fulltext/transactions
  Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
  Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
  Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
  К14 Л. К. Казангапова
  Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
  Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
  Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
  С. Меңлібаева, А. Ж. Мұратбек, Қ.Қ. Жолдасова «Проекциялық сызба» бөлімі бойынша семестрлік жұмыстарды орындауға арналған оқу құралы Адматы 2003
  М и н и стр л ігі С. Т о р ай ғы р о в аты н д ағы п ав л о д ар м ем л е к е ттік у н и в ер си теті т ор айғыровт ану дәрістер жинағы Павлодар 2006
  Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
  С. Т. Каргин педагогика ғылымдарының докторы, профессор
  Ф ♦Рауан* Алматы 1997 Редакторы Үлықман Әбілдаұлы Шыңғыс Айтматов, Мұхтар Шах а нов
  Республикасы
  Монография «Тұран-Астана»
  А. Ж. Асамбаев техника ғылымының кандидаты, доцент
  I п т I к X. Қожабаева
  Монография «Тұран-Астана»
  Р. М. Муталиева Қазіргі қазақ Әдебиеті
  Б 8 2 к а з 'ан республикасы білім және гылым министрлігі
  Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасозінде тарихтың «Ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуы бірінші кітап павлодар Кереку 2009
  БАҒдарламасы бойынша шыгарылды
  Н. Қ. Жүсіпов А. Жақтай Қазақ АҢыздары және мәШҺҮр жүсіп көпейүлы оқу-эдістемелік құрал Павлодар Кереку 2016
  Н.Қ. Жуе пов ф о ж, ош ртан,йырда щ ШрІшиІ ж ар т
  Мифологиясы
  С £М 4 яв а7 д а ш ғылыми кггапхднд научная би 6 лмогшд. С. Нйсем&аіва алматы жеті жарғЫ 2010 \
  С. Т. Дүзелбае мех у ▲ ник жоғарғы және орта кәсіптік мамандар дайындаитын техникалық оқу орындарының студенттері үшін арналған Павлодар
  ОҚулық г • г ! Л иіі нитп І • 'эдь щ щ 0щ ш я09*Я0*ащ яц ілюршііи т. ~ • « 4 ш атмніу. Г»
  Гуманитарная  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ гуманитарная серия
  Гео изикалық барлау әдістерінщ
  Жануарлар экологиясы
  Биотехнология
  Жануарлар экологиясы
  Оқулық Ң гі I f L ' h p t L Триумф т алматы 2006 ббк 45 184
  Технологиясы
  Практическим курс казахского языка для строительны Х специальностей
  М. ҚАлтайұлының мысал өЛЕҢдері
  Ү. Субханбердина, С. Дәуітов
  Мемлекеттік инвестициялық
  Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
  Атты хальщаральщ рылыми-практикальщ конференцияньщ материал дары
  С. Т. Епікбаев С. Торайәыров атындаәы пму, Павлодар қ
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
  Жолдасбек МӘмбетов /4 ім л т и 2011
  Б 83(5К) А44 Қьфықбай Аллаберген
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
  Оқулық ретінде ұсынған Алматы 2009 «Эверо» (075)
  Н. абугалиев ¥ЙҚастың фономорфологиялық ҚҮрылымының ерекшеліктері моногра фия қарағ анды 2012
  Республики С. С. Даниярова Молдобаев И. Б. М-75 «Манас» историко-культурный памятник кыргы зов
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрл іп
  Казахский язы к
  Қ65 д м г ш м л а у ш й л р р іж т щ І > — ііч іг п Ж. Қоңыратбаева тіл білімі
  Л а ндшафтта ну
  Е. В. Баранова, С. М. Хасенова а в т о м а т т а н д ы р ы л ғ а н ж ү й е л е р д І ң ө н д е л у І
  Хронология, аныктама, карталар
  Автомобиль шинасының шығу тарихы мен даму бағытгары 14
  Б. К. Жумабекова биол гылым докт., Павлодар Мемлекеттік
  И Қазақ тіл білш інің антологиясы с. Исаев Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі грамматикалық ұғымдар Павлодар 2010
  Биотехнология
  Ландшафттану
  Справочник предназначен учащимся школ, лицеев, колледжей, студентам, учителям и преподавателям, а также широкому кругу читателей, изучающих казахский язык
  Б. БӨрібаев c/C++ тілдерінде программалау (практикалық курс) Жогары оқу орьшдарына арналған оку құралы э в е р о алматы 2015 Эверо
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
  Биотехнология
  Оқулық Алматы, 201 5 Байарыстанов А. О. Жоғары математика і-бөлім Алматы 2015
  Айтбайұлы тілғ¥мырлар іп кітап павлодар 2010 1
  Кд I n т ш р с с в у б ш а с и щ Үяттық п т ю м м с м к к т а п Х а н а теріииндерінін сөздігі (2000 термин) Алмгггы. 2010 Ъ
  Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
  Мубараков A. M., Туяков Е. А., Кабенов Д. И
  О қу құралы > Суеубаев Ж. С
directory fulltext transactions  


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет