы ң   2 2 - с i н е н 

б а с т а п   ш ы ғ а д ы

Мәңгілік Ел – 

ізгі мақсат

9-бет

11-бет

4-бет

«Бабалар сөзінің» 

баһадүрі

Дәрігерге зәрулік 

неліктен орын 

алып отыр?

Атажұрттағы 

қауышу

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

Қазақстан – арай тұнған күн шуақ, 

Кең т сіңде – ырыс, бақыт, ынтымақ. 

Келелі іске, кең  ріске ұмтылып, 

Жаңаруға таба білдің тың қуат. 

Қазақстан – мейір толы мәрт ана, 

Тосқауылды бұзып  ттің қаншама?! 

Қазыналы ұлан-байтақ  лкеге, 

Бүкіл ғалам к з тігеді тамсана. 

Заманамен бірге түлеп, жаңғырған, 

Жеңістерің жатты есінен тандырған. 

Дос дегенде жайып аппақ дастарқан, 

Құшағыңды тостың оның алдынан. 

Жігеріңді мұқата алмай сан сынақ, 

Жүздің  рге намысыңды қамшылап. 

Тарихымның жаздың жаңа беттерін, 

К не ғасыр қатпарларын аршып ап. 

Бостандықтың тас бұғауы түскелі, 

Арқаланып, ел еңсесін тіктеді. 

Қазағымның талай ғасыр зарығып, 

Тәуелсіздік шуағы еді күткені. 

Топырағыңмен тамырласып кіндігім, 

Қуаныштан жүрек толқып тұр бүгін. 

Нығайтамын елдігімнің тұғырын, 

Берік ұстап Тәуелсіздік тізгінін. 

Асқақтаса Астанамның айшығы, 

Алматым да ажарланып, шалқыды. 

Мұнайлы  лке, астықты алқап  ңірің, 

Қарыш қадам, еселі еңбек әр күні. 

Ұқсатамын топтан озған саңлаққа, 

Мақтанышым – ұл-қыздарың марқасқа. 

Талпынасың отыз елдің ордалы, 

Ортасынан ойып орын алмаққа. 

Шежіресін шертсе күй ғып к не жер, 

Ертеңіне,  ркеніне сене бер. 

Дүниені дүбірімен таңдантқан 

Міне, осындай Қазақстан деген ел! Болат ҮСЕНБАЕВ

Астанада «Мәңгілік Ел – Болашағы 

Біртұтас Ел» деген тақырыппен 

республикалық патриоттар форумы 

болып өтті. Оған мемлекетіміздің 

барлық өңірінен келген 2 мыңнан аса 

делегат қатысты. 

О л а р д ы ң   қ ұ р а м ы н д а   қ о ғ а м 

қ а й р а т к е р л е р і ,   д е п у т а т т а р , 

дәрігерлер, мұғалімдер,  неркәсіп 

ж ұ м ы с ш ы л а р ы ,   а у ы л ш а р у а ш ы -

лығы саласының қызметкерлері, 

к ә с і п к е р л е р ,   ғ а л ы м д а р ,   ж а с т а р 

к шбасшылары, спортшылар, ар-

тистер, мәдениет қайраткерлері, 

этномәдени бірлестіктер мен БАҚ 

кілдері бар. Биылғы форум бары-

сында жастар ерекше белсенділік 

танытқанын айта кеткен ж н. Соны-

мен бірге жиналған қауым Елбасының 

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идея-

сын, 5 институттық реформасын, 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясының 

м ә н - м а з м ұ н ы н   т а л қ ы л а п ,   о н ы 

қолдайтындарын білдіріп жатты.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» жалпы-

ұлттық идеясына арналған бұл фо-

рум салтанатты жағдайда ашылып, 

Президент  кiмшiлiгi Басшысының 

орынбасары Бағлан Майлыбаев 

Елбасының жиынға қатысушыларға 

арнаған құттықтау хатын оқып бердi.

(Жалғасы 2-бетте)

ОЙТОЛҒАМ


ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

5

СӘБЕ  САРАЛА АН СӨЗДЕР

СӘБЕ  САРАЛА АН СӨЗДЕР

түспеді. Осыған кәдімгідей рухтанып, 

серпіліп жүрдік.  йткені бұл  зіміздің 

т л мерекеміз, мемлекеттілігіміздің 

негізі бастау алған күнге деген шексіз 

құрметіміздің к рінісі еді. Бүгінгі 

зінің дара, сындарлы саясатымен жер-

жаһанға танылып жатқан Қазақстан 

мемлекеті тақыр жерде пайда болып, 

орнай қалған жоқ.  рбір игіліктің, 

жақсы нәрсенің  з бастамасы, дәстүр 

с а б а қ т а с т ы ғ ы   б о л а т ы н ы   т а б и ғ и 

заңдылық. Егемендігіміз жарияла-

нып, тәуелсіздігімізді алғаннан кейін 

Елбасымыздың бастамасымен ұлттық 

тарихымызға ерекше мән беріле баста-

ды. Іргелі ғылыми зерттеу жұмыстары 

жүргізілді. Шетел мұрағаттарындағы 

қазақ тарихына қатысты деректер 

ж и н а с т ы р ы л ы п ,   э к с п е д и ц и я л а р 

ұйымдастырылды. Тарихымызды жан-

жақты түгендейтін еңбектер жарық 

к ріп, ұзақ уақыт бойы  з тарихын 

дұрыстап тануға мүмкіндік берілмей 

келген халқымыз тарихтың тұңғиығына 

бойлап, елдік, ұлттық сана, патриоттық 

сезім қалыптаса бастады. Тарихи 

ақтаңдақтар беті ашылды. Мұның 

бәрі, әрине, жайдан-жай емес. Елдің 

бірлігі, халықтың ынтымағы нығайып, 

тарихи құндылықтар қалпына келтіріле 

бастады. 

рине, тарихымызды түгендеу 

ширек ғасыр ішінде атқарыла сала-

тын оңай шаруа емес. Алда тарих-

шыларымыз бұл бағытта үлкен-үлкен 

і з д е н і с   ж ұ м ы с т а р ы н   ж ү р г і з е т і н і 

анық. Ең бастысы – тарихи сана-

мыз оралды. Ұлтқа, елге, мемлекетке 

тарихтың к зімен қарайтын болдық. 

Сол арқылы тәуелсіздігіміздің шы-

найы бағасын білуге қол жеткіздік. 

Мұның барлығының негізінде Қазақ 

хандығынан бастау алатын ұлттық 

ж а ң ғ ы р у   ү д е р і с т е р і   ж а т қ а н д ы ғ ы 

айтпасақ та түсінікті болар. 

А л   е н д і   Т а р а з д а ғ ы   м е р е к е л і к 

Таразда ұлан-асыр той басталды

бағдарламаға келетін болсақ, мереке 

үш күнге жалғасады, яғни 7-9 қазан 

аралығында  теді. Салтанатты шараға 

Елбасы Н. .Назарбаев қатысады 

деп күтілуде. Кеше «Тарих.  йелдер. 

Қазақстан» атты республикалық кон-

ференция, «Ұлы Дала Елі» тақырыбына 

арналған халықаралық форум, «Ұлы 

Жібек жолындағы пікірлесу: Орталық 

Азия: аймақ халқының ынтымақтастық 

тәжірибесі» атты мәжіліс, «Қазақ 

х а н д ы ғ ы »   э н ц и к л о п е д и я с ы н ы ң » 

тұсаукесері  тіп, «Мәңгілік Ел» респуб-

ликалық ақындар айтысы бастал-

ды. Жұртшылық назарына Алматы, 

Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыс-

тары  нер шеберлерінің концерті, 

жазушы-драматург Қ.Ысқақовтың 

«Қазақтар» атты тарихи драмалық 

қойылымы ұсынылды. Мерекелік ша-

ралар бүгін және ертең де жалғасын та-

батын болады. Мерекенің қалай  ткені 

туралы толық ақпаратты газетіміздің 

келесі аптадағы н мірінен оқи аласыз-

дар. Той – тойға ұлассын, ағайын! Дәуіржан Т ЛЕБАЕВ

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА:

БАСПАСӨЗ – 2016

ДӘУІР ДАУЫСЫ Шымкент қаласындағы 

Ж.Шанин атындағы облыстық 

қазақ драма театрында бел-

гілі драматург С.Досановтың 

«Тозақ шеңбері» пьесасының 

тұсауы кесілді.

  А л м а т ы д а   A I B A - н ы ң 

Бүкіл әлемдік бокс ака демия-

сының аумағында «Чемпи-

ондар аллеясы» көшеттерін 

отырғызуға арналған шара 

өтті. 

 Елордада «Еуразиялық 

экономикалық перспекти-

ва» форумының қорытынды 

құжаты қабылданды.

 Қазақстандық боксшы 

Геннадий Головкин «Apple»  

сағаттарының жарнамасына 

түсті. 

 Астанада Ақтөбе об лы-

с ы н ы ң   а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ 

жәрмеңкесі өтті.

 Батыс Қазақстан об-

лысына қарасты Бөрлі ау-

д а н ы н ы ң   о р т а л ы ғ ы 

Ақсай қаласында ау-

дан күніне арналған 

шаралар болды.

БІРТҮЙЕР


6-7

Кеше Тараз қаласында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанат-

ты шаралар басталды. Қазақ мұндайда «Тойдың болғанынан боладысы қызық» 

дейді ғой. Жыл басынан бері осынау дүбірлі мерекеге дайындық шаралары 

жүргізілгені белгілі. Ел-елде, жер-жерде Қазақ хандығының 550 жылдығына 

арналған ғылыми конференциялар, алқалы жиындар, дөңгелек үстелдер, түрлі 

деңгейдегі басқосулар ұйымдастырылып, тарих тағылымынан сыр шертетін 

еңбектер, ақын-жазушылардың кітаптары жарық көріп, кинотуындылар түсірілді.

ҰЛЫ БАБАЛАР 

РУХЫНА – 

ТАҒЗЫМ!


Қазақ хандығының құрылғанына 

550 жыл. Осы айтулы оқиғаны атап 

өту жөніндегі Елбасы Жарлығы 

жұртшылықтың мерейін тасытқаны 

белгілі. Бұл сөз жоқ, Тәуелсіздіктің арқасы. 

Мұндай мәселені көтеру бұрын мүмкін 

емес еді. Ақын Қадыр Мырза Әлінің 

«Біздің тарих бұл да бір қалың тарих

оқулығы жұп-жұқа бірақ-тағы» деп 

айтатыны сол кезең болатын. 

Біздің ұрпақ өткенін білуі тиіс. Тарих 

өткеннің сабағы ғана емес, жарқын 

болашақтың да көрінісі. Қазақ жері – ата-

бабаларымыздың төл тарихын атының 

тұяғымен жазып кеткен жер. 

«...Ұлы жазушының өзінің туған жеріне қатысты 

баянында: «...біздің үй «Күріл дектің Күтірі» 

деген участокте отырды» деп түсіндіретіні бар. 

Қазақшаға судай орыс байы Күрілдек аталып 

кетіпті. «Күтір» дегені – хутор, кішкене поселке 

екен. Сол маңда «Құтырлаған» атты казак-орыс 

станицасы, орысша атауы Екатериновка болыпты. 

Қазақ-орыс достығы дәуірлей бастаған кез ғой, 

Екатериновканы жергілікті халық қалжыңдап 

«Құрт ұрлаған» деп атап кетеді. Себебі алғаш қазақ 

жеріне келген казак-орыстар сөреге жайған құртты 

таңсық көріп, қалталарына салып әкете беретін 

болған. Содан «Құтырлаған»  атауы шыққан. Сол 

маңдағы орыс, қазақта алғаш «ірбіт» шапқан 

бай әлгі Күрілдек бай ғана болыпты. Мұны автор: 

«Ірбіт» (Ирбит) қазіргі Свердлов облысындағы 

орыс қаласы. Бұрын ол зор сауда орыны боп 

қазақтар да барған, ең ірі бай «Ірбіт шапқан» 

аталған» деп зерделейді»... 

РУХАНИЯТ 

Жоғары оқу орындарында, мектеп-

терде тарихшы ғалымдармен кездесулер 

тті. Республикалық деңгейде ақындар 

айтысы, жыр мүшәйралары  ткізілді. 

Отандық және шетелдік телеарналардың 

бетінен осынау ұлық мерекеге бай-

ланысты арнайы телебағдарламалар 

жасалып, хабарлар түсірілді. Қыркүйек 

айында Елбасының қатысуымен алқалы 

жиын  тті. Тарихшылар, зиялы қауым 

кілдері пікір алмасып, келелі әңгімелер 

рбітті. Біз газетіміздің бетінде жыл 

басынан бері «Қазақ хандары» деген 

жаңа айдар ашып, оны белгілі тарих-

шы ғалым Талас Омарбеков тұрақты 

жүргізіп отырды. Ол жобамыз Қазақ 

хандығының 550 жылдығына арналды. 

Иә, жыл басынан бері ел аузынан 

«Қазақ хандығына – 550 жыл» деген с з 

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Алматы


Аймақ/қала

Аудан/ауылЖеке жазылушылар үшін

65367

1 жылға


3083,04

3274,80


3427,68

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

1 жылға


5991,84

6183,60


6336,48

Қарағанды облысындағы Шет ауданының орта-

лы ғы Ақсу-Аюлы кентінде күйші Тәттімбет Қазан-

ғапұлының 200 жылдық мерейтойы аясында «Шет 

ңірі – шертпе к үйдің қайнар бұлағы» атты к үй 

фестивалі  тті. 

Фест и ва л ь  ш ы м ы л д ы ғ ы н  қ ұ т т ы қ тау  с збен 

а ш қ а н ау д а н әк і м і Р ысқ а л и  бд і кер ов шер т-

пе  к үйдің  Шет  ауданы  үшін  баға  жетпес  қазына 

екенін мақтанышпен айтты. Сахна т ріне елімізде 

шертпе күйді барынша насихаттап жүрген Фазыл  

Тұтқабеков, Қайролла Дәулетбеков, Сәрсенға ли 

Жүзбаев, Зәрубай Сүйіндіков, Ертай Жәнібеков, 

Күл мара Ра х ы м б еков а, Жүсі п Дәу ле т б ек сы н-

д ы  барма ғ ы на н  ба л  т а м ғ а н  к ү й ш і лер  ш ы ғ ы п, 

Тәттімбеттің және жергілікті күйшілердің туынды-

ларын орындады. 

Шертпе күйдің қайнар бұлағы2

№40 (1298) 

8 – 14 қазан 

2015 жыл


АНА ТІЛІ

күресті, соның жолында құрбан болды. Еркін ел 

болу бақытын, тәуелсіздікті, ұлттың, халықтың 

ынтымағын жасампаздық игілігіне жарату 

біздің бүгінгі патриоттық, отаншылдық боры-

шымыз» деді Қуаныш Сұлтанов.

Халық қалаулысы Ассамблея атынан алдағы 

уақытта халыққа, ұрпаққа Мәңгілік Ел идеясын 

насихаттауды, тек қана  зіміздің мемлекетке 

ғана емес, к рші елдерге, алыс мемлекеттерге 

жеткізу мақсатында арнайы «Мәңгілік Ел» 

бағдарламасын не болмаса «Мәңгілік Ел» теле-

арнасын құрып, жұмыс істеуді ұсынды. 

Жиын барысында таяуда ғана ғарыштан 

оралған батыр Айдын Айымбетовтің с зі әсіресе 

жастар үшін әсерлі болды. «Бiздiң жерiмiзден – 

Байқоңыр ғарыш айлағынан адам баласы ең 

алғаш ғарышқа ұшты. Қазақстанды бүгінде 

бүкiл әлем таниды. Бұл  з елiмiздi мақтан 

тұтудың тамаша үлгiсi. Бүгiнде Қазақстан к п 

табыстарға қол жеткiздi. Біз мемлекетімізді 

одан әрі дамыта беру үшін әрқайсымыз  з 

iсiмiздің үздiгі болуымыз керек. Мiне, осы – 

нағыз патриоттық iс. Қазақстанның Байрағы 

ғарышқа әлi талай ұшатынына, жеңiстi сәттерде 

желбiрейтiнiне, бүкiл әлемге танымал болары-

на сенiмдiмiн. Қазақ елi мәңгiлiк жасасын!» 

деген ғарышкер жастарды елiмiздiң патриоты 

болуға, Отанымызды к ркейтуге сүбелі үлес 

қосуға шақырды.

Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл 

жастарды патриоттық рухта тәрбиелеудің 

м а ң ы з д ы л ы ғ ы н а   н а з а р   а у д а р д ы .   « Б і з , 

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

істерден тұрады. Бұл – «Мәңгілік Елдің» бас-

ты сипаты! Мен еліміздің жастарына үндеу 

тастаймын! Қасиетті Отанымызды сүйіп, 

құрметтейік! Жақындарымызға к мектесейік! 

Лайым жерімізден бейбітшілік пен келісім 

кетпесін!»  деді ол. 

Жастар атынан с з алған бағдарламашы 

Асхат Мырзабаев бүгінгі жас  рендерге 

әркім  зінің ісімен елді к ркейтуге үлес қосу 

қажеттігін баса айтты. 25 жастағы Асхат қатерлі 

ісік ауруымен күресу мақсатындағы зерттеулер-

ге 2 млн АҚШ долларын аударған. Алдағы 

уақытта да ғылымды қаржыландыруды алдына 

мақсат етіп қойған жас  реннің барлық баста-

маларына сәттілік тілейміз. 

Форумда мінбеге к терілген «Милосердие» 

қайырымдылық қорының директоры Ару-

жан Саин Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

жедел түрде операция жасауға мұқтаж 29 

баланың  мірін сақтап қалуға басты себеп-

кер болғанына ерекше тоқталды. А.Саин 

балалардың  мірін сақтауға бағытталып кел-

ген «Балаларға  мір сыйла!» шарасына белсене 

қатысқан азаматтардың арқасында соңғы 10 

жыл ішінде 1300-ден астам баланың  мірі 

аман қалғанын айтты. А.Саин Қазақстанда 

жетімдер үйлерін азайтуға бағытталған 

«Қазақстан жетім балаларсыз» жобасы жай-

лы да аз-кем тоқталды. Бүгінге дейін осы 

жобаның арқасында 500-ден астам бала  з 

отбасыларын тапқан екен.

Ал Тараз мемлекеттік педаго гикалық 

А

Апта айшықтары

пта айшықтары

А

А

пта айшықтарыпта айшықтары

  зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

8 (727) 394-41-30

ЕЛБАСЫ


БАСҚОСУ 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

КЕЗДЕСУ

ПАРЛАМЕНТМемлекет басшысы Нұрсұлтан  Назарбаев  

9 қазанда Қазақстанға ресми сапармен келетін 

Украина Президенті Петр Порошенкомен 

кездеседі деп жоспарлануда. 

Кездесу барысында тараптар екіжақты қарым-

қатынастардың, соның ішінде сауда-экономика 

саласындағы ынтымақтастықтың мейлінше 

зекті мәселелерін талқылайды деген болжам бар. 

Келісс здер барысында к мір  неркәсібі, к лік-

логистика, агро неркәсіп кешені және басқа 

салалардағы  зара іс-қимылдың басымдығы 

бар бағыттарын қарастыру к зделген. Сонымен қатар Н.Назарбаев пен 

П.Порошенко күн тәртібіндегі негізгі халықаралық мәселелер бойынша

соның ішінде Минск уағдаластықтарын жүзеге асыру барысына қатысты 

пікір алмасады деп жоспарланып отыр. Елбасы Америка Құрама Штаттарына сапар қорытындысына 

арналған жұмыс бабындағы кеңес  ткізді. 

Кеңеске ҚР Премьер-министрі К.Мәсімов, ҚР Президент 

кімшілігінің Басшысы Н.Нығматулин, сондай-ақ Президент 

кімшілігінің құрылымдық б лімшелерінің басшылары қатысты. 

Жиын барысында Қазақстан Президенті АҚШ-қа сапар айтарлықтай 

нәтижелі болғанын атап  тті. Елбасы республикамызда ұсынған 

бастамалар халықаралық қоғамдастық тарапынан жоғары баға 

алғанын, енді оларды жүзеге асыру үшін  зге елдермен бірлесе жұмыс 

жүргізу қажеттігін айтты. Соңында Мемлекет басшысы Президент 

кімшілігіне, Үкіметке және Сыртқы істер министрлігіне бірқатар 

нақты тапсырма берді. 

Елбасы «Астана ЭКСПО – 2017» ұлттық компаниясы» АҚ басқар-

масының т рағасы Ахметжан Есімовті қабылдады. 

Кездесуге сондай-ақ KCA International компаниясының басшы-

сы Хуан Чю және «Сембол Констракшн» компаниясы директорлар 

кеңесінің т рағасы Ф.Таминдже қатысты.

Мемлекет басшысына к рме нысандарындағы құрылыс 

жұмыстарының барысы және оны ілгерілету шаралары туралы айтқан 

А.Есімов, сондай-ақ «ЭКСПО – 2017» аумағы мен  павильондарын 

к рмеден кейін пайдалану мәселелері ж нінде баяндады. KCA 

International компаниясының басшысы Қазақстан Президентін 

 ЭКСПО – 2017 к рмесінің басты нысаны – Сфераның ішін жабдықтау 

тұ жырымдамасымен  таныстырды.

Мемлекеттік хатшы Гүлшара  бдіқалықованың т рағалығымен 

Қазақстан Республикасының Ғылым мен техника саласындағы әл-

Фараби атындағы Мемлекеттік сыйлығын беру ж ніндегі комиссияның 

отырысы  тті. 

 Гүлшара  бдіқалықова ұзақмерзімді «Қазақстан – 2050» Стра-

тегиясы мен Бес институционалдық реформаны одан әрі іске асы-

ру бағытында экономикалық  су мен адами капиталдың дамуын 

қамтамасыз ететін елдің маңызды стратегиялық ресурсы ретінде 

ғылымның р лін ерекше атап  тті. Отырыс қорытындысы бойын-

ша Комиссия Мемлекет басшысына ұсынылатын үміткерлерді 

анықтады.

Қазақстан Республикасының Ғылым мен техника саласындағы 

әл-Фараби атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаттарын мара-

паттау Тәуелсіздік күні қарсаңында  ткізіледі. 

Флоренцияда инженерлік педагогика тақырыбы аясында  ткен 

44-халықаралық «IGIP» (Халықаралық инженерлік педагогика 

саласындағы қоғамы) конференциясында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

ректоры Ғ.Мұтанов IGIP Senior Member атты жоғарғы дәрежелі 

марапатқа ие болды. 

IGIP Президенті, профессор М.Ауер посткеңестік кеңістікте 

алғашқы болып осы атаққа ие болған ғалымға арнайы марапатты 

табыстай отырып, профессор Ғ.Мұтановтың жаһандық инженерлік 

білім беру мен педагогика саласындағы елеулі орны мен қажырлы 

еңбегін атап  тті. «IGIP Senior Member» құрметті атағы – әлемдік 

білім беру кеңістігінде кәсіби маман ретінде еркін қызмет жасауға 

мүмкіндік беріп,  з ісіңнің хас шебері екендігін  згелерге таныта-

тын инженерлік білім беру мен педагогика саласындағы жоғары 

лауазым. Қазақстан Республикасының Бас прокуроры Асхат Дауылбаев 

Испания Корольдігінің Қазақстан Республикасындағы Т тенше және 

Уәкілетті Елшісі Педро Хосе Санз Серраномен кездесті. 

Кездесуде А.Дауылбаев Елшіні прокуратура органдары 

қызметінің негізгі бағыттары туралы, сондай-ақ Қазақстан Республи-

касы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау академиясының 

құрылғаны туралы ақпараттандырды. Тараптар қалыптасқан 

екіжақты қарым-қатынасқа қанағаттанушылық білдіріп, одан әрі 

ынтымақтасудың перспективалары туралы ақпаратпен алмасты.

Алдағы уақытта болатын Парламент Сена-

тының отырысында палата 12 заң жобасын 

қарауды жоспарлады.

Қ Р   С е н а т   Т р а ғ а с ы   Қ а с ы м - Ж о м а р т 

Тоқаев және палата бюросының мүшелері 

қабылдаған қаулыға сәйкес, депутаттар на-

зарына Кәсіпкерлік кодексінің жобасы, 

заңнамаға кәсіпкерлік мәселелері бойынша 

ілеспе  згерістер мен толықтырулар және 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

рәмiздерi туралы» Конституциялық заңға 

түзетулер шығарылатын болады. Заңнамаға мәдениет және тарихи-

мәдени мұра мен үкіметтік емес ұйымдардың қызметі мәселелері 

бойынша  згерістер мен толықтыруларды бірінші оқылымда талқылау 

жоспарланды.

Мемлекет басшысының апталық кестесі 

Сапар қорытындысына арналды 

Көрме құрылысының барысы сөз болды

Үміткерлер тізімі анықталды

Халықаралық ұйымның марапаты

Әріптестік аясындағы мәселелер

Заң жобалары қаралады 

қорытындысы шығарылды. Дәлірегін айтсақ, 

Отанға деген сүйіспеншіліктерін күнделікті 

еңбегімен, нақты істерімен, сондай-ақ ерен 

ерлігімен дәлелдей білген қазақстандықтар жеті 

аталым бойынша марапатталды. Атап айтқанда, 

ғарышкер Айдын Айымбетов («Менің елім» ата-

лымы бойынша), ұлт мақтанышы, КСРО халық 

артисі Бибігүл Т легенова («Руханият шыңы»), 

белгілі боксшы Геннадий Головкиннің анасы 

Елизавета Головкина («Ана жүрегі»), «Ди-

нар-Электромаш» ЖШС (Ақт бе облысы) іс 

басқарушысы Сергей Вишняк («Ел бірлігі»), 

«Казлегпром – Алматы» ЖШС бас директоры 

Айбек Бектұрғанов («Нұрлы жол»), «Темірлан» 

ЖШС директоры Ерлан  лин («Ерен еңбегі 

үшін») және суға батып бара жатқан екі сы-

ныптасын құтқарған мектеп оқушысы Никита 

Тюкин («Ерлік») марапатқа ие болды.

Ф о р у м д а   а қ ы н   М а р а л т а й   Ы б ы р а е в , 

«Болашақ» бағдарламасы түлектері қауымдас-

тығының мүшесі Қаныш Т леушин, «Ста-

тус» әйелдер федерациясының жетекшісі 

Ирина Унжакова, «Батыс Еуропа – Батыс 

Қытай» жобасына қатысушы, «ҚазАвтоЖол» 

Ұлттық компаниясы» АҚ директорының 

орынбасары Айжан Туғанова, «MIMIORIKI» 

компаниясының директоры Инна Апенко, 

Қазақстан аспазшылары қауымдастығының 

президенті Елена Мащинская, мұнай-газ 

саласының  кілі Фердинат Мамонов, қазақ 

тілін үйретудің жаңа тәсілінің авторлары 

Семен Махов, Евгений Шворнев, Сергей 


Каталог: wp-content -> pdf
pdf -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жаныс ақынға Асылдан асыл тараған жамбыл өмірзақ ҚАрғабайұЛЫ
pdf -> Қазақстан Республикасының Тәуел- сіздігін жариялаған күн – біздің
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> №4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»
pdf -> «Болса болар, бәлкім, менің паңдығым »
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет