Дипломдық жобада «Атырау» мұнай айдау станциясының магистралдыжүктеу 2.32 Mb.
Pdf просмотр
бет5/8
Дата22.12.2016
өлшемі2.32 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8

3.3

 

Желі  элементтеріндегі  максималды  және  минималды 

режимдегі кернеу шығынын есептеу 

 

ВЛ -230 кВ    

мах:                        ΔU

/НОМ

T

T

U

X

Q

R

Рmax


max

 В,                                     (3.7) 

мin:                             ΔU

//НОМ

T

T

U

X

Q

R

Рmin


min

 В.                                      (3.8)    

пайыздарда      

мах:                                     ΔU%

/100

НОМl

U

U

 %,                                      (3.9) 

мin:                              ΔU%

//

=100НОМ

ll

U

U

 %,        

                          

мах:                            ΔUлэп

/2177230

790


,

16

8,

12776


62

,

550927, В  

мin:                            ΔUлэп

//

=

,1088

230


79

,

169

,

638762

,

56

,

25463

В мах:                           ΔUлэп%

/09

,

0100

230


2177

,

0, %  

мin:                               ΔUлэп%

//

=

04,

0

100230

1088


,

0 %. 


 

ГПП  трансформаторы     

мах:                    ΔUгпп

/,

2171


230

79

,16

8

,12775

62

,5

68

,50714 В мin:                       ΔUгпп

//

=1552

230


79

,

168

,

1277562

,

53

,

25357

, В 


мах:                     ΔUгпп%

/9

,

0100

230


171

,

2, % мin:                        ΔUгпп%

//

=67

,

0100

230


552

.

1 %. 

 

10 кВ-КЛ(кабель желісі)            мах:                    ΔUкл1

/172

10

08.

0

48135

,.

04825, В мin:                     ΔUкл1

//

=9

10

08.

0

8,

200


35

.

06

,

212

, В 


 

 

мах:                      ΔUкл1%/

72,

1

10010

172


,

0 %, 


мin:                      ΔUкл1%

//

=745

,

0100

10

0745,

0 %. 


 

ТП2 трансформаторы   

мах:                          ΔUтп

/308

10

17.

6

7,

401


43

.

12

,

425

, В 


 

мin:                            ΔUтп

//

=

15410

17

.6

8

,200

43

.1

6

,212, В  

мах:                            ΔUтп%

/3100

10

308.

0, % 


 

мin:                             ΔUтп%

//

=

54,

1

10010

154


.

0 %. 


0,4 кВ-КЛ(кабель желісі) 

        


 мах:                       ΔUкл2

/4

,

204

.

0003

.

085

04

.0

198
, В 


 

мin:                         ΔUкл2

//

=

8.

2

4.

0

003.

0

904

.

028, В  

мах:                        ΔUкл2%

/5100

4

.0

020


,

0, % 


 

мin:                         ΔUкл2%

//

=

7,

0

1004

.

00028

,

0 %.  

ШР2-ЭП№16    

мах:                       ΔUпров

/4

.

04

.

0002

.

018

003


.

0

42

, В 


 

мin:                          ΔUпров

//

=

08.

0

4.

0

002.

0

9003

.

021, В  

мах:                          ΔUпров2%

/5.

0

1004

.

00020

,

0, %  

мin:                           ΔUпров2%

//

=

02,

0

1004

,

00008

,

0 %. Кернеу аутқуының құрамы: 

- барынша көп жүктеме  

 

          δUу = δUип – ΔUлэп - ΔUгпп –ΔUкл1 – ΔUтп  - ΔUкл2 – ΔUшр;            δUу = 0 - 0,198 - 1,931 - 0,262 - 4,937 - 1,389 - 0,056 = -8,8 % 

- ең аз жүктеме 

          δUу = δUип – ΔUлэп - ΔUгпп –ΔUкл1 – ΔUтп  - ΔUкл2 – ΔUшр;  

          δUу = 2 – 0,099 - 0,965 - 0,131 - 2,456 - 0,694 - 0,028 = -2,4 % 

 

 

Кесте 3.1 - Нормалы режимдегі кернеу аутқуын есептеу Тізбектегі 

элементтер 

Жүктем

е 

Р (кВт) (квар) 


R  

(Ом) 


 (Ом) 


Uном 

(кВ) 


ΔU  

(В) 


ΔU% 

ВЛ 


мах: 

50927 


12775 

2,81 


13,88 

230 


2177 

0,09 


ВЛ 

мin: 


25463 

6387 


2,064 

2,112 


230 

1088 


0,04 

ГПП 


мах: 

50714 


12775 

4,39 


86,8 

230 


2171 

0,9 


ГПП 

мin: 


25357 

6387 


4,39 

86,8 


230 

1552 


0,67 

КЛ 1 


мах: 

4825 


481 

0,098 


0,023 

10 


172 

1,72 


КЛ 1  

мin: 


2412 

240 


0,098 

0,023 


10 

0,74 ТП 

мах: 


425,2 

401,7 


1,43 

6,17 


10 

308 


ТП 


мin: 

212,6 


200,8 

1,43 


6,17 

10 


154 

1,54 


КЛ 2 

мах: 


198 

85 


0,04 

0,003 


0,4 

20,4 


КЛ 2 


мin: 

99 


42,5 

0,04 


0,003 

0,4 


2,8 

0,7 


АПВ 

мах: 


42 

18 


0,003 

0,002 


0,4 

0,4 


0,5 

АПВ 


мin: 

21 


0,003 


0,002 

0,4 


0,08 

0,02 


 

Апаттық  тәртіп үшін  ұқсас  есептеу  жүргізіледі,  біруақытта  сөндірілген 

блоктың  ВЛ-230 кВ мына жағдайда  қарастырамыз,трансформатордың біреуі 

230/10кВ және кабельдің бір тізбегі 10кВ. 

 

Кереу аутқуының құрамы: - барынша көп жүктеме 

 

δUу = δUип – ΔUлэп - ΔUгпп –ΔUкл1 – ΔUтп  - ΔUкл2 – ΔUшр;   

δUу = 0 - 0,396 – 3.86 - 0,52 – 9.8 - 1,389 - 0,056 = -16.1 %. 

- ең аз жүктеме 

 

δUу = δUип – ΔUлэп - ΔUгпп –ΔUкл1 – ΔUтп  - ΔUкл2 – ΔUшр;   

δUу = 2 – 0,198 – 1.93 - 0,26 – 4.9 - 0,694 - 0,028 = - 6 %. 

 

 

Кесте 3.2 -Апаттық режимдегі кернеу аутқуын есептеу Тізбектегі 

элементтер 

Жүкте

ме 


Р (кВт) 

(квар) R  

(Ом) 


(Ом) 


Uном 

(кВ) 


ΔU  

(В) 


ΔU% 

ВЛ 


мах: 

101854 


25550  2,064  2,112 

230 


435,9 

0,396 


ВЛ 

мin: 


50926 

12774  2,064  2,112 

230 

217,9 


0,198 

ГПП 


мах: 

101428 


25550  4,39 

86,8 


230 

4248,4 


3,86 

ГПП 


мin: 

50714 


12774  4,39 

86,8 


230 

2124,2 


1,93 

КЛ 1 


мах: 

9650 


962 

0,098  0,023 

10 

31,4 


0,52 

КЛ 1  


мin: 

1856 


480 

0,098  0,023 

10 

15,7 


0,26 

ТП 


мах: 

850 


802 

1,43 


6,17 

10 


592 

9.87 


 

 

ТП мin: 

424,4 


400,16  1,43 

6,17 


10 

295 


4.9 

КЛ 2 


мах: 

396 


170 

0,04 


0,003 

0,4 


5,5 

1,38 


КЛ 2 

мin: 


198 

86 


0,04 

0,003 


0,4 

2,7 


0,69 

АПВ 


мах: 

84 


36 

0,003  0,002 

0,4 

0,22 


0,056 

АПВ 


мin: 

42 


18 

0,003  0,002 

0,4 

0,11 


0,028 

 

3.4  Атырау  мұнай-газ  кен  орнының  трансформаторларының жүктеменің астында кернеу диапазонын реттеуін анықтау 

 

РПН-мен трансформатор 

кернеуінің 

диапазонын 

реттеуін 

анықтаймыз,ГПП-да  орналасқан  шарттарды  аралап 

шыға  қосалқы 

станцияларда  кернеуге  қарсы  реттеу  жүзеге  асады,трансформатордың  екінші 

орамасының кернеуінің барынша көп жүктемесінің мына шамаға жақындайды 

U’

T2

=1,05U ең аз жүктемеде U”

T2

=U

HГПП-дағы  кернеу  реттеуін  орталықтандыру  үшін  трансформатор 

орнатылады, үлкен сатылы саны бар РПН жабдықталады. 

Кернеуге  қарсы  реттеуін,орталықтанған  реттеумен  жүзеге  асу  мүмкін. 

ПУЭ-ге  сәйкес  ең  үлкен  жүктеме  кезінде  кернеу  105%-дан  нақты  кем  емес 

және100 %көп емес,зауыт ішіндегі тарату желілері ең аз жүктеме кезінде болу 

керек. 

РПН-нің  диапазон  реттеуін  есептеу  үшін  стандартты  тармақ нөмерін,зауыт  ішіндегі  тарату  желілерінің  барынша  көп  және  ең  аз 

жүктемелері үшін таңдау қажет. 

 

Барынша көп жүктеме режимінде тармақтардың номері:                    0

/

21

2

//

1

/100

1

EU

U

U

U

U

n

T

TH

TH

T

,                                   (3.11) Ең аз жүктеме режимінде: 

 

                0//

2

12

//

//1

//

1001

E

U

U

U

U

U

n

T

TH

TH

T

  ,                                  (3.12)  

мұндағы  U/

1

,U

//

1

  –  трансформатордың  бірінші  орамасындағы  кернеу 

барынша көп және ең аз жүктемелер режиміне сәйкес,кВ 

                 U/

1 

= Uип – ΔUлэп = 230 – 0,217 = 229,78 кВ 

                 U

/= Uип – ΔUлэп = 112,2 – 0,108 = 112,1 кВ 

               UТН1

,U

ТН2

 трансформатордың 

бірінші 


және 

екінші 


орамасындағы кернеудің нақты паспорты , кВ; 

               Е0

 – кернеу реттеуінің деңгейі, 1,78 %;                U

/

Т2

,U

//

Т2

  –трансформатордың  екінші  орамасындағы  барынша 

көп  жүктемедегі  кернеу  (U

/

Т2=  1,05  U

Нсети


)  және  (U

//

Т2  =  U

Нсети


),  ең  аз 

 

 

жүктемесі.              ΔU

/

Т,  ΔU

//

Т –  барынша  көп  және  ең  аз  жүктемеде  сәйкес 

трансформатор кернеуінің шығыны, кВ. 27

,

178

,

1100

1

5,

10

2335

,

101

.

2230

/

n

 2978

,

1100

1

5,

10

2335

,

101

.

11

.

112//n

 Осыдан  кейін  барынша  көп  және  ең  аз  режимдер  үшін 

трансформатордың төменгі жағының кернеуін есептейміз. 

 

                       100


1

0

/1

2

//

1

/2

E

n

U

U

U

U

U

TH

TH

T

,                                    (3.13) 8,

10

10078

,

12

1

2335

,

101

.

2230

/

2U

кВ >10,5 кВ, 

1001

0

//1

2

////

1

//2

E

n

U

U

U

U

U

TH

TH

T

  ,                            (3.14) 3,

10

10078

,

129

1

2335

,

101

.

11

.

112//

2U

кВ > 10 кВ. 

 

Есептеу  нәтижесінде  мынадай  болды  U/

2

>U/

Т2

=1,05  UНсети 

және  U


//

2U

//

Т2=U

Нсети


, ал мынау РПН-нің арқасында кернеу диапазонын реттеу,зауыттың 

ішкі тарату желілері сапалы кернеумен қамтамасыз ету қажет. 

 

3.5  Трансформатор  қосалқы  станциясының  үнемді  жұмыс  істеу 

режимі 

 

Қосалқы  станцияда  3  трансформатор  қуаты  1000  кВА  әр  қайсысына орнатылған. 

Трансформатордың 

үнемді 

режимде 


жұмыс 

істеуін 


анықтаймыз,трансформатордың 

электр 


энергиясының 

аз 


шығынен 

қамтамасыз етеді. 

Қосалқы  станция  трансформаторларының  үнемді  жұмыс  істеу 

режимі,біруақытта  қосылған  трансформатордың  санымен  анықталады,осы 

трансформатордағы  электрэнергиясы  шығынын  аз  кетуін  қамтамасыз  етеді. 


 

 

Трансформатор жүктемелерінің қисық шығынға байланысты тұрғызамыз. Келтірілген  қуат  шығыны    осы  қисықтарды  тұрғызу  үшін  мына 

көрініспен анықталады.  

                 

,

)(

1

)(

2

ЗКЗ

Э

КЗ

ХХ

Э

XX

k

Q

k

P

n

Q

k

P

n

P

                  (3.20)  

мұнда  n – қосылған трансформатор саны; 

           

XX

P

- трансформатор бос жүрістегі шығыны, кВт;            

КЗ

P

  - трансформатордың қысқа тұйықталу шығыны, кВт;            

100


XX

H

XX

I

S

Q-трансформатор бос жүрісінің реактивті  

шығыны, квар; 

           

100


КЗ

H

КЗ

U

S

Q - трансформатордың қысқа тұйықталған реактивті     

шығыны, квар; 

           

H

S

 - трансформатордың номиналды қуаты, кВА; 

           

XX

I

 - тоқ трансформаторының бос жүрісі , %; 

           

КЗ

U

- трансформатор кернеуінің  қысқа тұйықталуы, %; 

 

  

Эk

- активті шығындардың коэффициентін жоғарылау, кВт/квар. 

Трансформатордың паспортты берілуі: 

XX

P

=2,45 кВт; КЗ

P

=11 кВт; XX

I

=1,4 %; 


КЗ

U

=5,5 %, 


Э

k

=0,08 кВт/квар, XX

Q

 =14

1000


100

4

.1

100


0HT

S

I

квар, 
КЗQ

53

1000100

5

,5

100
HTK

S

U

квар. 


 

3 жағдай үшін келтірілген қисықтарды тұрғызамыз: 

 

1.

 Бір трансформатор қосылған 

 

           2

)

()

(

ЗКЗ

Э

КЗ

ХХ

Э

XX

k

Q

k

P

Q

k

P

P

.                              (3.21) 

 

Sнагр,кВА 0,00 

125 


250 

375 


500 

625 


750 

875 


1000 

Кз 


0,00 

0,13 


0,25 

0,38 


0,50 

0,63 


0,75 

0,88 


1,00 

ΔP1 кВт 


3,22 

3,47 


4,21 

5,45 


7,18 

9,41 


12,13  15,35 

19,06 


 

  2Екі трансформатор қосылған 

          

2

)(

2

1)

(

2З

КЗ

Э

КЗ

ХХ

Э

XX

k

Q

k

P

Q

k

P

P

.                            (3.22)                                                                                 

 

Sнагр,кВА 0,00  250 

500 


750 

1000  1250  1500  1750  2000  

 

Кз 0,00  0,13 

0,25 


0,38 

0,50  0,63 

0,75 

0,88 


1,00 

ΔP12 кВт 

6,44  6,56 

6,94 


7,55 

8,42  9,53 

10,90  12,50  14,36 

 

3Үш трансформатор қосылған                   

2

)(

3

1)

(

3З

КЗ

Э

КЗ

ХХ

Э

XX

k

Q

k

P

Q

k

P

P

.                     (3.23) 

 

Sнагр, кВА  0,00  375 750 

1125  1500  1875  2250  2625  3000 

Кз 

0,00 


0,13 

0,25 


0,38 

0,50 


0,63 

0,75 


0,88 

ΔP123  кВт  9,66  9,74  9,99  10,40  10,98  11,72  12,63  13,70  14,94  

Жүктемеден  активті  шығындарға  байланысты  қисық  тұрғызамыз  және 

трансформатордың жұмыс істейтін режимін мақсатқа сәйкес анықтаймыз. 


 

 

  

Сурет 3.1 - Қосалқы станцияның трансформатордың тиімді жұмыс істеу режимі 

 

Есептеулерде,  барынша  көп  және  ең  аз  жүктемелер  үшін  ЭҚ  аутқуы кернеудің  орындалуын  көрсетеді  және  мына  көрнекті  растайтын  тұрақты 

жұмыстар үшін қажет: 

1.  ГПП  трансформаторындағы  РПН  үшін  ең  аз  жүктеме  сағатына 

автоматты өшіру қажет, дәл осылай ең аз жүктемеде РПН қосылып тұрғанда 

ЭҚ-тар жоғары кернеуде жұмыс жасап тұрады. 

Ең аз жүктеме сағатында ЭҚ-дың ток кернеуі күшеюінен құтылу үшін, 

РПН-ді 3-ші сатыдан 2-ші сатыға 1,78% ауыстыру керек. 

2.  Цех  трансформатор-ның  ПБВ-сы  барынша  көп  және  ең  аз  режимде 

орналастырады, мүмкін барынша көп қосымша 5%-ті құрайды және берілген 

шарттарда ЭҚ-тар үйлесімді жұмыс істеуге болады.  

3.Қосалқы  станция  трансформаторларының  үнемді  жұмыс  режимі 

маңызды мағынасы болады:  

0-ден 470кВА-ге дейін жүктемеде бір трансформаторды мақсатқа сәйкес 

қосамыз; 

 

470  кВА-ден  1500  кВА-ге  дейін  екі  трансформатордың  мақсатқа сәйкес паралельді жұмыс істеуі

 1500  кВА-ден  және  жоғары  жүктемеде  үш  трансформатордың 

мақсатқа сәйкес паралельді жұмыс жасауы. 

 


Каталог: student -> diplom -> 2014
2014 -> Бұл дипломдық жұмыста Ақтөбе облысы, Байғанин ауданының газбен
2014 -> Дипломдық жұмыста жылу электр станциясындағы барабанды
2014 -> Бұл дипломдық жұмыста Астана қаласындағы жэо-ын салудың
2014 -> Дипломной работы: Рейтинг доска Южно-Казахстанского политехнического колледжа (php+MySql)
diplom -> Дипломдық жобада металл кесетін станоктың автоматтандырылған электр жетегін жобалау мәселесі қарастырылды
diplom -> Дипломдық жобаның тақырыбы «scada программалар қолдануымен авв контроллер оқу стендін құрастыру»
2014 -> Дипломдыќ жоба мыс өндірісінде күкірт қышқылын автоматтандыру
2014 -> Дипломдық жобасында өндірістік орынның параметрлерін бақылау
2014 -> Целью данной дипломной работы является создание web-сайта


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет