Дипломдық жоба «Шардара балық»


 Трансформаторлар мен жолдар кедергілернің есебіжүктеу 1.69 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата31.03.2017
өлшемі1.69 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6

2.7 Трансформаторлар мен жолдар кедергілернің есебі  

 

Жолдардың кедергісі келесі формуламен анықталады  

l

R

R

л0

,    


 

 

  

(2.12) 


 

l

x

x

л0

,    


 

 

  

(2.13) 


 

мұнда R


0

 – 1 км сымға белсенді кедергі, Ом/км; 

  х

0

 – 1 км сымға индуктивті кедергі, Ом/км;   l – сым (жол) ұзындығы, км 

39 

 

Күштік  трансформатор  кедергісі  келесі  формуламен  анықталады  [2.14, 2.15, 2.16]: 

 

.100

T

б

к

T

S

U

U

z  

  

 

 (2.14) 

 

.2

2

Tб

S

U

P

R

кз

T 

  

 

 (2.15) 

 

.2

2

TT

Т

R

z

х 

 

  

 

(2.16)  

мұнда z


т

 – трансформатордың толық кедергісі, Ом; 

  U

к

 – трансформатордың қысқа тұйықталу кедергісі, В;   U

б

 – базистік кернеу, В;   S

т

 – трансформатордың толық номинал қуаты, ВА;   ΔР

кз 


– қысқа тұйықталудағы трансформатор шығыны, Вт; 

  R


т

 – трансформатордың белсенді кедергісі, Ом; 

  х

т

 – трансформатордың индуктивті кедергісі, Ом Л 1 жол кедергісі есебі: 

 

  

 

 Осыған  ұқсас  электр  сымдарының  қадған  жолдары  үшін  есептеулер 

жасаймыз және оларды 2.6-кестеге енгіземіз. 

 

2.6.  –  кесте.  Ішкі  электр  сымдары  жолдарының  белсенді  және  индуктивті     кедергілері 

Линия  Л1 

Л2 

Л3 


Л4 

Л5 


Л6 

Л7 


Л8 

l, км 


0,007 

0,024 


0,012 

0,003 


0,004 

0,011 


0,027 

0,011 


R

0Ом/км 

2,4 ∙ 


10

 -6


 

25,2∙ 


10

-6 


12,6 ∙ 

10

-6 12,6 ∙ 

10

-6 18,9 ∙ 

10

-6 25,2∙ 

 10


-6 

25,2 ∙ 


10

-6 


12,6 ∙ 

10

-6 R, 

Ом/км 


16,5∙ 

10

-9 0,6 ∙ 

10

-6 18,9 ∙ 

10

-6 37,8 ∙ 

10

-9 75,6 ∙ 

10

-9 0,28 ∙ 

10

-6 0,68 ∙ 

10

-6 13,9∙ 

 10


-6 

x, 


Ом/км 

0,0021  0,0072  0,0036  0,0009  0,0012  0,0033  0,0081  0,0033 

 

Күштік трансформатор кедергісі есебі U

к

 = 4,5 %, сонда вольтқа есептей отырып, келесіні аламыз:  

 

Uк

 = 17,1 В 

 


40 

 

;26

,

025000

100


380

1

,17

Ом

z

T  

;

16,

0

25000380

690


2

2

ОмR

T 

 203

,

016

,

026

,

02

2

Тх

Ом 


 

2.8 10 кВ желісіндегі сақтандырғыштарды таңдау  

 

Сақтандырғыштарды келесі параметрлер бойынша таңдайды:  

U

н. пр = U

н. уст


 

Iн. пр

 ≥ I


р. форс

 I

пр. откл


 ≥ I 

’’ 

мұнда U


н. пр

 – электр қондырғының номинал кернеуі, В; 

  U

н. уст


 – сақтандырғыштың номинал кернеуі, В; 

  I


н. пр

 – сақтандырғыштың номинал тогы, А; 

  I

р. форс


 – берілген режім тізбегіндегі ток, А; 

  I


пр. откл

 – шектік тоқталатын ток, А; 

’’

  –  сақтандырғышты  орнату  орнындағы  қысқа  тұйықталудың  өтпелі тогынан артығы, А 

10 кВ тізбегі үшін сақтандырғыш таңдаймыз: 

 

U

н. пр = 10 кВ; 

 

Iн. пр

 ≥ 40 А; 

 

I

пр. откл ≥ 7,5 А; 

 

Iв

 = 7,5А 


 

10

 В желісі үшін ПКТ-40  сақтағышын таңдаймыз, оның деректері: 

- номиналды кернеу – 10 кВ; 

- сақтағыштың номинал тогы – 40 А; 

- балқымалы ендірменің номинал тогы – 7,5 А; 

- максимал ажыратылатын (үш фазалы) қуаты – 1000 мВА; максималды 

ажыратылатын ток – шектелмейді.  2.9 Автоматты ауа ажыратқышын таңдау  

 

Автоматты ажыратқыштарды келесі шарттар бойынша таңдайды: 41 

 

 U

н. а 


≥ U

н. у


 

Iа 

≥ I


н. у

 I

н. р


 ≥ k

н.т


 ∙I

р. мах


 

Iн. э

 ≥ k


н.э

 ∙I


к. мах

 I

пр. откл


 ≥ I

к. мах


 

мұнда Uн. а

 – автоматтың номинал кернеуі, В; 

  U

н. у


 – электр қондырғының номинал кернеуі, В; 

  I


а 

– автоматтың номинал тогы, А; 

  I

н. у


 – электр қондырғының номинал тогы, А; 

  I


н. р

 – жылу шашыратқыш автоматтың номинал тогы, А;   

  k

н.т


 – жылу шашыратқықтың істеу тогы бойынша шашырандыны 

ескеретін сенімділік коэффициенті; 

  I

р.  мах


  –  сақтандырғыштармен  қорғалатын  максимал  жұмыс  ток 

тізбегі, А; 

  I

н. э


 – электр магниттік шашыратқыштың кесу тогы, А; 

  k


н.э

  –  электр  қозғалтқышының  қосу  тогы  мен  электр  магниттік 

шашыратқыштың  тогы  бойынша  шашырауды  ескеретін  сенімділік 

коэффициенті; 

  I

к.  мах


  –  автоматты  қондырғы  орнындағы  қысқа  тұйықталудың 

максимал тогы, А; 

  I

пр. откл


 – шектік ажыратылатын ток, А 

 

,)

(

3.

л

Т

н

мах

к

Z

Z

U

I 

 

                                  (2.17)  

Немесе: 


 

,

)(

.

лТ

ф

мах

к

Z

Z

U

I   

                                  (2.18) 

 

мұнда Z


Т

 – трансформатор кедергісі, Ом; 

  Z

л

 – жол кедергісі, Ом   Л1 үшін автоматты таңдаймыз:  

 

Uн. а 

≥ 380 В; 

I

а 

≥ 52 А;  

42 

 

Iн. р

 ≥ 52 А; 

 

I

н. э ≥ 54 А; 

 

Iпр. откл

 ≥ 54 А 


 

 «Штиль» автоматын таңдаймыз, онда: 

- ажыратқыштың номинал тогы – 52 А; 

- жылу шашыратқышпен – Т; 

- шашыратқыштың номинал тогы – 52 А; 

- ажыратқышпен сөндірілген шектік ток – 52 А  

2.9 Электрмагниттік қосқыштарды таңдау  

 

Электрмагниттік қосқыштарды келесі щарттар бойынша таңдаймыз: 

 

U

н. п ≥ U

н. у


 

Iн. п 

≥ I


расч

 I

н. р


 ≥ I

н. дв


 

мұнда Uн. п

 – магниттік қосқыштың номинал кернеуі, В; 

  U

н. у


 – электр қондырғының номинал кернеуі, В; 

  I


н. п

 – магниттік қосқыштың номинал тогы, А; 

  I

расч


 – есептік ток, А; 

  I


н. р

 – жылу релесінің қыздыру элементінің номинал тогы, А; 

  I

н. дв


 – электр қозғалтқыштың номинал тогы, А 

 

ДГБ  түтінгенераторының  электр  қозғалтқышы  үшін  қосқышты таңдаймыз:  

 

Uн. п 

≥ 380 В; 

 

I

н. п ≥ 15 А; 

 

Iн. р

 ≥ 15 А. 

 

ПМЛ 111002 магнитті қосқышын таңдаймыз.  Басқа  электр  қондырғылары  үшін  осыған  ұқсас  магнитті  қосқыштарды 

таңдаймыз, оны 2.7-кестеге енгіземіз. 

 

 

2.7. кесте - Қосқыштарды таудау 43 

 

Электр қондырғы 

Магнитті 

қосқыш 

U

н. п В 

Iн. п

 , 


А 

I

н. р , 

А 

Uкатушки

 

В ДГБ 

ПМЛ 


380 

15 


12,5 

220 


ДГО 

ПМЛ 


380 220 

ТЭН 


ПМЛ 

380 


10 

6,5 


220 

 

2.10 Электржылу ток релесін таңдаймыз 

 

ДГБ түтін генераторының электр қозғалтқышы үшін РТТ1 жылу релесін таңдаймыз, оның номинал тогы – 15 А. 

 

2.11 Жерсіндірілетін құрылғы есебі  

 

Трансформаторлық  қосалқы  станса  үшінші  климаттық  зонада орналасқан.  Қосалқы  стансадан  ыстағышқа  кабель  желісі  шығады. 

Жерлендірілетін  контурды  тік  бұрышты  төрт  бұрыш  түрінде  топыраққа 

ұзындығы 5 м, диамерті  Ø 12 мм, өзара 40 × 4 мм болат жолақпен қосылған 

тік өзектерді енгізу жолымен орындаймыз. Өзектерді енгізу тереңдігі– 0,8 м, 

жолақтары – 0,9 м. Жерге тұйықталатын ток 10 кВ I

з

 = 8 А. Өзектік жерсіндірулер үшін топырақтың есептік кедергісін анықтаймыз:  

 

            

изм

c

расч

k

k

1

  

                                           (2.19)  

мұнда ρ


расч

 – өзектік жерсіндірулердің есептік кедергісі, Ом; 

  k

c

 – маусымдық коэффициенті;   k

1

 – өлшеудегі топырақ жағдайын ескеретін коэффициент;   ρ

изм


 – өлшеуге алынған топырақтың меншікті кедергісі; Ом  ּм; 

 

мОм

расч

138

120


1

15

,1

  

Тік жерсіндіру кедергісі: 

 

           l

l

h

l

h

d

l

R

cp

cp

В

44

lg

5,

0

2lg

366


,

0

  

                    (2.20) 

 

мұнда R


в

 – тік жерсіндіру кедергісі, Ом; 

  l – өзек ұзындығы, м; 

  d – өзек диаметрі, м; 

  h 

ср

 – өзектерді салудың орташа тереңдігі, м  

2

,31

5

53

,

34

5

3,

3

4lg

5

,0

012


,

0

52

lg

366,

0

ВR

 , Ом 


44 

 

 Қайтадан  жерсіндіру  кедергісі  R 

п.з


  30  Ом-нан  аспауы,  сонда  ρ  =  100 

Ом  ּм төмен болмауы  қажет 

 

100


30 p

R

пз

  

 

                

(2.21) 


 

Егер ρ > 100 Ом∙м болса, келесіні қабылдауға болады: 

 

41

100138

30

пзR

Ом 


 

Қайта жерсіндіру үшін кедергісі  31,2 Ом < 41 Ом және өзек ұзындығы 5 

м, диаметрі 12 мм бір өзек алынады. 

Бес қайта жерсіндірудің жалпы кедергісі:  

 

n

R

r

пз

пз 

 

  

(2.22) 


 

мұнда n – қайта жерсіндірулер саны, дана, 

 

24

.6

5

2.

31

пз

r

Ом. 


 

Қайта  жерсіндірулерді  ескеру  арқылы  трансформатордың  есептік 

бейтарап кедергісін анықтаймыз: 

 

з

пз

з

пз

иск

r

r

r

r

r  

 

(2.23)  

мұнда r


з

 – жерсіндіру кедергісі, Ом 

 

4

24

,6

24

,6

4

искr

, Ом 


 

ПУЭ-ге  сәйкес    оған  электр  жабдығының  кернеуі  1000  В  дейін  және 

одан  жоғары  қосқанда  соңғысы  10  Ом-нан  аз  болса,  ол  10  Ом  және  125  /  I

з

 аспауы қажет.   

 

зиск

I

r

125


  

 

 (2.24) 

 

есептеу үшін осы мәндердің ең азын қабылдаймыз rиск

 = 10 Ом. 

Өзектің теориялық санын анықтаймыз : 


45 

 

 иск

B

Т

r

R

n 

 

  

(2.25) 


 

12

,3

10

2,

31

Т

n

 

 Төрт  өзек  қабылдаймыз,  оларды  бір-бірінен  қашық  5  м  топыраққа 

орналастырамыз. 

Байланыс жолағының ұзындығы 

 

;n

a

l

Г 

 

  

 

(2.26)  

Мұнда  а – өзектер арасындағы қашықтық, м 

 

20

45

Г

l

 м 


 

байланыс жолағының кедергісін анықтаймыз: 

 

l

h

d

l

R

расч

Г22

lg

366,

0 

 

 (2.27) 

 

мұнда l – байланыс жолағының ұзындығы, м;   d – жолақ ені, м; 

  h – орналасу тереңдігі, м. 

 

;

9,

23

209

,

004

,

020

2

lg300

366


,

0

2Г

R

 

 .

300


120

1

5,

2

мОм

расч

 

 егер n = 4 және а / l = 5 / 5 = 1, η

 в

 = 0,69 және η г

 = 0,45. 

Онда өзектің нақты саны: 

 

;1

1

ВГ

Г

исх

Г

В

д

R

r

R

n

    

 

(2.28)  

мұнда η


 г

 – өзекті жерсіндіруді экрандау коэффициенті; 

  η

 в

 – байланыс жолағын экрандау коэффициенті .

67

,3

69

,0

9

,23

1

45,

0

101

45

,0

2

,31

д

n

 

 46 

 

құрастыру  үшін  nд

  =  n


т

  =  4  өзекті  қабылдаймыз  және  тексеру  есебін 

жүргіземіз. 

Жасанды жерсіндірудің нақты кедергісі: 

 

;

ГВ

В

Г

Г

В

иск

R

n

R

R

R

r   

 

  

(2.29) 


 

.

106

,

945

,

02

,

3169

,

04

9

,23

9

,23

2

,31

Ом

Ом

r

иск 

 

Қайта  жерсіндіруді  ескере  отырып,  нөлдік  сым  жерсіндіру құрылғысының кедергісін табамыз: 

 

пз

исх

пз

исх

расч

r

r

r

r

r  

 

  

(2.30) 


 78

,

324

,

66

,

924

,

66

,

9расч

r

 Ом < 4 Ом. 

 

Сөйтіп, жүргізілген есептеулер нәтижесінде трансформаторлық қосалқы стансаны  жерсіндіру  үшін  жерсіндіргіштің  төрт  өзегі  қажет  және  кабельмен 

ыстағышты қайта жерсіндіру үшін бес өзек қажет.  

Қосалқы стансаның жерсіндіру сұлбасы 2.5-суретте көрсетілген. 

 

 2.5 сурет – Жерге тұйықталу сұлбасы 

 

2.12 Ауа баптау жүцесінің есебі  

 

Ауадан  зиянды  заттектер  мен  көмірқышқыл  газының  артығын  шығару үшін бөлмелерді жасанды ауа баптауын қолдану қажет.  

47 

 

 Қажетті ауа алмасу келесі формуламен анықталады: 

 

Vk

L 

  

 

 (2.31) 

 

мұнда L – қажетті ауа алмасу, м3

/ч; 


  k – ауа алмасу коэффициенті

  V – бөлме көлемі, м

3

 

Сонда ыстау цехындағы қажетті ауа алмасу:  48

.

3519

.

24

06

.6

5L

м

3/ч 

 

Ауа баптағыштың қажетті өнімділігі келесі формуламен анықталады:  

L

K

L

З

B,              

 

  

(2.32) 


 

мұнда L


в

 – ауа баптағыш өнімділігі, м

3

/ч; 


  К

з

 – запас коэффициенті Сонда ауа баптағыштың қажетті өнімділіг:  

 

368.

562


48

.

3516

.

1

B

L

 м

3/ч 

 

Ыстағыш  цехы  үшін  СВМ–4м  []ауа  баптығышын  таңдаймыз,  оның: доңғалағының  айналу  жылдамдығы  2 900  айн/мин,  өнімділігі  100  м

3

/мин (6 000 м

3

/ч), екпіні 0,65 кПа. Ауа  алмасуда  ауа  баптағыш  екпінінің  шығыны  келесі  формуламен 

анықталады: 

 

М

ПП

ПН

Н

Н

H 

 

  

 

(2.33)  

мұнда Н


пн

 – ауа алмасудағы ауа баптағыш екпінінің шығын қосындысы, 

Па; 

  Н


пп

 – ауа ағынының тікелей учаскесіндегі екпін шығыны, Па; 

  Н

м

  –жекелеген  өтпелілерде,  жалюзилерде  және  т.б.  екпіннің жергілікті шығындары, Па; 

Ауа  ағынының  тікелей  учаскелерінде  екпін  шығындары  келесі 

формуламен анықталады [4.7]: 

 

Тср

В

П

ПП

d

V

l

H

2

/

2;    

 

 (2.34) 

 

мұнда φ – ауа ағынын ескеру коэффициенті;   l

п

 – ауа ағынының тікелей учаскелеріндегі ұзындығы, м;   γ

в

 –ауа ағынындағы ауа тығыздығы, кг/м348 

 

  Vср

  –  ауа  ағынындағы  ауа  қозғалысының  орташа  жылдамдығы, 

м/с; 

  d


т

 – ауа ағыны диаметрі, м; 

 

)

273(

353


В

В

t  

 

 (2.35) 

 

мұнда tв

 – бөлме ішіндегі ауа температурасы, ºС 

 

Ауа ағынындағы ауа тығыщздығын табамыз:  

2

,1

)

20273

(

353

В

  

ауа ағынының тікелей учаскелеріндегі екпін шығындарын табамыз: 

 

5

,3

5

,0

2

62

,

14

02

,0

2ППН

 Па 


 

Екпіннің жергілікті шығындары [4.9] формуласымен анықталады: 

 

В

ср

М

М

V

Н

2

5,

0 

 

  

(2.36) 


 

мұнда ψ


м

 – екпіннің жергілікті шығын коэффициенті 

 

сонда екпіннің жергілікті шығыны:  

8

,23

2

,1

6

1,

1

5,

0

2МН

 Па 


 

Сондай-ақ, ауа алмасудағы ауа баптағыштың екпін шығыны: 

 

3

,27

8

,23

5

,3

ПН

Н

 Па 


 

Ауа  баптағыштың  жергілікті  екпінін  тексеруде  келесі  шарт  сақталуы 

қажет: 

 

ПНH

Н 

 

  

 

(2.37)  

мұнда Н – таңдалған ауа баптағыш екпіні, Па 650 Па > 23,7 Па 

Есептік  шарт  орындалатындықтан,  біз  таңдаған  ауа  баптағыш 

жағдайларды қанағаттандырады.  

Ауа  баптағышты  іске  қосу  үшін  электр  қозғалтқышының  қуаты  келесі 

формуламен анықталады: 49 

 

)10

6

,3

(

6В

П

В

ДВ

L

Н

Р

  

 

(2.38)  

мұнда Р


дв

 – электр қозғалтқыш қуаты, кВт; 

  η

п

 – КПД берілістері;   η

в

 – КПД ауа баптағышы  

Сонда ауа баптағыштың жетегі үшін электр қозғалтқыш қуаты: 

25

,

1)

9

,0

9

,0

10

6,

3

(368

,

562650

6ДВР

кВт 


Кесте бойынша электр қозғалтқыштың жуық үлкен қуатын 1,5 кВт және 

электр қозғалтқышын 4А80А2У3 таңдаймыз. 

 

2.12.1 Ауа жинағыштар ауданының қосындысын анықтаймыз 

 

33

3600 VL

F

B  

 

 (2.39) 

 

мұнда Σ Fз

 – ауа жинағыштың қосынды ауданы, м

2  Vз

 – ауа алмасудағы ауа қозғалысының жылдамдығы, м/с 

 

03

,0

)

63600

(

368,

562


3

F

 м

2

  

Ауа  жинағыштардың  қажетті  саны  келесі  формуламен  анықталады 

[4.13]: 

 

33

3

fF

п,   

 

  

 

(2.40)  

мұнда п


з

 – ауа жинағыштардың қажет саны; 

  f

з

 – бір ауа жинағыш ауданы, м2

 

Сонда мөлшері  10×10 см ауа жинағыштардың қажетті саны:  

3

01.

0

03.

0

3

п

дана. 

1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет