bitstream/handle/data/11934
  С. торайғыровтың публицистикасы
bitstream/handle/123456789/2809
  Қ атыстық сын есімдердің лексикалық тіркесімділігі
bitstream/handle/data/11876
  «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
bitstream/handle/123456789/2208
  Бегімбай К. М. Дизайн және бейнелеу өнері салаларына
bitstream/123456789/9836/1
  Грам м атические форм ы вы раж ения ком паративны Х отнош ений в научно-популярной лингвистической литературе
bitstream/11701/1839/1
  Процессы управления и устойчивость
bitstream/handle/123456789/4790
  СҮттің Қоректік сапасы және сүттегі микроорганизмдер
bitstream/handle/123456789/3493
  Қазақ халқының ою-өрнектерінің Қолданылуы
bitstream/handle/123456789/901
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
bitstream/123456789/3113/1
  Презентация по немецкому языку по теме «Степени сравнения прилагательных и наречий в немецком языке»
bitstream/data/455/1
  Лапчик М. П. и др. Методика преподавания информатики
bitstream/handle/123456789/4142
  Қр президенттік мәдениет орталығының кіші ғылыми қызметкері
bitstream/handle/123456789/3678
  Адам қҰҚЫҚтары жүйесіндегі білім алу қҰҚЫҒЫ
bitstream/handle/data/13134
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің халықаралық қатынастар факультетінің магистранты
bitstream/10995/19196/1
  В. А. Осипов развитие творческих способностей учащихся
bitstream/10995/35780/1
  Н. У. Исина • Проблема русско-казахских литературных связей вовсе не означает отсутствия осознанной ориентации на прецедент- ный текст. Однако в любом случае привлечение контекста творчества
bitstream/handle/123456789/2875
  Бейбітшілік бақЫТҚа бастайды
jspui/bitstream/ICT/1423/1
  Атты І халықаралық конференция ЕҢбектері
jspui/bitstream/ICT/1434/1
  Ф. Р. Гусманова, Б. А. Урмашев, М. Ж. Сақыпбекова
bitstream/handle/123456789/646
  Г.Қ. аЙҚынбаева оҚуШылаРДыҢ беЙІнДІк ҚабІлетІн аныҚтауДа психологиялыҚ- пеДагогикалыҚ ӘДІс-тӘсІлДерді қолДануДыҢ еРекШелІктеРІ
bitstream/handle/data/11944
  Ұстаз ғалымның абыройы
bitstream/handle/123456789/3666
  Артыкбаев Ж. О. «Қозы көрпеш – Баян сұлу» Жаратылыс құпиялары туралы жыр
bitstream/handle/123456789/2631
  Әлихан бөкейхановтың ЕҢбектеріндегі дәСТҮрлі қазақ шаруашылығының МӘселелері н. У. Шаяхметов
bitstream/handle/data/9178
  Интеллигенциясы: тарихи
bitstream/handle/123456789/2524
  А. М. Мухтарханова п.ғ. к., шетел тілдері кафедрасы
bitstream/123456789/2857/1
  Согласование сказуемого с подлежащим в английском языке
bitstream/10995/1530/5
  Учебно-методическое пособие «русское словообразование»
bitstream/10995/43708/1
  19 декабря 2016 года, понедельник №45 (6868) 16+
bitstream/10995/1730/1
  Учебное пособие Филология 520300 (по направлению шифр, название)
bitstream/10995/1515/5
  1 Предмет синтаксиса. Объекты синтаксиса и собственно синтаксические единицы, их соотношение
bitstream/uspu/682/1
  Урок в 6 классе по теме «собирательные числительные»
bitstream/data/784/1
  Желтоқсан оқИҒасының ҚҰрбаны – Қайрат рысқҰлбеков тұтқыш А. Ж., тарих факультеті 1 курс
xmlui/bitstream/handle/nsu/3125
  Е. В. Борисова ‚ÂрÓ-¬ÓÒÚÓ˜Ì˚È Ù‰Âр‡Î¸Ì˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ ËÏ. Ã.. ¿ÏÏÓÒÓ‚‡
bitstream/handle/123456789/1012
  А. С. Закирова мақал-мәтелдер және дүниенің тілдік бейнесі
bitstream/data/345/1
  Ақтамберді жырау — қазақтың ежелгі жыраулық мектебінің белді өкілі
bitstream/handle/123456789/4118
  Абайдың адам болу және өмір кешу шарттарының қағидасы
bitstream/handle/123456789/2876
  Әож 811. 512. 122 3: 82. 091 Қолжазба құқығында
bitstream/handle/123456789/5081
  Атау және ілік септіктерінің Қолданыстағы мағыналық сипаты
bitstream/data/742/1
  Жұмыстарының жүргізу мүмкіндігінің жасалуы қаланың экономикасы, қала тұрғындарының
bitstream/123456789/2955/1
  Н. А. Сивакова грамматика русского языка: имя существительное и имя прилагательное
bitstream/handle/123456789/7269
  Көшіп келуі мен Қаройдың қара тұманға жұтылу оқиғасы жас Еділдің әжесінің көрген шындығы
bitstream/handle/123456789/4880
  Б. Ш. Разахова, М. Мусайф, Г. Жабаева
bitstream/handle/123456789/7890
  Шет тілдік коммуникативтік құзіреттілікті құрудағы грамматиканың ролі
bitstream/edoc/23585/1
  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка
xmlui/bitstream/handle/nsu/3153
  Г. И. Строилов ‚‡ÒÚÓÔÓθÒÍËÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚È ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ
bitstream/handle/data/13201
  ТҮрік тілін үйренудегі ортақ СӨздер және олардың фонетикалық ерекшеліктері кумашева Назым
bitstream/handle/data/11144
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/4902
  Тарихшы емес мамандықтарда «Қазақстан тарихы» ПӘнін оқытудың инновациялық Әдістері
bitstream/123456789/6177/1
  Е. Л. Дубовик сложное предложение в синтаксическом строе турецкого языка
bitstream/handle/123456789/3081
  Бас сардар
bitstream/handle/data/11927
  Очерктің тілі мен стилі
bitstream/handle/123456789/762
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
bitstream/handle/123456789/4362
  Өзін-өзі тану курсының қалыптастуы мен даму бағыттары
bitstream/handle/123456789/2785
  Орхон мәтіндеріндегі кейбір мәліметтерге жаңа түсініктеме
bitstream/data/459/1
  Ерте ортағасырлар, жалпы аймақтық мəдениет тарихындағы соның ішінде түркі халықтары
bitstream/123456789/5749/1
  Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів та
bitstream/handle/data/10137
  Бағдарламасы, ұлттық рухани байлықты жалпы адамзаттық мәдениетпен
bitstream/data/530/1
  107 шетел тілін оқытудағы ақпараттық коммуникациялық технологияның алатын орны
bitstream/handle/123456789/4858
  ОӘК 004. 432. 4 Б. З. Андасова, МҮриан
bitstream/handle/123456789/4874
  ОӘК 004. А. С. Муканова, Г. ҚАлман, Б. Ергеш
bitstream/data/749/1
  Саяси имидждің даму тарихы
jspui/bitstream/ICT/1425/1
  Атты І халықаралық конференция ЕҢбектері
bitstream/handle/123456789/4750
  Тілді оқытып, Ҥйретудегі жаңашылдық Кҥзекова З. С., ф.ғ. д, профессор, практикалық қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі
xmlui/bitstream/handle/net/27272
  Учебное пособие для студентов тюркоязычных отделений педвузов. Казань: Изд-во тггпу, 2009. 150 с. Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих русский
bitstream/handle/123456789/7270
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
bitstream/handle/123456789/1750
  Тоқтағазы Ербол Ә. МарғҰлан және қОРҚыт ата
bitstream/handle/123456789/3496
  Қамзабекұлы Д., Л. Н. Гумилев атындағы
bitstream/handle/123456789/5114
  Алаш қайраткерінің Ғылыми-зерттеушілік қыры қ. Е. Тілешева, ф.ғ. к., доцент
bitstream/handle/data/11364
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/data/8849
  Әдеби сапарнама жанрының тууы мен қалыптасуы А. Е. Ментебаева
bitstream/handle/123456789/1443
  Жылдардағы қазақ диаспорасының қалыптасуы кезеңдері
bitstream/handle/123456789/4934
  АҒылшын тілі сабақтарында оқытушының аудиторияны ұйымдастыруы және оқыту технологияларын тиімді қолдану әдістері
bitstream/handle/123456789/6076
  АҒылшын тілі сабағында жобалау әдісін қолдану маңыздылығЫ
bitstream/handle/123456789/4670
  С. Н. Нуркасымова
bitstream/handle/data/11923
  Очерктегі типтендіру мәселесі
bitstream/handle/123456789/4357
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың
bitstream/handle/123456789/7271
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы 22 Әдебиеттер
bitstream/handle/123456789/5122
  Бірігу тәсілі арқылы жасалған жаңА Қолданыстар
bitstream/handle/data/9086
  Филология филология
bitstream/uspu/353/1
  Дифференцированное обучение грамматике английского языка учащихся пятого класса средней школы 13. 00. 02 Теория и методика обучения и воспитания
bitstream/handle/123456789/446
  №3 (82) 2011 Т.Ә. ҚОҢыратбай
bitstream/handle/data/12933
  Мен кен орындары
bitstream/handle/123456789/8240
  жаһандану жағдайында қазақстандық ҚОҒамдағЫ Әлеуметтік-лингвистикалық Өзгерістер
bitstream/handle/123456789/4355
  Бастауыш сынып мұғалімдерінің зерттеу мәдениетін қалыптастыру
bitstream/handle/data/9331
  Экологиялық сауатты және мәдениетті ұрпақ
bitstream/handle/123456789/4673
  ОӘК 378. 016. 091. 26: 004(574) А. Е. Сағымбаева
bitstream/123456789/2101/1
  Лущик Ю. М., Пікулицька Л. В. Сумський національний аграрний університет
bitstream/edoc/27410/1
  Бдэу. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка
bitstream/11683/8211/1
  Ударного действия п. М. Алабуж ев
bitstream/handle/data/11225
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/1538
  ЖҮсіп баласағҰнның «ҚҰтты білік» дастанының Қазақ Әдебиетіне қатысы
bitstream/handle/123456789/7627
  Л. Н. Гумилев атындагы ЕҮУ, 2007. ~ 102 б
bitstream/handle/123456789/5082
  ТҮркі тіл біліміндегі табыс жалғаулы сөз тіркестері нұрмаханбетова Ақмарал Құрбанқызы
bitstream/handle/123456789/390
  Ақын бар. Солардың ішінде шоқтығы биік шоңның бірі Зуқай Шәрбақынұлы. Ақын З
bitstream/handle/123456789/4129
  ДӨҢтай қожамбетұлы шығармашылығындағы діни-философиялық ойлар
bitstream/handle/data/11895
  Көркем очерктегі уақыт тынысы
bitstream/handle/data/11922
  Очерктегі соғыс тақырыбындағы ізденістер
bitstream/handle/123456789/4851
  «Қоғамды ақпараттандыру»
bitstream/handle/123456789/4358
  Монография Астана, 2010. 250 бет
bitstream/handle/123456789/2898
  Мезгіл мәнді тұРАҚты тіркестердің мағыналық ерекшеліктері
bitstream/handle/123456789/3681
  Қазақстан республикасының халықаралық ҚҰҚЫҚсубъектілігінің ҚҰҚЫҚТЫҚ негіздері бозшаева Ақмарал Сеитқызы
bitstream/handle/data/10791
  Сборник №5 Астана 2002 5 2 Юбилею столицы
bitstream/handle/123456789/6464
  АҒынды суларды кӛпіршіктер сипаттамасы арқылы зерттеу
bitstream/handle/123456789/2685
  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Международная научно-практическая конференция
bitstream/handle/123456789/3230
  Н. С. Алпыспаев
bitstream/handle/123456789/8426
  Қарым-қатынас адамның психологиялық денсаулығын дамытудың маңызды факторы ретінде аяпбергенова А
bitstream/handle/data/11939
  Толысқан талант иесі қалихан Ысқақов 70 жаста
bitstream/handle/data/11908
  Қалихан Ысқақов повестеріндегі өмір шындығы Бүгінгі таңда қазақ әдебиеті ӛрлеу, даму процесін басынан кешіріп отыр
jspui/bitstream/ICT/1421/3
  Атты І халықаралық конференция ЕҢбектері
bitstream/handle/data/11878
  «Пионер» журналының балалар баспасөзіндегі орны
bitstream/handle/123456789/1822
  Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жыл
bitstream/handle/123456789/2589
  Мезгіл мәнді тұРАҚты тіркестердің мағыналық ерекшеліктері
bitstream/handle/123456789/3471
  АҚпараттық МӘдениетті оқыту процесін оқушы бойына
bitstream/handle/123456789/3293
  Болашақ дене шынықтыру мұҒалімдерінің ОҚушылардың ҚОЗҒалыс белсенділігін жетілдіруді тәрбиелеу бағытында
bitstream/handle/123456789/4360
  Мектепке дейнгі ұйымдарда тәрбиелеу мен білім беру үрдісінің жаңа бағыттары
bitstream/handle/123456789/7284
  №3 (88) 2012 73 Екі тілдегі қалау райдың берілу жолдары төмендегідей кестеде жинақталды
bitstream/data/353/1
  Вестник Карагандинского университета
bitstream/handle/123456789/1042
  А.Қ. ҚҰдайбергенов, А.Қ. ҚҰдайбергенова
bitstream/handle/123456789/2889
  Әбіш кекілбаев шығармаларындағЫ
bitstream/handle/data/11917
  О. Бөкей шығармаларындағы адами құндылықтар
jspui/bitstream/ICT/1433/1
  Республикасы білім жəне ғылым министрлігі
bitstream/data/801/1
  Ценностей поколения «игреков» это свобода, творчество и мобильность, не
bitstream/handle/123456789/494
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы №3 (82) 2011
bitstream/handle/123456789/4870
  ОӘК 004. 432. 4 Н. А. ҚҰрымбеков, Л. Жеткенбай
jspui/bitstream/ICT/1438/1
  Программасы сөйлемдердің құрылымын, сөздің мағынасын ескере отырып түсінікті аударма
bitstream/handle/123456789/2759
  Электрондық ОҚУ ҚҰралдарын techsmith camtasia studio бағдарламасының КӨмегімен жасау
bitstream/handle/data/8945
  «Сыр елі мен сүлейлері» курсын өлкелік әдебиет ретінде оқытудың маңызы Ш. С. Бекенов
bitstream/handle/123456789/662
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
bitstream/handle/data/11374
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/7532
  Коэффициенттері бір айнымалыдан тəуелді үшінші дəрежелі алгебралық теңдеулерді шешудің бір əдісі адиханбаева М. Ж
bitstream/handle/data/9170
  Педагогика высшей школы м. А. Асылханова, Л. Белаусова дарынды балаларды
bitstream/handle/123456789/7298
  Т. М. Садықова экология ұҒымын философиялық ТҰРҒыдан талдау және оның Қалыптасу жолдары
bitstream/handle/data/8930
  Оралхан Бөкей «Құм мінезі» повесіндегі кейіпкерлер жүйесі С. М. Дүйсенғазин
bitstream/handle/123456789/7592
  ӘӚЖ 372. 851 Ұбт-ны тапсыру кезінде математикадан кейбір логикалық есептердің шығару тәсілдері
bitstream/data/977/1
  Методика обучения химии
bitstream/10995/45186/1
  Настоящее исследование основано на материале из раско­ пок О. Н. Бадера, В. А. Оборина, А. Д. Вечтомова, Ю. А. П оля­ кова и др
bitstream/handle/123456789/4209
  Ағылшын тілі сабағындағы интернет-ресурстарын қолдану тәсілдері Нұрлыбай А. М., Ниязбекова А. А
bitstream/handle/123456789/476
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы №3 (82) 2011
bitstream/handle/123456789/7464
  Принциптерін дамыту арқылы тасымалдау процесін қазіргі талаптарға және халықаралық
jspui/bitstream/ICT/1430/1
  V международная научно-практическая конференция «Информатизация общества 2016»
bitstream/handle/123456789/2570
  Зжасам, терминжасам тәсілдері олардың байланысы мамаева Гүлнар Бейсенқызы
bitstream/handle/data/9327
  ТотығУ. Оксидтер, олардың аталуы (8сынып)
bitstream/handle/123456789/3475
  Бастауыш сынып мұҒалімдерінің КӘсіби біліктілігінің ОҚушыларға сапалы білім берудегі рөЛІ
bitstream/data/1072/1
  Асан қайғы жырау — елге ұйтқы, ақылгөй атанған, дуалы ауызды дала философы
bitstream/handle/123456789/7286
  А. М. Нурелова жапон және қазақ тілдеріндегі үстеулер: салыстырмалы анализ
bitstream/handle/123456789/7477
  №3 (88) 2012 387 баланса гидрохимических показателей, уменьшение почвенного плодородия геосистем [5]. Словом, восточный регион Казахстана подтверждает свое назначение «главной отечественной кладовой недр»
bitstream/handle/data/11886
  Бектұр батырқожаұлының АҚындық шеберлігі m. B. Shindalieva
bitstream/handle/data/11858
  Эем-нің негізгі функционалдық элементтері, I бөлім
jspui/bitstream/ICT/1429/1
  46-шы ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
bitstream/handle/123456789/4024
  3 Өсімдіктердің фитопатогендерге қарсы қОРҒаныс реакциялары
bitstream/handle/123456789/3491
  Ахметжанов М. М 61 орта мектебінің бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі
bitstream/handle/123456789/4257
  Қазіргі қоғамда жастардың кәсіби өзіндік айқындалуы мен мамандықты таңдау факторлары
bitstream/123456789/192/1
  2772 диалоговое взаимодействие как фактор сформированности самостоятельности магистрантов
bitstream/handle/123456789/4785
  Биогаз алу және қолдану биотехнологиясы
bitstream/handle/data/12045
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/493
  №3 (82) 2011 Ж. М. Баймұрынов бастауышсыз толымсыз сөйлемдердің танымдық-психикалық сипаты
bitstream/handle/123456789/146
  М. Х. Карабалаева
bitstream/handle/123456789/1649
  Әок 004. 432. 4 Қазақ тіліндегі күрделі сөздердіжасау ережелерін формалдау
jspui/bitstream/ICT/1426/1
  Атты І халықаралық конференция ЕҢбектері
bitstream/handle/123456789/4407
  Қазақстан музейлерінің БҮгінгі ахуалы
bitstream/handle/123456789/5537
  Н. С. Досмағанбетов, Б. Н. Жабытай «табиғи капитал» ЖӘне экономикалық дамудың балама мүмкіндіктері
bitstream/data/907/1
  Психикалық дамуы тежелген бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу тілін дамытуда қолданатын электрондық оқулықтың маңыздылығы
bitstream/handle/data/9292
  Жеке тұЛҒаны қалыптастыруда оқытудың «ҤШӚлшемді әдістемелік жҥЙЕ» педагогикалық технологиясының маңызы
bitstream/handle/data/9375
  Н. Ж. Шаймерденова п І к І р б І л д І р г е н д е р
bitstream/handle/123456789/6733
  Ҽок 372. 4: 398. 9 Мақал-мәтелдер сапалы ҧлттық білім берудің шарты ретінде
bitstream/handle/123456789/4390
  Статья посвящена анализу казахских пословиц через психические познавательные процессы, как ощущение, мышление, память и т д
bitstream/handle/data/10797
  П етров в. И., Избранные стИхи и песнИ 1
bitstream/handle/data/8931
  Өрелі ой иесі (Зәки Ахметов жайында) Т. Р.Әбдіқадырова
bitstream/handle/123456789/2689
  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Международная научно-практическая конференция
bitstream/handle/data/12853
  Оқыту жүйесінс арналтан программалық жабдықтама ретінде жасалатын компьютерлік оқу
bitstream/handle/123456789/387
  Ш. айдарбекова ж. Аймауытұлы әҢгімелеріндегі кейіпкерлер жүйесі мен сюжеттік арналар
bitstream/handle/123456789/5075
  Қазақ тіліндегі араб, иран сөздерінің зерттелу тарихы мансұров Нұрлан Берденұлы
bitstream/handle/123456789/5064
  График а алматы "Білім" 2012
bitstream/handle/data/11948
  Шерхан Мұртаза – очеркші
bitstream/handle/data/12990
  Атанасян Л. С. Геометрия. Ч. I
bitstream/handle/123456789/2792
  Үшінші Түрік қағанатының (ұйғыр) кейбір мәселелері
bitstream/data/482/1
  474 Қазақстанның экономикалық аудандастыру мəселелері
bitstream/handle/123456789/1378
  Г.Қ. аЙҚынбаева 12 ЖылДыҚ бІлІм беРу ЖҮЙесІнІҢ ШетелДІк мемлекеттеРДегі дамуыныҢ еРекШелІктеРІ
bitstream/handle/123456789/4623
  ОӘК 628. 33 А. А. Абенова комплекс сандар. Электротехника есептеулерінде комплекстік сандарды қолдану
bitstream/handle/data/13211
  Алу шараларын талқылау мен банктерді бақылау әрекеттерін қатайту шешімі қабылданды
bitstream/handle/123456789/3822
  Шапах У. Ш., заң ғылымдардың кандидаты,Қазақгзу доценті
bitstream/handle/123456789/8490
  Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық Қабілеттерін дамыту ерекшеліктері құлсұлтанова Б. Қ
bitstream/data/1049/3
  Серия «История. Философия». №4(84)/2016
bitstream/handle/data/13021
  Математиканы оқытуда дидактикалық ойындарды қолдану әдістемесі жҧлдызбай Мәдина Ержанқызы
bitstream/handle/123456789/1154
  СӘулеттік қҰрылыстың перспективасы
bitstream/handle/123456789/3688
  ЕҢбек миграциясының криминалогиялық сипаттама мәселесі
bitstream/handle/data/12822
  Қолданылады. Ал ActionScript 0 нұсқасында барлық жағдайларда addEventListener әдісі
bitstream/handle/data/13015
  Список использованных источников
bitstream/handle/123456789/6589
  Абай поэзиясындағы жҥ рек концептісінің Қолданылуын нейролингвистикалық бағдарлау т
bitstream/123456789/30125/1
  За бележки
bitstream/handle/123456789/1382
  Ж. кҮнпеЙІс кӘсІптІк бІлІм беРуДІҢ оҚыту мазмҰны мен мҮмкІнДІктеРІ
bitstream/handle/123456789/6257
  Астана қаласының географиялық-тарихи зерттеулері
bitstream/data/555/1
  Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары 9-10 желтоқсан
bitstream/handle/123456789/4341
  ӘӨЖ 378: 37. 015. 3: 07 Қолжазба құқығында
bitstream/handle/123456789/2481
  Землеустройство казахского населения в I трети XX века: из истории изучения проблемы
bitstream/handle/data/12338
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/123456789/4722
  ҚОРҒалжын қорығы аумағында экологиялық туризмді дамыту мүмкіндіктері
bitstream/handle/123456789/2896
  Іс-әрекет мезгілдерінің берілуі және функционалды грамматика
bitstream/handle/123456789/5380
  Б. О. Сабатаева, З. А. Чалгимбаева қазақстанның экологиялық туризмі ─ туристік саланың ТҰРАҚты дамуының факторы ретінде
bitstream/handle/data/11258
  Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
bitstream/handle/data/9276
  Химия пәнінен қолданбалы курс оқушылардың шығармашылық –ойлау қабілеттері мен іздемпаздығының дамыту қҰралы
bitstream/data/627/1
  Əдебиеттер
bitstream/data/267/1
  Жоғары сынып оқушыларын əскери-патриоттық
bitstream/data/701/1
  Қазақстан Республикасының Білім және
bitstream/handle/123456789/3629
  Технологияларды пайдалану жолдары
directory bitstream  


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет