fulltext/transactions
  Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
  Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
  Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
  К14 Л. К. Казангапова
fulltext/buuk
  Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
  Г. К. Сатыбалдиева биология гылымдарының кандидаты
  Монография «Тұран-Астана»
  Микркезз алматы
fulltext/transactions
  Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
fulltext/buuk
  Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
  Іллаев, Ғ. У. Уәлиев, Н. Д. Абдуллина ж л т л т л fee
fulltext/transactions
  Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
fulltext/buuk
  Физиологиясы
  Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
fulltext/v/Bulletin_TPU/2013/v322/i6
  Литература оказывают влияние на научную мысль, развивая
fulltext/transactions
  Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
fulltext/buuk
  Әдістемесі тұрдалиева Г. Ж. Тұрдалиева бастауыш
fulltext/transactions
  С. Меңлібаева, А. Ж. Мұратбек, Қ.Қ. Жолдасова «Проекциялық сызба» бөлімі бойынша семестрлік жұмыстарды орындауға арналған оқу құралы Адматы 2003
  М и н и стр л ігі С. Т о р ай ғы р о в аты н д ағы п ав л о д ар м ем л е к е ттік у н и в ер си теті т ор айғыровт ану дәрістер жинағы Павлодар 2006
fulltext/buuk
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
fulltext/transactions
  Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
  С. Т. Каргин педагогика ғылымдарының докторы, профессор
fulltext/buuk
  Талғат СҮлтангереев әдептілік әдемілік
  М үнай-газ ісінің негіздері: о қ ул ы қ. Астана: ф олиант
fulltext/transactions
  Ф ♦Рауан* Алматы 1997 Редакторы Үлықман Әбілдаұлы Шыңғыс Айтматов, Мұхтар Шах а нов
tb/fulltext/temat
  Кенесары хан Ерғазы Қадашұлы
fulltext/transactions
  Республикасы
fulltext/dist
  S Қолжазба қүқығында Жүсіпова jiaypa Қуандыққызы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының“Қазақ түбі” үлгілері
fulltext/transactions
  Монография «Тұран-Астана»
  А. Ж. Асамбаев техника ғылымының кандидаты, доцент
tb/fulltext/temat
  Смагүл, Міржақып, Жүсіпбек, Мағжандар өз шыгармашылығын Абайға арналған өлең жолы, мақалалармен ашқан. Абайға карап
fulltext/transactions
  I п т I к X. Қожабаева
  Монография «Тұран-Астана»
  Р. М. Муталиева Қазіргі қазақ Әдебиеті
  Б 8 2 к а з 'ан республикасы білім және гылым министрлігі
tb/fulltext/UMKDP/IS
  Аға оқытушысы Новиков С. А., аға оқытушысы Шулгаубаева Г. С
fulltext/transactions
  Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасозінде тарихтың «Ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуы бірінші кітап павлодар Кереку 2009
fulltext/bibl
  №35 (14078) СҰхбат сарыарю
fulltext/transactions
  БАҒдарламасы бойынша шыгарылды
fulltext/buuk
  Респубдикасының білім және ғылым министрлігі
fulltext/transactions
  Н. Қ. Жүсіпов А. Жақтай Қазақ АҢыздары және мәШҺҮр жүсіп көпейүлы оқу-эдістемелік құрал Павлодар Кереку 2016
fulltext/buuk
  Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
fulltext/transactions
  Н.Қ. Жуе пов ф о ж, ош ртан,йырда щ ШрІшиІ ж ар т
  Мифологиясы
fulltext/buuk
  Баданбекқызы Зәуре Ші 5 8 І х а и ? л Б 44 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі зәуре Баданбекқызы
fulltext/transactions
  С £М 4 яв а7 д а ш ғылыми кггапхднд научная би 6 лмогшд. С. Нйсем&аіва алматы жеті жарғЫ 2010 \
  С. Т. Дүзелбае мех у ▲ ник жоғарғы және орта кәсіптік мамандар дайындаитын техникалық оқу орындарының студенттері үшін арналған Павлодар
fulltext/buuk
  Е. А. Исаханов т.ғ. д., профессор М. Тынышбаев атындағы
fulltext/transactions
  ОҚулық г • г ! Л иіі нитп І • 'эдь щ щ 0щ ш я09*Я0*ащ яц ілюршііи т. ~ • « 4 ш атмніу. Г»
fulltext/buuk
  Щ I i I муталиева Л. М. Меирам хана бизнесінің маркетингі о қ у құралы Алматы, 2013
fulltext/transactions
  Гуманитарная  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ гуманитарная серия
  Гео изикалық барлау әдістерінщ
  Жануарлар экологиясы
fulltext/buuk
  Жол козғалысын үйымдастырудың
fulltext/transactions
  Биотехнология
  Жануарлар экологиясы
  Оқулық Ң гі I f L ' h p t L Триумф т алматы 2006 ббк 45 184
tb/fulltext/UMKDP/INFORMATIKA
  Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
fulltext/transactions
  Технологиясы
  Практическим курс казахского языка для строительны Х специальностей
fulltext
  Оптимизация конструктивных параметров гидравлических рулевых
fulltext/transactions
  М. ҚАлтайұлының мысал өЛЕҢдері
  Ү. Субханбердина, С. Дәуітов
fulltext/buuk
  «Мәдени мұра» м емлекеттік бағдарламасыныц
fulltext/transactions
  Мемлекеттік инвестициялық
fulltext/buuk
  Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t
tb/fulltext/temat
  Ыбырай алтынсарин
fulltext/transactions
  Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
tb/fulltext/UMKDP/Fizika
  Аға оқытушы Жаркешов Ө. И. оқытушы Копбалина Қ. Б
fulltext/buuk
  Республикасы заңнамасындағы мемлекеттік тіл: мәселелері және келешегі Республикалъщ зылыми-тэжірибвлік конфвренция материалдары I а стана
fulltext/transactions
  Атты хальщаральщ рылыми-практикальщ конференцияньщ материал дары
  С. Т. Епікбаев С. Торайәыров атындаәы пму, Павлодар қ
fulltext/buuk
  Топонимиканың геоэкологиялық негіздері оқу цүралы • а тынп : т с ь са/ч ь, I павлодар, 2008 (,ж) с$5, У
fulltext/transactions
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
  Жолдасбек МӘмбетов /4 ім л т и 2011
  Б 83(5К) А44 Қьфықбай Аллаберген
fulltext/buuk
  КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
  И. В. Батяшова П44 Баскетболдагы дайындық жатгыгулары
  Буынаяңтылар былкылдаңденеліле
fulltext/transactions
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
  Оқулық ретінде ұсынған Алматы 2009 «Эверо» (075)
  Н. абугалиев ¥ЙҚастың фономорфологиялық ҚҮрылымының ерекшеліктері моногра фия қарағ анды 2012
  Республики С. С. Даниярова Молдобаев И. Б. М-75 «Манас» историко-культурный памятник кыргы зов
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрл іп
tb/fulltext/RMEB/2013
  Қазақстан республикасы білім және ғылым
fulltext/transactions
  Казахский язы к
  Қ65 д м г ш м л а у ш й л р р іж т щ І > — ііч іг п Ж. Қоңыратбаева тіл білімі
fulltext/buuk
  С в м б л е в атындаты гылыми
fulltext/transactions
  Л а ндшафтта ну
  Е. В. Баранова, С. М. Хасенова а в т о м а т т а н д ы р ы л ғ а н ж ү й е л е р д І ң ө н д е л у І
  Хронология, аныктама, карталар
fulltext/bibl
  Гуианигарлық серия серия Гуманитарных наук 87
fulltext/buuk
  Ген, вртегіге, ел аңы зы на айналып кеткен улы мы
fulltext/dist
  М әшһүр Жүсіп өлеңдерінің жанрлық-стильдік ерекшелігі
tb/fulltext/UMKDP/Fizika
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
fulltext/buuk
  М э д е н и м у р а «Мэдени мұра»
fulltext/transactions
  Автомобиль шинасының шығу тарихы мен даму бағытгары 14
fulltext/buuk
  Монография «Тұран-Астана»
fulltext/transactions
  Б. К. Жумабекова биол гылым докт., Павлодар Мемлекеттік
fulltext/buuk
  Практический курс казахско го язы ка для экономических специальностей
fulltext/transactions
  И Қазақ тіл білш інің антологиясы с. Исаев Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі грамматикалық ұғымдар Павлодар 2010
tb/fulltext/temat
  Ж. Туды жықпаған тұлға Шалғынбай Б
fulltext/buuk
  Қазақ тілін оқыту әдістемесібойынша тест жинағЫ
fulltext/transactions
  Биотехнология
  Ландшафттану
fulltext/buuk
  Қазақстан Республикасы Білім ж әне Ғ ылым министрлігі
  Білім және ғылым министрлігі а.Қ. Ахметов
fulltext/transactions
  Справочник предназначен учащимся школ, лицеев, колледжей, студентам, учителям и преподавателям, а также широкому кругу читателей, изучающих казахский язык
tb/fulltext/UMKDP/IS
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
fulltext/transactions
  Б. БӨрібаев c/C++ тілдерінде программалау (практикалық курс) Жогары оқу орьшдарына арналған оку құралы э в е р о алматы 2015 Эверо
tb/fulltext/temat
  Г. Таусылмайтын жазылып – «Қарқаралы – Қазылық»
fulltext/buuk
  К іта п та н у негіздері: о ку құралы. А лм аты, «Са нат», 1 9 9 1 7 6 бет
tb/fulltext/temat
  2015 март Казахстан: вопросы языковой политики Тулеутай Байгабатов, кандидат исторических наук, доцент Карагандинского индустриального университета
fulltext/transactions
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
  Биотехнология
  Оқулық Алматы, 201 5 Байарыстанов А. О. Жоғары математика і-бөлім Алматы 2015
fulltext/buuk
  ОҚулық Өңделіп, толықтырылып 2-Оисылуы •
fulltext/transactions
  Айтбайұлы тілғ¥мырлар іп кітап павлодар 2010 1
  Кд I n т ш р с с в у б ш а с и щ Үяттық п т ю м м с м к к т а п Х а н а теріииндерінін сөздігі (2000 термин) Алмгггы. 2010 Ъ
tb/fulltext/temat
  Ж елінің елшісі, Ұлтының Ұяты мырзатай Жолдасбеков
  Ж. Атыңнан айналайын, Қарқаралы Тұрсынхан ЗӘкен,жазушы, тарих ғылымдарының докторы, профессор
fulltext/transactions
  Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
tb/fulltext/temat
  Ж. Киелі жерім – қасиетті елім
fulltext/transactions
  Мубараков A. M., Туяков Е. А., Кабенов Д. И
fulltext/buuk
  Негосударственное учреждение детского творчества и детской прессы
fulltext/transactions
  О қу құралы > Суеубаев Ж. С
tb/fulltext/temat
  6 шілде 2016 ж. Президент баспасөз қызметі мен
fulltext/buuk
  Геағымбаева а. Е
  Н. Қ. Жүсіпов А. Жақтай Қазақ АҢыздары және мәШҺҮр жүсіп көпейүлы оқу-эдістемелік құрал Павлодар Кереку 2016
tb/fulltext/temat
  Жыл Туған табиғатты аялайық
directory fulltext  


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет